نشاني اينترنت
http://www.Hamshahri.Org
نشاني اينترانت
http://www.Hamshahri.Net
اشتراك الكترونيكي: ۲۰۱۲۷۰۰
red.gif
HAMSHAHRI
No. 3048 , May. 13, 2003
انفورماتيك 111
سه شنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۸۲
سال يازدهم - شماره ۳۰۴۸
از بين دوستان آناني را برگزينيد كه ديدگاه هاي متفاوتي با شما دارند (اما خوش بين و مثبت انديش)
گيتس نمونه اي از نسل آينده رايانه هاي شخصي را معرفي كرد
001330.jpg

001215.jpg

001220.jpg

آموزش
خبر
گزارش
گوناگون
مسابقه انفورماتيك
مقاله
|  آموزش  |  خبر  |  گزارش  |  گوناگون  |  مسابقه انفورماتيك  |  مقاله  |
|   آرشيو انفورماتيك   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |