شماره‌ 2648‏‎ ‎‏‏،‏‎ 12 Feb 2002 سه‌شنبه‌ 23بهمن‌ 1380 ، ‏‎
Front Page
National
International
Economy
Oil
Banking and Stocks
Industry and Trade
Tourism
Thought
Metropolitan
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Last Page
آسيا‏‎ غرب‏‎ منطقه‌‏‎ اول‌‏‎ تيم‌‏‎ استقلال‌‏‎

كشتي‌‏‎ از‏‎ خبرهايي‌‏‎

آسيا‏‎ قهرماني‌‏‎ هندبال‌‏‎

واليبال‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ نتايج‌‏‎

نشد‏‎ اعلام‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ دادگاه‌‏‎ راي‌‏‎

آسيا‏‎ غرب‏‎ منطقه‌‏‎ اول‌‏‎ تيم‌‏‎ استقلال‌‏‎
آسيا‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
شدند‏‎ حذف‌‏‎ عرب‏‎ نماينده‌‏‎ دو‏‎


آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ جام‌‏‎ صدرنشين‌‏‎ اقتدار‏‎ با‏‎ امارات‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
در‏‎ محوري‌‏‎ نقش‌‏‎ بازيكن‌‏‎ چند‏‎ ابوظبي‌‏‎ در‏‎.‎شد‏‎ قاره‌‏‎ اين‌‏‎ غرب‏‎ در‏‎
سيروس‌‏‎ آنها‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ كه‌‏‎ داشتند‏‎ استقلال‌‏‎ پيروزيهاي‌‏‎
قدرت‌‏‎ و‏‎ چاق‌‏‎ نفس‌‏‎ با‏‎ باتجربه‌‏‎ ملي‌پوش‌‏‎ اين‌‏‎.‎بود‏‎ دين‌محمدي‌‏‎
سه‌گانه‌‏‎ خطوط‏‎ ارتباطدادن‌‏‎ در‏‎ مهم‌‏‎ نقشي‌‏‎ فوق‌العاده‌‏‎ بدني‌‏‎
.داشت‌‏‎ بهم‌‏‎
و‏‎ الكويت‌‏‎ تيم‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
غرب‏‎ منطقه‌‏‎ اول‌‏‎ تيم‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ بونهوف‌‏‎ راينر‏‎ بزرگش‌‏‎ مربي‌‏‎
آسياه‌‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎ نيمه‌نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ آسيا‏‎
دو‏‎ از‏‎ بالاتر‏‎ تساوي‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ پيروزي‌‏‎ دو‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎.‎يافت‌‏‎ راه‌‏‎
مقايسه‌‏‎.‎ايستاد‏‎ ازبكستان‌‏‎ از‏‎ كارسي‌‏‎ نسف‌‏‎ تيم‌‏‎ و‏‎ عربي‌‏‎ تيم‌‏‎
مربي‌‏‎ تسهيلات‌ ، ‏‎ امكانات‌ ، ‏‎ با‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ موقعيت‌‏‎ كنيد‏‎
اهميت‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ الوحده‌‏‎ تيم‌‏‎ ميزباني‌‏‎ امتياز‏‎ و‏‎ بودجه‌‏‎ خارجي‌ ، ‏‎
استقلال‌‏‎ انگار‏‎.‎ببريد‏‎ پي‌‏‎ است‌‏‎ داده‌‏‎ انجام‌‏‎ استقلال‌‏‎ كه‌‏‎ كاري‌‏‎
‎‏‏،‏‎ خودمان‌‏‎ ورزشگاه‌هاي‌‏‎ در‏‎ موجود‏‎ تنش‌هاي‌‏‎ بدون‌‏‎ و‏‎ آرامش‌‏‎ در‏‎
بر‏‎ كه‌‏‎ شرايطي‌‏‎ و‏‎ خانگي‌‏‎ بازي‌‏‎ بحث‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ بازي‌‏‎ راحت‌تر‏‎
استقلال‌‏‎.‎نمي‌گنجد‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ حاكم‌‏‎ ما‏‎ فوتبال‌‏‎
الكويت‌‏‎ مقابل‌‏‎ به‌‏‎ قبلي‌‏‎ بازي‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ امتياز‏‎ چهار‏‎ اندوخته‌‏‎ با‏‎
مقابل‌‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎ با‏‎ بود‏‎ اميدوار‏‎ تساوي‌‏‎ دو‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ رفت‌‏‎
فوتبال‌‏‎ اما‏‎ نمايد ، ‏‎ صعود‏‎ اول‌‏‎ تيم‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ استقلال‌‏‎
اجازه‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ در‏‎ موجود‏‎ اصالت‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ جوهردار‏‎
پيدا‏‎ صعود‏‎ اجازه‌‏‎ موجود‏‎ امكانات‌‏‎ تمام‌‏‎ با‏‎ كويتي‌ها‏‎ نداد‏‎
كارسي‌‏‎ نسف‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ حذف‌‏‎ را‏‎ الكويت‌‏‎ استقلال‌ ، ‏‎ پيروزي‌‏‎.‎كنند‏‎
داد‏‎ شكست‌‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ دو‏‎ را‏‎ الوحده‌‏‎ مسابقات‌‏‎ پراميد‏‎ ميزبان‌‏‎ نيز‏‎
مسابقات‌‏‎ نيمه‌نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ جايي‌‏‎ عرب‏‎ نمايندگان‌‏‎ تا‏‎
آنكه‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎.باشند‏‎ نداشته‌‏‎ آسيا‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎
سرگروه‌‏‎ را‏‎ او‏‎ تساوي‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ گرفته‌‏‎ را‏‎ احتياط‏‎ جانب‏‎
موقعيت‌‏‎ دو‏‎.تاخت‌‏‎ حريف‌‏‎ بر‏‎ بازي‌‏‎ ابتداي‌‏‎ همان‌‏‎ از‏‎ مي‌كرد‏‎
دو‏‎ همين‌‏‎.‎دادند‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ هاشمي‌نسب‏‎ و‏‎ فاطمي‌‏‎ فراز‏‎ را‏‎ عالي‌‏‎
دفاع‌‏‎ خط‏‎ هوايي‌‏‎ بازي‌‏‎ ضعف‌‏‎ به‌‏‎ استقلال‌‏‎ تا‏‎ بود‏‎ كافي‌‏‎ حمله‌‏‎
با‏‎ بازي‌‏‎ دقيقه‌ 25‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ بار‏‎ يك‌‏‎ استقلال‌‏‎ببرد‏‎ پي‌‏‎ الكويت‌‏‎
تير‏‎ به‌‏‎ "فراز‏‎" ضربه‌‏‎ كه‌‏‎ شود‏‎ گل‌‏‎ صاحب‏‎ مي‌توانست‌‏‎ فاطمي‌‏‎ ضربه‌‏‎
بود‏‎ نتيجه‌اي‌‏‎ همان‌‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎.كرد‏‎ برخورد‏‎ الكويت‌‏‎ دروازه‌‏‎
.گل‌‏‎ بدون‌‏‎ تساوي‌‏‎ يعني‌‏‎ مي‌كرد ، ‏‎ دنبال‌‏‎ استقلال‌‏‎ كه‌‏‎
لهيب‏‎ فرج‌‏‎ ضربه‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ خودي‌‏‎ الكويت‌‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ آغاز‏‎ با‏‎
نيمه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ اكبرپور‏‎.كرد‏‎ دفع‌‏‎ تماشايي‌‏‎ واكنش‌‏‎ با‏‎ برومند‏‎ را‏‎
دفاع‌‏‎ راست‌‏‎ جناح‌‏‎ از‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ خضيراوي‌‏‎ مجاهد‏‎ جانشين‌‏‎ دوم‌‏‎
زياد‏‎ سرعت‌‏‎ و‏‎ انفرادي‌‏‎ حركات‌‏‎ با‏‎ او‏‎.‎ريخت‌‏‎ هم‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ الكويت‌‏‎
پاسهاي‌‏‎ و‏‎ برد‏‎ پيش‌‏‎ الكويت‌‏‎ دروازه‌‏‎ آستانه‌‏‎ تا‏‎ را‏‎ خود‏‎ دوبار‏‎
و‏‎ دادند‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ آساني‌‏‎ به‌‏‎ فكري‌‏‎ و‏‎ نيك‌بخت‌‏‎ واحدي‌‏‎ را‏‎ او‏‎
.شد‏‎ مانع‌‏‎ الكويت‌‏‎ دروازه‌بان‌‏‎ بن‌حاجي‌‏‎ نيز‏‎ يك‌بار‏‎
و‏‎ شد‏‎ جريمه‌‏‎ محوطه‌‏‎ داخل‌‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ يك‌‏‎ اكبرپور‏‎ دقيقه‌ 76‏‎ در‏‎
الكويت‌‏‎ دروازه‌‏‎ بسته‌‏‎ زاويه‌‏‎ از‏‎ و‏‎ حريف‌‏‎ دروازه‌‏‎ خط‏‎ نزديك‌‏‎ از‏‎
مخرب‏‎ نيرويي‌‏‎ چون‌‏‎ گل‌‏‎ اين‌‏‎.گشود‏‎ "حاجي‌‏‎ بن‌‏‎" اشتباه‌‏‎ روي‌‏‎ را‏‎
متزلزل‌‏‎ دفاع‌‏‎ بعد‏‎ دقيقه‌‏‎ دو‏‎ريخت‌‏‎ هم‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ الكويت‌‏‎ تيم‌‏‎
فاطمي‌‏‎ فراز‏‎ تا‏‎ شد‏‎ تماشاگر‏‎ دين‌محمدي‌‏‎ سانتر‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ كويت‌‏‎
كه‌‏‎ استقلال‌‏‎.‎برساند‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ دوم‌‏‎ گل‌‏‎ عالي‌‏‎ ضربه‌اي‌‏‎ با‏‎
يورش‌‏‎ دروازه‌اش‌‏‎ بر‏‎ سو‏‎ هر‏‎ از‏‎ ديد‏‎ بي‌توان‌‏‎ و‏‎ ضعيف‌‏‎ را‏‎ حريف‌‏‎
فاطمي‌‏‎ و‏‎ دين‌محمدي‌‏‎ بختياري‌زاده‌ ، ‏‎ مجيدي‌ ، ‏‎.‎آورد‏‎
.برسانند‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ استقلال‌‏‎ براي‌‏‎ ديگري‌‏‎ گلهاي‌‏‎ مي‌توانستند‏‎
اشتباه‌‏‎ و‏‎ فاطمي‌‏‎ فراز‏‎ ضربه‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ سوم‌‏‎ گل‌‏‎ دقيقه‌ 85‏‎ در‏‎
براي‌‏‎ چيز‏‎ همه‌‏‎ تا‏‎ گرفت‌‏‎ شكل‌‏‎ الكويت‌‏‎ مدافع‌‏‎ جمعه‌‏‎ عبدالله‌‏‎
به‌‏‎ تمام‌‏‎ قدرت‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ برسد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ كويت‌‏‎ و‏‎ بونهوف‌‏‎
كه‌‏‎ زماني‌‏‎.‎نمايد‏‎ صعود‏‎ آسيا‏‎ غرب‏‎ منطقه‌‏‎ اول‌‏‎ تيم‌‏‎ عنوان‌‏‎
ديگر‏‎ يكبار‏‎ درآورد ، ‏‎ صدا‏‎ به‌‏‎ را‏‎ پايان‌‏‎ سوت‌‏‎ "هاجر‏‎ باسل‌‏‎"
رقيبان‌‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ حريف‌‏‎ زمين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ برتري‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎
بسيار‏‎ اماراتي‌ها‏‎ براي‌‏‎ عرب‏‎ نماينده‌‏‎ دو‏‎ حذف‌‏‎.‎كشيد‏‎ رخ‌‏‎ به‌‏‎
به‌‏‎ ازبكستان‌‏‎ از‏‎ كارسي‌‏‎ نسف‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ اندوهبار‏‎
.رفتند‏‎ نيمه‌نهايي‌‏‎

كشتي‌‏‎ از‏‎ خبرهايي‌‏‎
"تختي‌‏‎ جام‌‏‎" در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎ كشور‏‎ آمادگي‌ 12‏‎


تختي‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ را‏‎ تركيه‌‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎ "اوزترك‌‏‎ صباح‌الدين‌‏‎"
.مي‌كند‏‎ هدايت‌‏‎
كشتي‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
تيم‌‏‎ تاكنون‌ 12‏‎ ‎‏‏،‏‎"تختي‌‏‎ جهان‌پهلوان‌‏‎" جام‌‏‎ فرنگي‌‏‎ و‏‎ آزاد‏‎
.كرده‌اند‏‎ اعلام‌‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ آمادگي‌‏‎
ايران‌‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رسمي‌‏‎ دعوتنامه‌‏‎ كه‌‏‎ كشورهايي‌‏‎ بين‌‏‎ از‏‎
آمريكا ، ‏‎ روسيه‌ ، ‏‎ كشورهاي‌‏‎ تاكنون‌‏‎ كرده‌اند ، ‏‎ دريافت‌‏‎ را‏‎
آذربايجان‌ ، ‏‎ جمهوري‌‏‎ ارمنستان‌ ، ‏‎ قزاقستان‌ ، ‏‎ هندوستان‌ ، ‏‎ تركيه‌ ، ‏‎
داغستان‌‏‎ جمهوري‌‏‎ و‏‎ تونس‌‏‎ دانمارك‌ ، ‏‎ تركمنستان‌ ، ‏‎ تاجيكستان‌ ، ‏‎
.كرده‌اند‏‎ اعلام‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ آمادگي‌‏‎ روسيه‌‏‎
در‏‎ تختي‌‏‎ جام‌‏‎ فرنگي‌‏‎ و‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎
نفري‌‏‎ هزار‏‎ سالن‌ 12‏‎ در‏‎ آينده‌‏‎ اسفندماه‌‏‎ سوم‌‏‎ تا‏‎ اول‌‏‎ روزهاي‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ تهران‌‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشي‌‏‎ مجموعه‌‏‎
مي‌آيند‏‎ "اوزترك‌‏‎" و‏‎ "پولاتچي‌‏‎" با‏‎ ترك‌ها‏‎
كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ به‌‏‎ نمابري‌‏‎ ارسال‌‏‎ با‏‎ تركيه‌‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
شركت‌كننده‌‏‎ كشور ، ‏‎ اين‌‏‎ مربيان‌‏‎ و‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎ اسامي‌‏‎ ايران‌‏‎
تختي‌‏‎ پهلوان‌‏‎ جهان‌‏‎ جام‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎
.كرد‏‎ اعلام‌‏‎ را‏‎
هيات‌‏‎ يك‌‏‎ راس‌‏‎ در‏‎ تركيه‌‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ "سنسال‌‏‎ عثمان‌‏‎"
.كرد‏‎ خواهد‏‎ سفر‏‎ كشورمان‌‏‎ به‌‏‎ ورزشي‌‏‎ نفره‌‏‎ ‎‏‏14‏‎
:است‌‏‎ زير‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ تركيه‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ تيم‌‏‎ اعزامي‌‏‎ نفرات‌‏‎ اسامي‌‏‎
:كشتي‌گيران‌‏‎
بين‌بوگا‏‎ اورهان‌‏‎:‎كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 55‏‎
اوداباسي‌‏‎ توفيك‌‏‎ و‏‎ يوزگات‌‏‎ مهمت‌‏‎:‎كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 60‏‎
ساهين‌‏‎ صلاح‌الدين‌‏‎:‎كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 66‏‎
گلهان‌‏‎ احمد‏‎:كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 74‏‎
بالسي‌‏‎ سرهات‌‏‎:‎كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 84‏‎
كارا‏‎ رسيپ‌‏‎ و‏‎ كاكيراوغلو‏‎ فاتين‌‏‎:‎كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 96‏‎
اسماعيل‌‏‎:‎مربيان‌‏‎ پولاتچي‌‏‎ آيدين‌‏‎:‎كيلوگرم‌‏‎ وزن‌120‏‎
اوزترك‌‏‎ صباح‌الدين‌‏‎ و‏‎ نظام‌اوغلو‏‎
تاكوش‌‏‎ علي‌‏‎:سرپرست‌‏‎
اوغلو‏‎ كارپوز‏‎ متين‌‏‎:داور‏‎

آسيا‏‎ قهرماني‌‏‎ هندبال‌‏‎


كرد‏‎ عوض‌‏‎ تساوي‌‏‎ با‏‎ را‏‎ پيروزي‌‏‎ ايران‌‏‎
مردان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ هندبال‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ دوره‌‏‎ دهمين‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
شهر‏‎ پيروزي‌‏‎ سالن‌‏‎ در‏‎ يكشنبه‌‏‎ روز‏‎ از‏‎ (‎جهان‌‏‎ انتخابي‌‏‎) آسيا‏‎
ديداري‌‏‎ در‏‎ كويتي‌ها‏‎ روز‏‎ درنخستين‌‏‎.‎شد‏‎ آغاز‏‎ اصفهان‌‏‎
تا‏‎ قطري‌ها‏‎.‎گريختند‏‎ قطر‏‎ سد‏‎ از‏‎ خوش‌اقبالي‌‏‎ با‏‎ ميلي‌متري‌‏‎
عالي‌‏‎ درخشش‌‏‎ بودند ، اما‏‎ ميدان‌‏‎ برتر‏‎ تيم‌‏‎ پاياني‌‏‎ لحظات‌‏‎
بازي‌‏‎ در‏‎.شد‏‎ شگفتي‌‏‎ وقوع‌‏‎ از‏‎ مانع‌‏‎ كويت‌‏‎ باتجربه‌‏‎ دروازه‌بان‌‏‎
بدشانسي‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ ميزبان‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ اول‌‏‎ روز‏‎ دوم‌‏‎
.كرد‏‎ عوض‌‏‎ تساوي‌‏‎ با‏‎ بحرين‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ را‏‎ پاياني‌‏‎ لحظات‌‏‎ پيروزي‌‏‎
اميدوارتر‏‎ صعود‏‎ براي‌‏‎ بحرين‌‏‎ شكست‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎
پناه‌‏‎ در‏‎ نشدند‏‎ قادر‏‎ هرگز‏‎ ايراني‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ اما‏‎ مي‌شد ، ‏‎
تيم‌‏‎.‎كنند‏‎ دفاع‌‏‎ بخوبي‌‏‎ خود‏‎ اندوخته‌‏‎ از‏‎ مناسب‏‎ دفاعي‌‏‎ تاكتيك‌‏‎
.رفت‌‏‎ خواهد‏‎ قطر‏‎ زخم‌خورده‌‏‎ تيم‌‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ امروز‏‎ ايران‌‏‎

واليبال‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ نتايج‌‏‎


با‏‎ متفاوت‌‏‎ تهران‌‏‎ واليبال‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
اشتياق‌‏‎ و‏‎ سالن‌‏‎ نبود‏‎.‎است‌‏‎ دنبال‌شدن‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ پيش‌‏‎ سالهاي‌‏‎
كشور‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ درگير‏‎ آنها‏‎ اكثر‏‎ آنكه‌‏‎ بدليل‌‏‎ تيم‌ها‏‎ كمتر‏‎
خود‏‎ گذشته‌‏‎ واقعي‌‏‎ جايگاه‌‏‎ از‏‎ بازيها‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ موجب‏‎ هستند‏‎
يكشنبه‌‏‎ روز‏‎ بازيها‏‎ همين‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎.شود‏‎ دور‏‎ زيادي‌‏‎ حدود‏‎ تا‏‎
ليگ‌‏‎ در‏‎ بازي‌‏‎ دو‏‎ خلاف‌‏‎ بر‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎ صنام‌‏‎.‎شد‏‎ انجام‌‏‎ سه‌بازي‌‏‎
در‏‎ پرسپوليس‌‏‎.‎شد‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ سه‌‏‎ برتري‌‏‎ صاحب‏‎ برق‌‏‎ برابر‏‎ كشور‏‎
نتيجه‌‏‎ با‏‎ مشابه‌‏‎ شكست‌‏‎ سومين‌‏‎ به‌‏‎ تن‌‏‎ فصل‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ پاس‌‏‎ برابر‏‎
بر‏‎ سه‌‏‎ حساب‏‎ با‏‎ تمريني‌‏‎ پيكاري‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ پيكان‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ دو‏‎ بر‏‎ سه‌‏‎
استثنايي‌‏‎ روزهاي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ روز‏‎ اين‌‏‎.‎گذشت‌‏‎ مقاومت‌‏‎ سد‏‎ از‏‎ صفر‏‎
ميدان‌‏‎ به‌‏‎ روز‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ شش‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ تهران‌‏‎ واليبال‌‏‎ در‏‎
.رفتند‏‎

نشد‏‎ اعلام‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ دادگاه‌‏‎ راي‌‏‎


تيم‌‏‎ هواداران‌‏‎ و‏‎ نگاران‌‏‎ روزنامه‌‏‎ پيش‌‏‎ مدتها‏‎ از‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
و‏‎ رسد‏‎ فرا‏‎ ماه‌‏‎ بهمن‌‏‎ روز 21‏‎ تا‏‎ بودند‏‎ منتظر‏‎ پرسپوليس‌‏‎
اما‏‎.‎شود‏‎ مشخص‌‏‎ دادگاه‌‏‎ توسط‏‎ باشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ مبهم‌‏‎ وضعيت‌‏‎
تشكيل‌‏‎ از‏‎ خبر‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎ كه‌‏‎ همانگونه‌‏‎
بود ، براي‌‏‎ داده‌‏‎ وضعيت‌‏‎ بررسي‌‏‎ براي‌‏‎ سازمان‌‏‎ حقوقي‌‏‎ كميسيون‌‏‎
.ماند‏‎ منتظر‏‎ بازهم‌‏‎ بايد‏‎ باشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ مديريت‌‏‎ وضعيت‌‏‎ شدن‌‏‎ قطعي‌‏‎
استان‌‏‎ نظر‏‎ تجديد‏‎ دادگاه‌‏‎ شعبه‌ 14‏‎ جلسه‌‏‎ يكشنبه‌‏‎ ساعت‌ 15/9‏‎
حضور‏‎ بدون‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ باشگاه‌‏‎ حقوقي‌‏‎ وضعيت‌‏‎ بررسي‌‏‎ براي‌‏‎ تهران‌‏‎
(رضايي‌‏‎ و‏‎ اسماعيلي‌‏‎ حاجي‌‏‎)‎ شعبه‌‏‎ اين‌‏‎ مستشار‏‎ دو‏‎ حضور‏‎ با‏‎ قاضي‌‏‎
منصوري‌‏‎ ميرزائي‌ ، رسول‌‏‎ علي‌‏‎ هنري‌ ، ‏‎ حوزه‌‏‎ وكيل‌‏‎ علي‌ياري‌‏‎ ‎‏‏،‏‎
دقيقه‌‏‎ با 15‏‎ ) عابديني‌‏‎ امير‏‎ و‏‎ پرسپوليس‌‏‎ باشگاه‌‏‎ وكيل‌‏‎
وكيل‌‏‎ حضور‏‎ عدم‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ دادگاه‌‏‎ اين‌‏‎.شد‏‎ آغاز‏‎ (‎تاخير‏‎
جلسه‌‏‎ افتادن‌‏‎ تعويق‌‏‎ به‌‏‎ خواستار‏‎ كه‌‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎
به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ ادامه‌‏‎.يافت‌‏‎ پايان‌‏‎ نتيجه‌‏‎ بدون‌‏‎ بود ، ‏‎ شده‌‏‎ دادرسي‌‏‎
توسط‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ كه‌‏‎ سهامداران‌‏‎ ثبتي‌‏‎ پرونده‌‏‎ مطالعه‌‏‎ لحاظ‏‎
.شد‏‎ موكول‌‏‎ ديگري‌‏‎ وقت‌‏‎ به‌‏‎ شود‏‎ ارسال‌‏‎ شركتها‏‎ ثبت‌‏‎ اداره‌‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.