شماره‌ 2645‏‎ ‎‏‏،‏‎ 8 Feb 2002 جمعه‌ 19بهمن‌ 1380 ، ‏‎
Front Page
Editorial
National
Economy
Tourism
Metropolitan
Life
Metropolis
Women
Business
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Environment
Media
Literature
Last Page
براساس‌ديدگاه‌نفي‌سلطه‌طلبي‌‏‎ :‎مقام‌معظم‌رهبري‌‏‎
وسلطه‌پذيري‌ايران‌هيچ‌گاه‌آغازكننده‌تعرنخواهدبود‏‎

 لادن‌‏‎ بن‌‏‎ نقش‌‏‎ داد‏‎ خبر‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزير‏‎
ايران‌‏‎ شرق‌‏‎ بمبگذاري‌هاي‌‏‎ در‏‎

نامي‌‏‎ اردن‌‏‎ پادشاه‌‏‎:اردن‌‏‎ دولت‌‏‎ مشاور‏‎ وزير‏‎
است‌‏‎ نبرده‌‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎

امروز‏‎ نگاه‌‏‎

قتل‌هاي‌‏‎ درباره‌‏‎ جديد‏‎ گمانه‌زني‌هاي‌‏‎
زنجيره‌اي‌‏‎

حال‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ مفقود‏‎ دانشجويان‌‏‎ آمار‏‎
گم‌شدن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ احضار‏‎ است‌‏‎ افزايش‌‏‎

طلبي‌‏‎ براساس‌ديدگاه‌نفي‌سلطه‌‏‎ :‎مقام‌معظم‌رهبري‌‏‎
وسلطه‌پذيري‌ايران‌هيچ‌گاه‌آغازكننده‌تعرنخواهدبود‏‎


و‏‎ فرماندهان‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎
قشرهاي‌‏‎ همه‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ جمهوري‌‏‎ ارتش‌‏‎ هوايي‌‏‎ نيروي‌‏‎ كاركنان‌‏‎
وحدت‌ ، ‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مسلح‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ مختلف‌‏‎ بخش‌هاي‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎
.فراخواندند‏‎ كامل‌‏‎ آمادگي‌‏‎ و‏‎ هوشياري‌‏‎
براساس‌‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎:‎كردند‏‎ تصريح‌‏‎ ايشان‌‏‎ ايرنا ، ‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
كننده‌‏‎ آغاز‏‎ هيچگاه‌‏‎ سلطه‌پذيري‌‏‎ و‏‎ سلطه‌طلبي‌‏‎ نفي‌‏‎ ديدگاه‌‏‎
و‏‎ كند‏‎ تعرض‌‏‎ ملت‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ كسي‌‏‎ اگر‏‎ اما‏‎ بود‏‎ نخواهد‏‎ تعرض‌‏‎
و‏‎ تند‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ پاسخ‌‏‎ دهد ، ‏‎ قرار‏‎ تهديد‏‎ مورد‏‎ را‏‎ او‏‎ منافع‌‏‎
با‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ الله‌‏‎ آيت‌‏‎ حضرت‌‏‎.بود‏‎ خواهد‏‎ كننده‌‏‎ پشيمان‌‏‎
ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ تنفر‏‎ از‏‎ آمريكا‏‎ سردمداران‌‏‎ نارضايتي‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎
از‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ فقط‏‎ اين‌‏‎:كردند‏‎ تاكيد‏‎ رژيم‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ شما‏‎ از‏‎ ملت‌ها‏‎ و‏‎ دنيا‏‎ همه‌‏‎ بلكه‌‏‎ دارد‏‎ نفرت‌‏‎ شما‏‎
مقام‌‏‎.‎متنفرند‏‎ مزور‏‎ و‏‎ زورگو‏‎ متكبر ، ‏‎ مستكبر ، ‏‎ رژيم‌‏‎ يك‌‏‎
سلطه‌طلبي‌‏‎ مداخله‌گر‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎:افزودند‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎
از‏‎ اما‏‎ مي‌كند‏‎ بلند‏‎ بشر‏‎ حقوق‌‏‎ و‏‎ آزادي‌‏‎ دموكراسي‌ ، ‏‎ پرچم‌‏‎ كه‌‏‎
و‏‎ افغانستان‌‏‎ در‏‎ و‏‎ دفاع‌‏‎ اسرائيل‌‏‎ بشر‏‎ ضدحقوق‌‏‎ صددرصد‏‎ رژيم‌‏‎
مي‌كند ، ‏‎ رفتار‏‎ آن‌گونه‌‏‎ ديگر‏‎ ملت‌هاي‌‏‎ و‏‎ اسرا‏‎ و‏‎ زندانيان‌‏‎ با‏‎
.است‌‏‎ متنفر‏‎
آمريكا ، ‏‎ ديدگاه‌‏‎ از‏‎:‎افزودند‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎
كاملا‏‎ كه‌‏‎ مي‌باشند ، ‏‎ تاييد‏‎ مورد‏‎ و‏‎ خوب‏‎ كشورهايي‌‏‎ تنها‏‎
.باشند‏‎ آن‌‏‎ توسعه‌طلبانه‌‏‎ سياست‌هاي‌‏‎ و‏‎ آمريكا‏‎ مطيع‌‏‎

لادن‌‏‎ بن‌‏‎ نقش‌‏‎ داد‏‎ خبر‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزير‏‎
ايران‌‏‎ شرق‌‏‎ بمبگذاري‌هاي‌‏‎ در‏‎ 


زيادي‌‏‎ توقع‌‏‎ فعلي‌‏‎ شرايط‏‎ در‏‎ افغانستان‌‏‎ موقت‌‏‎ دولت‌‏‎ از‏‎ ما‏‎
را‏‎ تروريستي‌‏‎ تحركات‌‏‎ كه‌‏‎ خواسته‌ايم‌‏‎ پاكستان‌‏‎ از‏‎ ولي‌‏‎ نداريم‌‏‎
كند‏‎ مهار‏‎
ايراني‌‏‎ تروريستي‌‏‎ گروه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ آمريكا‏‎ كه‌‏‎ داريم‌‏‎ مدرك‌‏‎ ما‏‎
است‌‏‎ كرده‌‏‎ كمك‌‏‎
ارايه‌‏‎ دارند‏‎ ما‏‎ عليه‌‏‎ مدركي‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎ صادق‌‏‎ هم‌‏‎ آنها‏‎ اگر‏‎
كنند‏‎
شبكه‌‏‎ به‌‏‎ وابسته‌‏‎ عنصر‏‎ هيچ‌‏‎ تاكنون‌‏‎":گفت‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزير‏‎
كذب‏‎ آمريكا‏‎ ادعاهاي‌‏‎ و‏‎ نشده‌‏‎ شناسايي‌‏‎ كشور‏‎ داخل‌‏‎ در‏‎ القاعده‌‏‎
اظهارات‌‏‎ قويا‏‎ ايرنا ، ‏‎ با‏‎ گفت‌وگو‏‎ در‏‎ يونسي‌‏‎ علي‌‏‎ "است‌‏‎ محض‌‏‎
داخلي‌‏‎ اوضاع‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ دخالت‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ آمريكايي‌‏‎ مقامات‌‏‎
دولت‌‏‎ از‏‎ مي‌توانند‏‎ آنها‏‎":‎افزود‏‎ و‏‎ كرد‏‎ رد‏‎ را‏‎ افغانستان‌‏‎
افغانستان‌‏‎ در‏‎ دخالت‌هايي‌‏‎ چه‌‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ بپرسند‏‎ كرزاي‌‏‎ آقاي‌‏‎
شرق‌‏‎ تروريستي‌‏‎ گروه‌هاي‌‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎ ".‎كرده‌ايم‌‏‎
تروريستي‌‏‎ گروه‌هاي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ ‎‏‏،‏‎"الفرقان‌‏‎ حزب‏‎" مانند ، ‏‎ كشور‏‎
مي‌شوند ، ‏‎ حمايت‌‏‎ "صحابه‌‏‎ سپاه‌‏‎" و‏‎ "محمد‏‎ جيش‌‏‎" مانند‏‎ پاكستاني‌‏‎
تعقيب‏‎ تحت‌‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ گروهك‌هايي‌‏‎ اين‌ها‏‎":‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎
".هستيم‌‏‎ آنان‌‏‎ دستگيري‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ دارند‏‎ قرار‏‎ ما‏‎ نيروهاي‌‏‎
تروريستي‌‏‎ گروه‌هاي‌‏‎ ساير‏‎ و‏‎ الفرقان‌‏‎ حزب‏‎":كرد‏‎ اضافه‌‏‎ وي‌‏‎
پاكستان‌‏‎ تروريستي‌‏‎ گروه‌هاي‌‏‎ و‏‎ طالبان‌‏‎ حمايت‌‏‎ تحت‌‏‎ سال‌ها‏‎
از‏‎ ما‏‎ كرده‌اند ، ‏‎ فعاليت‌‏‎ محمد‏‎ جيش‌‏‎ و‏‎ صحابه‌‏‎ سپاه‌‏‎ مانند‏‎
نداريم‌‏‎ زيادي‌‏‎ توقع‌‏‎ فعلي‌‏‎ شرايط‏‎ در‏‎ افغانستان‌‏‎ موقت‌‏‎ دولت‌‏‎
مهار‏‎ را‏‎ تروريستي‌‏‎ تحركات‌‏‎ كه‌‏‎ خواسته‌ايم‌‏‎ پاكستان‌‏‎ از‏‎ ولي‌‏‎
".كند‏‎
مواقع‌‏‎ در‏‎ تروريستي‌‏‎ گروه‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ اظهار‏‎ با‏‎ يونسي‌‏‎
:افزود‏‎ مي‌بردند‏‎ پناه‌‏‎ طالبان‌‏‎ و‏‎ بن‌لادن‌‏‎ دامان‌‏‎ به‌‏‎ بحراني‌‏‎
حمايت‌‏‎ با‏‎ كشور‏‎ شرق‌‏‎ شرارت‌هاي‌‏‎ و‏‎ بمبگذاري‌ها‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎
همه‌‏‎ و‏‎ مي‌گرفت‌‏‎ شكل‌‏‎ بن‌لادن‌‏‎ و‏‎ طالبان‌‏‎ جريان‌‏‎ كامل‌‏‎
.مي‌دانستند‏‎ را‏‎ اين‌‏‎ هم‌‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ سرويس‌هاي‌‏‎
نيروهاي‌‏‎ بي‌امان‌‏‎ مبارزه‌‏‎" كه‌‏‎ شد‏‎ يادآور‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزير‏‎
مرزهاي‌‏‎ طالبان‌‏‎ و‏‎ القاعده‌‏‎ شبكه‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ امنيتي‌‏‎ و‏‎ انتظامي‌‏‎
و‏‎ بود‏‎ ساخته‌‏‎ مبدل‌‏‎ آنان‌‏‎ براي‌‏‎ امن‌‏‎ نا‏‎ منطقه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎
مرزها‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ طالبان‌‏‎ فروپاشي‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ القاعده‌‏‎ عناصر‏‎
امن‌‏‎ ايران‌‏‎ مرزهاي‌‏‎ جز‏‎ به‌‏‎ را‏‎ جا‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ مي‌كردند‏‎ استفاده‌‏‎
اتباع‌‏‎ براي‌‏‎ رواديد‏‎ اخذ‏‎ مقررات‌‏‎ اعمال‌‏‎ يونسي‌‏‎ "مي‌دانستند‏‎
و‏‎ كارساز‏‎ اقدام‌‏‎ يك‌‏‎ را‏‎ فارس‌‏‎ خليج‌‏‎ جنوبي‌‏‎ حاشيه‌‏‎ كشورهاي‌‏‎
شرقي‌‏‎ مرزهاي‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ مفيد‏‎
و‏‎ طالبان‌‏‎ ميان‌‏‎ بحران‌‏‎ آغاز‏‎ هنگام‌‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
القاعده‌‏‎":‎افزود‏‎ وي‌‏‎.‎شد‏‎ اعلام‌‏‎ مسدود‏‎ رسمي‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ آمريكا‏‎
قانوني‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ افراد‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ دارد ، ‏‎ معدودي‌‏‎ عناصر‏‎
طالبان‌‏‎ كمك‌‏‎ به‌‏‎ جهاد‏‎ قصد‏‎ به‌‏‎ و‏‎ قانوني‌‏‎ گذرنامه‌‏‎ با‏‎ و‏‎
حتي‌‏‎ ندارند ، ‏‎ القاعده‌‏‎ با‏‎ وابستگي‌‏‎ هيچگونه‌‏‎ و‏‎ رفته‌اند‏‎
كشورهاي‌‏‎ ويژه‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ اروپا‏‎ و‏‎ آمريكا‏‎ از‏‎ آنان‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎
به‌‏‎ آنان‌‏‎ رسيدن‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ كه‌‏‎ رفته‌اند‏‎ افغانستان‌‏‎ به‌‏‎ عربي‌‏‎
".بازگشتند‏‎ مرزها‏‎ از‏‎ و‏‎ پاشيد‏‎ فرو‏‎ طالبان‌‏‎ مقصد ، ‏‎
به‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ افراد‏‎ اين‌‏‎ حضور‏‎":داد‏‎ توضيح‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزير‏‎
به‌‏‎ خانواده‌ها‏‎ بايد‏‎.‎نيست‌‏‎ ما‏‎ ملي‌‏‎ منافع‌‏‎ صلاح‌‏‎
آنان‌‏‎ بين‌‏‎ در‏‎ اگر‏‎ اما‏‎ شوند ، ‏‎ داده‌‏‎ تحويل‌‏‎ سفارتخانه‌هايشان‌‏‎
عمل‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ ضوابط‏‎ طبق‌‏‎ شوند‏‎ شناسايي‌‏‎ القاعده‌‏‎ عناصر‏‎
قانوني‌‏‎ دولت‌‏‎ به‌‏‎ باشند‏‎ هم‌‏‎ طالبان‌‏‎ عناصر‏‎ اگر‏‎ و‏‎ مي‌كنيم‌‏‎
خود‏‎ منفعت‌‏‎ كشوري‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ ما‏‎.مي‌دهيم‌‏‎ تحويل‌‏‎ افغانستان‌‏‎
:كرد‏‎ تاكيد‏‎ وي‌‏‎ "مي‌دانيم‌‏‎ كرزاي‌‏‎ آقاي‌‏‎ دولت‌‏‎ تقويت‌‏‎ در‏‎ را‏‎
ايران‌‏‎ به‌‏‎ القاعده‌‏‎ از‏‎ شده‌اي‌‏‎ شناخته‌‏‎ فرد‏‎ هيچ‌‏‎ تاكنون‌‏‎"
در‏‎ افراد‏‎ اين‌‏‎ حضور‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎ نشده‌‏‎ شناسايي‌‏‎ و‏‎ نيامده‌‏‎
:گفت‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزير‏‎.‎مي‌شوند‏‎ دستگير‏‎ آنان‌‏‎ حتما‏‎ ايران‌ ، ‏‎
بلوچستان‌‏‎ سمت‌‏‎ از‏‎ مشكوك‌‏‎ شيوه‌‏‎ به‌‏‎ زيادي‌‏‎ بسيار‏‎ افراد‏‎"
مي‌شوند‏‎ داده‌‏‎ نفوذ‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ داخل‌‏‎ به‌‏‎ پاكستان‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شده‌اند‏‎ دستگير‏‎ آنان‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ تعداد‏‎ تاكنون‌‏‎ كه‌‏‎
آنها‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ متلاشي‌‏‎ انسان‌‏‎ قاچاق‌‏‎ شبكه‌‏‎ چندين‌‏‎ رابطه‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ كشف‌‏‎ تقلبي‌‏‎ مهرهاي‌‏‎ و‏‎ گذرنامه‌‏‎ جعل‌‏‎ وسايل‌‏‎
لزوم‌‏‎ بر‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ گفت‌وگو ، ‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ يونسي‌‏‎
و‏‎ زيان‌ها‏‎ ما‏‎ همه‌‏‎":‎گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ تاكيد‏‎ كرزاي‌‏‎ دولت‌‏‎ تقويت‌‏‎
.كرديم‌‏‎ احساس‌‏‎ را‏‎ افغانستان‌‏‎ در‏‎ قدرت‌‏‎ خلاء‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ تلخي‌هاي‌‏‎
به‌‏‎ و‏‎ ما‏‎ امنيت‌‏‎ مكمل‌‏‎ افغانستان‌‏‎ در‏‎ امنيت‌‏‎ كه‌‏‎ معتقديم‌‏‎ ما‏‎
".است‌‏‎ ما‏‎ ملي‌‏‎ منافع‌‏‎ نفع‌‏‎
گروه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ آمريكا‏‎ كه‌‏‎ داريم‌‏‎ مدرك‌‏‎ ما‏‎":‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ هستند‏‎ صادق‌‏‎ هم‌‏‎ آنها‏‎ اگر‏‎.است‌‏‎ كرده‌‏‎ كمك‌‏‎ ايراني‌‏‎ تروريستي‌‏‎
".كنند‏‎ ارائه‌‏‎ است‌‏‎ بهتر‏‎ ‎‏‏،‏‎ دارند‏‎ ما‏‎ عليه‌‏‎ مدركي‌‏‎

نامي‌‏‎ اردن‌‏‎ پادشاه‌‏‎:اردن‌‏‎ دولت‌‏‎ مشاور‏‎ وزير‏‎
است‌‏‎ ايران‌نبرده‌‏‎ از‏‎


عبدالله‌‏‎" ملك‌‏‎:گفت‌‏‎ خارجي‌‏‎ امور‏‎ در‏‎ اردن‌‏‎ دولت‌‏‎ مشاور‏‎ وزير‏‎
"بوش‌‏‎ جورج‌‏‎" با‏‎ خود‏‎ گذشته‌‏‎ هفته‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ اردن‌‏‎ پادشاه‌‏‎ "دوم‌‏‎
مطرح‌‏‎ را‏‎ ديگري‌‏‎ كشور‏‎ هيچ‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ موضوع‌‏‎ آمريكا‏‎ رئيس‌جمهور‏‎
.نساخت‌‏‎
روزنامه‌‏‎ با‏‎ اختصاصي‌‏‎ گفت‌وگوي‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ شاهرباك‌‏‎
بوش‌‏‎ و‏‎ عبدالله‌‏‎:‎افزود‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ اعلام‌‏‎ با‏‎ الشرق‌الاوسط‏‎
بررسي‌‏‎ مورد‏‎ كلي‌‏‎ به‌طور‏‎ را‏‎ خاورميانه‌‏‎ و‏‎ تروريسم‌‏‎ موضوع‌‏‎
.نپرداختند‏‎ كشوري‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ دادند‏‎ قرار‏‎
وزارت‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ اردن‌‏‎ سفير‏‎ احضار‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
رساند‏‎ ايران‌‏‎ مقام‌هاي‌‏‎ اطلاع‌‏‎ به‌‏‎ اردن‌‏‎ سفير‏‎:افزود‏‎ خارجه‌‏‎
يا‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ شده‌‏‎ ياد‏‎ گفت‌وگوهاي‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ پادشاه‌‏‎ كه‌‏‎
كلي‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ نياورده‌‏‎ ميان‌‏‎ به‌‏‎ نامي‌‏‎ ديگري‌‏‎ كشور‏‎ هيچ‌‏‎
و‏‎ منطقه‌‏‎ اوضاع‌‏‎ به‌‏‎ خاص‌‏‎ به‌طور‏‎ و‏‎ تروريسم‌‏‎ موضوع‌‏‎ به‌‏‎
از‏‎ فلسطين‌‏‎ رهبران‌‏‎ و‏‎ ملت‌‏‎ عليه‌‏‎ شده‌‏‎ تحميل‌‏‎ محاصره‌‏‎ پيامدهاي‌‏‎
.است‌‏‎ پرداخته‌‏‎ اشغالگر‏‎ نيروهاي‌‏‎ سوي‌‏‎
بر‏‎ مبتني‌‏‎ دوستانه‌‏‎ روابط‏‎" عنوان‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ روابط‏‎ از‏‎ باك‌‏‎
اين‌‏‎ تا‏‎ داريم‌‏‎ سعي‌‏‎ ما‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ برد‏‎ نام‌‏‎ "دوجانبه‌‏‎ همكاري‌‏‎
.دهيم‌‏‎ گسترش‌‏‎ را‏‎ روابط‏‎

امروز‏‎ نگاه‌‏‎قتل‌هاي‌‏‎ درباره‌‏‎ جديد‏‎ گمانه‌زني‌هاي‌‏‎
زنجيره‌اي‌‏‎


تعجب‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ در‏‎ امامي‌‏‎ حضور‏‎ از‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎
بود‏‎ كرده‌‏‎

امامي‌‏‎ بكارگيري‌‏‎ از‏‎ خود‏‎ ماموريت‌‏‎ تاپايان‌‏‎ ري‌شهري‌‏‎
ورزيد‏‎ استنكاف‌‏‎

امامي‌‏‎ مرگ‌‏‎ شيوه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كشور‏‎ رتبه‌‏‎ مقام‌عالي‌‏‎ اولين‌‏‎ كروبي‌‏‎
است‌‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎ ترديد‏‎ مورد‏‎ را‏‎

كرد‏‎ گلايه‌‏‎ محرمانه‌‏‎ فيلم‌‏‎ گسترده‌‏‎ انتشار‏‎ از‏‎ نيازي‌‏‎
بر‏‎ كروبي‌‏‎ مهدي‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ بهمن‌‏‎ دهم‌‏‎ چهارشنبه‌‏‎ روز‏‎ صبح‌‏‎
كسي‌‏‎ ولي‌‏‎ زد‏‎ تكيه‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ جايگاه‌‏‎ بزرگ‌تر‏‎ صندلي‌‏‎
.بگويد‏‎ سخن‌‏‎ زنجيره‌اي‌‏‎ قتل‌هاي‌‏‎ درباره‌‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ نمي‌كرد‏‎ فكر‏‎
خاطر‏‎ به‌‏‎ بين‌المجالس‌‏‎ اتحاديه‌‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎ تازگي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ كروبي‌‏‎
آن‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ تقدير‏‎ مورد‏‎ نمايندگان‌‏‎ حقوق‌‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎
مرگ‌‏‎ چگونگي‌‏‎ درباره‌‏‎ خود‏‎ قبلي‌‏‎ گفته‌هاي‌‏‎ بر‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ روز‏‎
و‏‎ كرد‏‎ تاكيد‏‎ بازجويي‌‏‎ مراحل‌‏‎ در‏‎ متهمان‌‏‎ شكنجه‌‏‎ و‏‎ امامي‌‏‎ سعيد‏‎
.طلبيد‏‎ قضاوت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎
شدن‌‏‎ مطرح‌‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ تازه‌اي‌‏‎ بحران‌‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎
به‌‏‎ كنند‏‎ رسيدگي‌‏‎ دادگاه‌‏‎ در‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ تعدادي‌‏‎ نام‌‏‎
سعيد‏‎ خودكشي‌‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎ بود‏‎ آمده‌‏‎ پيش‌‏‎ جزايري‌‏‎ شهرام‌‏‎ اتهامات‌‏‎
داستان‌‏‎ شدن‌‏‎ تكرار‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ كروبي‌‏‎.است‌‏‎ بوده‌‏‎ مشكوك‌‏‎ امامي‌‏‎
خطري‌‏‎ چنين‌‏‎ زد‏‎ حدس‌‏‎ تلويحا‏‎ و‏‎ داد‏‎ هشدار‏‎ امامي‌‏‎ سعيد‏‎ مرگ‌‏‎
جزايري‌‏‎ شهرام‌‏‎ _ اقتصادي‌‏‎ مفاسد‏‎ پرونده‌‏‎ اول‌‏‎ رديف‌‏‎ متهم‌‏‎ براي‌‏‎
محاكمه‌‏‎ آغاز‏‎ در‏‎ نيز‏‎ رسالت‌‏‎ روزنامه‌‏‎.‎دارد‏‎ وجود‏‎ نيز‏‎ _
كرده‌‏‎ توصيه‌‏‎ زندان‌‏‎ مسئولان‌‏‎ به‌‏‎ سرمقاله‌اي‌‏‎ در‏‎ جزايري‌‏‎ شهرام‌‏‎
.باشند‏‎ جزايري‌‏‎ شهرام‌‏‎ مواظب‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎
***
خرداد 78‏‎ سي‌ويكم‌‏‎ يكشنبه‌‏‎ روز‏‎ حمام‌‏‎ در‏‎ خودكشي‌‏‎ ماجراي‌‏‎
از‏‎ تهران‌‏‎ نظامي‌‏‎ دادستان‌‏‎ نيازي‌ ، ‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ كه‌ ، ‏‎ شد‏‎ شروع‌‏‎
براتي‌ ، ‏‎ خسرو‏‎ و‏‎ عاليخاني‌‏‎ مهرداد‏‎ كاظمي‌ ، ‏‎ مصطفي‌‏‎ امامي‌ ، ‏‎ سعيد‏‎
و‏‎ برد‏‎ نام‌‏‎ زنجيره‌اي‌‏‎ قتل‌هاي‌‏‎ عاملان‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ چهار‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎
هنگام‌‏‎ قبل‌‏‎ روز‏‎ "اسلامي‌‏‎" به‌‏‎ معروف‌‏‎ امامي‌‏‎ سعيد‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎
و‏‎ كرده‌‏‎ خودكشي‌‏‎ نظافت‌‏‎ داروي‌‏‎ خوردن‌‏‎ با‏‎ زندان‌ ، ‏‎ در‏‎ استحمام‌‏‎
.است‌‏‎ نرسيده‌‏‎ جايي‌‏‎ به‌‏‎ وي‌‏‎ نجات‌‏‎ براي‌‏‎ پزشكان‌‏‎ تلاش‌هاي‌‏‎
تلكس‌‏‎ روي‌‏‎ كه‌‏‎ خبري‌‏‎ انتهاي‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎
از‏‎ ملي‌ ، ‏‎ امنيت‌‏‎ عالي‌‏‎ شوراي‌‏‎ دبيرخانه‌‏‎ قول‌‏‎ از‏‎ بود‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎
در‏‎ پرونده‌‏‎ متهمان‌‏‎ از‏‎ تصاويري‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ خواست‌‏‎ مطبوعات‌‏‎
.نكنند‏‎ استفاده‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ دارند‏‎ اختيار‏‎
خبرها‏‎ اين‌‏‎ اعلام‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ جمعي‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎ و‏‎ مطبوعات‌‏‎
بعد‏‎ روز‏‎.‎برآمدند‏‎ مخاطبان‌‏‎ اقناع‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ شدند‏‎ شگفت‌زده‌‏‎
با‏‎ ملي‌‏‎ مصالح‌‏‎ برخلاف‌‏‎ روزنامه‌اي‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎ نيازي‌‏‎
پس‌‏‎ كند‏‎ روبه‌رو‏‎ مشكل‌‏‎ با‏‎ را‏‎ تحقيقات‌‏‎ روند‏‎ خود‏‎ نوشته‌هاي‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ قانوني‌‏‎ برخورد‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ تذكر ، ‏‎ از‏‎
كه‌‏‎ لقمان‌‏‎ بيمارستان‌‏‎ رئيس‌‏‎ پژومند ، ‏‎ دكتر‏‎ سو ، ‏‎ ديگر‏‎ از‏‎
كرده‌‏‎ منتقل‌‏‎ جا‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ حادثه‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ بلافاصله‌‏‎ را‏‎ امامي‌‏‎
به‌‏‎ خرداد‏‎ چهارشنبه‌ 26‏‎ روز‏‎ را‏‎ بيمار‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ توضيح‌‏‎ بودند‏‎
شنبه‌‏‎ روز‏‎ صبح‌‏‎ ساعت‌ 9‏‎ حدود‏‎ او‏‎ مرگ‌‏‎ و‏‎ كرده‌اند‏‎ منتقل‌‏‎ جا‏‎ آن‌‏‎
كه‌‏‎ نوشت‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ زمان‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ است‌ ، ‏‎ بوده‌‏‎ خرداد‏‎ ‎‏‏29‏‎
تشخيص‌‏‎ رضايت‌بخش‌‏‎ را‏‎ امامي‌‏‎ حال‌‏‎ پزشكان‌‏‎ پنج‌شنبه‌‏‎ روز‏‎
مي‌شود‏‎ قرار‏‎ ولي‌‏‎ مي‌كنند‏‎ صادر‏‎ مرخصي‌‏‎ اجازه‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ مي‌دهند‏‎
تحت‌‏‎ بيمارستان‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ ديگر‏‎ ساعت‌‏‎ بيشتر 2‏‎ اطمينان‌‏‎ براي‌‏‎
قالب‏‎ قلبي‌‏‎ ايست‌‏‎ اثر‏‎ بر‏‎ فاصله‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ امامي‌‏‎.‎باشد‏‎ مراقبت‌‏‎
اعلام‌‏‎ تنفسي‌‏‎ اشكالات‌‏‎ را‏‎ او‏‎ مرگ‌‏‎ علت‌‏‎ نيز‏‎ برخي‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ تهي‌‏‎
.كردند‏‎
افكار‏‎ حساسيت‌‏‎ و‏‎ ابهام‌‏‎ برانگيختن‌‏‎ براي‌‏‎ همه‌‏‎ اين‌‏‎ گويي‌‏‎
تا‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎ شد‏‎ گفته‌‏‎ ديگر‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ نبود‏‎ كافي‌‏‎ عمومي‌‏‎
خبر‏‎ ديگر‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ گذاشته‌‏‎ بي‌خبر‏‎ ماجرا‏‎ از‏‎ شنبه‌‏‎ روز‏‎
از‏‎.‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ برگزار‏‎ ختمي‌‏‎ مجلس‌‏‎ امامي‌‏‎ سعيد‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ رسيد‏‎
".شد‏‎ داغ‌‏‎ شايعات‌‏‎ بازار‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ جا‏‎ اين‌‏‎
را‏‎ سكوت‌‏‎ روزنامه‌ها‏‎ اكثر‏‎ شايعات‌ ، ‏‎ داغ‌‏‎ بازار‏‎ كنار‏‎ در‏‎
ابتدا‏‎ در‏‎كردند‏‎ كاو‏‎ و‏‎ كند‏‎ به‌‏‎ شروع‌‏‎ و‏‎ ندانستند‏‎ جايز‏‎
و‏‎ مي‌گذراند‏‎ را‏‎ حيات‌اش‌‏‎ روزهاي‌‏‎ آخرين‌‏‎ كه‌‏‎ "سلام‌‏‎" روزنامه‌‏‎
مي‌شود‏‎ آغاز‏‎ روزي‌‏‎ از‏‎ ماجرا‏‎پرداختند‏‎ بدان‌‏‎ تايمز‏‎ تهران‌‏‎
و‏‎ مي‌آيد‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ انقلاب‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ سال‌‏‎ دو‏‎ امامي‌‏‎ سعيد‏‎ كه‌‏‎
سعيد‏‎ اما‏‎ بپيوندد‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ و‏‎ امنيتي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ به‌‏‎ مي‌كوشد‏‎
گزينش‌‏‎ برگه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كند‏‎ چنين‌‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ نمي‌دهد‏‎ اجازه‌‏‎ حجاريان‌‏‎
رده‌هاي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ او‏‎ نبايد‏‎ وجه‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ تاكيد‏‎ وي‌‏‎
.گرفت‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ وزارت‌‏‎ مديريتي‌‏‎ بالاي‌‏‎
داشت‌‏‎ عهده‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ وزارت‌‏‎ ري‌شهري‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ تا‏‎
از‏‎ ري‌شهري‌‏‎ كه‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ اما‏‎ مي‌شد‏‎ رعايت‌‏‎ حساسيت‌‏‎ اين‌‏‎
اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ امنيتي‌‏‎ معاون‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ امامي‌‏‎ رفت‌‏‎ وزارت‌‏‎
مدت‌ 8‏‎ به‌‏‎ وزارتخانه‌‏‎ پست‌‏‎ كليدي‌ترين‌‏‎ پس‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ و‏‎ شد‏‎ منصوب‏‎
.گرفت‌‏‎ قرار‏‎ او‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ سال‌‏‎
هدايت‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ امامي‌‏‎ كه‌‏‎ شبكه‌اي‌‏‎ تايمز‏‎ تهران‌‏‎ روزنامه‌‏‎
در‏‎ وي‌‏‎ كه‌‏‎ نوشت‌‏‎ و‏‎ خواند‏‎ قرن‌‏‎ جاسوسي‌‏‎ شبكه‌‏‎ بزرگ‌ترين‌‏‎ مي‌كرد‏‎
كرده‌‏‎ برقرار‏‎ يهود‏‎ آژانس‌‏‎ با‏‎ گسترده‌اي‌‏‎ ارتباطات‌‏‎ آمريكا‏‎
دهه‌‏‎ اوايل‌‏‎ در‏‎ امامي‌‏‎ سعيد‏‎ خبرداد‏‎ نيز‏‎ كيهان‌‏‎ روزنامه‌‏‎.‎است‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ سفر‏‎ اسراييل‌‏‎ به‌‏‎ مخفيانه‌‏‎ ‎‏‏70 ،‏‎
بارها‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ در‏‎ امامي‌‏‎ سعيد‏‎ گرفتن‌‏‎ قدرت‌‏‎ با‏‎
و‏‎ وزير‏‎ مي‌كوشند‏‎ آن‌‏‎ بنيانگذاران‌‏‎ و‏‎ وزارت‌‏‎ بالاي‌‏‎ مقامات‌‏‎
حاج‌‏‎" نام‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ فردي‌‏‎ تندروي‌هاي‌‏‎ خطر‏‎ از‏‎ را‏‎ مقامات‌‏‎ ديگر‏‎
به‌‏‎ اما‏‎كنند‏‎ خبر‏‎ با‏‎ بود‏‎ يافته‌‏‎ شهرت‌‏‎ سيستم‌‏‎ داخل‌‏‎ در‏‎ "سعيد‏‎
مخالفت‌‏‎ عليرغم‌‏‎ وي‌‏‎ كه‌‏‎ چنان‌‏‎ مي‌شود‏‎ مانع‌‏‎ او‏‎ نفوذ‏‎ طريق‌‏‎ هر‏‎
معاونت‌‏‎ پست‌‏‎ در‏‎ همچنان‌‏‎ وقت‌‏‎ رئيس‌جمهور‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎
.مي‌ماند‏‎ باقي‌‏‎ امنيتي‌‏‎
مسلح‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ قضايي‌‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎ نيازي‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ اينك‌‏‎
دارد‏‎ عهده‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ زنجيره‌اي‌‏‎ قتل‌هاي‌‏‎ پرونده‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ كه‌‏‎
پرونده‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ مدعي‌‏‎ كه‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎ اخير‏‎ سخنان‌‏‎ به‌‏‎
دادگاه‌‏‎.‎است‌‏‎ گفته‌‏‎ پاسخ‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ فراواني‌‏‎ ابهام‌هاي‌‏‎
غير‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ زنجيره‌اي‌‏‎ قتل‌هاي‌‏‎ متهمان‌‏‎ پرونده‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎
نشده‌‏‎ اعلام‌‏‎ دادگاه‌‏‎ نهايي‌‏‎ احكام‌‏‎ هنوز‏‎ اما‏‎ شده‌‏‎ تشكيل‌‏‎ علني‌‏‎
وثيقه‌‏‎ قيد‏‎ با‏‎ متهمان‌‏‎ از‏‎ تعدادي‌‏‎ نيز‏‎ معلوم‌‏‎ قرار‏‎ از‏‎.‎است‌‏‎
.هستند‏‎ آزاد‏‎
شده‌‏‎ آزاد‏‎ زندان‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ متهمان‌‏‎ از‏‎ تعدادي‌‏‎ از‏‎ نقل‌‏‎ به‌‏‎ بعدها‏‎
اقرارهايي‌‏‎ آن‌ها‏‎ از‏‎ بازجويي‌‏‎ دوره‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ شد‏‎ گفته‌‏‎ بودند ، ‏‎
اقرارها‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ فيلمي‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ گرفته‌‏‎ عادي‌‏‎ غير‏‎ شرايط‏‎ در‏‎
.است‌‏‎ موجود‏‎
پنجم‌‏‎ مجلس‌‏‎ غيرعلني‌‏‎ جلسات‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ در‏‎ بعدها‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎
آن‌‏‎ از‏‎ گوشه‌هايي‌‏‎ و‏‎ نماند‏‎ باقي‌‏‎ محرمانه‌‏‎ ولي‌‏‎ شد‏‎ داده‌‏‎ نمايش‌‏‎
.شد‏‎ منتشر‏‎ كشور‏‎ خارج‌‏‎ و‏‎ داخل‌‏‎ در‏‎
مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎ اظهارات‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ نيازي‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
.است‌‏‎ ساعته‌‏‎ فيلم‌ 300‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ گزينشي‌‏‎ فيلم‌‏‎ آن‌‏‎ مي‌گويد‏‎
قرار‏‎ با‏‎ كرده‌اند‏‎ اعمال‌‏‎ شكنجه‌‏‎ كه‌‏‎ بازجوياني‌‏‎ گفت‌‏‎ نيازي‌‏‎
ارسال‌‏‎ دادگاه‌‏‎ به‌‏‎ آن‌ها‏‎ پرونده‌‏‎ ولي‌‏‎ آزادند‏‎ قانوني‌‏‎ تامين‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ صادر‏‎ آنان‌‏‎ حكم‌‏‎ آينده‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شده‌‏‎
مهم‌‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ چرا‏‎ پرسيد‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎ از‏‎ گلايه‌‏‎ با‏‎ نيازي‌‏‎
از‏‎ استفاده‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كساني‌‏‎ چه‌‏‎ توسط‏‎ و‏‎ چگونه‌‏‎ كه‌‏‎ نمي‌شود‏‎ مطرح‌‏‎
طبقه‌بندي‌‏‎ مطالب‏‎ و‏‎ اسرار‏‎ حاوي‌‏‎ كه‌‏‎ نوار‏‎ اين‌‏‎ امكاناتي‌‏‎ چه‌‏‎
.سردرآورده‌‏‎ اروپا‏‎ از‏‎ است‌‏‎ پرونده‌‏‎ شده‌‏‎
بين‌المللي‌‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ نوار‏‎ اين‌‏‎ انتشار‏‎ خبر‏‎ از‏‎ چندي‌‏‎ هنوز‏‎
يك‌‏‎ تشكيل‌‏‎ خواستار‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ گروهي‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ نگذشته‌‏‎
قتل‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ موسوم‌‏‎ ماجراي‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ براي‌‏‎ حقيقت‌ياب‏‎ كميته‌‏‎
.شدند‏‎ زنجيره‌اي‌‏‎
مورد‏‎ در‏‎ تفحص‌‏‎ و‏‎ تحقيق‌‏‎ خواستار‏‎ اكثريت‌‏‎ جناح‌‏‎ نمايندگان‌‏‎
.شدند‏‎ زنجيره‌اي‌‏‎ قتل‌هاي‌‏‎ پرونده‌‏‎ جزييات‌‏‎
جريان‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌اند‏‎ آن‌‏‎ خواستار‏‎ هم‌‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ اينك‌‏‎
كروبي‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎.‎شود‏‎ روشن‌‏‎ زندان‌‏‎ در‏‎ امامي‌ ، ‏‎ سعيد‏‎ مرگ‌‏‎
به‌‏‎ باره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كشور‏‎ مرتبه‌‏‎ عالي‌‏‎ مقام‌‏‎ اولين‌‏‎
پرونده‌‏‎ به‌‏‎ كروبي‌‏‎ اشاره‌‏‎ دليل‌‏‎.‎است‌‏‎ پرداخته‌‏‎ گمانه‌زني‌‏‎
جزايري‌‏‎ شهرام‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ نگراني‌‏‎ ابراز‏‎ زنجيره‌اي‌‏‎ قتل‌هاي‌‏‎
.بود‏‎ اقتصادي‌‏‎ مفاسد‏‎ پرونده‌‏‎ متهم‌‏‎
است‌‏‎ متهمي‌‏‎ جزايري‌‏‎" گفت‌‏‎ خود‏‎ بهمن‌‏‎ دهم‌‏‎ روز‏‎ نطق‌‏‎ در‏‎ كروبي‌‏‎
اعلام‌‏‎ من‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ سلول‌‏‎ در‏‎ خاصي‌‏‎ شرايط‏‎ در‏‎ رسيده‌‏‎ خبر‏‎ كه‌‏‎
".باشند‏‎ وي‌‏‎ جان‌‏‎ حافظ‏‎ بايد‏‎ آقايان‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎
مفاسد‏‎ پرونده‌‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ مطرح‌‏‎ كروبي‌‏‎ اكنون‌‏‎ كه‌‏‎ ادعاهايي‌‏‎
موضوع‌‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ و‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎ تحت‌الشعاع‌‏‎ را‏‎ اقتصادي‌‏‎
اينك‌‏‎.‎است‌‏‎ ساخته‌‏‎ مبدل‌‏‎ روز‏‎ بحث‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ زنجيره‌اي‌‏‎ قتل‌هاي‌‏‎
قتل‌هاي‌‏‎ پرونده‌‏‎ درباره‌‏‎ تفحص‌‏‎ و‏‎ تحقيق‌‏‎ در‏‎ سر‏‎ مجلس‌‏‎
از‏‎ كجا‏‎ كه‌‏‎ ديد‏‎ و‏‎ بود‏‎ منتظر‏‎ بايد‏‎ است‌‏‎ برده‌‏‎ فرو‏‎ زنجيره‌اي‌‏‎
.مي‌كند‏‎ سربر‏‎ آن‌‏‎

حال‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ مفقود‏‎ دانشجويان‌‏‎ آمار‏‎
گم‌شدن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ احضار‏‎ است‌‏‎ افزايش‌‏‎


جمعي‌‏‎ با‏‎ شاهرودي‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ ديدار‏‎ از‏‎ هفته‌‏‎ يك‌‏‎ هنوز‏‎
دانشجويان‌‏‎ پرونده‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ دستور‏‎ و‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎
شمار‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ نگذشته‌‏‎ آنها‏‎ شدن‌‏‎ آزاد‏‎ در‏‎ تسريع‌‏‎ براي‌‏‎ زنداني‌‏‎
نگراني‌‏‎ كه‌‏‎ موضوعي‌‏‎گرفت‌‏‎ فزوني‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ شدن‌‏‎ ناپديد‏‎
را‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ و‏‎ دانشگاهي‌‏‎ مجامع‌‏‎
تهران‌‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎ خوئيني‌ها ، ‏‎ موسوي‌‏‎ علي‌اكبر‏‎.برانگيخت‌‏‎
اسلامي‌‏‎ انجمن‌‏‎ عمومي‌‏‎ شوراي‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ حال‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎
شدن‌‏‎ ربوده‌‏‎ پيگيري‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ نفره‌‏‎ گروهي‌ 5‏‎ تهران‌‏‎ دانشگاه‌‏‎
از‏‎ بعضي‌‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ كه‌‏‎ است‌ ، ‏‎ داده‌‏‎ تشكيل‌‏‎ دانشجويان‌‏‎
اژه‌اي‌‏‎ محسني‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ قضاييه‌‏‎ قوه‌‏‎ مسئولان‌‏‎ با‏‎ نمايندگان‌‏‎
دولت‌‏‎ كاركنان‌‏‎ قضايي‌‏‎ مجتمع‌‏‎ و‏‎ روحانيت‌‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎
جواد‏‎" كه‌‏‎ رسيد‏‎ خود‏‎ اوج‌‏‎ به‌‏‎ آنجا‏‎ از‏‎ ماجرا‏‎.كنند‏‎ ديدار‏‎
علامه‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ دانشجويي‌‏‎ جنبش‌‏‎ فعالان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ "رحيم‌پور‏‎
مورد‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ زيادي‌‏‎ پيگيري‌هاي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎.‎شد‏‎ ربوده‌‏‎ طباطبايي‌ ، ‏‎
خانواده‌‏‎ به‌‏‎ انقلاب‏‎ دادگاه‌‏‎ شعبه‌ 4‏‎ گرفت‌‏‎ صورت‌‏‎ دانشجو‏‎ اين‌‏‎
ولي‌‏‎ بوده‌‏‎ آنها‏‎ تحويل‌‏‎ روز‏‎ مدت‌ 2‏‎ وي‌‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ اطلاع‌‏‎ رحيم‌پور‏‎
برده‌‏‎ كجا‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ مشخص‌‏‎ شده‌‏‎ ناپديد‏‎ وي‌‏‎ كه‌‏‎ ديگري‌‏‎ روز‏‎ ‎‏‏2‏‎
مهدي‌‏‎ رحيم‌پور ، ‏‎ شدن‌‏‎ ربوده‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ روز‏‎ چند‏‎.است‌‏‎ شده‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ رجايي‌‏‎ شهيد‏‎ دانشگاه‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ فخرزاده‌ ، ‏‎
خوابگاه‌‏‎ در‏‎ دم‌‏‎ از‏‎ بود‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ مشغول‌‏‎ "انداز‏‎ چشم‌‏‎" نشريه‌‏‎
كه‌‏‎ آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎ دانشجوي‌‏‎ "رضاپور‏‎ آرمان‌‏‎" سپس‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ ربوده‌‏‎
سيدمحمد‏‎ ستاد‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ خانه‌‏‎ امسال‌‏‎ انتخابات‌‏‎ زمان‌‏‎
و‏‎ فخرزاده‌‏‎ پرونده‌‏‎.پيوست‌‏‎ سلف‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ بود ، ‏‎ داه‌‏‎ قرار‏‎ خاتمي‌‏‎
خوئيني‌ها‏‎ موسوي‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎ اما‏‎ شد‏‎ منتقل‌‏‎ شعبه‌ 26‏‎ به‌‏‎ رضاپور‏‎
بازگشت‌‏‎ نامعلوم‌‏‎ مرجع‌‏‎ همان‌‏‎ به‌‏‎ دوباره‌‏‎ پرونده‌‏‎ نقص‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎
كه‌‏‎ بود‏‎ گفته‌‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ درباره‌‏‎ خوئيني‌ها‏‎.‎شدند‏‎ داده‌‏‎
است‌‏‎ دخيل‌‏‎ قضيه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ انقلاب‏‎ دادگاه‌‏‎ ناحيه‌‏‎ از‏‎ ضابطه‌اي‌‏‎
سوي‌‏‎ از‏‎.نرسيد‏‎ نتيجه‌‏‎ به‌‏‎ ضابط‏‎ اين‌‏‎ شدن‌‏‎ مشخص‌‏‎ براي‌‏‎ تلاش‌‏‎ اما‏‎
پزشكي‌‏‎ علوم‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انجمن‌‏‎ ديگر‏‎
اجداري‌ ، ‏‎ حسيني‌‏‎ عليرضا‏‎ شدن‌‏‎ مفقود‏‎ از‏‎ بيانيه‌اي‌‏‎ صدور‏‎ با‏‎
سيدباقر‏‎ حال‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎.‎دادند‏‎ خبر‏‎ انجمن‌‏‎ اين‌‏‎ اعضاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
و‏‎ علم‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انجمن‌‏‎ اعضاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ زكي‌اسكويي‌‏‎
شوراي‌‏‎ عضو‏‎ ظهرابي‌‏‎ سعيد‏‎ و‏‎ قلم‌‏‎ نشريه‌‏‎ مسئول‌‏‎ مدير‏‎ و‏‎ صنعت‌‏‎
.شدند‏‎ احضار‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ دادگستري‌‏‎ به‌‏‎ نشريه‌‏‎ اين‌‏‎ سردبيري‌‏‎
كل‌‏‎ دانشجويي‌‏‎ نشريات‌‏‎ بر‏‎ ناظر‏‎ مركزي‌‏‎ كميته‌‏‎ عضو‏‎ زكي‌اسكويي‌‏‎
.هست‌‏‎ نيز‏‎ كشور‏‎
با‏‎ وحدت‌‏‎ تحكيم‌‏‎ دفتر‏‎ مركزي‌‏‎ شوراي‌‏‎ سابق‌‏‎ عضو‏‎ عطري‌‏‎ اكبر‏‎
آزادي‌‏‎ پيگيري‌‏‎ براي‌‏‎ قضاييه‌‏‎ قوه‌‏‎ رئيس‌‏‎ دستور‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎
احضاريه‌‏‎ دانشجو‏‎ براي‌‏‎ گذشته‌‏‎ در‏‎":گفت‌‏‎ دانشجويان‌‏‎
اگر‏‎.‎مي‌برند‏‎ اطلاع‌‏‎ بدون‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ اكنون‌‏‎ اما‏‎ مي‌فرستادند‏‎
بهبود‏‎ موجب‏‎ شود‏‎ رسيدگي‌‏‎ انضباطي‌‏‎ كميته‌هاي‌‏‎ در‏‎ مسايل‌‏‎ اين‌‏‎
پايين‌‏‎ و‏‎ فعاليت‌ها‏‎ كيفيت‌‏‎ افزايش‌‏‎ و‏‎ دانشجويي‌‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎
شود‏‎ مشخص‌‏‎ بايد‏‎ بالاخره‌‏‎.مي‌شود‏‎ آنها‏‎ اشتباه‌‏‎ ضريب‏‎ آوردن‌‏‎
نه‌‏‎ شرايط‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ".‎مي‌دهند‏‎ انجام‌‏‎ كساني‌‏‎ چه‌‏‎ را‏‎ كارها‏‎ اين‌‏‎
هاشمي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ سخنان‌‏‎ دانشجويان‌ ، ‏‎ شان‌‏‎ با‏‎ مناسب‏‎ چندان‌‏‎
از‏‎ نبايد‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ جمعي‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ را‏‎ شاهرودي‌‏‎
و‏‎ دانشجو‏‎ منزلت‌‏‎ و‏‎ شان‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ بايد‏‎":داشت‌‏‎ دور‏‎ نظر‏‎
".كرد‏‎ برخورد‏‎ او‏‎ با‏‎ اعتقادي‌‏‎ و‏‎ روحي‌‏‎ سني‌ ، ‏‎ علمي‌ ، ‏‎ وضعيت‌‏‎
ادامه‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ ربودن‌‏‎ و‏‎ احضارها‏‎ موج‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ اين‌‏‎
.دارد‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.