شنبه ۲۰ تير ۱۳۸۳ - سال يازدهم - شماره ۳۴۳۳ - Jul 10, 2004

انتقاد مقام معظم رهبري از كساني كه جامعه جوان كشور را به علت رفتار ظاهري برخي جوانان محكوم مي كنند
جوانان كشور پاك، مؤمن و بانشاطند
و به اسلام و انقلاب و ايران بسيار علاقمندند
009819.jpg
نخبگان كشور ضمن مقابله با سياستهاي مراكز سلطه غربي، اميد واقعي و صادق را با حرف و قلم و رفتار خود در دل هاي جوانان اين سرزمين تقويت خواهند كرد
دكتر احمدي نژاد در ديدار با شهروندان منطقه ۱۹ تهران :
قطار شهري كمربندي در تهران احداث مي شود
* ضوابط مالي ۴۰۰ ساختمان شهرداري كه در تصرف اشخاص حقيقي و حقوقي است بايد روشن شود و اين مسئله به هيچوجه جنبه سياسي و يا مخالفت با فعاليت هاي فرهنگي يا باشگاه انديشه ندارد
* مهندس چمران در ديدار با شهردار مسكو خواستار همكاري دو پايتخت و مشاركت سرمايه گذاران روسي در طرحهاي شهرسازي تهران شد
* هماهنگي براي تدارك پيش نيازهاي اجراي طرح تردد نوبتي خودروها در تهران آغاز شد
پيش بيني نمايندگان از نخستين تعامل مجلس و دولت بر سر وزارت رفاه
مهندس باهنر در گفت و گو با خبرگزاري فارس با طرح لغو وزارت رفاه و تامين اجتماعي مخالفت كرد
009882.jpg
نخستين تصويرها از زحل
009879.jpg

|   اجتماعي    |    اقتصادي    |    خارجي    |    سياسي    |    شهري    |    علمي فرهنگي    |
|   ورزش    |    ورزش جهان    |    صفحه آخر    |

|    صفحه اول    |    آرشيو    |    شناسنامه    |    بازگشت    |