شماره‌ 2717‏‎ ‎‏‏،‏‎ May.8, 2002 ارديبهشت‌ 1381 ، ‏‎ چهارشنبه‌ 18‏‎
Front Page
Internal Politics
International
Across Iran
Economy
Water and Agriculture
Tourism
Councils
Thought
Metropolitan
Life
Free Tribune
Economy and Therapy
Business
Stocks
Sports
Science/Culture
Policy Globe
Art World
Science World
Sport World
Culture World
Internal Politics
Economy World
Last Page
قوانين‌‏‎ در‏‎ آزادي‌گرا‏‎ نظام‌‏‎ سه‌گانه‌‏‎ اركان‌‏‎
ايران‌‏‎ مطبوعات‌‏‎

شهر‏‎ پارك‌‏‎ دردناك‌‏‎ حادثه‌‏‎ از‏‎ روز‏‎ سومين‌‏‎ در‏‎
شد‏‎ گلباران‌‏‎ تهراني‌‏‎ دانش‌آموز‏‎ شش‌‏‎ قربانگاه‌‏‎

موادمخدر‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ "ملي‌‏‎ برنامه‌‏‎"پيش‌نويس‌‏‎
شد‏‎ آماده‌‏‎

شد‏‎ پيدا‏‎ ياسوجي‌‏‎ شده‌‏‎ غرق‌‏‎ دختر‏‎ جسد‏‎

را‏‎ تهران‌‏‎ جنوب‏‎ "شهر‏‎ باقر‏‎" مهيب‏‎ انفجار‏‎
درآورد‏‎ لرزه‌‏‎ به‌‏‎

جاري‌‏‎ ماه‌‏‎ در‏‎ پارك‌شهر‏‎ متهمان‌حادثه‌‏‎ دادگاه‌‏‎
مي‌شود‏‎ برگزار‏‎

و‏‎ انجمن‌ها‏‎ گروهها ، ‏‎ احزاب ، ‏‎ اعتراض‌‏‎
بنيان‌‏‎ روزنامه‌‏‎ توقيف‌‏‎ به‌‏‎ شخصيت‌ها‏‎

مطبوعات‌‏‎ جامعه‌‏‎ :داخلي‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ كل‌‏‎ مدير‏‎
مي‌كند‏‎ سردرگمي‌‏‎ احساس‌‏‎ توقيفها‏‎ ادامه‌‏‎ با‏‎

قوانين‌‏‎ در‏‎ آزادي‌گرا‏‎ نظام‌‏‎ سه‌گانه‌‏‎ اركان‌‏‎
ايران‌‏‎ مطبوعات‌‏‎


از‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ديگر‏‎ ارتباطي‌‏‎ وسايل‌‏‎ و‏‎ مطبوعات‌‏‎ تعدد‏‎ شامل‌‏‎ آزادي‌گرا‏‎ نظام‌‏‎ اصول‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
مي‌شود‏‎ ناشي‌‏‎ انتشار‏‎ آزادي‌‏‎ حقوقي‌‏‎ اصل‌‏‎
همچنين‌‏‎ و‏‎ جمعي‌‏‎ ارتباط‏‎ وسايل‌‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ مطبوعات‌‏‎ استقلال‌‏‎ آزادي‌گرا ، ‏‎ نظام‌‏‎ اصل‌‏‎ دومين‌‏‎
دربرمي‌گيرد‏‎ را‏‎ روزنامه‌نگاران‌‏‎ عيني‌گرايي‌‏‎ و‏‎ بي‌طرفي‌‏‎
از‏‎ پس‌‏‎ به‌ويژه‌‏‎ -‎ انتشاراتي‌‏‎ و‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ موسسات‌‏‎ تاسيس‌‏‎ و‏‎ مطبوعات‌‏‎ انتشار‏‎ براي‌‏‎:‎اشاره‌‏‎
روزنامه‌نگاري‌‏‎ و‏‎ ارتباطات‌‏‎ علوم‌‏‎ انديشمندان‌‏‎ توسط‏‎ متعددي‌‏‎ نظريه‌هاي‌‏‎ - اول‌‏‎ جهاني‌‏‎ جنگ‌‏‎
پذيرش‌‏‎ مورد‏‎ مختلف‌‏‎ جوامع‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ فرهنگي‌ ، ‏‎ شرايط‏‎ تناسب‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ مطرح‌‏‎
آزادي‌گرا‏‎ نظام‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ مطرح‌‏‎ نظري‌‏‎ چارچوبهاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎.است‌‏‎ بوده‌‏‎ عمل‌‏‎ ملاك‌‏‎ و‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎
و‏‎ فرانسه‌‏‎ كبير‏‎ انقلاب‏‎ آن‌را‏‎ منشا‏‎ برخي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شهروندان‌‏‎ توسط‏‎ مطبوعات‌‏‎ انتشار‏‎ در‏‎
و‏‎ سياسي‌‏‎ و‏‎ اجتماعي‌‏‎ تحولات‌‏‎ بي‌ترديد‏‎ گرچه‌‏‎.مي‌دانند‏‎ آن‌‏‎ شهروند‏‎ و‏‎ بشر‏‎ حقوق‌‏‎ اعلاميه‌‏‎
و‏‎ افراد‏‎ حقوق‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ ميثاق‌هاي‌‏‎ و‏‎ اعلاميه‌ها‏‎ اسناد ، ‏‎ تصويب‏‎ و‏‎ تدوين‌‏‎ آن‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎
تاثير‏‎ -‎ نشر‏‎ و‏‎ بيان‌‏‎ آزادي‌‏‎ حق‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ - شهروندان‌‏‎ حقوق‌‏‎ تثبيت‌‏‎ و‏‎ تكوين‌‏‎ در‏‎ ملت‌ها‏‎
.است‌‏‎ داشته‌‏‎ قابل‌توجهي‌‏‎
مربوط‏‎ مقررات‌‏‎ و‏‎ اساسي‌‏‎ قوانين‌‏‎ در‏‎ آزادي‌گرا‏‎ نظام‌‏‎ سه‌گانه‌‏‎ اركان‌‏‎ تاثير‏‎ اجمالي‌‏‎ بررسي‌‏‎
.مي‌خوانيد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ذيل‌‏‎ نوشتار‏‎ موضوع‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ مطبوعات‌‏‎ به‌‏‎
نخستين‌‏‎ در‏‎ سوم‌ ، ‏‎ جهان‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ در‏‎ جمعي‌‏‎ ارتباط‏‎ وسايل‌‏‎ ساير‏‎ و‏‎ مطبوعات‌‏‎ توسعه‌‏‎ شالوده‌‏‎
براساس‌‏‎ دهه‌ 1950 ، ‏‎ سالهاي‌‏‎ و‏‎ دهه‌ 1940‏‎ اواخر‏‎ در‏‎ يونسكو‏‎ ارتباطات‌‏‎ فعاليت‌بخش‌‏‎ سال‌هاي‌‏‎
جهاني‌‏‎ اعلاميه‌‏‎ ماده‌ 19‏‎ و‏‎ سازمان‌‏‎ اين‌‏‎ اساسنامه‌‏‎ به‌‏‎ باتوجه‌‏‎ و‏‎ آزادي‌گرا‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ نظام‌‏‎
(‎‏‏1‏‎).بود‏‎ شده‌‏‎ استوار‏‎ اطلاعات‌‏‎ و‏‎ مطبوعات‌‏‎ آزادي‌‏‎ بر‏‎ بشر‏‎ حقوق‌‏‎
بيست‌ساله‌‏‎ كوشش‌هاي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ نيز‏‎ يونسكو‏‎ كنوني‌‏‎ ارتباطي‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ و‏‎ سياست‌ها‏‎
جهت‌‏‎ در‏‎ (تا 1989‏‎ سالهاي‌ 1969‏‎ فاصله‌‏‎ در‏‎) سوسياليستي‌‏‎ دولتهاي‌‏‎ و‏‎ سوم‌‏‎ جهان‌‏‎ دولت‌هاي‌‏‎
و‏‎ بين‌المللي‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ تعادل‌‏‎ عدم‌‏‎ با‏‎ معارضه‌‏‎ و‏‎ جهاني‌‏‎ ارتباطات‌‏‎ برابري‌‏‎ با ، ‏‎ مقابله‌‏‎
به‌‏‎ باتوجه‌‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ ارتباطات‌ ، ‏‎ و‏‎ اطلاعات‌‏‎ جهاني‌‏‎ نوين‌‏‎ نظم‌‏‎ برقراري‌‏‎ از‏‎ هواداري‌‏‎
آزاد‏‎ جريان‌‏‎ و‏‎ اطلاعات‌‏‎ و‏‎ مطبوعات‌‏‎ آزادي‌‏‎ بر‏‎ سازمان‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ "ارتباطي‌‏‎ نوين‌‏‎ استراتژي‌‏‎"
همين‌‏‎ مبناي‌‏‎ بر‏‎.‎گرديده‌اند‏‎ استوار‏‎ جهان‌ ، ‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كشورها‏‎ داخلي‌‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ اطلاعات‌‏‎
در‏‎ ملي‌‏‎ توسعه‌‏‎ و‏‎ دموكراسي‌‏‎ تامين‌‏‎ اصل‌‏‎ شرايط‏‎ از‏‎ اطلاعات‌ ، ‏‎ و‏‎ مطبوعات‌‏‎ آزادي‌‏‎ استراتژي‌ ، ‏‎
(‎‏‏2‏‎).است‌‏‎ شده‌‏‎ شناخته‌‏‎ سوم‌‏‎ جهان‌‏‎ كشورهاي‌‏‎
آمده‌‏‎ چنين‌‏‎ شده‌‏‎ منتشر‏‎ مه‌ 1991‏‎ ماه‌‏‎ سوم‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎(ناميبيا‏‎ پايتخت‌‏‎) ويندهوك‌‏‎ اعلاميه‌‏‎ در‏‎
مطبوعات‌‏‎ تحكيم‌‏‎ و‏‎ حفظ‏‎ ايجاد ، ‏‎ بشر ، ‏‎ حقوق‌‏‎ جهاني‌‏‎ اعلاميه‌‏‎ ماده‌ 19‏‎ با‏‎ انطباق‌‏‎ در‏‎":‎است‌‏‎
توسعه‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ دموكراسي‌‏‎ حفظ‏‎ و‏‎ توسعه‌‏‎ براي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎"آزاد‏‎" و‏‎ "كثرت‌گرا‏‎" ‎‏‏،‏‎"مستقل‌‏‎"
".دارد‏‎ اساسي‌‏‎ جنبه‌‏‎ اقتصادي‌ ، ‏‎
كثرت‌گرايي‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ آزادي‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ مذكور‏‎ استراتژي‌‏‎ در‏‎ يونسكو‏‎ نظر‏‎ مورد‏‎ اصول‌‏‎ بنابراين‌‏‎
آزادي‌گرا‏‎ نظام‌‏‎ سه‌گانه‌‏‎ اركان‌‏‎ دربرمي‌گيرند ، ‏‎ را‏‎ جمعي‌‏‎ ارتباط‏‎ وسايل‌‏‎ ساير‏‎ و‏‎ مطبوعات‌‏‎
.مي‌روند‏‎ به‌شمار‏‎
اطلاعات‌‏‎ و‏‎ مطبوعات‌‏‎ آزادي‌‏‎ (‎الف‌‏‎
- معين‌‏‎ شرايط‏‎ با‏‎ و‏‎ - مطبوعات‌‏‎ فعاليت‌‏‎ و‏‎ تاسيس‌‏‎ آزادي‌‏‎ كه‌‏‎ آزادي‌گرا ، ‏‎ نظام‌‏‎ اصل‌‏‎ نخستين‌‏‎
ايالات‌‏‎ (‎‎‏‏891688‏‎) انگلستان‌‏‎ انقلابهاي‌‏‎ از‏‎ مي‌شود ، ‏‎ شامل‌‏‎ را‏‎ ديگر‏‎ جمعي‌‏‎ ارتباط‏‎ وسايل‌‏‎
قبلي‌‏‎ اجازه‌‏‎ ضرورت‌‏‎ لغو‏‎ لحاظ ، ‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎.‎مي‌گيرد‏‎ سرچشمه‌‏‎ (‎‏‏1789‏‎) فرانسه‌‏‎ و‏‎ (‎‎‏‏1776‏‎)‎ متحده‌‏‎
گرفت‌ ، ‏‎ صورت‌‏‎ انگلستان‌‏‎ در‏‎ سال‌ 1695‏‎ در‏‎ اولين‌بار‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ مطبوعات‌ ، ‏‎ سانسور‏‎ و‏‎ انتشار‏‎
معرفي‌‏‎ درباره‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎اوت‌ 1789‏‎) فرانسه‌‏‎ كبير‏‎ انقلاب‏‎ شهروند‏‎ و‏‎ بشر‏‎ حقوق‌‏‎ اعلاميه‌‏‎ ماده‌ 11‏‎
محدوديت‌هاي‌‏‎ و‏‎ زمينه‌ها‏‎ ذكر‏‎ و‏‎ انساني‌‏‎ آزادي‌‏‎ گرانبهاترين‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ آزادي‌‏‎
كه‌‏‎ -‎ (‎‏‏1791‏‎) متحده‌‏‎ ايالات‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ اصلاحيه‌‏‎ نخستين‌‏‎ بالاخره‌ ، ‏‎ و‏‎ آزادي‌‏‎ اين‌‏‎ قانوني‌‏‎
ممنوع‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ آزادي‌‏‎ و‏‎ گفتار‏‎ آزادي‌‏‎ محدوديت‌‏‎ براي‌‏‎ قانون‌‏‎ وضع‌‏‎ از‏‎ را‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ كنگره‌‏‎
محسوب‏‎ اطلاعات‌‏‎ آزادي‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ مطبوعات‌‏‎ انتشار‏‎ و‏‎ تاسيس‌‏‎ آزادي‌‏‎ مهم‌‏‎ ازمباني‌‏‎ -‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎
.مي‌شوند‏‎
پيروزي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎ - آن‌‏‎ متمم‌‏‎ و‏‎ ايران‌ ، ‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ نخستين‌‏‎ در‏‎ مطبوعات‌‏‎ فعاليت‌‏‎ آزادي‌‏‎
اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ اصل‌ 13‏‎ در‏‎.‎بود‏‎ شده‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ نيز‏‎ -‎ رسيد‏‎ تصويب‏‎ به‌‏‎ مشروطيت‌‏‎ انقلاب‏‎
را ، ‏‎ مجلس‌‏‎ مذاكرات‌‏‎ تمام‌‏‎.‎.‎.‎":بود‏‎ آمده‌‏‎ چنين‌‏‎ (ق‌‏‎._ه‏‎ ذيقعده‌ 1324‏‎ مصوب 13‏‎) مذكور‏‎
از‏‎ ناس‌‏‎ عامه‌‏‎ تا‏‎ معني‌ ، ‏‎ تغيير‏‎ و‏‎ تحريف‌‏‎ بدون‌‏‎ برسانند ، ‏‎ طبع‌‏‎ به‌‏‎ مي‌توانند‏‎ روزنامه‌جات‌‏‎
در‏‎ باشد ، ‏‎ داشته‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎ صلاح‌انديش‌‏‎ هركس‌‏‎ شوند ، ‏‎ مطلع‌‏‎ گزارش‌ها ، ‏‎ تفصيل‌‏‎ و‏‎ مذاكره‌‏‎ مباحث‌‏‎
.نماند‏‎ مستور‏‎ هيچ‌كس‌‏‎ بر‏‎ و‏‎ پرده‌‏‎ در‏‎ امور ، ‏‎ از‏‎ امري‌‏‎ هيچ‌‏‎ تا‏‎ برنگارد ، ‏‎ عمومي‌‏‎ روزنامه‌‏‎
و‏‎ دولت‌‏‎ اساسيه‌‏‎ اصول‌‏‎ از‏‎ اصلي‌‏‎ مخل‌‏‎ آنها‏‎ مندرجات‌‏‎ كه‌‏‎ مادامي‌‏‎ روزنامه‌جات‌ ، ‏‎ عموم‌‏‎ لهذا‏‎
و‏‎ مجلس‌‏‎ مذاكرات‌‏‎ همچنان‌‏‎ را ، ‏‎ عام‌المنفعه‌‏‎ مفيد‏‎ مطالب‏‎ كه‌‏‎ مختارند‏‎ و‏‎ مجاز‏‎ نباشد ، ‏‎ ملت‌‏‎
در‏‎ كسي‌‏‎ اگر‏‎ و‏‎ نمايند‏‎ منتشر‏‎ رسانده‌ ، ‏‎ طبع‌‏‎ به‌‏‎ مذاكرات‌‏‎ آن‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ خلق‌‏‎ صلاح‌انديشي‌‏‎
يا‏‎ نمايد‏‎ طبع‌‏‎ چيزي‌‏‎ شخصي‌ ، ‏‎ اغراض‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ ذكر‏‎ آنچه‌‏‎ برخلاف‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ و‏‎ روزنامه‌جات‌‏‎
".شد‏‎ خواهد‏‎ مجازات‌‏‎ و‏‎ محاكمه‌‏‎ و‏‎ استنطاق‌‏‎ مورد‏‎ قانونا‏‎ بزند ، ‏‎ افترا‏‎ و‏‎ تهمت‌‏‎
آزادي‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ بيستم‌‏‎ اصل‌‏‎ موجب‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ (‎شعبان‌ 1325‏‎ مصوب 29‏‎)‎ مشروطيت‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ متمم‌‏‎ در‏‎
چنين‌‏‎ اصل‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎بود‏‎ شده‌‏‎ شناخته‌‏‎ رسميت‌‏‎ به‌‏‎ جامع‌تر‏‎ و‏‎ دقيق‌تر‏‎ به‌طور‏‎ مطبوعات‌‏‎
مبين‌ ، ‏‎ دين‌‏‎ به‌‏‎ مضره‌‏‎ مواد‏‎ و‏‎ ضلال‌‏‎ كتب‏‎ از‏‎ غير‏‎ مطبوعات‌ ، ‏‎ عامه‌‏‎":‎بود‏‎ گرديده‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎
آنها‏‎ در‏‎ مطبوعات‌‏‎ قانون‌‏‎ مخالف‌‏‎ چيزي‌‏‎ هرگاه‌‏‎ ولي‌‏‎.است‌‏‎ ممنوع‌‏‎ آنها‏‎ در‏‎ مميزي‌‏‎ و‏‎ آزاد‏‎
اگر‏‎.‎مي‌شود‏‎ مجازات‌‏‎ مطبوعات‌ ، ‏‎ قانون‌‏‎ طبق‌‏‎ بر‏‎ نويسنده‌ ، ‏‎ يا‏‎ دهنده‌‏‎ نشر‏‎ شود ، ‏‎ مشاهده‌‏‎
".هستند‏‎ مصون‌‏‎ تعرض‌‏‎ از‏‎ موزع‌‏‎ و‏‎ طابع‌‏‎ و‏‎ ناشر‏‎ باشد ، ‏‎ ايران‌‏‎ مقيم‌‏‎ و‏‎ معروف‌‏‎ نويسنده‌‏‎
در‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ جرايم‌‏‎ دادرسي‌‏‎ ضرورت‌‏‎ هم‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ متمم‌‏‎ اصل‌ 79‏‎ در‏‎
محاكم‌ ، ‏‎ در‏‎ منصفيني‌‏‎ هيات‌‏‎ مطبوعات‌ ، ‏‎ و‏‎ سياسيه‌‏‎ تقصيرات‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎":‎بود‏‎ شده‌‏‎ گرفته‌‏‎ نظر‏‎
".بود‏‎ خواهند‏‎ حاضر‏‎
آزادي‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ اصل‌ 24‏‎ طبق‌‏‎ بر‏‎ نيز‏‎ ‎‏‏،‏‎(مصوب 1358‏‎) ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ در‏‎
آزادند ، ‏‎ مطالب‏‎ بيان‌‏‎ در‏‎ مطبوعات‌‏‎ و‏‎ نشريات‌‏‎":‎است‌‏‎ شده‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ بدين‌ترتيب‏‎ مطبوعات‌‏‎
".مي‌كند‏‎ معين‌‏‎ قانون‌‏‎ آن‌را‏‎ تفصيل‌‏‎.‎باشد‏‎ عمومي‌‏‎ حقوق‌‏‎ يا‏‎ اسلام‌‏‎ مباني‌‏‎ به‌‏‎ مخل‌‏‎ آن‌كه‌‏‎ مگر‏‎
نيز‏‎ جديد‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ اصل‌ 168‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ قانوني‌‏‎ حمايت‌‏‎ و‏‎ مطبوعات‌‏‎ آزادي‌‏‎ تحكيم‌‏‎ براي‌‏‎
:است‌‏‎ شده‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ شرح‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ حضور‏‎ در‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ جرايم‌‏‎ دادرسي‌‏‎ ضرورت‌‏‎
محاكم‌‏‎ در‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ و‏‎ است‌‏‎ علني‌‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ جرايم‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎"
قانون‌‏‎ را‏‎..‎منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ اختيارات‌‏‎ و‏‎ شرايط‏‎ انتخاب ، ‏‎ نحوه‌‏‎ و‏‎ مي‌گيرد‏‎ صورت‌‏‎ دادگستري‌‏‎
".مي‌كند‏‎ معين‌‏‎ اسلامي‌‏‎ موازين‌‏‎ براساس‌‏‎
ژوئيه‌ 1881‏‎ مطبوعات‌ 29‏‎ قانون‌‏‎ در‏‎ وجه‌‏‎ بهترين‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ اداره‌‏‎ و‏‎ تاسيس‌‏‎ آزادي‌‏‎ اصل‌‏‎
قانون‌‏‎ نخستين‌‏‎ در‏‎ است‌ ، ‏‎ يافته‌‏‎ انعكاس‌‏‎ "مطبوعات‌‏‎ آزادي‌‏‎ منشور‏‎" به‌‏‎ معروف‌‏‎ فرانسه‌ ، ‏‎
.بود‏‎ شده‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ اقتباس‌‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ (ق‌‏‎.‎_ه‏‎ محرم‌ 1326‏‎ مصوب 5‏‎) ايران‌‏‎ مطبوعات‌‏‎
مندرجات‌‏‎ سانسور‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ از‏‎ مطبوعات‌‏‎ نشر‏‎ امتياز‏‎ كسب‏‎ ضرورت‌‏‎ اصل‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ براساس‌‏‎
انتشار‏‎ آزادي‌‏‎ اصل‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ مورد ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎است‌‏‎ گرديده‌‏‎ لغو‏‎ دولت‌ ، ‏‎ به‌وسيله‌‏‎ مطبوعات‌‏‎
استثناء‏‎ موارد‏‎ نيز‏‎ و‏‎ معروفند‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ جرايم‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ اصل‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ محدوديت‌هاي‌‏‎ مطبوعات‌ ، ‏‎
در‏‎ نشريات‌‏‎ خاص‌‏‎ وضع‌‏‎ و‏‎ - مي‌شوند‏‎ ناميده‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ آزادي‌‏‎ استثناءهاي‌‏‎ كه‌‏‎ - آن‌‏‎ از‏‎ شده‌‏‎
و‏‎ كودكان‌‏‎ نشريات‌‏‎ مانند‏‎ نشريات‌‏‎ برخي‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ فوق‌العاده‌‏‎ حالت‌‏‎ و‏‎ نظامي‌‏‎ حكومت‌‏‎ جنگ‌ ، ‏‎ زمان‌‏‎
.شده‌اند‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ دربرمي‌گيرند ، ‏‎ را‏‎ خارجي‌‏‎ نشريات‌‏‎ و‏‎ نوجوانان‌‏‎
حقوق‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ ميثاق‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ ديگر‏‎ كشورهاي‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ و‏‎ فرانسه‌‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ قوانين‌‏‎
- است‌‏‎ رسيده‌‏‎ تصويب‏‎ به‌‏‎ متحد‏‎ ملل‌‏‎ عمومي‌‏‎ مجمع‌‏‎ در‏‎ سال‌ 1966‏‎ نوامبر‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ -‎ سياسي‌‏‎ و‏‎ مدني‌‏‎
:گرفته‌اند‏‎ نظر‏‎ در‏‎ (‎مطبوعاتي‌‏‎ جرايم‌‏‎ يا‏‎)‎ محدوديت‌ها‏‎ به‌عنوان‌‏‎ را‏‎ زير‏‎ موارد‏‎
را‏‎ كشور‏‎ عمومي‌‏‎ امنيت‌‏‎ و‏‎ نظم‌‏‎ و‏‎ ارضي‌‏‎ تماميت‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ حاكميت‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ كه‌‏‎ مطالبي‌‏‎ -‎‏‏1‏‎
.مي‌كنند‏‎ تهديد‏‎
.مي‌زنند‏‎ لطمه‌‏‎ جامعه‌‏‎ آسايش‌‏‎ و‏‎ سلامت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مطالبي‌‏‎ -‎‎‏‏2‏‎
.مي‌سازند‏‎ وارد‏‎ خدشه‌‏‎ عمومي‌‏‎ عفت‌‏‎ و‏‎ حسنه‌‏‎ اخلاق‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مطالبي‌‏‎ -‎‏‏3‏‎
.مي‌رسانند‏‎ آسيب‏‎ افراد‏‎ خصوصي‌‏‎ زندگي‌‏‎ و‏‎ فردي‌‏‎ حرمت‌‏‎ و‏‎ حيثيت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مطالبي‌‏‎ -‎‏‏4‏‎
ايران‌‏‎ مشروطيت‌‏‎ انقلاب‏‎ دوره‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ قوانين‌‏‎ در‏‎ فوق‌ ، ‏‎ چهارگانه‌‏‎ محدوديت‌هاي‌‏‎
ماه‌ 1331‏‎ بهمن‌‏‎ مصوب‏‎ مطبوعات‌‏‎ قانون‌‏‎ لايحه‌‏‎ ق‌ ، ‏‎.‎_ه‏‎ محرم‌ 1326‏‎ مصوب 5‏‎ مطبوعات‌‏‎ قانون‌‏‎)‎
از‏‎ پس‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ قانون‌‏‎ سه‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ (شمسي‌‏‎ ماه‌ 1334‏‎ مرداد‏‎ مصوب‏‎ قانوني‌‏‎ لايحه‌‏‎ و‏‎ شمسي‌‏‎
مصوب‏‎ مطبوعات‌‏‎ قانون‌‏‎ و‏‎ ماه‌ 1358‏‎ مرداد‏‎ مصوب‏‎ مطبوعات‌‏‎ قانون‌‏‎ لايحه‌‏‎) اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ (‎فروردين‌ 1379‏‎ اصلاحيه‌‏‎ و‏‎ ماه‌ 1364‏‎ اسفند‏‎
روزنامه‌نگاران‌‏‎ بي‌طرفي‌‏‎ و‏‎ مطبوعات‌‏‎ استقلال‌‏‎ (‎ب‏‎
همچنين‌‏‎ و‏‎ جمعي‌‏‎ ارتباط‏‎ وسايل‌‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ مطبوعات‌‏‎ استقلال‌‏‎ آزادي‌گرا ، ‏‎ نظام‌‏‎ اصل‌‏‎ دومين‌‏‎
بر‏‎ مطبوعات‌ ، ‏‎ استقلال‌‏‎ درباره‌‏‎.‎دربرمي‌گيرد‏‎ را‏‎ روزنامه‌نگاران‌‏‎ عيني‌گرايي‌‏‎ و‏‎ بي‌طرفي‌‏‎
به‌‏‎ ارتباطي‌‏‎ وسايل‌‏‎ ساير‏‎ و‏‎ مجله‌ها‏‎ و‏‎ روزنامه‌ها‏‎ اقتصادي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ وابستگي‌‏‎ عدم‌‏‎
فعاليت‌‏‎ عيني‌گرايي‌‏‎ و‏‎ بي‌طرفي‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ تكيه‌‏‎ خصوصي‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ انحصارهاي‌‏‎ و‏‎ دولت‌ها‏‎
متحده‌‏‎ ايالات‌‏‎ در‏‎ مخصوصا‏‎ و‏‎ اول‌‏‎ جهاني‌‏‎ جنگ‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ جنبه‌‏‎ روزنامه‌نگاري‌‏‎
سوي‌‏‎ از‏‎ ‎‏‏،‏‎"زرد‏‎ مطبوعات‌‏‎" و‏‎ جنجالي‌‏‎ روزنامه‌نگاري‌‏‎ منفي‌‏‎ عوارض‌‏‎ كردن‌‏‎ خنثي‌‏‎ براي‌‏‎ آمريكا ، ‏‎
اتحاديه‌هاي‌‏‎ و‏‎ سنديكاها‏‎ از‏‎ بعضي‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ مطبوعات‌‏‎ ناشران‌‏‎ انجمن‌هاي‌‏‎ و‏‎ سازمان‌ها‏‎
ترويج‌‏‎ روزنامه‌نگار ، ‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ شرافت‌‏‎ و‏‎ اخلاقي‌‏‎ اصول‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎ غربي‌ ، ‏‎ روزنامه‌نگاران‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎
مطبوعات‌‏‎ كثرت‌گرايي‌‏‎ (‎ج‌‏‎
از‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ديگر‏‎ ارتباطي‌‏‎ وسايل‌‏‎ و‏‎ مطبوعات‌‏‎ تعدد‏‎ آزادي‌گراشامل‌‏‎ نظام‌‏‎ اصل‌‏‎ سومين‌‏‎
از‏‎ آزادي‌گرا ، ‏‎ انديشمندان‌‏‎ نظريات‌‏‎ طبق‌‏‎ اصل‌‏‎ اين‌‏‎.مي‌شود‏‎ ناشي‌‏‎ انتشار‏‎ آزادي‌‏‎ حقوقي‌‏‎ اصل‌‏‎
ديگر‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎ و‏‎ واحد‏‎ ديدگاه‌‏‎ تحميل‌‏‎ و‏‎ حقيقت‌جويي‌‏‎ انحصار‏‎ و‏‎ آمرانه‌‏‎ قدرت‌‏‎ نفي‌‏‎ بر‏‎ طرف‌‏‎ يك‌‏‎
خوش‌بيني‌‏‎" نوعي‌‏‎ قالب‏‎ در‏‎ جمعي‌ ، ‏‎ ارتباط‏‎ وسايل‌‏‎ ساير‏‎ و‏‎ مطبوعات‌‏‎ تعدد‏‎ ضرورت‌‏‎ بر‏‎
.است‌‏‎ استوار‏‎ آنها ، ‏‎ فعاليت‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ "ترديدآميز‏‎
نيز‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ در‏‎ جمعي‌‏‎ ارتباط‏‎ وسايل‌‏‎ كثرت‌گرايي‌‏‎ اهميت‌‏‎
.است‌‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ تاكيد‏‎ مورد‏‎ صريح‌‏‎ به‌طور‏‎
جمعي‌‏‎ ارتباط‏‎ وسايل‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ مقدمه‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ در‏‎
خدمت‌‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎ تكاملي‌‏‎ روند‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ وسايل‌‏‎ اين‌‏‎ نقش‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ ضمن‌‏‎ است‌ ، ‏‎ يافته‌‏‎ اختصاص‌‏‎
به‌‏‎ "متفاوت‌‏‎ انديشه‌هاي‌‏‎ سالم‌‏‎ برخورد‏‎" از‏‎ بهره‌جويي‌‏‎ ضرورت‌‏‎ از‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ فرهنگ‌‏‎ اشاعه‌‏‎ به‌‏‎
:است‌‏‎ آمده‌‏‎ ميان‌‏‎ به‌‏‎ سخن‌‏‎ زير‏‎ شرح‌‏‎
فرهنگ‌‏‎ اشاعه‌‏‎ خدمت‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ تكاملي‌‏‎ روند‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ بايستي‌‏‎ جمعي‌‏‎ ارتباط‏‎ وسايل‌‏‎"
و‏‎ بهره‌جويد‏‎ متفاوت‌‏‎ انديشه‌هاي‌‏‎ سالم‌‏‎ برخورد‏‎ از‏‎ زمينه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ گيرد‏‎ قرار‏‎ اسلامي‌‏‎
".كند‏‎ پرهيز‏‎ جدا‏‎ ضداسلامي‌ ، ‏‎ و‏‎ تخريبي‌‏‎ خصلت‌هاي‌‏‎ ترويج‌‏‎ و‏‎ اشاعه‌‏‎ از‏‎
در‏‎ غربي‌ ، ‏‎ دمكراسي‌‏‎ نظام‌‏‎ انتقادنگر‏‎ متفكران‌‏‎ كه‌‏‎ ساخت‌‏‎ خاطرنشان‌‏‎ بايد‏‎ مبحث‌‏‎ اين‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎
مطبوعات‌ ، ‏‎ انتشار‏‎ آزادي‌‏‎ اصل‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنند‏‎ يادآوري‌‏‎ مطبوعات‌ ، ‏‎ آزادي‌‏‎ اصول‌‏‎ تحليل‌‏‎ و‏‎ تجزيه‌‏‎
زمينه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ سرمايه‌داري‌‏‎ انحصارطلبي‌‏‎ و‏‎ جمعي‌‏‎ ارتباط‏‎ وسايل‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ تمركز‏‎ به‌سبب‏‎
خبري‌‏‎ فعاليت‌‏‎ در‏‎ عيني‌گرايي‌‏‎ و‏‎ بي‌طرفي‌‏‎ و‏‎ مطبوعات‌‏‎ استقلال‌‏‎ اصل‌‏‎.‎نمي‌كند‏‎ پيدا‏‎ تحقق‌‏‎
و‏‎ باورها‏‎ و‏‎ اجتماعي‌‏‎ گوناگون‌‏‎ احوال‌‏‎ و‏‎ اوضاع‌‏‎ و‏‎ شرايط‏‎ تاثير‏‎ تحت‌‏‎ هم‌ ، ‏‎ روزنامه‌نگاران‌‏‎
.نيست‌‏‎ امكان‌پذير‏‎ عملا‏‎ حرفه‌اي‌ ، ‏‎ غيرمستقيم‌‏‎ و‏‎ مستقيم‌‏‎ فشارهاي‌‏‎ و‏‎ آنان‌‏‎ شخصي‌‏‎ پندارهاي‌‏‎
و‏‎ دارد‏‎ ظاهري‌‏‎ جنبه‌‏‎ جامعه‌ ، ‏‎ بر‏‎ حاكم‌‏‎ ايدئولوژي‌‏‎ سلطه‌‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ مطبوعات‌‏‎ تعدد‏‎ اصل‌‏‎
نظام‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ و‏‎ اجتماعي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ ارزش‌هاي‌‏‎ و‏‎ الگوها‏‎ تحميل‌‏‎ بر‏‎ غيرمستقيم‌‏‎ به‌طور‏‎
(‎‏‏3‏‎).مي‌گذارد‏‎ قاطع‌‏‎ تاثير‏‎ سرمايه‌داري‌‏‎
نعمتي‌اقدم‌‏‎ كريم‌‏‎
مجموعه‌‏‎ از‏‎"گرا‏‎ كثرت‌‏‎ و‏‎ مستقل‌‏‎ نشريات‌‏‎ پيشرفت‌‏‎ شرايط‏‎ بررسي‌‏‎"كاظم‌‏‎ ‎‏‏، دكتر‏‎ نژاد‏‎ معتمد‏‎)‎-‎‎‏‏1‏‎
همان‌‏‎-‎‎‏‏3‏‎/ (ص‌20‏‎ پيشين‌‏‎ منبع‌‏‎ -ص‌/219‏‎(‎جلد1‏‎)‎ايران‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ مسائل‌‏‎ بررسي‌‏‎ سمينار‏‎ مقالات‌‏‎
.صفحه‌27‏‎

شهر‏‎ پارك‌‏‎ دردناك‌‏‎ حادثه‌‏‎ از‏‎ روز‏‎ سومين‌‏‎ در‏‎
شد‏‎ گلباران‌‏‎ تهراني‌‏‎ دانش‌آموز‏‎ شش‌‏‎ قربانگاه‌‏‎علي‌‏‎ بني‌‏‎ عليرضا‏‎ :از‏‎ عكس‌‏‎ مرگ‌‏‎ قايق‌‏‎ بازمانده‌‏‎ سلطاني‌دو‏‎ رقيه‌‏‎ و‏‎ جعفري‌‏‎ رومينا‏‎
راهنمايي‌‏‎ مدرسه‌‏‎ دانش‌آموز‏‎ دختر‏‎ شش‌‏‎ بلند‏‎ روح‌‏‎ پرواز‏‎ از‏‎ روز‏‎ سومين‌‏‎ در‏‎:‎اجتماعي‌‏‎ گروه‌‏‎
قربانگاه‌‏‎ در‏‎ تهراني‌‏‎ نوعدوست‌‏‎ شهروندان‌‏‎ و‏‎ همكلاسي‌ها‏‎ دوستان‌ ، ‏‎ ديروز‏‎ كاروان‌ ، ‏‎ شهرك‌‏‎
به‌‏‎.‎ريختند‏‎ گل‌‏‎ آن‌‏‎ پيرامون‌‏‎ و‏‎ استخر‏‎ فضاي‌‏‎ بر‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ حاضر‏‎ (پارك‌شهر‏‎) آبي‌‏‎ نيلوفران‌‏‎
بر‏‎ سبزه‌‏‎ و‏‎ گل‌‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ بلند‏‎ روح‌‏‎ پاس‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ شهرونداني‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎
رقيه‌‏‎ و‏‎ جعفري‌‏‎ رومينا‏‎ مي‌كردند‏‎ گلباران‌‏‎ را‏‎ پارك‌شهر‏‎ استخركم‌آب‏‎ و‏‎ داشتند‏‎ دست‌‏‎
را‏‎ پارك‌شهر‏‎ استخر‏‎ اشك‌‏‎ و‏‎ اندوه‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ مي‌خوردند‏‎ چشم‌‏‎ به‌‏‎ مرگ‌‏‎ قايق‌‏‎ بازماندگان‌‏‎ سلطاني‌‏‎
هنوز‏‎ غم‌انگيز‏‎ حادثه‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎:‎گفت‌‏‎ سلطاني‌‏‎ رقيه‌‏‎.كردند‏‎ گلباران‌‏‎ همكلاسي‌ها‏‎ ديگر‏‎ همراه‌‏‎
.ديد‏‎ نخواهم‌‏‎ را‏‎ دوستانم‌‏‎ ديگر‏‎ كه‌‏‎ نمي‌شود‏‎ باورم‌‏‎ و‏‎ متحيرم‌‏‎
اردو‏‎ به‌‏‎ ديگر‏‎ كه‌‏‎ بسته‌ايم‌‏‎ عهد‏‎ طه‌‏‎ راهنمايي‌‏‎ مدرسه‌‏‎ در‏‎ همكلاسي‌ام‌‏‎ دوستان‌‏‎ ديگر‏‎ با‏‎ من‌‏‎
ديگر‏‎ و‏‎ نداريم‌‏‎ اعتماد‏‎ تفريحي‌‏‎ ابزار‏‎ و‏‎ وسايل‌‏‎ ايمني‌‏‎ به‌‏‎ اين‌كه‌‏‎ يكي‌‏‎ دليل‌‏‎ دو‏‎ به‌‏‎ نرويم‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ ناآرام‌‏‎ اردويي‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ را‏‎ ما‏‎ همكلاسي‌ ، ‏‎ دوستان‌‏‎ ياد‏‎ اين‌كه‌‏‎
به‌‏‎ داشتم‌‏‎ قصد‏‎ كه‌‏‎ امروز‏‎:گفت‌‏‎ پارك‌شهر‏‎ دردناك‌‏‎ حادثه‌‏‎ بازمانده‌‏‎ ديگر‏‎ نيز‏‎ جعفري‌‏‎ رومينا‏‎
چهره‌‏‎ در‏‎ دغدغه‌‏‎ و‏‎ هراس‌‏‎ و‏‎ نبودند‏‎ راضي‌‏‎ دل‌‏‎ در‏‎ مادرم‌‏‎ و‏‎ پدر‏‎ بيايم‌‏‎ غم‌انگيز‏‎ مكان‌‏‎ اين‌‏‎
است‌ ، ‏‎ دردناك‌‏‎ حادثه‌‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ دوستان‌‏‎ پي‌‏‎ دلم‌‏‎ مي‌دانستند‏‎ چون‌‏‎ وجود‏‎ اين‌‏‎ با‏‎بود‏‎ پيدا‏‎ آنها‏‎
بازمي‌گردم‌‏‎ مدرسه‌‏‎ به‌‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ درحالي‌‏‎ من‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎.‎بيايم‌‏‎ پارك‌شهر‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ پذيرفتند‏‎
اندكي‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ مي‌زنم‌‏‎ نهيب‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ و‏‎ نمي‌كند‏‎ رها‏‎ مرا‏‎ لحظه‌‏‎ يك‌‏‎ دوستانم‌‏‎ اندوه‌‏‎ و‏‎ غم‌‏‎ كه‌‏‎
مدفون‌‏‎ بهشت‌زهرا‏‎ در‏‎ خاك‌‏‎ از‏‎ تلي‌‏‎ زير‏‎ هم‌‏‎ من‌‏‎ بدن‌‏‎ اكنون‌‏‎ بود‏‎ رسيده‌‏‎ ديرتر‏‎ فداكار‏‎ مرد‏‎ آن‌‏‎
بهشت‌‏‎ قطعه‌ 210‏‎ در‏‎ سه‌شنبه‌‏‎ روز‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ وزير‏‎ است‌‏‎ حاكي‌‏‎ ديگري‌‏‎ گزارش‌‏‎.‎بود‏‎
پارك‌‏‎ تاسفبار‏‎ حادثه‌‏‎ در‏‎ باخته‌‏‎ جان‌‏‎ آموز‏‎ دانش‌‏‎ شش‌‏‎ مزار‏‎ بر‏‎ زهرا‏‎
.يافت‌‏‎ حضور‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎

موادمخدر‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ "ملي‌‏‎ برنامه‌‏‎"پيش‌نويس‌‏‎
شد‏‎ آماده‌‏‎


و‏‎ سازمانها‏‎ نمايندگان‌‏‎ و‏‎ هماهنگي‌‏‎ شوراهاي‌‏‎ دبيران‌‏‎ مشترك‌‏‎ سراسري‌‏‎ نشست‌‏‎:اجتماعي‌‏‎ گروه‌‏‎
و 18‏‎ تاريخ‌ 17‏‎ در‏‎ روز‏‎ دو‏‎ مدت‌‏‎ به‌‏‎ مخدر‏‎ مواد‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ ستاد‏‎ عضو‏‎ وزارتخانه‌هاي‌‏‎
.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ ماه‌‏‎ ارديبهشت‌‏‎
طي‌‏‎ مخدر‏‎ مواد‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ ستاد‏‎ كل‌‏‎ دبير‏‎ فلاح‌‏‎ نشست‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
تهيه‌‏‎:‎گفت‌‏‎ مخدر‏‎ مواد‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ براي‌‏‎ ملي‌‏‎ برنامه‌‏‎ پيش‌نويس‌‏‎ تهيه‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ سخناني‌‏‎
پيش‌‏‎ سالهاي‌‏‎ با‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ امروز‏‎ كه‌‏‎ ديدگاههايي‌‏‎ زيرا‏‎ بود ، ‏‎ دشوار‏‎ كاري‌‏‎ ملي‌‏‎ برنامه‌‏‎
بر‏‎ مدتها‏‎ سازمانها‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎.‎نيست‌‏‎ مقايسه‌‏‎ قابل‌‏‎ موارد‏‎ بسياري‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ فرق‌‏‎ كاملا‏‎
.نبود‏‎ مي‌خواستيم‌‏‎ كه‌‏‎ چيزي‌‏‎ آن‌‏‎ نتيجه‌‏‎ اما‏‎ كردند ، ‏‎ كار‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎
راستاي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ آماده‌‏‎ تحول‌‏‎ براي‌‏‎ پذيرش‌‏‎ زمينه‌‏‎ شوراها‏‎ دبيران‌‏‎ كمك‌‏‎ با‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎
.است‌‏‎ گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ خوبي‌‏‎ كارهاي‌‏‎ هدف‌‏‎ اين‌‏‎
خزانه‌‏‎ به‌‏‎ ستاد‏‎ بودجه‌‏‎ كه‌‏‎ خواستيم‌‏‎ مسئولين‌‏‎ از‏‎ قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ سال‌ 76‏‎ در‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ مي‌آورد‏‎ بوجود‏‎ زيادي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ ستاد‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ بودجه‌‏‎ وجود‏‎ زيرا‏‎.شود‏‎ واگذار‏‎ دولت‌‏‎
و‏‎ مي‌كردند‏‎ اموال‌‏‎ فروش‌‏‎ و‏‎ خريد‏‎ صرف‌‏‎ را‏‎ وقتشان‌‏‎ بيشترين‌‏‎ ما‏‎ فعال‌‏‎ استانهاي‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎
.نمي‌گرفت‌‏‎ صورت‌‏‎ كاري‌‏‎ ستاد‏‎ اصلي‌‏‎ اهداف‌‏‎ راستاي‌‏‎ در‏‎
بودجه‌‏‎ درصد‏‎ از 50‏‎ بيش‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ ستاد‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ ديگر‏‎ بودجه‌‏‎ اين‌‏‎ خوشبختانه‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ صرف‌‏‎ پيشگيري‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎

شد‏‎ پيدا‏‎ ياسوجي‌‏‎ شده‌‏‎ غرق‌‏‎ دختر‏‎ جسد‏‎


اردوي‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ پيش‌‏‎ روز‏‎ دو‏‎ كه‌‏‎ دهقان‌‏‎ شهناز‏‎ دانش‌آموز‏‎ جنازه‌‏‎:همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ -‎ياسوج‌‏‎
نيروهاي‌‏‎ توسط‏‎ تجسس‌‏‎ دوشبانه‌روز‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ بود ، ‏‎ شده‌‏‎ غرق‌‏‎ ياسوج‌‏‎ مهريان‌‏‎ رودخانه‌‏‎ در‏‎ تفريحي‌‏‎
.شد‏‎ گرفته‌‏‎ آب‏‎ از‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ ويژه‌‏‎ يگان‌‏‎
نيروهاي‌‏‎ از‏‎ تجسس‌‏‎ تيم‌‏‎ حادثه‌ 10‏‎ روز‏‎ اولين‌‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ باره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ تجسس‌‏‎ عمليات‌‏‎ فرمانده‌‏‎
اما‏‎ كردند‏‎ جستجو‏‎ ياسوج‌‏‎ كيلومتري‌‏‎ تا 50‏‎ را‏‎ بشار‏‎ و‏‎ مهريان‌‏‎ رودخانه‌‏‎ مسير‏‎ ويژه‌‏‎ يگان‌‏‎
.نيافتند‏‎ جنازه‌‏‎ از‏‎ اثري‌‏‎
گير‏‎ حادثه‌‏‎ حوالي‌‏‎ در‏‎ جنازه‌‏‎ اينكه‌‏‎ از‏‎ اطمينان‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎:افزود‏‎ عابدي‌‏‎ سپهدار‏‎ يكم‌‏‎ استوار‏‎
پاكسازي‌‏‎ به‌‏‎ اقدام‌‏‎ تجسس‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ صبح‌ ، ‏‎ تا 8‏‎ ساعات‌ 5/4‏‎ در‏‎ آب‏‎ شدن‌‏‎ كم‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎
.شدند‏‎ عهده‌دار‏‎ را‏‎ تجسس‌‏‎ پرسنل‌‏‎ تامين‌‏‎ و‏‎ كنترل‌‏‎ ديگر‏‎ تيم‌‏‎ هشت‌‏‎ و‏‎ كردند‏‎ آب‏‎ مسير‏‎
متوجه‌‏‎ حادثه‌‏‎ محل‌‏‎ هزارمتري‌‏‎ فاصله‌‏‎ در‏‎ سه‌شنبه‌‏‎ دقيقه‌‏‎ ساعت‌ 15/6‏‎ در‏‎:‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎ وي‌‏‎
با‏‎ محل‌ ، ‏‎ بودن‌‏‎ كوهستاني‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌خورد‏‎ تكان‌‏‎ آب‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ شديم‌‏‎ رنگي‌‏‎ سورمه‌اي‌‏‎ پارچه‌‏‎
شدند‏‎ رودخانه‌‏‎ وارد‏‎ ويژه‌‏‎ يگان‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ پنج‌‏‎ رودخانه‌ ، ‏‎ حاشيه‌‏‎ درخت‌‏‎ به‌‏‎ طناب‏‎ بستن‌‏‎
.يافتند‏‎ را‏‎ جنازه‌‏‎ و‏‎

را‏‎ تهران‌‏‎ جنوب‏‎ "شهر‏‎ باقر‏‎" مهيب‏‎ انفجار‏‎
درآورد‏‎ لرزه‌‏‎ به‌‏‎


جنوب‏‎ واقع‌در‏‎ ري‌‏‎ شهرستان‌‏‎ "باقرشهر‏‎" در‏‎ مهيب‏‎ انفجار‏‎ يك‌‏‎ اثر‏‎ بر‏‎:اجتماعي‌‏‎ گروه‌‏‎
نفر‏‎ سه‌‏‎ و‏‎ تخريب‏‎ كلي‌‏‎ به‌‏‎ مسكوني‌‏‎ واحد‏‎ سه‌‏‎ داد ، ‏‎ رخ‌‏‎ (سه‌شنبه‌‏‎)‎ ديروز‏‎ كه‌‏‎ تهران‌‏‎
و‏‎ پيوست‌‏‎ به‌وقوع‌‏‎ ديروز‏‎ ساعت‌ 13‏‎ انفجار‏‎ اين‌‏‎ ايرنا‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎.‎شدند‏‎ مجروح‌‏‎ نيز‏‎
.ريخت‌‏‎ فرو‏‎ متري‌‏‎ شعاع‌ 100‏‎ تا‏‎ منازل‌‏‎ شيشه‌هاي‌‏‎ آن‌‏‎ براثر‏‎
ازشهروندان‌‏‎ برخي‌‏‎ كرد ، ‏‎ ايجاد‏‎ مردم‌‏‎ دربين‌‏‎ زيادي‌‏‎ وحشت‌‏‎ كه‌‏‎ انفجار‏‎ اين‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎
معاون‌‏‎.‎شدند‏‎ حادثه‌‏‎ اين‌‏‎ پيگير‏‎ نزديك‌‏‎ از‏‎ و‏‎ تجمع‌كردند‏‎ انفجار‏‎ درمحل‌‏‎ شهر‏‎ باقر‏‎
و‏‎ نيست‌‏‎ مشخص‌‏‎ انفجارهنوز‏‎ اين‌‏‎ علت‌‏‎:‎گفت‌‏‎ ري‌‏‎ فرماندارشهرستان‌‏‎ امنيتي‌‏‎ سياسي‌‏‎
اين‌‏‎ مجروحين‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ سه‌‏‎:‎افزود‏‎ نريماني‌‏‎ تراب‏‎.‎هستند‏‎ آن‌‏‎ بررسي‌‏‎ سرگرم‌‏‎ مسئولين‌‏‎
.شد‏‎ بستري‌‏‎ نيز‏‎ نفر‏‎ ويك‌‏‎ مداوا‏‎ نفرسرپايي‌‏‎ دو‏‎ كه‌‏‎ شدند‏‎ منتقل‌‏‎ بيمارستان‌‏‎ به‌‏‎ حادثه‌‏‎
مي‌رسد‏‎ به‌نظر‏‎ كه‌‏‎ مسكوني‌‏‎ ساختمان‌‏‎ يك‌‏‎ حادثه‌‏‎ اين‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎:كرد‏‎ خاطرنشان‌‏‎ وي‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ ويران‌‏‎ كلي‌‏‎ به‌‏‎ است‌ ، ‏‎ انفجار‏‎ اصلي‌‏‎ محل‌‏‎

جاري‌‏‎ ماه‌‏‎ در‏‎ پارك‌شهر‏‎ متهمان‌حادثه‌‏‎ دادگاه‌‏‎
مي‌شود‏‎ برگزار‏‎


دادگاه‌ ، ‏‎ تشخيص‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ طرفين‌‏‎ دم‌ ، ‏‎ اولياء‏‎ اعتراض‌‏‎ با‏‎:گفت‌‏‎ شعبه‌ 1602‏‎ رئيس‌‏‎:‎اجتماعي‌‏‎ گروه‌‏‎
پارك‌شهر‏‎ درياچه‌‏‎ در‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ غرق‌شدن‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ بايد‏‎ ومقامي‌‏‎ پست‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ كس‌‏‎ هر‏‎
.باشد‏‎ پاسخگو‏‎
از‏‎ تن‌‏‎ پدران‌ 4‏‎ امروز‏‎ تهران‌ ، ‏‎ جنايي‌‏‎ امور‏‎ مجتمع‌‏‎ از‏‎ ايسنا‏‎ حقوقي‌‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
با‏‎ پارك‌شهر ، ‏‎ مصنوعي‌‏‎ درياچه‌‏‎ در‏‎ قايق‌‏‎ واژگون‌شدن‌‏‎ حادثه‌‏‎ در‏‎ قرباني‌ ، ‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎
اظهار‏‎ اسماعيلي‌‏‎ جواد‏‎.كردند‏‎ قاضي‌‏‎ تسليم‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ شكايت‌‏‎ مجتمع‌‏‎ اين‌‏‎ شعبه‌ 1602‏‎ به‌‏‎ مراجعه‌‏‎
مطلع‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ منطقه‌ 12 ، ‏‎ شهردار‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ پرونده‌‏‎ با‏‎ مرتبطين‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ چند‏‎ تاكنون‌‏‎:‎داشت‌‏‎
.شده‌اند‏‎ حاضر‏‎ دادگاه‌‏‎ در‏‎

و‏‎ انجمن‌ها‏‎ گروهها ، ‏‎ احزاب ، ‏‎ اعتراض‌‏‎
بنيان‌‏‎ روزنامه‌‏‎ توقيف‌‏‎ به‌‏‎ شخصيت‌ها‏‎


همچنان‌‏‎ توقيف‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ اعتراض‌‏‎ بنيان‌‏‎ روزنامه‌‏‎ توقيف‌‏‎ از‏‎ روز‏‎ پنج‌‏‎ گذشت‌‏‎ با‏‎:‎اجتماعي‌‏‎ گروه‌‏‎
.دارد‏‎ ادامه‌‏‎
توقيف‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ بيانيه‌اي‌‏‎ انتشار‏‎ با‏‎ سه‌شنبه‌‏‎ روز‏‎ ايران‌‏‎ زن‌‏‎ روزنامه‌نگاران‌‏‎ انجمن‌‏‎
.كرد‏‎ اعتراض‌‏‎ بنيان‌‏‎ روزنامه‌‏‎
غريبتر‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ و‏‎ است‌‏‎ غريبي‌‏‎ امر‏‎ ما‏‎ كشور‏‎ در‏‎ نشريات‌‏‎ تعطيلي‌‏‎:‎است‌‏‎ آمده‌‏‎ بيانيه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
روزنامه‌نگاران‌‏‎ انجمن‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ نامگذاري‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ آزادي‌‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ ايامي‌‏‎ در‏‎ تعطيلي‌‏‎
اولين‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ نشريات‌‏‎ توقيف‌‏‎ امروز‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ تاسف‌‏‎ باعث‌‏‎:كرد‏‎ تاكيد‏‎ ايران‌‏‎ زن‌‏‎
.مي‌شود‏‎ تلقي‌‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ تخلفات‌‏‎ با‏‎ برخورد‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ حل‌‏‎ راه‌‏‎
.ندارد‏‎ دربر‏‎ ديگري‌‏‎ نتيجه‌‏‎ منفي‌ ، ‏‎ پيامد‏‎ جز‏‎ مطبوعات‌‏‎ توقيف‌‏‎:گفت‌‏‎ نيز‏‎ "تاج‌زاده‌‏‎ مصطفي‌‏‎"
توقيف‌‏‎ گفت‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ از‏‎ بازديد‏‎ هنگام‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ سابق‌‏‎ سياسي‌‏‎ معاون‌‏‎
.مي‌زند‏‎ لطمه‌‏‎ مطالعه‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ به‌‏‎ نشريات‌‏‎ و‏‎ روزنامه‌ها‏‎
را‏‎ كساني‌‏‎ جلو‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ذكر‏‎ مطبوعات‌‏‎ توقيف‌‏‎ پيامدهاي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ شايعه‌‏‎ گسترش‌‏‎ تاج‌زاده‌ ، ‏‎
را‏‎ مطبوعات‌‏‎ آينده‌‏‎ وي‌‏‎.‎گرفت‌‏‎ نمي‌توان‌‏‎ بدهند ، ‏‎ پيامي‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ مي‌خواهند‏‎ كه‌‏‎
.نيست‌‏‎ نگراني‌‏‎ جاي‌‏‎ عمومي‌ ، ‏‎ آگاهي‌‏‎ بالابودن‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ارزيابي‌‏‎ مثبت‌‏‎ و‏‎ روشن‌‏‎
كرد‏‎ تاسف‌‏‎ ابراز‏‎ نشريات‌‏‎ بسته‌شدن‌‏‎ از‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ اقليت‌‏‎ فراكسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ همچنين‌‏‎
."باشند‏‎ مضر‏‎ مي‌توانند‏‎ نكنند ، ‏‎ عمل‌‏‎ خود‏‎ وظايف‌‏‎ به‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ اگر‏‎" كه‌‏‎:گفت‌‏‎ اما‏‎
هستيم‌ ، ‏‎ آزادي‌‏‎ رفتن‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ نگران‌‏‎ كه‌‏‎ اندازه‌‏‎ همان‌‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ "عادل‌‏‎ حداد‏‎ غلامعلي‌‏‎"
و‏‎ آگاهانه‌‏‎ كه‌‏‎ صورتي‌‏‎ در‏‎ مطبوعات‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎.‎باشيم‌‏‎ هم‌‏‎ قانون‌‏‎ رعايت‌‏‎ عدم‌‏‎ نگران‌‏‎ بايد‏‎
.داشت‌‏‎ خواهند‏‎ روشني‌‏‎ آينده‌‏‎ قطع‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ كنند ، ‏‎ عمل‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ خدمت‌‏‎ براي‌‏‎
تعطيلي‌‏‎ و‏‎ بستن‌‏‎:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ اي‌‏‎ بيانيه‌‏‎ انتشار‏‎ با‏‎ نيز‏‎ اسلامي‌‏‎ ايران‌‏‎ همبستگي‌‏‎ حزب‏‎
و‏‎ كرده‌‏‎ وارد‏‎ كشور‏‎ بين‌المللي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ اعتبار‏‎ و‏‎ پيكره‌‏‎ بر‏‎ سهمگيني‌‏‎ ضربه‌‏‎ روزنامه‌ها‏‎
مديره‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎.‎كرد‏‎ خواهد‏‎ گسترده‌تر‏‎ را‏‎ نخبگان‌‏‎ و‏‎ حاكميت‌‏‎ بين‌‏‎ شكاف‌‏‎
اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎ كروبي‌‏‎ آقاي‌‏‎ با‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ امروز‏‎ مطبوعات‌‏‎ آزادي‌‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ انجمن‌‏‎
چاره‌جويي‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بنيان‌‏‎ روزنامه‌‏‎ توقيف‌‏‎ درپي‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎.‎كرد‏‎ خواهند‏‎ گفتگو‏‎ و‏‎ ديدار‏‎
ما‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ ساماندهي‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ توقيف‌‏‎ روند‏‎ ادامه‌‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎ جهت‌‏‎
از‏‎ مطبوعات‌‏‎ آزادي‌‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ انجمن‌‏‎ خواسته‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ مجلس‌‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ عضو‏‎ راد‏‎ شكوري‌‏‎ علي‌‏‎
جامعه‌‏‎ در‏‎ حقشان‌‏‎ مي‌كنند‏‎ فكر‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ كساني‌‏‎ پناهگاه‌‏‎ و‏‎ مامن‌‏‎ فعلا‏‎ مجلس‌‏‎:گفت‌‏‎ مجلس‌‏‎
است‌‏‎ ممكن‌‏‎:كرد‏‎ اضافه‌‏‎ وي‌‏‎مي‌آورند‏‎ روي‌‏‎ مجلس‌‏‎ به‌‏‎ تظلم‌خواهي‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ تضييع‌‏‎
آنها‏‎ حقوق‌‏‎ حفظ‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎ و‏‎ است‌‏‎ ملت‌‏‎ خانه‌‏‎ ولي‌‏‎ نباشد‏‎ زياد‏‎ مجلس‌‏‎ اجرايي‌‏‎ امكانات‌‏‎
.كند‏‎ تلاش‌‏‎
با‏‎ برخورد‏‎ تلخ‌‏‎ تجربه‌‏‎ ;است‌‏‎ معتقد‏‎ مجلس‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ كميسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ نايب‏‎ زمينه‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎
است‌‏‎ موجود‏‎ آن‌‏‎ ايدئولوژيك‌‏‎ و‏‎ فكري‌‏‎ ذهني‌ ، ‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎ و‏‎ بسترها‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ تا‏‎ مطبوعات‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ تكرار‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ با‏‎ حذفي‌‏‎ رويكرد‏‎ مشخصه‌هاي‌‏‎ از‏‎:‎كرد‏‎ تصريح‌‏‎ پوريان‌‏‎ شجاع‌‏‎ ولي‌الله‌‏‎ دكتر‏‎
و‏‎ تخريب‏‎ با‏‎ انتقاد‏‎ و‏‎ نقد‏‎ مرز‏‎ ميان‌‏‎ خلط‏‎ يكي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ اصلاحات‌‏‎ مخالفان‌‏‎ هميشگي‌‏‎ كار‏‎ دستور‏‎
با‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ گرفته‌‏‎ يكي‌‏‎ تخريب‏‎ با‏‎ مشفقانه‌‏‎ و‏‎ گزنده‌‏‎ نقد‏‎ نوع‌‏‎ هر‏‎ آن‌ ، ‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ توهين‌‏‎
.مي‌شود‏‎ مواجهه‌‏‎ خصمانه‌‏‎ آن‌‏‎

مطبوعات‌‏‎ جامعه‌‏‎ :داخلي‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ كل‌‏‎ مدير‏‎
مي‌كند‏‎ سردرگمي‌‏‎ احساس‌‏‎ توقيفها‏‎ ادامه‌‏‎ با‏‎


ارسال‌‏‎ با‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزارت‌‏‎ داخلي‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ كل‌‏‎ مدير‏‎ جعفري‌‏‎ مهرنوش‌‏‎:‎ايسنا‏‎
از‏‎ نگراني‌‏‎ و‏‎ تاسف‌‏‎ ابراز‏‎ ضمن‌‏‎ (ايسنا‏‎)‎ ايران‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ دفتر‏‎ به‌‏‎ نمابري‌‏‎
موجب‏‎ بعضا‏‎ مطبوعات‌‏‎ توقيف‌‏‎ قرارهاي‌‏‎ برخي‌‏‎ صدور‏‎:‎گفت‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ توقيف‌‏‎ روند‏‎ تداوم‌‏‎
اطاله‌‏‎ آنكه‌‏‎ ضمن‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ ملي‌‏‎ وفاق‌‏‎ شدن‌‏‎ مخدوش‌‏‎ و‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ فعاليت‌‏‎ امنيت‌‏‎ بيشتر‏‎ بي‌ثباتي‌‏‎
.مي‌شود‏‎ منجر‏‎ آنها‏‎ تعطيلي‌‏‎ به‌‏‎ عملا‏‎ توقيفي‌‏‎ نشريات‌‏‎ درباره‌‏‎ دادرسي‌‏‎
استقبال‌‏‎ ايران‌‏‎ روزنامه‌‏‎ از‏‎ توقيف‌‏‎ رفع‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ قضايي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ تجديدنظر‏‎ خبر‏‎ از‏‎ جعفري‌‏‎
و‏‎ بلندپايه‌‏‎ مسئولان‌‏‎ مساعي‌‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎ روزنامه‌‏‎ در‏‎ منتشره‌‏‎ مطلب‏‎ از‏‎ انتقاد‏‎ ضمن‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎
فعاليت‌‏‎ براي‌‏‎ باثبات‌‏‎ و‏‎ بهتر‏‎ فضاي‌‏‎ كرد‏‎ اميدواري‌‏‎ ابراز‏‎ و‏‎ تشكر‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ رئيس‌‏‎
حس‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ روزنامه‌نگاران‌‏‎ و‏‎ مطبوعات‌‏‎ ارباب‏‎ همچنين‌‏‎ آيد ، ‏‎ به‌وجود‏‎ مطبوعات‌‏‎ قانوني‌‏‎
با‏‎ را‏‎ خود‏‎ اطلاع‌رساني‌‏‎ فعاليت‌‏‎ جاري‌‏‎ شرايط‏‎ و‏‎ اقتضائات‌‏‎ درك‌‏‎ و‏‎ بيشتر‏‎ مسئوليت‌پذيري‌‏‎
.دهند‏‎ استمرار‏‎ قوت‌‏‎
روزنامه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ تذكراتي‌‏‎ رغم‌‏‎ به‌‏‎:‎گفت‌‏‎ بنيان‌‏‎ روزنامه‌‏‎ توقيف‌‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎ جعفري‌‏‎
داخلي‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ كل‌‏‎ اداره‌‏‎ و‏‎ مطبوعات‌‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ توسط‏‎ آن‌‏‎ مطالب‏‎ برخي‌‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎
نشريه‌‏‎ يك‌‏‎ لوگوي‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ شده‌‏‎ اعلام‌‏‎ اتهامات‌‏‎ برخي‌‏‎ با‏‎ آن‌‏‎ توقيف‌‏‎ شد ، ‏‎ داده‌‏‎
.است‌‏‎ تامل‌برانگيز‏‎ مذكور‏‎ مطالب‏‎ صحت‌‏‎ عدم‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ ديگر‏‎
نشريه‌‏‎ متقاضي‌‏‎ و‏‎ نگرفته‌‏‎ مجوز‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ از‏‎ "هفتگي‌‏‎ بنيان‌‏‎" نام‌‏‎ به‌‏‎ نشريه‌اي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
.ندارد‏‎ وجود‏‎ نيز‏‎ نام‌‏‎ بدين‌‏‎ عمومي‌‏‎
بدون‌‏‎)‎ نشريه‌‏‎ جمعا 79‏‎ كنون‌‏‎ تا‏‎ سال‌ 1377‏‎ از‏‎:‎افزود‏‎ توقيفي‌‏‎ نشريات‌‏‎ درباره‌‏‎ جعفري‌‏‎
از‏‎ اكثرا‏‎ كه‌‏‎ نشريه‌‏‎ ميان‌ 18‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎شدند‏‎ مواجه‌‏‎ توقيف‌‏‎ با‏‎ (‎ايران‌‏‎ روزنامه‌‏‎ احتساب‏‎
دادگاه‌‏‎ به‌‏‎ يا‏‎ توقيف‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ توسط‏‎ بودند ، ‏‎ عامه‌پسند‏‎ يا‏‎ زرد‏‎ نشريات‌‏‎
يا‏‎ تعطيل‌‏‎ صادره‌‏‎ احكام‌‏‎ طي‌‏‎ نشريه‌‏‎ شده‌ ، 11‏‎ توقيف‌‏‎ رفع‌‏‎ نشريه‌‏‎ از 19‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎.‎شدند‏‎ معرفي‌‏‎
سر‏‎ به‌‏‎ موقت‌‏‎ توقيف‌‏‎ وضعيت‌‏‎ در‏‎ نشريه‌‏‎ و49‏‎ شده‌اند‏‎ پروانه‌‏‎ لغو‏‎
.است‌‏‎ روزنامه‌‏‎ آن‌‏‎ عنوان‌‏‎ كه‌ 22‏‎ مي‌برند‏‎
ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزارت‌‏‎ نظارتي‌‏‎ جايگاه‌‏‎ و‏‎ نقش‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ داخلي‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ كل‌‏‎ مدير‏‎
روزنامه‌هاي‌‏‎ درباره‌‏‎ اينكه‌‏‎ و‏‎ مطبوعات‌‏‎ كلي‌‏‎ هدايت‌‏‎ در‏‎ مطبوعات‌‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎
قبال‌‏‎ در‏‎ مطبوعات‌‏‎ جامعه‌‏‎:‎گفت‌‏‎ است‌ ، ‏‎ گرديده‌‏‎ اعمال‌‏‎ نيز‏‎ نظارتي‌‏‎ موارد‏‎ بنيان‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎
سردرگمي‌‏‎ احساس‌‏‎ قضائيه‌‏‎ و‏‎ مجريه‌‏‎ قوه‌‏‎ و‏‎ قانوني‌‏‎ نهادهاي‌‏‎ متفاوت‌‏‎ برداشت‌هاي‌‏‎ و‏‎ برخوردها‏‎
عملكرد‏‎ كم‌اعتباري‌‏‎ و‏‎ ناكارآمدي‌‏‎ موجب‏‎ عملا‏‎ وضعيت‌‏‎ اين‌‏‎ ادامه‌‏‎ ديگر‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎
.مي‌شود‏‎ ذيربط‏‎ دستگاه‌هاي‌‏‎
فرهنگي‌ ، ‏‎ انقلاب‏‎ عالي‌‏‎ شوراي‌‏‎ همچون‌‏‎ نهادهايي‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ حضور‏‎ به‌دليل‌‏‎: افزود‏‎ وي‌‏‎
نظارتي‌‏‎ امور‏‎ در‏‎ تعامل‌‏‎ امكان‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ در‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ و‏‎ علميه‌‏‎ حوزه‌‏‎
شد‏‎ خواهد‏‎ آن‌‏‎ موجب‏‎ توقيف‌ها‏‎ برخي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ اينچنيني‌‏‎ اقدام‌هاي‌‏‎ تداوم‌‏‎ اما‏‎ است‌‏‎ فراهم‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ كامل‌‏‎ ناكارآمدي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ وارد‏‎ آن‌‏‎ بر‏‎ نيز‏‎ اشكالاتي‌‏‎ كه‌‏‎ فعلي‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ قانون‌‏‎ كه‌‏‎
مديريت‌‏‎ در‏‎ قوا‏‎ بين‌‏‎ هماهنگي‌‏‎ عدم‌‏‎ و‏‎ جرايد‏‎ ارباب‏‎ سردرگمي‌‏‎ رفع‌‏‎ براي‌‏‎ طبعا‏‎ و‏‎ برساند‏‎ ثبوت‌‏‎
رفع‌‏‎ جز‏‎ چاره‌اي‌‏‎ جرايد‏‎ ارباب‏‎ فكري‌‏‎ امنيت‌‏‎ و‏‎ ثبات‌‏‎ ايجاد‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مطبوعات‌‏‎ راهبري‌‏‎ و‏‎
.ماند‏‎ نخواهد‏‎ قانوني‌‏‎ تنگناهاي‌‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.