شماره‌ 2834‏‎ ‎‏‏،‏‎ Sep.8 ,2002 شهريور 1381 ، ‏‎ يكشنبه‌17‏‎
Front Page
Internal Politics
International
Economy
Oil
Banking and Stocks
Building and Housing
Thought
Metropolitan
Life
Women
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Policy Globe
Art World
Sport World
Culture World
Internal Politics
Life World
Economy World
Last Page
كشتي‌‏‎ قهرمان‌‏‎ ايران‌‏‎ بار‏‎ چهارمين‌‏‎ براي‌‏‎
شد‏‎ جهان‌‏‎ آزاد‏‎

به‌‏‎ ساحلي‌‏‎ واليبال‌‏‎ در‏‎ سمند‏‎ جام‌‏‎ قهرماني‌‏‎
رسيد‏‎ آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎

شد‏‎ سوم‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ غلبه‌‏‎ سوريه‌‏‎ بر‏‎ ايران‌‏‎ اميد‏‎ تيم‌‏‎

كشتي‌‏‎ قهرمان‌‏‎ ايران‌‏‎ بار‏‎ چهارمين‌‏‎ براي‌‏‎
شد‏‎ جهان‌‏‎ آزاد‏‎


ايران‌‏‎ قهرماني‌‏‎ چهارمين‌‏‎ و‏‎ دوره‌‏‎ ششمين‌‏‎ و‏‎ سي‌‏‎
حاجي‌زاده‌‏‎ جهان‌مهدي‌‏‎ كشتي‌‏‎ تازه‌‏‎ پديده‌‏‎ *
لحظه‌‏‎ آخرين‌‏‎ تا‏‎ روسيه‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ شانه‌‏‎ به‌‏‎ شانه‌‏‎ رقابت‌‏‎ *

طلاي‌‏‎ مدال‌‏‎ كشورمان‌ ، تنها‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 74‏‎ كشتي‌گير‏‎ حاجي‌زاده‌ ، ‏‎ مهدي‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
و‏‎ آورد‏‎ به‌دست‌‏‎ جهان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ دوره‌‏‎ ششمين‌‏‎ و‏‎ سي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎
.شد‏‎ شناخته‌‏‎ مسابقات‌‏‎ از‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ گير‏‎ كشتي‌‏‎ بهترين‌‏‎
روحي‌ ، ‏‎ سبحان‌‏‎ زيرنظر‏‎ را‏‎ كشتي‌‏‎ و‏‎ گشود‏‎ جهان‌‏‎ به‌‏‎ چشم‌‏‎ جويبار‏‎ در‏‎ سال‌ 1361‏‎ در‏‎ حاجي‌زاده‌‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ با‏‎ و‏‎ آموخت‌‏‎ مازندران‌‏‎ خطه‌‏‎ مربيان‌‏‎ اسماعيل‌پور‏‎ و‏‎ واگذاري‌‏‎ عزيز‏‎
.افزود‏‎ خود‏‎ تجربيات‌‏‎ بر‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مربيان‌‏‎ زيرنظر‏‎ ايران‌‏‎ بزرگسالان‌‏‎ و‏‎ جوانان‌‏‎
جوانان‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ در‏‎ جهان‌ ، ‏‎ قهرماني‌‏‎ عنوان‌‏‎ كسب‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ مازندراني‌‏‎ كشتي‌گير‏‎ اين‌‏‎
.است‌‏‎ ايستاده‌‏‎ قهرماني‌‏‎ سكوي‌‏‎ بر‏‎ آسيايي‌‏‎ پيكارهاي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نايبقهرماني‌‏‎ عنوان‌‏‎ جهان‌‏‎
حاجي‌‏‎ عيسي‌‏‎ مقابل‌‏‎ برتري‌‏‎ با‏‎ شنبه‌‏‎ عصر‏‎ مازندران‌‏‎ خطه‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌‏‎ مرد‏‎ دلاور‏‎ اين‌‏‎
نخستين‌‏‎ كسب‏‎ با‏‎ و‏‎ شد‏‎ جهان‌‏‎ طلاي‌‏‎ مدال‌‏‎ صاحب‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 74‏‎ فينال‌‏‎ در‏‎ روسيه‌‏‎ از‏‎ اف‌‏‎
در‏‎ ايران‌‏‎ قهرماني‌‏‎ چهارمين‌‏‎ به‌‏‎ بدل‌‏‎ را‏‎ روسيه‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ شانه‌‏‎ به‌‏‎ شانه‌‏‎ رقابت‌‏‎ خود‏‎ جهاني‌‏‎ مدال‌‏‎
. ساخت‌‏‎ جهان‌‏‎
ششمين‌‏‎ و‏‎ سي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرانجام‌‏‎ سايه‌‏‎ به‌‏‎ سايه‌‏‎ و‏‎ نزديك‌‏‎ رقابتي‌‏‎ در‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
بار‏‎ چهارمين‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ ربود‏‎ روسيه‌‏‎ تيم‌‏‎ از‏‎ را‏‎ سبقت‌‏‎ گوي‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ پيكارهاي‌‏‎ دوره‌‏‎
حذف‌‏‎ شايد‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ حاصل‌‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎ ما‏‎ تيم‌‏‎ قهرماني‌‏‎.‎ايستاد‏‎ دنيا‏‎ قهرماني‌‏‎ سكوي‌‏‎ بر‏‎
دوستداران‌‏‎ و‏‎ علاقه‌مندان‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ كشتي‌‏‎ آخر‏‎ و‏‎ اول‌‏‎ اوزان‌‏‎ در‏‎ رضايي‌‏‎ و‏‎ نورزاد‏‎ زودهنگام‌‏‎
تيم‌‏‎ اعضاي‌‏‎ بقيه‌‏‎ دلاوري‌‏‎ و‏‎ رشادت‌‏‎ اما‏‎ بود ، ‏‎ ساخته‌‏‎ نااميد‏‎ افتخار‏‎ اين‌‏‎ كسب‏‎ از‏‎ را‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎
جهانيان‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ خود‏‎ قدرت‌‏‎ و‏‎ صلابت‌‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ يك‌‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ جبران‌‏‎ را‏‎ شكست‌ها‏‎ اين‌‏‎
.داد‏‎ نشان‌‏‎
بالطبع‌‏‎ و‏‎ "فيلا‏‎" كشتي‌‏‎ جهاني‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ تشكيلات‌‏‎ بر‏‎ روسها‏‎ همه‌جانبه‌‏‎ نفوذ‏‎ ميان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
با‏‎ مسابقه‌ها‏‎ اين‌‏‎ مجموع‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ ديگري‌‏‎ عامل‌‏‎ نيز‏‎ فدراسيون‌‏‎ اين‌‏‎ داوران‌‏‎ كميته‌‏‎
در‏‎ ما‏‎ تيم‌‏‎ همراهان‌‏‎ و‏‎ ياران‌‏‎ به‌موقع‌‏‎ عكس‌العمل‌هاي‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ حركت‌ها‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎ بود ، ‏‎ روبرو‏‎ آن‌‏‎
.مي‌شد‏‎ خفه‌‏‎ نطفه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ خنثي‌‏‎ لحظه‌ها‏‎ بسياري‌‏‎
مختلف‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ در‏‎ بخوبي‌‏‎ جهان‌‏‎ اول‌‏‎ طراز‏‎ نخبگان‌‏‎ كه‌‏‎ كشتي‌‏‎ جهاني‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ از‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎
تيم‌هاي‌‏‎ ميان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ آن‌‏‎ بالاي‌‏‎ سطح‌‏‎ و‏‎ جذابيت‌‏‎ براي‌‏‎ مهمي‌‏‎ عامل‌‏‎ بودند ، ‏‎ شده‌‏‎ تقسيم‌‏‎
تيم‌هاي‌‏‎ موفقيت‌‏‎ عدم‌‏‎ ديگر‏‎ نكته‌‏‎.بودند‏‎ بقيه‌‏‎ از‏‎ متمايزتر‏‎ كوبا‏‎ و‏‎ گرجستان‌‏‎ اوكراين‌ ، ‏‎ كشورهاي‌‏‎
درجه‌‏‎ توان‌‏‎ و‏‎ توشه‌‏‎ تيم‌ها‏‎ اين‌‏‎ مي‌رسد‏‎ به‌نظر‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ژاپن‌‏‎ و‏‎ كره‌‏‎ نظير‏‎ آسيايي‌‏‎
قابل‌توجه‌‏‎ بسيار‏‎ نكته‌اي‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ كرده‌اند‏‎ ذخيره‌‏‎ بوسان‌‏‎ آسيايي‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ اول‌‏‎
.شود‏‎ حاضر‏‎ بازي‌ها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎ قدرتي‌‏‎ چه‌‏‎ با‏‎ بداند‏‎ كه‌‏‎ ماست‌‏‎ كشتي‌‏‎ براي‌‏‎

كشتي‌گير‏‎ شدن‌‏‎ پادرهوا‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌‏‎ و‏‎ زاده‌‏‎ حاجي‌‏‎ براي‌‏‎ ساز‏‎ سرنوشت‌‏‎ لحظه‌‏‎ همان‌‏‎ اين‌‏‎
.محرزشد‏‎ روسيه‌‏‎ با‏‎ تنگاتنگ‌‏‎ رقابت‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌‏‎ تيم‌‏‎ قهرماني‌‏‎ و‏‎ زاده‌‏‎ حاجي‌‏‎ طلاي‌‏‎ مدال‌‏‎ روسي‌‏‎
ايران‌‏‎ كشتي‌گير‏‎ شايسته‌ترين‌‏‎ "حاجي‌زاده‌‏‎"
جوان‌‏‎ جهان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ دوره‌‏‎ ششمين‌‏‎ و‏‎ سي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌‏‎ مبارز‏‎ بهترين‌‏‎
را‏‎ او‏‎ روزها‏‎ اين‌‏‎ خيلي‌ها‏‎ كه‌‏‎ جواني‌‏‎ همان‌‏‎.‎بود‏‎ حاجي‌زاده‌‏‎ مهدي‌‏‎ مازندراني‌‏‎ برومند‏‎ و‏‎ شايسته‌‏‎
به‌‏‎ ژاپني‌‏‎ اوباتاي‌‏‎ بر‏‎ پيروزي‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ حاجي‌زاده‌‏‎.‎مي‌دانند‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌‏‎ دوم‌‏‎ حبيبي‌‏‎ امامعلي‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ حريف‌‏‎ اين‌‏‎ به‌راحتي‌‏‎ دوبل‌‏‎ سگك‌‏‎ و‏‎ اشگل‌گربه‌‏‎ فنون‌‏‎ با‏‎ و‏‎ رفت‌‏‎ مولداوي‌‏‎ از‏‎ دياكو‏‎ ديدار‏‎
در‏‎ تندر‏‎ فن‌‏‎ اجراي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ رفت‌‏‎ كوبايي‌‏‎ گونزالس‌‏‎ سراغ‌‏‎ به‌‏‎ بعدي‌‏‎ مبارزه‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎.‎داد‏‎ شكست‌‏‎ (‎‎‏‏112‏‎)‎
.كرد‏‎ مغلوب‏‎ (‎‎‏‏04‏‎) هم‌‏‎ را‏‎ كوبايي‌‏‎ سياهپوست‌‏‎ و‏‎ پرزور‏‎ كشتي‌گير‏‎ سرزيربغل‌‏‎ و‏‎ كمر‏‎ در‏‎ كمر‏‎ حالت‌‏‎
كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 74‏‎ نيمه‌نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ مردان‌‏‎ جمع‌‏‎ به‌‏‎ آنكه‌‏‎ براي‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ حاجي‌زاده‌‏‎
كم‌نظير‏‎ و‏‎ مثال‌زدني‌‏‎ رشادتي‌‏‎ با‏‎ او‏‎.‎رفت‌‏‎ قزاقستان‌‏‎ صاحبنام‌‏‎ كشتي‌گير‏‎ لاليف‌‏‎ سراغ‌‏‎ به‌‏‎ برسد‏‎
.دهد‏‎ شكست‌‏‎ (‎‎‏‏45‏‎) نتيجه‌‏‎ با‏‎ را‏‎ آسيا‏‎ قهرمان‌‏‎ شد‏‎ موفق‌‏‎ و‏‎ ساخت‌‏‎ مغلوب‏‎ يك‌‏‎ نيز‏‎ خود‏‎ حريف‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎
با‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ اروپا‏‎ قهرمان‌‏‎ ديدني‌‏‎ كشتي‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ نيمه‌نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ مازندراني‌‏‎ رعناي‌‏‎ جوان‌‏‎ اين‌‏‎
.ساخت‌‏‎ روبرو‏‎ شكست‌‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎ خود‏‎ خاطر‏‎ و‏‎ ذهن‌‏‎ در‏‎ را‏‎ توفاني‌‏‎ چنين‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ نمي‌توانست‌‏‎ هرگز‏‎ ترك‌‏‎ گولان‌‏‎ احمد‏‎
پيچ‌‏‎ فن‌‏‎ اجراي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ گولان‌‏‎.‎شد‏‎ حاجي‌زاده‌‏‎ قدرت‌‏‎ و‏‎ تكنيك‌‏‎ مقهور‏‎ تمام‌‏‎ دقيقه‌‏‎ شش‌‏‎ او‏‎
.باخت‌‏‎ (‎‎‏‏18‏‎) را‏‎ كشتي‌‏‎ و‏‎ برد‏‎ بالا‏‎ تسليم‌‏‎ علامت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ دست‌هاي‌‏‎ شد ، ‏‎ سرنگون‌‏‎ حاجي‌زاده‌‏‎ كمر‏‎
كار‏‎ بخوبي‌‏‎ دست‌هايش‌‏‎ او‏‎.‎است‌‏‎ هجومي‌‏‎ كاملا‏‎ به‌طريقي‌‏‎ حاجي‌زاده‌‏‎ مبارزاتي‌‏‎ شيوه‌‏‎ و‏‎ شكل‌‏‎
از‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ آشناست‌‏‎ كاملا‏‎ نيز‏‎ كشتي‌‏‎ در‏‎ مختلف‌‏‎ قوانين‌‏‎ با‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎
تعريف‌‏‎ ميان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌گرفت‌‏‎ قرار‏‎ سالن‌‏‎ در‏‎ حاضرين‌‏‎ تشويق‌‏‎ مورد‏‎ به‌شدت‌‏‎ جهاني‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎
شايسته‌‏‎ جوان‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ جهان‌‏‎ كشتي‌‏‎ تاريخ‌‏‎ نابغه‌‏‎ دو‏‎ آئيك‌‏‎ احمد‏‎ و‏‎ مدويد‏‎ الكساندر‏‎ تمجيدهاي‌‏‎ و‏‎
.داشت‌‏‎ ديگري‌‏‎ معني‌‏‎ و‏‎ رنگ‌‏‎
كه‌‏‎ شد‏‎ حاجي‌اف‌‏‎ عيسي‌‏‎ شكست‌‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ حساس‌‏‎ پيكاري‌‏‎ در‏‎ فينال‌‏‎ در‏‎ حاجي‌زاده‌‏‎
موقعيتي‌‏‎ از‏‎ هوشياري‌‏‎ و‏‎ درايت‌‏‎ با‏‎ حاجي‌زاده‌‏‎ اما‏‎ داشت‌ ، ‏‎ او‏‎ از‏‎ كاملي‌‏‎ شناخت‌‏‎ روسي‌‏‎ كشتي‌گير‏‎
شايستگي‌‏‎ با‏‎ ديگر‏‎ خاك‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ و‏‎ بگيرد‏‎ ارزش‌‏‎ با‏‎ امتياز‏‎ سه‌‏‎ حريف‌‏‎ كنده‌‏‎ تاباندن‌‏‎ با‏‎ توانست‌‏‎ نادر‏‎
.آورد‏‎ بدست‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ طلاي‌‏‎ مدال‌‏‎ تنها‏‎
كردند‏‎ قرباني‌‏‎ را‏‎ "طلايي‌‏‎" داوران‌‏‎
شايسته‌ترين‌‏‎ حق‌‏‎ به‌‏‎ طلايي‌‏‎شد‏‎ آنها‏‎ عمدي‌‏‎ اشتباه‌‏‎ و‏‎ داوران‌‏‎ تباني‌‏‎ قرباني‌‏‎ طلايي‌‏‎ محمد‏‎
.بود‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 60‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ طلاي‌‏‎ مدال‌‏‎ كسب‏‎ براي‌‏‎ كشتي‌گير‏‎
با‏‎ ديدار‏‎ به‌‏‎ روماني‌‏‎ و‏‎ آذربايجان‌‏‎ بيلوروس‌ ، ‏‎ مولداوي‌ ، ‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎ سد‏‎ از‏‎ عبور‏‎ با‏‎ او‏‎
پيدا‏‎ را‏‎ فينال‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ حضور‏‎ شانس‌‏‎ مسابقه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎ با‏‎ تا‏‎ رسيد‏‎ ارمنستان‌‏‎ از‏‎ كشتي‌گيري‌‏‎
(‎‏‏34‏‎) شكست‌‏‎ قبول‌‏‎ به‌‏‎ مجبور‏‎ او‏‎ و‏‎ گرفتند‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ كاپيتان‌‏‎ از‏‎ را‏‎ شانس‌‏‎ اين‌‏‎ داوران‌‏‎ اما‏‎ كند‏‎
طبق‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دويد‏‎ تشك‌‏‎ دور‏‎ به‌‏‎ ماركاريان‌‏‎ كشتي‌‏‎ اين‌‏‎ پاياني‌‏‎ دقيقه‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎.شد‏‎ ماركاريان‌‏‎ مقابل‌‏‎
عليرغم‌‏‎.‎مي‌رسيد‏‎ (‎‎‏‏44‏‎)‎ تساوي‌‏‎ به‌‏‎ مسابقه‌‏‎ و‏‎ گرفته‌‏‎ تعلق‌‏‎ طلايي‌‏‎ به‌‏‎ نمره‌‏‎ يك‌‏‎ مي‌بايستي‌‏‎ مقررات‌‏‎
نگرفت‌‏‎ صورت‌‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ متاسفانه‌‏‎ طلايي‌‏‎ به‌‏‎ امتياز‏‎ دادن‌‏‎ براي‌‏‎ كنار‏‎ داور‏‎ مرحله‌اي‌‏‎ دو‏‎ درخواست‌‏‎
نظر‏‎ نشود ، ‏‎ ترك‌‏‎ دوغان‌‏‎ هارون‌‏‎ حريف‌‏‎ فينال‌‏‎ در‏‎ طلايي‌‏‎ آنكه‌‏‎ براي‌‏‎ بود‏‎ تركيه‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ تشك‌‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎
به‌‏‎ ماركاريان‌‏‎ سود‏‎ به‌‏‎ (‎‏‏34‏‎) مسابقه‌‏‎ اين‌‏‎ همگان‌‏‎ حيرت‌‏‎ و‏‎ بهت‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نپذيرفت‌‏‎ را‏‎ كنار‏‎ داور‏‎
تشك‌‏‎ ترك‌‏‎ به‌‏‎ حاضر‏‎ كه‌‏‎ طلايي‌‏‎ خود‏‎ و‏‎ سالن‌‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ تماشاگران‌‏‎ اعتراض‌‏‎ و‏‎ فريادها‏‎.‎رسيد‏‎ پايان‌‏‎
.شد‏‎ گرفته‌‏‎ ناديده‌‏‎ راحتي‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ طلايي‌‏‎ مسلم‌‏‎ حق‌‏‎ و‏‎ نداشت‌‏‎ بر‏‎ در‏‎ نتيجه‌اي‌‏‎ هيچ‌‏‎ نبود ، ‏‎
همچنان‌‏‎ و‏‎ نداشت‌‏‎ خوبي‌‏‎ روحي‌‏‎ شرايط‏‎ "باتار‏‎" با‏‎ مقابله‌‏‎ در‏‎ رده‌بندي‌‏‎ پيكار‏‎ در‏‎ طلايي‌‏‎
از‏‎ و‏‎ شد‏‎ مغلوب‏‎ همگان‌‏‎ تصور‏‎ از‏‎ دور‏‎ و‏‎ بود‏‎ خود‏‎ ارمني‌‏‎ حريف‌‏‎ برابر‏‎ بحث‌انگيز‏‎ باخت‌‏‎ تحت‌تاثير‏‎
.دورماند‏‎ برنز‏‎ مدال‌‏‎ كسب‏‎
رسيد‏‎ فينال‌‏‎ به‌‏‎ آسان‌‏‎ "حيدري‌‏‎"
عراق‌ ، ‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎ برابر‏‎ آسان‌‏‎ پيروزي‌‏‎ با 3‏‎ كه‌‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ كيلويي‌‏‎ نماينده‌ 96‏‎ حيدري‌‏‎ عليرضا‏‎
با‏‎ خوبي‌‏‎ كشتي‌‏‎ ديروز‏‎ صبح‌‏‎ بود ، ‏‎ يافته‌‏‎ راه‌‏‎ نيمه‌نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ مستقيما‏‎ سوئيس‌‏‎ و‏‎ چين‌‏‎
يافت‌‏‎ راه‌‏‎ فينال‌‏‎ به‌‏‎ كشتي‌گير‏‎ اين‌‏‎ برابر‏‎ (‎‏‏03‏‎) پيروزي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ اوكراين‌‏‎ از‏‎ تاسايف‌‏‎ وادايم‌‏‎
(‎‏‏03‏‎) پيروزي‌‏‎.‎گيرد‏‎ قرار‏‎ گرجستان‌‏‎ سرشناس‌‏‎ كشتي‌گير‏‎ كورتانيدزه‌‏‎ الدار‏‎ برابر‏‎ آخر‏‎ كشتي‌‏‎ در‏‎ تا‏‎
مهم‌ترين‌‏‎ از‏‎ سال‌ 2001‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ قهرمان‌‏‎ روسيه‌‏‎ از‏‎ كوتشليدزه‌‏‎ گئورگي‌‏‎ مقابل‌‏‎ كورتانيدزه‌‏‎
.بود‏‎ وزن‌‏‎ اين‌‏‎ حوادث‌‏‎
خود‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ تلاشي‌‏‎ همه‌‏‎ با‏‎ و‏‎ باخت‌‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ دو‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎ كورتانيدزه‌‏‎ با‏‎ مصاف‌‏‎ در‏‎ حيدري‌‏‎ عليرضا‏‎
.داد‏‎ رضايت‌‏‎ نقره‌‏‎ مدال‌‏‎ به‌‏‎ دقيقه‌‏‎ طي‌ 9‏‎ و‏‎ برسد‏‎ قلدرش‌‏‎ حريف‌‏‎ پاي‌‏‎ به‌‏‎ نتوانست‌‏‎ هرگز‏‎ داد‏‎ خرج‌‏‎ به‌‏‎
:كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 55‏‎
(كوبا‏‎)‎ مونترو‏‎ رونه‌‏‎ -‎‏‏1‏‎
(آذربايجان‌‏‎ جمهوري‌‏‎)‎ عبدالله‌يف‌‏‎ ناميك‌‏‎ -‎‎‏‏2‏‎
(اوكراين‌‏‎)‎ زاهاروك‌‏‎ الكساندر‏‎ -‎‎‏‏3‏‎
.شدند‏‎ حذف‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎ روسيه‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎ وزن‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
:كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 60‏‎
(تركيه‌‏‎)‎ دوغان‌‏‎ هارون‌‏‎ -‎‏‏1‏‎
(ارمنستان‌‏‎)‎ ماركاريان‌‏‎ آران‌‏‎ -‎‏‏2‏‎
( مغولستان‌‏‎ )‎ بايار‏‎ اويون‌‏‎ - ‎‏‏3‏‎
كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 66‏‎
(اوكراين‌‏‎)‎ تديف‌‏‎ آرسن‌‏‎ -‎‏‏1‏‎
(ايران‌‏‎)‎ دبير‏‎ عليرضا‏‎ -‎‏‏2‏‎
(روسيه‌‏‎)‎ باتيف‌‏‎ زائور‏‎ -‎‏‏3‏‎
:كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 74‏‎
(ايران‌‏‎)‎ حاجي‌زاده‌‏‎ مهدي‌‏‎ -‎‎‏‏1‏‎
(روسيه‌‏‎)‎ اف‌‏‎ حاجي‌‏‎ عيسي‌‏‎ -‎‎‏‏2‏‎
(تركيه‌‏‎)‎ گولان‌‏‎ احمد‏‎ -‎‎‏‏3‏‎
:كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 84‏‎
(روسيه‌‏‎)‎ سايتيف‌‏‎ آدام‌‏‎ -‎‏‏1‏‎
(كوبا‏‎)‎ رومرو‏‎ خوئل‌‏‎ -‎‏‏2‏‎
(ايران‌‏‎)‎ خدايي‌‏‎ مجيد‏‎ -‎‏‏3‏‎
:كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 96‏‎
(گرجستان‌‏‎)‎ كورتانيدزه‌‏‎ الدار‏‎ -‎‏‏1‏‎
(ايران‌‏‎)‎ حيدري‌‏‎ عليرضا‏‎ -‎‏‏2‏‎
(اوكراين‌‏‎)‎ تاسايف‌‏‎ واديم‌‏‎ -‎‏‏3‏‎
:كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 120‏‎
(روسيه‌‏‎)‎ موسلبز‏‎ ديويد‏‎ -‎‏‏1‏‎
(كوبا‏‎)‎ رودريگز‏‎ الكسيس‌‏‎ -‎‎‏‏2‏‎
(تركيه‌‏‎)‎ پولادچي‌‏‎ آيدين‌‏‎ -‎‏‏3‏‎
تيمي‌‏‎ رده‌بندي‌‏‎
قهرمان‌‏‎ امتياز‏‎ با 43‏‎ ايران‌‏‎ -‎‏‏1‏‎
قهرمان‌‏‎ نايب‏‎ امتياز‏‎ با 42‏‎ روسيه‌‏‎ -‎‏‏2‏‎
سوم‌‏‎ مقام‌‏‎ امتياز‏‎ با 34‏‎ كوبا‏‎ -‎‏‏3‏‎

به‌‏‎ ساحلي‌‏‎ واليبال‌‏‎ در‏‎ سمند‏‎ جام‌‏‎ قهرماني‌‏‎
رسيد‏‎ آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎


دانشگاه‌‏‎ تيم‌‏‎ قهرماني‌‏‎ با‏‎ سمند‏‎ جام‌‏‎ ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ ساحلي‌‏‎ واليبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
كه‌‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎رسيد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ كيش‌‏‎ جزيره‌‏‎ در‏‎ (رئوفي‌‏‎ رحمان‌‏‎ و‏‎ سبيلي‌‏‎ سن‌‏‎ ابراهيم‌‏‎)‎ آزاد‏‎
فينال‌‏‎ به‌‏‎ شيمي‌‏‎ فومن‌‏‎ و‏‎ آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ بازي‌‏‎ از 39‏‎ پس‌‏‎ داشتند ، ‏‎ شركت‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ ‎‏‏21‏‎
بر‏‎ ايران‌‏‎ ساحلي‌‏‎ واليبال‌‏‎ اخير‏‎ سال‌‏‎ يك‌‏‎ برترين‌هاي‌‏‎ نيمه‌تمام‌‏‎ فينالي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ رسيدند‏‎
شايستگي‌‏‎ بر‏‎ بود‏‎ مجددي‌‏‎ تاييد‏‎ مهر‏‎ قهرماني‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ كردند‏‎ غلبه‌‏‎ ايران‌‏‎ گذشته‌‏‎ ملي‌پوشان‌‏‎
بهترين‌‏‎ حال‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ خارجي‌‏‎ ميدان‌هاي‌‏‎ در‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ داخلي‌‏‎ ميدان‌هاي‌‏‎ در‏‎ چه‌‏‎ كه‌‏‎ رئوفي‌‏‎ و‏‎ سن‌سبيلي‌‏‎
كيش‌ ، ‏‎ شاهين‌‏‎ كيش‌ ، ‏‎ الين‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ بازيها‏‎ اين‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎.گرفتند‏‎ اخير‏‎ ماهه‌‏‎ چند‏‎ در‏‎ را‏‎ نتايج‌‏‎
.شدند‏‎ هشتم‌‏‎ تا‏‎ سوم‌‏‎ عناوين‌‏‎ حائز‏‎ ترتيب‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ تهران‌‏‎ برق‌‏‎ و‏‎ پيكان‌ 2‏‎ گيلان‌ ، ‏‎ پگاه‌‏‎ يك‌ ، ‏‎ پيكان‌‏‎
.گرفت‌‏‎ تعلق‌‏‎ برتر‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ بازيها‏‎ اين‌‏‎ نقدي‌‏‎ جايزه‌‏‎ ريال‌‏‎ ميليون‌‏‎ پنج‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎ مبلغ‌‏‎ خاتمه‌‏‎ در‏‎
كيش‌‏‎ ورزش‌‏‎ مركز‏‎ و‏‎ خودرو‏‎ ايران‌‏‎ تربيت‌بدني‌‏‎ ساحلي‌ ، ‏‎ واليبال‌‏‎ كميته‌‏‎ مشاركت‌‏‎ با‏‎ بازيها‏‎ اين‌‏‎
.شد‏‎ انجام‌‏‎

شد‏‎ سوم‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ غلبه‌‏‎ برسوريه‌‏‎ ايران‌‏‎ اميد‏‎ تيم‌‏‎


آسيا‏‎ غرب‏‎ فوتبال‌‏‎ دوره‌‏‎ دومين‌‏‎
انتظار‏‎ ما‏‎ فوتبال‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ آنها‏‎ براي‌‏‎ شايد‏‎ آسيا ، ‏‎ غرب‏‎ بازيهاي‌‏‎ در‏‎ سوم‌‏‎ مقام‌‏‎ كسب‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
دهد ، ‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ سوريه‌‏‎ و‏‎ اردن‌‏‎ عراق‌ ، ‏‎ بزرگسالان‌‏‎ ما‏‎ اميد‏‎ تيم‌‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎ توقع‌‏‎ نوعي‌‏‎ به‌‏‎ معجزه‌و‏‎
آماده‌‏‎ بوسان‌‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ تيمي‌‏‎ تداركاتي‌‏‎ بازي‌‏‎ براي‌‏‎ اما‏‎ بود ، ‏‎ كوچكي‌‏‎ كار‏‎
بازيكن‌‏‎ سه‌‏‎ تركيب‏‎ حالا‏‎ بازيها‏‎ اين‌‏‎ انجام‌‏‎ با‏‎.دارد‏‎ را‏‎ راندمان‌‏‎ بهترين‌‏‎ بازيها‏‎ اين‌‏‎ مي‌كند‏‎
سوريه‌‏‎ تيم‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ كشورمان‌‏‎ اميد‏‎ تيم‌‏‎بدهد‏‎ نتيجه‌‏‎ مي‌تواند‏‎ ما‏‎ اميد‏‎ و‏‎ بزرگسال‌‏‎
با‏‎ پنالتي‌‏‎ ضربات‌‏‎ در‏‎ رسيد‏‎ دو‏‎ بر‏‎ دو‏‎ نتيجه‌‏‎ به‌‏‎ قانوني‌‏‎ وقت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ بازيها‏‎ ميزبان‌‏‎
مقام‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ پيروز‏‎ حريف‌‏‎ بر‏‎ كاظميان‌‏‎ و‏‎ نويدكيا‏‎ بختياري‌زاده‌ ، ‏‎ نكونام‌ ، ‏‎ حسابشده‌‏‎ ضربه‌هاي‌‏‎
انس‌‏‎ سوريه‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ واحدي‌‏‎ نيك‌بخت‌‏‎ و‏‎ كاملي‌‏‎ جلال‌‏‎ را‏‎ قانوني‌‏‎ وقت‌‏‎ دقيقه‌‏‎ نود‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎.‎رسيد‏‎ سوم‌‏‎
.رساندند‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎ ساري‌‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.