شنبه ۲۵ تير ۱۳۸۴
مقاله هاي علمي- كاربردي
پنج نوع مدرسه شش محور سازماني
001164.jpg
001167.jpg
نگاهي به ويژگي هاي مدرسه ها
براساس نوع سازمان ها
و فعاليت هاي محوري آنها
مرتضي مجدفر
اين روزها فصل تابستان است و ايام برنامه ريزي قريب ۱۳۵ هزار مدرسه در سراسر كشور براي آغاز مجدد فرايند ياددهي- يادگيري از مهرماه ۱۳۸۴. همشهري بنابر رسالت اطلاع رساني فرهنگي خود، همواره مديران مدرسه ها و معلمان را مخاطبان اصلي خود فرض كرده و به دنبال آن بوده است كه در تأمين خوراك فكري متوليان تعليم و تربيت كشور از طريق صفحات فرهنگي- آموزشي خود تلاش كند. آن چه امروز و به شيوه اي جديد در صفحه فرهنگ و آموزش تقديم خوانندگان محترم، به ويژه مديران مدرسه ها و مسئولان آموزش و پرورش كشور شده است، جدولي است كه مدرسه ها و به طور طبيعي مديران آنها را به پنج دسته تقسيم مي كند و شش محور سازماني مهم را در ارتباط با اين مدرسه ها مورد بررسي قرار مي دهد. مديران محترم مدرسه ها مي توانند جايگاه خود را در جدول پيدا كنند و ا گر متأسفانه خود را رديف هاي مدرسه سنتي و خام يافتند، نسبت به تجديد نظر كلي در شيوه اداره مدرسه خويش اقدام كنند و در صورتي كه در ساير رديف ها هستند، در مورد حركت به سمت كيفيت گرايي، از تلاش بي وقفه باز نايستند.

فرهنگ
اجتماعي
انديشه
سياست
ورزش
هنر
|   اجتماعي  |  انديشه  |  سياست  |  فرهنگ   |  ورزش  |  هنر  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |