شماره‌ 2683‏‎ ‎‏‏،‏‎ 4 Apr 2002 فروردين‌ 1381 ، ‏‎ شنبه‌ 15‏‎ پنج‌‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Thought
Metropolitan
Life
Metropolis
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Books
Cinama
Musical
Last Page
كره‌اي‌‏‎ فينالي‌‏‎ در‏‎ سامسونگ‌‏‎ و‏‎ آنيانگ‌‏‎

دانشجويان‌‏‎ تكواندو‏‎ تيم‌‏‎ قهرماني‌‏‎ نايب‏‎
فرانسه‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎

و‏‎ آسيا‏‎ ديويس‌‏‎ جام‌‏‎ تنيس‌‏‎ ميزبان‌‏‎ ايران‌‏‎
اقيانوسيه‌‏‎

ورزشگاه‌‏‎ فلسطين‌در‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ امروز‏‎
كويت‌‏‎ القادسيه‌‏‎

واليبال‌‏‎ از‏‎ خبر‏‎ دو‏‎

كره‌اي‌‏‎ فينالي‌‏‎ در‏‎ سامسونگ‌‏‎ و‏‎ آنيانگ‌‏‎


آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ فوتبال‌‏‎
بازماند‏‎ فينال‌‏‎ از‏‎ استقلال‌‏‎

وقفه‌‏‎ باعث‌‏‎ نيز‏‎ تهران‌‏‎ روزه‌‏‎ چند‏‎ سنگين‌‏‎ باران‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
مسابقات‌‏‎ دوره‌‏‎ يكمين‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎ پاياني‌‏‎ نيمه‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ انجام‌‏‎ در‏‎
كهن‌‏‎ قاره‌‏‎ برتر‏‎ تيم‌‏‎ چهار‏‎ و‏‎ نشد‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ فوتبال‌‏‎
و‏‎ غرب‏‎ منطقه‌‏‎ از‏‎ ازبكستان‌‏‎ كارسي‌‏‎ نسف‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ استقلال‌‏‎)‎
انجام‌‏‎ به‌‏‎ مجبور‏‎ (شرق‌‏‎ منطقه‌‏‎ از‏‎ كره‌‏‎ سامسونگ‌‏‎ و‏‎ آنيانگ‌‏‎
.شدند‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ لغزنده‌‏‎ زمين‌‏‎ در‏‎ نيمه‌نهايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎
توپ‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ حدي‌‏‎ به‌‏‎ ميدان‌‏‎ در‏‎ خصوص‌‏‎ به‌‏‎ آب‏‎ اندازه‌‏‎ ديروز‏‎
كندي‌‏‎ به‌‏‎ منطقه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ حركت‌‏‎ و‏‎ مي‌كرد‏‎ گير‏‎ زمين‌‏‎ در‏‎ كاملا‏‎
به‌‏‎ قادر‏‎ هرگز‏‎ تيم‌ها‏‎ دشوار‏‎ وضعيتي‌‏‎ چنين‌‏‎ در‏‎.‎مي‌گرفت‌‏‎ صورت‌‏‎
هم‌‏‎ جسماني‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ و‏‎ نبوده‌‏‎ خود‏‎ نظر‏‎ مورد‏‎ تاكتيك‌‏‎ ارائه‌‏‎
كه‌‏‎ بود‏‎ تيمي‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ هم‌‏‎ برتري‌نسبي‌‏‎ و‏‎ رفته‌‏‎ تحليل‌‏‎ زود‏‎ خيلي‌‏‎
و‏‎ ساخته‌‏‎ و‏‎ مناسب‏‎ بدني‌‏‎ فيزيك‌‏‎ از‏‎ آنها‏‎ بازيكنان‌‏‎
.بودند‏‎ برخوردار‏‎ پرداخته‌تري‌‏‎
بازي‌‏‎ اواسط‏‎ در‏‎ بوران‌‏‎ و‏‎ باد‏‎ شروع‌‏‎ اينكه‌‏‎ بدتر‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ تازه‌‏‎
داور‏‎ تا‏‎ شد‏‎ موجب‏‎ كارسي‌‏‎ نسف‌‏‎ و‏‎ سامسونگ‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ بين‌‏‎ اول‌‏‎
فروكش‌كردن‌‏‎ با‏‎ و‏‎ داده‌‏‎ توقف‌‏‎ بازي‌‏‎ به‌‏‎ ساعتي‌‏‎ نيم‌‏‎ سنگاپوري‌‏‎
باتلاق‌‏‎ به‌‏‎ كاملا‏‎ آزادي‌‏‎ زمين‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ باران‌‏‎ و‏‎ باد‏‎
.دهد‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ بازي‌‏‎ ادامه‌‏‎ به‌‏‎ بود ، راي‌‏‎ شده‌‏‎ مبدل‌‏‎
فينال‌‏‎ در‏‎ سامسونگ‌‏‎
صفر‏‎ كارسي‌‏‎ نسف‌‏‎ - ‎‏‏3‏‎(‎كره‌‏‎) سامسونگ‌‏‎
(‎‏‏90‏‎) وو‏‎ لي‌سون‌‏‎ و‏‎ (‎‏‏78‏‎)‎ ون‌‏‎ جونگ‌‏‎ سي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‏‏48‏‎) ادويك‌‏‎ آلن‌‏‎:گل‌ها‏‎
سامسونگ‌‏‎ براي‌‏‎
سنگاپور‏‎ از‏‎ شمس‌المعادين‌‏‎:‎داور‏‎
بيشتر‏‎ تحرك‌‏‎ مي‌شد‏‎ پنداشته‌‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎ برخلاف‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
و‏‎ چربيد‏‎ ازبك‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ بدني‌‏‎ فيزيك‌‏‎ بر‏‎ كره‌اي‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
نسف‌‏‎ دروازه‌‏‎ بار‏‎ سه‌‏‎ گل‌‏‎ بدون‌‏‎ نيمه‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كره‌اي‌ها‏‎
فينال‌‏‎ راهي‌‏‎ سال‌‏‎ دو‏‎ طي‌‏‎ بار‏‎ دومين‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ گشوده‌‏‎ را‏‎ كارسي‌‏‎
نيمه‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ يكبار‏‎ حتي‌‏‎ اي‌ها‏‎ كره‌‏‎.‎شدند‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎
كارسي‌‏‎ نسف‌‏‎ و‏‎ لرزاندند‏‎ را‏‎ خود‏‎ ازبك‌‏‎ حريف‌‏‎ دروازه‌‏‎ تير‏‎ اول‌‏‎
دروازه‌‏‎ جلوي‌‏‎ در‏‎ بار‏‎ چندين‌‏‎ حملات‌كمتر‏‎ وجود‏‎ با‏‎ هم‌‏‎
.نرسيد‏‎ گلي‌‏‎ به‌‏‎ هرگز‏‎ اما‏‎ شد ، ‏‎ ظاهر‏‎ خطرناك‌‏‎ سامسونگ‌‏‎
يك‌‏‎ (‎ايران‌‏‎)‎ استقلال‌‏‎ - ‎‏‏2‏‎(‎كره‌‏‎)‎ آنيانگ‌‏‎
يدالله‌‏‎ و‏‎ آنيانگ‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏72‏‎) آندره‌‏‎ و‏‎ (‎‏‏53‏‎) ماركو‏‎:‎گل‌ها‏‎
استقلال‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏60‏‎)‎ اكبري‌‏‎
(چين‌‏‎)‎ لوجونگ‌‏‎:‎داور‏‎
لاي‌‏‎ و‏‎ گل‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ سخت‌‏‎ ديداري‌‏‎ در‏‎ آنيانگ‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎
نفس‌گير‏‎ نبردي‌‏‎ فينال‌‏‎ به‌‏‎ راهيابي‌‏‎ براي‌‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎
توانست‌‏‎ حرفه‌اي‌تر‏‎ تفكرات‌‏‎ با‏‎ آنيانگ‌‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ داشتند‏‎
ديداري‌‏‎ به‌‏‎ بدل‌‏‎ را‏‎ بيست‌ويكم‌‏‎ جام‌‏‎ فينال‌‏‎ استقلال‌‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎
خطاي‌‏‎ روي‌‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎.‎كند‏‎ كره‌اي‌‏‎ كاملا‏‎
شد‏‎ پنالتي‌‏‎ ضربه‌‏‎ يك‌‏‎ صاحب‏‎ فاطمي‌‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ آنيانگ‌‏‎ دروازه‌بان‌‏‎
.رفت‌‏‎ كف‌‏‎ از‏‎ به‌راحتي‌‏‎ نوازي‌‏‎ بد‏‎ ضربه‌‏‎ با‏‎ طلايي‌‏‎ فرصت‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎
در‏‎ بارها‏‎ خود‏‎ شوتزن‌‏‎ مهاجمان‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ آنيانگ‌‏‎
هر‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ پيدا‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ دروازه‌‏‎ گشودن‌‏‎ بخت‌‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎
و‏‎ گذشت‌‏‎ دروازه‌‏‎ كنار‏‎ از‏‎ خطرناك‌‏‎ شكل‌‏‎ به‌‏‎ يا‏‎ ضربات‌‏‎ اين‌‏‎ بار‏‎
.شد‏‎ برومند‏‎ چسبناك‌‏‎ پنجه‌هاي‌‏‎ اسير‏‎ يا‏‎
ضربات‌‏‎ روي‌‏‎ را‏‎ خوبي‌‏‎ فرصت‌هاي‌‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ استقلال‌‏‎
خلق‌‏‎ حريف‌‏‎ دروازه‌‏‎ روي‌‏‎ فاطمي‌‏‎ فراز‏‎ خود‏‎ بازيكن‌‏‎ موثرترين‌‏‎
درخشش‌‏‎ با‏‎ يا‏‎ و‏‎ بدشانسي‌‏‎ با‏‎ يا‏‎ همواره‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كرد‏‎
.مي‌شد‏‎ خنثي‌‏‎ حريف‌‏‎ غول‌پيكر‏‎ دروازه‌بان‌‏‎
باتلاقي‌‏‎ زمين‌‏‎ در‏‎ گلزني‌‏‎ انديشه‌‏‎ با‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎
اين‌‏‎ درنهايت‌‏‎ اما‏‎ مي‌دادند ، ‏‎ نشان‌‏‎ خود‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ تلاش‌‏‎
پرواز‏‎ با‏‎ كرنر‏‎ ضربه‌‏‎ روي‌‏‎ دقيقه‌ 53‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ آنيانگ‌‏‎
بي‌وقفه‌‏‎ حملات‌‏‎رسيد‏‎ برتري‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ مزاحم‌‏‎ ماركوبدون‌‏‎
به‌‏‎ دقيقه‌ 60‏‎ در‏‎ را‏‎ اكبري‌‏‎ يدالله‌‏‎ توسط‏‎ تساوي‌‏‎ گل‌‏‎ استقلال‌‏‎
ادامه‌‏‎ در‏‎.آمد‏‎ به‌دست‌‏‎ گروهي‌‏‎ حركات‌‏‎ روي‌‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ همراه‌‏‎
به‌‏‎ صعود‏‎ جواز‏‎ آندره‌‏‎ با‏‎ اين‌بار‏‎ و‏‎ ديگر‏‎ يكبار‏‎ آنيانگ‌‏‎ بازي‌‏‎
نهايي‌‏‎ بازي‌‏‎ به‌‏‎ صعود‏‎ از‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ پيدا‏‎ را‏‎ فينال‌‏‎
.بازماند‏‎

دانشجويان‌‏‎ تكواندو‏‎ تيم‌‏‎ قهرماني‌‏‎ نايب‏‎
فرانسه‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎


مسابقات‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎ تكواندو‏‎ تيم‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
و‏‎ طلا‏‎ مدال‌‏‎ سه‌‏‎ كسب‏‎ با‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ اعزام‌‏‎ فرانسه‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎
.رسيد‏‎ پيكارها‏‎ اين‌‏‎ نايبقهرماني‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ نقره‌‏‎ مدال‌‏‎ يك‌‏‎
بهزاد‏‎ و‏‎ افشار‏‎ هادي‌‏‎ تاجيك‌ ، ‏‎ علي‌‏‎ آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎ تيم‌‏‎ براي‌‏‎
نقره‌‏‎ مدال‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ رضاپور‏‎ جواد‏‎ و‏‎ گرفتند‏‎ طلا‏‎ مدال‌‏‎ خداداد‏‎
.كرد‏‎ بسنده‌‏‎
صدر‏‎ در‏‎ آذربايجان‌‏‎ جمهوري‌‏‎ تيم‌‏‎ رقابت‌ها‏‎ اين‌‏‎ خاتمه‌‏‎ در‏‎
و‏‎ شد‏‎ دوم‌‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ نمايندگي‌‏‎ به‌‏‎ آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎ ايستاد ، ‏‎
.گرفت‌‏‎ قرار‏‎ سوم‌‏‎ مكان‌‏‎ در‏‎ ميزبان‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ فرانسه‌‏‎

و‏‎ آسيا‏‎ ديويس‌‏‎ جام‌‏‎ تنيس‌‏‎ ميزبان‌‏‎ ايران‌‏‎
اقيانوسيه‌‏‎


:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ چهارشنبه‌‏‎ روز‏‎ تنيس‌‏‎ فدراسيون‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
اقيانوسيه‌‏‎ و‏‎ آسيا‏‎ ديويس‌گروه‌ 3‏‎ جام‌‏‎ تنيس‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎
فروردين‌ماه‌‏‎ تا 26‏‎ روزهاي‌ 21‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ ميزباني‌‏‎ به‌‏‎
.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ تهران‌‏‎ انقلاب‏‎ ورزشي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ در‏‎ جاري‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ تيمي‌‏‎ چهار‏‎ گروه‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ مسابقه‌ها‏‎ اين‌‏‎

ورزشگاه‌‏‎ فلسطين‌در‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ امروز‏‎
كويت‌‏‎ القادسيه‌‏‎


به‌‏‎ ساعت‌ 45/18‏‎ امروز‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
بازيهاي‌‏‎ دوره‌‏‎ دومين‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ بازي‌‏‎ نخستين‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ وقت‌‏‎
در‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎.مي‌رود‏‎ فلسطين‌‏‎ تيم‌‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ آسيا‏‎ غرب‏‎ ورزشي‌‏‎
استقلال‌‏‎ ملي‌پوشان‌‏‎ نداشتن‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ از‏‎ جدا‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎
ايوانكوويچ‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ خود‏‎ قبلي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ با‏‎ متفاوت‌‏‎ تركيبي‌‏‎
فوتبال‌‏‎ در‏‎ شاغل‌‏‎ شاخص‌‏‎ چهره‌هاي‌‏‎ غياب‏‎ در‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ داده‌‏‎ ترجيح‌‏‎
استفاده‌‏‎ مانده‌‏‎ خط‏‎ پشت‌‏‎ جوان‌‏‎ چهره‌هاي‌‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ اروپا‏‎
.نمايد‏‎
از‏‎ بايد‏‎ كويت‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ همراه‌‏‎ مطرح‌‏‎ جوانان‌‏‎ ميان‌‏‎ از‏‎
كعبي‌ ، ‏‎ اميديان‌ ، ‏‎ اميرآبادي‌ ، ‏‎ عزيززاده‌ ، ‏‎ لطفي‌ ، ‏‎ سعيد‏‎
.برد‏‎ نام‌‏‎ كاظميان‌‏‎ و‏‎ كريمي‌‏‎ نويدكيا ، ‏‎ بياتي‌نيا ، ‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ حريفان‌‏‎ ساير‏‎ كويت‌‏‎ و‏‎ سوريه‌‏‎ قطر ، ‏‎
.مي‌دهند‏‎ تشكيل‌‏‎ بازيها‏‎

واليبال‌‏‎ از‏‎ خبر‏‎ دو‏‎


شدند‏‎ معرفي‌‏‎ جاكارتا‏‎ اجلاس‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ نمايندگان‌‏‎
اجرايي‌‏‎ كميته‌‏‎ روساي‌‏‎ و‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ اجلاس‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
ماه‌‏‎ فروردين‌‏‎ تا 29‏‎ روزهاي‌ 27‏‎ طي‌‏‎ آسيا‏‎ واليبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎
در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎.شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ اندونزي‌‏‎ كشور‏‎ در‏‎ جاري‌‏‎ سال‌‏‎
رئيس‌‏‎ خرم‌‏‎ يزداني‌‏‎ محمدرضا‏‎ كشورمان‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ اجلاس‌‏‎ اين‌‏‎
واليبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ هيات‌رئيسه‌‏‎ عضو‏‎)‎ واليبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
و‏‎ بين‌الملل‌‏‎ روابط‏‎ مسئول‌‏‎ درخشنده‌‏‎ سعيد‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎ (آسيا‏‎
ماه‌‏‎ فروردين‌‏‎ روز 26‏‎ آسيا‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ مسابقات‌‏‎ كميته‌‏‎ عضو‏‎
مهم‌ترين‌‏‎ پيرامون‌‏‎ اجلاس‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎شد‏‎ خواهند‏‎ جاكارتا‏‎ عازم‌‏‎
و‏‎ مي‌شود‏‎ تصميم‌گيري‌‏‎ آسيا‏‎ واليبال‌‏‎ جاري‌‏‎ سال‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎
مسابقات‌‏‎ دوره‌‏‎ چهاردهمين‌‏‎ قرعه‌كشي‌‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ همچنين‌‏‎
.پذيرد‏‎ صورت‌‏‎ نيز‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎
ايران‌‏‎ ساحلي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرپرست‌‏‎
در‏‎ مرحله‌‏‎ دو‏‎ طي‌‏‎ امسال‌‏‎ كه‌‏‎ آسيا‏‎ ساحلي‌‏‎ واليبال‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ در‏‎
در‏‎ جاري‌‏‎ ماه‌‏‎ فروردين‌‏‎ تا 27‏‎ و 25‏‎ فروردين‌‏‎ تا 22‏‎ روزهاي‌ 19‏‎
پيدا‏‎ حضور‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎ انجام‌‏‎ تايلند‏‎ كشور‏‎
شماره‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ ساحلي‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ معرفي‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎.‎مي‌كند‏‎
دادرس‌‏‎ مهدي‌‏‎ با‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ سرپرستي‌‏‎ كه‌‏‎ شديم‌‏‎ باخبر‏‎ ديروز‏‎
در‏‎ ترتيب‏‎ به‌‏‎ هم‌اكنون‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎.‎بود‏‎ خواهد‏‎ حسيني‌‏‎ حسين‌‏‎ يا‏‎
كار‏‎ به‌‏‎ مشغول‌‏‎ پيكان‌‏‎ باشگاه‌‏‎ قائم‌مقام‌‏‎ و‏‎ مديرعامل‌‏‎ سمت‌‏‎
.هستند‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.