شماره‌2902‏‎ ‎‏‏،‏‎Nov.18 ,2002 آبان‌1381 ، ‏‎ دوشنبه‌ 27‏‎
Front Page
Internal Politics
International
Economy
Oil
Banking and Stocks
Transportation
Thought
Metropolitan
Life
Metropolis
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Policy Globe
Cinema World
Science World
Sport World
Culture World
Internal Politics
Economy World
Last Page
كجاست‌؟‏‎ استقلال‌‏‎ مشكل‌‏‎

شد‏‎ ميداني‌‏‎ و‏‎ دو‏‎ فدراسيون‌‏‎ رياست‌‏‎ نامزد‏‎ غياثي‌‏‎ تيمور‏‎

امروز‏‎ ايران‌‏‎ برداران‌‏‎ وزنه‌‏‎ از‏‎ گروه‌‏‎ دومين‌‏‎
شدند‏‎ ورشو‏‎ عازم‌‏‎

بدمينتون‌‏‎ داوري‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ گواهينامه‌‏‎
ايراني‌‏‎ داور‏‎ سه‌‏‎ براي‌‏‎

بازي‌‏‎ شمشير‏‎ فدراسيون‌‏‎ توسعه‌‏‎ ساله‌‏‎ شش‌‏‎ برنامه‌‏‎

رفت‌‏‎ اسپانيا‏‎ به‌‏‎ كاراته‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎

ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ براي‌‏‎ شكست‌‏‎ و 4‏‎ تساوي‌‏‎ يك‌‏‎ پيروزي‌ ، ‏‎ ‎‏‏6‏‎

كجاست‌؟‏‎ استقلال‌‏‎ مشكل‌‏‎


پايتخت‌‏‎ پوشان‌‏‎ آبي‌‏‎ ضعيف‌‏‎ هاي‌‏‎ نمايش‌‏‎

تيمي‌‏‎ بر‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ دو‏‎ استقلال‌‏‎ يعني‌‏‎.زد‏‎ قم‌‏‎ فراز‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ پيروزي‌‏‎ گل‌‏‎ فاطمي‌‏‎ فراز‏‎
مي‌رود؟‏‎ سو‏‎ كدام‌‏‎ به‌‏‎ استقلال‌‏‎.‎آورد‏‎ بدست‌‏‎ را‏‎ نتيجه‌‏‎ اين‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎.‎شد‏‎ پيروز‏‎ قم‌‏‎ از‏‎
مسئولين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ سئوالهايي‌‏‎ اين‌‏‎ نيست‌؟‏‎ استقلال‌‏‎ چرا‏‎ استقلال‌‏‎ مي‌شود؟‏‎ متغير‏‎ چگونه‌‏‎ استقلال‌‏‎
.باشند‏‎ آن‌‏‎ پاسخگوي‌‏‎ بايد‏‎ باشگاه‌‏‎ اين‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ حريفي‌‏‎ مقابل‌‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ نتيجه‌ 2‏‎ با‏‎ آنهم‌‏‎.گذشت‌‏‎ قم‌‏‎ فراز‏‎ سد‏‎ از‏‎ استقلال‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.ندارد‏‎ حضور‏‎ ايران‌‏‎ ليگهاي‌‏‎
.تيم‌رسيد‏‎ اين‌‏‎ داد‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ و‏‎ است‌‏‎ رسيده‌‏‎ بن‌بست‌‏‎ به‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ چه‌‏‎ استقلال‌را‏‎
افتخارات‌‏‎ بايرلوركوزن‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ تركيه‌‏‎ قهرمان‌‏‎ را‏‎ بشيكتاش‌‏‎ او‏‎.‎نيست‌‏‎ كوچكي‌‏‎ مربي‌‏‎ كخ‌‏‎ رولند‏‎
زمان‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ مگر‏‎ را‏‎ روزگار‏‎ همين‌‏‎.‎نيست‌‏‎ موفق‌‏‎ استقلال‌‏‎ در‏‎ چرا‏‎ اما‏‎ است‌‏‎ داشته‌‏‎ زيادي‌‏‎
فوتبال‌‏‎ كخ‌‏‎ اتفاقا‏‎نيست‌‏‎ هم‌‏‎ كخ‌‏‎ شناخت‌‏‎ عدم‌‏‎ حتي‌‏‎ استقلال‌‏‎ درد‏‎.است‌‏‎ نكرده‌‏‎ تجربه‌‏‎ سكوموروخوف‌‏‎
.است‌‏‎ غرق‌شدن‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ تيمداري‌‏‎ گونه‌‏‎ اين‌‏‎ گرداب‏‎ در‏‎ حالا‏‎ كه‌‏‎ شناخته‌‏‎ خوب‏‎ را‏‎ ما‏‎
نفهمد‏‎ كخ‌‏‎ اما‏‎ نيست‌‏‎ زمين‌‏‎ راست‌‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ هاشمي‌نسب‏‎ جاي‌‏‎ كه‌‏‎ شوند‏‎ متوجه‌‏‎ همه‌‏‎ مي‌شود‏‎ مگر‏‎
و‏‎ كند‏‎ بازي‌‏‎ وسط‏‎ دفاع‌‏‎ در‏‎ زرينچه‌‏‎ جواد‏‎ مثلا‏‎ تا‏‎ گيرد‏‎ صورت‌‏‎ جابه‌جايي‌‏‎ خيلي‌‏‎ بايد‏‎ انگار‏‎ ولي‌‏‎
.ديگر‏‎ مثالهايي‌‏‎ يا‏‎
تيم‌‏‎ شده‌‏‎ تمام‌‏‎ ستاره‌هاي‌‏‎ نظر‏‎ مورد‏‎ مربي‌‏‎ نمي‌رسد ، برويد‏‎ جا‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ كخ‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ اين‌‏‎
ايويچ‌‏‎.‎نيست‌‏‎ هم‌‏‎ ايويچ‌‏‎ توميسلاو‏‎ شاگرد‏‎ كه‌‏‎ كخ‌‏‎.‎شود‏‎ تمام‌‏‎ حاشيه‌ها‏‎ تا‏‎ بياوريد‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎
.نكرده‌ايم‌‏‎ فراموش‌‏‎ را‏‎ رم‌‏‎ مقابل‌‏‎ ايران‌‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ شكست‌ 7‏‎ آن‌‏‎.خورد‏‎ زمين‌‏‎ ستاره‌ها‏‎ اين‌‏‎ با‏‎
.است‌‏‎ ديده‌‏‎ بسيار‏‎ ما‏‎ فوتبال‌‏‎ خزنده‌ ، ‏‎ حركتهاي‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎
سرش‌‏‎ بلايي‌‏‎ چه‌‏‎ اميد‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ حبيبي‌‏‎ حسن‌‏‎ گريخت‌ ، ‏‎ پرسپوليس‌‏‎ از‏‎ چگونه‌‏‎ آصف‌‏‎ امير‏‎ پيش‌‏‎ سال‌‏‎ ‎‏‏25‏‎
اخراج‌‏‎ امروز‏‎ همين‌‏‎ را‏‎ كخ‌‏‎ رولند‏‎ آري‌‏‎.‎است‌‏‎ كخ‌‏‎ رولند‏‎ نوبت‌‏‎ امروز‏‎ و‏‎ بلاژويچ‌‏‎ و‏‎ ايويچ‌‏‎ آمد ، ‏‎
حركت‌‏‎ خود‏‎ بسته‌‏‎ دايره‌‏‎ روي‌‏‎ كماكان‌‏‎ نفرات‌‏‎ معدود‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ و‏‎ است‌‏‎ خاص‌‏‎ معدودي‌‏‎ مال‌‏‎ استقلال‌‏‎كنيد‏‎
.كنيد‏‎

شد‏‎ ميداني‌‏‎ و‏‎ دو‏‎ فدراسيون‌‏‎ رياست‌‏‎ نامزد‏‎ غياثي‌‏‎ تيمور‏‎


اين‌‏‎ عمومي‌‏‎ مجمع‌‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ آسيا‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ ارتفاع‌‏‎ پرش‌‏‎ سابق‌‏‎ قهرمان‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
جاري‌‏‎ سال‌‏‎ ماه‌‏‎ آذر‏‎ اواخر‏‎ دووميداني‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ انتخاب‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
.شد‏‎ خواهم‌‏‎ نامزد‏‎ شد ، ‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎
به‌‏‎ دارد‏‎ حمايت‌‏‎ به‌‏‎ احتياج‌‏‎ كشور‏‎ دووميداني‌‏‎ كه‌‏‎ كنوني‌‏‎ مقطع‌‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎ غياثي‌‏‎ تيمور‏‎
در‏‎ و‏‎ ورزش‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ سال‌‏‎ ساليان‌‏‎ كه‌‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ صاحبنظر‏‎ و‏‎ پيشكسوت‌‏‎ يك‌‏‎ نوان‌‏‎_ع‏‎
پربار‏‎ حضوري‌‏‎ صحنه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌دانم‌‏‎ خود‏‎ وظيفه‌‏‎ داشتم‌ ، ‏‎ فعاليت‌‏‎ مختلف‌‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎
.باشم‌‏‎ ه‌‏‎____داشت‏‎
سوي‌‏‎ از‏‎ ي‌‏‎__پشتيبان‏‎ و‏‎ حمايت‌‏‎ به‌‏‎ مبرم‌‏‎ احتياج‌‏‎ دووميداني‌‏‎ شرايط‏‎ دراين‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
كه‌‏‎ من‌‏‎ دليل‌ ، ‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ دست‌اندركاران‌‏‎ و‏‎ صاحبنظران‌‏‎ پيشكسوتان‌ ، ‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ به‌‏‎ ملزم‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ خورده‌ام‌‏‎ را‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ خاك‌‏‎ و‏‎ گرد‏‎ سال‌‏‎ ساليان‌‏‎
.مي‌دانم‌‏‎ انتخابات‌‏‎

امروز‏‎ ايران‌‏‎ برداران‌‏‎ وزنه‌‏‎ از‏‎ گروه‌‏‎ دومين‌‏‎
شدند‏‎ ورشو‏‎ عازم‌‏‎


و‏‎ هفتاد‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ وزنه‌برداران‌‏‎ كاروان‌‏‎ از‏‎ گروه‌‏‎ دومين‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
لهستان‌‏‎ پايتخت‌‏‎ ورشو‏‎ عازم‌‏‎ امروز‏‎ بامداد‏‎ جهان‌ ، ‏‎ قهرماني‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ دوره‌‏‎ دومين‌‏‎
.شدند‏‎
محمدعلي‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ بلغاري‌‏‎ سرمربي‌‏‎ نيكولوف‌‏‎ اسلاو‏‎ ديميتري‌‏‎
.هستند‏‎ گروه‌‏‎ اين‌‏‎ اعضاي‌‏‎ پانزوان‌‏‎ سيدهادي‌‏‎ و‏‎ برخواه‌‏‎ محمدحسين‌‏‎ فلاحتي‌نژاد ، ‏‎
قالب‏‎ در‏‎ (مربي‌‏‎) زارع‌‏‎ بهمن‌‏‎ و‏‎ توكلي‌‏‎ حسين‌‏‎ باقري‌ ، ‏‎ كوروش‌‏‎ بيرانوند ، ‏‎ محسن‌‏‎ رضازاده‌ ، ‏‎ حسين‌‏‎
خواهند‏‎ ترك‌‏‎ ورشو‏‎ قصد‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تهران‌‏‎ چهارشنبه‌‏‎ روز‏‎ ايران‌ ، ‏‎ برداري‌‏‎ وزنه‌‏‎ كاروان‌‏‎ از‏‎ گروه‌‏‎ آخرين‌‏‎
.كرد‏‎
جاري‌‏‎ هفته‌‏‎ سه‌شنبه‌‏‎ روز‏‎ از‏‎ جهان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ دوره‌‏‎ دومين‌‏‎ و‏‎ هفتاد‏‎
.مي‌شود‏‎ آغاز‏‎

بدمينتون‌‏‎ داوري‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ گواهينامه‌‏‎
ايراني‌‏‎ داور‏‎ سه‌‏‎ براي‌‏‎


.كردند‏‎ دريافت‌‏‎ المللي‌‏‎ بين‌‏‎ گواهينامه‌‏‎ كشورمان‌‏‎ بدمينتون‌‏‎ داور‏‎ سه‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
موفق‌‏‎ كشورمان‌‏‎ بدمينتون‌‏‎ داور‏‎ سه‌‏‎ اميد‏‎ روشن‌‏‎ رضا‏‎ آقاي‌‏‎ و‏‎ عيني‌‏‎ و‏‎ جارچيان‌‏‎ خانم‌ها‏‎
آسيا‏‎ قهرماني‌‏‎ بدمينتون‌‏‎ مسابقات‌‏‎ حاشيه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ داوري‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ كلاسهاي‌‏‎ در‏‎ شدند‏‎
.كنند‏‎ كسب‏‎ را‏‎ داوري‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ گواهينامه‌‏‎ شد ، ‏‎ برگزار‏‎ تايلند‏‎ بانكوك‌‏‎ در‏‎

بازي‌‏‎ شمشير‏‎ فدراسيون‌‏‎ توسعه‌‏‎ ساله‌‏‎ شش‌‏‎ برنامه‌‏‎


رشد‏‎ ساله‌‏‎ شش‌‏‎ برنامه‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ اين‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎:‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ شمشيربازي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
تقديم‌‏‎ المپيك‌ 2008‏‎ و‏‎ آسيايي‌ 2006‏‎ بازيهاي‌‏‎ در‏‎ قدرتمند‏‎ حضوري‌‏‎ راي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ اين‌‏‎ توسعه‌‏‎ و‏‎
.شد‏‎ تربيت‌بدني‌‏‎ سازمان‌‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ و‏‎ المپيك‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ ستاد‏‎
در‏‎ ورزشي‌‏‎ استعدادهاي‌‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ كشف‌‏‎ در‏‎ را‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ اين‌‏‎ اهداف‌‏‎ شمشيربازي‌ ، ‏‎ فدراسيون‌‏‎
شمشيربازان‌‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ شمشيربازان‌ ، ‏‎ در‏‎ پايدار‏‎ تمايل‌‏‎ و‏‎ علاقه‌‏‎ ايجاد‏‎ شمشيربازي‌ ، ‏‎ رشته‌‏‎
بين‌المللي‌ ، ‏‎ ميادين‌‏‎ در‏‎ موفق‌‏‎ حضور‏‎ جهت‌‏‎ روحي‌‏‎ سطح‌‏‎ ارتقاء‏‎ و‏‎ جسماني‌‏‎ آمادگي‌‏‎ كسب‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎
در‏‎ شمشيربازي‌‏‎ مربيان‌‏‎ و‏‎ ورزشكاران‌‏‎ معنوي‌‏‎ و‏‎ مادي‌‏‎ نيازهاي‌‏‎ رفع‌‏‎ جهت‌‏‎ مناسب‏‎ زمينه‌‏‎ نمودن‌‏‎ فراهم‌‏‎
.برشمرد‏‎ برنامه‌‏‎ اجراي‌‏‎ دوره‌‏‎ طول‌‏‎
لحاظ‏‎ از‏‎ شمشيربازان‌‏‎ ابتدايي‌‏‎ گزينش‌‏‎ و‏‎ ارزشيابي‌‏‎ جذب ، ‏‎ شامل‌‏‎ فصل‌‏‎ چهار‏‎ در‏‎ برنامه‌‏‎ اين‌‏‎
امكانات‌‏‎ و‏‎ وسايل‌‏‎ تهيه‌‏‎ باشگاهها ، ‏‎ و‏‎ هيات‌ها‏‎ فعاليت‌‏‎ گسترش‌‏‎ روحي‌ ، ‏‎ و‏‎ فيزيكي‌‏‎ استانداردهاي‌‏‎
شده‌‏‎ تدوين‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ استانداردهاي‌‏‎ به‌‏‎ دستيابي‌‏‎ و‏‎ كيفي‌‏‎ سطح‌‏‎ افزايش‌‏‎ راههاي‌‏‎ و‏‎ نياز‏‎ مورد‏‎
.است‌‏‎
نوجوانان‌ ، ‏‎)‎ گانه‌‏‎ سه‌‏‎ سني‌‏‎ گروه‌هاي‌‏‎ در‏‎ شمشيربازي‌‏‎ زيربناهاي‌‏‎ توسعه‌‏‎ ضمن‌‏‎ برنامه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
پيراهن‌‏‎ پوشيدن‌‏‎ شرايط‏‎ اپه‌‏‎ و‏‎ فلوره‌‏‎ سابر ، ‏‎ اسلحه‌هاي‌‏‎ در‏‎ قهرمان‌‏‎ ‎‏‏، 270‏‎(‎بزرگسالان‌‏‎ و‏‎ جوانان‌‏‎
.بود‏‎ خواهند‏‎ دارا‏‎ را‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎

رفت‌‏‎ اسپانيا‏‎ به‌‏‎ كاراته‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎


كاراته‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎ امروز‏‎ بامداد‏‎ ايران‌‏‎ كاراته‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
كاراته‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ دوره‌‏‎ شانزدهمين‌‏‎.شد‏‎ اسپانيا‏‎ مادريد‏‎ عازم‌‏‎ جهان‌‏‎ قهرماني‌‏‎
در‏‎ جاري‌‏‎ سال‌‏‎ آذرماه‌‏‎ تا 3‏‎ آبان‌ماه‌‏‎ روزهاي‌30‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ قهرماني‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ كشور‏‎ يكصد‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ مادريد‏‎ - كارلوس‌‏‎ خوان‌‏‎ سالن‌‏‎
محسن‌‏‎:‎ورزشكاران‌‏‎:‎است‌‏‎ زير‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ پيكارها‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ اعزامي‌‏‎ نفرات‌‏‎ اسامي‌‏‎
عموزاده‌ ، ‏‎ مهدي‌‏‎ روحاني‌ ، ‏‎ حسين‌‏‎ مزارعي‌ ، ‏‎ امين‌‏‎ اشجعي‌ ، ‏‎ مجيد‏‎ فيضي‌ ، ‏‎ عباد‏‎ اشرفي‌ ، ‏‎
شاطر‏‎ حسن‌‏‎ حسيني‌ ، ‏‎ خواجه‌‏‎ ناصر‏‎ فر ، ‏‎ بهنام‌‏‎ مهران‌‏‎ ويشگاهي‌ ، ‏‎ جاسم‌‏‎ كتيرايي‌ ، ‏‎ عليرضا‏‎
مربي‌‏‎ خمامي‌ ، ‏‎ فريد‏‎ مازيار‏‎:‎مربي‌‏‎ دباغيان‌ ، ‏‎ غلامرضا‏‎:سرمربي‌‏‎ الهامي‌ ، ‏‎ مازيار‏‎ و‏‎ زاده‌‏‎
آشوري‌‏‎ محسن‌‏‎:سرپرست‌‏‎ لشگري‌ ، ‏‎ عباس‌‏‎ امير‏‎ دكتر‏‎:پزشك‌‏‎ حسيني‌ ، ‏‎ محمدرضا‏‎ سيد‏‎:‎بدنساز‏‎

ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ براي‌‏‎ شكست‌‏‎ و 4‏‎ تساوي‌‏‎ يك‌‏‎ پيروزي‌ ، ‏‎ ‎‏‏6‏‎


جهان‌‏‎ جوانان‌‏‎ و‏‎ نوجوانان‌‏‎ شطرنج‌‏‎
پسر‏‎ و‏‎ دختر‏‎ نوجوانان‌‏‎ و‏‎ جوانان‌‏‎ شطرنج‌‏‎ مسابقات‌‏‎ دوره‌‏‎ نوزدهمين‌‏‎ از‏‎ دوم‌‏‎ دور‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
آن‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شد‏‎ برگزار‏‎ يونان‌‏‎ كرت‌‏‎ جزيره‌‏‎ توابع‌‏‎ از‏‎ اركليون‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎ يكشنبه‌‏‎ روز‏‎ جهان‌‏‎
در‏‎.‎شدند‏‎ و4شكست‌‏‎ تساوي‌‏‎ يك‌‏‎ پيروزي‌ ، ‏‎ صاحب 6‏‎ كشورمان‌‏‎ شطرنج‌بازان‌‏‎
برگزار‏‎ جهان‌‏‎ كشور‏‎ حضور 70‏‎ با‏‎ و‏‎ پسران‌‏‎ و‏‎ دختران‌‏‎ قسمت‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ رقابتها‏‎ از‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎
سني‌ 14‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ نوروزي‌‏‎ اميد‏‎ و‏‎ سال‌‏‎ سني‌ 16‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ اكبري‌نيا‏‎ آرش‌‏‎ پسران‌‏‎ قسمت‌‏‎ در‏‎ مي‌شود ، ‏‎
رقيب‏‎ مقابل‌‏‎ سال‌‏‎ سني‌ 18‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ موسويان‌‏‎ حامد‏‎ يافتند ، ‏‎ دست‌‏‎ برتري‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ حريفان‌‏‎ مقابل‌‏‎ سال‌‏‎
سني‌ 16‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ نصري‌‏‎ امين‌‏‎ سال‌و‏‎ سني‌ 12‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ عبدالله‌زاده‌‏‎ آرش‌‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ تساوي‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎
.كردند‏‎ واگذار‏‎ خود‏‎ حريفان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ نتيجه‌‏‎ سال‌‏‎
صهيونيستي‌‏‎ نژادپرست‌‏‎ رژيم‌‏‎ از‏‎ حريفي‌‏‎ مقابل‌‏‎ نيز‏‎ كشورمان‌‏‎ شطرنج‌باز‏‎ ديگر‏‎ ميرزايي‌‏‎ صالح‌‏‎
.نشد‏‎ حاضر‏‎
سني‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ پريدر‏‎ شادي‌‏‎ سال‌ ، ‏‎ سني‌ 18‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ قادرپور‏‎ شايسته‌‏‎ دختران‌ ، ‏‎ قسمت‌‏‎ پيكارهاي‌‏‎ در‏‎
در‏‎ سال‌‏‎ سني‌ 10‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ حجازي‌پور‏‎ ميترا‏‎ و‏‎ سال‌‏‎ سني‌ 14‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ پوركاشيان‌‏‎ آتوسا‏‎ سال‌ ، ‏‎ ‎‏‏16‏‎
تن‌‏‎ خود‏‎ حريف‌‏‎ مقابل‌‏‎ سال‌‏‎ سني‌ 12‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ صيدي‌‏‎ فروز‏‎ و‏‎ يافتند‏‎ دست‌‏‎ پيروزي‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ رقباي‌‏‎ برابر‏‎
.داد‏‎ شكست‌‏‎ به‌‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.