002805.jpg
بازارچه خوراك
Bazar.gif
HAMSHAHRI - No 3356 - Apr 22, 2004
پنجشنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۸۳ - سال دوازدهم - شماره ۳۳۵۶
اين جوان ها كار مي خواهند ، خانه پدر و مادر برايشان كوچك است
بهمني كه روز به روز بزرگتر مي شود
شهر به تصرف جوانان درآمده.همه جا هستند.
كار مي خواهند و ديگر حوصله ماندن در خانه پدر و مادري را ندارند. آنها شغل مي خواهند تا خانواده تشكيل داده و راه مستقل خود را بروند. آنها حق طبيعي زندگي مشترك را مي خواهند.
خانواده ها توانايي پرداخت هزينه هاي آنها را ندارند. حضور بلندمدت و خارج از قاعده فرزندان بر دشواري هاي مالي خانوارها افزوده و اختلا فات و درگيري هاي زيادي را به وجود آورده.
باور كنيم در مورد بيكاري جوانان بيش از حد مماشات كرده ايم. بيش از ۳۱ درصد جوانان ايران بيكار هستند. به هوش باشيم. تبعات اين امر بسيار پيچيده تر از آن است كه تصور مي كنيم.
002796.jpg002802.jpg

002799.jpg
بازارچه خوراك
بازارچه آرايش ، بهداشت و شست و شو
گوناگون
|  بازارچه خوراك  |  بازارچه آرايش ، بهداشت و شست و شو  |   گوناگون  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |