يكشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۸۴ - - ۳۶۷۵
قرارگاه فيلم هاي فراموش شده
گردگيري فيلم هاي خاك گرفته در ذهن
032724.jpg
در 26 دوره اي كه مركز سينماتك با نام بزرگداشت آثار فيلمسازان دنيا برگزار كرده است فيلم هايي به نمايش درآمده كه سراغشان را تنها مي توان در مراكز بزرگ سينمايي و آرشيو هاي آنچناني شركت هاي فيلمسازي گرفت
مسعود مير
بدون توجه به آنچه كه روي پرده هاي سينما موج مي زد، آمد. كوران فروش و فيلم هايي كه پيه مبارزه براي بقا در سانس ها را به تنشان ماليده بودند اهميتي نداشت، چون كه صحبت از جاودانه ها بود. جاودانه هايي كه قبلا  آنقدر پول عاشقان سينما به پايشان ريخته شده بود كه حسابش، گيجي مي آورد. آمد در حالي كه نمونه فرانسوي اش چشم خيلي ها را گرد كرده بود. شهرداري پاريس مجموعه اي را سرپرستي مي كرد كه لذت حضور در آن حتي براي چند دقيقه هم شبيه رويا بود، براي سينه چاك هاي سينما، زوزه باد پاييزي سال 1377 براي ساختمان زيباي خيابان كارگر حكم نسيمي، زندگي بخش را داشت.
يك اتفاق در دنياي دوربين و صدا و ... بعد از آن روزها، آرم ساختمان 4تكه موزه معاصر با پرفراژهاي نگاتيو در اطرافش، سينمايي ها را بيش از پيش به سمت موزه كشاند. سينماتك از همان روزهاي افتتاح، برنامه هاي ويژه اي براي هنر هفتم چيده بود كه به مرور روي اجرا را مي بوسيد. براي آنهايي كه در اين 7 سال در دنياي واقعي، ترافيك خيابان كارگر را به جان خريده و وارد ساختمان موزه شده اند سينما تك با 225 صندلي اش نقش موزه اي را ايفا مي كند كه به جاي نگهداري از اشياي سينمايي، از هنري پاسداري مي كند كه دنياي امروزي اش همواره مورد هجوم است.
فيلم هايي كه با احترام به موزه ذهن دوستداران هديه شده و فيلم هايي كه پيدا كردن نسخه اي از آنها به روزها دوندگي و مرارت نيازمند است، تنها به همت اين سينما، ديدني مي شوند.
فعاليت هاي سينما تك شامل 6 بخش مرور زندگي و آثار فيلمسازان ، جلوه هاي سينمايي ايران، بزرگداشت پيشگامان سينما، سينماي جهان، مستند و فيلم هايي با مايه هاي هنرهاي مختلف به ويژه تجسمي (ميان هنر) است. آنهايي كه به صورت مداوم سراشيبي ساختمان خاطره انگيز موزه را طي كرده اند، نام هاي  هاكس، اوزو، رنوار، فورد، تروفو، برگمن، هيچكاك، آنجلوپلوس، اسپيلبرگ، آنتونيوني، چاپلين، زينه مان، مان و كورساوا گره را به ذهن سپرده اند و با برنامههاي بزرگداشت و مرور آثار كارگردانان اطلا عات سينماييشان را تكميل كرده اند.
دانشجويان، علا قه مندان و حتي استادان سينما به كمك برنامه هاي اين مركز توانسته اند وضعيت تاسف انگيز عدم دسترسي به آرشيو فيلم هاي تاريخ سينما را به فراموشي بسپارند و خاطرات روزهاي پردردسر جست وجو براي تهيه يك فيلم ناياب را دور بريزند. هرچند سينما تك ايران برخلا ف نمونه هاي خارجي خود آرشيو فيلم ندارد، اما دسترسي اين مركز به نسخ مختلف فيلم هاي متفاوت تعجب آور است. در 26 دوره اي كه مركز سينما تك با نام بزرگداشت آثار فيلمسازان دنيا برگزار كرده است، فيلم هايي به نمايش درآمده كه سراغشان را تنها مي توان در مراكز بزرگ سينمايي و آرشيو هاي آنچناني شركت هاي فيلمسازي گرفت. بهار 1384 اما در تاريخ فعاليت اين مركز سينمايي كه كلا ه احترامش را براي هنر هفتم از سر برداشته كمي متفاوت است. اين تفاوت از آنجا ناشي مي شود كه در برنامه اين فصل سينما تك، مرور آثار و زندگي يك فيلمساز ايراني گنجانده شده است. اين برنامه وقتي بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد كه بدانيد فيلمساز برگزيده سينما تك يك زن است. آنهايي كه در اين فصل هم در برنامه ريزي هايشان وقتي براي رفتن به سينما تك در نظر گرفته اند، مي توانند آثار اين فيلمساز را ببينند و در۲ جلسه نقد و بررسي با حضور كارگردان شركت كنند.
خارج از محدوده يا زيرپوست شهر را خيلي ها ديده اند، اما اگر بدانيد كه در اين بزرگداشت اثر اكران نشده بانوي ارديبهشت سينماي ايران هم به اكران در مي آيد، موضوع اهميت بيشتري پيدا مي كند. گيلا نه فيلمي است كه نظرات مختلفي را برانگيخته و برگ برنده اين روزهاي رخشان بني اعتماد محسوب مي شود. در جلسات نقد و بررسي كه با حضور بني اعتماد برگزار خواهد شد، سينماي اجتماعي ايران در دهه 70 و سالهاي سپري شده دهه 80 بررسي مي شود. شايد برنامه ويژه سينماتك در بزرگداشت آثار يك فيلمساز زن، گشايشي باشد براي نمايش فيلم هاي فيلمسازان مهجور ايراني كه فيلم هايشان حتي در يك سينماي پايتخت هم به نمايش در نيامده است. در ساختمان زيباي موزه هنرهاي معاصر عده اي تلا ش دارند تا فاصله هاي فراواني ميان علا قه مندان سينما و سينماي ناب را از بين ببرند و هرچند كه در كارشان كاستي هاي فراواني به چشم مي خورد، اما مثال لنگه كفش و بيابان در مورد هنر سينما در پايتخت قحطي سينمازده را به ياد داشته باشيد.

دوباره ديدن آزادي بزرگ
در اين شهر هرچه كه بزرگ است، آدم را ياد آزادي مي اندازد. به تهران كه برسيد دور بزرگترين ميدان شهر مي چرخيد و به ياد مي آوريد كه نامش آزادي است. پيش از آن در اتوباني كه به تهران مي رسيد، عظمت آزادي را در يك ورزشگاه ديده بوديد. وصف اين آزادي را حتي غريبه ها هم شنيده اند. اين آزادي عظمتي دارد كه غريبه ها وقت پا گذاشتن به آن از گير افتادن مي ترسند. اينجا آزادي آدم را ياد مكان هاي بزرگ مي اندازد؛ ميدان آزادي، ورزشگاه آزادي و يك آزادي بزرگ ديگر كه حالا  نيست، سينما آزادي.
يك روز كه به امروز اضافه كنيد، به روزي مي رسيد كه سومين آزادي بزرگ سوخت و خاكستر شد. فردا هشتمين سالگرد آتش سوزي سينما آزادي است؛ آزادي بزرگ كه حالا  از خاطراتش يك جاي خالي در شهر باقي مانده.
نوشتيم جاي خالي، به مغزهايمان رسيديم. سينما آزادي بخشي از خاطرات نسلي است كه نشستن روي صندلي هاي سينما شايد بزرگترين تفريحشان بود. ميان تمام سينماهاي شهر، همه دوست داشتند يك فيلم تازه را روي صندلي هاي سينمايي ببينند كه پايتخت سينماهاي ايران بود. اصلا  آن سردر بزرگ، آن سالن تميز و آن ساختمان باشكوه، مفهوم ديگري به فيلم هايي مي داد كه همزمان در چند سينما اكران شده بودند. انگار روي پرده آزادي فيلم را طور ديگري مي ديدي. نسلي كه سن جوان هايشان امروز از 30 گذشته، صف هايي را به خاطر مي آورند كه در روزهاي برگزاري جشنواره فيلم فجر، چشم هر رهگذري را خيره مي كرد، اما اين صف كه از در ورودي آزادي پيچ مي خورد و به دبيرستان حر نزديك مي شد، آنقدر دست نيافتني به نظر مي رسيد كه خيلي ها با حسرت به آزادي نگاه مي كردند و از خير آن مي گذشتند. نقل تخمه شكستن ها روي صندلي سينما نيست، براي آن در صف مانده ها حالا  آزادي آغاز خاطرات سينمايي است. زياد شنيده ايم جمله هايي را كه با يادش به خير توي سينما آزادي بود كه... شروع مي شوند. حالا  از اين خاطرات سوخته 8 سال مي گذرد. و يك خبر بهانه ايست براي ريختن چند خط روي كاغذ. قرار است طبق توافق حوزه هنري و شهرداري تهران سينما آزادي بازسازي شود. اين البته فعلا  تنها يك خبر است كه ما را به دوباره ديدن يك آزادي بزرگ اميدوار مي كند. منتظريم تا خاطراتمان از آن جاي خالي بيرون بيايند.

نمايشگاه دوربين ديجيتال
بازار برپايي نمايشگاه حسابي داغ است. هر گوشه و كناري نمايشگاهي داير است. از عكس و نقاشي بگيريد الي آخر. اين خبر هيچ ربطي به هيچ كدام از اين نمايشگاه هايي كه هر روز مي خوانيد ندارد. شركت پيشبران صنعت نمايشگاه، نمايشگاه دوربين ديجيتال و تجهيزات را برگزار خواهد كرد. مدير اين نمايشگاه فريدون نوري نام دارد. او هدف از برپايي اين نمايشگاه را دستيابي به آخرين دستاوردهاي نوين و ثبت و معرفي فن آوري هاي ديجيتال عنوان مي كند. از آنجايي كه ما توانايي شركت در نمايشگاه فتوكيناي آلمان را نداريم، براي برداشتن قدمي در راه ارتقاي كيفي و دسترسي به تجهيزات سال گذشته اين نمايشگاه را بنا كرده ايم.
در اين نمايشگاه در كنار نمايش فن آوري و تجهيزات ديجيتال در زمينه عكاسي و فيلمبرداري، همايش بزرگ ديجيتال با همكاري خانه عكاسان برگزار مي شود كه در آن استادان فن آوري ديجيتال در اين زمينه سخنراني مي كنند و مخاطبان را در جريان تازه ترين فن آوري قرار مي دهند. در اين نمايشگاه كه براي اولين بار در كشور برگزار مي شود، علا وه بر برنامه هاي ياد شده، مسابقه عكس DIF هم در كنار اين برنامه ها برگزار مي شود كه از طريق خانه عكاسان تدارك ديده شده است و براي اولين بار از طريق دريافت اينترنتي و از ميان 1750 عكس، 40 عكس به عنوان عكس هاي برتر انتخاب شده كه همزمان با آغاز نمايشگاه به برگزيدگان جوايزي اختصاص داده خواهد شد.
نوري همچنين مي گويد: نمايشگاه براي حمايت از مصرف كنندگان و آموزش آنها در استفاده از محصولا ت ديجيتال برپا شده است.
اين نمايشگاه از 14 تا۱۷ ارديبهشت ماه از ساعت۱۴تا۲۱ در هتل استقلا ل برگزار مي شود. تماشاي عكاساني كه به اين نمايشگاه مي آيند و دوربين ها را با اشتياق زياد نگاه مي كنند ديدني خواهد بود. كاش مسوولا ن برگزاري اين نمايشگاه منحصر به فرد در ايران تدابيري بينديشند تا در اين نمايشگاه دوربين ها و لوازم جانبي آن با قيمتي به نسبت ارزان تر و با تخفيف چند درصدي ارايه شود تا علا قه مندان بتوانند تجهيزات مورد نياز خود را با قيمت مناسبتري نسبت به بازار تهيه كنند.

ستون شما
پيچ
رضائي: آقا از نويسنده هاي ايرانشهر خواهش مي كنم كه به گزارش ها بيخودي پيچ ندهند. يا سطح سواد من خيلي كم است يا اينكه شما ساده نمي نويسيد. ساده نويسي مگر چه اشكالي دارد؟
-از نظر ما كه اشكالي ندارد. با توجه به اينكه نظر شما هم همين است... آيا واقعا چرا؟
موزه
يك بار مطلب اصلي صفحه تهرانشهر را مي خواندم فقط حدس زدم كه گزارش بايد درباره يك موزه نوشته شده باشد. لطفا حداقل در زير تيتر يا سوتيتر اشاره كنيد كه موضوع گزارش درباره چيه.
-درباره موزه
گر سر برود....
خواننده اي عقيده داشت: بعضي از روزنامه هاي ستون دكه صفحه خبرسازان به نظر از سر رفع تكليف به اين ستون راه پيدا مي كنند. حالا  چه اصراري داريد كه حتما چهار تا روزنامه بنويسيد ؟
به ايشان گفتيم ما سرمان برود فرمتمان را عوض نمي كنيم!
حادثه نگاري
محسن موثقي - تهران: چرا گزارش حادثه مسابقه ايران  ژاپن در ورزشگاه آزادي را ادامه نداديد؟
 نمي دانيم، شايد به اين دليل كه اين حادثه ادامه پيدا نكرد.
يك شهروند مشهور
صفحه يك شهروند خيلي فراز و نشيب دارد و گاهي در آن با آدم هايي مصاحبه مي شود كه اصلا  شناخته شده نيستند.
اين سوال مهمي بود كه به ذهن يك خواننده رسيد.
و جواب مهمتر اينكه، آنها به هر حال يك شهروند هستند يا خير ؟ بلي، هستند!

   نمايشگاه
رنگ پنجم
گروه گرافيكي رنگ پنجم به همراه لئوناردو سونولي طراح معاصر ايتاليايي به عنوان هنرمند ميهمان، نمايشگاه خود را از ديروز در گالري مميز خانه هنرمندان ايران برپا كرده است. در اين نمايشگاه 20 اثر از لئورناردو سونولي و 28اثر از اعضاي گروه رنگ پنجم به نمايش گذاشته شده است. اين نمايشگاه كه آخرين پوسترهاي طراحي شده گروه با موضوع آزاد هستند، تا اول ارديبهشت در اين مكان داير خواهد بود. گروه رنگ پنجم سال 80 با حضور چند طراح معاصر تشكيل شد. اين گروه آخرين نمايشگاه خود را در ايتاليا برگزار كرده بود.
نقاشي
نمايشگاه نقاشي مريم صبوري با عنوان بازگشت به درون چند روزي است كه در گالري شماره يك فرهنگسراي هنر داير شده است، در اين نمايشگاه 16 اثر در ابعاد مختلف با تكنيك اكريليك و چسب چوب به نمايش درآمده. اين نمايشگاه تا 30فروردين ماه ادامه دارد و علا قه مندان همه روزه مي توانند از ساعت 9 الي 18 از اين نمايشگاه ديدن كنند.

فرهنگ
كمك به خانواده معتادان
انجمن غير دولتي نارانان ، به منظور كمك و همياري به خانواده هاي معتادان و با هدف فراهم كردن زمينه هاي انتقال تجربيات اين خانواده ها با يكديگر، در فرهنگسراي سالمند برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي فرهنگسراي سالمند گروه نارانان يك انجمن غيرانتفاعي از زنان و مرداني است كه سالهاي زيادي را صرف درمان بيماري اعتياد خانواده و دوستان خود كرده اند و اين در حالي است كه تاثير فعاليت هاي اين انجمن در سرنوشت افراد معتاد خانواده آنها حياتي بوده. در اين كانون ضمن بيان مطالب نشريات و كتاب هاي مختلف در مورد اين بيماري، تجربيات و اقدامات انجام شده بين اعضا و خانواده ها تبادل نظر شده و منجر به ارتقاي سطح آگاهي و شناخت بيشتر آنان در رابطه با اين بيماري مي شود.
اين جلسات هر هفته روزهاي يكشنبه از ساعت۱۴ برگزار مي شود و حضور خانواده ها آزاد است. علا قه مندان جهت شركت مي توانند به نشاني: ميدان امام حسين(ع)، خيابان 17شهريور، خيابان خشكبارچي، پارك خيام مراجعه كنند.

شاتر
032727.jpg
عكس :گلناز بهشتي
خانه تكاني پارك ملت بعد از عيد آغاز شده. نگران مجسمه هاي زنجير شده نباشيد، آنها براي مرمت برده ميشوند. اگر بين راه اتفاقي براي اين چهره هاي سنگي نيفتد، با ظاهري بهتر به پارك بازمي گردند.

امروز
سياه، سفيد، مرگ
032730.jpg
اول هر ماه از روي پيشخوان دكه كاغذهاي سياه و سفيد را برمي داشت و خوراك يك ماهش را تهيه مي كرد. صبح تا شب در اتاق تاريكش مربع هاي سياه را ناديده مي گرفت و سفيدها را پرمي كرد. شايد از روزي كه فكر كرده بود تمام مربع هاي سفيد زندگيش سياه شده، رفته بود سراغ مربع ها و سياه كردنشان را در دستور كار قرارداده بود. بهانه ماندن در اتاق تاريكش سرگرمي بود، اما هنگامي كه او را مي ديدي مي فهميدي كه كاغذها و يك مداد صيقل نديده ابزار فكر كردنش است. فكر مي كرد و فكر مي كرد، اما نه براي حل كردن خانه هاي خالي مانده روي كاغذ، بلكه به حل كردن مشكلا ت خانه اي كه دردسرهايش يكي دوتا نبود. روزي كه خيره به جدول ها و قلم به دست با مرگ، رفيق شده بود. آشنايان گفتند اين اواخر با جدول ازدواج كرده بود. تنها در اتاق، خانه ها را با حروف پر مي كرد و شايد به اميد برنده شدن، پاسخ هاي صحيح را براي كف اتاقش پست مي كرد. انتهاي اين ستون با پيشنهاد اينكه جدول حل نكنيد سياه نمي شود، اميد اينكه جدول هاي زندگيتان خالي نماند، شايد بهترين اختتاميه است و شايد اينكه هر ماه فكر كنيد و فكر كنيد؛ نه به جدول هاي نشسته روي كاغذ كه به جدول هاي زندگيتان...

جعبه
بدون برنامه اي خاص
عشق گمشده و احتمالا  قسمت آخر اين سريال را مي توانيد ساعت 13:40 از شبكه سوم ببينيد. اگر به هر دليلي ديشب نتوانستيد سريال آهوي ماه نهم را تماشا كنيد، ساعت 15:10 تكرار آن را مي توانيد از شبكه اول ببينيد. ليگ برتر انگلستان امشب تعطيل است، اما ساعت۱۷:30 تمامي بازي هاي سري A ايتاليا به طور همزمان انجام خواهد شد. يوونتوس و لچه و سيه نا و ميلا ن انتخاب هايي است كه احتمال پخش مستقيم آن مي رود. مجموعه كهنه سوار را مي توانيد 20:15 از شبكه سوم تماشا كنيد. 22:10 مي توانيد سريال سوار بي اسب را ببينيد از شبكه اول . از بازي هاي ليگ اسپانيا احتمالا  امشب ساعت 23:30 مي توانيد ديدار تيم هاي لوانته و رئال مادريد را تماشا كنيد.

صحنه
۳ نمايش روي صحنه
نمايش وارطان آهنگر نوشته سمانه كاظمي به كارگرداني حسين سحرخيز از 25 فروردين در تماشاخانه مهر حوزه هنري روي صحنه رفته است. اين نمايش سرآغاز دوره جديد فعاليت هاي مركز هنرهاي نمايشي حوزه هنري است. اين نمايش، ساعت 19 هر شب در سالن اصلي تماشاخانه مهر حوزه هنري به اجرا در مي آيد.
خبر ديگر اينكه داستان هاي باور نكردني يك زن به كارگرداني حسن وارسته خرداد ماه در تالا ر نو تئاتر شهر روي صحنه مي رود. اين نمايش در بيست و سومين جشنواره تئاتر فجر به نمايش درآمد و مورد استقبال علا قه مندان قرار گرفت. خبر سوم؛ روياي بسته شده به اسبي كه از پا نمي افتد نوشته محمد چرم شير از اول ارديبهشت ماه در كارگاه نمايش روي صحنه مي رود. اين نمايش بازخواني يادداشت ها و سفرنامه كريستف كلمپ به آمريكاست. اين نمايش را آروند دشت آرا كارگرداني كرده .

پرده
رقابت ادامه دارد
اكران و فروش فيلم هاي نوروزي هفته گذشته اعلا م شد. تهيه كنندگان و كارگردانان ابراز اميدواري كردند كه اين فروش پس از پايان تعطيلا ت و آغاز تبليغات تلويزيوني افزايش پيدا خواهد كرد. هفته گذشته گل يخ۷۵ ميليون فروخته بود. اكنون، اين فيلم پس از يك ماه اكران با فروش يكصد ميليوني عنوان پرفروش ترين فيلم را به خود اختصاص داده است. در اين جدول مجردها در رده دوم قرار دارد. اين فيلم پس از اكران 24 روزه در 17 سينما 84ميليون فروش داشته است.
در رده هاي بعدي اين جدول شاخه گلي براي عروس با 79 ميليون، ازدواج صورتي با 24 ميليون، دربه درها با 9ميليون و سيماي زني در دوردست با 12ميليون قرار دارند. فيلم هاي خارجي اين دوره 3 فيلم قهرمان ، هوانورد و در جهنم هستند. در ميان اين فيلم ها هوانورد از همه پيشي گرفته و با اكران در يك سينما توانسته فروشي معادل 10 ميليون تومان را از آن خود كند.

نت
كنسرت اسپانيايي
خبر كوتاهي بخوانيد از برپايي كنسرت در تالا ر وحدت در ماه هاي خرداد و تير. تالا ر وحدت در اين 2 ماه پذيراي 2 كنسرت گيتار كلا سيك اسپانيايي و كنسرت گيتارفلا مينگو است.
كنسرت اسپانيايي با هنرمندي فرناندو اسپي هنرمند اهل اين كشور روزهاي اول و دوم خرداد ماه برگزار مي شود. كنسرت گيتار فلا مينگو توسط لوئيس ماريانو و خوان بينيا به مدت 2روز يازدهم و دوازدهم تير برگزار مي شود.

هوا
يك روز بهاري
در وصف بهار زياد نوشته اند. چه شعرهايي كه در توصيف بهار سروده نشده، چه داستان هايي كه با يك روز بهاري آغاز نشده اند و... با تمام اينها خوب كه دقت كنيد بهار هم فصلي است شبيه فصل هاي ديگر. مثلا  در اين فصل هم دل خيلي ها مي گيرد و شكوفه هاي بهاري هم همان برگ هاي زرد پاييزي هستند.
حالا  حوصله اي براي اثبات يك واقعيت نيست. شايد شما بهار را طور ديگري مي بينيد، پس ما به تصور زيبايتان لطمه اي وارد نمي كنيم، فردا در يك روز آفتابي، دماي بالا ي هوا 22 درجه سانتيگراد و در دماي پايين 11 درجه سانتيگراد است. روز خوبي داشته باشيد.

ذهن زيبا
هر كس ارباب خود را تملق مي گويد، در نهان به او خيانت مي كند.
ماسيون

ذهن مانند چتر نجات است، فقط وقتي باز باشد عمل مي كند.
آونيموس

سه نوع دوستي است كه در همه جا پر سود و با ارزش است و سه نوع دوستي ديگر هست كه زيان آور و باعث پشيماني است. دوستي با كساني كه در دوستي خود پايدار و با وفا هستند و با كساني كه درستكار و راستگويند و با آنان كه تجربه بسيار دارند سودمند است، ولي دوستي و رفاقت با چاپلوسان، رياكاران و ياوه گويان باعث بدبختي و رسوايي است.
كنفوسيوس

تهرانشهر
خبرسازان
دخل و خرج
در شهر
زيبـاشـهر
محيط زيست
يك شهروند
|  تهرانشهر  |  خبرسازان   |  دخل و خرج  |  در شهر  |  زيبـاشـهر  |  محيط زيست  |  يك شهروند  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |