شماره‌ 2645‏‎ ‎‏‏،‏‎ 8 Feb 2002 جمعه‌ 19بهمن‌ 1380 ، ‏‎
Front Page
Editorial
National
Economy
Tourism
Metropolitan
Life
Metropolis
Women
Business
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Environment
Media
Literature
Last Page
شدند‏‎ وسيله‌‏‎ زنان‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎

ديگر‏‎ زنان‌‏‎

كتابخانه‌‏‎

شدند‏‎ وسيله‌‏‎ زنان‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎



است‌‏‎ جهاني‌‏‎ تجارت‌‏‎ سازمان‌‏‎ هدف‌‏‎
ما‏‎ كنار‏‎ از‏‎ بي‌سروصدا‏‎ نيز‏‎ گاهي‌‏‎ كه‌‏‎ خبرهايي‌‏‎ هست‌ ، ‏‎ خبرهايي‌‏‎
مثل‌‏‎ مي‌شويم‌‏‎ باخبر‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ ديرهنگام‌‏‎ نيز‏‎ ما‏‎ و‏‎ مي‌گذرند‏‎
كه‌‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎ كپي‌رايت‌ ، ‏‎ جهاني‌‏‎ كنوانسيون‌‏‎ به‌‏‎ پيوستن‌‏‎
براي‌‏‎ ايران‌‏‎ تقاضاي‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎.مي‌رسيد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ ناممكن‌‏‎
نهايت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ زنان‌‏‎ از‏‎ تبعيض‌‏‎ رفع‌‏‎ جهاني‌‏‎ كنوانسيون‌‏‎ به‌‏‎ پيوستن‌‏‎
.جهاني‌‏‎ تجارت‌‏‎ سازمان‌‏‎ به‌‏‎ الحاق‌‏‎
ازدواج‌‏‎ آزادي‌‏‎ و‏‎ فرزند‏‎ تابعيت‌‏‎ مواد‏‎ براي‌‏‎ عربستان‌‏‎ كشور‏‎
به‌‏‎ پيوستن‌‏‎ براي‌‏‎ نيز‏‎ ما‏‎ كشور‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ قائل‌‏‎ شرطهايي‌‏‎
است‌‏‎ آورده‌‏‎ را‏‎ اسلامي‌‏‎ موازين‌‏‎ با‏‎ مغايرت‌‏‎ عدم‌‏‎ شرط‏‎ كنوانسيون‌‏‎
ابهام‌آميز‏‎ و‏‎ كلي‌‏‎ بسيار‏‎ شرطي‌‏‎
آنچه‌‏‎ ساختن‌هر‏‎ مرتفع‌‏‎ بدون‌‏‎ كنوانسيون‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پيوستن‌‏‎ آيا‏‎
واقعي‌‏‎ است‌درماني‌‏‎ قائل‌‏‎ آن‌‏‎ بر‏‎ تبعيض‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ كنوانسيون‌‏‎
اين‌‏‎ با‏‎ ما‏‎ زنان‌‏‎ آيا‏‎ بود‏‎ خواهد‏‎ موجود‏‎ نابرابري‌هاي‌‏‎ بر‏‎
كشور‏‎ نظارتي‌‏‎ نهادهاي‌‏‎ ساختار‏‎ در‏‎ مردانه‌‏‎ تفكرات‌‏‎ از‏‎ عضويت‌‏‎
يافت‌‏‎ خواهند‏‎ رهايي‌‏‎
مرتضوي‌نسب‏‎ مريم‌‏‎
كيست‌؟‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ يكصدوشصت‌‏‎ عدد‏‎
عضويت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ ما ، ‏‎ فرهنگي‌‏‎ امور‏‎ متصديان‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎
از‏‎ برخي‌‏‎ درآوردند ، ‏‎ كپي‌رايت‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ كنوانسيون‌‏‎
اين‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎" بودند‏‎ معتقد‏‎ ايراني‌‏‎ مترجمان‌‏‎ و‏‎ نويسندگان‌‏‎
پيروي‌‏‎ اصولي‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ يا‏‎ و‏‎ كنيم‌‏‎ پايه‌گذاري‌‏‎ را‏‎ اصولي‌‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎
خودمان‌‏‎ كوتاه‌مدت‌‏‎ و‏‎ فوري‌‏‎ منافع‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ كنيم‌‏‎
و‏‎ بايدها‏‎ و‏‎ منفي‌‏‎ و‏‎ مثبت‌‏‎ تبعات‌‏‎ كنار‏‎ از‏‎ ".‎رفته‌ايم‌‏‎
راحتي‌‏‎ به‌‏‎ مي‌شد‏‎ ناميده‌‏‎ مولف‌‏‎ جهاني‌‏‎ حقوق‌‏‎ آنچه‌‏‎ نبايدهاي‌‏‎
نيز‏‎ زنان‌‏‎ بر‏‎ مي‌توانيم‌‏‎ را‏‎ امري‌‏‎ چنين‌‏‎ آيا‏‎ اما‏‎.‎گذشتيم‌‏‎
.كنيم‌‏‎ مشتبه‌‏‎
عضويت‌‏‎ جهاني‌‏‎ تجارت‌‏‎ سازمان‌‏‎ به‌‏‎ پيوستن‌‏‎ پيش‌شرطهاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
در‏‎ كنوانسيون‌‏‎ اين‌‏‎.است‌‏‎ زنان‌‏‎ از‏‎ تبعيض‌‏‎ رفع‌‏‎ كنوانسيون‌‏‎ در‏‎
شده‌‏‎ لازم‌الاجرا‏‎ سپتامبر 1981‏‎ در‏‎ و‏‎ تصويب‏‎ دسامبر 1979‏‎
به‌‏‎ كنوانسيون‌‏‎ اين‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ بارها‏‎ و‏‎ بارها‏‎ نيز‏‎ ما‏‎ كشور‏‎.است‌‏‎
عضو‏‎ جهان‌‏‎ كشور‏‎ است‌1680‏‎ شده‌‏‎ محكوم‌‏‎ زنان‌‏‎ حقوق‌‏‎ كردن‌‏‎ پايمال‌‏‎
داخل‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎ با‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎ كنوانسيون‌‏‎ اين‌‏‎
ونهمين‌ ، ‏‎ يكصدوشصت‌‏‎ عضو‏‎ عبارتي‌‏‎ به‌‏‎ يا‏‎ بعدي‌‏‎ عضو‏‎ مي‌گذرد‏‎ كشور‏‎
بدون‌‏‎ كنوانسيون‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پيوستن‌‏‎ آيا‏‎ اما‏‎.‎باشيم‌‏‎ ما‏‎ كشور‏‎
آن‌‏‎ بر‏‎ تبعيض‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ كنوانسيون‌‏‎ آنچه‌‏‎ هر‏‎ ساختن‌‏‎ مرتفع‌‏‎
بود؟‏‎ خواهد‏‎ موجود‏‎ نابرابري‌هاي‌‏‎ بر‏‎ واقعي‌‏‎ درماني‌‏‎ است‌‏‎ قائل‌‏‎
ساختار‏‎ در‏‎ مردانه‌‏‎ تفكرات‌‏‎ از‏‎ عضويت‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ ما‏‎ زنان‌‏‎ آيا‏‎
شهرام‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ يافت‌؟‏‎ خواهند‏‎ رهايي‌‏‎ كشور‏‎ نظارتي‌‏‎ نهادهاي‌‏‎
مشاركت‌‏‎ مركز‏‎ زنان‌‏‎ عليه‌‏‎ خشونت‌‏‎ امحاي‌‏‎ كميته‌‏‎ عضو‏‎ رفيعي‌فر‏‎
خشونت‌‏‎ امحاي‌‏‎ است‌‏‎ نكرده‌‏‎ باور‏‎ هنوز‏‎ كه‌‏‎ جامعه‌اي‌‏‎ در‏‎" زنان‌‏‎
راحتي‌‏‎ به‌‏‎ ".‎است‌‏‎ اساسي‌‏‎ اولويت‌‏‎ يك‌‏‎ كودكان‌‏‎ و‏‎ زنان‌‏‎ عليه‌‏‎
رئيس‌‏‎ وقتي‌‏‎ ساخت‌؟‏‎ دگرگون‌‏‎ را‏‎ فكري‌‏‎ زيربناي‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌توان‌‏‎
اذعان‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ جوانان‌‏‎ و‏‎ خانواده‌‏‎ زنان‌ ، ‏‎ كميته‌‏‎
شوراي‌‏‎ توسط‏‎ زنان‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ طرح‌هاي‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎" مي‌كند‏‎
و‏‎ عسر‏‎ مصاديق‌‏‎ احصاي‌‏‎ طرح‌‏‎ چون‌‏‎ مواردي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ رد‏‎ نگهبان‌‏‎
مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ در‏‎ همچنان‌‏‎ سال‌‏‎ يك‌‏‎ گذشت‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ حرج‌‏‎
بدون‌‏‎ كنوانسيون‌ ، ‏‎ به‌‏‎ پيوستن‌‏‎ "است‌‏‎ مانده‌‏‎ باقي‌‏‎ بلاتكليف‌‏‎
نگرش‌هاي‌‏‎ رفع‌‏‎ در‏‎ مي‌تواند‏‎ اندازه‌‏‎ چه‌‏‎ تا‏‎ زيربنايي‌‏‎ تغييرات‌‏‎
شهين‌دخت‌‏‎ مانند‏‎ نيز‏‎ برخي‌‏‎ البته‌‏‎.‎باشد‏‎ موثر‏‎ موجود‏‎ نابرابر‏‎
زنان‌‏‎ مشاركت‌‏‎ امور‏‎ مركز‏‎ بين‌الملل‌‏‎ امور‏‎ سرپرست‌‏‎ مولاوردي‌‏‎
كنوانسيون‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ الحاق‌‏‎ عدم‌‏‎ يا‏‎ الحاق‌‏‎ هرچند‏‎" معتقدند‏‎
با‏‎ دهد‏‎ تغيير‏‎ را‏‎ زنان‌‏‎ وضعيت‌‏‎ معجزه‌آسا‏‎ شكلي‌‏‎ به‌‏‎ نمي‌تواند‏‎
براي‌‏‎ را‏‎ زمينه‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ معاهده‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ الحاق‌‏‎ حال‌‏‎ اين‌‏‎
".مي‌سازد‏‎ فراهم‌‏‎ حقوقي‌‏‎ و‏‎ اجتماعي‌‏‎ مداوم‌‏‎ اصلاحات‌‏‎ انجام‌‏‎
مبهم‌‏‎ شرط‏‎ يك‌‏‎
محدوديت‌‏‎ يا‏‎ (محروميت‌‏‎)‎ استثنا‏‎ تمايز ، ‏‎ هرگونه‌‏‎ [رفع‌‏‎]
لغو‏‎ يا‏‎ كردن‌‏‎ خدشه‌دار‏‎ آن‌‏‎ هدف‌‏‎ يا‏‎ نتيجه‌‏‎ كه‌‏‎ جنسيت‌‏‎ براساس‌‏‎
آزادي‌هاي‌‏‎ و‏‎ بشر‏‎ حقوق‌‏‎ اعمال‌‏‎ يا‏‎ بهره‌مندي‌ ، ‏‎ شناسايي‌ ، ‏‎
فرهنگي‌ ، ‏‎ اجتماعي‌ ، ‏‎ اقتصادي‌ ، ‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎ در‏‎ اساسي‌‏‎
وضعيت‌‏‎ از‏‎ صرف‌نظر‏‎ و‏‎ زنان‌‏‎ عليه‌‏‎ ديگر‏‎ زمينه‌‏‎ هر‏‎ يا‏‎ و‏‎ مدني‌‏‎
رفع‌‏‎ براي‌‏‎ كنوانسيون‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ تعريفي‌‏‎..ايشان‌‏‎ زناشويي‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ قائل‌‏‎ زنان‌‏‎ از‏‎ تبعيض‌‏‎
عضو ، ‏‎ دول‌‏‎" است‌‏‎ آمده‌‏‎ صراحت‌‏‎ با‏‎ كنوانسيون‌‏‎ ماده‌ 2‏‎ در‏‎
مي‌نمايند‏‎ موافقت‌‏‎ كرده‌ ، ‏‎ محكوم‌‏‎ را‏‎ زنان‌‏‎ عليه‌‏‎ تبعيض‌‏‎ هرگونه‌‏‎
كليه‌‏‎ با‏‎ را‏‎ زنان‌‏‎ از‏‎ تبعيض‌‏‎ رفع‌‏‎ سياست‌‏‎ درنگ‌‏‎ بدون‌‏‎ كه‌‏‎
را‏‎ زير‏‎ موارد‏‎ هدف‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ و‏‎ نموده‌‏‎ دنبال‌‏‎ مناسب‏‎ ابزارهاي‌‏‎
:مي‌شوند‏‎ متعهد‏‎
قانون‌‏‎ در‏‎ مردان‌‏‎ و‏‎ زنان‌‏‎ ميان‌‏‎ مساوات‌‏‎ اصل‌‏‎ گنجاندن‌‏‎ _ الف‌‏‎
تاكنون‌‏‎ چنانچه‌‏‎ كشور ، ‏‎ هر‏‎ مربوطه‌‏‎ قوانين‌‏‎ ساير‏‎ يا‏‎ اساسي‌‏‎
وسيله‌‏‎ به‌‏‎ اصل‌‏‎ اين‌‏‎ عملي‌‏‎ تحقق‌‏‎ تضمين‌‏‎ و‏‎ باشد ، ‏‎ نشده‌‏‎ منظور‏‎
.ديگر‏‎ مناسب‏‎ طرق‌‏‎ ساير‏‎ يا‏‎ قانون‌‏‎ وضع‌‏‎
جمله‌‏‎ از‏‎ ديگر ، ‏‎ اقدامات‌‏‎ يا‏‎ مناسب‏‎ قوانين‌‏‎ تصويب‏‎ _ ب‏‎
.زنان‌‏‎ از‏‎ تبعيض‌‏‎ رفع‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ اقتضاء ، ‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ مجازات‌‏‎
برابري‌‏‎ برمبناي‌‏‎ زنان‌‏‎ حقوق‌‏‎ از‏‎ قانون‌‏‎ حمايت‌‏‎ برقراري‌‏‎ _ ج‌‏‎
مقابل‌‏‎ در‏‎ زنان‌‏‎ از‏‎ موثر‏‎ حمايت‌‏‎ از‏‎ اطمينان‌‏‎ حصول‌‏‎ و‏‎ مردان‌‏‎ با‏‎
ذي‌صلاح‌‏‎ قضايي‌‏‎ مراجع‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ تبعيض‌آميز‏‎ اقدام‌‏‎ هرگونه‌‏‎
.دولتي‌‏‎ موسسات‌‏‎ ساير‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎
تبعيض‌آميز‏‎ حركت‌‏‎ و‏‎ عمل‌‏‎ هرگونه‌‏‎ انجام‌‏‎ از‏‎ خودداري‌‏‎ _ د‏‎
موسسات‌‏‎ و‏‎ مراجع‌‏‎ توسط‏‎ تعهدات‌‏‎ اين‌‏‎ رعايت‌‏‎ تضمين‌‏‎ و‏‎ زنان‌‏‎ عليه‌‏‎
.دولتي‌‏‎
زنان‌‏‎ از‏‎ تبعيض‌‏‎ رفع‌‏‎ جهت‌‏‎ مناسب‏‎ اقدامات‌‏‎ كليه‌‏‎ اتخاذ‏‎ _ _ه‏‎
.خصوصي‌‏‎ شركت‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ سازمان‌‏‎ شخص‌ ، ‏‎ هر‏‎ توسط‏‎
منظور‏‎ به‌‏‎ قوانين‌‏‎ وضع‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ لازم‌‏‎ تدابير‏‎ اتخاذ‏‎ _ و‏‎
كه‌‏‎ موجود‏‎ روش‌هاي‌‏‎ يا‏‎ عرف‌‏‎ مقررات‌ ، ‏‎ قوانين‌ ، ‏‎ فسخ‌‏‎ يا‏‎ اصلاح‌‏‎
.آميزند‏‎ تبعيض‌‏‎ زنان‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎
زنان‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ تبعيض‌‏‎ موجب‏‎ كه‌‏‎ ملي‌‏‎ كيفري‌‏‎ مقررات‌‏‎ فسخ‌‏‎ _ ز‏‎
."مي‌شود‏‎
از‏‎ برخي‌‏‎ و‏‎ كنوانسيون‌‏‎ از‏‎ ماده‌‏‎ يك‌‏‎ تنها‏‎ شد‏‎ برشمرده‌‏‎ آنچه‌‏‎
يك‌‏‎ گنجايش‌‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ آن‌‏‎ مواد‏‎ تمام‌‏‎ به‌‏‎ وقوف‌‏‎.‎بود‏‎ آن‌‏‎ جزئيات‌‏‎
ذهن‌‏‎ به‌‏‎ تلنگري‌‏‎ مي‌تواند‏‎ تنها‏‎ نامبرده‌‏‎ موارد‏‎.است‌‏‎ گزارش‌‏‎
.بس‌‏‎ و‏‎ باشد‏‎ خواننده‌‏‎
و‏‎ اصول‌‏‎ پذيرش‌‏‎ بر‏‎ است‌‏‎ مبتني‌‏‎ كنوانسيون‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ عضويت‌‏‎ اما‏‎
در‏‎ مي‌توانند‏‎ دولت‌ها‏‎ البته‌‏‎.‎عضو‏‎ دول‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ آن‌‏‎ رعايت‌‏‎
كنوانسيون‌‏‎ از‏‎ موادي‌‏‎ يا‏‎ ماده‌‏‎ كنوانسيون‌ ، ‏‎ به‌‏‎ الحاق‌‏‎ هنگام‌‏‎
كشور‏‎ كه‌‏‎ همچنان‌‏‎.‎شوند‏‎ قائل‌‏‎ آن‌‏‎ بر‏‎ شرطهايي‌‏‎ يا‏‎ نپذيرند‏‎ را‏‎
شرطهايي‌‏‎ ازدواج‌‏‎ آزادي‌‏‎ و‏‎ فرزند‏‎ تابعيت‌‏‎ مواد‏‎ براي‌‏‎ عربستان‌‏‎
شرط‏‎ كنوانسيون‌‏‎ به‌‏‎ پيوستن‌‏‎ براي‌‏‎ نيز‏‎ ما‏‎ كشور‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ قائل‌‏‎
. است‌‏‎ آورده‌‏‎ را‏‎ اسلامي‌‏‎ موازين‌‏‎ با‏‎ مغايرت‌‏‎ عدم‌‏‎
استفهام‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ پاسخي‌‏‎
دولت‌‏‎ توسط‏‎ زنان‌‏‎ از‏‎ تبعيض‌‏‎ رفع‌‏‎ كنوانسيون‌‏‎ به‌‏‎ پيوستن‌‏‎ لايحه‌‏‎
ارسال‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ به‌‏‎ راي‌گيري‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ تصويب‏‎
الهه‌‏‎ توسط‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ لايحه‌‏‎ اين‌‏‎ روند‏‎ چگونگي‌‏‎ از‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎
قرار‏‎ مجلس‌‏‎ كار‏‎ دستور‏‎ در‏‎ لايحه‌‏‎ اين‌‏‎" شديم‌‏‎ مطلع‌‏‎ كولايي‌‏‎
قرار‏‎ توجه‌‏‎ مورد‏‎ بودجه‌‏‎ مسئله‌‏‎ بررسي‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ و‏‎ گرفته‌‏‎
با‏‎ لايحه‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ كشيد‏‎ نخواهد‏‎ طولي‌‏‎ بنابراين‌‏‎ ".مي‌گيرد‏‎
خواهد‏‎ مطرح‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ موازين‌‏‎ با‏‎ مغايرت‌‏‎ عدم‌‏‎ كلي‌‏‎ شرط‏‎
كميته‌‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎ مجلس‌‏‎ نماينده‌‏‎ راكعي‌‏‎ فاطمه‌‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎.‎شد‏‎
به‌‏‎ پيوستن‌‏‎" اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ جوانان‌‏‎ و‏‎ خانواده‌‏‎ بانوان‌ ، ‏‎
حقوق‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ بالاخص‌‏‎ و‏‎ اعم‌‏‎ به‌طور‏‎ جهاني‌‏‎ كنوانسيون‌هاي‌‏‎
اساسي‌‏‎ بسيار‏‎ مي‌گيرند‏‎ قرار‏‎ تبعيض‌‏‎ مورد‏‎ كه‌‏‎ كودكاني‌‏‎ و‏‎ زنان‌‏‎
از‏‎ تبعيض‌‏‎ رفع‌‏‎ كنوانسيون‌‏‎ به‌‏‎ پيوستن‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ اما‏‎ و‏‎ است‌‏‎
كه‌‏‎ بندهايي‌‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎ داريم‌‏‎ نقدهايي‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ بندهايي‌‏‎ بر‏‎ زنان‌‏‎
مدنظر‏‎ نقدها‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ خودمان‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ مطابق‌‏‎
".هست‌‏‎ نيز‏‎ دولت‌‏‎ و‏‎ مجلس‌‏‎
به‌‏‎ الحاق‌‏‎ جهت‌‏‎ شرع‌‏‎ موازين‌‏‎ با‏‎ مطابقت‌‏‎ كلي‌‏‎ قيد‏‎ مورد‏‎ در‏‎
از‏‎ ما‏‎ كشور‏‎ در‏‎ چون‌‏‎" است‌‏‎ معتقد‏‎ راكعي‌‏‎ فاطمه‌‏‎ كنوانسيون‌‏‎
دارد‏‎ وجود‏‎ زنان‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ دوگانه‌‏‎ نگرش‌‏‎ يك‌‏‎ تاكنون‌‏‎ ديرباز‏‎
اين‌‏‎ به‌‏‎.است‌‏‎ داده‌‏‎ نشان‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ هم‌‏‎ حكومتي‌‏‎ ساختار‏‎ در‏‎ اين‌‏‎
شرع‌‏‎ درخصوص‌‏‎ زمان‌‏‎ و‏‎ مكان‌‏‎ شرايط‏‎ به‌‏‎ فقها‏‎ از‏‎ بعضي‌‏‎ كه‌‏‎ معني‌‏‎
اين‌‏‎ دين‌ ، ‏‎ داشتند‏‎ نظر‏‎ امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ كه‌‏‎ همان‌طور‏‎دارند‏‎ توجه‌‏‎
نيز‏‎ را‏‎ جديد‏‎ احكام‌‏‎ اصول‌‏‎ حفظ‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎ ما‏‎ به‌‏‎ را‏‎ امكان‌‏‎
اين‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎.‎نمي‌انديشند‏‎ اين‌گونه‌‏‎ غربي‌ها‏‎ اما‏‎.‎بپذيريم‌‏‎
هرچند‏‎ مي‌پذيريم‌‏‎ را‏‎ شرع‌‏‎ احكام‌‏‎ كلي‌‏‎ قيد‏‎ ما‏‎ وقتي‌‏‎ مسئله‌‏‎
كه‌‏‎ چيزي‌‏‎ اما‏‎ شويم‌‏‎ مواجه‌‏‎ مشكل‌‏‎ با‏‎ كلي‌‏‎ قيد‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎
مورد‏‎ در‏‎ مترقي‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ ما‏‎.ماست‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ هست‌‏‎
انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ قطع‌‏‎ به‌طور‏‎.‎داريم‌‏‎ خانواده‌‏‎ و‏‎ زنان‌‏‎ حقوق‌‏‎
دور‏‎ اجتماع‌‏‎ از‏‎ را‏‎ زنان‌‏‎ مي‌كرده‌‏‎ سعي‌‏‎ كه‌‏‎ ديدگاه‌اي‌‏‎ آن‌‏‎ نيز‏‎
كرد‏‎ خواهند‏‎ دفاع‌‏‎ زنان‌‏‎ حقوق‌‏‎ از‏‎ و‏‎ تافت‌‏‎ برنخواهند‏‎ را‏‎ بدارد‏‎
باشد‏‎ ما‏‎ خلاف‌نظر‏‎ كنوانسيون‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ مواردي‌‏‎ هم‌‏‎ اگر‏‎
در‏‎ نيز‏‎ مجلس‌‏‎تافت‌‏‎ برنخواهند‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ زنان‌‏‎ خود‏‎ قطع‌‏‎ به‌طور‏‎
كه‌‏‎ مجلس‌‏‎ اقليت‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ هست‌‏‎ امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ تفكر‏‎ پيرو‏‎ مورد‏‎ اين‌‏‎
در‏‎ مترقيانه‌اي‌‏‎ بسيار‏‎ ديدگاه‌‏‎ كردم‌‏‎ صحبت‌‏‎ آنها‏‎ با‏‎ بنده‌‏‎
.ندارد‏‎ وجود‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ مشكلي‌‏‎ مورد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ داشته‌‏‎ زنان‌‏‎ مورد‏‎
امنيت‌‏‎ كميسيون‌‏‎ عضو‏‎ و‏‎ مجلس‌‏‎ نماينده‌‏‎ كولايي‌‏‎ الهه‌‏‎ اما‏‎ و‏‎
مسئله‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎".‎دارد‏‎ ديگري‌‏‎ نظر‏‎ خارجي‌‏‎ سياست‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎
قوانين‌‏‎ با‏‎ متناسب‏‎ و‏‎ مي‌گيرد‏‎ قرار‏‎ بحث‌‏‎ مورد‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ حتما‏‎
تفحص‌ها‏‎ اين‌‏‎ اگر‏‎ اما‏‎.‎مي‌گيرد‏‎ صورت‌‏‎ تفحص‌ها‏‎ آن‌‏‎ حول‌‏‎ اسلام‌‏‎
ما‏‎.‎شد‏‎ خواهد‏‎ الحاق‌‏‎ اين‌‏‎ ناكارآمدي‌‏‎ سبب‏‎ باشد‏‎ كلي‌‏‎
را‏‎ تفحص‌‏‎ كنوانسيون‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پيوستن‌‏‎ درخصوص‌‏‎ آرزومنديم‌‏‎
از‏‎ و‏‎ بدهيم‌‏‎ نسبت‌‏‎ شده‌‏‎ تعيين‌‏‎ موارد‏‎ به‌‏‎ مشخص‌‏‎ به‌طور‏‎
اين‌‏‎ ".بپرهيزيم‌‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎ ناكارآمدي‌‏‎ باعث‌‏‎ كه‌‏‎ كلي‌گويي‌‏‎
از‏‎ را‏‎ ما‏‎ كلي‌گويي‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ معتقد‏‎ نيز‏‎ مجلس‌‏‎ نماينده‌‏‎
خواهد‏‎ دور‏‎ كنوانسيون‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ الحاق‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ اوليه‌‏‎ هدف‌‏‎
اسلامي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ تجربه‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ اميدوارم‌‏‎ من‌‏‎".داشت‌‏‎
حقوقي‌‏‎ كميسيون‌هاي‌‏‎ بحث‌هاي‌‏‎ در‏‎ بتواند‏‎ مجلس‌‏‎ زنان‌‏‎ فراكسيون‌‏‎
با‏‎ را‏‎ كنوانسيون‌‏‎ به‌‏‎ پيوستن‌‏‎ روند‏‎ درواقع‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ وارد‏‎ مجلس‌‏‎
انجام‌‏‎ به‌‏‎ درست‌‏‎ گونه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ مقررات‌‏‎ و‏‎ قوانين‌‏‎ گرفتن‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎
فراكسيون‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كولايي‌‏‎ الهه‌‏‎ اعتقاد‏‎ به‌‏‎ ".‎رساند‏‎
كارشناسي‌‏‎ مباحث‌‏‎ و‏‎ فكري‌‏‎ حمايت‌هاي‌‏‎ نيازمند‏‎ مجلس‌‏‎ زنان‌‏‎
شدن‌‏‎ انجام‌‏‎ بهتر‏‎ هرچه‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ ذي‌ربط‏‎ كارشناسان‌‏‎ و‏‎ متخصصان‌‏‎
.است‌‏‎ الحاق‌‏‎ اين‌‏‎
!نيست‌؟‏‎ نگراني‌‏‎ جاي‌‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ كلي‌گويي‌‏‎ از‏‎ پرهيز‏‎ براي‌‏‎ شرعي‌‏‎ موازين‌‏‎ تعيين‌‏‎
همين‌‏‎ به‌‏‎.است‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ زن‌‏‎ حقوق‌‏‎ مدافعان‌‏‎ اصلي‌‏‎ دغدغه‌هاي‌‏‎
را‏‎ كنوانسيون‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ سريعتر‏‎ هرچه‌‏‎ پيوستن‌‏‎ عده‌‏‎ اين‌‏‎ جهت‌‏‎
شده‌‏‎ دوخته‌‏‎ مجلس‌‏‎ به‌‏‎ بسياري‌‏‎ چشمان‌‏‎ هم‌اكنون‌‏‎.برنمي‌تابند‏‎
آن‌‏‎ به‌‏‎ پيوستن‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ هدف‌‏‎ يك‌‏‎ جهاني‌‏‎ تجارت‌‏‎ سازمان‌‏‎.است‌‏‎
معتقد‏‎ مجلس‌‏‎ زنان‌‏‎ فراكسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎.‎وسايل‌‏‎ و‏‎ اسباب‏‎ نيازمند‏‎
و‏‎ نخبگان‌‏‎ و‏‎ روشنفكران‌‏‎ و‏‎ فقها‏‎ به‌‏‎ شرع‌‏‎ موازين‌‏‎ تعيين‌‏‎" است‌‏‎
فراكسيون‌‏‎.‎دارد‏‎ بستگي‌‏‎ هستند‏‎ زن‌‏‎ حقوق‌‏‎ مدافعان‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎
و‏‎ فرهنگ‌سازي‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ چه‌‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ بدو‏‎ از‏‎ نيز‏‎ مجلس‌‏‎ زنان‌‏‎
بسياري‌‏‎ تلاش‌هاي‌‏‎ زنان‌‏‎ درخصوص‌‏‎ قانون‌‏‎ تصويب‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ چه‌‏‎
".ندارد‏‎ وجود‏‎ نيز‏‎ خاصي‌‏‎ مشكل‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ ادامه‌‏‎ هم‌‏‎ هنوز‏‎ كه‌‏‎ كرده‌‏‎
طرح‌هاي‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎" بود‏‎ گفته‌‏‎ پيش‌‏‎ چندي‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ او‏‎ هم‌‏‎ اما‏‎
."...و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ رد‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ توسط‏‎ زنان‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎

ديگر‏‎ زنان‌‏‎


عاشق‌‏‎ مادر‏‎

راهي‌‏‎ فرزندش‌‏‎ به‌‏‎ عشق‌‏‎ خاطر‏‎ رابه‌‏‎ مادري‌‏‎ حالا‏‎ تا‏‎ كي‌‏‎ از‏‎
فرزند‏‎ داشتن‌‏‎ دوست‌‏‎ حالا‏‎ تا‏‎ كي‌‏‎ از‏‎ اصلا‏‎ مي‌كنند؟‏‎ زندان‌‏‎
خودش‌‏‎ از‏‎ دقيقه‌‏‎ هر‏‎ لي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ سوالاتي‌‏‎ اينها‏‎ است‌؟‏‎ شده‌‏‎ جرم‌‏‎
مثبت‌‏‎ پاسخ‌‏‎ فرزندش‌‏‎ عاجزانه‌‏‎ التماس‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ فقط‏‎ لي‌‏‎.‎مي‌پرسد‏‎
هربار‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ سخت‌‏‎ بسيار‏‎ مادر‏‎ يك‌‏‎ براي‌‏‎ شايد‏‎.‎است‌‏‎ داده‌‏‎
ترا‏‎ مادر‏‎":‎بشنود‏‎ سيم‌‏‎ سوي‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ مي‌زند‏‎ زنگ‌‏‎ كوچك‌اش‌‏‎ دختر‏‎
زندگي‌‏‎ بابام‌‏‎ با‏‎ نمي‌خواهم‌‏‎ من‌‏‎.‎ببر‏‎ خودت‌‏‎ پيش‌‏‎ منو‏‎ خدا‏‎ به‌‏‎
ميان‌‏‎ روز‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مكالماتي‌‏‎ كلي‌‏‎ محتواي‌‏‎ اين‌ها‏‎ ".‎كنم‌‏‎
زمان‌‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎مي‌شود‏‎ بدل‌‏‎ ردو‏‎ دختر‏‎ و‏‎ مادر‏‎ اين‌‏‎
كه‌‏‎ لحظه‌اي‌‏‎ مي‌رسد ، ‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ هفتگي‌‏‎ ملاقات‌هاي‌‏‎
هم‌‏‎ را‏‎ سنگ‌‏‎ دل‌‏‎ شوند‏‎ جدا‏‎ هم‌‏‎ از‏‎ مي‌خواهند‏‎ دختر‏‎ و‏‎ مادر‏‎ اين‌‏‎
با‏‎ لي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ زماني‌‏‎ سخت‌تر‏‎ اين‌‏‎ از‏‎.مي‌اندازند‏‎ گريه‌‏‎ به‌‏‎
دست‌‏‎ به‌‏‎ پول‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ و‏‎ كار‏‎ وجود‏‎ تمام‌‏‎
خودش‌‏‎ نزد‏‎ را‏‎ دخترش‌‏‎ بتواند‏‎ روزي‌‏‎ اينكه‌‏‎ اميد‏‎ به‌‏‎ مي‌آورد‏‎
شكايت‌‏‎ صرف‌‏‎ را‏‎ بود‏‎ كرده‌‏‎ پس‌انداز‏‎ آنچه‌‏‎ تمام‌‏‎ لي‌‏‎.‎بازگرداند‏‎
اما‏‎ كند‏‎ زندگي‌‏‎ دخترش‌‏‎ با‏‎ بتواند‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ وكيل‌‏‎ دادگاه‌‏‎ و‏‎
او‏‎.‎ندارد‏‎ پس‌اندازي‌‏‎ هيچ‌‏‎ و‏‎ خورد‏‎ هم‌‏‎ به‌‏‎ برنامه‌اش‌‏‎ تمام‌‏‎
مي‌شد‏‎ افسرده‌تر‏‎ روز‏‎ به‌‏‎ روز‏‎ و‏‎ كند‏‎ راست‌‏‎ كمر‏‎ نتوانست‌‏‎ ديگر‏‎
او‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ بار‏‎ يك‌‏‎.دخترش‌‏‎ با‏‎ هفتگي‌‏‎ ديدار‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ ويژه‌‏‎ به‌‏‎
فرا‏‎ را‏‎ صورتش‌‏‎ پهناي‌‏‎ اشك‌‏‎ مي‌خوري‌‏‎ غصه‌‏‎ قدر‏‎ اين‌‏‎ چرا‏‎ پرسيدم‌‏‎
دخترم‌‏‎ دادم‌‏‎ اجازه‌‏‎ كه‌‏‎ هستم‌‏‎ دل‌سنگي‌‏‎ مادر‏‎ من‌‏‎":گفت‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎
شما‏‎ "نمي‌خواهد‏‎ را‏‎ اين‌‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ كنند‏‎ جدا‏‎ من‌‏‎ از‏‎ را‏‎
.مي‌داديد‏‎ جوابي‌‏‎ چه‌‏‎ مادر‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ مي‌بوديد‏‎ من‌‏‎ جاي‌‏‎ اگر‏‎
بسيار‏‎ مي‌آيد‏‎ ديدنش‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ او‏‎ كوچولوي‌‏‎ و‏‎ بور‏‎ و‏‎ زيبا‏‎ دختر‏‎
شود‏‎ جدا‏‎ مي‌خواهد‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ اما‏‎ است‌‏‎ خوشحال‌‏‎ و‏‎ نشاط‏‎ با‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ بار‏‎ آخرين‌‏‎ براي‌‏‎ گويي‌‏‎ است‌‏‎ نااميد‏‎ و‏‎ افسرده‌‏‎ آنچنان‌‏‎
را‏‎ همديگر‏‎ نفر‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ باري‌‏‎ آخرين‌‏‎.‎مي‌بيند‏‎ را‏‎ مادرش‌‏‎
دريافت‌‏‎ مادر‏‎ از‏‎ هديه‌اي‌‏‎ دخترك‌‏‎.‎بود‏‎ دختر‏‎ تولد‏‎ روز‏‎ ديدند‏‎
كردن‌‏‎ باز‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ است‌‏‎ تولد‏‎ جشن‌هاي‌‏‎ رسم‌‏‎ كه‌‏‎ همانطور‏‎ و‏‎ كرد‏‎
راه‌‏‎ در‏‎ بعد‏‎ و‏‎ مادر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ساده‌‏‎ آرزوي‌‏‎ يك‌‏‎ هديه‌‏‎
پيش‌‏‎ ديگه‌‏‎ كاش‌‏‎":بود‏‎ ساده‌اي‌‏‎ آرزوي‌‏‎.‎گفت‌‏‎ پدرش‌‏‎ به‌‏‎ برگشت‌‏‎
".برنگردم‌‏‎ پدرم‌‏‎
پولي‌‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ بار‏‎ هر‏‎ ومي‌ديدم‌‏‎ بودم‌‏‎ لي‌‏‎ كارهاي‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ من‌‏‎
مي‌خورد‏‎ شكست‌‏‎ و‏‎ مي‌دهد‏‎ وكيلي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ مي‌آورد‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎
اين‌‏‎ از‏‎ را‏‎ او‏‎ اينكه‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ رو‏‎ اين‌‏‎ از‏‎.‎مي‌شود‏‎ افسرده‌تر‏‎
كار‏‎ انجام‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ دادم‌‏‎ كار‏‎ پيشنهاد‏‎ او‏‎ به‌‏‎ دهم‌‏‎ نجات‌‏‎ وضعيت‌‏‎
برويم‌‏‎ دورتر‏‎ كيلومترها‏‎ مكزيك‌ ، ‏‎ به‌‏‎ بوديم‌‏‎ مجبور‏‎ مشتركمان‌‏‎
اما‏‎.‎كند‏‎ حل‌‏‎ را‏‎ لي‌‏‎ مشكل‌‏‎ مكاني‌‏‎ فاصله‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ اميد‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎
تنها‏‎ را‏‎ او‏‎ و‏‎ كنم‌‏‎ پشت‌‏‎ دخترم‌‏‎ به‌‏‎ نمي‌توانم‌‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎ لي‌‏‎
آخرين‌‏‎.‎پروراند‏‎ سر‏‎ در‏‎ را‏‎ نقشه‌هايي‌‏‎ رو‏‎ اين‌‏‎ از‏‎.‎بگذارم‌‏‎
اما‏‎ دارد‏‎ نيتي‌‏‎ چه‌‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ توضيح‌‏‎ ساله‌اش‌‏‎ دختر 7‏‎ براي‌‏‎ بار‏‎
براي‌‏‎ را‏‎ پدربزرگش‌‏‎ و‏‎ پدر‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ يادآور‏‎ او‏‎ به‌‏‎
و‏‎ شده‌‏‎ خسته‌‏‎ كرد‏‎ احساس‌‏‎ كه‌‏‎ زمان‌‏‎ هر‏‎ اما‏‎.‎نبيند‏‎ هميشه‌‏‎
بچه‌ربايي‌‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌تواند‏‎ برگردد‏‎ پدرش‌‏‎ نزد‏‎ مي‌خواهد‏‎
.نمي‌شود‏‎ ادا‏‎ دزد‏‎ يك‌‏‎ زبان‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ صحبت‌ها‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎
عملي‌‏‎ را‏‎ دخترش‌‏‎ آرزوي‌‏‎ تنها‏‎ دارد‏‎ قصد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مهرباني‌‏‎ مادر‏‎
مي‌كرديم‌‏‎ تصور‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ جور‏‎ آن‌‏‎ اوضاع‌‏‎ متاسفانه‌‏‎ اما‏‎ سازد ، ‏‎
(من‌‏‎ و‏‎ فرزندش‌‏‎ سه‌‏‎ و‏‎ لي‌‏‎) نفر‏‎ ما 5‏‎ كه‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎.‎نرفت‌‏‎ پيش‌‏‎
عليه‌‏‎ شكايت‌نامه‌اي‌‏‎ كرديم‌‏‎ شروع‌‏‎ را‏‎ كار‏‎ و‏‎ رسيديم‌‏‎ مكزيك‌‏‎ به‌‏‎
كار‏‎ ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎.‎بود‏‎ شده‌‏‎ تنظيم‌‏‎ دادگاه‌‏‎ در‏‎ ميشيگان‌‏‎ در‏‎ ما‏‎
سپري‌‏‎ درآمدي‌‏‎ هيچ‌‏‎ بدون‌‏‎ را‏‎ ماه‌‏‎ سه‌‏‎ و‏‎ نگرفت‌‏‎ مكزيك‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ ما‏‎
لي‌‏‎ مدت‌‏‎ اين‌‏‎ تمام‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بمانيم‌‏‎ زنده‌‏‎ توانستيم‌‏‎ فقط‏‎.كرديم‌‏‎
به‌‏‎ برگردي‌‏‎ پدرت‌‏‎ پيش‌‏‎ مي‌خواهي‌‏‎ اگر‏‎ مي‌شد‏‎ يادآور‏‎ دخترش‌‏‎ به‌‏‎
چيز‏‎ يك‌‏‎ فقط‏‎ هم‌‏‎ دختر‏‎ جواب‏‎ و‏‎ گردانم‌‏‎ باز‏‎ را‏‎ تو‏‎ تا‏‎ بگو‏‎ من‌‏‎
"نه‌‏‎":‎بود‏‎
صبح‌‏‎ روز‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ آمد‏‎ سراغمان‌‏‎ مكزيك‌‏‎ مهاجرت‌‏‎ اداره‌‏‎ سرانجام‌‏‎
در‏‎ زنداني‌‏‎ به‌‏‎ مرا‏‎.‎كرد‏‎ جدا‏‎ هم‌‏‎ از‏‎ و‏‎ دستگير‏‎ را‏‎ ما‏‎ همه‌‏‎
.ديگر‏‎ زنداني‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بچه‌اش‌‏‎ سه‌‏‎ و‏‎ لي‌‏‎ و‏‎ فرستادند‏‎ مكزيكوسيتي‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ فرزندش‌‏‎ سه‌‏‎ و‏‎ او‏‎ مكزيك‌‏‎ پليس‌‏‎ كه‌‏‎ شدم‌‏‎ متوجه‌‏‎ من‌‏‎ بعد‏‎
از‏‎ و‏‎ داده‌‏‎ تحويل‌‏‎ اف‌بي‌آي‌‏‎ ماموران‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ برده‌‏‎ فرودگاه‌‏‎
دزدي‌‏‎ بچه‌‏‎ به‌‏‎ دالاس‌‏‎ در‏‎ لي‌‏‎.‎شده‌اند‏‎ منتقل‌‏‎ دالاس‌‏‎ به‌‏‎ آنجا‏‎
دو‏‎ و‏‎ بازگشت‌‏‎ پدرش‌‏‎ نزد‏‎ كوچولو‏‎ دخترك‌‏‎شد‏‎ بازداشت‌‏‎ و‏‎ متهم‌‏‎
تحقيقات‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎.‎ماندند‏‎ لي‌‏‎ ومادر‏‎ پدر‏‎ نزد‏‎ نيز‏‎ ديگرش‌‏‎ فرزند‏‎
كه‌‏‎ بود‏‎ ژانويه‌‏‎ اواسط‏‎ اما‏‎ شد‏‎ آزاد‏‎ ضمانت‌‏‎ قيد‏‎ به‌‏‎ لي‌‏‎ اوليه‌‏‎
جرم‌‏‎ به‌‏‎ زندان‌‏‎ ماه‌‏‎ شش‌‏‎ ;كردند‏‎ ابلاغ‌‏‎ او‏‎ به‌‏‎ را‏‎ دادگاه‌‏‎ راي‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ حكم‌‏‎ اين‌‏‎ اجراي‌‏‎ توانست‌‏‎ او‏‎ وكيل‌‏‎ اما‏‎.‎آدم‌ربايي‌‏‎
جرم‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مادري‌‏‎":‎بود‏‎ گفته‌‏‎ دادگاه‌‏‎ در‏‎ او‏‎.‎اندازد‏‎ تاخير‏‎
كه‌‏‎ زماني‌‏‎ از‏‎ لي‌‏‎ البته‌‏‎ "مي‌كنيد؟‏‎ بازداشت‌‏‎ فرزندش‌‏‎ به‌‏‎ عشق‌‏‎
بابت‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ و‏‎ است‌‏‎ نديده‌‏‎ را‏‎ او‏‎ تاكنون‌‏‎ شد‏‎ جدا‏‎ دخترش‌‏‎ از‏‎
برسر‏‎ چه‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ نمي‌داند‏‎است‌‏‎ ناراحت‌‏‎ و‏‎ افسرده‌‏‎ بسيار‏‎
او‏‎.‎بخواهد‏‎ كمك‌‏‎ كسي‌‏‎ چه‌‏‎ از‏‎ نمي‌داند‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ آمده‌‏‎ دخترش‌‏‎
اختيار‏‎ در‏‎ سابقش‌‏‎ شوهر‏‎ آزاري‌‏‎ كودك‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ دلايلي‌‏‎ و‏‎ شواهد‏‎
اما‏‎ است‌‏‎ متقن‌‏‎ و‏‎ درست‌‏‎ اينكه‌‏‎ عليرغم‌‏‎ دلايل‌‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎ دارد‏‎
چه‌‏‎ نمي‌دانم‌‏‎":‎مي‌گويد‏‎ او‏‎ وكيل‌‏‎.‎نيست‌‏‎ كافي‌‏‎ دادگاه‌‏‎ براي‌‏‎
يا‏‎ جامعه‌‏‎ او؟‏‎ خود‏‎ مي‌برد؟‏‎ سود‏‎ لي‌‏‎ شدن‌‏‎ زنداني‌‏‎ از‏‎ كسي‌‏‎
"فرزندانش‌؟‏‎
است‌‏‎ داده‌‏‎ نيز‏‎ را‏‎ خود‏‎ اي‌ميل‌‏‎ نشاني‌‏‎ غمگين‌‏‎ مادر‏‎ اين‌‏‎ البته‌‏‎
او‏‎ براي‌‏‎ پيغامي‌‏‎ همدردي‌‏‎ براي‌‏‎ حتي‌‏‎ مي‌تواند‏‎ كس‌‏‎ هر‏‎ تا‏‎
و‏‎ كنيد‏‎ امتحان‌‏‎ مي‌توانيد‏‎ هم‌‏‎ شما‏‎.‎دهد‏‎ دلداري‌اش‌‏‎ و‏‎ بفرستد‏‎
:بزنيد‏‎ اي‌ميل‌‏‎ زير‏‎ آدرس‌‏‎ به‌‏‎
troubledieah @ hotmail.com

كتابخانه‌‏‎


جنسيت‌‏‎ جامعه‌شناسي‌‏‎

همه‌‏‎ براي‌‏‎ مهمي‌‏‎ پيامد‏‎ شما‏‎ آمدن‌‏‎ به‌دنيا‏‎ دختر‏‎ يا‏‎ پسر‏‎"
ديگران‌‏‎ كه‌‏‎ انتظاراتي‌‏‎ از‏‎.‎داشت‌‏‎ خواهد‏‎ زندگي‌تان‌‏‎ جنبه‌هاي‌‏‎
رفتار‏‎ و‏‎ شما‏‎ با‏‎ ديگران‌‏‎ رفتار‏‎ تا‏‎ دارند ، ‏‎ شما‏‎ از‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎
متولد‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ فرد‏‎ كه‌‏‎ جامعه‌اي‌‏‎ از‏‎ نظر‏‎ صرف‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎.‎خودتان‌‏‎
جوامع‌‏‎ در‏‎ پيامدها‏‎ اين‌‏‎ چند‏‎ هر‏‎.‎است‌‏‎ صادق‌‏‎ جا‏‎ همه‌‏‎ شده‌‏‎
پايه‌‏‎ بر‏‎ جوامع‌‏‎ تمام‌‏‎ تقريبا‏‎ اما‏‎ دارند‏‎ فرق‌‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ گوناگون‌‏‎
".يافته‌اند‏‎ سازمان‌‏‎ زن‌‏‎ و‏‎ مرد‏‎ ميان‌‏‎ جنسيتي‌‏‎ تفاوت‌هاي‌‏‎
انتقادي‌‏‎ ديدي‌‏‎ با‏‎ جنسيت‌‏‎ جامعه‌شناسي‌‏‎ كتاب‏‎ در‏‎ گرت‌‏‎ استفاني‌‏‎
.است‌‏‎ پرداخته‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ مسايل‌‏‎ در‏‎ جنسيت‌‏‎ مقوله‌‏‎ بررسي‌‏‎ به‌‏‎
از‏‎ بهره‌گيري‌‏‎ با‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ اما‏‎ ساده‌‏‎ زباني‌‏‎ به‌‏‎ كتاب‏‎ اين‌‏‎
بررسي‌‏‎ به‌‏‎ جامعه‌شناس‌‏‎ چندين‌‏‎ علمي‌‏‎ تحقيقات‌‏‎ و‏‎ مطالعات‌‏‎
آن‌‏‎ شكل‌گيري‌‏‎ در‏‎ موثر‏‎ اجتماعي‌‏‎ عوامل‌‏‎ و‏‎ جنسي‌‏‎ نابرابري‌هاي‌‏‎
.است‌‏‎ پرداخته‌‏‎ انگلستان‌‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎
بررسي‌‏‎ مورد‏‎ گوناگون‌‏‎ موارد‏‎ در‏‎ را‏‎ جنسيت‌‏‎ بحث‌‏‎ كتاب‏‎ نويسنده‌‏‎
تفاوت‌‏‎ عمومي‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ امروز‏‎ كه‌‏‎ آن‌چه‌‏‎ و‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎
در‏‎ رايج‌‏‎ الگوي‌‏‎ و‏‎ باور‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ مطرح‌‏‎ مرد‏‎ و‏‎ زن‌‏‎ جنس‌‏‎ ميان‌‏‎
.است‌‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎ بررسي‌‏‎ و‏‎ نقد‏‎ مورد‏‎ را‏‎ است‌‏‎ جوامع‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎
حضور‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ تبعيض‌هايي‌‏‎ و‏‎ تفاوت‌‏‎ كتاب‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
جامعه‌‏‎ ديد‏‎ با‏‎ است‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ علمي‌ ، ‏‎ مسايل‌‏‎ در‏‎ زنان‌‏‎
كتاب‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ فصل‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ مطرح‌‏‎ علمي‌‏‎ و‏‎ شناسانه‌‏‎
جنسيت‌‏‎ نقش‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ عمومي‌‏‎ باورهاي‌‏‎ و‏‎ جنسيت‌‏‎ و‏‎ بيولوژي‌‏‎
اين‌‏‎ عمومي‌‏‎ باور‏‎ شده‌ ، ‏‎ بررسي‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ اجتماعي‌‏‎ مسايل‌‏‎ در‏‎
براي‌‏‎ پس‌‏‎ هستند ، ‏‎ قوي‌تر‏‎ جسماني‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ مردان‌‏‎ چون‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
كتاب‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اما‏‎.‎دارند‏‎ بيشتري‌‏‎ آمادگي‌‏‎ جسماني‌‏‎ كارهاي‌‏‎
و‏‎ است‌‏‎ يكسان‌‏‎ مرد‏‎ و‏‎ زن‌‏‎ جنسي‌‏‎ هورمون‌هاي‌‏‎":كه‌‏‎ مي‌خوانيم‌‏‎
انتهاي‌‏‎ دو‏‎ مرد‏‎ و‏‎ زن‌‏‎ بنابراين‌‏‎.‎است‌‏‎ متفاوت‌‏‎ آن‌‏‎ مقدار‏‎ فقط‏‎
و‏‎ دارند‏‎ پوشي‌‏‎ هم‌‏‎ ميانه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ پيوستار‏‎ يك‌‏‎ متضاد‏‎
جاي‌‏‎ پيوستار‏‎ اين‌‏‎ ميانه‌‏‎ در‏‎ هستند‏‎ زن‌‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ مرد‏‎ هم‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎
از‏‎ پيش‌‏‎ روحي‌‏‎ حالات‌‏‎ برك‌‏‎ و‏‎ بست‌‏‎ تحقيقات‌‏‎ براساس‌‏‎.‎مي‌گيرند‏‎
و‏‎ ندارد‏‎ هورموني‌‏‎ تغييرات‌‏‎ به‌‏‎ ربطي‌‏‎ آن‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ و‏‎ قاعدگي‌‏‎
و‏‎ اوكلي‌‏‎.‎نمي‌كند‏‎ تغييري‌‏‎ مدت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ زن‌‏‎ فكري‌‏‎ فعاليت‌‏‎
روحي‌‏‎ حالت‌‏‎ تغيير‏‎ دستخوش‌‏‎ هم‌‏‎ مردان‌‏‎ مي‌كنند‏‎ تاكيد‏‎ پرسكي‌‏‎
اين‌‏‎ بر‏‎ فمينيست‌ها‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ گرو‏‎ والز‏‎مي‌شوند‏‎ ماهانه‌‏‎
علمي‌‏‎ شواهد‏‎ يافتن‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ آگاهانه‌‏‎ مردان‌‏‎ كه‌‏‎ عقيده‌اند‏‎
و‏‎ مردانه‌‏‎ ويژگي‌هاي‌‏‎ برتري‌‏‎ بيولوژيك‌‏‎ تفاوت‌‏‎ تاييد‏‎ براي‌‏‎
بيشتر‏‎ طرفي‌‏‎ از‏‎.‎بوده‌اند‏‎ بيولوژيك‌‏‎ براساس‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ رفتار‏‎
در‏‎ انسان‌‏‎ تفاوت‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ استوار‏‎ حيوانات‌‏‎ بررسي‌‏‎ بر‏‎ بررسي‌ها‏‎
".مي‌گيرند‏‎ ناديده‌‏‎ را‏‎ محيط‏‎ در‏‎ تصرف‌‏‎ و‏‎ دخل‌‏‎ و‏‎ يادگيري‌‏‎
جنسيتي‌‏‎ نقش‌هاي‌‏‎ جامعه‌پذيري‌‏‎ به‌‏‎ اختصاص‌‏‎ نيز‏‎ ديگري‌‏‎ بخش‌‏‎
رفتار‏‎ جامعه‌‏‎ و‏‎ خانواده‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ بيان‌‏‎ چنين‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎
:دارند‏‎ پسر‏‎ و‏‎ دختر‏‎ با‏‎ متفاوتي‌‏‎
;مي‌دهند‏‎ نشان‌‏‎ بيشتري‌‏‎ وسواس‌‏‎ دختر‏‎ نوزاد‏‎ مورد‏‎ در‏‎ مادران‌‏‎"
.مي‌دهند‏‎ بيشتري‌‏‎ استقلال‌‏‎ پسر‏‎ نوزاد‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎
متفاوت‌‏‎ مي‌شود‏‎ داده‌‏‎ پسر‏‎ و‏‎ دختر‏‎ به‌‏‎ منزل‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كارهايي‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ تشويق‌‏‎ خانه‌‏‎ از‏‎ بيرون‌‏‎ كارهاي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ پسر‏‎ و‏‎ است‌‏‎
حالي‌‏‎ در‏‎ ;مي‌شود‏‎ دقت‌‏‎ بيشتر‏‎ پسر‏‎ براي‌‏‎ بازي‌‏‎ اسباب‏‎ خريد‏‎ در‏‎
را‏‎ او‏‎ تا‏‎ مي‌خرند‏‎ خانه‌‏‎ وسايل‌‏‎ يا‏‎ لباس‌‏‎ بيشتر‏‎ دختر‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎
.كنند‏‎ آماده‌‏‎ "آينده‌‏‎ زندگي‌‏‎" براي‌‏‎
در‏‎ و‏‎ هستند‏‎ مشكل‌گشا‏‎ و‏‎ قوي‌‏‎ مردان‌‏‎ كودكان‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ در‏‎
را‏‎ خود‏‎ خشم‌‏‎ هرگز‏‎ ;هستند‏‎ وابسته‌‏‎ و‏‎ قرباني‌‏‎ دختران‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎
.مي‌بينند‏‎ خودگذشتگي‌‏‎ از‏‎ در‏‎ را‏‎ سعادت‌‏‎ و‏‎ نمي‌دهند‏‎ بروز‏‎
تشويق‌‏‎ مرد‏‎ كردن‌‏‎ پيدا‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ نوجوان‌ ، ‏‎ دختران‌‏‎ مجلات‌‏‎
نشان‌‏‎ مرد‏‎ بدون‌‏‎ زندگي‌‏‎ از‏‎ ناتوان‌‏‎ را‏‎ دختر‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎
نشان‌‏‎ جوان‌‏‎ دختران‌‏‎ اصلي‌‏‎ دلمشغولي‌‏‎ تحصيل‌‏‎ و‏‎ شغل‌‏‎.‎مي‌دهند‏‎
بلكه‌‏‎ ;نمي‌شود‏‎ اشاره‌‏‎ موضوعات‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ نمي‌شود‏‎ داده‌‏‎
روابط‏‎ مشكلات‌‏‎ موسيقي‌ ، ‏‎ سينما ، ‏‎ ستارگان‌‏‎ مد ، ‏‎ مورد‏‎ در‏‎
مسن‌تر‏‎ زنان‌‏‎ براي‌‏‎.مي‌شود‏‎ بحث‌‏‎ خانوادگي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ و‏‎ عاشقانه‌‏‎
ازدواج‌ ، ‏‎ خانه‌داري‌ ، ‏‎ زيبايي‌ ، ‏‎ مد ، ‏‎ مضموم‌‏‎ با‏‎ مجلاتي‌‏‎ نيز‏‎
بازار‏‎.‎مي‌شود‏‎ چاپ‌‏‎ سفر‏‎ و‏‎ سير‏‎ و‏‎ طالع‌بيني‌‏‎ سلامتي‌ ، ‏‎
مردان‌‏‎ مجلات‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ داغ‌‏‎ زنانه‌‏‎ عاشقانه‌‏‎ رمان‌هاي‌‏‎
اطلاعات‌‏‎ ارائه‌‏‎ و‏‎ معين‌‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎ و‏‎ جاذبه‌ها‏‎ بر‏‎ تمركز‏‎ با‏‎
براي‌‏‎ كه‌‏‎ هم‌‏‎ سكسي‌‏‎ مجلات‌‏‎ در‏‎.‎مي‌شوند‏‎ چاپ‌‏‎ عملي‌‏‎ و‏‎ واقعي‌‏‎
داده‌‏‎ نشان‌‏‎ بي‌عقل‌‏‎ موجودات‌‏‎ زنان‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ چاپ‌‏‎ مردان‌‏‎
.مي‌شوند‏‎
با‏‎ ارتباطي‌‏‎ هيچ‌‏‎ زنان‌‏‎ نقش‌‏‎ معمولا‏‎ تبليغاتي‌‏‎ آگهي‌هاي‌‏‎ در‏‎
و‏‎ مي‌شوند‏‎ داده‌‏‎ نشان‌‏‎ مردان‌‏‎ به‌‏‎ وابسته‌‏‎ زنان‌‏‎ندارد‏‎ محصول‌‏‎
.باشند‏‎ مردان‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ سرحال‌‏‎ و‏‎ شاد‏‎ زماني‌‏‎
خوب‏‎ صفات‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ ساخته‌‏‎ مرد‏‎ واژه‌‏‎ با‏‎ كلماتي‌‏‎ محاوره‌‏‎ در‏‎
زنان‌‏‎ به‌‏‎ دشنام‌ها‏‎ اكثر‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ ;مي‌كنند‏‎ القاء‏‎ را‏‎
مثل‌‏‎ او ، ‏‎ وابسته‌‏‎ زن‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ مردان‌‏‎ فحش‌هاي‌‏‎ حتي‌‏‎ برمي‌گردد‏‎
گياهان‌ ، ‏‎ از‏‎ زنان‌‏‎ توصيف‌‏‎ در‏‎.برمي‌گردد‏‎ او‏‎ مادر‏‎ يا‏‎ خواهر‏‎
در‏‎ ;مي‌شود‏‎ استفاده‌‏‎ خانگي‌‏‎ و‏‎ ضعيف‌‏‎ حيوانات‌‏‎ يا‏‎ خوراكي‌ها‏‎
.مي‌شوند‏‎ مقايسه‌‏‎ ستيزه‌جو‏‎ و‏‎ قوي‌‏‎ حيوانات‌‏‎ با‏‎ مردان‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎
بخشيده‌‏‎ بددهن‌‏‎ دختران‌‏‎ اما‏‎ نيست‌ ، ‏‎ بد‏‎ پسران‌‏‎ براي‌‏‎ دادن‌‏‎ فحش‌‏‎
زنان‌‏‎ حرف‌‏‎ ميان‌‏‎ مي‌دهند‏‎ اجازه‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ مردان‌‏‎.‎نمي‌شوند‏‎
".نمي‌كنند‏‎ قطع‌‏‎ را‏‎ مرد‏‎ سخنگوي‌‏‎ حرف‌‏‎ زنان‌‏‎ ولي‌‏‎ بپرند‏‎
ترجمه‌‏‎ با‏‎ و‏‎ گرت‌‏‎ استفاني‌‏‎ نوشته‌‏‎ جنسيت‌‏‎ جامعه‌شناسي‌‏‎ كتاب‏‎
چاپ‌‏‎ به‌‏‎ تومان‌‏‎ قيمت‌ 1200‏‎ با‏‎ ديگر‏‎ نشر‏‎ توسط‏‎ بقايي‌‏‎ كتايون‌‏‎
ماخذ ، ‏‎ از‏‎ كتاب‏‎ اين‌‏‎ انگليسي‌‏‎ نويسنده‌‏‎ چند‏‎ هر‏‎است‌‏‎ رسيده‌‏‎
بهره‌‏‎ بوده‌‏‎ موجود‏‎ انگلستان‌‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ تحقيقاتي‌‏‎ و‏‎ آمارها‏‎
و‏‎ نقد‏‎ به‌‏‎ كتاب‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مواردي‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ اما‏‎ است‌ ، ‏‎ برده‌‏‎
جنسي‌‏‎ نابرابري‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ مباحث‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ كشيده‌‏‎ بررسي‌‏‎
معتبر‏‎ نيز‏‎ ايران‌‏‎ امروز‏‎ جامعه‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ جوامع‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ براي‌‏‎
.است‌‏‎ استفاده‌‏‎ قابل‌‏‎ و‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.