شماره‌ 1823‏‎ ‎‏‏،‏‎9 May 1999 ارديبهشت‌ 1378 ، ‏‎ يكشنبه‌ 19‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Free Tribune
Business
Stocks
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
غلامحسين‌‏‎ همسر‏‎ با‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
كرد‏‎ صحبت‌‏‎ تلفني‌‏‎ كرباسچي‌‏‎
خدمات‌‏‎ از‏‎ "فعلا‏‎ كشور‏‎ اينكه‌‏‎ از‏‎ : خاتمي‌‏‎
‎‏‏، متاسفيم‌‏‎ مي‌شود‏‎ محروم‌‏‎ كرباسچي‌‏‎

:موگابه‌‏‎ رابرت‌‏‎ و‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎
مذاكرات‌‏‎ دور‏‎ نخستين‌‏‎
و‏‎ ايران‌‏‎ جمهوري‌‏‎ روءساي‌‏‎
شد‏‎ برگزار‏‎ زيمبابوه‌‏‎

و‏‎ وزرا‏‎ معاونان‌‏‎ نامه‌‏‎
معظم‌‏‎ رهبر‏‎ به‌‏‎ استانداران‌‏‎
كرباسچي‌‏‎ غلامحسين‌‏‎ درباره‌‏‎ انقلاب‏‎

بلندپايه‌‏‎ هيات‌‏‎ يك‌‏‎ راس‌‏‎ در‏‎
هفته‌‏‎ آخر‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
مي‌رود‏‎ قطر‏‎ و‏‎ عربستان‌‏‎ سوريه‌ ، ‏‎ به‌‏‎

زيمبابوه‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رييس‌‏‎ ديدار‏‎
اسلامي‌‏‎ معظم‌انقلاب‏‎ رهبر‏‎ با‏‎

آقاي‌‏‎ از‏‎ كويت‌‏‎ امير‏‎ دعوت‌‏‎
كشور‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ ديدار‏‎ خاتمي‌براي‌‏‎

سياسي‌‏‎ يادداشت‌‏‎

:كشور‏‎ وزير‏‎ معاون‌‏‎ تاج‌زاده‌‏‎
ويژه‌اي‌‏‎ نگاه‌‏‎ بايد‏‎ شوراها ، ‏‎ عضو‏‎ زنان‌‏‎
داشته‌‏‎ زنان‌‏‎ مشكلات‌‏‎ مسائل‌و‏‎ به‌‏‎
باشند‏‎

را‏‎ اسلام‌‏‎ امام‌‏‎ :مصطفوي‌‏‎ زهرا‏‎
را‏‎ انقلاب‏‎ خاتمي‌‏‎ وآقاي‌‏‎ كرد‏‎ زنده‌‏‎

وزارت‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ تركيه‌‏‎ سفير‏‎
شد‏‎ احضار‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎

در‏‎ دانشجويي‌‏‎ تحصن‌‏‎ برگزاري‌‏‎
تهران‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ سردر‏‎ مقابل‌‏‎

غلامحسين‌‏‎ همسر‏‎ با‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
كرد‏‎ صحبت‌‏‎ تلفني‌‏‎ كرباسچي‌‏‎
خدمات‌‏‎ از‏‎ "فعلا‏‎ كشور‏‎ اينكه‌‏‎ از‏‎ : خاتمي‌‏‎
‎‏‏، متاسفيم‌‏‎ محروم‌مي‌شود‏‎ كرباسچي‌‏‎

شهردار‏‎ كرباسچي‌‏‎ غلامحسين‌‏‎ زنداني‌شدن‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
خاتمي‌‏‎ محمد‏‎ سيد‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ تهران‌‏‎ سابق‌‏‎
ضمن‌‏‎ وي‌‏‎ همسر‏‎ با‏‎ تلفني‌‏‎ گفت‌وگوي‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
آقاي‌‏‎ جناب‏‎:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ فرزندان‌‏‎ و‏‎ وي‌‏‎ از‏‎ احوالپرسي‌‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ انقلاب‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ شخصيتهايي‌‏‎ از‏‎ كرباسچي‌‏‎
و‏‎ استقلال‌‏‎ خواستار‏‎ و‏‎ امام‌‏‎ پيرو‏‎ و‏‎ مبارز‏‎ و‏‎ مقاوم‌‏‎ چهره‌هاي‌‏‎
را‏‎ آن‌‏‎ هزينه‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ استقرار‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ آزادي‌‏‎
نيز‏‎ انقلاب‏‎ از‏‎ بعد‏‎ و‏‎ پرداخت‌‏‎ شكنجه‌‏‎ و‏‎ زندان‌‏‎ تحمل‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎
خدمت‌‏‎ و‏‎ خير‏‎ eمنشا‏‎ و‏‎ خدمتگزار‏‎ و‏‎ توانا‏‎ مديران‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
خدمت‌‏‎ و‏‎ كار‏‎ نشانه‌هاي‌‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ همين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ فراوان‌‏‎
خدمات‌‏‎ از‏‎ "فعلا‏‎ كشور‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ و‏‎ مي‌بينيم‌‏‎ را‏‎ ايشان‌‏‎
.متاسفيم‌‏‎ مي‌شود‏‎ محروم‌‏‎ ايشان‌‏‎
برابر‏‎ در‏‎ ما‏‎:‎افزود‏‎ همچنين‌‏‎ گفت‌وگو‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
شكلي‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ كدام‌‏‎ هر‏‎ و‏‎ داريم‌‏‎ قرار‏‎ الهي‌‏‎ امتحان‌‏‎ و‏‎ ابتلاء‏‎
.بدهيم‌‏‎ امتحان‌‏‎
سرفراز‏‎ آزمون‌‏‎ و‏‎ امتحان‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ شما‏‎ و‏‎ ايشان‌‏‎ كه‌‏‎ اميدوارم‌‏‎
.بيائيد‏‎ بيرون‌‏‎

: موگابه‌‏‎ رابرت‌‏‎ و‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎
مذاكرات‌‏‎ دور‏‎ نخستين‌‏‎
و‏‎ ايران‌‏‎ جمهوري‌‏‎ روءساي‌‏‎
شد‏‎ برگزار‏‎ زيمبابوه‌‏‎

در‏‎ كه‌‏‎ زيمبابوه‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ "موگابه‌‏‎ رابرت‌‏‎": سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
گذشته‌‏‎ روز‏‎ است‌ ، ‏‎ كرده‌‏‎ سفر‏‎ به‌تهران‌‏‎ رتبه‌‏‎ عالي‌‏‎ هيات‌‏‎ يك‌‏‎ راس‌‏‎
استقبال‌‏‎ مورد‏‎(سعدآباد‏‎)‎ جمهوري‌اسلامي‌‏‎ ساختمان‌‏‎ مجموعه‌‏‎ در‏‎
ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎ آقاي‌‏‎ رسمي‌‏‎
.قرارگرفت‌‏‎
ديدار‏‎ براي‌‏‎ بلافاصله‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ تهران‌‏‎ وارد‏‎ جمعه‌‏‎ روز‏‎ موگابه‌‏‎
.كرد‏‎ سفر‏‎ شهر‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ اصفهان‌ ، ‏‎ ذوبآهن‌‏‎ كارخانه‌‏‎ از‏‎
رسمي‌‏‎ استقبال‌‏‎ مراسم‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ زيمبابوه‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
آقاي‌‏‎ رسمي‌‏‎ دعوت‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎:باخبرنگاران‌گفت‌‏‎ درمصاحبه‌‏‎
هيات‌‏‎ خود ، ‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ موگابه‌‏‎.است‌‏‎ كرده‌‏‎ سفر‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ خاتمي‌‏‎
و‏‎ كرد‏‎ دعوت‌تشكر‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ زيمبابوه‌‏‎ دولت‌‏‎ و‏‎ ملت‌‏‎ همراه‌ ، ‏‎
بخشهاي‌‏‎ در‏‎ بويژه‌‏‎ زمينه‌ها‏‎ تمامي‌‏‎ در‏‎ همكاريها‏‎ برگسترش‌‏‎
.كرد‏‎ تاكيد‏‎ جانبه‌‏‎ دو‏‎ روابط‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎ و‏‎ وفرهنگي‌‏‎ اقتصادي‌‏‎
و‏‎ مستحكم‌‏‎ بسيار‏‎ تاريخي‌‏‎ لحاظ‏‎ از‏‎ را‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ روابط‏‎ وي‌‏‎
در‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ همسوئي‌‏‎ و‏‎ همكاري‌‏‎:گفت‌‏‎ كردو‏‎ توصيف‌‏‎ دوستانه‌‏‎
بخوبي‌‏‎ غيرمتعهدها‏‎ درجنبش‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مسائل‌‏‎ زمينه‌‏‎
.هستيم‌‏‎ همكاري‌ها‏‎ اين‌‏‎ توسعه‌‏‎ خواهان‌‏‎ ما‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ ديده‌‏‎
در‏‎ را‏‎ دفاع‌‏‎ و‏‎ دارائي‌‏‎ خارجه‌ ، ‏‎ امور‏‎ وزيران‌‏‎ حضور‏‎ موگابه‌‏‎
راههاي‌‏‎ كردن‌‏‎ فعال‌‏‎ براي‌‏‎ كشورش‌‏‎ عزم‌‏‎ همراهش‌نشانه‌‏‎ هيات‌‏‎
.كرد‏‎ ارزيابي‌‏‎ دوكشور‏‎ بين‌‏‎ سياسي‌‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎ همكاري‌‏‎
منطقه‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ مهم‌‏‎ نقش‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
دريچه‌‏‎ سفر‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اميدواري‌‏‎ اسلام‌ ، ابراز‏‎ جهان‌‏‎ بويژه‌‏‎
.بگشايد‏‎ دوكشور‏‎ برادرانه‌‏‎ روابط‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ جديدي‌‏‎
در‏‎ نيز‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ خاتمي‌‏‎ محمد‏‎ سيد‏‎ آقاي‌‏‎
مسائل‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ همكاري‌هاي‌‏‎ برگسترش‌‏‎ گفت‌وگو‏‎ اين‌‏‎
كه‌‏‎ هستم‌‏‎ مطمئن‌‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ تاكيدكرد‏‎ بين‌المللي‌‏‎ و‏‎ جانبه‌‏‎ دو‏‎
.باشد‏‎ دوكشور‏‎ هر‏‎ براي‌‏‎ وبركت‌‏‎ خير‏‎ منشا‏‎ مي‌تواند‏‎ روابط‏‎ اين‌‏‎
و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ مشترك‌‏‎ ديدگاههاي‌‏‎ و‏‎ اهداف‌‏‎ به‌‏‎ وي‌‏‎
آغاز‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ موگابه‌‏‎ آقاي‌‏‎ سفر‏‎ كردكه‌‏‎ اميدواري‌‏‎ ابراز‏‎
.باشد‏‎ دوكشور‏‎ بين‌‏‎ دوستانه‌‏‎ روابط‏‎ از‏‎ جديدي‌‏‎ مرحله‌‏‎
كشورهاي‌‏‎ با‏‎ نزديك‌‏‎ و‏‎ دوستانه‌‏‎ روابط‏‎:‎كرد‏‎ تاكيد‏‎ وي‌‏‎
جايگاه‌‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ درديپلماسي‌‏‎ آفريقايي‌‏‎
.مي‌دهيم‌‏‎ خاص‌‏‎ آن‌اهميت‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ و‏‎ است‌‏‎ برخوردار‏‎ ويژه‌اي‌‏‎
مبارزات‌‏‎ و‏‎ مشترك‌‏‎ ديدگاههاي‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
و‏‎ شد‏‎ يادآور‏‎ را‏‎ پيشرفت‌‏‎ و‏‎ عدالت‌‏‎ كشوربراي‌‏‎ دو‏‎ ارزنده‌‏‎
عليه‌‏‎ موگابه‌‏‎ شخص‌آقاي‌‏‎ بويژه‌‏‎ زيمبابوه‌‏‎ كشور‏‎ مبارزات‌‏‎
.ستود‏‎ را‏‎ (نژادپرستي‌‏‎)‎ آپارتايد‏‎
زيمبابوه‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ روابط‏‎:‎گفت‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
مجامع‌‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎ چارچوبغيرمتعهدها ، ‏‎ در‏‎ مي‌تواند‏‎
.خوبي‌باشد‏‎ بسيار‏‎ آثار‏‎ منشا‏‎ بين‌المللي‌‏‎
مراسم‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
موگابه‌‏‎ و‏‎ خاتمي‌‏‎ آقايان‌‏‎ مذاكرات‌‏‎ دور‏‎ نخستين‌‏‎ استقبال‌رسمي‌ ، ‏‎
.شد‏‎ برگزار‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎
بر‏‎ علاوه‌‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ روزه‌‏‎ سه‌‏‎ سفر‏‎ در‏‎ موگابه‌‏‎ رابرت‌‏‎
مقام‌‏‎ با‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ خود ، ‏‎ ايراني‌‏‎ باهمتاي‌‏‎ مذاكره‌‏‎ و‏‎ گفتگو‏‎
.كند‏‎ ديدار‏‎ اسلامي‌نيز‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎
رهبر‏‎ (‎ره‌‏‎)خميني‌‏‎ امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ مطهر‏‎ حرم‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ همچنين‌‏‎ وي‌‏‎
مقام‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ گل‌‏‎ نثار‏‎ با‏‎ و‏‎ يافت‌‏‎ حضور‏‎ انقلاباسلامي‌‏‎ كبير‏‎
.كرد‏‎ احترام‌‏‎ اداي‌‏‎ اسلامي‌ايران‌‏‎ جمهوري‌‏‎ بنيانگذار‏‎ شامخ‌‏‎

و‏‎ وزرا‏‎ معاونان‌‏‎ نامه‌‏‎
معظم‌‏‎ رهبر‏‎ به‌‏‎ استانداران‌‏‎
كرباسچي‌‏‎ غلامحسين‌‏‎ انقلابدرباره‌‏‎


الرحيم‌‏‎ الرحمن‌‏‎ بسم‌الله‌‏‎
اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ مبارك‌‏‎ محضر‏‎
العالي‌‏‎ مدظله‌‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎
وافره‌‏‎ تحيات‌‏‎ اداي‌‏‎ و‏‎ سلام‌‏‎ با‏‎
قضايي‌‏‎ بررسي‌‏‎ سال‌‏‎ حدود 2‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ مستحضريد ، ‏‎ كه‌‏‎ همانگونه‌‏‎
عواقب‏‎ و‏‎ مسائل‌‏‎ "طبعا‏‎ كه‌‏‎ تهران‌‏‎ شهرداري‌‏‎ پرونده‌‏‎ درخصوص‌‏‎
با‏‎ موافقت‌‏‎ بخاطر‏‎ است‌ ، ‏‎ داشته‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ را‏‎ گوناگوني‌‏‎
از‏‎ تن‌‏‎ به‌ 5‏‎ زمين‌‏‎ قطعه‌‏‎ فروش‌ 5‏‎ در‏‎ تخفيف‌‏‎ درصد‏‎ درخواست‌ 20‏‎
به‌‏‎)‎ وقت‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ مجوز‏‎ به‌‏‎ مستند‏‎ كه‌‏‎ شهرداري‌‏‎ مديران‌‏‎
انفصال‌‏‎ زندان‌ ، ‏‎ شامل‌‏‎ كيفري‌‏‎ بوده‌ ، ‏‎ (شهر‏‎ شوراي‌‏‎ قائم‌مقامي‌‏‎
غلامحسين‌‏‎ آقاي‌‏‎ جناب‏‎ براي‌‏‎ سنگيني‌‏‎ نقدي‌‏‎ جريمه‌‏‎ و‏‎ خدمت‌‏‎ از‏‎
دوران‌‏‎ موءثر‏‎ و‏‎ موفق‌‏‎ مديران‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ تهران‌‏‎ شهردار‏‎ كرباسچي‌‏‎
شده‌‏‎ صادر‏‎ بوده‌ ، ‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ نظام‌‏‎ ساله‌‏‎ حيات‌ 20‏‎
و‏‎ قطعي‌‏‎ را‏‎ حكم‌‏‎ اين‌‏‎ قضايي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ دليل‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎
.است‌‏‎ دانسته‌‏‎ كشور‏‎ عالي‌‏‎ ديوان‌‏‎ در‏‎ تجديدنظر‏‎ غيرقابل‌‏‎
اجرايي‌‏‎ نظام‌‏‎ در‏‎ تخفيف‌ها‏‎ اينگونه‌‏‎ اعطاء‏‎ كه‌‏‎ آنجايي‌‏‎ از‏‎
جذب‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ نهادها‏‎ و‏‎ دستگاهها‏‎ اغلب‏‎ در‏‎ و‏‎ معمول‌‏‎ روشي‌‏‎
است‌‏‎ بوده‌‏‎ اجتنابناپذير‏‎ و‏‎ عادي‌‏‎ امري‌‏‎ كارآمد‏‎ نيروهاي‌‏‎
از‏‎ استفاده‌‏‎ با‏‎ مي‌دانيد ، ‏‎ مصلحت‌‏‎ چنانچه‌‏‎ خواهشمنديم‌‏‎
به‌‏‎ معضل‌ ، دستور‏‎ اين‌‏‎ حل‌وفصل‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ خود ، ‏‎ ويژه‌‏‎ اختيارات‌‏‎
.فرمائيد‏‎ صادر‏‎ لازم‌‏‎ اقدام‌‏‎
را‏‎ حضرتعالي‌‏‎ بركت‌‏‎ و‏‎ باعزت‌‏‎ عمر‏‎ طول‌‏‎ متعال‌‏‎ خداوند‏‎ از‏‎
.خواهانيم‌‏‎
ورحمتالله‌‏‎ عليكم‌‏‎ والسلام‌‏‎
خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزارت‌‏‎ *
پژوهش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ معاون‌‏‎ خرازي‌ ، ‏‎ صادق‌‏‎ -‎‏‏1‏‎
مشاور‏‎ منفرد ، ‏‎ علي‌‏‎ سيد‏‎ دكتر‏‎ -‎‏‏2‏‎
مالي‌‏‎ و‏‎ اداري‌‏‎ معاون‌‏‎ بانك‌ ، ‏‎ مرتضي‌‏‎ -‎‏‏3‏‎
وزير‏‎ مشاور‏‎ اردبيلي‌ ، ‏‎ پور‏‎ كاظم‌‏‎ دكتر‏‎ -‎‏‏4‏‎
اقيانوسيه‌‏‎ و‏‎ آسيا‏‎ امور‏‎ معاون‌‏‎ امين‌زاده‌ ، ‏‎ محسن‌‏‎ مهندس‌‏‎ -‎‎‏‏5‏‎
مشاور‏‎ روانچي‌ ، ‏‎ -‎‎‏‏6‏‎
كنسولي‌‏‎ و‏‎ پارلماني‌‏‎ معاون‌‏‎ هادي‌ ، ‏‎ دكتر‏‎ -‎‏‏7‏‎
بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ *
فني‌‏‎ معاون‌‏‎ فائقي‌ ، ‏‎ سعيد‏‎ مهندس‌‏‎ -‎‏‏1‏‎
مجلس‌‏‎ امور‏‎ و‏‎ حقوقي‌‏‎ معاون‌‏‎ رمضانيانپور ، ‏‎ -‎‏‏2‏‎
نقدي‌نژاد‏‎ حسن‌‏‎ -‎‏‏3‏‎
آموزش‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ امور‏‎ معاون‌‏‎ زاده‌ ، ‏‎ افشار‏‎ -‎‏‏4‏‎
بانوان‌‏‎ ورزش‌‏‎ امور‏‎ معاون‌‏‎ طاهريان‌ ، ‏‎ طاهره‌‏‎ خانم‌‏‎ -‎‏‏5‏‎
كامبوزيا‏‎ جعفر‏‎ محمد‏‎ -‎‏‏6‏‎
بودجه‌‏‎ و‏‎ برنامه‌‏‎ سازمان‌‏‎ *
اجتماعي‌‏‎ امور‏‎ معاون‌‏‎ آزاد ، ‏‎ عسگري‌‏‎ محمد‏‎ -‎‏‏1‏‎
فني‌‏‎ امور‏‎ معاون‌‏‎ شفاعت‌ ، ‏‎ احمد‏‎ مهندس‌‏‎ -‎‏‏2‏‎
زيربنايي‌‏‎ امور‏‎ معاون‌‏‎ ماهرو ، ‏‎ حسين‌‏‎ مهندس‌‏‎ -‎‏‏3‏‎
شوراي‌‏‎ دبير‏‎ و‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎ مشاور‏‎ راد ، ‏‎ سپهري‌‏‎ محمد‏‎ دكتر‏‎ -‎‏‏4‏‎
ورزي‌‏‎ داده‌‏‎ عالي‌‏‎
هماهنگي‌‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎ امور‏‎ معاون‌‏‎ نيلي‌ ، ‏‎ مسعود‏‎ دكتر‏‎ -‎‎‏‏5‏‎
مجلس‌‏‎ امور‏‎ و‏‎ پشتيباني‌‏‎ معاون‌‏‎ ضرغام‌ ، ‏‎ دكترنصرت‌الله‌‏‎ -‎‏‏6‏‎
سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎ معاون‌‏‎ مدد ، ‏‎ محمد‏‎ دكتر‏‎ -‎‏‏7‏‎
كشور‏‎ نقشه‌برداري‌‏‎
پژوهشي‌‏‎ و‏‎ آموزشي‌‏‎ فرهنگي‌ ، ‏‎ معاون‌‏‎ بنيانيان‌ ، ‏‎ حسن‌‏‎ مهندس‌‏‎ -‎‎‏‏8‏‎
توليدي‌‏‎ امور‏‎ معاون‌‏‎ لاريجاني‌ ، ‏‎ شمس‌‏‎ حسين‌‏‎ -‎‏‏9‏‎
ارشاد‏‎ وزارت‌‏‎ *
مجلس‌‏‎ و‏‎ حقوقي‌‏‎ امور‏‎ معاون‌‏‎ نوري‌ ، ‏‎ اعظم‌‏‎ -‎‏‏1‏‎
فرهنگي‌‏‎ ميراث‌‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎ بهشتي‌ ، ‏‎ محمد‏‎ مهندس‌‏‎ -‎‎‏‏2‏‎
هنري‌‏‎ امور‏‎ معاون‌‏‎ كاظمي‌ ، ‏‎ مهندس‌‏‎ -‎‎‏‏3‏‎
جهانگردي‌‏‎ امور‏‎ معاون‌‏‎ معزالدين‌ ، ‏‎ محمد‏‎ مهندس‌‏‎ -‎‏‏4‏‎
زيارت‌‏‎ و‏‎ حج‌‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎ رضايي‌ ، ‏‎ حسين‌‏‎ -‎‏‏5‏‎
فرهنگي‌‏‎ امور‏‎ معاون‌‏‎ جامعي‌ ، ‏‎ مسجد‏‎ احمد‏‎ ‎‏‏6‏‎
كشاورزي‌‏‎ وزارت‌‏‎ *
ترويج‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ تحقيقات‌‏‎ معاون‌‏‎ كشاورز ، ‏‎ مهندس‌‏‎ -‎‏‏1‏‎
بودجه‌‏‎ و‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ معاون‌‏‎ صباغ‌ ، ‏‎ مهندس‌‏‎ -‎‏‏2‏‎
باغباني‌‏‎ امور‏‎ معاون‌‏‎ طهماسبي‌ ، ‏‎ مهندس‌‏‎ -‎‎‏‏3‏‎
زراعت‌‏‎ امور‏‎ معاون‌‏‎ شريعتمدار ، ‏‎ مهندس‌‏‎ -‎‎‏‏4‏‎
زيربنايي‌‏‎ و‏‎ فني‌‏‎ معاون‌‏‎ حسيني‌فر ، ‏‎ مهندس‌‏‎ -‎‎‏‏5‏‎
پشتيباني‌‏‎ و‏‎ حقوقي‌‏‎ و‏‎ مجلس‌‏‎ امور‏‎ معاون‌‏‎ امراللهي‌ ، ‏‎ مهندس‌‏‎ -‎‏‏6‏‎
بهره‌برداري‌‏‎ و‏‎ نظام‌‏‎ امور‏‎ معاون‌‏‎ طباطبايي‌ ، ‏‎ مهندس‌‏‎ -‎‎‏‏7‏‎
تعاون‌‏‎ مركزي‌‏‎ سازمان‌‏‎ عامل‌‏‎ مدير‏‎ ميرمحمدي‌ ، ‏‎ مهندس‌‏‎ -‎‎‏‏8‏‎
روستايي‌‏‎
مركزي‌‏‎ بانك‌‏‎ *
مركزي‌‏‎ بانك‌‏‎ مقام‌‏‎ قائم‌‏‎ وهاجي‌ ، ‏‎ -‎‎‏‏1‏‎
مركزي‌‏‎ بانك‌‏‎ كل‌‏‎ دبير‏‎ شيباني‌ ، ‏‎ دكتر‏‎ -‎‎‏‏2‏‎
ارزي‌‏‎ معاون‌‏‎ مجرد ، ‏‎ -‎‏‏3‏‎
اقتصادي‌‏‎ معاون‌‏‎ كميجاني‌ ، ‏‎ -‎‎‏‏4‏‎
مالي‌‏‎ اداري‌‏‎ معاون‌‏‎ ثقفي‌ ، ‏‎ -‎‎‏‏5‏‎
نفت‌‏‎ وزارت‌‏‎ *
بين‌الملل‌‏‎ امور‏‎ مدير‏‎ غنيمي‌فرد ، ‏‎ حجت‌الله‌‏‎ دكتر‏‎ -‎‏‏1‏‎
اداري‌‏‎ امور‏‎ مدير‏‎ وزيري‌ ، ‏‎ -‎‏‏2‏‎
مالي‌‏‎ امور‏‎ مدير‏‎ در ، ‏‎ كار‏‎ علي‌‏‎ -‎‏‏3‏‎
خزر‏‎ درياي‌‏‎ گاز‏‎ و‏‎ نفت‌‏‎ معاون‌‏‎ ماجدي‌ ، ‏‎ علي‌‏‎ دكتر‏‎ -‎‏‏4‏‎
جنوب‏‎ مناطق‌‏‎ مدير‏‎ بهشتيان‌ ، ‏‎ سيدعلي‌‏‎ مهندس‌‏‎ -‎‏‏5‏‎
توليد‏‎ امور‏‎ معاون‌‏‎ هاشمي‌ ، ‏‎ علي‌‏‎ مهندس‌‏‎ -‎‏‏6‏‎
اداري‌‏‎ و‏‎ مالي‌‏‎ معاون‌‏‎ موسوي‌ ، ‏‎ عباس‌‏‎ سيد‏‎ -‎‎‏‏7‏‎
برنامه‌ريزي‌‏‎ امور‏‎ معاون‌‏‎ ثقفيان‌ ، ‏‎ فريدون‌‏‎ مهندس‌‏‎ -‎‏‏8‏‎
برنامه‌ريزي‌‏‎ مدير‏‎ خاكي‌ ، ‏‎ مصطفي‌‏‎ مهندس‌‏‎ -‎‏‏9‏‎
گاز‏‎ معاون‌‏‎ هاشمي‌ ، ‏‎ مهدي‌‏‎ مهندس‌‏‎ -‎‏‏10‏‎
بازرگاني‌‏‎ معاون‌‏‎ فتحي‌نژاد ، ‏‎ اردشير‏‎ مهندس‌‏‎ -‎‎‏‏11‏‎
مهندسي‌‏‎ معاون‌‏‎ معزي‌ ، ‏‎ مير‏‎ دكتر‏‎ -‎‏‏12‏‎
بين‌الملل‌‏‎ امور‏‎ معاون‌‏‎ حسيني‌ ، ‏‎ مهندس‌سيدمهدي‌‏‎ -‎‏‏13‏‎
وزير‏‎ مشاور‏‎ هندي‌ ، ‏‎ اصغر‏‎ دكتر‏‎ -‎‏‏14‏‎
نفت‌‏‎ وزارت‌‏‎ ستاد‏‎ رئيس‌‏‎ لاهيجانيان‌ ، ‏‎ مهندس‌رسول‌‏‎ -‎‎‏‏15‏‎
كشور‏‎ پخش‌‏‎ و‏‎ پالايش‌‏‎ معاون‌‏‎ آقايي‌ ، ‏‎ محمد‏‎ مهندس‌‏‎ -‎‎‏‏16‏‎
گاز‏‎ شركت‌‏‎ مديرعامل‌‏‎ محمدنژاد ، ‏‎ حمدالله‌‏‎ -‎‏‏17‏‎
اتمي‌‏‎ انرژي‌‏‎ سازمان‌‏‎ *
ايمني‌‏‎ و‏‎ حفاظت‌‏‎ معاونت‌‏‎ حاجي‌سعيد ، ‏‎ سيدمحمد‏‎ مهندس‌‏‎ -‎‏‏1‏‎
هسته‌اي‌‏‎
مالي‌‏‎ و‏‎ اداري‌‏‎ معاون‌‏‎ عصاري‌ ، ‏‎ عزيزالله‌‏‎ مهندس‌‏‎ -‎‏‏2‏‎
پژوهشي‌‏‎ معاون‌‏‎ آفريده‌ ، ‏‎ حسين‌‏‎ دكتر‏‎ -‎‏‏3‏‎
مجلس‌‏‎ امور‏‎ معاون‌‏‎ احمدي‌ ، ‏‎ وحيد‏‎ مهندس‌‏‎ -‎‏‏4‏‎
ايران‌‏‎ آمار‏‎ مركز‏‎ *
سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎ زالي‌ ، ‏‎ عباس‌‏‎ دكتر‏‎ -‎‏‏1‏‎
سازمان‌‏‎ معاون‌‏‎ نوابپور ، ‏‎ حميدرضا‏‎ مهندس‌‏‎ -‎‎‏‏2‏‎
سازمان‌‏‎ معاون‌‏‎ ابراهيمي‌ ، ‏‎ پور‏‎ محمد‏‎ -‎‏‏3‏‎
سازمان‌‏‎ معاون‌‏‎ فقيهي‌ ، ‏‎ مهندس‌‏‎ -‎‏‏4‏‎
معادن‌‏‎ وزارت‌‏‎ *
برنامه‌‏‎ و‏‎ طرح‌‏‎ معاون‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ جعفر‏‎ مهندس‌‏‎ -‎‎‏‏1‏‎
ايران‌‏‎ معادن‌‏‎ سهامي‌‏‎ شركت‌‏‎ عامل‌‏‎ مدير‏‎ سرقيني‌ ، ‏‎ دكتر‏‎ -‎‎‏‏2‏‎
ايران‌‏‎ مس‌‏‎ صنايع‌‏‎ ملي‌‏‎ شركت‌‏‎ عامل‌‏‎ مدير‏‎ هاشم‌زائي‌ ، ‏‎ مهندس‌‏‎ -‎‎‏‏3‏‎
فولاد‏‎ ملي‌‏‎ شركت‌‏‎ عامل‌‏‎ مدير‏‎ موءذن‌زاده‌ ، ‏‎ مصطفي‌‏‎ مهندس‌‏‎ -‎‎‏‏4‏‎
ايران‌‏‎
و‏‎ فني‌‏‎ آموزش‌‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎ كار‏‎ معاون‌‏‎ سرخو ، ‏‎ محسن‌‏‎ -‎‏‏6‏‎
حرفه‌اي‌‏‎
عالي‌‏‎ آموزش‌‏‎ و‏‎ علوم‌‏‎ وزارت‌‏‎ *
پشتيباني‌‏‎ معاون‌‏‎ دانش‌ ، ‏‎ فخرالدين‌‏‎ -‎‏‏1‏‎
دانشجويي‌‏‎ معاون‌‏‎ جعفرميرمنفرد ، ‏‎ دكتر‏‎ -‎‏‏2‏‎
اجتماعي‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ معاون‌‏‎ خانيكي‌ ، ‏‎ هادي‌‏‎ دكتر‏‎ -‎‎‏‏3‏‎
آموزشي‌‏‎ معاون‌‏‎ توفيقي‌ ، ‏‎ جعفر‏‎ دكتر‏‎ -‎‏‏4‏‎
كشور‏‎ وزارت‌‏‎ *
مالي‌‏‎ و‏‎ اداري‌‏‎ معاون‌‏‎ بهزاديان‌ ، ‏‎ محمدرضا‏‎ -‎‎‏‏1‏‎
برنامه‌‏‎ و‏‎ طرح‌‏‎ معاون‌‏‎ آقايي‌ ، ‏‎ هدايت‌الله‌‏‎ -‎‎‏‏2‏‎
كشور‏‎ احوال‌‏‎ ثبت‌‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎ رحماني‌ ، ‏‎ علي‌اكبر‏‎ -‎‎‏‏3‏‎
مجلس‌‏‎ و‏‎ حقوقي‌‏‎ امور‏‎ معاون‌‏‎ محقر ، ‏‎ علي‌‏‎ -‎‎‏‏4‏‎
عمراني‌‏‎ امور‏‎ و‏‎ هماهنگي‌‏‎ معاون‌‏‎ خرم‌ ، ‏‎ احمد‏‎ -‎‎‏‏5‏‎
اجتماعي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ معاون‌‏‎ تاج‌زاده‌ ، ‏‎ سيدمصطفي‌‏‎ -‎‎‏‏6‏‎
شهري‌‏‎ راه‌آهن‌‏‎ شركت‌‏‎ مديرعامل‌‏‎ رفسنجاني‌ ، ‏‎ هاشمي‌‏‎ محسن‌‏‎ -‎‎‏‏7‏‎
(مترو‏‎)‎ حومه‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎
تلگراف‌‏‎ و‏‎ پست‌‏‎ وزارت‌‏‎ *
فن‌آوري‌‏‎ و‏‎ تحقيقات‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ معاون‌‏‎ صفوي‌ ، ‏‎ سيدمصطفي‌‏‎ -‎‏‏1‏‎
وزارت‌‏‎
بين‌الملل‌‏‎ امور‏‎ معاون‌‏‎ تابشيان‌ ، ‏‎ مهدي‌‏‎ -‎‎‏‏2‏‎
و‏‎ حقوقي‌‏‎ و‏‎ پشتيباني‌‏‎ معاون‌‏‎ شمسي‌ ، ‏‎ داودي‌‏‎ سيداسماعيل‌‏‎ -‎‏‏3‏‎
مجلس‌‏‎ امور‏‎
آزاد‏‎ مناطق‌‏‎ سازمان‌‏‎ *
آزاد‏‎ مناطق‌‏‎ شورايعالي‌‏‎ دبير‏‎ الويري‌ ، ‏‎ مهندس‌مرتضي‌‏‎ -‎‏‏1‏‎
شورايعالي‌‏‎ دبير‏‎ مقام‌‏‎ قائم‌‏‎ مهندس‌سيدمحمدرضاواقفي‌ ، ‏‎ -‎‎‏‏2‏‎
صنايع‌‏‎ وزارت‌‏‎ *
صنايع‌‏‎ نوسازي‌‏‎ و‏‎ گسترش‌‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎ تركان‌ ، ‏‎ اكبر‏‎ مهندس‌‏‎ -‎‏‏1‏‎
ايران‌ ، ‏‎
دارايي‌‏‎ و‏‎ اقتصاد‏‎ وزارت‌‏‎ *
نواب‏‎ مهدي‌‏‎ -‎‎‏‏1‏‎
شهرسازي‌‏‎ و‏‎ مسكن‌‏‎ وزارت‌‏‎ *
مجلس‌‏‎ امور‏‎ و‏‎ پشتيباني‌‏‎ معاونت‌‏‎ ابوطالبي‌ ، ‏‎ ميرزا‏‎ عباس‌‏‎ -‎‎‏‏1‏‎
جهادسازندگي‌‏‎ وزارت‌‏‎ *
دام‌‏‎ امور‏‎ معاون‌‏‎ كبيري‌ ، ‏‎ -‎‏‏1‏‎
پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ وزارت‌‏‎ *
و‏‎ حقوقي‌‏‎ امور‏‎ و‏‎ ايثارگران‌‏‎ و‏‎ شاهد‏‎ معاون‌‏‎ نوروزي‌ ، ‏‎ اصغر‏‎ -‎‎‏‏1‏‎
مجلس‌‏‎
املاك‌‏‎ و‏‎ مجلس‌‏‎ و‏‎ حقوقي‌‏‎ امور‏‎ معاون‌‏‎ صادقلو ، ‏‎ -‎‎‏‏2‏‎
استانداران‌‏‎ *
آذربايجان‌شرقي‌‏‎ استاندار‏‎ محمدزاده‌ ، ‏‎ -‎‎‏‏1‏‎
ايلام‌‏‎ استاندار‏‎ زاهدي‌ ، ‏‎ -‎‏‏2‏‎
بوشهر‏‎ استاندار‏‎ لاري‌ ، ‏‎ انصاري‌‏‎ -‎‏‏3‏‎
بلوچستان‌‏‎ و‏‎ سيستان‌‏‎ استاندار‏‎ حسيني‌ ، ‏‎ -‎‎‏‏4‏‎
لرستان‌‏‎ استاندار‏‎ رسولي‌ ، ‏‎ -‎‎‏‏5‏‎
مازندران‌‏‎ استاندار‏‎ كشاورزيان‌ ، ‏‎ -‎‎‏‏6‏‎
زنجان‌‏‎ استاندار‏‎ سلطاني‌فر ، ‏‎ -‎‎‏‏7‏‎
خراسان‌‏‎ استاندار‏‎ مهرعليزاده‌ ، ‏‎ -‎‎‏‏8‏‎
آذربايجان‌غربي‌‏‎ استاندار‏‎ غريباني‌ ، ‏‎ -‎‎‏‏9‏‎
بختياري‌‏‎ و‏‎ چهارمحال‌‏‎ استاندار‏‎ حسيني‌ ، ‏‎ -‎‎‏‏10‏‎
بويراحمد‏‎ و‏‎ كهكيلويه‌‏‎ استاندار‏‎ اولياء ، ‏‎ -‎‏‏11‏‎
گلستان‌‏‎ استاندار‏‎ درازگيسو ، ‏‎ -‎‎‏‏12‏‎
تهران‌‏‎ استاندار‏‎ آيت‌اللهي‌ ، ‏‎ -‎‎‏‏13‏‎
قم‌‏‎ استاندار‏‎ سعادت‌ ، ‏‎ -‎‎‏‏14‏‎
كرمان‌‏‎ استاندار‏‎ محمودي‌ ، ‏‎ -‎‎‏‏15‏‎
كردستان‌‏‎ استاندار‏‎ رمضانزاده‌ ، ‏‎ -‎‎‏‏16‏‎
گيلان‌‏‎ استاندار‏‎ صوفي‌ ، ‏‎ -‎‏‏17‏‎
اردبيل‌‏‎ استاندار‏‎ طهائي‌ ، ‏‎ -‎‎‏‏18‏‎
اصفهان‌‏‎ استاندار‏‎ موسوي‌ ، ‏‎ -‎‎‏‏19‏‎
يزد‏‎ استاندار‏‎ سفيد ، ‏‎ -‎‎‏‏20‏‎
قزوين‌‏‎ استاندار‏‎ نكوئي‌ ، ‏‎ -‎‎‏‏21‏‎
كرمانشاه‌‏‎ استاندار‏‎ مقيمي‌ ، ‏‎ -‎‎‏‏22‏‎
هرمزگان‌‏‎ استاندار‏‎ معين‌ ، ‏‎ -‎‏‏23‏‎
سمنان‌‏‎ استاندار‏‎ ميرلوحي‌ ، ‏‎ -‎‎‏‏24‏‎
مركزي‌‏‎ استاندار‏‎ عبدالوهاب ، ‏‎ -‎‎‏‏25‏‎
خوزستان‌‏‎ استاندار‏‎ مقتدايي‌ ، ‏‎ -‎‎‏‏26‏‎
همدان‌‏‎ استاندار‏‎ جابريان‌ ، ‏‎ -‎‎‏‏27‏‎
فارس‌‏‎ استاندار‏‎ صحرائيان‌ ، ‏‎ -‎‎‏‏28‏‎

بلندپايه‌‏‎ هيات‌‏‎ يك‌‏‎ راس‌‏‎ در‏‎
هفته‌‏‎ آخر‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
مي‌رود‏‎ قطر‏‎ و‏‎ عربستان‌‏‎ سوريه‌ ، ‏‎ به‌‏‎


جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ سفر‏‎:‎گفت‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ سوريه‌‏‎ سفير‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
بسيار‏‎ گام‌‏‎ قطر‏‎ و‏‎ عربستان‌‏‎ كشورهاي‌سوريه‌ ، ‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎
.است‌‏‎ عربي‌‏‎ باكشورهاي‌‏‎ ايران‌‏‎ روابط‏‎ گسترش‌‏‎ و‏‎ توسعه‌‏‎ در‏‎ مهمي‌‏‎
رئيس‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ خاتمي‌‏‎ محمد‏‎ سيد‏‎ آقاي‌‏‎
در‏‎ جاري‌‏‎ هفته‌‏‎ پنجشنبه‌‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ كنفرانس‌اسلامي‌‏‎ سازمان‌‏‎
.كند‏‎ سفر‏‎ شده‌‏‎ كشورهاي‌ياد‏‎ به‌‏‎ پايه‌‏‎ بلند‏‎ هيات‌‏‎ يك‌‏‎ راس‌‏‎
با‏‎ گفتگويي‌‏‎ در‏‎ شنبه‌‏‎ روز‏‎ سوريه‌‏‎ سفير‏‎ "الحسن‌‏‎ احمد‏‎"
مفسرين‌‏‎ و‏‎ آگاهان‌‏‎:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ اسلامي‌‏‎ خبرگزاري‌جمهوري‌‏‎
عربي‌ ، ‏‎ كشورهاي‌‏‎ به‌‏‎ خاتمي‌‏‎ سفرآقاي‌‏‎ معتقدند ، ‏‎ همچنين‌‏‎ سياسي‌‏‎
.صورت‌مي‌گيرد‏‎ منطقه‌‏‎ امنيت‌‏‎ و‏‎ صلح‌‏‎ به‌‏‎ خدمت‌‏‎ راستاي‌‏‎ در‏‎
روابط‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎ رياض‌‏‎ - تهران‌‏‎ روابط‏‎ به‌‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ صلح‌‏‎ پايداري‌‏‎ در‏‎ سعودي‌‏‎ عربستان‌‏‎ با‏‎ اسلامي‌ايران‌‏‎ جمهوري‌‏‎
.است‌‏‎ موءثر‏‎ بسيار‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ امنيت‌‏‎
- تهران‌‏‎ ميان‌‏‎ ومناسبات‌‏‎ روابط‏‎ كه‌‏‎ پرسش‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
مناسبات‌‏‎ و‏‎ روابط‏‎:گفت‌‏‎ مي‌كنيد؟‏‎ ارزيابي‌‏‎ راچگونه‌‏‎ دمشق‌‏‎
.است‌‏‎ بي‌نظير‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ درنوع‌‏‎ سوريه‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ ميان‌‏‎
.استواراست‌‏‎ برادري‌‏‎ و‏‎ دوستي‌‏‎ پايه‌‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ روابطي‌‏‎

زيمبابوه‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رييس‌‏‎ ديدار‏‎
اسلامي‌‏‎ معظم‌انقلاب‏‎ رهبر‏‎ با‏‎


عصر‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ رهبرمعظم‌‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎
هيات‌‏‎ و‏‎ زيمبابوه‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎"موگابه‌‏‎ رابرت‌‏‎" روزشنبه‌‏‎
.فتند‏‎ حضورپذير‏‎ رابه‌‏‎ همراه‌‏‎
زمينه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ بااشاره‌‏‎ ديدار‏‎ دراين‌‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
همكاري‌هاي‌‏‎ گسترش‌‏‎ براي‌‏‎ موجود‏‎ امكانات‌فراوان‌‏‎ و‏‎ مساعد‏‎
آمريكارا‏‎ تك‌قطبي‌‏‎ داعيه‌‏‎ و‏‎ جهان‌‏‎ سياسي‌‏‎ دوكشور ، شرايط‏‎
از‏‎ بيش‌‏‎ همكاري‌‏‎ شرايطي‌‏‎ چنين‌‏‎ در‏‎:‎افزودند‏‎ و‏‎ شدند‏‎ يادآور‏‎
نظر‏‎ به‌‏‎ ضروري‌‏‎ هستند ، ‏‎ مستقل‌‏‎ مواضع‌‏‎ داراي‌‏‎ كه‌‏‎ پيش‌كشورهايي‌‏‎
.مي‌رسد‏‎
رابرت‌‏‎" شخصيت‌‏‎ از‏‎ تجليل‌‏‎ با‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎
همكاري‌‏‎ اززمينه‌هاي‌‏‎ وي‌ ، يكي‌‏‎ سياسي‌مستقل‌‏‎ مواضع‌‏‎ و‏‎ "موگابه‌‏‎
به‌‏‎ بااشاره‌‏‎ برشمردندو‏‎ دوكشور‏‎ سياسي‌‏‎ استقلال‌‏‎ جهت‌‏‎ رادر‏‎
ما‏‎:‎كردند‏‎ تاكيد‏‎ تشنج‌زدايي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ دولت‌‏‎ سياست‌‏‎
خوددرمسايل‌‏‎ تشنج‌زدايي‌ ، براصول‌‏‎ سياست‌‏‎ در‏‎ درعين‌جديت‌‏‎
.هستيم‌‏‎ پايبند‏‎ نيز‏‎ بين‌المللي‌‏‎
بزرگ‌‏‎ قدرت‌هاي‌‏‎ سياست‌‏‎ به‌‏‎ بااشاره‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ رهبرمعظم‌‏‎
جنگ‌‏‎ ادامه‌‏‎ فلسطين‌ ، ‏‎ مساله‌‏‎ گري‌ ، ‏‎ سلطه‌‏‎ و‏‎ نظام‌سلطه‌‏‎ ايجاد‏‎ در‏‎
جهان‌‏‎ دردناك‌‏‎ حوادث‌‏‎ بالكان‌راازجمله‌‏‎ بحران‌‏‎ و‏‎ درافغانستان‌‏‎
روي‌‏‎ درمنطقه‌بالكان‌‏‎ امروز‏‎ آنچه‌‏‎:‎كردند‏‎ دانستندوخاطرنشان‌‏‎
.است‌‏‎ جهاني‌‏‎ قدرت‌هاي‌‏‎ مظهرافسارگسيختگي‌‏‎ مي‌دهد ، ‏‎
زيمبابوه‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ "موگابه‌‏‎ رابرت‌‏‎" ديدار‏‎ دراين‌‏‎
خامنه‌اي‌ ، ‏‎ آيت‌الله‌‏‎ باحضرت‌‏‎ ديدار‏‎ ازامكان‌‏‎ بااظهارخرسندي‌‏‎
كردو‏‎ سودمندارزيابي‌‏‎ را‏‎ درايران‌‏‎ شده‌‏‎ انجام‌‏‎ مذاكرات‌‏‎
تاكيد‏‎ درايران‌‏‎ فراوان‌‏‎ وپيشرفت‌هاي‌‏‎ امكانات‌‏‎ به‌‏‎ بااشاره‌‏‎
ازپيش‌‏‎ بيش‌‏‎ گسترش‌‏‎ خواهان‌‏‎ خود‏‎ مستقل‌‏‎ سياست‌‏‎ براساس‌‏‎ ما‏‎:كرد‏‎
.هستيم‌‏‎ اسلامي‌ايران‌‏‎ جمهوري‌‏‎ با‏‎ روابط‏‎
درحال‌‏‎ كشوري‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ زيمبابوه‌ازكشورايران‌‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎
جمهوري‌‏‎ دولت‌‏‎ وايستادگي‌‏‎ ازمقاومت‌‏‎ تجليل‌‏‎ يادكردوبا‏‎ پيشرفت‌‏‎
پشتوانه‌‏‎ بواسطه‌‏‎ را‏‎ ها ، آن‌‏‎ قدرت‌‏‎ درمقابل‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎
.دانست‌‏‎ ايران‌‏‎ حكومت‌‏‎ مردمي‌‏‎

آقاي‌‏‎ از‏‎ كويت‌‏‎ امير‏‎ دعوت‌‏‎
كشور‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ ديدار‏‎ خاتمي‌براي‌‏‎


و‏‎ عربي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ امور‏‎ معاون‌‏‎ صدر‏‎ محمد‏‎ سيد‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
كويت‌‏‎ امير‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ امورخارجه‌‏‎ وزارت‌‏‎ آفريقايي‌‏‎
ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ خاتمي‌‏‎ محمد‏‎ سيد‏‎ آقاي‌‏‎ كتبي‌‏‎ پيام‌‏‎
.كرد‏‎ وي‌‏‎ تسليم‌‏‎ را‏‎
ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كويت‌‏‎ امير‏‎ الجابرالصباح‌‏‎ جابرالاحمد‏‎ شيخ‌‏‎
ابراز‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ ديدار‏‎ براي‌‏‎ خاتمي‌ ، ‏‎ پيام‌آقاي‌‏‎ از‏‎ تشكر‏‎ ضمن‌‏‎
اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ به‌‏‎ انجام‌سفر‏‎ فرصت‌‏‎ بزودي‌‏‎ كرد‏‎ اميدواري‌‏‎
.شود‏‎ فراهم‌‏‎ وي‌‏‎ براي‌‏‎ ايران‌‏‎
كويت‌‏‎ از‏‎ ديداري‌‏‎ انجام‌‏‎ براي‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ از‏‎ "متقابلا‏‎ وي‌‏‎
از‏‎ خود‏‎ قبلي‌‏‎ ديدار‏‎ خاطره‌‏‎:‎كرد‏‎ تاكيد‏‎ كويت‌‏‎ امير‏‎كرد‏‎ دعوت‌‏‎
و‏‎ انقلاب‏‎ رهبر‏‎ با‏‎ وملاقات‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
.نمي‌كند‏‎ فراموش‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎

سياسي‌‏‎ يادداشت‌‏‎

انبساط‏‎ آغاز‏‎ ;كرباسچي‌‏‎ غلامحسين‌‏‎ اسارت‌‏‎
سازندگي‌‏‎ كارگزاران‌‏‎ تشكيلاتي‌‏‎
و‏‎ سازندگي‌‏‎ كارگزاران‌‏‎ جمع‌‏‎ از‏‎ كرباسچي‌‏‎ غلامحسين‌‏‎ موقتي‌‏‎ خروج‌‏‎
ايران‌‏‎ جامعه‌‏‎ روي‌‏‎ پيش‌‏‎ را‏‎ پرسش‌‏‎ اين‌‏‎ كشور ، ‏‎ سياسي‌‏‎ صحنه‌‏‎
كارگزاران‌‏‎ حزب‏‎ برعملكرد‏‎ تحول‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ گذاشته‌‏‎
اوليه‌اي‌‏‎ تلاش‌‏‎ زير‏‎ مطلب‏‎گذاشت‌‏‎ خواهد‏‎ تاثيري‌‏‎ چه‌‏‎ سازندگي‌‏‎
:پرسش‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پاسخگويي‌‏‎ براي‌‏‎ است‌‏‎
در‏‎ بنيادين‌ ، ‏‎ تحولي‌‏‎ محصول‌‏‎ اساسا‏‎ سازندگي‌ ، ‏‎ كارگزاران‌‏‎ حزب‏‎
رفتارها ، ‏‎ و‏‎ است‌‏‎ ايران‌‏‎ بوروكراتيك‌‏‎ و‏‎ تكنوكراتيك‌‏‎ ساختارهاي‌‏‎
پديده‌ها‏‎ همين‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ سياسي‌‏‎ آينده‌‏‎ و‏‎ تصميم‌گيريها‏‎
.است‌‏‎ تبيين‌‏‎ قابل‌‏‎
بر‏‎ آن‌‏‎ مردم‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ ايران‌‏‎ جامعه‌‏‎ انكار‏‎ غيرقابل‌‏‎ واقعيت‌‏‎
با‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنند‏‎ مطرح‌‏‎ را‏‎ مطالباتي‌‏‎ اكنون‌‏‎ پيش‌ ، ‏‎ دهه‌‏‎ دو‏‎ خلاف‌‏‎
.دارد‏‎ تعارض‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ تباين‌‏‎ حكومت‌‏‎ به‌‏‎ سنتي‌‏‎ نگاه‌‏‎
نهادهاي‌‏‎ درون‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مدتي‌‏‎ تازه‌‏‎ نگاه‌‏‎ و‏‎ مطالبات‌‏‎ اين‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ رسوخ‌‏‎ هم‌‏‎ مجلس‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ حكومتي‌‏‎
عنان‌‏‎ نيستند‏‎ حاضر‏‎ ديگر‏‎ كه‌‏‎ كرده‌اند‏‎ ظهور‏‎ كساني‌‏‎ نهاد‏‎ دو‏‎
و‏‎ گروهها‏‎ افراد ، ‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ سياسي‌‏‎ تصميم‌گيري‌‏‎ و‏‎ اختيار‏‎
.بسپارند‏‎ ويژه‌‏‎ حقوق‌‏‎ مدعي‌‏‎ نهادهاي‌‏‎
دولت‌‏‎ تشكيل‌‏‎ ماههاي‌‏‎ نخستين‌‏‎ از‏‎ مطالبات‌‏‎ اين‌‏‎ علني‌‏‎ نيمه‌‏‎ بيان‌‏‎
رئيس‌جمهوري‌‏‎ شخص‌‏‎ ضمني‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ و‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ اول‌‏‎
زمستان‌ 1374‏‎ در‏‎ پنجم‌‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ شد ، ‏‎ آغاز‏‎
جوهر‏‎.‎يافت‌‏‎ بسط‏‎ خرداد 1376‏‎ دوم‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شد‏‎ علني‌‏‎
توليد‏‎ در‏‎ خود‏‎ سهم‌‏‎ با‏‎ منطبق‌‏‎ كس‌‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ اين‌‏‎ تازه‌‏‎ تفكر‏‎
را‏‎ قدرت‌‏‎ و‏‎ نظر‏‎ اعمال‌‏‎ حق‌‏‎ - معنوي‌‏‎ و‏‎ مادي‌‏‎ توليد‏‎ -‎ اجتماعي‌‏‎
بود‏‎ اين‌‏‎ نوين‌‏‎ خواسته‌‏‎ اين‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ - سياسي‌‏‎ ترجمان‌‏‎.‎دارد‏‎
ديگري‌‏‎ بر‏‎ هيچكس‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ يكي‌‏‎ حكومت‌‏‎ با‏‎ شهروندان‌‏‎ همه‌‏‎ نسبت‌‏‎ كه‌‏‎
از‏‎ تابعي‌‏‎ افراد‏‎ و‏‎ است‌‏‎ سياسي‌‏‎ نظام‌‏‎ اصل‌ ، ‏‎ ;ندارد‏‎ رجحاني‌‏‎
نمي‌تواند‏‎ هيچكس‌‏‎ باور ، ‏‎ اين‌‏‎ تبع‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ نظامند‏‎ اقتضائات‌‏‎
ديگران‌‏‎ از‏‎ و‏‎ شود‏‎ سياسي‌‏‎ نظام‌‏‎ صاحبداري‌‏‎ و‏‎ قيموميت‌‏‎ مدعي‌‏‎
.كند‏‎ تلقي‌‏‎ سياسي‌‏‎ نظام‌‏‎ موضع‌‏‎ را‏‎ او‏‎ نظر‏‎ كه‌‏‎ بخواهد‏‎
استقبال‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ حكومت‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ به‌‏‎ جديد‏‎ نگاه‌‏‎ تكنوكراتيك‌‏‎ وجه‌‏‎
واحدهاي‌‏‎ در‏‎ متخصصان‌‏‎ ورود‏‎ به‌‏‎ شد‏‎ روبرو‏‎ گسترده‌اي‌‏‎ اجتماعي‌‏‎
نيز‏‎ تحول‌‏‎ اين‌‏‎ بوروكراتيك‌‏‎ وجه‌‏‎.‎انجاميد‏‎ صنعتي‌‏‎ و‏‎ توليدي‌‏‎
به‌‏‎ بودند‏‎ توليدكنندگان‌‏‎ حامي‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ سياسي‌‏‎ و‏‎ اجرايي‌‏‎ مديران‌‏‎
از‏‎ پس‌‏‎ علت‌ ، ‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎راند‏‎ اجتماعي‌‏‎ هرم‌‏‎ بالاي‌‏‎ پله‌هاي‌‏‎
نمايندگي‌‏‎ به‌‏‎ سال‌ 1374‏‎ پائيز‏‎ در‏‎ سازندگي‌‏‎ كارگزاران‌‏‎ آنكه‌‏‎
كردند ، ‏‎ منتشر‏‎ را‏‎ خود‏‎ موجوديت‌‏‎ اعلام‌‏‎ بيانيه‌‏‎ نوگرايان‌ ، ‏‎ از‏‎
نيروهاي‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ايجاد‏‎ اساسي‌‏‎ تحول‌‏‎ ايران‌‏‎ سياسي‌‏‎ فضاي‌‏‎ در‏‎
كه‌‏‎ نيروها‏‎ اين‌‏‎.‎كشاند‏‎ سياسي‌‏‎ منازعه‌‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تازه‌اي‌‏‎
و‏‎ ماهر‏‎ كارگران‌‏‎ تكنسين‌ها ، ‏‎ مهندسان‌ ، ‏‎ از‏‎ گسترده‌اي‌‏‎ طيف‌‏‎
شامل‌‏‎ را‏‎ دانشجويان‌‏‎ و‏‎ حقوقدانان‌‏‎ پزشكان‌ ، ‏‎ صنعتي‌ ، ‏‎ ماهر‏‎ نيمه‌‏‎
ميدان‌‏‎ وارد‏‎ صدا‏‎ يك‌‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ رخوت‌‏‎ دهه‌‏‎ يك‌‏‎ حدود‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ مي‌شد ، ‏‎
.كردند‏‎ طلب‏‎ را‏‎ خود‏‎ شده‌‏‎ فراموش‌‏‎ سهم‌‏‎ و‏‎ شدند‏‎ سياسي‌‏‎ منازعه‌‏‎
مي‌خواهند ، ‏‎ نيز‏‎ اكنون‌‏‎ و‏‎ مي‌خواستند‏‎ گروهها‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ سهمي‌‏‎
مادي‌‏‎ منافع‌‏‎ شناختن‌‏‎ رسميت‌‏‎ به‌‏‎ آنان‌ ، ‏‎ كارشناسي‌‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎
سوي‌‏‎ از‏‎ آنان‌‏‎ جديد‏‎ فرهنگي‌‏‎ و‏‎ رفتاري‌‏‎ الگوهاي‌‏‎ و‏‎ معنوي‌‏‎ و‏‎
.بود‏‎ حكومت‌‏‎
خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎ جمهوري‌ ، ‏‎ رياست‌‏‎ انتخاباتي‌‏‎ تبليغات‌‏‎ آغاز‏‎ با‏‎
اصلي‌‏‎ بخش‌‏‎ بود ، ‏‎ دريافته‌‏‎ را‏‎ تازه‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ تحول‌‏‎ روح‌‏‎ كه‌‏‎
محوري‌‏‎ شعار‏‎ قالب‏‎ در‏‎ خواسته‌‏‎ اين‌‏‎ تحقق‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ شعارهاي‌‏‎
انتخابات‌‏‎ در‏‎ و‏‎ داد‏‎ اختصاص‌‏‎ "برابرند‏‎ قانون‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ همه‌‏‎"
براي‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ خرداد ، ‏‎ دوم‌‏‎ انتخابات‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎شد‏‎ پيروز‏‎
ضرورت‌‏‎ بر‏‎ بود ، ‏‎ راي‌دهندگان‌بسته‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ عهدي‌‏‎ به‌‏‎ وفا‏‎
براي‌‏‎ و‏‎ ورزيد‏‎ تاكيد‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ فرهنگي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ توسعه‌‏‎ اجراي‌‏‎
كارگزاران‌‏‎ به‌‏‎ نزديك‌‏‎ شخصيت‌هاي‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ دو‏‎ پروژه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ انجام‌‏‎
وزارت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مهاجراني‌‏‎ عطاءالله‌‏‎ و‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎ يعني‌‏‎
محسن‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ شهرداري‌‏‎ در‏‎ را‏‎ كرباسچي‌‏‎ غلامحسين‌‏‎ برگزيد ، ‏‎
نجفي‌‏‎ محمدعلي‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ابقاء‏‎ مركزي‌‏‎ بانك‌‏‎ رياست‌‏‎ در‏‎ را‏‎ نوربخش‌‏‎
.فراخواند‏‎ بودجه‌‏‎ و‏‎ برنامه‌‏‎ سازماندهي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
نابخشودني‌‏‎ گناهي‌‏‎ سنت‌گرايان‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ خاتمي‌ ، ‏‎ انتخاب‏‎ اين‌‏‎
خط‏‎ حمايت‌نيروهاي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ - افراد‏‎ اين‌‏‎ حضور‏‎ زيرا‏‎بود‏‎
شتاب‏‎ و‏‎ دامنه‌‏‎ بر‏‎ خاتمي‌ ، ‏‎ كابينه‌‏‎ در‏‎ - بودند‏‎ برخوردار‏‎ امام‌‏‎
مي‌افزود‏‎ نوگرا‏‎ نيروهاي‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ اقتصادي‌ ، ‏‎ مطالبات‌‏‎
.مي‌گرفت‌‏‎ سنتي‌‏‎ جناح‌هاي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ "آسان‌‏‎ حكومت‌‏‎" امكان‌‏‎ و‏‎
فشار‏‎ خاتمي‌ ، ‏‎ دولت‌‏‎ شكل‌گيري‌‏‎ هفته‌هاي‌‏‎ نخستين‌‏‎ از‏‎ بنابراين‌‏‎
كارگزاران‌‏‎ به‌‏‎ منسوب‏‎ و‏‎ نزديك‌‏‎ شخصيت‌هاي‌‏‎ متوجه‌‏‎ سنت‌گرايان‌‏‎
;شد‏‎ بركنار‏‎ مجلس‌‏‎ شكننده‌‏‎ اكثريت‌‏‎ راي‌‏‎ با‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎.شد‏‎
امور‏‎ به‌‏‎ آشنايان‌‏‎ همه‌‏‎ گواهي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ كرباسچي‌‏‎ غلامحسين‌‏‎ براي‌‏‎
مديران‌‏‎ موفق‌ترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ كم‌‏‎ دست‌‏‎ يا‏‎ موفق‌ترين‌‏‎ اجرايي‌ ، ‏‎
و‏‎ شد‏‎ ديده‌‏‎ تدارك‌‏‎ اختلاس‌‏‎ پرونده‌‏‎ بود ، ‏‎ كشور‏‎ اجرايي‌‏‎
واكنش‌‏‎ اما‏‎گرفت‌‏‎ قرار‏‎ "فرهنگ‌‏‎ حاميان‌‏‎" ضرب‏‎ زير‏‎ مهاجراني‌‏‎
كارگزاران‌‏‎ عليه‌‏‎ سنت‌گرا‏‎ محافظه‌كاران‌‏‎ فشار‏‎ اعمال‌‏‎ به‌‏‎ مردم‌‏‎
مخالفانش‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ اميدبخش‌‏‎ حزب ، ‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ سازندگي‌ ، ‏‎
نوري‌ ، ‏‎ عبدالله‌‏‎ كوتاهي‌‏‎ فاصله‌‏‎ در‏‎ زيرا‏‎.‎بود‏‎ نوميدكننده‌‏‎
توجه‌‏‎ كانون‌‏‎ در‏‎ مهاجراني‌‏‎ عطاءالله‌‏‎ و‏‎ كرباسچي‌‏‎ غلامحسين‌‏‎
.گرفتند‏‎ قرار‏‎ مردم‌‏‎
در‏‎ دومي‌‏‎ شد ، ‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ مردم‌‏‎ اول‌‏‎ نماينده‌‏‎ اولي‌‏‎
برابر‏‎ در‏‎ سومي‌‏‎ پيروزي‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ تبرئه‌‏‎ مردمي‌‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎
احتمالا‏‎ كه‌‏‎ كردند‏‎ شادماني‌‏‎ چنان‌‏‎ مردم‌‏‎ استيضاح‌كنندگان‌ ، ‏‎
بنابراين‌ ، ‏‎.‎واداشتند‏‎ پشيماني‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ استيضاح‌كنندگان‌‏‎
و‏‎ كارگزاران‌‏‎ حزب‏‎ با‏‎ زماني‌‏‎ كرباسچي‌‏‎ غلامحسين‌‏‎ گفت‌ ، ‏‎ مي‌توان‌‏‎
فراگير‏‎ جنبشي‌‏‎ نمايندگي‌‏‎ حزبش‌‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎ وداع‌‏‎ ايران‌‏‎ مردم‌‏‎
و‏‎ دارد‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ معنوي‌‏‎ و‏‎ مادي‌‏‎ توليدكنندگان‌‏‎ از‏‎ متشكل‌‏‎
رفته‌‏‎ بين‌‏‎ از‏‎ محافظه‌كاران‌ ، ‏‎ برابر‏‎ در‏‎ نوگرايان‌‏‎ شكنندگي‌‏‎
پاره‌اي‌‏‎ از‏‎ حزب‏‎ اين‌‏‎ كرباسچي‌ ، ‏‎ اسارت‌‏‎ با‏‎ آنكه‌‏‎ بويژه‌‏‎.‎است‌‏‎
اينك‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ گرفته‌‏‎ فاصله‌‏‎ نيز‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ رايج‌‏‎ ملاحظات‌‏‎
انبساط‏‎ با‏‎ و‏‎ اجتماعي‌‏‎ پيشرو‏‎ نيروهاي‌‏‎ به‌‏‎ اتكا‏‎ با‏‎ مي‌تواند‏‎
برابر‏‎ در‏‎ را‏‎ اجتماعي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ رهبري‌‏‎ تشكيلاتي‌ ، ‏‎
به‌‏‎ قيم‌مابي‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ و‏‎ سنتي‌‏‎ تجارت‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ افزون‌طلبي‌‏‎
زندان‌‏‎ از‏‎ كرباسچي‌‏‎ غلامحسين‌‏‎ آمدن‌‏‎ بيرون‌‏‎ تا‏‎ و‏‎ گيرد‏‎ عهده‌‏‎
.بازگردد‏‎ او‏‎ تا‏‎ دارد‏‎ نگه‌‏‎ امانت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ وي‌‏‎ دبيركلي‌‏‎ جايگاه‌‏‎
صدري‌‏‎ محمود‏‎

:كشور‏‎ وزير‏‎ معاون‌‏‎ تاج‌زاده‌‏‎
ويژه‌اي‌‏‎ نگاه‌‏‎ بايد‏‎ شوراها ، ‏‎ عضو‏‎ زنان‌‏‎
داشته‌‏‎ زنان‌‏‎ مشكلات‌‏‎ مسائل‌و‏‎ به‌‏‎
باشند‏‎


زنان‌‏‎:‎گفت‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ اجتماعي‌‏‎ -‎سياسي‌‏‎ معاون‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
بپردازند‏‎ زنان‌‏‎ مسايل‌‏‎ به‌‏‎ "صرفا‏‎ نبايد‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراهاي‌‏‎ عضو‏‎
آنان‌‏‎ ومشكلات‌‏‎ مسايل‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ ويژه‌اي‌‏‎ نگاه‌‏‎ بايد‏‎ بلكه‌‏‎
.باشند‏‎ داشته‌‏‎
شوراي‌‏‎ عضو‏‎ زنان‌‏‎ گردهمايي‌‏‎ در‏‎ شنبه‌‏‎ روز‏‎ تاج‌زاده‌‏‎ سيدمصطفي‌‏‎
فرصتي‌‏‎ شوراها‏‎:‎افزود‏‎ كشور‏‎ سراسر‏‎ وشهرستان‌هاي‌‏‎ شهر‏‎ اسلامي‌‏‎
آراء‏‎ به‌‏‎ نگاه‌‏‎ و‏‎ مي‌باشد‏‎ ويژه‌زنان‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ كل‌‏‎ براي‌‏‎ طلايي‌‏‎
پذيرش‌همگاني‌‏‎ از‏‎ حاكي‌‏‎ شوراها‏‎ انتخابات‌‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ بانوان‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اميدواري‌‏‎ اظهار‏‎ وي‌‏‎.است‌‏‎ جامعه‌‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ بانوان‌‏‎
اجرايي‌‏‎ اسلامي‌ ، مديران‌‏‎ شوراهاي‌‏‎ عضو‏‎ زنان‌‏‎ بين‌‏‎ از‏‎ آينده‌‏‎
.باشند‏‎ فرمانداران‌‏‎ و‏‎ استانداران‌‏‎ سطوح‌‏‎ در‏‎ حتي‌‏‎ برجسته‌اي‌‏‎
و‏‎ اعضا‏‎ مسئولان‌ ، ‏‎ اقتدار‏‎ كه‌‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ بيان‌‏‎ با‏‎ تاج‌زاده‌‏‎
اميدواري‌‏‎ اظهار‏‎ است‌ ، ‏‎ شوراها‏‎ اقتدار‏‎ در‏‎ قوه‌مجريه‌‏‎ كاركنان‌‏‎
كشور‏‎ در‏‎ را‏‎ بزرگي‌‏‎ كارهاي‌‏‎ شوراهابتوان‌‏‎ همدلي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎
برطرف‌‏‎ آنها‏‎ ازطريق‌‏‎ ملت‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ بين‌‏‎ بزرگ‌‏‎ شكاف‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ انجام‌‏‎
يكي‌‏‎ راه‌‏‎ در‏‎ فكري‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ مي‌توانند‏‎ شوراها‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎.‎شود‏‎
اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ انشاءالله‌‏‎ و‏‎ بردارند‏‎ ملت‌گام‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ شدن‌‏‎
خانواده‌‏‎ و‏‎ عفت‌‏‎ حفظ‏‎ توام‌با‏‎ اجتماعي‌‏‎ حضور‏‎ از‏‎ جديدي‌‏‎ الگوي‌‏‎
ميلادي‌‏‎ قرن‌ 2000‏‎ به‌‏‎ ورود‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ بشريت‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎
همچنين‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ اجتماعي‌‏‎-سياسي‌‏‎ معاون‌‏‎.‎كرد‏‎ ارائه‌خواهد‏‎
دوش‌‏‎ به‌‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ باراحزاب‏‎ آن‌كه‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ شوراها‏‎:‎گفت‌‏‎
.وظايف‌آنهاست‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ تكميل‌‏‎ مي‌كشند ، ‏‎
سوي‌‏‎ به‌‏‎ شوراها‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ همچنين‌‏‎:افزود‏‎ تاج‌زاده‌‏‎
خواهيم‌‏‎ حركت‌‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ نفي‌انحصارطلبي‌‏‎ و‏‎ شايسته‌سالاري‌‏‎
وزير‏‎ توسط‏‎ "گذشته‌صرفا‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ شهرداري‌‏‎ به‌طوري‌كه‌ 740‏‎ كرد‏‎
مردم‌‏‎ منتخبين‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ اكنون‌‏‎ مي‌شد ، ‏‎ انتخاب‏‎ كشور‏‎
.مي‌شود‏‎ انتخاب‏‎ اسلامي‌‏‎ درشوراهاي‌‏‎
شده‌‏‎ نامگذاري‌‏‎ (‎ره‌‏‎)‎امام‌‏‎ سال‌‏‎ كه‌‏‎ سال‌ 78‏‎ گراميداشت‌‏‎ ضمن‌‏‎ وي‌‏‎
سياسي‌‏‎ رهبر‏‎ تنها‏‎ (ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎ امام‌‏‎ حضرت‌‏‎:‎اظهارداشت‌‏‎ است‌ ، ‏‎
و‏‎ نظام‌‏‎ تشكيل‌‏‎ نداي‌‏‎ باسردادن‌‏‎ همزمان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ گذشته‌‏‎ قرن‌‏‎
امام‌‏‎ چراكه‌‏‎ سردادند‏‎ نيز‏‎ را‏‎ جمهوريت‌‏‎ نداي‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ حكومت‌‏‎
-سياسي‌‏‎ معاون‌‏‎.‎داشتند‏‎ باور‏‎ اجتماع‌‏‎ در‏‎ را‏‎ آنان‌‏‎ نقش‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎
بر‏‎ ازابتدا‏‎ (‎ره‌‏‎)خميني‌‏‎ امام‌‏‎:‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ اجتماعي‌‏‎
در‏‎ بطوريكه‌‏‎ داشتند‏‎ تاكيد‏‎ آزادي‌‏‎ و‏‎ قانون‌‏‎ ميان‌‏‎ پيوند‏‎
.نشد‏‎ تعطيل‌‏‎ كشور‏‎ قانوني‌‏‎ نهادهاي‌‏‎ سخت‌ترين‌شرايط‏‎
آزادي‌‏‎ آن‌‏‎ نمي‌بود ، ‏‎.‎.‎.‎و‏‎ جنگ‌‏‎ مشكلات‌‏‎ اگر‏‎:‎افزود‏‎ تاج‌زاده‌‏‎
آزادي‌‏‎ بر‏‎ جمهوري‌‏‎ محترم‌‏‎ رياست‌‏‎ تاكيد‏‎ امروز‏‎ مي‌آمدو‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎
.نمي‌كردند‏‎ تلقي‌‏‎ راتازه‌‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ نمي‌آمد‏‎ سنگين‌‏‎ قانون‌‏‎ و‏‎
سوي‌‏‎ به‌‏‎ حركت‌‏‎ را ، ‏‎ (‎ره‌‏‎)امام‌‏‎ مهم‌‏‎ حركت‌هاي‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ يكي‌‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ دانست‌‏‎ سياسي‌‏‎ مشاركت‌‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎ سياسي‌‏‎ شدن‌رقابت‌‏‎ نهادينه‌‏‎
رقابت‌‏‎ شدن‌‏‎ شناخته‌‏‎ به‌رسميت‌‏‎ ميراث‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ امروز‏‎:‎گفت‌‏‎
است‌كه‌‏‎ امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ توسط‏‎ سياسي‌‏‎ مشاركت‌‏‎ با‏‎ توام‌‏‎ سياسي‌‏‎
.دهيم‌‏‎ شكل‌‏‎ را‏‎ شوراها‏‎ توانسته‌ايم‌‏‎

را‏‎ اسلام‌‏‎ امام‌‏‎ :مصطفوي‌‏‎ زهرا‏‎
را‏‎ انقلاب‏‎ خاتمي‌‏‎ وآقاي‌‏‎ كرد‏‎ زنده‌‏‎


ملاقات‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ زنان‌‏‎ جمعيت‌‏‎ كل‌‏‎ دبير‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
تواضع‌‏‎ و‏‎ توانمندي‌‏‎ با‏‎:‎گفت‌‏‎ شهرسراسركشور‏‎ شوراهاي‌‏‎ عضو‏‎ زنان‌‏‎
.كنيد‏‎ رسيدگي‌‏‎ مشكلات‌مردم‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كنيد‏‎ شركت‌‏‎ شوراها‏‎ در‏‎
امام‌ ، ‏‎:‎افزود‏‎ جمع‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شنبه‌‏‎ روز‏‎ عصر‏‎ مصطفوي‌‏‎ زهرا‏‎
بايد‏‎ شما‏‎ و‏‎ را‏‎ انقلاب‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ و‏‎ زنده‌كرد‏‎ را‏‎ اسلام‌‏‎
.برسانيد‏‎ آرامش‌‏‎ رابه‌‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ كنيد‏‎ زنده‌‏‎ را‏‎ دروني‌‏‎ جامعه‌‏‎
صدر‏‎ سعه‌‏‎ با‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
.كرد‏‎ زنده‌‏‎ را‏‎ متين‌اسلام‌‏‎ كردار‏‎ و‏‎
سن‌‏‎ در‏‎ امام‌‏‎ حضرت‌‏‎:‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎ (ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎ امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ دختر‏‎
كتاب‏‎ اولين‌‏‎ سالگي‌‏‎ سن‌ 27‏‎ در‏‎ و‏‎ شدند‏‎ قم‌‏‎ سالگي‌وارد‏‎ ‎‏‏21‏‎
تا‏‎ و‏‎ نوشتند‏‎ "سحر‏‎ دعاي‌‏‎ شرح‌‏‎"عنوان‌‏‎ تحت‌‏‎ را‏‎ خودشان‌‏‎ عرفاني‌‏‎
و‏‎ فلسفي‌‏‎ و‏‎ واخلاقي‌‏‎ عرفاني‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ نوشتن‌‏‎ مشغول‌‏‎ سالگي‌‏‎ ‎‏‏40‏‎
.بودند‏‎ فقهي‌‏‎
بعد‏‎ در‏‎ بلكه‌‏‎ نظري‌‏‎ بعد‏‎ در‏‎ تنها‏‎ نه‌‏‎ امام‌‏‎:‎افزود‏‎ مصطفوي‌‏‎
اين‌‏‎ به‌‏‎ سالگي‌‏‎ سن‌ 42‏‎ از‏‎ و‏‎ داشتند‏‎ تلاش‌‏‎ همين‌مقدار‏‎ هم‌‏‎ عملي‌‏‎
قيام‌‏‎ دولت‌‏‎ عليه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ فاسد‏‎ حكومت‌پهلوي‌‏‎ كه‌‏‎ رسيدند‏‎ نتيجه‌‏‎
بعد‏‎:‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎ وي‌‏‎.‎رسيد‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ و‏‎ كردند‏‎
و‏‎ شاگردان‌امام‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎ امام‌ ، ‏‎ از‏‎
.گرفتند‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ رهبري‌‏‎ بودند‏‎ ايشان‌‏‎ تاييد‏‎ مورد‏‎

وزارت‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ تركيه‌‏‎ سفير‏‎
شد‏‎ احضار‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎


اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ در‏‎ تركيه‌‏‎ سفير‏‎ "سنجراوزسوي‌‏‎":‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
دميرل‌‏‎ سليمان‌‏‎ دنبال‌اظهارات‌‏‎ به‌‏‎ شنبه‌‏‎ روز‏‎ ايران‌‏‎
.شد‏‎ احضار‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزارت‌‏‎ به‌‏‎ تركيه‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
اظهاراتي‌‏‎ طي‌‏‎ "اخيرا‏‎ تركيه‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ دميرل‌‏‎ سليمان‌‏‎
گروه‌ها‏‎ از‏‎ بابرخي‌‏‎ ايراني‌‏‎ محافل‌‏‎ كه‌ميان‌‏‎ بود‏‎ كرده‌‏‎ عنوان‌‏‎
وزارت‌‏‎ در‏‎ آگاه‌‏‎ مقام‌‏‎ يك‌‏‎.دارد‏‎ وجود‏‎ ارتباط‏‎ تركيه‌‏‎ احزاب‏‎ و‏‎
خبرگزاري‌جمهوري‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ امورخارجه‌‏‎
سقم‌‏‎ و‏‎ صحت‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ ازسفيرتركيه‌‏‎:گفت‌‏‎ اسلامي‌‏‎
.شد‏‎ خواسته‌‏‎ توضيح‌‏‎ تركيه‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ منتسببه‌‏‎ سخنان‌‏‎

در‏‎ دانشجويي‌‏‎ تحصن‌‏‎ برگزاري‌‏‎
تهران‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ سردر‏‎ مقابل‌‏‎


حجت‌الاسلام‌‏‎ دادگاه‌‏‎ حكم‌‏‎ صدور‏‎ پي‌‏‎ در‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
كميته‌‏‎ وي‌ ، ‏‎ نيم‌‏‎ و‏‎ يكسال‌‏‎ حبس‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ كديور‏‎ محسن‌‏‎ والمسلمين‌‏‎
وحدت‌‏‎ تحكيم‌‏‎ دفتر‏‎ پوشش‌‏‎ تحت‌‏‎ بيان‌‏‎ آزادي‌‏‎ در‏‎ دفاع‌‏‎ دانشجويي‌‏‎
اين‌‏‎.‎كرد‏‎ اعتراض‌‏‎ صادره‌‏‎ حكم‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ موجوديت‌ ، ‏‎ اعلام‌‏‎ ضمن‌‏‎
امروز‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ كديور‏‎ حكم‌‏‎ به‌‏‎ اعتراض‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ كميته‌‏‎
ساعت‌ 16‏‎ تا‏‎ صبح‌‏‎ ده‌‏‎ ساعت‌‏‎ از‏‎ ارديبهشت‌‏‎ نوزدهم‌‏‎ (يكشنبه‌‏‎)‎
تحصن‌‏‎ به‌‏‎ اقدام‌‏‎ تهران‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ سردر‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ بعدازظهر‏‎
دفتر‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ اطلاعيه‌‏‎ ارسال‌‏‎ با‏‎ مزبور‏‎ كميته‌‏‎كرد‏‎ خواهد‏‎
خود‏‎ تحصن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كرده‌‏‎ اعلام‌‏‎ همچنين‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎
اثر ، ‏‎ و‏‎ نظر‏‎ صاحبان‌‏‎ حرمت‌‏‎ از‏‎ پاسداري‌‏‎ كديور ، ‏‎ آزادي‌‏‎ خواستار‏‎
.مي‌شود‏‎ روحانيت‌‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ ماهيت‌‏‎ در‏‎ بازنگري‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎


Copyright; 1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
Web design and hosting by Hamshahri Computer Center.