شماره‌ 1558‏‎ ‎‏‏،‏‎ 3 June 98 خرداد 1377 ، ‏‎ چهارشنبه‌ 13‏‎
Front Page
Editorial
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Letters
Business
Stocks
Gold
Sports
France 98
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
 

(خال‌‏‎ سعيد‏‎:از‏‎ عكس‌‏‎ )‎ شهيدان‌‏‎ ياد‏‎ به‌‏‎


حافظ‏‎ با‏‎ امروز‏‎
تنم‌‏‎ غبار‏‎ مي‌شود‏‎ جان‌‏‎ چهره‌‏‎ حجاب‏‎
برفكنم‌‏‎ پرده‌‏‎ چهره‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ دمي‌‏‎ خوشا‏‎
است‌‏‎ خوش‌الحان‌‏‎ من‌‏‎ چو‏‎ سزاي‌‏‎ نه‌‏‎ قفس‌‏‎ چنين‌‏‎
چمنم‌‏‎ آن‌‏‎ مرغ‌‏‎ كه‌‏‎ رضوان‌‏‎ گلشن‌‏‎ به‌‏‎ روم‌‏‎


فشم‌‏‎ و‏‎ ميگون‌‏‎ گردي‌‏‎ طبيعت‌‏‎ تور‏‎

در‏‎ سينمايي‌‏‎ فيلم‌‏‎ دو‏‎ اكران‌‏‎
تهران‌‏‎ سينماهاي‌‏‎

اين‌‏‎ نمازجمعه‌‏‎ مراسم‌‏‎ برگزاري‌‏‎
(ره‌‏‎)‎امام‌‏‎ مطهر‏‎ مرقد‏‎ در‏‎ هفته‌‏‎

تشكل‌هاي‌‏‎ و‏‎ متخصصان‌‏‎ گردهمايي‌‏‎
وحش‌‏‎ حيات‌‏‎ موزه‌‏‎ در‏‎ زيست‌محيطي‌‏‎

فشم‌‏‎ و‏‎ ميگون‌‏‎ گردي‌‏‎ طبيعت‌‏‎ تور‏‎


به‌گونه‌هاي‌‏‎ علاقمندان‌‏‎ براي‌‏‎ ايران‌‏‎ وحش‌‏‎ حيات‌‏‎ و‏‎ طبيعت‌‏‎ موزه‌‏‎
و‏‎ ميگون‌‏‎ ييلاقي‌‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ گردي‌‏‎ طبيعت‌‏‎ تور‏‎ زمين‌شناسي‌‏‎ و‏‎ گياهي‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ تدارك‌‏‎ را‏‎ فشم‌‏‎
تا‏‎ علاقمندان‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ اجرا‏‎ روز 29/3/1377‏‎ در‏‎ تور‏‎ اين‌‏‎
باهنر‏‎ شهيد‏‎ خيابانهاي‌‏‎ در‏‎ موزه‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ به‌‏‎ ‎‏‏24/3/77‏‎
تلفن‌ 2290002‏‎ شماره‌‏‎ با‏‎ يا‏‎ و‏‎ مراجعه‌‏‎ دارآباد‏‎ دهكده‌‏‎ ابتداي‌‏‎
بازديد‏‎ برنامه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ روزه‌‏‎ يك‌‏‎ طبيعت‌گردي‌‏‎ تور‏‎.‎بگيرند‏‎ تماس‌‏‎
و‏‎ فسيل‌ها‏‎ و‏‎ زمين‌شناسي‌‏‎ مختلف‌‏‎ دوران‌هاي‌‏‎ رسوبي‌‏‎ لايه‌هاي‌‏‎ از‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ گنجانده‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ گياهي‌‏‎ پوشش‌هاي‌‏‎در‏‎ سينمايي‌‏‎ فيلم‌‏‎ دو‏‎ اكران‌‏‎
تهران‌‏‎ سينماهاي‌‏‎


معكوس‌‏‎ وشمارش‌‏‎ غفاري‌‏‎ علي‌‏‎ ساخته‌‏‎ سينمايي‌شاهرگ‌‏‎ فيلمهاي‌‏‎
در‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ سينماهاي‌‏‎ در‏‎ خرداد‏‎ از 16‏‎ حر‏‎ اكبر‏‎ ساخته‌‏‎
.مي‌آيند‏‎
بهمن‌‏‎)‎ يك‌‏‎ سينمايي‌‏‎ گروه‌‏‎ در‏‎ سينمايي‌شاهرگ‌‏‎ فيلم‌‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎
فيلم‌‏‎ و‏‎ (البرز‏‎ و‏‎ جمهوري‌‏‎ سايه‌ ، ‏‎ قدس‌ ، ‏‎ رنگين‌كمان‌ ، ‏‎ يك‌ ، ‏‎
مركزي‌ ، ‏‎)‎ چهار‏‎ سينمايي‌‏‎ گروه‌‏‎ در‏‎ معكوس‌‏‎ سينمايي‌شمارش‌‏‎
.درآيند‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ (رودكي‌‏‎ قشنگ‌ ، ‏‎ شهر‏‎ ملت‌ ، ‏‎ فلسطين‌ ، ‏‎ ماندانا ، ‏‎

محموله‌اي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ گذشته‌‏‎ نظام‌‏‎ سران‌‏‎ از‏‎ عده‌اي‌‏‎ داستان‌‏‎ شاهرگ‌‏‎
جستجوي‌‏‎ به‌‏‎ سالها‏‎ از‏‎ بعد‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎ دفن‌‏‎ مكاني‌‏‎ در‏‎ را‏‎ قيمتي‌‏‎
گردان‌‏‎ يك‌‏‎ ماموريت‌‏‎ داستان‌‏‎ نيز‏‎ معكوس‌‏‎ شمارش‌‏‎.‎مي‌پردازند‏‎ آن‌‏‎
در‏‎ مشكوك‌‏‎ نقاطي‌‏‎ شناسايي‌‏‎ و‏‎ عراق‌‏‎ خاك‌‏‎ عمق‌‏‎ در‏‎ ايراني‌‏‎ غواص‌‏‎
.آنجاست‌‏‎اين‌‏‎ نمازجمعه‌‏‎ مراسم‌‏‎ برگزاري‌‏‎
(ره‌‏‎)‎امام‌‏‎ مطهر‏‎ مرقد‏‎ در‏‎ هفته‌‏‎


مناسبت‌‏‎ به‌‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ اطلاعيه‌اي‌‏‎ طي‌‏‎ نمازجمعه‌‏‎ برگزاري‌‏‎ ستاد‏‎
حضرت‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ بنيانگزار‏‎ ملكوتي‌‏‎ ارتحال‌‏‎ سالگرد‏‎
‎‏‏15‏‎) هفته‌‏‎ اين‌‏‎ تهران‌‏‎ جمعه‌‏‎ نمازپرصلابت‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎ره‌‏‎)خميني‌‏‎ امام‌‏‎
صبح‌‏‎ ساعت‌ 11‏‎ راس‌‏‎ راحل‌‏‎ امام‌‏‎ مطهر‏‎ مرقد‏‎ در‏‎ (جاري‌‏‎ خرداد‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎تشكل‌هاي‌‏‎ و‏‎ متخصصان‌‏‎ گردهمايي‌‏‎
وحش‌‏‎ حيات‌‏‎ موزه‌‏‎ در‏‎ زيست‌محيطي‌‏‎


فعاليت‌‏‎ درباره‌‏‎ زيست‌محيطي‌‏‎ تشكل‌هاي‌‏‎ و‏‎ مسئولان‌‏‎ متخصصان‌ ، ‏‎
انجمن‌‏‎ تشكيل‌‏‎ و‏‎ طبيعت‌‏‎ از‏‎ حفاظت‌‏‎ و‏‎ حمايت‌‏‎ در‏‎ سبز‏‎ تشكل‌هاي‌‏‎
در‏‎ خرداد‏‎ تا 19‏‎ روزهاي‌ 17‏‎ طي‌‏‎ وحش‌‏‎ حيات‌‏‎ و‏‎ طبيعت‌‏‎ دوستداران‌‏‎
شركت‌‏‎ براي‌‏‎ علاقه‌مندان‌‏‎ مي‌آيند ، ‏‎ گردهم‌‏‎ وحش‌‏‎ حيات‌‏‎ و‏‎ طبيعت‌‏‎ موزه‌‏‎
خيابان‌‏‎ -‎ خرداد‏‎ هفدهم‌‏‎ روز‏‎ ساعت‌ 11‏‎ مي‌توانند‏‎ همايش‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
.رسانند‏‎ هم‌‏‎ به‌‏‎ حضور‏‎ آجودانيه‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ دارآباد‏‎خبرها‏‎ دنياي‌‏‎ در‏‎ گشتي‌‏‎
...نگيريد‏‎ دست‌كم‌‏‎ را‏‎ گربه‌ها‏‎
بود‏‎ بيماريها‏‎ نادرترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ حامل‌‏‎ كه‌‏‎ گربه‌اي‌‏‎ -‎ جامائيكا‏‎
و‏‎ كشيد‏‎ پنجول‌‏‎ جامائيكائي‌‏‎ ساله‌‏‎ بچه‌ 6‏‎ يك‌پسر‏‎ دست‌‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎
!آيد‏‎ گرفتار‏‎ عجيبي‌‏‎ دردهاي‌‏‎ به‌‏‎ پسربچه‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎
وست‌اندي‌‏‎ بيمارستان‌‏‎ در‏‎ كودكان‌‏‎ رئيس‌بخش‌‏‎ گري‌‏‎ رابرت‌‏‎ پروفسور‏‎
است‌‏‎ بستري‌‏‎ بيمارستان‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ ماه‌‏‎ از‏‎ بچه‌كه‌‏‎ پسر‏‎:‎مي‌گويد‏‎
به‌‏‎ دست‌آموز‏‎ ازحيوانات‌‏‎ كه‌‏‎ باسيلاري‌‏‎ به‌‏‎ موسوم‌‏‎ بيماري‌‏‎ از‏‎ و‏‎
كودك‌ 6‏‎ حادثه‌‏‎ اين‌‏‎ نتيجه‌‏‎ در‏‎.مي‌برد‏‎ رنج‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ منتقل‌‏‎ انسان‌‏‎
استفراغ‌‏‎ شديد ، ‏‎ تب‏‎ بدن‌ ، ‏‎ پوست‌‏‎ شديد‏‎ خارش‌‏‎ چون‌‏‎ عوارضي‌‏‎ به‌‏‎ ساله‌‏‎
روي‌‏‎ مي‌تواند‏‎ ثالث‌‏‎ فرد‏‎ كمك‌‏‎ با‏‎ تنها‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ دچار‏‎ كبد‏‎ ورم‌‏‎ و‏‎
.بنشيند‏‎ صندلي‌‏‎
پنجول‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ زخمهاي‌‏‎ مي‌كند‏‎ توصيه‌‏‎ گري‌‏‎ رابرت‌‏‎ پروفسور‏‎
پنجه‌هاي‌‏‎ چون‌‏‎ شود ، ‏‎ گرفته‌‏‎ نبايددست‌كم‌‏‎ گربه‌‏‎ توسط‏‎ كشيدن‌‏‎
كشنده‌‏‎ حتي‌‏‎ شديد‏‎ بيماريهاي‌‏‎ انواع‌‏‎ ناقل‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ گربه‌ها‏‎
.باشد‏‎

شنا‏‎ كيلومتر‏‎ ‎‏‏196‏‎
موفق‌‏‎ استراليايي‌‏‎ ساله‌‏‎ شناگر 23‏‎ ماروني‌‏‎ سوزان‌‏‎- هاوانا‏‎.
را‏‎ خود‏‎ شناي‌‏‎ او‏‎.‎كند‏‎ شنا‏‎ را‏‎ وكوبا‏‎ بين‌مكزيك‌‏‎ مسير‏‎ شد‏‎
به‌كوبا‏‎ كيلومتر‏‎ پيمودن‌ 196‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ آغاز‏‎ ازمكزيك‌‏‎
و‏‎ پيمود‏‎ دقيقه‌‏‎ و 33‏‎ ساعت‌‏‎ در 38‏‎ را‏‎ مسير‏‎ اين‌‏‎ او‏‎رسيد‏‎
شنا‏‎ پيشين‌‏‎ ركورد‏‎گذارد‏‎ برجاي‌‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ تازه‌اي‌‏‎ ركورد‏‎
پيش‌‏‎ سال‌‏‎ كه‌ 2‏‎ بود‏‎ به‌ماروني‌‏‎ متعلق‌‏‎ نيز‏‎ طولاني‌‏‎ مسيرهاي‌‏‎ در‏‎
و‏‎ ساعت‌‏‎ از 38‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎ ماروني‌‏‎ سوزان‌‏‎.‎بود‏‎ كرده‌‏‎ كسب‏‎
كه‌‏‎ بود‏‎ خسته‌‏‎ آنقدر‏‎ رسيد ، ‏‎ به‌كوبا‏‎ بي‌وقفه‌‏‎ شناي‌‏‎ دقيقه‌‏‎ ‎‏‏33‏‎
اينكه‌‏‎ از‏‎ او‏‎.‎شود‏‎ خارج‌‏‎ آب‏‎ از‏‎ تا‏‎ كردند‏‎ كمك‌‏‎ را‏‎ او‏‎ برادرانش‌‏‎
.كرد‏‎ خوشحالي‌‏‎ اظهار‏‎ بخشيده‌‏‎ بهبود‏‎ را‏‎ خود‏‎ قبلي‌‏‎ ركورد‏‎
كوسه‌هاي‌‏‎ گزند‏‎ از‏‎ آنكه‌‏‎ براي‌‏‎ سفر ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ماروني‌‏‎ سوزان‌‏‎
توسط‏‎ قفس‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ مي‌كرد‏‎ شنا‏‎ قفس‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ باشد ، ‏‎ امان‌‏‎ در‏‎ مسير‏‎
.مي‌شد‏‎ كشيده‌‏‎ قايق‌‏‎ يك‌‏‎

ناشنوائي‌‏‎ با‏‎ كشيدن‌‏‎ سيگار‏‎ ارتباط‏‎
با‏‎ سيگار‏‎ ارتباط‏‎ و‏‎ كشيدن‌‏‎ سيگار‏‎ مضارت‌‏‎ درباره‌‏‎ - شيكاگو‏‎.
شده‌‏‎ منتشر‏‎ زيادي‌‏‎ مطالب‏‎ و‏‎ گزارشها‏‎ تاكنون‌‏‎ بيماريها‏‎ انواع‌‏‎
كري‌‏‎ و‏‎ شنوائي‌‏‎ حس‌‏‎ دادن‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ با‏‎ كشيدن‌‏‎ سيگار‏‎ رابطه‌‏‎ اما‏‎
.است‌‏‎ نوظهوري‌‏‎ ادعاي‌‏‎
ارگان‌‏‎ طبي‌‏‎ نشريه‌‏‎ شماره‌‏‎ تازه‌ترين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مفصلي‌‏‎ مقاله‌‏‎ در‏‎
مي‌گويند‏‎ پژوهشگران‌‏‎ يافته‌ ، ‏‎ آمريكاانتشار‏‎ پزشكان‌‏‎ اتحاديه‌‏‎
تا‏‎ سنين‌ 48‏‎ از‏‎ سيگاري‌‏‎ نفر‏‎ روي‌ 3753‏‎ آمده‌‏‎ به‌عمل‌‏‎ آزمايشهاي‌‏‎
دخانيات‌‏‎ استعمال‌‏‎ براثر‏‎ شدن‌‏‎ ناشنوا‏‎ احتمال‌‏‎ ارتباط‏‎ سال‌‏‎ ‎‏‏92‏‎
.است‌‏‎ رسانده‌‏‎ به‌ثبوت‌‏‎ را‏‎
ميان‌‏‎ تدريجي‌‏‎ شدن‌‏‎ ناشنوا‏‎ احتمال‌‏‎ پژوهشگران‌‏‎ يافته‌هاي‌‏‎ به‌موجب‏‎
بيشتر‏‎ درصد‏‎ مي‌كنند 72‏‎ دود‏‎ سيگار‏‎ نخ‌‏‎ روزانه‌17‏‎ كه‌‏‎ افرادي‌‏‎
.نمي‌كشند‏‎ سيگار‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كساني‌‏‎ از‏‎
گرفتار‏‎ نوعي‌‏‎ به‌‏‎ يك‌‏‎ هر‏‎ درصد‏‎ شدگان‌ ، 45‏‎ آزمايش‌‏‎ ميان‌‏‎ از‏‎
و‏‎ دچار‏‎ به‌زحمت‌‏‎ شنيدن‌‏‎ در‏‎ برخي‌‏‎.‎شنوائي‌بوده‌اند‏‎ در‏‎ اختلال‌‏‎
.داده‌بودند‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ شنوائي‌‏‎ قوه‌‏‎ نيز‏‎ شماري‌‏‎

شد‏‎ ناپديد‏‎ آمريكا‏‎ نقشه‌‏‎ از‏‎ شهر‏‎ يك‌‏‎
شهر‏‎ يك‌‏‎ آمريكا ، ‏‎ كشور‏‎ در‏‎ گردباد‏‎ وزش‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎:‎واشنگتن‌‏‎.‎
ايالات‌‏‎ در‏‎ گردباد‏‎ وزش‌‏‎.‎شد‏‎ ناپديد‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ نقشه‌‏‎ از‏‎ كوچك‌‏‎
به‌‏‎ سنگيني‌‏‎ زيانهاي‌‏‎ پنسيلوانيا ، ‏‎ و‏‎ اوهايو‏‎ جنوبي‌ ، ‏‎ داكوتاي‌‏‎
.گذارد‏‎ برجاي‌‏‎ مجروح‌‏‎ و 150‏‎ كشته‌‏‎ و 16‏‎ كرد‏‎ وارد‏‎ آنها‏‎
جنوبي‌‏‎ ايالت‌داكوتاي‌‏‎ در‏‎ شهرك‌اسپنسر‏‎ ساكنان‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ ‎‏‏300‏‎
گردباداسپنسر‏‎ و‏‎ گريختند‏‎ شهرك‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ گردباد‏‎ آغاز‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
.كرد‏‎ ناپديد‏‎ را‏‎
گردباد‏‎ گفت‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ جنوبي‌‏‎ ايالت‌داكوتاي‌‏‎ فرماندار‏‎
.برده‌است‌‏‎ بين‌‏‎ از‏‎ كاملا‏‎ را‏‎ شهرك‌‏‎ اين‌‏‎ بمب ، ‏‎ يك‌‏‎ انفجار‏‎ مانند‏‎


!كشت‌‏‎ را‏‎ نگهبانش‌‏‎ فيل‌ ، ‏‎
پايتخت‌‏‎)‎مسكو‏‎ غرب‏‎ در‏‎ وحش‌‏‎ باغ‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ فيلي‌‏‎ - مسكو‏‎
باغ‌‏‎ در‏‎ فيل‌‏‎ اين‌‏‎.‎كشت‌‏‎ را‏‎ نگهبانش‌‏‎ مي‌شد ، ‏‎ نگهداري‌‏‎ (‎روسيه‌‏‎
به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ و‏‎ مسئول‌نگهداري‌‏‎ و‏‎ مي‌كرد‏‎ زندگي‌‏‎ وحش‌گرودنو‏‎
.بود‏‎ ساله‌‏‎ زن‌ 42‏‎ يك‌‏‎ او ، ‏‎
فيل‌‏‎ جايگاه‌‏‎ وارد‏‎ غذادادن‌ ، ‏‎ براي‌‏‎ زن‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎ ديروز‏‎
و‏‎ افتاد‏‎ زن‌‏‎ روي‌‏‎ وزنش‌‏‎ تمامي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كرد‏‎ حمله‌‏‎ او‏‎ به‌‏‎ فيل‌‏‎ شد ، ‏‎
.جان‌سپرد‏‎ دم‌‏‎ در‏‎ بود ، ‏‎ فرزند‏‎ صاحب 3‏‎ كه‌‏‎ زن‌‏‎.‎كرد‏‎ له‌‏‎ را‏‎ او‏‎

دليل‌‏‎ سه‌‏‎ فيل‌‏‎ اين‌‏‎ غيرعادي‌‏‎ رفتار‏‎ گفتند‏‎ وحش‌‏‎ باغ‌‏‎ مسئولان‌‏‎
از‏‎ ديرتر‏‎ ساعت‌‏‎ يك‌‏‎ او‏‎ غذاي‌‏‎ اينكه‌‏‎ اول‌‏‎:‎باشد‏‎ داشته‌‏‎ مي‌تواند‏‎
را‏‎ زن‌‏‎ اين‌‏‎ فيل‌‏‎ اينكه‌‏‎ يا‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ داده‌‏‎ او‏‎ به‌‏‎ هميشه‌‏‎
گرفته‌‏‎ عهده‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ فيل‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ تازگي‌‏‎ به‌‏‎ او‏‎ چون‌‏‎ نمي‌شناخته‌ ، ‏‎
شده‌‏‎ خسته‌‏‎ وحش‌‏‎ باغ‌‏‎ در‏‎ زندگي‌‏‎ از‏‎ او‏‎ اينكه‌‏‎ آخر‏‎ دليل‌‏‎ بودو‏‎
.بود‏‎

فوتبال‌‏‎ دروازه‌بان‌‏‎ مرگ‌‏‎
هنگامي‌كه‌‏‎ آلمان‌‏‎ دوم‌‏‎ دسته‌‏‎ تيمهاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ دروازه‌بان‌‏‎ - بن‌‏‎
!سپرد‏‎ جان‌‏‎ كند ، ‏‎ آغاز‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ مي‌شد‏‎ آماده‌‏‎
اولم‌‏‎.‎و‏‎.اس‌‏‎.تيم‌اس‌‏‎ ساله‌‏‎ دروازه‌بان‌ 23‏‎ پاسلاك‌‏‎ ماركوس‌‏‎
شود ، ‏‎ بازي‌‏‎ زمين‌‏‎ وارد‏‎ تا‏‎ مي‌كرد‏‎ گرم‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎
او‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ پزشكان‌‏‎ معاينات‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ برزمين‌‏‎ نقش‌‏‎ ناگهان‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ قلبي‌‏‎ سكته‌‏‎ و‏‎ قلب‏‎ رگ‌‏‎ گرفتگي‌‏‎ دچار‏‎

شود‏‎ محسوب‏‎ جرم‌‏‎ نبايد‏‎ بيان‌‏‎ آزادي‌‏‎
زنداني‌در‏‎ بشر‏‎ حقوق‌‏‎ فعالان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ تركيه‌‏‎ پليس‌‏‎ - آنكارا‏‎.‎
بيماري‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ بخشودگي‌‏‎ از‏‎ نشد‏‎ حاضر‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎
!بازگرداند‏‎ زندان‌‏‎ به‌‏‎ دوباره‌‏‎ كند ، ‏‎ استفاده‌‏‎
ياغموردلي‌ ، ‏‎ اسمر‏‎ تركيه‌ ، ‏‎ آناتولي‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
خون‌بالا‏‎ فشار‏‎ داشتن‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ بشر‏‎ حقوق‌‏‎ نابيناي‌‏‎ هوادار‏‎
حاضر‏‎ بود ، ‏‎ يافته‌‏‎ تقليل‌‏‎ سال‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ او‏‎ زندان‌‏‎ ساله‌‏‎ دوره‌ 22‏‎
خود‏‎ مشروط‏‎ آزادي‌‏‎ حكم‌‏‎ از‏‎ بين‌المللي‌‏‎ سازمان‌هاي‌‏‎ فشار‏‎ زير‏‎ نشد‏‎
به‌‏‎ ياغموردلي‌‏‎.‎خواند‏‎ بيگناه‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ همچنان‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ استفاده‌‏‎
شمار‏‎ به‌‏‎ جنايت‌‏‎ و‏‎ جرم‌‏‎ نبايد‏‎ بيان‌‏‎ آزادي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎
.آيد‏‎
اكتبر‏‎ ماه‌‏‎ در‏‎ دارد ، ‏‎ سن‌‏‎ سال‌‏‎ كه‌ 52‏‎ بشر‏‎ حقوق‌‏‎ نابيناي‌‏‎ فعال‌‏‎
برنامه‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ تركيه‌‏‎ دولت‌‏‎ از‏‎ شديد‏‎ انتقاد‏‎ سبب‏‎ به‌‏‎ گذشته‌‏‎
محكوميت‌‏‎ زندان‌‏‎ سال‌‏‎ به‌ 22‏‎ و‏‎ شد‏‎ محاكمه‌‏‎ و‏‎ بازداشت‌‏‎ تلويزيوني‌‏‎
!يافت‌‏‎
ميگو‏‎ گل‌‏‎

Drejerella guttata:علمي‌‏‎ نام‌‏‎
ACANTHACEAE:خانواده‌‏‎
آن‌‏‎ سفيدرنگ‌‏‎ گل‌هاي‌‏‎ كروي‌ ، ‏‎ تاج‌‏‎ فرم‌‏‎ با‏‎ سبز‏‎ هميشه‌‏‎ درختچه‌اي‌‏‎
در‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ احاطه‌‏‎ (صورتي‌‏‎)‎ ميگويي‌‏‎-‎براكته‌هاي‌قرمز‏‎ توسط‏‎
به‌‏‎ آن‌‏‎ گستردگي‌‏‎ و‏‎ متر‏‎ بلندي‌ 2‏‎ حداكثر‏‎.‎مي‌شوند‏‎ ظاهر‏‎ تابستان‌‏‎
.مي‌رسد‏‎ سانتيمتر‏‎ ‎‏‏75‏‎
زهكشي‌‏‎ داراي‌‏‎ كه‌‏‎ آلي‌‏‎ مواد‏‎ از‏‎ غني‌‏‎ خاك‌‏‎ آفتابي‌‏‎ مكان‌‏‎:‎نيازها‏‎
سانتيگراد‏‎ درجه‌‏‎ آن‌ 1510‏‎ تحمل‌‏‎ قابل‌‏‎ حداقل‌دماي‌‏‎.‎باشد‏‎ خوب‏‎
.(نيست‌‏‎ مقاوم‌‏‎ سرما‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎) است‌‏‎
يا‏‎ بهار‏‎ در‏‎ سبز‏‎ چوب‏‎ يا‏‎ نرم‌‏‎ چوب‏‎ قلمه‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎:ازدياد‏‎
.امكان‌پذيراست‌‏‎ تابستان‌‏‎ اوايل‌‏‎
تهران‌‏‎ شهر‏‎ سبز‏‎ فضاي‌‏‎ و‏‎ پاركها‏‎ سازمان‌‏‎
‎‏‏1‏‎-گاستروپد‏‎ فسيل‌‏‎

TURRITELLA توريتلا‏‎:‎فسيل‌‏‎ نام‌‏‎
TURRITELLIDAE:خانواده‌‏‎
MESOGASTROPODAمزوگاستروپدا‏‎:‎راسته‌‏‎
.مي‌رسد‏‎ سانتي‌متر‏‎ تا 10‏‎ صدف‌‏‎ طول‌‏‎:اندازه‌‏‎
داراي‌‏‎:‎پراكندگي‌‏‎ CRETACEOUS-RECENT حال‌‏‎ -كرتاسه‌‏‎:‎زمان‌‏‎
.مي‌باشد‏‎ جهاني‌‏‎ گسترش‌‏‎
ديده‌‏‎ سوم‌‏‎ دوران‌‏‎ رسوبي‌‏‎ سنگهاي‌‏‎ در‏‎ وفور‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎
.مي‌شود‏‎
.مي‌كنند‏‎ زندگي‌‏‎ رسوبات‌‏‎ زير‏‎ در‏‎ دريا‏‎ عمق‌‏‎ كم‌‏‎ مناطق‌‏‎:‎زيستگاه‌‏‎

كمي‌‏‎ پيچشها‏‎.‎مي‌باشد‏‎ پيچيده‌‏‎ و‏‎ باريك‌‏‎ پوسته‌‏‎ داراي‌‏‎:‎ويژگي‌‏‎
خطوط‏‎ و‏‎ مارپيچ‌‏‎ خطوط‏‎ با‏‎ پوسته‌‏‎.مي‌دهند‏‎ پوشش‌‏‎ را‏‎ همديگر‏‎ روي‌‏‎
ديده‌‏‎ چهارگوش‌‏‎ بصورت‌‏‎ صدف‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ دهانه‌‏‎مي‌شود‏‎ تزئين‌‏‎ رشد‏‎
.مي‌شود‏‎
دارآباد‏‎ -‎ايران‌‏‎ وحش‌‏‎ وحيات‌‏‎ طبيعت‌‏‎ موزه‌‏‎
مخالفان‌‏‎ برخورد‏‎ شيوه‌‏‎:تهران‌‏‎ از‏‎ ميرقاسمي‌‏‎ مهديه‌‏‎
گسترده‌اي‌كه‌‏‎ جوسازي‌‏‎ و‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ سالگرد‏‎ با‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
گروه‌‏‎ اين‌‏‎ كينه‌‏‎ عمق‌‏‎ از‏‎ حكايت‌‏‎ انداخته‌اند‏‎ راه‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ به‌خيال‌‏‎
.دارد‏‎ نكردند‏‎ انتخاب‏‎ را‏‎ برنامه‌هايشان‌‏‎ و‏‎ آنها‏‎ كه‌‏‎ مردمي‌‏‎ به‌‏‎

مردم‌بزرگتر‏‎ پيروزي‌‏‎ واقعيت‌‏‎ بگويم‌‏‎ آنها‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ مي‌خواهم‌‏‎
و‏‎ بپذيرد‏‎ كوچكي‌خدشه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ بهانه‌هايي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎
بر‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ و‏‎ خودآييد‏‎ به‌‏‎ نشده‌‏‎ ديرتر‏‎ تا‏‎.‎برود‏‎ بين‌‏‎ از‏‎
.نكنيد‏‎ حقيقت‌پنداري‌پافشاري‌‏‎ توهم‌خود‏‎
كه‌‏‎ از‏‎ ضربالمثل‌ادب‏‎ عيني‌‏‎ مصداق‌‏‎:‎ملاير‏‎ از‏‎ محتشم‌زاده‌‏‎ اعظم‌‏‎
و‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ شيوه‌رفتار‏‎ در‏‎ مي‌توان‌‏‎ را‏‎ بي‌ادبان‌‏‎ از‏‎ آموختي‌‏‎
برخوردها‏‎ شدت‌‏‎ بر‏‎ چقدر‏‎ كه‌هر‏‎ طوري‌‏‎ به‌‏‎.‎ديد‏‎ ايشان‌‏‎ مخالفان‌‏‎
صبر‏‎ و‏‎ متانت‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ افزوده‌‏‎ سوي‌مخالفان‌‏‎ از‏‎ تهمت‌زدنها‏‎ و‏‎
.مي‌يابد‏‎ افزايش‌‏‎ نيز‏‎ ايشان‌‏‎ دولت‌‏‎ و‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
كه‌‏‎ ملت‌‏‎ صبر‏‎ كاسه‌‏‎ بدانند‏‎ بايد‏‎ نيز‏‎ مخالفان‌‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎
روزي‌‏‎ سرانجام‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ حدي‌‏‎ هستند‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ ارادتمند‏‎
ماننددوم‌‏‎ ديگري‌‏‎ سخت‌‏‎ شكست‌‏‎ صورت‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎.شد‏‎ خواهد‏‎ لبريز‏‎
.است‌‏‎ مخالفان‌‏‎ اين‌‏‎ انتظار‏‎ در‏‎ خرداد 76‏‎
نه‌جامعه‌‏‎ آزاديخواه‌ ، ‏‎ نه‌‏‎ انحصارطلب‏‎ نه‌‏‎:رودسر‏‎ از‏‎.‎ع‌‏‎.د‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ جوانان‌بيكاري‌‏‎ اصلي‌‏‎ مشكل‌‏‎ اينها‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ مدني‌ ، ‏‎
.فرومي‌برد‏‎ عميقي‌‏‎ غم‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ انساني‌‏‎ هر‏‎
در‏‎:‎تهران‌جنوب‏‎ واحد‏‎ آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎ دانشجوي‌‏‎ -‎ گلريزالف‌‏‎
آقايان‌‏‎ در‏‎ تنها‏‎ را‏‎ رنگ‌‏‎ تنوع‌‏‎ مي‌گذاريد‏‎ قدم‌‏‎ كه‌‏‎ دانشگاه‌‏‎
و‏‎ سياه‌‏‎ لباس‌‏‎ پوشيدن‌‏‎ به‌‏‎ محكوميم‌‏‎ دختران‌‏‎ ما‏‎ زيرا‏‎.‎مي‌بينيد‏‎
چرا؟‏‎.‎بپوشيم‌‏‎ ديگر‏‎ رنگ‌‏‎ به‌‏‎ لباسي‌‏‎ كه‌‏‎ نداريم‌‏‎ اجازه‌‏‎

ده‌‏‎ حداكثردر‏‎ ستون‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ درج‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ كتبي‌‏‎ پيامهاي‌‏‎
‎‏‏2058811‏‎(فاكس‌‏‎) نمابر‏‎ يا‏‎ و‏‎ پستي‌ 5446/19395‏‎ صندوق‌‏‎ به‌‏‎ سطر‏‎
.كنيد‏‎ ارسال‌‏‎
در‏‎ سخناني‌‏‎ طي‌‏‎ حوزه‌‏‎ و‏‎ دانشگاه‌‏‎ استادان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ كديور‏‎ محسن‌‏‎
.برد‏‎ بهشت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كسي‌‏‎ نمي‌توان‌‏‎ زنجير‏‎ گفته‌با‏‎ اهواز‏‎
اهواز‏‎ چمران‌‏‎ شهيد‏‎ دانشگاه‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎ دوشنبه‌‏‎ روز‏‎ وي‌‏‎
جامعه‌‏‎ و‏‎ حكومت‌‏‎ يك‌‏‎ برقراري‌‏‎ براي‌‏‎ مردم‌‏‎ راي‌‏‎ و‏‎ خواست‌‏‎:افزوده‌‏‎
نمي‌توان‌‏‎ قهريه‌‏‎ قوه‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ تاكيد‏‎ وي‌‏‎.‎است‌‏‎ مهم‌‏‎ ديني‌‏‎
روش‌هاي‌‏‎ با‏‎ را‏‎ مشكلات‌‏‎ اين‌‏‎ بايد‏‎.‎برد‏‎ بين‌‏‎ از‏‎ را‏‎ فرهنگي‌‏‎ مشكلات‌‏‎
.كرد‏‎ حل‌‏‎ اجتماع‌‏‎ وجدان‌‏‎ كردن‌‏‎ بيدار‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎
افزايش‌‏‎ به‌‏‎ اعتراض‌‏‎ در‏‎ كاشان‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ از‏‎ جمعي‌‏‎
.كردند‏‎ خودداري‌‏‎ درس‌‏‎ كلاس‌‏‎ به‌‏‎ رفتن‌‏‎ از‏‎ خوابگاه‌‏‎ كمبود‏‎ و‏‎ شهريه‌‏‎

برهم‌‏‎ و‏‎ تشنج‌آفريني‌‏‎ به‌‏‎ اعتراض‌‏‎ در‏‎ بوشهر‏‎ در‏‎ بيانيه‌اي‌‏‎ در‏‎
كه‌‏‎ شده‌‏‎ تاكيد‏‎ بيانيه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎كردند‏‎ ملي‌اعتراض‌‏‎ امنيت‌‏‎ زدن‌‏‎
را‏‎ مردم‌‏‎ فريادنه‌‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ در‏‎ قبل‌‏‎ يك‌سال‌‏‎ كه‌‏‎ گروهي‌‏‎
به‌‏‎ اهانت‌‏‎ با‏‎ اكنون‌‏‎ و‏‎ نگرفتند‏‎ عبرت‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ كردند‏‎ دريافت‌‏‎
بوده‌اند‏‎ نيز‏‎ امام‌‏‎ تاييد‏‎ مورد‏‎ و‏‎ منصوب‏‎ كه‌‏‎ روحاني‌‏‎ وزراي‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ هياهو‏‎
علمي‌‏‎ دانشكده‌‏‎ بورسيه‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ از 400‏‎ بيش‌‏‎
اعتراض‌‏‎ نشانه‌‏‎ به‌‏‎ ديروز‏‎ اصفهان‌‏‎ واحد‏‎ مخابرات‌‏‎ و‏‎ پست‌‏‎ كاربردي‌‏‎
اين‌‏‎.‎زدند‏‎ تجمع‌‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ خودداري‌‏‎ كلاسها‏‎ حضوردر‏‎ از‏‎
آموزش‌‏‎ وزارت‌‏‎ نظارت‌‏‎ دانشكده‌ ، ‏‎ نشدن‌‏‎ منحل‌‏‎ دانشجويان‌خواستار‏‎
و‏‎ آموزشي‌‏‎ كمك‌‏‎ و‏‎ آموزشي‌‏‎ امكانات‌‏‎ از‏‎ برخورداري‌‏‎ برآن‌ ، ‏‎ عالي‌‏‎
كرده‌اند‏‎ اعلام‌‏‎ همچنين‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ اين‌‏‎.‎شده‌اند‏‎.‎..رفاهي‌و‏‎
است‌‏‎ بوده‌‏‎ سياسي‌‏‎ موضع‌گيري‌‏‎ گونه‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ دور‏‎ به‌‏‎ آنان‌‏‎ كه‌تجمع‌‏‎
.هستند‏‎ خود‏‎ قانوني‌‏‎ حقوق‌‏‎ كسب‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ فقط‏‎ وآنان‌‏‎
چشم‌‏‎ انحراف‌‏‎ رفع‌‏‎

تدريجا‏‎ و‏‎ داشته‌‏‎ چشم‌‏‎ انحراف‌‏‎ سالگي‌‏‎ از 5‏‎ ساله‌ام‌‏‎ يازده‌‏‎ دختر‏‎
قرار‏‎ جراحي‌‏‎ عمل‌‏‎ تحت‌‏‎ پزشك‌‏‎ صلاحديد‏‎ به‌‏‎ اخيرا‏‎.‎بود‏‎ روبه‌افزايش‌‏‎
اندكي‌‏‎ اوقات‌‏‎ گاهي‌‏‎ هم‌‏‎ اماباز‏‎ شده‌‏‎ بهتر‏‎ خيلي‌‏‎ اگرچه‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎
شد؟‏‎ خواهد‏‎ بهتر‏‎ درآينده‌‏‎ آيا‏‎.‎دارد‏‎ چشم‌‏‎ انحراف‌‏‎
و‏‎ اصلاح‌مي‌شود‏‎ عينك‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ با‏‎ گاهي‌‏‎ اطفال‌‏‎ چشم‌‏‎ انحراف‌‏‎
چشم‌‏‎ تبعات‌انحراف‌‏‎ از‏‎.‎دارد‏‎ جراحي‌‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ احتياج‌‏‎ گاهي‌‏‎
ظاهر‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ اين‌مساله‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بينايي‌‏‎ شدت‌‏‎ كاهش‌‏‎ و‏‎ تنبلي‌‏‎
شما‏‎ فرزند‏‎ مورد‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ پزشك‌‏‎ چشم‌‏‎ همكاران‌‏‎ نظر‏‎ مد‏‎ چشم‌‏‎
اصلاح‌‏‎ به‌‏‎ منجر‏‎ كه‌‏‎ ايشان‌‏‎ جراحي‌‏‎ و‏‎ پزشك‌‏‎ چشم‌‏‎ همكار‏‎ تشخيص‌‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ صحيح‌‏‎ دارد ، ‏‎ انحراف‌‏‎ گاهي‌‏‎ اگرچه‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ چشم‌‏‎ انحراف‌‏‎
نظر‏‎ تحت‌‏‎ بايد‏‎ مطلوب‏‎ نتيجه‌گيري‌‏‎ و‏‎ پي‌گيري‌‏‎ جهت‌‏‎ شما‏‎ فرزند‏‎
و‏‎ بهبود‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎ بايد‏‎ نيز‏‎ را‏‎ اين‌‏‎.‎باشد‏‎ پزشك‌‏‎ همان‌‏‎
از‏‎ بيش‌‏‎ به‌‏‎ احتياج‌‏‎ گاهي‌‏‎ چشم‌‏‎ انحراف‌‏‎ عمل‌‏‎ در‏‎ قطعي‌‏‎ نتيجه‌گيري‌‏‎
.دارد‏‎ جراحي‌‏‎ بار‏‎ يك‌‏‎
سهي‌‏‎ بخشي‌زاده‌‏‎ يوسف‌‏‎ دكتر‏‎

نهمين‌‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎ خورشيد‏‎ رجعت‌‏‎ شعر‏‎ شب‏‎:رازي‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ خانه‌‏‎
ساعت‌‏‎ راس‌‏‎ خرداد ، ‏‎ امروز 13‏‎ (ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎ امام‌‏‎ ارتحال‌‏‎ سالگرد‏‎
سمايي‌ ، ‏‎ شهيد‏‎ كوچه‌‏‎ متري‌ ، ‏‎ خيابان‌ 24‏‎ شهرري‌ ، ‏‎:نشاني‌‏‎.‎‎‏‏17‏‎
.تلفن‌597903‏‎
داوطلبان‌‏‎ ويژه‌‏‎ اضطراب‏‎ كنترل‌‏‎ روشهاي‌‏‎ آموزش‌‏‎:شفق‌‏‎ فرهنگسراي‌‏‎
سطح‌‏‎ بالابردن‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ روانشناسي‌‏‎ كانون‌‏‎ نام‌‏‎ ثبت‌‏‎ كنكور ، ‏‎
برگزاري‌‏‎ و‏‎ مرادي‌‏‎ تورج‌‏‎ دكتر‏‎ مديريت‌‏‎ به‌‏‎ جامعه‌‏‎ رواني‌‏‎ سلامت‌‏‎
تا‏‎ ساعت‌ 8‏‎ از‏‎ روزه‌‏‎ همه‌‏‎ خودشناسي‌‏‎ كلاسهاي‌‏‎ و‏‎ سخنراني‌‏‎ جلسات‌‏‎
خيابان‌ 21 ، ‏‎ اسدآبادي‌ ، ‏‎ سيدجمال‌الدين‌‏‎ خيابان‌‏‎:‎نشاني‌‏‎.‎‏‏16‏‎
.تلفن‌8722114‏‎.شفق‌‏‎ پارك‌‏‎
با‏‎ خوشنويسي‌نستعليق‌‏‎ مسابقه‌‏‎ برگزاري‌‏‎:شكوفه‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ خانه‌‏‎
اين‌‏‎ از‏‎ و‏‎ عصباني‌باش‌‏‎ ما‏‎ از‏‎ بگوييد‏‎ آمريكا‏‎ عنوان‌به‌‏‎
پنجم‌‏‎ تا‏‎ ارسال‌‏‎ مهلت‌‏‎.‎جوايز‏‎ اهداي‌‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎ بمير‏‎ عصبانيت‌‏‎
استكبار‏‎ آمريكا‏‎ عنوان‌چرا‏‎ با‏‎ انشاءنويسي‌‏‎ مسابقه‌‏‎.‎تير‏‎
مقطع‌‏‎ در‏‎ پسر‏‎ و‏‎ دختر‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ ويژه‌‏‎ است‌‏‎ گرفته‌‏‎ لقب‏‎ جهاني‌‏‎
پيروزي‌ ، ‏‎ خيابان‌‏‎:نشاني‌‏‎.‎جايزه‌‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎ تحصيلي‌‏‎ راهنمايي‌‏‎
.شماره‌ 17‏‎ گلزار ، ‏‎ پارك‌‏‎ مقابل‌‏‎ شكوفه‌ ، ‏‎ خيابان‌‏‎
به‌‏‎ سرخ‌‏‎ شعراربعين‌‏‎ شب‏‎ برگزاري‌‏‎:حسابي‌‏‎ دكتر‏‎ كتابخانه‌‏‎
.ساعت‌ 15‏‎ خرداد ، ‏‎ روز 27‏‎ در‏‎ حسيني‌‏‎ اربعين‌‏‎ فرارسيدن‌‏‎ مناسبت‌‏‎
بوستان‌‏‎ ابوذر ، ‏‎ خيابان‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(سابق‌‏‎ فلاح‌‏‎) ابوذر‏‎ ميدان‌‏‎:نشاني‌‏‎
.ابوذر‏‎
عنوان‌امام‌ ، عرفان‌ ، ‏‎ با‏‎ شعر‏‎ مسابقه‌‏‎:حافظيه‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ خانه‌‏‎
ارسال‌‏‎ مهلت‌‏‎ (‎ره‌‏‎)‎امام‌‏‎ ارتحال‌‏‎ سالگرد‏‎ نهمين‌‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎ حماسه‌‏‎
با‏‎ فيلم‌‏‎ نمايش‌‏‎ و‏‎ كتاب‏‎ نمايشگاه‌‏‎ برگزاري‌‏‎ و‏‎ تير‏‎ تا 15‏‎ آثار‏‎
نيروي‌‏‎ سي‌متري‌‏‎:‎نشاني‌‏‎.پستي‌ 135/17355‏‎ صندوق‌‏‎.كودك‌‏‎ موضوع‌‏‎
.تلفن‌725820‏‎.خيابان‌ 33/9‏‎ حافظيه‌ ، ‏‎ خيابان‌‏‎ هوايي‌ ، ‏‎
دوره‌هاي‌‏‎ هنري‌ ، ‏‎ و‏‎ آموزشي‌‏‎ كلاسهاي‌‏‎ برگزاري‌‏‎:كاج‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ خانه‌‏‎
آموزشي‌‏‎ و‏‎ تفريحي‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ و‏‎ پيش‌دبستاني‌‏‎ و‏‎ آمادگي‌‏‎ آموزشي‌‏‎
از 16‏‎ نام‌‏‎ ثبت‌‏‎.سنتي‌‏‎ سازهاي‌‏‎ آموزش‌‏‎ كلاسهاي‌‏‎ برگزاري‌‏‎ متنوع‌ ، ‏‎
.تلفن‌769854‏‎.كاج‌‏‎ خيابان‌‏‎ شريعتي‌ ، ‏‎ خيابان‌‏‎:‎نشاني‌‏‎.خرداد‏‎
© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.