شماره‌ 2645‏‎ ‎‏‏،‏‎ 8 Feb 2002 جمعه‌ 19بهمن‌ 1380 ، ‏‎
Front Page
Editorial
National
Economy
Tourism
Metropolitan
Life
Metropolis
Women
Business
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Environment
Media
Literature
Last Page
سكه‌‏‎ روي‌‏‎ دو‏‎ ‎‏‏،‏‎ پيروزي‌‏‎ و‏‎ شكست‌‏‎



سكه‌‏‎ دوروي‌‏‎ پيروزي‌‏‎ و‏‎ شكست‌‏‎
متمركز‏‎ نقطه‌‏‎ دو‏‎ به‌‏‎ فوتبال‌‏‎ علاقه‌مندان‌‏‎ نگاه‌‏‎ چهارشنبه‌‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ ميزبان‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎.‎بود‏‎
مرحله‌‏‎ به‌‏‎ صعود‏‎ براي‌‏‎ استقلال‌‏‎ ابوظبي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بود‏‎ اسلواكي‌‏‎
.مي‌كرد‏‎ مبارزه‌‏‎ آسيا‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ جام‌‏‎ نهايي‌‏‎ نيمه‌‏‎
جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ به‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ راهيابي‌‏‎ عدم‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ پيكار‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎
طرفداران‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ فراواني‌‏‎ هيجان‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ ديدارهايي‌‏‎ نخستين‌‏‎
.مي‌آورد‏‎ به‌وجود‏‎
آزمون‌‏‎ اولين‌‏‎
برانكو‏‎ انتصاب‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ ايران‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ بازي‌‏‎ اولين‌‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ تركيب‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ برگزار‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ ايوانكوويچ‌‏‎
.بود‏‎ شده‌‏‎ اجباري‌‏‎ و‏‎ عمده‌‏‎ تغييرات‌‏‎ دستخوش‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎
اهداف‌‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ جديد‏‎ بازيكنان‌‏‎ از‏‎ دعوت‌‏‎ با‏‎ ايوانكوويچ‌‏‎
.مي‌كند‏‎ پيگيري‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ در‏‎ را‏‎ درازمدتي‌‏‎
مهدي‌‏‎ دايي‌ ، ‏‎ علي‌‏‎ مثل‌‏‎ ايران‌‏‎ اسمي‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ حضور‏‎ وقتي‌‏‎
منتفي‌‏‎ اسلواكي‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ رضايي‌‏‎ رحمان‌‏‎ و‏‎ مهدوي‌كيا‏‎
ريسك‌‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎ ديدار‏‎ اولين‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ فني‌‏‎ مدير‏‎ شد ، ‏‎
اسلواكي‌‏‎ با‏‎ مقابله‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ جواني‌‏‎ و‏‎ تجربه‌‏‎ از‏‎ تلفيقي‌‏‎ و‏‎ زد‏‎
.برگزيد‏‎
ميدان‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ مشابه‌‏‎ شرايط‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ اسلواكي‌‏‎ طرف‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎
تيم‌‏‎ به‌‏‎ نظر‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ اسلواكي‌‏‎ تيم‌‏‎ شرايط‏‎.‎نهاد‏‎ پاي‌‏‎ آزادي‌‏‎
ايوانكوويچ‌‏‎ مثل‌‏‎ نيز‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ مربي‌‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ شباهت‌‏‎ ايران‌‏‎
پشت‌‏‎ اسلواكي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎ را‏‎ مربيگري‌‏‎ تجربه‌‏‎ بار‏‎ اولين‌‏‎ براي‌‏‎
بازيكنان‌‏‎ نيز‏‎ اسلواكي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ تركيب‏‎ در‏‎.‎مي‌گذاشت‌‏‎ سر‏‎
شده‌‏‎ دعوت‌‏‎ اسلواكي‌‏‎ ليگ‌‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ از‏‎ عمدتا‏‎ كه‌‏‎ جوان‌‏‎
در‏‎ دوستانه‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اسلواكي‌‏‎.مي‌كردند‏‎ بازي‌‏‎ بودند‏‎
.كند‏‎ جبران‌‏‎ را‏‎ خودش‌‏‎ خاك‌‏‎ در‏‎ پيش‌‏‎ چندماه‌‏‎ شكست‌‏‎ تا‏‎ بود‏‎ تلاش‌‏‎
فراتر‏‎ دوستانه‌‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ حد‏‎ از‏‎ را‏‎ مسابقه‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ انگيزه‌اي‌‏‎
.مي‌برد‏‎
مدرنيته‌‏‎
همان‌‏‎ گرفت‌ ، ‏‎ آرايش‌‏‎ جديد 1324‏‎ سيستم‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
چون‌‏‎ معتبري‌‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ اروپا‏‎ در‏‎ است‌‏‎ مدتي‌‏‎ كه‌‏‎ روشي‌‏‎
.است‌‏‎ شدن‌‏‎ اجرا‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ مادريد‏‎ رئال‌‏‎
در‏‎ بازيكنان‌‏‎ اكثر‏‎ قرارگرفتن‌‏‎ تركيب‏‎ اين‌‏‎ توجه‌‏‎ قابل‌‏‎ نكته‌‏‎
.بود‏‎ تخصصي‌شان‌‏‎ پست‌هاي‌‏‎
كرد‏‎ بازي‌‏‎ باشگاهش‌‏‎ با‏‎ ناهماهنگ‌‏‎ مكان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كسي‌‏‎ تنها‏‎ شايد‏‎
.بود‏‎ ايران‌‏‎ نوجوانان‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ كاپيتان‌‏‎ كعبي‌‏‎ حسين‌‏‎
تركيب‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ هجومي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ يك‌‏‎ ذاتا‏‎ كه‌‏‎ كعبي‌‏‎ حسين‌‏‎
را‏‎ اسلواكي‌‏‎ زمين‌‏‎ به‌‏‎ نفوذ‏‎ اجازه‌‏‎ كمتر‏‎ و‏‎ آمده‌‏‎ راست‌‏‎ دفاع‌‏‎ به‌‏‎
بازيكنان‌‏‎ جزو‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كعبي‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ شگفت‌‏‎.‎كرد‏‎ پيدا‏‎
نشان‌‏‎ براي‌‏‎ او‏‎ انگيزه‌هاي‌‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎.‎بود‏‎ نيز‏‎ ميدان‌‏‎ برتر‏‎
ديدار‏‎ پايان‌‏‎ تا‏‎ ايوانكوويچ‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ توانايي‌هايش‌‏‎ دادن‌‏‎
.نيفتاد‏‎ ديگري‌‏‎ بازيكن‌‏‎ با‏‎ او‏‎ تعويض‌‏‎ فكر‏‎ به‌‏‎
مهم‌‏‎ اتفاقات‌‏‎
روي‌‏‎ دقيق‌‏‎ توپ‌‏‎ يك‌‏‎ ارسال‌‏‎ اثر‏‎ بر‏‎ بازي‌‏‎ شروع‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ دقايقي‌‏‎
سر‏‎ با‏‎ را‏‎ توپ‌‏‎ هوشمندي‌‏‎ با‏‎ اسلواكي‌‏‎ مهاجم‌‏‎ "رايتر‏‎" دروازه‌‏‎
بازي‌‏‎ اين‌‏‎ شود‏‎ ثابت‌‏‎ تا‏‎ كوبيد‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ دروازه‌‏‎ طاق‌‏‎ به‌‏‎
.شود‏‎ گرفته‌‏‎ جدي‌‏‎ ايران‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ اين‌ها‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ بايد‏‎
اسلواكي‌‏‎ از‏‎ ترتيب‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ ايران‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
تا‏‎ آورد‏‎ اسلواكي‌‏‎ دروازه‌‏‎ روي‌‏‎ فزاينده‌اي‌‏‎ فشار‏‎ افتاد‏‎ عقب‏‎
جاي‌گيري‌‏‎ براساس‌‏‎ و‏‎ مناسب‏‎ موقعيت‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ كريمي‌‏‎ علي‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎
ديگر‏‎ و‏‎ شد‏‎ توپ‌‏‎ صاحب‏‎ اسلواكي‌‏‎ جريمه‌‏‎ محوطه‌‏‎ داخل‌‏‎ در‏‎ صحيح‌‏‎
ايجاد‏‎ مزاحمتي‌‏‎ او‏‎ براي‌‏‎ تا‏‎ نداشت‌‏‎ قرار‏‎ او‏‎ روبه‌روي‌‏‎ كسي‌‏‎
.كند‏‎
دفاعي‌‏‎ خط‏‎ اشتباه‌‏‎ از‏‎ رايتر‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ بعد‏‎ دقيقه‌‏‎ شش‌‏‎ درست‌‏‎ اما‏‎
چشمان‌‏‎ جلوي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ توپ‌‏‎ و‏‎ برد‏‎ را‏‎ استفاده‌‏‎ حداكثر‏‎ ايران‌‏‎
.ببيند‏‎ دوگله‌‏‎ را‏‎ اسلواكي‌‏‎ و‏‎ خود‏‎ تا‏‎ داد‏‎ عبور‏‎ فنايي‌‏‎ داود‏‎
و‏‎ ماند‏‎ بي‌ثمر‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ پايان‌‏‎ تا‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ تلاش‌‏‎
.شد‏‎ آغاز‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ از‏‎ بازي‌‏‎ بقيه‌‏‎
.رفت‌‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ تغيير‏‎ دو‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ آغاز‏‎ در‏‎
جاي‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ خطيبي‌‏‎ رسول‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ را‏‎ مبعلي‌‏‎ جاي‌‏‎ مجيدي‌‏‎ فرهاد‏‎
.شد‏‎ زمين‌‏‎ وارد‏‎ يزداني‌‏‎
قصد‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مربي‌‏‎ كه‌‏‎ گرفت‌‏‎ نتيجه‌‏‎ مي‌شد‏‎ تعويض‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎
.دهد‏‎ تغيير‏‎ را‏‎ نتيجه‌‏‎ هجومي‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ كردن‌‏‎ اضافه‌‏‎ با‏‎ دارد‏‎
به‌‏‎ نتيجه‌‏‎ تغيير‏‎ براي‌‏‎ لازم‌‏‎ تحرك‌‏‎ فاقد‏‎ جديد‏‎ بازيكنان‌‏‎ اما‏‎
كردن‌‏‎ بازي‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ مجيدي‌‏‎ فرهاد‏‎ مثلا‏‎.‎بودند‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ نفع‌‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ مسابقه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ شب‏‎ در‏‎ درست‌‏‎ باشگاهيش‌‏‎ تيم‌‏‎ براي‌‏‎
.گذاشت‌‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بازي‌هايش‌‏‎ ضعيف‌ترين‌‏‎
سومين‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ را‏‎ زمين‌‏‎ و‏‎ توپ‌‏‎ اسلواكي‌‏‎ تيم‌‏‎
.گشود‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ دروازه‌‏‎ بار‏‎
و‏‎ يافت‌‏‎ دست‌‏‎ كريمي‌‏‎ توسط‏‎ ديگر‏‎ گل‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ كه‌‏‎ هرچند‏‎.‎پذيرفت‌‏‎ خاتمه‌‏‎ اسلواكي‌‏‎ نفع‌‏‎ به‌‏‎ بازي‌‏‎
در‏‎ به‌هيچ‌وجه‌‏‎ شكست‌‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎ باخت‌‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ ايران‌‏‎
هدف‌‏‎ چون‌‏‎شد‏‎ نخواهد‏‎ درج‌‏‎ فاجعه‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ كارنامه‌‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ جديد‏‎ بازيكنان‌‏‎ محك‌‏‎ بيشتر‏‎ مسابقه‌‏‎ اين‌‏‎ برگزاري‌‏‎ از‏‎
.بود‏‎ استقلال‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ حضور‏‎ بدون‌‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎
:گفت‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ جديد‏‎ مربي‌‏‎ ايوانكوويچ‌‏‎ برانكو‏‎ بازي‌ ، ‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
به‌‏‎ نياز‏‎ ايده‌آل‌‏‎ آمادگي‌‏‎ مرز‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ براي‌‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎"
به‌‏‎ دادن‌‏‎ ميدان‌‏‎ با‏‎ هستم‌‏‎ تلاش‌‏‎ در‏‎ من‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ بيشتري‌‏‎ زمان‌‏‎
".كنم‌‏‎ آماده‌‏‎ مهمتر‏‎ مسابقات‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ جوانان‌‏‎
كه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ اما‏‎ نكرد‏‎ رضايت‌‏‎ اظهار‏‎ نتيجه‌‏‎ از‏‎ برانكو‏‎
خرسند‏‎ رسيدند‏‎ خودباوري‌‏‎ مرز‏‎ به‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ جوان‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
.بود‏‎
تورنمنت‌‏‎ يعني‌‏‎ ايران‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ بعدي‌‏‎ آزمون‌‏‎ به‌‏‎ هرحال‌‏‎ به‌‏‎
آن‌‏‎ در‏‎ برانكو‏‎ و‏‎ نمانده‌‏‎ باقي‌‏‎ زيادي‌‏‎ مدت‌‏‎ مراكش‌‏‎ چهارجانبه‌‏‎
تيم‌‏‎ محك‌‏‎ براي‌‏‎ ديگري‌‏‎ روش‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎ قطعا‏‎ نيز‏‎ مسابقات‌‏‎
از‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎.‎زد‏‎ خواهد‏‎ ايران‌‏‎ يافته‌‏‎ تحول‌‏‎ ملي‌‏‎
.شود‏‎ برگزار‏‎ اسفندماه‌‏‎ تا 12‏‎ ‎‏‏10‏‎
به‌‏‎ ايران‌‏‎ سراسر‏‎ در‏‎ تلويزيون‌ها‏‎ ملي‌ ، ‏‎ تيم‌‏‎ باخت‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ اما‏‎
الوحده‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ پيروزي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ روشن‌‏‎ نيت‌‏‎ اين‌‏‎
.بزدايد‏‎ هواداران‌‏‎ خاطر‏‎ از‏‎ نيز‏‎ را‏‎ منفي‌‏‎ ذهنيت‌‏‎ اندك‌‏‎ آن‌‏‎
روبه‌روي‌‏‎ آسيا‏‎ غرب‏‎ ديگر‏‎ نماينده‌‏‎ دو‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎
انديشه‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ نگاهي‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ تا‏‎ ايستادند‏‎ يكديگر‏‎
.دهد‏‎ پرورش‌‏‎ ذهن‌‏‎ در‏‎ را‏‎ آينده‌اش‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎
متوسطي‌‏‎ بازي‌‏‎ كويت‌‏‎ از‏‎ الكويته‌‏‎ و‏‎ ازبكستان‌‏‎ از‏‎ كارشي‌‏‎ ناساف‌‏‎
اين‌‏‎ ايراني‌‏‎ هواداران‌‏‎ تا‏‎ گذاشتند‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ از‏‎ را‏‎
دو‏‎ اين‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ پيروزي‌‏‎ بابت‌‏‎ از‏‎ خيالشان‌‏‎ مسابقات‌‏‎
.باشد‏‎ راحت‌‏‎ تيم‌‏‎
رسيد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ تساوي‌‏‎ با‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ بازي‌‏‎ تصادف‌‏‎ حسن‌‏‎ از‏‎
صعود‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ بهتري‌‏‎ شرايط‏‎ استقلال‌‏‎ هم‌‏‎ نتيجه‌‏‎ در‏‎ حتي‌‏‎ تا‏‎
.بيابد‏‎
ايرانيان‌‏‎ دوم‌‏‎ خانه‌‏‎ امارات‌‏‎
وقتي‌‏‎ الوحده‌‏‎ باشگاه‌‏‎ و‏‎ امارات‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ تبليغات‌‏‎ عليرغم‌‏‎
كمي‌‏‎ عده‌‏‎ آمده‌‏‎ در‏‎ صدا‏‎ به‌‏‎ الوحده‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ بازي‌‏‎ آغاز‏‎ سوت‌‏‎
به‌‏‎ باشگاهشان‌‏‎ از‏‎ هواداري‌‏‎ براي‌‏‎ اماراتي‌‏‎ تماشاگران‌‏‎ از‏‎
.بودند‏‎ آمده‌‏‎ آل‌نهيان‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎
تاكتيكي‌‏‎ و‏‎ فني‌‏‎ ظرفيت‌هاي‌‏‎ تمامي‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎
.گرفت‌‏‎ قرار‏‎ الوحده‌‏‎ روبه‌روي‌‏‎
الوحده‌‏‎ زمين‌‏‎ به‌‏‎ يورش‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ بازي‌ ، ‏‎ ابتداي‌‏‎ همان‌‏‎ در‏‎
شانس‌‏‎ خوش‌‏‎ بسيار‏‎ الوحده‌‏‎ مدافعان‌‏‎.‎برآمد‏‎ گل‌‏‎ اولين‌‏‎ زدن‌‏‎ درپي‌‏‎
ديرك‌‏‎ بر‏‎ برخورد‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ اكبرپور‏‎ عليرضا‏‎ شوت‌‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎
.بازگشت‌‏‎ زمين‌‏‎ به‌‏‎ اماراتي‌‏‎ تيم‌‏‎ دروازه‌‏‎
با‏‎ و‏‎ آمدند‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ اماراتي‌ها‏‎ اتفاق‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
بازي‌‏‎ گل‌‏‎ اولين‌‏‎ به‌‏‎ توانستند‏‎ راست‌‏‎ جناح‌‏‎ از‏‎ حملات‌‏‎ پايه‌ريزي‌‏‎
مدافعان‌‏‎ تعلل‌‏‎ از‏‎ الوحده‌‏‎ تونسي‌‏‎ مهاجم‌‏‎كنند‏‎ پيدا‏‎ دست‌‏‎
را‏‎ بونفرر‏‎ جو‏‎ اردوي‌‏‎ دقايقي‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ استفاده‌‏‎ استقلال‌‏‎
.كرد‏‎ شادماني‌‏‎ در‏‎ غرق‌‏‎
دقايق‌‏‎ در‏‎ و‏‎ آورد‏‎ روي‌‏‎ حمله‌‏‎ به‌‏‎ گل‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ استقلال‌‏‎ اما‏‎
سيروس‌‏‎ دقيق‌‏‎ ضربه‌‏‎ با‏‎ را‏‎ تساوي‌‏‎ گل‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ نيمه‌‏‎ اين‌‏‎ پاياني‌‏‎
استراحت‌‏‎ زمان‌‏‎ قطع‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ گل‌‏‎ اين‌‏‎.‎آورد‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ دين‌محمدي‌‏‎
بروز‏‎ براي‌‏‎ محلي‌‏‎ به‌‏‎ نيمه‌‏‎ دو‏‎ بين‌‏‎ فاصله‌‏‎ در‏‎ را‏‎ الوحده‌‏‎
.كرد‏‎ بدل‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ ناراحتي‌هاي‌‏‎
پيروزي‌‏‎ شيرين‌‏‎ طعم‌‏‎
گل‌‏‎ ابتدايي‌‏‎ دقايق‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ شروع‌‏‎ با‏‎
جمعه‌‏‎ عبدالرحيم‌‏‎ و‏‎ كونته‌‏‎ همكاري‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ الوحده‌‏‎ و‏‎ خورد‏‎
.شد‏‎ اميدوار‏‎ پيروزي‌‏‎ به‌‏‎ مي‌گذاشت‌‏‎ سر‏‎ پشت‌‏‎ را‏‎ شادابي‌‏‎ لحظات‌‏‎
.كشاند‏‎ تساوي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ اكبرپور‏‎ عليرضا‏‎ اما‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بود‏‎ باقي‌‏‎ فرصت‌‏‎ بازي‌‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ دقيقه‌‏‎ پانزده‌‏‎ حدود‏‎
بود‏‎ دارا‏‎ را‏‎ بهتري‌‏‎ شرايط‏‎ جسماني‌‏‎ لحاظ‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ تيمي‌‏‎ هر‏‎ زمان‌‏‎
.آورد‏‎ ارمغان‌‏‎ به‌‏‎ كشورش‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ پيروزي‌‏‎ مي‌توانست‌‏‎
پاس‌‏‎ روي‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ الوحده‌‏‎ باقيمانده‌‏‎ زمان‌‏‎ ششم‌‏‎ يك‌‏‎ ابتداي‌‏‎ در‏‎
از‏‎ پس‌‏‎ اما‏‎.يافت‌‏‎ دست‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ استقلال‌‏‎ مدافعان‌‏‎ تعلل‌‏‎ و‏‎ بلند‏‎
الوحده‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ خسته‌‏‎ بدن‌هاي‌‏‎ بر‏‎ عمومي‌‏‎ ضعف‌‏‎ گل‌‏‎ اين‌‏‎
پورحيدري‌‏‎ منصور‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ عالي‌‏‎ بسيار‏‎ تعويض‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ مستولي‌‏‎
.ريخت‌‏‎ به‌هم‌‏‎ را‏‎ معادلات‌‏‎ تمام‌‏‎
غرق‌‏‎ براي‌‏‎ هاشمي‌نسب‏‎ مهدي‌‏‎ از‏‎ گل‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ فاطمي‌‏‎ فراز‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎
كه‌‏‎ فراواني‌‏‎ شادي‌‏‎ البته‌‏‎ صد‏‎ و‏‎ بود‏‎ كافي‌‏‎ الوحده‌‏‎ كشتي‌‏‎ كردن‌‏‎
از‏‎ قطعا‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎.‎كرد‏‎ محو‏‎ كاملا‏‎ را‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ باخت‌‏‎ غم‌‏‎
اميدوار‏‎ مي‌توان‌‏‎ حال‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ پيگيري‌‏‎ هم‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مربيان‌‏‎ سوي‌‏‎
...و‏‎ اكبرپور‏‎ نوازي‌ ، ‏‎ مثل‌‏‎ استقلال‌‏‎ آماده‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎
.بگشانيد‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مشكلات‌‏‎ از‏‎ گره‌‏‎ بتوانند‏‎
بعد‏‎ دور‏‎
ناساف‌‏‎ ديدار‏‎ به‌‏‎ بازي‌ها‏‎ اين‌‏‎ دوم‌‏‎ دور‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ امروز‏‎
اين‌‏‎ بر‏‎ پيروزي‌‏‎ با‏‎ تا‏‎ رفت‌‏‎ خواهد‏‎ ازبك‌ها‏‎ نماينده‌‏‎ كارشي‌‏‎
.ببيند‏‎ مسجل‌‏‎ مسابقات‌‏‎ بعدي‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ را‏‎ حضورش‌‏‎ تيم‌‏‎
دوم‌‏‎ رتبه‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ نزديكي‌‏‎ رقابت‌‏‎ هم‌‏‎ الكويته‌‏‎ و‏‎ الوحده‌‏‎
.كرد‏‎ خواهند‏‎ برگزار‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.