شماره‌ 1527‏‎ ‎‏‏،‏‎26 April 98 ارديبهشت‌ 1377 ، ‏‎ يكشنبه‌ 6‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Letters
Women
Business
Stocks
Gold
Sports
France 98
Religion
Science/Culture
Arts
20th Century
Articles
Last Page
درباره‌‏‎ كتاب‏‎ دو‏‎ به‌‏‎ نگاهي‌‏‎
زرين‌‏‎ عبدالحسين‌‏‎ دكتر‏‎ استاد‏‎
كوب‏‎

طور‏‎ شعله‌ء‏‎

مولف‌‏‎ حق‌‏‎ و‏‎ كتاب‏‎ روزجهاني‌‏‎

درباره‌‏‎ كتاب‏‎ دو‏‎ به‌‏‎ نگاهي‌‏‎
زرين‌‏‎ عبدالحسين‌‏‎ دكتر‏‎ استاد‏‎
كوب‏‎


معرفت‌‏‎ درخت‌‏‎


/ عبدالحسين‌زرين‌كوب‏‎ دكتر‏‎ استاد‏‎ نامه‌‏‎ جشن‌‏‎ معرفت‌ ، ‏‎ درخت‌‏‎
اول‌‏‎ چاپ‌‏‎ / انتشارات‌سخن‌‏‎ /محمدخاني‌‏‎ اصغر‏‎ علي‌‏‎:‎گردآورنده‌‏‎
صفحه‌‏‎ ‎‏‏606‏‎/ ‎‏‏1376‏‎
دكتر‏‎ استاد‏‎ ادبي‌‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ مقام‌‏‎ از‏‎ تجليل‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎
عنوان‌درخت‌معرفت‌ ، ‏‎ با‏‎ مقالاتي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ زرين‌كوب‏‎ عبدالحسين‌‏‎
.است‌‏‎ آمده‌‏‎ ايشان‌فراهم‌‏‎ صديق‌‏‎ ورزان‌‏‎ ارادت‌‏‎ از‏‎ جمعي‌‏‎ همت‌‏‎ به‌‏‎
كه‌‏‎ زرين‌كوب‏‎ درباره‌‏‎ بخش‌اول‌‏‎ است‌ ، ‏‎ بخش‌‏‎ دو‏‎ داراي‌‏‎ فوق‌‏‎ كتاب‏‎
ذكر‏‎ و‏‎ شعر‏‎ سرودن‌‏‎ به‌‏‎ وي‌‏‎ مدح‌‏‎ و‏‎ ستايش‌‏‎ در‏‎ استاداني‌‏‎ و‏‎ بزرگان‌‏‎
بررسي‌‏‎ را‏‎ ايشان‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ و‏‎ مقالات‌‏‎ برخي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ پرداخته‌‏‎ خاطرات‌‏‎
مطالب‏‎ بخش‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ديگر ، ‏‎ مقالات‌‏‎:عنوان‌‏‎ با‏‎ دوم‌‏‎ بخش‌‏‎ كرده‌اند‏‎
اساتيدفن‌‏‎ توسط‏‎ به‌‏‎ و‏‎ گوناگون‌‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎ در‏‎ مختلفي‌‏‎ موضوعات‌‏‎ و‏‎
در‏‎ اين‌آثار‏‎ اغلب‏‎ كه‌‏‎ درآمده‌‏‎ تحرير‏‎ رشته‌‏‎ به‌‏‎ بار‏‎ اولين‌‏‎ براي‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ تحرير‏‎ تصوف‌‏‎ و‏‎ تاريخ‌‏‎ زمينه‌‏‎

يادگارنامه‌‏‎


كوشش‌علي‌‏‎ به‌‏‎ / زرين‌كوب‏‎ عبدالحسين‌‏‎ دكتر‏‎ استاد‏‎ يادگارنامه‌‏‎
/ اول‌1376‏‎ چاپ‌‏‎ / فرهنگي‌‏‎ مفاخر‏‎ و‏‎ آثار‏‎ انجمن‌‏‎ / دهباشي‌‏‎
صفحه‌‏‎ ‎‏‏606‏‎
آثار‏‎ و‏‎ زندگي‌‏‎ درباره‌‏‎ كه‌‏‎ مقالاتي‌‏‎ از‏‎ است‌‏‎ مجموعه‌اي‌‏‎ كتاب‏‎ اين‌‏‎
ايراني‌‏‎ نويسندگان‌‏‎ و‏‎ استادان‌‏‎ از‏‎ گروهي‌‏‎ توسط‏‎ زرين‌كوب‏‎ استاد‏‎
تحقيقات‌‏‎ از‏‎ نمونه‌هايي‌‏‎ مقالات‌ ، ‏‎ ازاين‌‏‎ بخشي‌‏‎است‌‏‎ شده‌‏‎ نوشته‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ هديه‌‏‎ زرين‌كوب‏‎ استاد‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ماندگار‏‎ و‏‎ ارزشمند‏‎


فرزانه‌مردي‌همچون‌‏‎ بزرگداشت‌‏‎ در‏‎ مجموعه‌‏‎ دومين‌‏‎ كتاب‏‎ اين‌‏‎
.است‌‏‎ زرين‌كوب‏‎
آثاراستاد‏‎ از‏‎ نمونه‌‏‎ دوازده‌‏‎ و‏‎ سروده‌ها‏‎ از‏‎ شعر‏‎ هشت‌‏‎ همچنين‌‏‎
.است‌‏‎ رسيده‌‏‎ چاپ‌‏‎ به‌‏‎ بار‏‎ اولين‌‏‎ براي‌‏‎ نيز ، ‏‎
دهكده‌ ، ‏‎ درخت‌هاي‌‏‎ ايام‌ ، ‏‎ دفتر‏‎ برآب ، ‏‎ نقش‌‏‎ باقي‌ ، ‏‎ همچنان‌‏‎ حكايت‌‏‎
كتاب ، ‏‎ اين‌‏‎.آثارهستند‏‎ اين‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ ناكجاآباد‏‎ و‏‎ صائب‏‎ جهان‌‏‎
و‏‎ استادان‌‏‎ دانشمندان‌ ، ‏‎ باحضور‏‎ كه‌‏‎ نكوداشتي‌‏‎ مجلس‌‏‎ با‏‎ همزمان‌‏‎
مركز‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ مفاخر‏‎ و‏‎ آثار‏‎ انجمن‌‏‎ همت‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ محققان‌‏‎
و‏‎ فاضل‌‏‎ محقق‌‏‎ كوشش‌‏‎ به‌‏‎.شد‏‎ اسلامي‌برپا‏‎ بزرگ‌‏‎ دائره‌المعارف‌‏‎
و‏‎ علاقه‌مندان‌‏‎ دسترس‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ شد‏‎ دهباشي‌منتشر‏‎ علي‌‏‎ آقاي‌‏‎ فعال‌‏‎
.شود‏‎ قرارداده‌‏‎ دوستان‌‏‎ ادب‏‎طور‏‎ شعله‌ء‏‎


حلاج‌‏‎ منصور‏‎ حسين‌بن‌‏‎ محاكمه‌‏‎ در‏‎ جستاري‌‏‎
كوب‏‎ زرين‌‏‎ عبدالحسين‌‏‎ استاد‏‎ اثر‏‎

گراميداشت‌‏‎ در‏‎ ويژه‌نامه‌اي‌‏‎ قبل‌‏‎ شماره‌‏‎ در‏‎:‎جستارگشايي‌‏‎
عزيز‏‎ خوانندگان‌‏‎ زرين‌كوببه‌‏‎ عبدالحسين‌‏‎ استاد‏‎ علمي‌‏‎ مقام‌‏‎
جذاب‏‎ خامه‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ جستاري‌‏‎ شامل‌‏‎ صفحه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎.‎شد‏‎ تقديم‌‏‎
.مي‌رسد‏‎ چاپ‌‏‎ به‌‏‎ بار‏‎ نخستين‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ تحرير‏‎ زرين‌كوب‏‎ استاد‏‎
نام‌‏‎ به‌‏‎ ايشان‌‏‎ آتي‌‏‎ كتاب‏‎ از‏‎ فصل‌‏‎ چهارمين‌‏‎ كه‌‏‎ نوشتار‏‎ اين‌‏‎
حسين‌بن‌‏‎ كردن‌‏‎ بردار‏‎ و‏‎ محاكمه‌‏‎ و‏‎ زندگي‌‏‎ درباره‌‏‎ طور‏‎ شعله‌‏‎
خفيه‌‏‎ يك‌‏‎ گزارش‌‏‎:دارد‏‎ عنواني‌‏‎ چنين‌‏‎است‌‏‎ حلاج‌‏‎ منصور‏‎
به‌‏‎ جا‏‎ كمبود‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ تلخيص‌‏‎ اندكي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ فصل‌‏‎ اين‌‏‎ نويس‌‏‎
در‏‎ بزرگوار‏‎ استاد‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ مي‌شود‏‎ تقديم‌‏‎ ارجمند‏‎ خوانندگان‌‏‎
لطف‌‏‎ شاكر‏‎ وسيله‌‏‎ بدين‌‏‎ ما‏‎ و‏‎ است‌‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ ما‏‎ اختيار‏‎
.مي‌كنيم‌‏‎ جلب‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ شما‏‎ توجه‌‏‎ و‏‎ ايشانيم‌‏‎
معارف‌‏‎ سرويس‌‏‎


بيحال‌‏‎ و‏‎ گرفته‌‏‎ صداي‌‏‎.‎بود‏‎ خواهد‏‎ سري‌‏‎ محكمه‌‏‎.‎ببنديد‏‎ درهارا‏‎
بستن‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ فراشان‌‏‎ آمرانه‌‏‎ لحن‌‏‎ اين‌‏‎ حامدبا‏‎ جناب‏‎ عالي‌‏‎
اين‌‏‎:‎منگيد‏‎ آهسته‌زيرلب‏‎ حال‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎.‎واداشت‌‏‎ تالار‏‎ درهاي‌‏‎
و‏‎ مرشد‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ قشوري‌‏‎ نصر‏‎ حاجب‏‎ امير‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ هم‌‏‎ دفعه‌‏‎
ا‏‎ به‌‏‎بشوراند‏‎ ما‏‎ بر‏‎ را‏‎ سيده‌‏‎ مادرش‌‏‎ و‏‎ خليفه‌‏‎ حلاج‌ ، ‏‎ خود‏‎ پير‏‎
كاتب‏‎ بنده‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ نكرد‏‎ توجه‌‏‎ كس‌‏‎ هيچ‌‏‎ گويا‏‎ او‏‎ پچ‌‏‎ پچ‌‏‎ ين‌‏‎
را‏‎ آن‌‏‎ گزارش‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ وظيفه‌‏‎ حكم‌‏‎ به‌‏‎ شرطه‌‏‎ صاحب‏‎ خفيه‌نويس‌‏‎
شرطه‌ ، كه‌‏‎ صاحب‏‎ خاطر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ براي‌‏‎ يافتم‌‏‎ يادآوري‌‏‎ شايسته‌‏‎
اين‌‏‎ وسيله‌‏‎ به‌‏‎ آنچه‌‏‎ در‏‎ باشد‏‎ مطمئن‌‏‎ دهاد ، ‏‎ نعمت‌‏‎ و‏‎ عزت‌‏‎ خدايش‌‏‎
محاكمه‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ آنچه‌‏‎ از‏‎ نكته‌اي‌‏‎ هيچ‌‏‎ مي‌رسد‏‎ به‌عرض‌‏‎ ناچيز‏‎
پناه‌‏‎ خلافت‌‏‎ جناب‏‎ و‏‎ ماند‏‎ ناگفته‌نخواهد‏‎ و‏‎ ناشنيده‌‏‎ مي‌دهد‏‎ روي‌‏‎
تفاوت‌‏‎ كند ، ‏‎ شرطه‌دريافت‌‏‎ صاحب‏‎ جانب‏‎ از‏‎ را‏‎ عريضه‌‏‎ اين‌‏‎ چون‌‏‎ هم‌‏‎
وي‌خواهد‏‎ عرض‌‏‎ به‌‏‎ وزارت‌‏‎ ديوان‌‏‎ كاتبان‌‏‎ جانب‏‎ از‏‎ آنچه‌‏‎ با‏‎ را‏‎ آن‌‏‎
.يافت‌‏‎ درخواهد‏‎ عنايت‌‏‎ به‌‏‎ رسيد‏‎
مامور‏‎ فراشان‌‏‎ بين‌‏‎ در‏‎ محكمه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ ناچيز‏‎ اين‌‏‎ البته‌‏‎
حافظه‌‏‎ ضبط‏‎ مي‌نويسداز‏‎ اكنون‌‏‎ را‏‎ آنچه‌‏‎ اما‏‎زد‏‎ جا‏‎ حفاظت‌‏‎
صاحب‏‎ نويس‌‏‎ خفيه‌‏‎ هيچ‌كس‌‏‎ نداشت‌‏‎ ميل‌‏‎ آنجا‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ مي‌نويسد‏‎
درتمام‌‏‎ شرطه‌‏‎ صاحب‏‎ حضرت‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ رابازشناد‏‎ شرطه‌‏‎
درست‌‏‎ آگهي‌‏‎ هنگام‌ ، ‏‎ به‌‏‎ چيز‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ هست‌‏‎ گونه‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ بغداد‏‎
.دريابد‏‎ خواهديافت‌‏‎ دقيق‌‏‎


حلاج‌‏‎ محاكمه‌‏‎ عباس‌‏‎ بن‌‏‎ حامد‏‎ جناب‏‎ عالي‌‏‎ اشارت‌‏‎ به‌‏‎ حال‌ ، ‏‎ هر‏‎ به‌‏‎
بعد‏‎ لحظه‌‏‎ چند‏‎.شد‏‎ آغاز‏‎ بسته‌‏‎ درهاي‌‏‎ پشت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ سري‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎
محكمه‌‏‎ تالار‏‎ درون‌‏‎ به‌‏‎ بسيار‏‎ خشونت‌‏‎ با‏‎ را‏‎ صوفي‌‏‎ شيخ‌‏‎ نگهبانان‌‏‎
.بود‏‎ مصمم‌‏‎ و‏‎ استوار‏‎ اما‏‎ ونزار‏‎ زار‏‎ تكيده‌ ، ‏‎ مرد ، ‏‎.‎راندند‏‎
خورده‌‏‎ چوب‏‎ تازه‌‏‎ گويا‏‎ كه‌‏‎ پاهايش‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ بسته‌‏‎ پشت‌‏‎ از‏‎ دستهايش‌‏‎
دشنه‌‏‎ كه‌‏‎ ترك‌ ، ‏‎ غلام‌‏‎ يك‌‏‎ ورودش‌‏‎ هنگام‌‏‎.مي‌كرد‏‎ حركت‌‏‎ سختي‌‏‎ به‌‏‎ بود‏‎
:زد‏‎ فرياد‏‎ آمرانه‌‏‎ داشت‌‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ تازيانه‌‏‎ و‏‎ كمر‏‎ بر‏‎
!كنيد‏‎ لعنت‌‏‎ را‏‎ قرمطي‌‏‎ -
جناب‏‎ عالي‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎.برنخاست‌‏‎ مرد‏‎ ضد‏‎ بر‏‎ صدايي‌‏‎ هيچ‌‏‎ اما‏‎
جابه‌‏‎ خود‏‎ مسند‏‎ در‏‎ بيخيالي‌‏‎ و‏‎ بيحالي‌‏‎ امابا‏‎ بي‌اختيار‏‎ حامد‏‎
نگاه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ غلام‌‏‎.‎جابرخاست‌‏‎ از‏‎ حلاج‌‏‎ احترام‌‏‎ به‌‏‎ جمعيت‌‏‎ مي‌شد‏‎ جا‏‎
سيلي‌‏‎ دريافت‌‏‎ را‏‎ ناشده‌‏‎ اظهار‏‎ كينه‌اي‌‏‎ و‏‎ خشم‌‏‎ موج‌‏‎ وزير ، ‏‎ بيحال‌‏‎
مقام‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ حلاج‌‏‎.‎نواخت‌‏‎ حلاج‌‏‎ نشسته‌‏‎ گودي‌‏‎ به‌‏‎ نزار‏‎ برگونه‌‏‎ سخت‌‏‎
در‏‎ ناپذير‏‎ تاثر‏‎ و‏‎ استوار‏‎ همچنان‌‏‎ نداشت‌‏‎ جلوس‌‏‎ اجازه‌‏‎ متهم‌‏‎
.بود‏‎ ايستاده‌‏‎ حامد‏‎ مسند‏‎ مقابل‌‏‎
ترس‌ ، ‏‎ از‏‎ نشاني‌‏‎ چهره‌اش‌هيچ‌‏‎ خطوط‏‎ ودر‏‎ بود‏‎ راست‌گرفته‌‏‎ را‏‎ گردنش‌‏‎
و‏‎ نمي‌كرد‏‎ نگاه‌‏‎ جا‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎.‎نبود‏‎ ظاهر‏‎ ياناخرسندي‌‏‎ خشم‌ ، ‏‎
آكنده‌‏‎ وحشت‌فضاي‌‏‎ ترس‌و‏‎ بي‌هيچ‌‏‎ سرگردانش‌‏‎ نگاه‌‏‎ تا‏‎ بود‏‎ گذاشته‌‏‎
.بكاود‏‎ جا‏‎ همه‌‏‎ را‏‎ وحشت‌محكمه‌‏‎ رعبو‏‎ از‏‎
جناب‏‎ عالي‌‏‎ بي‌حوصله‌‏‎ نگاه‌‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎ كنجكاو‏‎ نگاه‌‏‎ هنگام‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
:مي‌زد‏‎ حرف‌‏‎ غلام‌‏‎ نگاه‌‏‎ با‏‎ آمرانه‌‏‎ اما‏‎ كه‌خاموش‌‏‎ افتاد‏‎ وزير‏‎

!دبزن‌‏‎ را‏‎ ملعون‌‏‎ قرمطي‌‏‎ دبزن‌ ، ‏‎ -‎
زبان‌‏‎ بر‏‎ نمي‌خواست‌‏‎ او‏‎ را‏‎ آنچه‌‏‎ وزير‏‎ خاموش‌‏‎ نگاه‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ غلام‌‏‎ و‏‎
پي‌درپي‌‏‎ سيلي‌هاي‌‏‎ رگبار‏‎ زير‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بودحلاج‌‏‎ درك‌كرده‌‏‎ بياورد‏‎
هشتاد‏‎ درست‌‏‎ شمردم‌‏‎شصت‌‏‎ بيست‌ ، چهل‌ ، ‏‎ ده‌ ، ‏‎ دو ، ‏‎ يك‌ ، ‏‎:‎گرفت‌‏‎
داشت‌‏‎ كمر‏‎ كه‌بر‏‎ دشنه‌اي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ زد‏‎ مرد‏‎ گردن‌‏‎ و‏‎ صورت‌‏‎ بر‏‎ سيلي‌‏‎
.كرد‏‎ مجروح‌‏‎ وحشيانه‌اي‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ را‏‎ صورتش‌‏‎ و‏‎ گردن‌‏‎
از‏‎ معدودي‌‏‎ كه‌‏‎ حاضران‌‏‎.پيچيد‏‎ محكمه‌‏‎ فضاي‌‏‎ در‏‎ نارضايي‌‏‎ زمزمه‌‏‎
مشاهده‌‏‎ براي‌‏‎ آنها‏‎ از‏‎ تعدادي‌‏‎ و‏‎ بودند‏‎ دوستداران‌حلاج‌‏‎ آنها‏‎
روي‌‏‎ محكمه‌‏‎ در‏‎ آنچه‌‏‎ از‏‎ آمده‌بودند ، ‏‎ ملعون‌‏‎ قرمطي‌‏‎ يك‌‏‎ محاكمه‌‏‎
به‌‏‎ زبان‌‏‎ آهسته‌‏‎ بعضي‌‏‎.‎بودند‏‎ آمده‌‏‎ خشم‌‏‎ به‌‏‎ شدت‌‏‎ به‌‏‎ مي‌داد‏‎
فريادهاي‌‏‎ با‏‎ را‏‎ خود‏‎ ناخرسندي‌‏‎ و‏‎ خشم‌‏‎ عده‌اي‌‏‎ و‏‎ گشودند‏‎ اعتراض‌‏‎
جوان‌‏‎ قاضي‌‏‎ دو‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ كلان‌‏‎ قاضي‌‏‎.مي‌دادند‏‎ نشان‌‏‎ بريده‌‏‎ و‏‎ كوتاه‌‏‎
در‏‎ بودند ، ‏‎ نشسته‌‏‎ جناب‏‎ عالي‌‏‎ مسند‏‎ نزديك‌‏‎ و‏‎ او‏‎ كنار‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
.بودند‏‎ انداخته‌‏‎ ابرو‏‎ بر‏‎ چين‌‏‎ بيرسمي‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ اعتراض‌‏‎
تكيه‌‏‎ خويش‌‏‎ برمسند‏‎ بي‌اعتنا‏‎ و‏‎ خاموش‌‏‎ آرام‌ ، ‏‎ همچنان‌‏‎ كه‌‏‎ وزير‏‎
شده‌‏‎ باز‏‎ هم‌‏‎ از‏‎ بيني‌اش‌‏‎ پره‌هاي‌‏‎ خرسندي‌‏‎ و‏‎ شادي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ بود‏‎ داده‌‏‎
:برداشت‌‏‎ بانگ‌‏‎ بيحوصلگي‌ ، ‏‎ از‏‎ آكنده‌‏‎ سرد‏‎ لحن‌‏‎ با‏‎ بود‏‎
قرمطي‌‏‎ مرد‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ عدالت‌‏‎ محكمه‌‏‎ اينجا‏‎.‎غلام‌‏‎ نگهدار ، ‏‎ دست‌‏‎ -‎
بلند‏‎ او‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ دست‌‏‎ قاضي‌‏‎ حكم‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ نبايد‏‎ نباشد‏‎ يا‏‎ باشد‏‎
!كرد‏‎
با‏‎ دارد‏‎ بسيار‏‎ اموال‌‏‎ و‏‎ وسيع‌‏‎ املاك‌‏‎ خراسان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كلان‌ ، ‏‎ قاضي‌‏‎
او‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ طوماري‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ منشي‌‏‎ چهره‌‏‎ به‌‏‎ اضطراب‏‎ و‏‎ وحشت‌‏‎
نشسته‌‏‎ وي‌‏‎ نزديك‌‏‎ كه‌‏‎ قاضي‌ديگر‏‎ دو‏‎.بود‏‎ دوخته‌‏‎ چشم‌‏‎ مي‌لرزيد‏‎
در‏‎ كردندو‏‎ نزديك‌‏‎ هم‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ سرهاشان‌‏‎ پريده‌‏‎ رنگ‌‏‎ با‏‎ بودند‏‎
اما‏‎ جناب ، ‏‎ عالي‌‏‎.بود‏‎ پيدا‏‎ نگراني‌‏‎ و‏‎ بيم‌‏‎ نشانه‌‏‎ حرفهاشان‌‏‎
منشي‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎ بي‌اعتنايي‌‏‎ با‏‎ چنان‌‏‎.‎بود‏‎ خاموش‌مانده‌‏‎ و‏‎ آرام‌‏‎
برايش‌‏‎ بغداد‏‎ به‌‏‎ وتهديد‏‎ سرايت‌آشوب‏‎ گويي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌داد‏‎ گوش‌‏‎
محكمه‌‏‎ در‏‎ اجراي‌عدالت‌‏‎ جز‏‎ دارد‏‎ اهميت‌‏‎ كه‌‏‎ چيزي‌‏‎ ندارد ، ‏‎ اهميت‌‏‎
را‏‎ متهم‌‏‎ گويي‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ گونه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ او‏‎ احوال‌‏‎ و‏‎ اطوار‏‎.‎نيست‌‏‎
محبوس‌‏‎ او‏‎ شخصي‌‏‎ خانه‌‏‎ زندان‌‏‎ در‏‎ حلاج‌‏‎ و‏‎ مي‌بيند‏‎ بار‏‎ براي‌اولين‌‏‎
خود‏‎ اعصاب‏‎ بر‏‎ صلابتي‌‏‎ چه‌‏‎ با‏‎ مرد‏‎ !نيست‌‏‎ وشكنجه‌‏‎ تعقيب‏‎ مورد‏‎ و‏‎
را‏‎ زمانه‌‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ عصر‏‎ اطميناني‌احوال‌‏‎ چه‌‏‎ با‏‎ و‏‎ دارد‏‎ تسلط‏‎
!مي‌شناسد‏‎
نامها‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ قوم‌‏‎ اين‌‏‎ نزد‏‎ در‏‎ تو‏‎ آيا‏‎ قرمطي‌ ، ‏‎ -‎
خوانده‌اي‌؟‏‎
.نديده‌ام‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ هرگز‏‎ من‌‏‎ -
از‏‎ كه‌‏‎ سوالهايي‌‏‎ به‌‏‎ لحظه‌‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ حلاج‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ تنهاجوابي‌‏‎ اين‌‏‎
آرام‌‏‎ و‏‎ بي‌اعتنا‏‎ خاموش‌ ، ‏‎ لحظه‌‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎.آورد‏‎ زبان‌‏‎ به‌‏‎ شد‏‎ او‏‎
اين‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ داده‌‏‎ نشان‌‏‎ خود‏‎ احوال‌‏‎ و‏‎ اطوار‏‎ در‏‎ و‏‎ بود‏‎ مانده‌‏‎
يك‌‏‎ كه‌‏‎ من‌ ، ‏‎.‎نمي‌نگريست‌‏‎ ظاهري‌‏‎ نمايش‌‏‎ يك‌‏‎ چشم‌‏‎ به‌‏‎ راجز‏‎ مجلس‌‏‎
كردم‌ ، ‏‎ تامل‌‏‎ پوشان‌‏‎ ژنده‌‏‎ اطوار‏‎ و‏‎ زبان‌‏‎ و‏‎ لباس‌‏‎ طرز‏‎ در‏‎ لحظه‌‏‎
.شناختم‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ تامل‌ ، ‏‎ به‌‏‎ احتياج‌‏‎ بدون‌‏‎ تقريبا‏‎
از‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ گدايان‌‏‎ عده‌اي‌‏‎ اينها‏‎ شرطه‌ ، ‏‎ صاحب‏‎ جناب‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ كسان‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎.‎بودند‏‎ شده‌‏‎ جمع‌آوري‌‏‎ شهر‏‎ كنار‏‎ و‏‎ گوشه‌‏‎
هيچ‌‏‎ از‏‎ پول‌ ، ‏‎ وعده‌‏‎ دريافت‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ حتي‌‏‎ پول‌ ، ‏‎ دريافت‌‏‎ مقابل‌‏‎
اينان‌‏‎.‎نبودند‏‎ روگردان‌‏‎ جنايت‌‏‎ هيچ‌‏‎ از‏‎ بي‌آبرويي‌بلكه‌‏‎
همه‌‏‎ كه‌‏‎ گونه‌گون‌‏‎ لباسهاي‌‏‎ و‏‎ لهجه‌ها‏‎ با‏‎ بودند‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ گداهاي‌‏‎
حتي‌‏‎ و‏‎ جيببري‌ ، جاسوسي‌‏‎ و‏‎ بودند‏‎ پراكنده‌‏‎ شهر‏‎ اطراف‌‏‎ در‏‎ جا‏‎
روز‏‎ هر‏‎مي‌دادند‏‎ انجام‌‏‎ دستور‏‎ و‏‎ اشارت‌‏‎ موجب‏‎ بر‏‎ را‏‎ آدم‌ربايي‌‏‎
هر‏‎ بغداد‏‎ در‏‎.‎مي‌شدند‏‎ ظاهر‏‎ ديگري‌‏‎ شكل‌‏‎ به‌‏‎ جا‏‎ هر‏‎ و‏‎ به‌صورتي‌‏‎
خاص‌‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ لباس‌‏‎ يا‏‎ زبان‌ ، ‏‎ تناسبمولد ، ‏‎ به‌‏‎ دسته‌شان‌ ، ‏‎
مشابه‌‏‎ نامهاي‌‏‎ مزيدي‌و‏‎ حاجور ، ‏‎ شجوي‌ ، ‏‎ مكي‌ ، ‏‎مي‌شد‏‎ خوانده‌‏‎
فضاحت‌هاشان‌‏‎ يا‏‎ جنايتها‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ بارها‏‎ ازآنها‏‎ بسياري‌‏‎.‎ديگر‏‎
شرطه‌‏‎ صاحب‏‎ شبگردان‌‏‎ بودندو‏‎ افتاده‌‏‎ شرطه‌‏‎ صاحب‏‎ به‌زندان‌‏‎
.مي‌شناختند‏‎ نشان‌‏‎ و‏‎ به‌نام‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ ز‏‎ ا‏‎ بسياري‌‏‎
از‏‎ گونه‌اي‌‏‎ تكرار‏‎.نكرد‏‎ الزام‌‏‎ متهم‌‏‎ بر‏‎ چيزي‌‏‎ هم‌‏‎ نمايش‌‏‎ اين‌‏‎
وارد‏‎ حلاج‌‏‎ بر‏‎ پيش‌‏‎ از‏‎ محكمه‌‏‎ منشي‌‏‎ بودكه‌‏‎ اتهام‌هايي‌‏‎ همان‌‏‎
يك‌‏‎ در‏‎ را‏‎ گونه‌اشخاص‌‏‎ اين‌‏‎ حضور‏‎ كه‌‏‎ كلان‌‏‎ قاضي‌‏‎.‎بود‏‎ كرده‌‏‎
از‏‎ خشونت‌‏‎ و‏‎ تشدد‏‎ با‏‎ مي‌كرد ، ‏‎ تلقي‌‏‎ محكمه‌‏‎ حق‌‏‎ در‏‎ اهانتي‌‏‎ محكمه‌‏‎
با‏‎ منشي‌‏‎.‎كند‏‎ دور‏‎ محكمه‌‏‎ ساحت‌‏‎ از‏‎ را‏‎ آنها‏‎ تا‏‎ خواست‌‏‎ منشي‌‏‎
اشاره‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ فرستاد‏‎ محكمه‌‏‎ از‏‎ بيرون‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ دست‌‏‎ اشارت‌‏‎
دنباله‌‏‎.‎داد‏‎ ادامه‌‏‎ خود‏‎ طومار‏‎ قرائت‌‏‎ به‌‏‎ بي‌درنگ‌‏‎ جناب‏‎ عالي‌‏‎
اتهام‌‏‎.‎نبود‏‎ سابق‌‏‎ اتهام‌هاي‌‏‎ تكرار‏‎ همان‌‏‎ جز‏‎ چيزي‌‏‎ هم‌‏‎ طومار‏‎
براندازي‌‏‎ قصد‏‎ اتهام‌‏‎ و‏‎ الوهيت‌‏‎ دعوي‌‏‎ اتهام‌‏‎ بودن‌ ، ‏‎ قرمطي‌‏‎
.دولت‌‏‎
مبادله‌‏‎ رمزآميزي‌‏‎ نگاه‌‏‎ محكمه‌‏‎ منشي‌‏‎ و‏‎ حامد‏‎ بين‌‏‎ ميان‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
انظار‏‎ بسياري‌‏‎ از‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ محكمه‌‏‎ بر‏‎ حاكم‌‏‎ هيبت‌‏‎ و‏‎ رعب‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎
باچهره‌‏‎ كرد ، ‏‎ به‌حلاج‌‏‎ روي‌‏‎ منشي‌‏‎ بلافاصله‌‏‎.‎داشت‌‏‎ نگه‌‏‎ مخفي‌‏‎
:زد‏‎ بانگ‌‏‎ او‏‎ بر‏‎ گرفته‌اي‌‏‎ گر‏‎ صداي‌‏‎ و‏‎ برافروخته‌‏‎
خطاب‏‎ در‏‎ خويش‌ ، ‏‎ نامه‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ تو‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ راست‌‏‎ آيا‏‎ ملعون‌ ، ‏‎ -
خوانده‌اي‌؟‏‎ الغيوب‏‎ علام‌‏‎ و‏‎ رحيم‌‏‎ رحمن‌‏‎ را‏‎ دوستانت‌خود‏‎ به‌‏‎
:شد‏‎ شنيده‌‏‎ حلاج‌‏‎ صداي‌‏‎ باز‏‎
كه‌‏‎ را‏‎ عنواني‌‏‎ و‏‎ نام‌‏‎ هر‏‎ مي‌توانند‏‎ يك‌‏‎ هر‏‎ دشمنان‌‏‎ يا‏‎ دوستان‌‏‎ -
خود‏‎ به‌‏‎ نيست‌‏‎ مربوط‏‎ من‌‏‎ به‌‏‎ اين‌‏‎.من‌بگذارند‏‎ بر‏‎ مي‌خواهند‏‎
باشد‏‎ عنواني‌‏‎ چنان‌‏‎ نامه‌من‌‏‎ در‏‎ اينكه‌‏‎ اما‏‎است‌‏‎ مربوط‏‎ آنها‏‎
.كسي‌نيست‌‏‎ هر‏‎ ادراك‌‏‎ حد‏‎ در‏‎ عنوان‌‏‎ آن‌‏‎ تفسير‏‎ و‏‎ درك‌‏‎ نباشد‏‎ يا‏‎
و‏‎ مي‌خوانند‏‎ عين‌الجمع‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ ما‏‎ ياران‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ چيزي‌‏‎ همان‌‏‎ اين‌‏‎
آن‌‏‎ درك‌‏‎ عهده‌‏‎ از‏‎ ايشان‌‏‎ ياران‌‏‎ و‏‎ كلان‌‏‎ قاضي‌‏‎ و‏‎ حامد‏‎ امثال‌‏‎
شان‌‏‎ نيست‌ ، ‏‎ احوال‌‏‎ و‏‎ اقوال‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ بحث‌‏‎ آنها‏‎ شان‌‏‎.‎برنمي‌آيند‏‎
و‏‎ حبس‌‏‎ و‏‎ واحتكار‏‎ توطئه‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ مصادره‌‏‎ و‏‎ اموال‌‏‎ اخذ‏‎ آنها‏‎
.است‌‏‎ خلق‌‏‎ آزار‏‎
بي‌تفاوت‌‏‎ محكمه‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ لحظه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ كه‌‏‎ جناب‏‎ عالي‌‏‎
ماهرانه‌‏‎ باز‏‎ اما‏‎.‎رفت‌‏‎ در‏‎ كوره‌‏‎ از‏‎ بود ، ناگهان‌‏‎ داده‌‏‎ نشان‌‏‎
لحني‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كرد‏‎ محكمه‌‏‎ منشي‌‏‎ به‌‏‎ روي‌‏‎.كرد‏‎ حفظ‏‎ را‏‎ خود‏‎ متانت‌‏‎
مايه‌‏‎ ناخرسندي‌‏‎ و‏‎ انكار‏‎ از‏‎ باطن‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بود‏‎ پرسش‌‏‎ ظاهرش‌‏‎ كه‌‏‎
:پرسيد‏‎ داشت‌‏‎
دعوي‌‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ ديگر‏‎ نام‌‏‎ يك‌‏‎ جز‏‎ چيزي‌‏‎ عين‌الجمع‌‏‎ قول‌‏‎ اين‌‏‎ -‎
و‏‎ بغداد‏‎ صوفيه‌‏‎ از‏‎ آيا‏‎.نمي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ باشند‏‎ نهاده‌‏‎ الوهيت‌‏‎
تاييد‏‎ را‏‎ دعوي‌‏‎ گونه‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ هست‌‏‎ ديگر‏‎ كس‌‏‎ هيچ‌‏‎ جنيد‏‎ ياران‌‏‎
كند؟‏‎
:كرد‏‎ كرنش‌‏‎ حقيرانه‌‏‎ همچنان‌‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ يك‌‏‎ محكمه‌‏‎ منشي‌‏‎
خلاف‌‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ شبلي‌‏‎ حتي‌‏‎.كرده‌اند‏‎ رد‏‎ جنيد‏‎ اصحاب‏‎ را‏‎ قول‌‏‎ اين‌‏‎ -‎
نيست‌‏‎ صحو‏‎ اهل‌‏‎ و‏‎ مي‌گذراند‏‎ سكر‏‎ در‏‎ همه‌‏‎ را‏‎ خويش‌‏‎ اوقات‌‏‎ جنيد‏‎
هم‌‏‎ صوفيه‌‏‎.‎بازداشت‌‏‎ بايد‏‎ سخن‌‏‎ اين‌گونه‌‏‎ از‏‎ را‏‎ مدعي‌‏‎ است‌‏‎ گفته‌‏‎
طرد‏‎ خود‏‎ بين‌‏‎ از‏‎ را‏‎ قرمطي‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ دعوي‌‏‎ همين‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎
و‏‎ كرد‏‎ تاييد‏‎ را‏‎ دعوي‌‏‎ اين‌‏‎ حنبلي‌ ، ‏‎ شيخ‌‏‎ يك‌‏‎ فقط‏‎.‎كرده‌اند‏‎
.خواند‏‎ رابي‌اعتقاد‏‎ آن‌‏‎ منكران‌‏‎
حنبلي‌؟‏‎ شيخ‌‏‎ يك‌‏‎ -‎
راتاييد‏‎ قولي‌‏‎ چنين‌‏‎ حنبلي‌‏‎ صوفي‌‏‎ يك‌‏‎ اينكه‌‏‎ از‏‎ كلان‌‏‎ قاضي‌‏‎ و‏‎
آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌دانست‌‏‎.داد‏‎ نشان‌‏‎ متعجبگونه‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ باشد‏‎ كرده‌‏‎
حامد‏‎ با‏‎ پنهان‌‏‎ و‏‎ آشكار‏‎ شافعي‌هايش‌‏‎ مثل‌‏‎ بغداد‏‎ حنابله‌‏‎ ايام‌‏‎
مي‌كردند‏‎ اعلام‌‏‎ حلاج‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ حمايت‌‏‎ و‏‎ -‎مي‌ورزيدند‏‎ دشمني‌‏‎
هيچ‌‏‎ محكمه‌‏‎ فقيهان‌‏‎ و‏‎ داوران‌‏‎ بين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌دانست‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ اين‌‏‎-
:پرسيد‏‎ ناباوري‌‏‎ با‏‎ همه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ با‏‎.‎نيست‌‏‎ حنبلي‌‏‎ كس‌‏‎
كيست‌؟‏‎ حنبلي‌‏‎ صوفي‌‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎ -
و‏‎ قدري‌ترديد‏‎ با‏‎ و‏‎ كرد‏‎ نگاه‌‏‎ خود‏‎ پيرامون‌‏‎ به‌‏‎ محكمه‌ ، ‏‎ منشي‌‏‎
:راند‏‎ زبان‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ او‏‎ نام‌‏‎ احتياط‏‎
!عطا‏‎ ابن‌‏‎ آدمي‌ ، ‏‎ عطا‏‎ ابن‌‏‎ -
بر‏‎ محاكمه‌ ، تسلط‏‎ طول‌‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎ گويا ، ‏‎ كه‌‏‎ جناب‏‎ عالي‌‏‎ ناگهان‌‏‎
داد‏‎ پرخاش‌‏‎ با‏‎ و‏‎ شد‏‎ منفجر‏‎ بود‏‎ داده‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ اعصاب‏‎
:زد‏‎
وزارت‌زبان‌‏‎ ديوان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ديوانه‌‏‎ صوفي‌‏‎ ملحد؟‏‎ شيخ‌‏‎ آن‌‏‎ -‎
را‏‎ خود‏‎ وسزاي‌‏‎ ورزيد‏‎ اهانت‌‏‎ خلافت‌‏‎ والاي‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ كرد ، ‏‎ درازي‌‏‎
همين‌‏‎.‎برد‏‎ رانبايد‏‎ ملحد‏‎ آن‌‏‎ نام‌‏‎ شرعي‌‏‎ محكمه‌‏‎ در‏‎ ديد؟‏‎ نيز‏‎
نه‌ ، ‏‎ حنبلي‌‏‎ شيخ‌‏‎.‎شد‏‎ گستاخي‌هايش‌تنبيه‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ پيش‌‏‎ روز‏‎ چند‏‎
!بي‌اعتقاد‏‎ و‏‎ لجوج‌‏‎ ملحد‏‎ يك‌‏‎
:كرد‏‎ اضافه‌‏‎ محكمه‌‏‎ منشي‌‏‎
در‏‎ اورا‏‎ ديوان‌‏‎ خادمان‌‏‎.بود‏‎ عالي‌جناب‏‎ حكم‌‏‎ همان‌‏‎ سزايش‌‏‎ -
چند‏‎ او‏‎ و‏‎ درآوردند‏‎ پا‏‎ از‏‎ چوب‏‎ و‏‎ كفش‌‏‎ و‏‎ مشت‌‏‎ ضربه‌هاي‌‏‎ زير‏‎
.داد‏‎ جان‌‏‎ سخت‌‏‎ خواري‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎ بعد‏‎ روز‏‎
او‏‎ دوست‌‏‎ نزديكترين‌‏‎ ابن‌عطا‏‎.آمد‏‎ فرود‏‎ حلاج‌‏‎ بر‏‎ صاعقه‌‏‎ مثل‌‏‎ خبر‏‎
او‏‎ به‌‏‎ زندان‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ دونامه‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ حلاج‌‏‎ بودم‌‏‎ شنيده‌‏‎.بود‏‎
مدت‌‏‎ در‏‎.بود‏‎ كرده‌‏‎ خطاب‏‎ عاشقانه‌‏‎ تقريبا‏‎ او‏‎ با‏‎ بود‏‎ نوشته‌‏‎
بر‏‎ را‏‎ او‏‎ نام‌‏‎ نداشت‌‏‎ جرات‌‏‎ بغداد‏‎ صوفيان‌‏‎ از‏‎ كس‌‏‎ هيچ‌‏‎ كه‌‏‎ زندان‌‏‎
صاحب‏‎ ابن‌عطا‏‎.‎بود‏‎ رفته‌‏‎ او‏‎ ديدار‏‎ به‌‏‎ ابن‌عطا‏‎ بياورد‏‎ زبان‌‏‎
زندان‌‏‎ و‏‎ ديوان‌‏‎ كنار‏‎ و‏‎ گوشه‌‏‎ در‏‎ چنانكه‌‏‎ حلاج‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ او‏‎ اسرار‏‎
او‏‎ و‏‎.بود‏‎ سپرده‌‏‎ او‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ شخصي‌‏‎ امانتهاي‌‏‎ مي‌شد‏‎ نقل‌‏‎
تاسف‌‏‎ و‏‎ حيرت‌‏‎ از‏‎.‎بود‏‎ شده‌‏‎ حلاج‌‏‎ عقايد‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ قرباني‌‏‎ اينك‌‏‎
نزارش‌‏‎ زرد‏‎ برگونه‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ اشك‌‏‎ قطره‌‏‎ چند‏‎ ماند‏‎ باز‏‎ حلاج‌‏‎ دهان‌‏‎
لبهايش‌‏‎.‎شد‏‎ ناپديد‏‎ نديده‌اش‌‏‎ شانه‌‏‎ ريشهاي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ غلتيد‏‎ فرو‏‎
عالي‌جناب‏‎ ضايعه‌دردناك‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ ندانست‌‏‎ هيچ‌كس‌‏‎كرد‏‎ حركت‌‏‎ آرام‌‏‎
.فرستاد‏‎ درود‏‎ ابن‌عطا‏‎ روح‌‏‎ به‌‏‎ يا‏‎ كرد‏‎ نفرين‌‏‎ را‏‎ حامد‏‎
و‏‎ سكوت‌‏‎ بر‏‎ كلان‌ ، ‏‎ قاضي‌‏‎ و‏‎ وزير‏‎ انتظار‏‎ برخلاف‌‏‎ بود ، ‏‎ هرگونه‌‏‎
برپاي‌‏‎ بي‌تاثر‏‎ و‏‎ بي‌اعتنا‏‎ استوار ، ‏‎ وهمچنان‌‏‎ شد‏‎ مسلط‏‎ خود‏‎ سكون‌‏‎
:داد‏‎ ادامه‌‏‎ محكمه‌‏‎ منشي‌‏‎.‎ايستاد‏‎
در‏‎.‎شد‏‎ توقيف‌‏‎ پيش‌‏‎ سالها‏‎ دعوي‌ها‏‎ همين‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ ملعون‌‏‎ حلاج‌‏‎ -
به‌‏‎ كذاب‏‎ مدعي‌‏‎.مي‌راند‏‎ وزارت‌‏‎ عيسي‌‏‎ علي‌بن‌‏‎ عالي‌جناب‏‎ زمان‌‏‎ آن‌‏‎
از‏‎ شد ، ‏‎ آزاد‏‎ دار‏‎ از‏‎ اماشبانه‌‏‎.‎شد‏‎ محكوم‌‏‎ زندان‌‏‎ و‏‎ دار‏‎ شكنجه‌‏‎
هيچ‌كس‌‏‎.‎كرد‏‎ پنهان‌‏‎ روي‌‏‎ تستر‏‎ در‏‎ مرموزي‌‏‎ به‌طور‏‎ و‏‎ گريخت‌‏‎ بغداد‏‎
همين‌‏‎ داد؟‏‎ رهايي‌‏‎ زندان‌‏‎ و‏‎ دار‏‎ از‏‎ را‏‎ او‏‎ كسي‌‏‎ چه‌‏‎ ندانست‌‏‎
بسيار‏‎ نفوذ‏‎ خلافت‌‏‎ درگاه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كسي‌‏‎ بوديا‏‎ حنبلي‌‏‎ ابن‌عطاي‌‏‎
احتمال‌‏‎ به‌‏‎.مي‌ورزيد‏‎ ارادت‌‏‎ بود‏‎ هرسببي‌‏‎ به‌‏‎ حلاج‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎
مدتها‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ زنش‌‏‎ خويشان‌‏‎ از‏‎ كساني‌‏‎ وي‌‏‎ رهانندگان‌‏‎ قوي‌‏‎
به‌‏‎ گويا‏‎ اواخر‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ بودند‏‎ مربوط‏‎ صاحبالزنج‌‏‎ با‏‎ پيش‌‏‎
روي‌‏‎ از‏‎ تستر‏‎ بريد‏‎ صاحب‏‎ بود ، ‏‎ هرچه‌‏‎.‎بودند‏‎ پيوسته‌‏‎ قرمطي‌ها‏‎
كرد‏‎ كشف‌‏‎ را‏‎ او‏‎ نهانگاه‌‏‎.‎شد‏‎ آگاه‌‏‎ تستر‏‎ در‏‎ وي‌‏‎ وجود‏‎ از‏‎ تصادف‌‏‎
امر‏‎ به‌‏‎ آنگاه‌‏‎كرد‏‎ بازداشت‌‏‎ نام‌‏‎ ابن‌فاتك‌‏‎ شاگردش‌‏‎ با‏‎ را‏‎ او‏‎ و‏‎
بر‏‎ بود‏‎ قرمطي‌‏‎ يك‌‏‎ شايسته‌‏‎ چنانكه‌‏‎ را‏‎ ملعون‌‏‎ مدعي‌‏‎ تستر ، ‏‎ والي‌‏‎
به‌‏‎ بسيار‏‎ رسوايي‌‏‎ و‏‎ كوس‌‏‎ و‏‎ طبل‌‏‎ با‏‎ و‏‎ نشاندند‏‎ برهنه‌‏‎ شتر‏‎
كه‌‏‎ والي‌‏‎ غلام‌‏‎ يك‌‏‎ بغداد‏‎ به‌‏‎ ورودش‌‏‎ هنگام‌‏‎.فرستادند‏‎ بغداد‏‎
:مي‌زد‏‎ فرياد‏‎ بود‏‎ گرفته‌‏‎ را‏‎ وي‌‏‎ شتر‏‎ زمام‌‏‎
.كنيد‏‎ تماشا‏‎ و‏‎ بياييد‏‎است‌‏‎ قرمطي‌‏‎ يك‌‏‎ اين‌‏‎.‎مردم‌‏‎ بياييد‏‎ -

زندان‌‏‎ به‌‏‎ مردم‌‏‎ شادي‌‏‎ و‏‎ شور‏‎ بين‌‏‎ در‏‎ راه‌ ، ‏‎ از‏‎ را‏‎ حلاج‌‏‎ و‏‎
او‏‎ ارتباط‏‎.‎شد‏‎ كشف‌‏‎ احوالش‌‏‎ سابقه‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ گونه‌‏‎ بدين‌‏‎بردند‏‎
بغداد‏‎ در‏‎ قرمطي‌ها‏‎ دوم‌‏‎ رهبر‏‎ و‏‎ گشت‌‏‎ معلوم‌‏‎ قرمطي‌ها‏‎ آشوب‏‎ با‏‎
.افتاد‏‎ عدالت‌‏‎ چنگ‌‏‎ به‌‏‎ بدين‌سان‌‏‎
رفيق‌‏‎ دنباله‌حرف‌‏‎ بود ، ‏‎ كرده‌‏‎ سكوت‌‏‎ مدت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ اول‌ ، ‏‎ منشي‌‏‎
:داد‏‎ ادامه‌‏‎ طومار‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ باز‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ را‏‎ خود‏‎
گستاخ‌تر‏‎ هم‌‏‎ فرعون‌‏‎ از‏‎ الوهيت‌‏‎ دعوي‌‏‎ اظهار‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كسي‌‏‎ آري‌ ، ‏‎ -‎
جديده‌‏‎ دعوت‌‏‎ يك‌‏‎ خراساني‌‏‎ ابومسلم‌‏‎ مثل‌‏‎ كه‌‏‎ كسي‌‏‎ بود ، ‏‎ بيباك‌تر‏‎ و‏‎
كه‌‏‎ كسي‌‏‎ مي‌كرد ، ‏‎ رهبري‌‏‎ خلافت‌‏‎ خاندان‌‏‎ زيان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ پنهاني‌‏‎
را‏‎ خلافت‌‏‎ خاندان‌‏‎ براندازي‌‏‎ شوم‌‏‎ نقشه‌‏‎ افشين‌‏‎ و‏‎ مازيار‏‎ همانند‏‎
و‏‎ بابك‌‏‎ كه‌‏‎ خواري‌‏‎ همان‌‏‎ با‏‎ و‏‎ بسيار‏‎ رسوايي‌‏‎ با‏‎ بود‏‎ كرده‌‏‎ طرح‌‏‎
و‏‎ شد‏‎ وارد‏‎ بغداد‏‎ به‌‏‎ كرد ، ‏‎ رهبري‌‏‎ چوبه‌دار‏‎ سوي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مازيار‏‎
كشف‌‏‎ و‏‎ پنهاني‌‏‎ فعاليتهاي‌‏‎ بررسي‌‏‎ براي‌‏‎ حلاج‌‏‎.‎رفت‌‏‎ زندان‌‏‎ به‌‏‎
بازداشت‌‏‎ زندان‌‏‎ در‏‎ طولاني‌‏‎ مدت‌‏‎ همدستانش‌‏‎ مهيب‏‎ و‏‎ گسترده‌‏‎ شبكه‌‏‎
است‌‏‎ شده‌‏‎ آشكار‏‎ قرمطي‌ها‏‎ آشوب‏‎ با‏‎ او‏‎ ارتباط‏‎ كه‌‏‎ اينك‌‏‎ و‏‎ بود‏‎
و‏‎ دار ، ‏‎ تازيانه‌ ، ‏‎ حكم‌‏‎ كه‌‏‎ عدالت‌‏‎ فرمان‌‏‎ عالي‌ ، ‏‎ محكمه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
امثال‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ سزايي‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎.‎اوست‌‏‎ انتظار‏‎ در‏‎ است‌‏‎ سوختن‌‏‎
حكم‌‏‎ صدور‏‎ با‏‎ بايد‏‎.‎برسد‏‎ شد‏‎ داده‌‏‎ مازيار‏‎ و‏‎ افشين‌‏‎ و‏‎ بابك‌‏‎
را‏‎ خلافت‌‏‎ درگاه‌‏‎ و‏‎ ديوان‌‏‎ آگاهي‌‏‎ و‏‎ هشياري‌‏‎ قرمطي‌ها‏‎ او‏‎ اعدام‌‏‎
اعدام‌‏‎.‎بردارند‏‎ دست‌‏‎ بغداد‏‎ محاصره‌‏‎ و‏‎ هجوم‌‏‎ فكر‏‎ از‏‎ و‏‎ دريابند‏‎
را‏‎ شهر‏‎ كه‌‏‎ خواربار‏‎ كمبود‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ را‏‎ بغداد‏‎ ترديد‏‎ بي‌هيچ‌‏‎ او‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ عالي‌‏‎ محكمه‌‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ خواهد‏‎ آزاد‏‎ مي‌كند‏‎ تهديد‏‎ قحطي‌‏‎ به‌‏‎
سرعت‌‏‎ حد‏‎ چه‌‏‎ تا‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كند‏‎ اتخاذ‏‎ مناسب‏‎ تصميم‌‏‎ چه‌‏‎ باب‏‎
دهد؟‏‎ خرج‌‏‎ به‌‏‎ عمل‌‏‎
رابي‌شك‌‏‎ آنچه‌‏‎ محكمه‌ ، ‏‎ در‏‎ منشي‌‏‎ دو‏‎ كه‌‏‎ مدت‌‏‎ اين‌‏‎ تمام‌‏‎ در‏‎
از‏‎ و‏‎ خويش‌‏‎ اززبان‌‏‎ بود‏‎ عباس‌‏‎ بن‌‏‎ حامد‏‎ عالي‌جناب‏‎ خاطر‏‎ مكنون‌‏‎
در‏‎ محكمه‌‏‎ فرومي‌خواندند‏‎ سابق‌‏‎ منشي‌‏‎ به‌‏‎ منسوب‏‎ طومار‏‎ روي‌‏‎
خاموش‌‏‎ و‏‎ بي‌حركت‌‏‎ هم‌‏‎ حلاج‌‏‎.‎بود‏‎ رفته‌‏‎ فرو‏‎ كرختي‌‏‎ حالت‌‏‎ نوعي‌‏‎
و‏‎ محكمه‌‏‎ گويي‌‏‎.مي‌كرد‏‎ حفظ‏‎ را‏‎ خود‏‎ سكوت‌‏‎ همچنان‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ مانده‌‏‎
خود‏‎ به‌‏‎ جلال‌‏‎ و‏‎ ابهت‌‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ عالي‌جناب‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ اتهامات‌‏‎ و‏‎ داوران‌‏‎
كه‌‏‎ مي‌دانست‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ بيقدرتر‏‎ و‏‎ ناچيزتر‏‎ مي‌راند‏‎ حكم‌‏‎ برآن‌‏‎ بسته‌‏‎
جريان‌‏‎ شكل‌‏‎ حال‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎.‎كند‏‎ دفاع‌‏‎ خود‏‎ از‏‎ آنها‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎
را‏‎ او‏‎ كار‏‎ آغاز‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ حتي‌‏‎ محكمه‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌داد‏‎ نشان‌‏‎ محكمه‌‏‎
.بود‏‎ كرده‌‏‎ نشان‌‏‎ دولت‌‏‎ منافع‌‏‎ پاي‌‏‎ در‏‎ شدن‌‏‎ قرباني‌‏‎ براي‌‏‎
هيچ‌نشانه‌اي‌‏‎ آن‌‏‎ امواج‌‏‎ در‏‎ آنكه‌‏‎ با‏‎.نگريستم‌‏‎ حامد‏‎ چهره‌‏‎ به‌‏‎
متهم‌‏‎ يك‌‏‎ حلاج‌‏‎ قتل‌‏‎ با‏‎ اينكه‌‏‎ از‏‎ نمي‌شد‏‎ ديده‌‏‎ شخصي‌‏‎ خصومت‌‏‎ از‏‎
بغداد‏‎ تمام‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ ناخرسنديي‌‏‎ سيل‌‏‎ مي‌تواند‏‎ خوانده‌‏‎ قرمطي‌‏‎
پرتو‏‎ بازگرداند ، ‏‎ خود‏‎ از‏‎ بود‏‎ آمده‌‏‎ خروش‌‏‎ به‌‏‎ او‏‎ حكومت‌‏‎ برضد‏‎
و‏‎ آرام‌‏‎ چنان‌‏‎.نگريستم‌‏‎ حلاج‌‏‎ چهره‌‏‎ به‌‏‎مي‌تافت‌‏‎ آنها‏‎ در‏‎ خشنودي‌‏‎
هيچ‌‏‎ حياتش‌‏‎ و‏‎ مرگ‌‏‎ گويي‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ تاثر‏‎ از‏‎ خالي‌‏‎ و‏‎ بي‌تفاوت‌‏‎
مي‌يافت‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ سختي‌‏‎ بلاي‌‏‎ از‏‎ انگار‏‎.‎نداشت‌‏‎ تفاوت‌‏‎
.نمي‌ورزيد‏‎ كوششي‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ رهايي‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ خشنود‏‎
را‏‎ دربسته‌او‏‎ محكمه‌‏‎ سنگين‌‏‎ و‏‎ گرم‌‏‎ هواي‌‏‎ گويا‏‎ كه‌‏‎ عالي‌جناب‏‎
دولايه‌‏‎ ستبر‏‎ كاغذ‏‎ ورق‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ را‏‎ خود‏‎ بود‏‎ كرده‌‏‎ كلافه‌‏‎ شدت‌‏‎ به‌‏‎
سوي‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌زد‏‎ باد‏‎ داشت‌‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ محاكمه‌‏‎ آغاز‏‎ از‏‎ كه‌‏‎
:بود‏‎ شده‌‏‎ نوشته‌‏‎ خوانا‏‎ و‏‎ روشن‌‏‎ خط‏‎ با‏‎ كلمه‌‏‎ چند‏‎ كاغذ ، ‏‎ اين‌‏‎
.سوختن‌‏‎ و‏‎ كشتن‌‏‎ دار ، ‏‎ تازيانه‌ ، ‏‎:خليفه‌‏‎ حكم‌‏‎ -‎
روي‌‏‎ بر‏‎ كنجكاوي‌‏‎ و‏‎ حيرت‌‏‎ با‏‎ را‏‎ كلمه‌‏‎ چند‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ كلان‌‏‎ قاضي‌‏‎
از‏‎ محكمه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ خليفه‌‏‎ و‏‎ وزير‏‎ را‏‎ آنچه‌‏‎ مي‌خواند ، ‏‎ وزير‏‎ كاغذ‏‎
:كرد‏‎ متهم‌‏‎ به‌‏‎ روي‌‏‎ سرانجام‌‏‎.‎دريافت‌‏‎ داشتند‏‎ انتظار‏‎ او‏‎
تست‌؟‏‎ عين‌الجمع‌قول‌‏‎ دعوي‌‏‎ اين‌‏‎ آيا‏‎.‎رعنا‏‎ حلاجك‌‏‎ حلال‌ ، ‏‎ خونت‌‏‎ -‎
ديگر‏‎ چيز‏‎ مي‌راند‏‎ زبان‌‏‎ بر‏‎ فرعون‌‏‎ آنچه‌‏‎ جز‏‎ چيزي‌‏‎ كه‌‏‎ قول‌‏‎ اين‌‏‎
!نيست‌‏‎
حاضران‌محكمه‌‏‎ پيش‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ هنگام‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ كه‌‏‎ عالي‌جناب‏‎
هرگونه‌جانبداري‌‏‎ از‏‎ خالي‌‏‎ و‏‎ بي‌اعتنا‏‎ بيطرف‌ ، ‏‎ ممكن‌‏‎ حد‏‎ تا‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ دستپاچه‌كاغذي‌‏‎ حالت‌‏‎ با‏‎ ناگهان‌‏‎ بود‏‎ داده‌‏‎ نشان‌‏‎
دوات‌‏‎ آنگاه‌‏‎.‎گذاشت‌‏‎ روي‌زمين‌‏‎ كلان‌‏‎ قاضي‌‏‎ نزديك‌‏‎ داشت‌‏‎ دست‌‏‎
و‏‎ نهاد‏‎ قاضي‌‏‎ روي‌‏‎ پيش‌‏‎ بود ، ‏‎ رويش‌‏‎ پيش‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ زيبايي‌‏‎ و‏‎ مرصع‌‏‎
:گفت‌‏‎
.بنويس‌‏‎ اينجا‏‎ را‏‎ كلمه‌ات‌‏‎ يك‌‏‎ همين‌‏‎ كلان‌ ، ‏‎ قاضي‌‏‎ -
حاكم‌شرع‌‏‎ زبان‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ محكمه‌‏‎ حكم‌‏‎ بود ، ‏‎ قاضي‌‏‎ حكم‌‏‎ كلمه‌‏‎ اين‌‏‎
صادر‏‎ متهم‌حكمي‌‏‎ درباره‌‏‎ هنوز‏‎ مي‌كرد‏‎ تصور‏‎ قاضي‌‏‎.‎گشت‌‏‎ اعلام‌‏‎
محكمه‌ها‏‎ در‏‎ گه‌گاه‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ او‏‎ كلام‌‏‎ تكيه‌‏‎ كلمه‌‏‎ آن‌‏‎است‌‏‎ نكرده‌‏‎
به‌‏‎ كلام‌‏‎ تكيه‌‏‎ آن‌‏‎ ايراد‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌راند‏‎ زبان‌‏‎ بر‏‎ متهم‌‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎
را‏‎ آن‌‏‎ اينكه‌‏‎ در‏‎ رو‏‎ اين‌‏‎ از‏‎.نداشت‌‏‎ حكم‌‏‎ انشاء‏‎ قصد‏‎ وجه‌‏‎ هيچ‌‏‎
رفت‌‏‎ جلو‏‎ محكمه‌ ، ‏‎ اول‌‏‎ منشي‌‏‎.كرد‏‎ ترديد‏‎ اظهار‏‎ بنويسد‏‎ كاغذ‏‎ بر‏‎
تغير‏‎ و‏‎ تحير‏‎ با‏‎ بالاخره‌‏‎ قاضي‌‏‎.‎گذاشت‌‏‎ او‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ قلم‌‏‎ و‏‎
:نوشت‌‏‎ را‏‎ جمله‌‏‎
مي‌كنددعوي‌‏‎ كه‌‏‎ دعوي‌‏‎ اين‌‏‎ رعنا‏‎ حلاجك‌‏‎.‎است‌‏‎ حلال‌‏‎ خونش‌‏‎ -‎
كرد‏‎ امضاء‏‎ مهرخويش‌‏‎ به‌‏‎ ناچار‏‎ و‏‎ نوشت‌‏‎ را‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ الوهيت‌‏‎
از‏‎ حكم‌‏‎ ذيل‌‏‎ در‏‎ مي‌كند‏‎ رارونويس‌‏‎ چيزي‌‏‎ كه‌‏‎ بچه‌اي‌‏‎ مثل‌‏‎ سپس‌‏‎ و‏‎
دار ، ‏‎ تازيانه‌ ، ‏‎:‎نوشت‌‏‎ مي‌خواند‏‎ عالي‌جناب‏‎ كاغذ‏‎ در‏‎ آنچه‌‏‎ روي‌‏‎
.سوختن‌‏‎ و‏‎ كشتن‌‏‎
آن‌‏‎ كه‌عالي‌جناب‏‎ كاغذي‌‏‎ به‌‏‎ چشم‌‏‎ زير‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ ديگر‏‎ قاضي‌‏‎ سه‌‏‎ دو‏‎
قاضي‌‏‎ حكم‌‏‎ بودمي‌نگريستند‏‎ برده‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ بادبزن‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
.كردند‏‎ تاييد‏‎ را‏‎ كلان‌‏‎
جز‏‎ گويي‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ تلقي‌‏‎ چنان‌‏‎ را‏‎ حكم‌‏‎ حلاج‌‏‎.‎آمد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ محكمه‌‏‎
گزارش‌نويس‌‏‎ اگر‏‎.اعتراض‌‏‎ نه‌‏‎ كرد‏‎ دفاع‌‏‎ نه‌‏‎.نداشت‌‏‎ چشم‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎
يا‏‎ كرد‏‎ تضرع‌‏‎ محكمه‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ فرانمايد‏‎ چنان‌‏‎ ديوان‌ ، ‏‎
بيان‌‏‎ ظاهرا‏‎ حلاج‌ ، ‏‎ سكوت‌‏‎.‎است‌‏‎ محض‌‏‎ دروغ‌‏‎ درخواست‌‏‎ را‏‎ حكم‌‏‎ لغو‏‎
نمايش‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ چيزي‌‏‎ را‏‎ محكمه‌‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎
.نمي‌كند‏‎ تلقي‌‏‎ داوري‌‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ حكم‌‏‎ لاجرم‌‏‎ و‏‎ نمي‌داند‏‎
و‏‎ نكرد‏‎ اعتراض‌‏‎ هيچ‌‏‎ حكم‌‏‎ اين‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ رو‏‎ اين‌‏‎ از‏‎
خانه‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ كه‌‏‎ زندانش‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ او‏‎ سيلي‌‏‎ و‏‎ چوب‏‎ با‏‎ نگهبانان‌‏‎
.برگرداندند‏‎ بود‏‎ وزير‏‎
را‏‎ محكمه‌‏‎ خرسندي‌‏‎ و‏‎ رضايت‌‏‎ با‏‎ جناب‏‎ عالي‌‏‎.بازشد‏‎ محكمه‌‏‎ درهاي‌‏‎
روانه‌‏‎ مسجد‏‎ سوي‌‏‎ به‌‏‎ باشتاب‏‎ يارانش‌‏‎ و‏‎ كلان‌‏‎ قاضي‌‏‎.‎كرد‏‎ ترك‌‏‎
مشاهده‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎.‎بازنمانند‏‎ ظهر‏‎ نماز‏‎ از‏‎ تا‏‎ شدند‏‎
اطراف‌‏‎ كوچه‌هاي‌‏‎ در‏‎ نجوي‌كنان‌‏‎ بودند‏‎ آمده‌‏‎ محكمه‌‏‎ جريان‌‏‎
يا‏‎ امشب‏‎ همين‌‏‎ شرطه‌‏‎ صاحب‏‎ جناب‏‎ مي‌كنم‌‏‎ گمان‌‏‎.‎شدند‏‎ پراكنده‌‏‎
اگر‏‎.‎داشت‌‏‎ خواهند‏‎ نظارت‌‏‎ محكمه‌‏‎ حكم‌‏‎ اجراي‌‏‎ جريان‌‏‎ بر‏‎ فردا‏‎
از‏‎ آنچه‌‏‎ با‏‎ مي‌رسد‏‎ شرطه‌‏‎ صاحب‏‎ جناب‏‎ عرض‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ گزارش‌‏‎ اين‌‏‎
حيث‌‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎ عرض‌‏‎ خليفه‌‏‎ پيشگاه‌‏‎ به‌‏‎ وزارت‌‏‎ ديوان‌‏‎
و‏‎ فضولانه‌‏‎ كنجكاوي‌‏‎ شرطه‌‏‎ صاحب‏‎ مقام‌‏‎ است‌‏‎ اميد‏‎ نباشد‏‎ موافق‌‏‎
.ببخشند‏‎ به‌وي‌‏‎ را‏‎ ناچيز‏‎ اين‌‏‎ فوق‌العاده‌‏‎ باريك‌بيني‌‏‎مولف‌‏‎ حق‌‏‎ و‏‎ كتاب‏‎ روزجهاني‌‏‎


روز 3‏‎ (متحد‏‎ ملل‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ تربيتي‌ ، ‏‎ سازمان‌‏‎) يونسكو‏‎.‎
جهاني‌‏‎ عنوان‌روز‏‎ به‌‏‎ را‏‎ هرسال‌‏‎ آوريل‌‏‎ با 23‏‎ برابر‏‎ ارديبهشت‌‏‎
نخست‌‏‎ را ، ‏‎ كتاب‏‎ جهاني‌‏‎ روز‏‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ اعلام‌‏‎ مولف‌‏‎ حق‌‏‎ و‏‎ كتاب‏‎
و‏‎ بيست‌‏‎ به‌‏‎ اسپانيا‏‎ دولت‌‏‎ و‏‎ ناشران‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ اتحاديه‌‏‎
به‌‏‎ سپس‌‏‎كرد‏‎ پيشنهاد‏‎ يونسكو‏‎ عمومي‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ اجلاس‌‏‎ هشتمين‌‏‎
افزوده‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ مولف‌‏‎ عنوان‌حق‌‏‎ روسيه‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ پيشنهاد‏‎
.رسيد‏‎ تصويب‏‎ به‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ در‏‎ شركت‌كننده‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ توسط‏‎ و‏‎ شد‏‎

درمراسمي‌‏‎ ريشه‌‏‎ (‎آوريل‌‏‎ ‎‏‏23‏‎)‎ ارديبهشت‌‏‎ روز 3‏‎ انتخاب‏‎ دليل‌‏‎
با‏‎ روز ، فروشندگان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.دارد‏‎ اسپانيا‏‎ كاتالونياي‌‏‎ در‏‎
ديگر‏‎ دليل‌‏‎.‎همراه‌مي‌كنند‏‎ سرخي‌‏‎ گل‌‏‎ مي‌فروشند ، ‏‎ كه‌‏‎ كتابي‌‏‎ هر‏‎
از‏‎ برخي‌‏‎ مرگ‌‏‎ يا‏‎ تولد‏‎ با‏‎ آن‌‏‎ تقارن‌‏‎ روز‏‎ اين‌‏‎ انتخاب‏‎
سروانتس‌ ، ‏‎ ميگل‌‏‎:جمله‌‏‎ از‏‎ جهان‌‏‎ ادبي‌‏‎ شخصيت‌هاي‌‏‎ و‏‎ نويسندگان‌‏‎
...و‏‎ وايه‌خو‏‎ اينكاگارسيلاسودلاوگا ، مانوئل‌‏‎ شكسپير ، ‏‎ ويليام‌‏‎
.است‌‏‎
جلب‏‎ مولف‌ ، ‏‎ حق‌‏‎ و‏‎ كتاب‏‎ بزرگداشت‌‏‎ براي‌‏‎ روزي‌‏‎ اختصاص‌‏‎ از‏‎ هدف‌‏‎
آسان‌ترين‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ خصوصي‌‏‎ و‏‎ دولتي‌‏‎ انجمن‌هاي‌‏‎ و‏‎ سازمان‌ها‏‎ توجه‌‏‎
كهن‌ترين‌‏‎ و‏‎ وانديشه‌‏‎ احساس‌‏‎ بيان‌‏‎ دانش‌ ، ‏‎ كسب‏‎ روش‌‏‎ ارزان‌ترين‌‏‎ و‏‎
گسترش‌‏‎ و‏‎ ظهور‏‎ به‌رغم‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بشر‏‎ معنوي‌‏‎ ارتباط‏‎ وسيله‌‏‎
جذاب ، ‏‎ موثر ، ‏‎ هم‌وسيله‌اي‌‏‎ هنوز‏‎ مدرن‌ ، ‏‎ و‏‎ پيشرفته‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎
عامل‌‏‎ بزرگ‌ترين‌‏‎ مي‌تواند‏‎ است‌و‏‎ جايگزين‌ناپذير‏‎ و‏‎ دسترسي‌‏‎ قابل‌‏‎
بين‌‏‎ تفاهم‌‏‎ و‏‎ دوستي‌‏‎ ايجاد‏‎ و‏‎ وفرهنگ‌‏‎ دانش‌‏‎ گسترش‌‏‎ پيشرفت‌ ، ‏‎
.باشد‏‎ جهان‌‏‎ ملت‌هاي‌‏‎
درفرهنگ‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ محصولات‌‏‎ قديمي‌ترين‌‏‎ از‏‎ كتاب ، ‏‎ اگرچه‌‏‎
ولي‌لااقل‌حق‌‏‎ دارد ، ‏‎ كهن‌‏‎ سابقه‌اي‌‏‎ نيز‏‎ ما‏‎ اسلامي‌‏‎ -‎ايراني‌‏‎
نيافته‌‏‎ دست‌‏‎ مناسبخود‏‎ جايگاه‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ كشور‏‎ در‏‎ هنوز‏‎ مولف‌ ، ‏‎
جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ ديدگاههاي‌‏‎ طرح‌‏‎ با‏‎ همزمان‌‏‎ مي‌رسد ، ‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎.‎است‌‏‎
فرهنگي‌‏‎ الزامات‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ است‌‏‎ لازم‌‏‎ مدني‌ ، ‏‎ جامعه‌‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎
و‏‎ شده‌‏‎ گرفته‌‏‎ جدي‌‏‎ نيز‏‎ مولف‌‏‎ حق‌‏‎ يعني‌‏‎ مدني‌‏‎ جامعه‌‏‎
ارائه‌‏‎.‎پذيرد‏‎ صورت‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ تحقق‌‏‎ براي‌‏‎ لازم‌‏‎ برنامه‌ريزيهاي‌‏‎
كپي‌‏‎ رعايت‌‏‎ و‏‎ مولفان‌‏‎ حقوق‌‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎ قانوني‌‏‎ يا‏‎ لايحه‌‏‎
و‏‎ گرفتن‌‏‎ قرار‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎) كشور‏‎ داخل‌‏‎ محدوده‌‏‎ در‏‎ لااقل‌‏‎ رايت‌ ، ‏‎
را‏‎ مولفان‌‏‎ مي‌تواند‏‎ (‎گات‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ شدن‌‏‎ پذيرفته‌‏‎
.سازد‏‎ وابسته‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ پيش‌ ، ‏‎ از‏‎ علاقه‌مندتر‏‎ و‏‎ دلگرم‌تر‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزارت‌‏‎ اقدامات‌‏‎ ميان‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
ديد‏‎ منظر‏‎ در‏‎ يقين‌ ، ‏‎ و‏‎ قطع‌‏‎ به‌طور‏‎ مولفان‌ ، ‏‎ حقوق‌‏‎ حامي‌‏‎ نهاد‏‎
در‏‎ آينده‌‏‎ سال‌‏‎ آوريل‌‏‎ روز 23‏‎ تا‏‎ و‏‎ بود‏‎ خواهد‏‎ فرهنگ‌‏‎ اهل‌‏‎
حمايت‌‏‎ در‏‎ نياز‏‎ مورد‏‎ قوانين‌‏‎ و‏‎ آئين‌نامه‌ها‏‎ تدوين‌الزامات‌ ، ‏‎
اهل‌‏‎ جامعه‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ خواهد‏‎ خواسته‌اي‌‏‎ مولفان‌ ، ‏‎ ازحقوق‌‏‎
.بود‏‎ خواهند‏‎ آن‌‏‎ انتظار‏‎ چشم‌‏‎ قلم‌ايراني‌ ، ‏‎
© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.