شنبه ۱۵ فروردين ۱۳۸۳ - شماره ۳۳۴۰
تربيت دانش آموز موفق
004257.jpg
اميد سليماني فاخر
پيچيدگي امر تربيت و ويژگي هاي بافت مدارس شناخت و تحليل وظايف مربي را ضروري مي كند. اين باور كه موفقيت در امر تربيت منوط به دست بردن در شخصيت تربيت شونده و نقب زدن به اعماق وجود وي با روش هاي گوناگون امكان پذيراست، زمينه ساز طرح «رسالت مربي» است. مربي از راه هاي مختلفي، موفق به جريان انداختن استعدادهاي دانش آموزان مي شود.
اهداف آموزشي را چگونه طبقه بندي كنيم؟
توجه به ميزان علاقه مندي يادگيرنده نسبت به فعاليتهاي آموزشي و پرورشي و تأثيري كه يادگيريهاي ناشي از حيطه شناختي در دانش آموزان به وجود مي آورد، همواره مورد توجه دست اندركاران مسائل تعليم و تربيت بوده است. معلم با آگاهي از نحوه تدوين هدفهاي رفتاري در حيطه عاطفي قادر است برنامه آموزشي و طرح درسي خود را به گونه اي تنظيم و تدوين نمايد كه دانش آموزان علاوه بر يادگيري مطالب درسي نسبت به آنها علاقه و اعتقاد پيدا كرده و در زندگي خويش از آنها استفاده نمايند. در زير رفتارهاي عاطفي كه مي تواند به عنوان الگو مورد استفاده معلمان قرار گيرد مورد نظر قرار گرفته است.
حيطه عاطفي
در اين راستا به تغييراتي كه در اثر يادگيري در احساسات، انگيزه ها، ارزش ها و عواطف دانش آموز به وجود آيد توجه مي شود. مثلاً دانش آموزي را در نظر بگيريد كه پس از آموزش درس فارسي به سرودن شعر علاقه مند مي شود، يا پس از مطالعه درس تاريخ نسبت به ظلم و ستمي كه شاهان بر مردم روا مي داشتند احساس تنفر پيدا مي كند، يا به ميراث فرهنگي و تاريخي گذشتگان احترام مي گذارد، در تمام اين مثال ها رفتارهاي مختلفي را كه در اثر يادگيري يك مطلب در يادگيرنده به وجود آمده است، ملاحظه مي كنيد. وسعت و دامنه رفتارهاي عاطفي در مقايسه با رفتارهاي شناختي بسيار گسترده است و به همين جهت تدوين و ارزش يابي چنين هدفهايي نيز به مراتب مشكل تر و پيچيده تر است. زيرا به آساني نمي توان توجه و علاقه فرد را نسبت به يك موضوع، يا عمق نگرش و ارزشي را كه در اثر يادگيري در وي به وجود آمده است مورد اندازه گيري و سنجش قرار داد.
توجه به جنبه هاي عاطفي رفتار مخصوصاً در سطح ابتدايي از اهميت ويژه اي برخوردار است، زيرا كودك در اين مقطع سني هم به لحاظ جسمي و هم به لحاظ عقلي و عاطفي در حال رشد است و معلم مي تواند با تدوين هدفهاي رفتاري در حيطه عاطفي و فراهم آوردن شرايط يادگيري مناسب، ضمن آنكه توجه و علاقه  دانش آموزان را به درس و فعاليتهاي يادگيري جلب مي كند نگرش ها و ارزش هاي مثبتي را در آنها به وجود مي آورد. حيطه عاطفي از ميزان علاقه و احساسي كه در اثر يادگيري يك مطلب در يادگيرنده بوجود آمده است، سخن مي گويد. اغلب ديده مي شود كه دانش آموزان نسبت به فعاليتهاي آموزشي و پرورشي و آنچه كه تحت عنوان درس فرا مي گيرند عكس العمل ها و رفتارهاي عاطفي مختلفي از خود بروز مي دهند. به عنوان مثال دو نفر از دانش آموزان را در نظر بگيريد كه در پايان درس بهداشت دهان و دندان نمره يكسان كسب نمايند، ظاهراً اين طور به نظر مي رسد كه اين دو به يك ميزان به بهداشت دهان و دندان خود توجه نمايند مثلاً از شكستن پسته و بادام با دندان خودداري كنند و يا بعد از خوردن غذا، دندانهاي خود را مسواك مي كنند، اما در عمل و پس از بررسي ممكن است به اين نتيجه برسيد كه تنها يكي از آنها به مسواك كردن دندانهاي خود علاقه مند شده است و اين كار را به موقع انجام مي دهد.
براي ايجاد عادات و رفتار عاطفي مطلوب دانش آموزان، معلم به حوصله، كوشش، دقت و مراقبت زياد نياز دارد زيرا عوامل فردي، شيوه هاي تدريس و نظاير آن در پيدايش و گسترش رفتارهاي عاطفي فرد تأثير دارد.
با تمام اينها چنانچه معلم از قبل هدفهاي آموزشي و تربيتي مناسبي را جهت ايجاد تغييرات مطلوب عاطفي در طرح درس و روش كار خود پيش بيني كند، به آساني مي تواند ضمن آ نكه مطالب آموزشي را به دانش آموزان ارائه مي دهد و در شناخت و توانايي هاي ذهني آنان تغيير ايجاد مي كند، عكس العمل ها و رفتارهاي عاطفي مثبتي را نيز در آنان به وجود مي آورد. هدفهاي آموزشي و تربيتي را در حيطه عاطفي به صورت سلسله مراتبي از ساده ترين تا پيچيده ترين رفتارها در پنج سطح به شرح زير طبقه بندي كرده اند.
الف) دريافت كردن
منظور از دريافت كردن يا توجه كردن، پيدايش نوعي تمايل به دقت كردن در پديده ها و محركهاي مختلف است. اين دقت در نهايت موجب آگاهي اوليه فرد از يك موضوع مي شود. در اين سطح از يادگيري، دانش آموز نسبت به مطلب فقط برانگيخته مي شود و براي دريافت آن توجه نشان داده و از خود نوعي ميل و رغبت اوليه بروز مي دهد، وقتي كه دانش آموز هنگام تدريس با علاقه به درس گوش مي دهد يا به تصاويري كه به وي نشان مي دهيد به دقت نگاه مي كند نوعي رفتار عاطفي در حد توجه كردن به منظور دريافت موضوع يا مطلبي كه تدريس مي شود، از خود بروز داده است چون توجه كردن به منزله نخستين گام در جهت به وجود آوردن تغييرات عاطفي مطلوب در يادگيرنده به حساب مي آيد.
معلم بايد نهايت تلاش و كوشش خود را به كار گيرد تا با استفاده از مواد و ابزارهاي آموزشي متنوع و مهيج و روش هاي تدريس فعال كه عملاً دانش آموز را براي يادگيري جذب و جلب مي نمايد، استفاده كند. براي تدوين هدف هاي رفتاري در اين سطح مي توان از افعال رفتاري گوناگوني استفاده كرد مثلاً محصل با علاقه به توضيحات معلم گوش مي كند دانش آموز از ميان چند تصوير به يك تصوير با دقت نگاه مي كند.
ب) واكنش
پس از آنكه دانش آموز براي دريافت مطلبي كه به وي آموزش داده مي شود،  توجه و دقت به خرج داد، از وي انتظار مي رود كه نسبت به آن از خود حساسيت و عكس العمل نشان دهد، مثلاً در مورد آن مطلب از معلم سؤال كند و توضيحات بيشتري بخواهد،  يا در بحث هاي كلاسي مربوط به آن شركت نمايد، يا تمرينهاي مربوط به آن درس را با علاقه انجام دهد. مشاهده چنين عكس العمل هايي در يادگيرنده بيانگر پيدايش رفتارهاي عاطفي در سطح واكنش است كه به پاسخ دادن به شركت فعال دانش آموز در جريان يادگيري اشاره مي كند و اين شركت فعال ممكن است از پيروي و قبول دستورات و انجام تكاليف پيشنهاد شده از سوي معلم شروع شود و تا تمايل به انجام تكاليف بيشتر به ميل خود و به منظور پيشرفت در يادگيري ادامه يابد. مثلاً در يادگيري درس قرآن دانش آموز نه تنها تكاليف و تمرينهاي خود را با علاقه انجام مي دهد بلكه ممكن است داوطلب خواندن درس جلسه قبل شود.
ج) ارزش گذاري
يادگيرنده در اين سطح از رفتارهاي عاطفي به ارزش و اهميت موضوع آموزشي پي مي برد و براي يادگيري و پيشرفت در آن درس ارزشي قايل مي شود، ارزشگذاري در واقع آن بهاء و ارزشي است كه شخص براي يك پديده يا رفتار و عمل بخصوصي قايل مي شود، رفتار عاطفي در اين سطح از پذيرش اوليه يك ارزش شروع مي شود و با اعتقاد راسخ به آن ادامه مي يابد، مثل دانش آموزي كه براي درس به هر گونه فداكاري و از خودگذشتگي دست مي زند. او سعي مي كند علاوه بر اينكه به درس توجه كند تكاليف مربوط به آن را با دقت انجام دهد و در ساعات تدريس اين درس غيبت نكند و براي گسترش معلومات و يادگيري خود به مراجع و منابع مختلف مراجعه كند يا بخشي از اوقات فراغت خود را به مطالعه اين درس اختصاص دهد يا در فرصت هايي كه پيش مي آيد، جهت پيشرفت دانش آموزان كلاس در درس رياضي به آنان كمك نمايد، به عنوان نمونه:
دانش آموز علاوه بر اينكه محيط مدرسه را پاكيزه نگه مي دارد، ديگران را نيز به انجام اين كار تشويق مي كند يا دانش آموزان را به نماز جماعت دعوت مي كند.
د)سازماندهي ارزش ها
در اين مرحله، فرد ارزشهاي پذيرفته شده و مورد قبول خود را درجه بندي و تنظيم كرده و نحوه ارتباط و رجحان آنها را نسبت به يكديگر مشخص مي كند. با انجام اين كار، فرد به سلسله مراتبي از ارزشها دست مي يابد كه در مجموع رفتار وي را تحت كنترل درمي آورد، به عنوان مثال در اين مرحله شخص ممكن است خدمت به همنوع را بالاترين ارزش بداند و براي تحصيلات و ثروت از آن جهت ارزش قائل شود كه او را در خدمت به ديگران كمك مي كند، آن دسته از هدفهاي آموزشي و تربيتي كه در نهايت به ايجاد يك نظام ارزشي منسجم در يادگيرنده منجر مي شود در اين سطح جاي دارند.
وقتي دانش آموزي به اين سطح از رفتارهاي عاطفي برسد، رفتارهاي كلي از وي سر مي زند كه از نظر تعليم و تربيت مفيد، مثبت و با ارزش قلمداد مي شوند، مانند آنكه در برخورد با ديگران موازين اخلاقي را رعايت مي كند يا مسئوليت و وظايف خودرا مي شناسد و به موقع به آن عمل مي كند.
ه) دروني شدن ارزش ها (تبلور شخصيت)
در بالاترين سطح حيطه عاطفي، فرد به مجموعه اي از ارزش ها دست مي يابد كه انعكاس آنها در شخصيت وي متبلور مي شود و اعمال و رفتار او را در تمام جهات تحت تأثير و كنترل قرار مي دهد. در اين سطح، يادگيرنده به نوعي شخصيت و الگوهاي رفتاري ثابت و پايدار كه جزيي از خوي و منش ويژه او را تشكيل مي دهد، دست مي يابد. به عبارت ديگر، ارزشهاي كسب شده در وي دروني شده و هر يك جزيي از شخصيت او را تشكيل مي دهند. در اين مرحله است كه فرد به نوعي فلسفه زندگي اعتقاد مي يابد و به آن عمل مي كند و ديگران نيز او را با فلسفه زندگيش مي شناسند و اعمال و رفتارش را در بسياري از زمينه ها پيش بيني مي كنند، مثلاً او را به عنوان فردي درس خوان، با انضباط، ساعي، نوعدوست و نظاير آن مي شناسد، زيرا نمونه هاي متعددي از رفتارهاي عاطفي مختلف را كه بيانگر صفات مذكور است در وي مشاهده مي كنند. مسلماً رسيدن به چنين سطح از رفتارهاي عاطفي در سطح آموزش ابتدايي و راهنمايي كه هنوز قواي جسماني، عقلاني، عاطفي فرد در حال رشد، است، به آساني ميسر نيست، ولي كوشش معلمان و مربيان با تجربه مي تواند به مرور زمينه را براي پيدايش و تبلور ارزش هاي مثبت در شخصيت دانش آموزان به وجود آورد.
دانش آموز همواره در سلام كردن به ديگران پيش قدم مي شود، واجبات ديني خود را به موقع انجام مي دهد، انتقادات منطقي را مي پذيرد و در رفتار غلط خود تجديد نظر مي كند .اينها مواردي است كه آنها را مي توان به عنوان مثالهايي از تبلور شخصيت نام برد.

معرفي نشريه
انتشار«اطلاع شناسي»
004245.jpg

دومين شماره فصلنامه اطلاع شناسي، ويژه زمستان ۱۳۸۲ منتشر شد.
اكولوژي اطلاعات ... (عباس حري)، هرمنوتيك و بازيابي اطلاعات (نرگس نشاط)، وب معنايي ... (حميدرضا جمالي مهموئي)، روش تحليل گزارش هاي وب (هاجر ستوده)،  مقايسه سايت روزنامه هاي ايران ... (كيوان كوشا)،  سازماندهي اشياء شبه مدرك ... (مهدي صفري)، مروري بر انواع ابر نشانه هاي زبان نشانه گذاري فرامتن (داريوش عليمحمدي)،  جنبه هاي فني و غيرفني وب نامرئي(به زبان انگليسي - يزدان منصوريان)، جامعه اطلاعاتي همچون اتوپيايي فن آورانه (مهدي داودي)، جوانان و فن آوري هاي اطلاعات و ارتباطات: شكاف هاي ديجيتالي (جوها سورنتا)،  جامعه اطلاعاتي و چالش هاي فراروي آن (ترجمه عبدالحميد معروف زاده)، عناوين مطالبي است كه در بخش هاي مباني اطلاع شناسي، وب سنجي و جامعه اطلاعاتي آمده است.در بخش گزارش اين شماره نيز متن سخنان دبير كل سازمان ملل متحد خطاب به اجلاس سران جهان براي جامعه اطلاعاتي، درج شده است.
عكسنامه منتشر شد
«عكسنامه» نشريه تخصصي عكاسي با چاپ مطالب متنوعي در زمينه عكس و عكاسي انتشار يافت.
در دوازدهمين شماره اين نشريه كه هر سه ماه يكبار منتشر مي شود، مطالبي با اين موضوعات به چشم مي خورند: منزلت مرگ، گفتگوي بهمن جلالي با نيوشا توكليان، دايان آربوس: آن روي سكه، نگاه كردن به درد و رنج ديگران، پرتره هاي افغانستان، عكس و نوشته، آماده  سازي ديجيتالي
004248.jpg
نگاتيوهاي تك رنگ، عكاسي- خيال- كاركرد، دفينه، تاريخ عكاسي- جامعه آمريكايي، تجربه ها.
عكسنامه به صاحب امتيازي دفتر پژوهشهاي فرهنگي/ گروه عكس و مطالعات تصويري و مدير مسئولي رعنا جوادي با قيمت ۲۲۰۰ تومان انتشار مي يابد.
درد جديد
شماره ۳۶ نشريه پزشكي «درد» ويژه اسفند ۱۳۸۲ منتشر شد. نيم نگاه، پزشكي جايگزين: آب درماني، مرگ شيرين، باورهاي رايج درست يا نادرست، چطور بگم درد مي كشم، آنفلوآنزاي مرغي، ژنيكوماستي، سينوزيت، دستورهاي قبل از سونا، فاويسم، سوزش سر دل، تولدي ديگر و اوتانازي از جمله مطالب اين شماره نشريه درد است.

بازار فرهنگ
004242.jpg

جشن نوروز
دكتر حسين آذران/ ناشر: هيرمند/ چاپ اول/ ۴۸ صفحه/ ۳۰۰ تومان.
كتاب حاضر در برگيرنده متن سخنراني دكتر حسين آذران پيرامون جنبه هاي مختلف جشن نوروز است كه در دانشگاه اوپسالا (سوئد) براي دانشجويان ايراد شده است.
از تأليفات دكتر آذران استاد زبان، فرهنگ و تمدن ايران دانشگاه اوپسالاي سوئد كه پيشتر منتشر شده است مي توان به تصحيح ديوان وحشي بافقي، فروغي بسطامي، نشاط اصفهاني، ديوان خاقاني، آيين نگارش، بستان ادب فارسي، پيشينه تاريخي دانشگاه گندي شاپور، يادنامه فارابي، واژه هاي ايراني در زبان سوئدي و نامنامه هاي فارس، اشاره كرد.
واژگان تجاري


004251.jpg

تأليف: ديويد ايوانز/ ترجمه: رعنا پورحسن/ ناشر: دفتر پژوهش هاي فرهنگي/ چاپ اول، ۱۳۸۲/ ۱۶۸ صفحه/ رقعي/ ۱۶۵۰ تومان.
اين كتاب حاوي ۳۰۰ واژه تجاري مفيد است. هر فصل اين واژه ها را با سرفصل هاي كاري آشنا ارائه مي كند. تمرين هاي پايان هر فصل درك خواننده را آزمايش مي كند. همه واژه هاي كتاب در فهرست راهنماي واژگان تجاري نيز فهرست شده است.
زبان فارسي و سرگذشت آن
دكتر محسن ابوالقاسمي/ ناشر: هيرمند/ چاپ دوم، ۱۳۸۲/۶۰ صفحه، وزيري/ ۶۰۰ تومان.
زبان فارسي دنباله فارسي ميانه و فارسي ميانه دنباله فارسي باستان است. فارسي يكي از شاخه هاي ايراني باستان است. ايراني باستان با هندي باستان شاخه اي از زبان هاي هندي و اروپايي را تشكيل مي دهد. از هندي و اروپايي اثري در دست نيست، از روي شاخه هايي كه از آن منشعب شده مانند هندي باستان، با آثاري از نيمه دوم هزاره دوم پيش از ميلاد مسيح و ايراني باستان با آثاري از اوايل هزاره اول پيش از ميلاد مسيح، به وجود آن پي برده و آن را بازسازي كرده اند.جايگاه اصلي مردمي كه زبان آنها هندي و اروپايي بوده به درستي معلوم نيست.از اوايل هزاره اول پيش از ميلاد مسيح كه ايرانيان
004254.jpg

شروع به اشغال نجد ايران كردند تا هنگام تأسيس دولت ماد در سال ۷۰۸ پيش از ميلاد مسيح ايراني باستان به صورت هاي مختلفي تحول پيدا كرده و زبان هاي متعددي در نواحي مختلف نجد ايران از آن به وجود آمده بود. هريك از اين زبان ها داراي ويژگي هايي شده بود كه آنها را به كلي از يكديگر و از ايران باستان ممتاز مي ساخت.

فرهنگ
ادبيات
اقتصاد
انديشه
سياست
ورزش
هنر
|  ادبيات  |  اقتصاد  |  انديشه  |  سياست  |  فرهنگ   |  ورزش  |  هنر  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |