شماره‌ 2702‏‎ ‎‏‏،‏‎Apr.23,2002 ارديبهشت‌ 1381 ، ‏‎ شنبه‌ 3‏‎ سه‌‏‎
Front Page
National
International
Economy
Oil
Banking and Stocks
Industry and Trade
Tourism
Councils
Thought
Metropolitan
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Last Page
راستگرايان‌‏‎ پيروزي‌‏‎ به‌‏‎ واكنش‌ها‏‎ نخستين‌‏‎
خورد‏‎ تكان‌‏‎ فرانسه‌‏‎ :فرانسه‌‏‎ در‏‎ افراطي‌‏‎

مادريد‏‎ شمال‌‏‎ در‏‎ انفجار‏‎

شارون‌‏‎ آريل‌‏‎ از‏‎ كارتر‏‎ جيمي‌‏‎ شديد‏‎ انتقاد‏‎

وضعيت‌‏‎ كشور‏‎ جنوب‏‎ در‏‎ فيلي‌پين‌‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎
كرد‏‎ اعلام‌‏‎ اضطراري‌‏‎

انتخابات‌‏‎ در‏‎ سوسياليست‌ها‏‎ پيروزي‌‏‎
مجارستان‌‏‎ پارلماني‌‏‎

در‏‎ همه‌پرسي‌‏‎ مخالفان‌‏‎ شكايت‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎
پاكستان‌‏‎ عالي‌‏‎ ديوان‌‏‎

كيسينجر‏‎ بازداشت‌‏‎ براي‌‏‎ بشر‏‎ حقوق‌‏‎ مدافعان‌‏‎
مي‌كنند‏‎ تلاش‌‏‎

راستگرايان‌‏‎ پيروزي‌‏‎ به‌‏‎ واكنش‌ها‏‎ نخستين‌‏‎
خورد‏‎ تكان‌‏‎ فرانسه‌‏‎ :‎فرانسه‌‏‎ در‏‎ افراطي‌‏‎سياستمداران‌‏‎ از‏‎ و‏‎ ريختند‏‎ خيابان‌‏‎ به‌‏‎ ديروز‏‎ فرانسوي‌‏‎ هزاران‌‏‎
كشور‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ افراطي‌‏‎ راست‌‏‎ رسيدن‌‏‎ قدرت‌‏‎ به‌‏‎ مانع‌‏‎ خواستند‏‎
شوند‏‎
فرانسه‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ انتخابات‌‏‎ اول‌‏‎ دور‏‎ نتايج‌‏‎ اعلام‌‏‎ با‏‎
استقبال‌‏‎ عدم‌‏‎ از‏‎ اين‌كه‌‏‎ درباره‌‏‎ سياسي‌‏‎ تحليلگران‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎
راست‌‏‎ حزب‏‎ نامزد‏‎ ماري‌لوپن‌‏‎ ژان‌‏‎ انتخابات‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ مردم‌‏‎
رويدادي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ يافت‌‏‎ تحقق‌‏‎ مي‌برد ، ‏‎ سود‏‎ ملي‌‏‎ جبهه‌‏‎ افراطي‌‏‎
مقابل‌‏‎ در‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ سوسياليست‌ها‏‎ نامزد‏‎ اروپا‏‎ در‏‎ كم‌سابقه‌‏‎
اين‌‏‎ به‌‏‎.شد‏‎ حذف‌‏‎ انتخابات‌‏‎ دور‏‎ از‏‎ افراطي‌‏‎ سياستمدار‏‎ يك‌‏‎
شيراك‌‏‎ ژاك‌‏‎ شركت‌‏‎ با‏‎ انتخابات‌‏‎ دوم‌‏‎ دور‏‎ ديگر ، ‏‎ هفته‌‏‎ دو‏‎ ترتيب‏‎
از‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ افراطي‌‏‎ لوپن‌‏‎ و‏‎ محافظه‌كار‏‎
از‏‎ بسياري‌‏‎ براي‌‏‎ بالا‏‎ نتايجي‌‏‎ با‏‎ شيراك‌‏‎ پيروزي‌‏‎ هم‌اكنون‌‏‎
بر‏‎ علاوه‌‏‎ زيرا‏‎.مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ بديهي‌‏‎ رويدادي‌‏‎ تحليلگران‌‏‎
كه‌‏‎ نيز‏‎ سوسياليست‌ها‏‎ آراء‏‎ اكنون‌‏‎ محافظه‌كاران‌‏‎ آراء‏‎
به‌‏‎ مي‌دهند ، ‏‎ ترجيح‌‏‎ افراطي‌‏‎ راست‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ محافظه‌كاران‌‏‎
خبرگزاري‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎ گرفت‌‏‎ خواهد‏‎ تعلق‌‏‎ محافظه‌كار‏‎ شيراك‌‏‎ ژاك‌‏‎
اين‌‏‎ اول‌‏‎ دور‏‎ براي‌‏‎ فرانسه‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ كه‌‏‎ آماري‌‏‎ رويتر ، ‏‎
لوپن‌‏‎ شيراك‌ 75/19درصد ، ‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ كرده‌‏‎ اعلام‌‏‎ انتخابات‌‏‎
را‏‎ آراء‏‎ درصد‏‎ ژوسپن‌ 07/16‏‎ و‏‎ درصد‏‎ ‎‏‏02/17‏‎
.آورده‌اند‏‎ به‌دست‌‏‎
مردم‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ هزاران‌‏‎ انتخابات‌ ، ‏‎ اول‌‏‎ دور‏‎ نتايج‌‏‎ اعلام‌‏‎ با‏‎
در‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ شهرهاي‌‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ پاريس‌‏‎ خيابانهاي‌‏‎ در‏‎ فرانسه‌‏‎
و‏‎ انتخابات‌‏‎ دوم‌‏‎ دور‏‎ به‌‏‎ لوپن‌‏‎ راه‌يافتن‌‏‎ به‌‏‎ اعتراض‌‏‎
در‏‎.‎كردند‏‎ تظاهرات‌‏‎ او‏‎ ضداروپايي‌‏‎ و‏‎ ضدمهاجرتي‌‏‎ سياست‌هاي‌‏‎
آن‌‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ وجود‏‎ پلاكاردهايي‌‏‎ تظاهرات‌كنندگان‌‏‎ دست‌‏‎
".شرمساريم‌‏‎ بودنمان‌‏‎ فرانسوي‌‏‎ از‏‎":‎بود‏‎ شده‌‏‎ نوشته‌‏‎
به‌‏‎ اعتراض‌آميز‏‎ تظاهرات‌‏‎ اين‌‏‎
براي‌‏‎ پليس‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ منجر‏‎ پليس‌‏‎ با‏‎ خورد‏‎ و‏‎ زد‏‎
.كرد‏‎ استفاده‌‏‎ جوش‌‏‎ آب‏‎ و‏‎ اشك‌آور‏‎ گاز‏‎ از‏‎ مردم‌‏‎ كردن‌‏‎ متفرق‌‏‎
حضور‏‎ ژوسپن‌ ، ‏‎ و‏‎ شيراك‌‏‎ انتخاباتي‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ بودن‌‏‎ نزديك‌‏‎
كه‌‏‎ نامزدها‏‎ زياد‏‎ تعداد‏‎ انتخابات‌ ، ‏‎ صحنه‌‏‎ در‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ طولاني‌‏‎
امنيت‌‏‎ تامين‌‏‎ بر‏‎ لوپن‌‏‎ تاكيد‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ آراء‏‎ شدن‌‏‎ سرشكن‌‏‎ موجب‏‎
از‏‎ تبليغاتي‌‏‎ شعارهاي‌‏‎ در‏‎ جنايت‌‏‎ و‏‎ جرم‌‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ و‏‎
نتيجه‌‏‎ اين‌‏‎ توجيه‌‏‎ در‏‎ مي‌توان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ دلايلي‌‏‎ عمده‌ترين‌‏‎
.كرد‏‎ ارائه‌‏‎ انتخاباتي‌‏‎
مي‌روم‌‏‎ كنار‏‎ سياست‌‏‎ از‏‎:‎ژوسپن‌‏‎
جمع‌‏‎ در‏‎ ژوسپن‌‏‎ انتخابات‌ ، ‏‎ اول‌‏‎ دور‏‎ نتايج‌‏‎ اعلام‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎
نتيجه‌‏‎ اين‌‏‎:گفت‌‏‎ بود‏‎ ناراحت‌‏‎ بسيار‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ هوادارانش‌‏‎
خطرناك‌‏‎ ما‏‎ دمكراسي‌‏‎ و‏‎ فرانسه‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ سياسي‌‏‎ طوفان‌‏‎ يك‌‏‎
هميشه‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ شده‌ام‌‏‎ نااميد‏‎ بسيار‏‎ نتيجه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ من‌‏‎.است‌‏‎
.مي‌روم‌‏‎ كنار‏‎ فرانسه‌‏‎ سياسي‌‏‎ صحنه‌‏‎ از‏‎
افراطي‌‏‎ راست‌‏‎ اين‌كه‌‏‎ گفت‌ ، ‏‎ لوپن‌‏‎ پيروزي‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
كانديداي‌‏‎ و‏‎ ماست‌‏‎ كشور‏‎ راي‌دهندگان‌‏‎ از‏‎ نماينده‌ 17درصد‏‎
دور‏‎ در‏‎ محافظه‌كار‏‎ نامزد‏‎ رويارويي‌با‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ آنها‏‎
:كرد‏‎ اضافه‌‏‎ وي‌‏‎.‎است‌‏‎ نگران‌كننده‌‏‎ بسيار‏‎ مي‌كند‏‎ آماده‌‏‎ دوم‌‏‎
اين‌‏‎ ايجاد‏‎ باعث‌‏‎ چپ‌ها‏‎ ميان‌‏‎ تفرقه‌‏‎ و‏‎ راست‌ها‏‎ عوام‌فريبي‌‏‎
از‏‎ و‏‎.مي‌پذيرم‌‏‎ را‏‎ شكست‌‏‎ اين‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ كاملا‏‎ من‌‏‎.شد‏‎ وضعيت‌‏‎
پايان‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ البته‌‏‎ مي‌كنم‌ ، ‏‎ كناره‌گيري‌‏‎ سياسي‌‏‎ زندگي‌‏‎
دولت‌‏‎ رئيس‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ موقع‌‏‎ آن‌‏‎ تا‏‎ و‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ انتخابات‌‏‎
مردم‌‏‎ از‏‎ پيامي‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ شيراك‌‏‎.مي‌دهم‌‏‎ ادامه‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ كار‏‎
.كنند‏‎ حمايت‌‏‎ كشور‏‎ دمكراتيك‌‏‎ ارزش‌هاي‌‏‎ از‏‎ همچنان‌‏‎ خواست‌‏‎
از‏‎:‎گفت‌‏‎ لوپن‌‏‎ توسط‏‎ آمده‌‏‎ به‌دست‌‏‎ نتايج‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ بدون‌‏‎ او‏‎
و‏‎ كرده‌‏‎ دفاع‌‏‎ بشر‏‎ حقوق‌‏‎ از‏‎ مي‌خواهم‌‏‎ فرانسوي‌‏‎ شهروندان‌‏‎ همه‌‏‎
.كنند‏‎ تضمين‌‏‎ را‏‎ ملت‌‏‎ انسجام‌‏‎
اروپا‏‎ و‏‎ فرانسه‌‏‎ در‏‎ سياسي‌‏‎ شوك‌‏‎
براي‌‏‎ سياسي‌‏‎ شوك‌‏‎ يك‌‏‎ انتخابات‌‏‎ اين‌‏‎ اول‌‏‎ دور‏‎ شگفت‌آور‏‎ نتايج‌‏‎
از‏‎ ديگر‏‎ گوشه‌اي‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ سال‌ 2000‏‎ در‏‎.بود‏‎ اروپا‏‎ و‏‎ فرانسه‌‏‎
در‏‎ هايدر‏‎ يورگ‌‏‎ رهبري‌‏‎ به‌‏‎ افراطي‌‏‎ راست‌هاي‌‏‎ اتريش‌‏‎ در‏‎ اروپا‏‎
به‌عهده‌‏‎ پستي‌‏‎ او‏‎ خود‏‎ اما‏‎ شدند‏‎ پيروز‏‎ سراسري‌‏‎ انتخابات‌‏‎
.داد‏‎ تشكيل‌‏‎ راست‌ها‏‎ حضور‏‎ با‏‎ ائتلافي‌‏‎ دولت‌‏‎ يك‌‏‎ تنها‏‎ و‏‎ نگرفت‌‏‎
مرز‏‎ تا‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ وحشت‌زده‌‏‎ را‏‎ اروپايي‌ها‏‎ چنان‌‏‎ نتايج‌‏‎ آن‌‏‎
در‏‎ اين‌بار‏‎ اما‏‎.‎رفتند‏‎ پيش‌‏‎ نيز‏‎ اتريش‌‏‎ تحريم‌‏‎ و‏‎ كردن‌‏‎ منزوي‌‏‎
داشته‌‏‎ نامزد‏‎ كه‌ 16‏‎ انتخاباتي‌‏‎ در‏‎ فرانسه‌ ، ‏‎ يعني‌‏‎ اروپا‏‎ قلب‏‎
و‏‎ محافظه‌كار‏‎ نامزد‏‎ دو‏‎ ميان‌‏‎ اصلي‌‏‎ رقابت‌‏‎ بود‏‎ قرار‏‎ و‏‎
سياستي‌‏‎ كه‌‏‎ افراطي‌‏‎ راست‌هاي‌‏‎ نامزد‏‎ ناگهان‌‏‎ باشد ، ‏‎ سوسياليست‌‏‎
صحنه‌‏‎ از‏‎ را‏‎ سوسياليست‌ها‏‎ دارد‏‎ ضداروپايي‌‏‎ و‏‎ ضدمهاجرت‌‏‎
صدا‏‎ به‌‏‎ اروپايي‌ها‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خطر‏‎ زنگ‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ حذف‌‏‎ رقابت‌‏‎
رياست‌‏‎ نامزد‏‎ بار‏‎ سه‌‏‎ نيز‏‎ گذشته‌‏‎ سالهاي‌‏‎ در‏‎ لوپن‌‏‎.درمي‌آورد‏‎
.بود‏‎ شده‌‏‎ جمهوري‌‏‎
پنج‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ معني‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ انتخابات‌‏‎ اين‌‏‎ نتيجه‌‏‎
‎‏‏،‏‎"شوك‌‏‎" همان‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ دارند‏‎ ضداروپايي‌‏‎ راي‌‏‎ نفر‏‎ يك‌‏‎ فرانسوي‌ ، ‏‎
و‏‎ خبري‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ "طوفاني‌‏‎" و‏‎ "زمين‌لرزه‌‏‎"
.مي‌گويند‏‎ سخن‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ تحليلگران‌‏‎
وارد‏‎ جنايت‌‏‎ و‏‎ جرم‌‏‎ ريشه‌كني‌‏‎ و‏‎ امنيت‌‏‎ حفظ‏‎ شعار‏‎ با‏‎ لوپن‌‏‎
را‏‎ ناامني‌ها‏‎ و‏‎ جرم‌ها‏‎ همه‌‏‎ ريشه‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ انتخابات‌‏‎ صحنه‌‏‎
نظر‏‎ از‏‎ و‏‎ چپ‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ او‏‎.‎مي‌داند‏‎ مهاجرت‌‏‎
.مي‌داند‏‎ راست‌‏‎ اقتصادي‌‏‎
شكستي‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ انتخابات‌ ، ‏‎ اول‌‏‎ دور‏‎ نتايج‌‏‎ اعلام‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ لوپن‌‏‎
و‏‎ دانست‌‏‎ ژوسپن‌‏‎ و‏‎ شيراك‌‏‎ يعني‌‏‎ عمده‌‏‎ كانديداي‌‏‎ دو‏‎ براي‌‏‎ بزرگ‌‏‎
كرده‌اند‏‎ حكومت‌‏‎ آنها‏‎ بر‏‎ سالها‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ كساني‌‏‎ مردم‌‏‎ گفت‌ ، ‏‎
.هستند‏‎ تغيير‏‎ خواستار‏‎ و‏‎ نخواسته‌اند‏‎
انتخابات‌‏‎ نتايج‌‏‎ بازتاب‏‎
فرانسه‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎ در‏‎
ديروز‏‎ صبح‌‏‎ راستگراي‌‏‎ و‏‎ چپگرا‏‎ روزنامه‌هاي‌‏‎ همه‌‏‎ اول‌‏‎ عنوان‌‏‎
رياست‌‏‎ انتخابات‌‏‎ اول‌‏‎ دور‏‎ نتايج‌‏‎ از‏‎ شگفتي‌‏‎ ابراز‏‎ فرانسه‌‏‎
.بود‏‎ جمهوري‌‏‎
صفحه‌‏‎ در‏‎ "نه‌‏‎" درشت‌‏‎ تيتر‏‎ با‏‎ ليبراسيون‌‏‎ چپگراي‌‏‎ روزنامه‌‏‎
يك‌‏‎ از‏‎ كاريكاتوري‌‏‎ چپ‌ها ، ‏‎ سياسي‌‏‎ خودكشي‌‏‎ نوشت‌ ، ‏‎ خود‏‎ نخست‌‏‎
بسياري‌‏‎ جهات‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ مي‌كشد‏‎ تصوير‏‎ به‌‏‎ را‏‎ انتخاباتي‌‏‎ رقابت‌‏‎
تيتر‏‎ با‏‎ نيز‏‎ لوفيگارو‏‎ محافظه‌كار‏‎ روزنامه‌‏‎.‎است‌‏‎ شرم‌آور‏‎
در‏‎ چپ‌ها‏‎ سال‌ 1969 ، ‏‎ از‏‎ نخستين‌بار‏‎ براي‌‏‎ نوشت‌ ، ‏‎ "زلزله‌‏‎"
نوشت‌ ، ‏‎ لاتريبيون‌‏‎ روزنامه‌‏‎.هستند‏‎ غايب‏‎ انتخابات‌‏‎ دوم‌‏‎ دور‏‎
است‌‏‎ حاكمي‌‏‎ احزاب‏‎ درباره‌‏‎ مردم‌‏‎ نظر‏‎ نشان‌دهنده‌‏‎ نتيجه‌‏‎ اين‌‏‎
.كرده‌اند‏‎ حكومت‌‏‎ فرانسه‌‏‎ در‏‎ سالها‏‎ طي‌‏‎ كه‌‏‎
اروپا‏‎ واكنش‌‏‎
از‏‎ فرانسوي‌‏‎ روزنامه‌هاي‌‏‎ مانند‏‎ نيز‏‎ اروپايي‌‏‎ معتبر‏‎ مطبوعات‌‏‎
شگفتي‌‏‎ با‏‎ فرانسه‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ انتخابات‌‏‎ اول‌‏‎ دور‏‎ نتايج‌‏‎
خطرناك‌‏‎ فرانسه‌‏‎ و‏‎ اروپا‏‎ آينده‌‏‎ براي‌‏‎ آن‌را‏‎ و‏‎ كردند‏‎ ياد‏‎
ابراز‏‎ ضمن‌‏‎ اروپايي‌‏‎ مقام‌‏‎ چند‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎.‎كردند‏‎ توصيف‌‏‎
تحليل‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ تكيه‌‏‎ با‏‎ نتايج‌‏‎ اين‌‏‎ نگراني‌از‏‎
در‏‎ سعي‌‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎ پيروز‏‎ دوم‌‏‎ دور‏‎ شيراك‌در‏‎ كه‌‏‎
همتايان‌‏‎ و‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ دادن‌‏‎ دلداري‌‏‎
.داشتند‏‎ شان‌‏‎ اروپايي‌‏‎
مردم‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ افراد‏‎ اين‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ بلژيك‌‏‎ خارجه‌‏‎ وزير‏‎
.بكنند‏‎ درستي‌‏‎ انتخاب‏‎ دوم‌‏‎ دور‏‎ در‏‎ خواست‌‏‎ فرانسه‌‏‎

مادريد‏‎ شمال‌‏‎ در‏‎ انفجار‏‎


اسپانيا‏‎ پايتخت‌‏‎ "مادريد‏‎" شمال‌‏‎ قوي‌‏‎ انفجار‏‎ يك‌‏‎ وقوع‌‏‎
.كرد‏‎ وحشت‌زده‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ درآورد‏‎ لرزه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
وقت‌‏‎ به‌‏‎ بامداد‏‎ يك‌‏‎ ساعت‌‏‎ انفجار‏‎ اين‌‏‎ ايرنا ، ‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
دهها‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ حدي‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ شدت‌‏‎ و‏‎ پيوست‌‏‎ بوقوع‌‏‎ محلي‌‏‎
خانه‌ها‏‎ از‏‎ و‏‎ شدند‏‎ نگران‌‏‎ شهر‏‎ اين‌‏‎ ساكنان‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ هزار‏‎
گزارش‌‏‎ اولين‌‏‎ در‏‎ اسپانيا‏‎ رسمي‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎.‎آمدند‏‎ بيرون‌‏‎
مربوط‏‎ شده‌‏‎ بمبگذاري‌‏‎ خودرو‏‎ يك‌‏‎ انفجار‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود ، آن‌‏‎
و‏‎ آورد‏‎ بار‏‎ به‌‏‎ مالي‌‏‎ خسارتهاي‌‏‎ تنها‏‎ انفجار‏‎ اين‌‏‎دانست‌‏‎
.نداشت‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ جاني‌‏‎ تلفات‌‏‎
به‌‏‎ دستيابي‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ (‎اتا‏‎) باسك‌‏‎ طلب‏‎ جدايي‌‏‎ سازمان‌‏‎
يك‌‏‎ در‏‎ اسپانيا‏‎ مركزي‌‏‎ دولت‌‏‎ با‏‎ منطقه‌‏‎ اين‌‏‎ استقلال‌‏‎
حادثه‌‏‎ اين‌‏‎ اصلي‌‏‎ مظنون‌‏‎ مي‌برد ، ‏‎ سر‏‎ به‌‏‎ ساله‌‏‎ دهها‏‎ ستيز‏‎
تصويب‏‎ را‏‎ لايحه‌اي‌‏‎ گذشته‌‏‎ جمعه‌‏‎ اسپانيا‏‎ دولت‌‏‎.‎است‌‏‎
كه‌‏‎ را‏‎ (باسك‌‏‎ مردمي‌‏‎ اتحاد‏‎)‎ باتاسونا‏‎ هري‌‏‎ حزب‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎
مي‌شود ، ‏‎ شناخته‌‏‎ اتا‏‎ سازمان‌‏‎ سياسي‌‏‎ شاخه‌‏‎ عنوان‌‏‎ با‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ اعلام‌‏‎ غيرقانوني‌‏‎
باسك‌‏‎ درمنطقه‌‏‎ شده‌‏‎ بمبگذاري‌‏‎ خودرو‏‎ نيزيك‌‏‎ شنبه‌‏‎ روز‏‎
.گذاشت‌‏‎ برجاي‌‏‎ مالي‌‏‎ خسارتهاي‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ منفجر‏‎
در‏‎ شده‌‏‎ بمبگذاري‌‏‎ خودرو‏‎ انفجار‏‎ و‏‎ حادثه‌‏‎ اين‌‏‎ وقوع‌‏‎
دولت‌‏‎ به‌‏‎ اتا‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ جدي‌‏‎ هشدار‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ مادريد‏‎
.مي‌شود‏‎ تلقي‌‏‎ اسپانيا‏‎

شارون‌‏‎ آريل‌‏‎ از‏‎ كارتر‏‎ جيمي‌‏‎ شديد‏‎ انتقاد‏‎


:كرد‏‎ پيشنهاد‏‎ آمريكا‏‎ اسبق‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ كارتر‏‎ جيمي‌‏‎
اسرائيل‌‏‎ بر‏‎ بيشتر‏‎ اقتصادي‌‏‎ و‏‎ نظامي‌‏‎ فشار‏‎ اعمال‌‏‎ از‏‎ واشنگتن‌‏‎
صلحي‌‏‎ پذيرش‌‏‎ به‌‏‎ رژيم‌‏‎ اين‌‏‎ ساختن‌‏‎ وادار‏‎ براي‌‏‎ اهرمي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎
.گيرد‏‎ بهره‌‏‎ فلسطينيان‌‏‎ با‏‎ عادلانه‌‏‎
مقاله‌اي‌‏‎ در‏‎ كارتر‏‎ واشنگتن‌ ، ‏‎ از‏‎ فرانسه‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
ساخت‌ ، ‏‎ منتشر‏‎ آمريكا‏‎ چاپ‌‏‎ نيويورك‌تايمز‏‎ روزنامه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
احتمال‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ توصيف‌‏‎ فاجعه‌آميز‏‎ را‏‎ خاورميانه‌‏‎ كنوني‌‏‎ اوضاع‌‏‎
.گرايد‏‎ بيشتر‏‎ وخامت‌‏‎ به‌‏‎ اوضاع‌‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎
ناموفق‌‏‎ خاورميانه‌‏‎ در‏‎ عادي‌‏‎ سياسي‌‏‎ كوشش‌هاي‌‏‎:‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎ وي‌‏‎
به‌‏‎ آمريكا‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ رسيده‌‏‎ فرا‏‎ آن‌‏‎ هنگام‌‏‎ اكنون‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎
براي‌‏‎ را‏‎ قوي‌تري‌‏‎ اقدام‌‏‎ خاورميانه‌ ، ‏‎ صلح‌‏‎ ميانجي‌‏‎ تنها‏‎ عنوان‌‏‎
استقبال‌‏‎ نقش‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ جهان‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ بررسي‌‏‎ صلح‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎
اسرائيل‌‏‎ ساختن‌‏‎ متقاعد‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ عامل‌‏‎ دو‏‎ كارتر‏‎كرد‏‎ خواهد‏‎
و‏‎ ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎ قطعنامه‌هاي‌‏‎ براساس‌‏‎ صلح‌‏‎ پذيرش‌‏‎ براي‌‏‎
.كرد‏‎ مطرح‌‏‎ سعودي‌‏‎ عربستان‌‏‎ اخير‏‎ پيشنهادهاي‌‏‎
تنها‏‎ آمريكايي‌‏‎ سلاح‌هاي‌‏‎ كاربرد‏‎ به‌‏‎ اسرائيل‌‏‎ ساختن‌‏‎ ملزم‌‏‎ وي‌‏‎
شهرهاي‌‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ جنين‌‏‎ به‌‏‎ حمله‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ دفاعي‌‏‎ مقاصد‏‎ براي‌‏‎
از‏‎ بهره‌گيري‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ نقض‌‏‎ اردن‌‏‎ رود‏‎ باختري‌‏‎ كرانه‌‏‎
آوردن‌‏‎ فشار‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ آمريكا‏‎ دلاري‌‏‎ ميليون‌‏‎ روزانه‌ 10‏‎ كمك‌‏‎
.داد‏‎ قرار‏‎ تاكيد‏‎ مورد‏‎ اسرائيل‌‏‎ بر‏‎

وضعيت‌‏‎ كشور‏‎ جنوب‏‎ در‏‎ فيلي‌پين‌‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎
كرد‏‎ اعلام‌‏‎ اضطراري‌‏‎


كه‌‏‎ فيلي‌پين‌ ، ‏‎ جنوب‏‎ در‏‎ روز‏‎ دو‏‎ طي‌‏‎ انفجار‏‎ سومين‌‏‎ بروز‏‎ پي‌‏‎ در‏‎
رئيس‌‏‎ آرويو‏‎ گلوريا‏‎ است‌ ، ‏‎ گذاشته‌‏‎ جا‏‎ به‌‏‎ مجروح‌‏‎ و 60‏‎ كشته‌‏‎ ‎‏‏14‏‎
.كرد‏‎ اعلام‌‏‎ اضطراري‌‏‎ وضعيت‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ جنوب‏‎ در‏‎ جمهور‏‎
و‏‎ گرفته‌‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ انفجارها‏‎ اين‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ ابوسياف‌‏‎ گروه‌‏‎
فيلي‌پين‌‏‎ جنوب‏‎ در‏‎ بيشتري‌‏‎ انفجارهاي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ داده‌‏‎ هشدار‏‎
.داد‏‎ خواهد‏‎ روي‌‏‎
شبكه‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ ابوسياف‌‏‎ سخنگوي‌‏‎ فرانسه‌ ، ‏‎ خبرگزاري‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
در‏‎ مسلمانان‌‏‎ براي‌‏‎ نبايد‏‎ آرويو‏‎ داد ، ‏‎ هشدار‏‎ محلي‌‏‎ راديوي‌‏‎
نيروي‌‏‎ صدها‏‎ استقرار‏‎ كند ، ‏‎ درست‌‏‎ مشكل‌‏‎ ميندانائو‏‎ جزيره‌‏‎
همه‌‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ ابوسياف‌‏‎ براي‌‏‎ خطري‌‏‎ تنها‏‎ جنوب‏‎ در‏‎ آمريكايي‌‏‎
.مي‌كند‏‎ تهديد‏‎ را‏‎ منطقه‌‏‎ اين‌‏‎ مسلمانان‌‏‎
فيلي‌پين‌‏‎ جنوب‏‎ در‏‎ آمريكا‏‎ و‏‎ فيلي‌پين‌‏‎ مشترك‌‏‎ نظامي‌‏‎ عمليات‌‏‎
گروه‌‏‎ با‏‎ مقابله‌‏‎ عمليات‌‏‎ اين‌‏‎ هدف‌‏‎.‎شد‏‎ آغاز‏‎ پيش‌‏‎ ماه‌‏‎ دو‏‎
در‏‎ بن‌لادن‌‏‎ و‏‎ القاعده‌‏‎ با‏‎ مي‌شود‏‎ گفته‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ابوسياف‌‏‎
.هستند‏‎ ارتباط‏‎
فيلي‌پين‌‏‎ جنوب‏‎ به‌‏‎ آرويو‏‎ سفر‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎ بمب‏‎ سه‌‏‎ اين‌‏‎ انفجار‏‎
.گرفت‌‏‎ صورت‌‏‎

انتخابات‌‏‎ در‏‎ سوسياليست‌ها‏‎ پيروزي‌‏‎
مجارستان‌‏‎ پارلماني‌‏‎


در‏‎ خودرا‏‎ پيروزي‌‏‎ مجارستان‌‏‎ مخالف‌‏‎ سوسياليستهاي‌‏‎
دادند‏‎ قول‌‏‎ و‏‎ گرفته‌‏‎ جشن‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ سراسري‌‏‎ انتخابات‌‏‎
به‌‏‎ پيوستن‌‏‎ راه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ سابق‌‏‎ كمونيستي‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ رهبري‌‏‎
.گيرند‏‎ عهده‌‏‎ بر‏‎ اروپا‏‎ اتحاديه‌‏‎
مرحله‌‏‎ حساس‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ رويتر ، ‏‎ خبرگزاري‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
ميان‌‏‎ تنگاتنگي‌‏‎ رقابت‌‏‎ صحنه‌‏‎ كه‌‏‎ يكشنبه‌‏‎ روز‏‎ دوم‌‏‎
رهبري‌‏‎ به‌‏‎ سوسياليست‌ها‏‎ بود ، ‏‎ دمكراتها‏‎ و‏‎ سوسياليستها‏‎
نخست‌‏‎ "اربان‌‏‎ ويكتور‏‎" كار‏‎ محافظه‌‏‎ حزب‏‎ "مدگيسي‌‏‎ پتر‏‎"
مجموع‌ 386‏‎ از‏‎ كرسي‌‏‎ و 198‏‎ داده‌‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ كنوني‌‏‎ وزير‏‎
.آوردند‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مجارستان‌‏‎ مجلسي‌‏‎ يك‌‏‎ پارلمان‌‏‎ كرسي‌‏‎
.كرد‏‎ كسب‏‎ را‏‎ انتخابات‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كرسي‌‏‎ ‎‏‏188‏‎"اربان‌‏‎"
بود‏‎ درصد‏‎ انتخابات‌ 71‏‎ اول‌‏‎ دور‏‎ در‏‎ شركت‌كنندگان‌‏‎ شمار‏‎
.مي‌گردد‏‎ محسوب‏‎ رقم‌بي‌سابقه‌اي‌‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎ كه‌‏‎
عضويت‌‏‎ به‌‏‎ سال‌ 2004‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ اميدوار‏‎ مجارستان‌‏‎
.آيد‏‎ در‏‎ اروپا‏‎ اتحاديه‌‏‎
مخالف‌‏‎ و‏‎ دانشجويي‌‏‎ سابق‌‏‎ رهبر‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ ساله‌‏‎ اربان‌ 38‏‎
يكشنبه‌‏‎ روز‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ خودرا‏‎ شكست‌‏‎ كمونيستهاست‌‏‎
.گفت‌‏‎ تبريك‌‏‎ مدگيسي‌‏‎ خود‏‎ رقيب‏‎ وبه‌‏‎ پذيرفت‌‏‎
باشد‏‎ داشته‌‏‎ جويانه‌اي‌‏‎ آشتي‌‏‎ لحن‌‏‎ مي‌كرد‏‎ سعي‌‏‎ كه‌‏‎ وي‌‏‎
هزاره‌‏‎ پارك‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ خود‏‎ طرفداران‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ هزاران‌‏‎ به‌‏‎
كشور‏‎ يك‌‏‎ مجارستان‌‏‎:‎گفت‌‏‎ بودند‏‎ گردآمده‌‏‎ بوداپست‌‏‎
پيروزي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌خواهم‌‏‎ طرفدارانم‌‏‎ از‏‎ و‏‎ است‌‏‎ سالار‏‎ مردم‌‏‎
به‌‏‎ بايد‏‎ ما‏‎ بپذيرند ، ‏‎ سكوت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ آرامش‌‏‎ با‏‎ را‏‎ رقيب‏‎
.بگوييم‌‏‎ تبريك‌‏‎ برندگان‌‏‎
تبريك‌‏‎ را‏‎ پيروزي‌‏‎ اين‌‏‎ خود‏‎ طرفداران‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ مدگيسي‌‏‎
.گفت‌‏‎
اصلي‌‏‎ مساله‌‏‎":‎كرد‏‎ تصريح‌‏‎ ساله‌‏‎ سابق‌ 59‏‎ بانكدار‏‎ اين‌‏‎
اين‌‏‎ رسيد ، ‏‎ انجام‌‏‎ به‌‏‎ بود‏‎ دولت‌‏‎ در‏‎ تغيير‏‎ ايجاد‏‎ كه‌‏‎
را‏‎ ما‏‎ جديد‏‎ دولت‌‏‎ مشروعيت‌‏‎ مردمي‌ ، ‏‎ شديد‏‎ استقبال‌‏‎
".مي‌بخشد‏‎ استحكام‌‏‎

در‏‎ همه‌پرسي‌‏‎ مخالفان‌‏‎ شكايت‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎
پاكستان‌‏‎ عالي‌‏‎ ديوان‌‏‎


شكايات‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ ديروز‏‎ صبح‌‏‎ از‏‎ پاكستان‌‏‎ عالي‌‏‎ ديوان‌‏‎
دولت‌‏‎ توسط‏‎ همه‌پرسي‌‏‎ برگزاري‌‏‎ طرح‌‏‎ عليه‌‏‎ شده‌‏‎ مطرح‌‏‎
.كرد‏‎ آغاز‏‎ رسما‏‎ را‏‎ مشرف‌‏‎ ارتشبد‏‎
اعاده‌‏‎ براي‌‏‎ ائتلاف‌‏‎" به‌‏‎ موسوم‌‏‎ تشكل‌‏‎ ايرنا ، ‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
مربوط‏‎ تشكل‌‏‎ ودو‏‎ ‎‏‏،‏‎"پاكستان‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جماعت‌‏‎" ‎‏‏،‏‎"دموكراسي‌‏‎
گذشته‌‏‎ هفته‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ پاكستاني‌‏‎ حقوقدانان‌‏‎ و‏‎ وكلا‏‎ به‌‏‎
ديوان‌‏‎ به‌‏‎ همه‌پرسي‌‏‎ برگزاري‌‏‎ طرح‌‏‎ عليه‌‏‎ را‏‎ شكاياتي‌‏‎
.كرده‌اند‏‎ ارائه‌‏‎ پاكستان‌‏‎ عالي‌‏‎
رياست‌‏‎ به‌‏‎ عالي‌‏‎ ديوان‌‏‎ قضات‌‏‎ از‏‎ نفره‌‏‎ گروه‌ 9‏‎ يك‌‏‎
وظيفه‌‏‎ پاكستان‌‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ رئيس‌‏‎ احمد‏‎ رياض‌‏‎ شيخ‌‏‎
.دارند‏‎ برعهده‌‏‎ را‏‎ شكايات‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎
قرار‏‎ مشرف‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ آينده‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ پرسي‌‏‎ همه‌‏‎
شود‏‎ انجام‌‏‎ (‎ارديبهشت‌‏‎ دهم‌‏‎)‎ آوريل‌‏‎ ماه‌‏‎ سي‌ام‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎
همه‌پرسي‌‏‎ برگزاري‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ دارد‏‎ قصد‏‎ مشرف‌‏‎ و‏‎
جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ پست‌‏‎ در‏‎ ديگر‏‎ سال‌‏‎ پنج‌‏‎ حداقل‌براي‌‏‎
.بماند‏‎ باقي‌‏‎ پاكستان‌‏‎

كيسينجر‏‎ بازداشت‌‏‎ براي‌‏‎ بشر‏‎ حقوق‌‏‎ مدافعان‌‏‎
مي‌كنند‏‎ تلاش‌‏‎


بازداشت‌‏‎ براي‌‏‎:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ انگليسي‌‏‎ بشر‏‎ حقوق‌‏‎ اسبق‌‏‎ فعال‌‏‎ يك‌‏‎
ارتكاب‏‎ اتهام‌‏‎ به‌‏‎ آمريكا‏‎ اسبق‌‏‎ خارجه‌‏‎ وزير‏‎ كيسينجر‏‎ هنري‌‏‎
.مي‌كند‏‎ ارائه‌‏‎ لندن‌‏‎ دادگاه‌‏‎ به‌‏‎ دادخواستي‌‏‎ جنگي‌‏‎ جنايات‌‏‎
را‏‎ دادخواست‌‏‎ اين‌‏‎ وي‌‏‎ لندن‌ ، ‏‎ از‏‎ رويتر‏‎ خبرگزاري‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
زمينه‌‏‎ در‏‎ اسپانيايي‌‏‎ قاضي‌‏‎ يك‌‏‎ درخواست‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ روز‏‎ چند‏‎
طي‌‏‎ آمريكا‏‎ كه‌‏‎ جناياتي‌‏‎ اتهام‌‏‎ به‌‏‎ كيسينجر‏‎ از‏‎ بازجويي‌‏‎
است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ مرتكب‏‎ جنوبي‌‏‎ آمريكاي‌‏‎ در‏‎ ميلادي‌‏‎ و 80‏‎ دهه‌هاي‌ 70‏‎
.كرد‏‎ مطرح‌‏‎
كرد‏‎ خواهم‌‏‎ سعي‌‏‎ ژنو‏‎ كنوانسيونهاي‌‏‎ براساس‌‏‎:‎گفت‌‏‎ تاچل‌‏‎ پيتر‏‎
:افزود‏‎ وي‌‏‎شود‏‎ صادر‏‎ لندن‌‏‎ دادگاه‌‏‎ در‏‎ كيسينجر‏‎ بازداشت‌‏‎ دستور‏‎
جنگي‌‏‎ جنايت‌‏‎ ژنو‏‎ كنوانسيونهاي‌‏‎ نقض‌‏‎ انگليس‌‏‎ قوانين‌‏‎ براساس‌‏‎
محاكمه‌‏‎ قبال‌‏‎ در‏‎ مصونيتي‌‏‎ هيچ‌‏‎ آن‌‏‎ مرتكبان‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ محسوب‏‎
.ندارند‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.