شماره‌ 1572‏‎ ‎‏‏،‏‎ 22 June 98 تير 1377 ، ‏‎ دوشنبه‌ 1‏‎
Front Page
Editorial
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Life
Letters
Metropolis
Business
Stocks
Gold
Sports
France 98
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ حكمي‌‏‎ در‏‎
معاون‌‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎
رئيس‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ امور‏‎ و‏‎ توسعه‌‏‎
شد‏‎ منصوب‏‎ جمهوري‌‏‎

روز‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ تاييد‏‎ با‏‎
رسمي‌‏‎ تعطيل‌‏‎ (‎ع‌‏‎)‎ رضا‏‎ امام‌‏‎ شهات‌‏‎
است‌‏‎

انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ تسليت‌‏‎ پيام‌‏‎
غروي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ شهادت‌‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎

وزير‏‎ استيضاح‌‏‎ جلسه‌‏‎ حاشيه‌‏‎ در‏‎
كشور‏‎

كابينه‌‏‎ وزير‏‎ مهمترين‌‏‎ مجلس‌ ، ‏‎
بهار‏‎ روز‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خاتمي‌‏‎
كرد‏‎ حذف‌‏‎

براي‌‏‎ لازم‌‏‎ تدابير‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎
قيمت‌‏‎ كاهش‌‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎
امير‏‎ با‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ :نفت‌‏‎
سعودي‌‏‎ عربستان‌‏‎ وليعهد‏‎ عبدالله‌‏‎
كرد‏‎ گفت‌وگو‏‎

رئيس‌جمهوري‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ حكم‌‏‎ با‏‎
وزارت‌‏‎ سرپرست‌‏‎ تاج‌زاده‌‏‎ مصطفي‌‏‎
شد‏‎ كشور‏‎

ناطق‌‏‎ به‌‏‎ رسمي‌‏‎ نامه‌اي‌‏‎ در‏‎
راي‌گيري‌‏‎ مجلس‌‏‎ نماينده‌‏‎ ‎‏‏25‏‎ نوري‌‏‎
مخدوش‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ استيضاح‌‏‎
كردند‏‎ اعلام‌‏‎

رئيس‌جمهوري‌‏‎ دولت‌‏‎ هيات‌‏‎ نشست‌‏‎ در‏‎
شجاعانه‌‏‎ اقدامهاي‌‏‎ و‏‎ شهامت‌‏‎ از‏‎
كرد‏‎ سپاسگزاري‌‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎

خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ حكمي‌‏‎ در‏‎
معاون‌‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎
رئيس‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ امور‏‎ و‏‎ توسعه‌‏‎
شد‏‎ منصوب‏‎ جمهوري‌‏‎


سيد‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ يكشنبه‌‏‎ عصر‏‎ نوري‌‏‎ آقاي‌عبدالله‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
امور‏‎ و‏‎ توسعه‌‏‎ معاون‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ خاتمي‌‏‎ محمد‏‎
.شد‏‎ منصوب‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ اجتماعي‌‏‎
:است‌‏‎ شرح‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ حكم‌‏‎ متن‌‏‎
نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎ آقاي‌‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ جناب‏‎
و‏‎ جنابعالي‌‏‎ تجربه‌‏‎ و‏‎ توان‌‏‎ و‏‎ ممتاز‏‎ شايستگي‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ نظر‏‎
و‏‎ سياسي‌‏‎ توسعه‌‏‎ بخصوص‌‏‎ پايدار‏‎ و‏‎ همه‌جانبه‌‏‎ توسعه‌‏‎ كه‌‏‎ اهميتي‌‏‎
معاون‌‏‎ شمارابه‌عنوان‌‏‎ دارد ، ‏‎ دولت‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ در‏‎ اجتماعي‌‏‎
و‏‎ موفق‌‏‎.‎برمي‌گزينم‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ امور‏‎ و‏‎ توسعه‌‏‎
.سرافرازباشيد‏‎
خاتمي‌‏‎ محمد‏‎ سيد‏‎


روز‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ تاييد‏‎ با‏‎
رسمي‌‏‎ تعطيل‌‏‎ (‎ع‌‏‎)‎ رضا‏‎ امام‌‏‎ شهات‌‏‎
است‌‏‎


امام‌‏‎ شهادت‌‏‎ روز‏‎ تعطيلي‌‏‎ طرح‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎:سياسي‌‏‎ سرويس‌‏‎
و‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ با‏‎ مغاير‏‎ را‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ مصوب‏‎ (ع‌‏‎)هشتم‌‏‎
.كرد‏‎ تاييد‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ ندانست‌‏‎ شرع‌‏‎ موازين‌‏‎
- الاجراست‌‏‎ لازم‌‏‎ تصويب‏‎ زمان‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ - مصوبه‌‏‎ اين‌‏‎ بنابه‌‏‎
(صفر‏‎ ماه‌‏‎ سي‌ام‌‏‎ با‏‎ مصادف‌‏‎ چهارم‌تيرماه‌‏‎)‎ جاري‌‏‎ هفته‌‏‎ پنجشنبه‌‏‎
.است‌‏‎ رسمي‌‏‎ تعطيل‌‏‎
خاص‌‏‎ بيماري‌هاي‌‏‎ امور‏‎ بنياد‏‎ الحاق‌‏‎ طرح‌‏‎ همچنين‌‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
مصوب 1373 ، ‏‎ دولتي‌‏‎ غير‏‎ عمومي‌‏‎ وموسسات‌‏‎ نهادها‏‎ فهرست‌‏‎ به‌‏‎
مطرح‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ خردادماه‌ 1377‏‎ سيزدهم‌‏‎ جلسه‌‏‎ مصوب‏‎
جاري‌‏‎ هزينه‌هاي‌‏‎ افزايش‌‏‎ موجب‏‎ و‏‎ است‌‏‎ دائمي‌‏‎ كه‌‏‎ آن‌‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎ شدو‏‎
اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ اصل‌ 75‏‎ خلاف‌‏‎ مي‌شود‏‎ عمومي‌‏‎ درآمد‏‎ كاهش‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎
.شد‏‎ شناخته‌‏‎
مصوب‏‎ استيجاري‌‏‎ مسكوني‌‏‎ واحدهاي‌‏‎ عرضه‌‏‎ و‏‎ احداث‌‏‎ تشويق‌‏‎ لايحه‌‏‎
نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ ديروز‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ چهارم‌ 1377‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎ جلسه‌‏‎
و‏‎ شرع‌‏‎ موازين‌‏‎ مغاير‏‎ آمده‌ ، ‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ اصلاحات‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ مطرح‌‏‎
جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎.‎نشد‏‎ شناخته‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎
وزيران‌‏‎ هيات‌‏‎ مصوب‏‎ فن‌آوري‌‏‎ و‏‎ علوم‌‏‎ منطقه‌اي‌‏‎ اساسنامه‌كتابخانه‌‏‎
.نشد‏‎ شناخته‌‏‎ قانون‌اساسي‌‏‎ و‏‎ شرع‌‏‎ موازين‌‏‎ مغاير‏‎
ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ دولت‌‏‎ الحاق‌‏‎ لايحه‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎
خرداد‏‎ ششم‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎ جلسه‌‏‎ مصوب‏‎ موادروانگردان‌‏‎ كنوانسيون‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ شرع‌‏‎ موازين‌‏‎ آمده‌مغاير‏‎ به‌عمل‌‏‎ اصلاحات‌‏‎ با‏‎ و‏‎ شد‏‎ مطرح‌‏‎ ‎‏‏1377‏‎
.نشد‏‎ شناخته‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ تسليت‌‏‎ پيام‌‏‎
غروي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ شهادت‌‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎


ميرزا‏‎ حاج‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎ شهادت‌‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎ تبريزي‌‏‎ غروي‌‏‎ علي‌‏‎
:است‌‏‎ شرح‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پيام‌‏‎ متن‌‏‎.‎كردند‏‎ صادر‏‎ تسليتي‌‏‎ پيام‌‏‎ اسلامي‌‏‎

الرحيم‌‏‎ الرحمن‌‏‎ الله‌‏‎ بسم‌‏‎
راجعون‌‏‎ اليه‌‏‎ انا‏‎ و‏‎ لله‌‏‎ انا‏‎
به‌‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ عراق‌‏‎ كشور‏‎ در‏‎ گنهكار‏‎ دست‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ يافتيم‌‏‎ اطلاع‌‏‎
علي‌‏‎ ميرزا‏‎ حاج‌‏‎ آقاي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎ و‏‎ دست‌زدند‏‎ بزرگ‌‏‎ جنايتي‌‏‎
معظم‌‏‎ مراجع‌‏‎ شمار‏‎ در‏‎ و‏‎ بزرگ‌‏‎ فقهاي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ تبريزي‌‏‎ غروي‌‏‎
اسلام‌‏‎ دشمنان‌‏‎.‎رساندند‏‎ شهات‌‏‎ به‌‏‎ اشرف‌‏‎ نجف‌‏‎ در‏‎ بودند‏‎ تقليد‏‎
و‏‎ عظيم‌‏‎ پشتوانه‌‏‎ كه‌‏‎ نجف‌‏‎ عاليمقدار‏‎ و‏‎ كهن‌‏‎ حوزه‌‏‎ به‌‏‎ اكنون‌‏‎
درصدد‏‎ خود‏‎ باطل‌‏‎ گمان‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ آورده‌‏‎ روي‌‏‎ است‌‏‎ فقاهت‌‏‎ نشدني‌‏‎ تمام‌‏‎
الهي‌‏‎ مهاجر‏‎ عالم‌‏‎ شهادت‌اين‌‏‎منيع‌اند‏‎ محاسن‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ ضربه‌‏‎
شريعت‌‏‎ مباني‌‏‎ تنقيح‌‏‎ راه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ مبارك‌‏‎ عمر‏‎ كه‌‏‎ الله‌‏‎
فاصله‌اي‌‏‎ به‌‏‎ بروجردي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ مرحوم‌‏‎ شهادت‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ سپري‌كرد ، ‏‎
تشيع‌‏‎ حريم‌‏‎ مرزداران‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ توطئه‌خباثت‌آميزي‌‏‎ نشانه‌‏‎ اندك‌ ، ‏‎
بزرگ‌‏‎ ملت‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ اين‌چيزي‌‏‎ و‏‎ است‌ ، ‏‎ علم‌‏‎ مدينه‌‏‎ جوارباب‏‎ در‏‎
اين‌‏‎.‎بمانند‏‎ بي‌تفاوت‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ تشيع‌‏‎ جهان‌‏‎ سراسر‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎
نامدار‏‎ اعلام‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ و‏‎ نجف‌‏‎ حوزه‌‏‎ ذخائر‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ سعيد‏‎ شهيد‏‎
همه‌‏‎ در‏‎ اكنون‌‏‎ هم‌‏‎ او‏‎ علمي‌‏‎ آثار‏‎.‎علميه‌بود‏‎ حوزه‌هاي‌‏‎ همه‌‏‎
در‏‎ او‏‎ نام‌‏‎.بزرگ‌است‌‏‎ فقهايي‌‏‎ و‏‎ مجتهدان‌‏‎ استفاده‌‏‎ مورد‏‎ حوزه‌ها‏‎
.است‌‏‎ منتشر‏‎ جا‏‎ همه‌‏‎ در‏‎ تقليد‏‎ معظم‌‏‎ مراجع‌‏‎ رديف‌‏‎
و‏‎ نجف‌‏‎ و‏‎ قم‌‏‎ علميه‌‏‎ حوزه‌هاي‌‏‎ اكنون‌‏‎ هم‌‏‎ جليل‌‏‎ عالم‌‏‎ اين‌‏‎ شهادت‌‏‎
و‏‎ داغدار‏‎ را‏‎ اينجانب‏‎ شخص‌‏‎ و‏‎ اسلام‌‏‎ علمي‌جهان‌‏‎ حوزه‌هاي‌‏‎ همه‌‏‎
است‌‏‎ آن‌‏‎ عراق‌‏‎ دولت‌‏‎ اينجانباز‏‎ جدي‌‏‎ خواست‌‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ عزادار‏‎
وظايف‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ برده‌‏‎ پي‌‏‎ بزرگ‌‏‎ فاجعه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ مسئوليت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎
عمل‌‏‎ حادثه‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ قبال‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ بين‌المللي‌‏‎ و‏‎ انساني‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎
به‌‏‎ علاقه‌مند‏‎ مسلمانان‌‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ شيعيان‌‏‎ ساير‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ و‏‎ كند‏‎
.سازد‏‎ خارج‌‏‎ نگراني‌‏‎ از‏‎ را‏‎ اسلامي‌‏‎ شريعت‌‏‎ پرچمداران‌‏‎
و‏‎ فقاهت‌‏‎ راه‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ مجاهدات‌‏‎ و‏‎ زحمات‌‏‎ پاداش‌‏‎ سعيد‏‎ شهيد‏‎ آن‌‏‎
كه‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ اخير‏‎ ساليان‌‏‎ مرارتهاي‌‏‎ بخصوص‌‏‎ و‏‎ غربت‌‏‎ عمر‏‎ يك‌‏‎ تحمل‌‏‎
به‌‏‎ ورود‏‎ با‏‎ شد ، ‏‎ متحمل‌‏‎ نجف‌‏‎ مباركه‌‏‎ حوزه‌‏‎ كيان‌‏‎ حفظ‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎
بهشت‌‏‎ به‌‏‎ خدا‏‎ به‌خواست‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ دريافت‌‏‎ خدا‏‎ راه‌‏‎ شهيدان‌‏‎ جرگه‌‏‎
راه‌‏‎ است‌‏‎ شهداء‏‎ و‏‎ صديقين‌‏‎ و‏‎ مجاهدان‌‏‎ خاص‌‏‎ كه‌‏‎ الهي‌‏‎ ويژه‌‏‎ الطاف‌‏‎
رباني‌‏‎ عالمي‌‏‎ و‏‎ بزرگ‌‏‎ فقيهي‌‏‎ دادن‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ ضايعه‌‏‎ ولي‌‏‎ يافت‌ ، ‏‎
.ماند‏‎ باقي‌‏‎ اسلام‌‏‎ جهان‌‏‎ براي‌‏‎
را‏‎ ايشان‌‏‎ نزديكان‌‏‎ و‏‎ كسان‌‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ بزرگوار‏‎ آن‌‏‎ شهادت‌‏‎ اينجانب‏‎
روحي‌‏‎ الاعظم‌‏‎ ولي‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎ به‌‏‎ رسيدند‏‎ شهادت‌‏‎ به‌‏‎ همزمان‌‏‎ كه‌‏‎
و‏‎ قم‌‏‎ و‏‎ علميه‌نجف‌‏‎ حوزه‌هاي‌‏‎ و‏‎ تقليد‏‎ معظم‌‏‎ مراجع‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ فداه‌‏‎
نيز‏‎ و‏‎ خانواده‌‏‎ و‏‎ آقازادگان‌‏‎ به‌‏‎ بخصوص‌‏‎ و‏‎ علميه‌‏‎ حوزه‌هاي‌‏‎ ساير‏‎
بقاء‏‎ و‏‎ مي‌گويم‌‏‎ تسليت‌‏‎ و‏‎ تبريك‌‏‎ ايشان‌‏‎ مقلدان‌‏‎ و‏‎ به‌علاقه‌مندان‌‏‎
را‏‎ شهيدان‌‏‎ آن‌‏‎ درجات‌‏‎ علو‏‎ و‏‎ نجف‌‏‎ حوزه‌علميه‌‏‎ دوام‌‏‎ و‏‎ استحكام‌‏‎ و‏‎
.مي‌نمايم‌‏‎ مسئلت‌‏‎ متعال‌‏‎ خداوند‏‎ از‏‎
خامنه‌اي‌‏‎ سيدعلي‌‏‎
اخبار‏‎ گوينده‌‏‎ نادري‌‏‎ حسين‌‏‎ مرحوم‌‏‎ درگذشت‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎
را‏‎ دارفاني‌‏‎ قلبي‌‏‎ نارسايي‌‏‎ ابتلاءبه‌‏‎ اثر‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ صداوسيما‏‎
براي‌دست‌اندركاران‌‏‎ تسليتي‌‏‎ پيام‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ گفت‌‏‎ وداع‌‏‎
متن‌‏‎.‎كردند‏‎ ارسال‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ صداوسيماي‌‏‎ خبر‏‎ بخش‌‏‎
:است‌‏‎ شرح‌‏‎ پيام‌بدين‌‏‎ اين‌‏‎
الرحيم‌‏‎ الرحمن‌‏‎ الله‌‏‎ بسم‌‏‎
با‏‎ ايران‌ ، ‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ صداوسيماي‌‏‎ خبر‏‎ بخش‌‏‎ عزيز‏‎ دوستان‌‏‎
حسين‌‏‎ آقاي‌‏‎ جناب‏‎ شما‏‎ محترم‌‏‎ درگذشت‌همكار‏‎ تحيت‌ ، ‏‎ و‏‎ سلام‌‏‎
اين‌‏‎ كه‌بي‌شك‌‏‎ آنجا‏‎ از‏‎ و‏‎ گرديد‏‎ اينجانب‏‎ تاثر‏‎ موجب‏‎ نادري‌‏‎
همكارانتان‌‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ شما‏‎ اندوه‌‏‎ موجب‏‎ و‏‎ بخش‌‏‎ آن‌‏‎ براي‌‏‎ ضايعه‌اي‌‏‎
شما‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ صميمانه‌‏‎ تسليت‌‏‎ مي‌دانم‌‏‎ لازم‌‏‎.‎است‌‏‎ صداوسيما‏‎ در‏‎
و‏‎ گرم‌‏‎ صداي‌‏‎ با‏‎ مرحوم‌‏‎ آن‌‏‎.‎كنم‌‏‎ ايشان‌عرض‌‏‎ بازماندگان‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎
برترين‌‏‎ يكي‌از‏‎ خود‏‎ وسيع‌‏‎ معلومات‌‏‎ و‏‎ آهنگين‌‏‎ لحن‌‏‎ و‏‎ شيرين‌‏‎
هنرمندانه‌‏‎ اجراي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ مي‌آمد‏‎ شمار‏‎ به‌‏‎ صداوسيما‏‎ گويندگان‌‏‎
پيام‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ اينجانب‏‎ و‏‎ مي‌بخشيد‏‎ حال‌‏‎ و‏‎ شور‏‎ هرنوشته‌اي‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎
آن‌‏‎ براي‌‏‎ شنيده‌ام‌‏‎ متين‌‏‎ گيراو‏‎ صداي‌‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ بارها‏‎ را‏‎ خود‏‎
قرين‌‏‎ را‏‎ او‏‎ خداوند‏‎.قائلم‌‏‎ معنوي‌‏‎ حقي‌‏‎ خود‏‎ بر‏‎ مرحوم‌‏‎
.رحمت‌فرمايد‏‎
خامنه‌اي‌‏‎ سيدعلي‌‏‎


وزير‏‎ استيضاح‌‏‎ جلسه‌‏‎ حاشيه‌‏‎ در‏‎
كشور‏‎


و‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ اول‌‏‎ معاون‌‏‎ حبيبي‌‏‎ حسن‌‏‎ دكتر‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
اسلامي‌ ، ‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ دارايي‌ ، ‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎ امور‏‎ وزيران‌‏‎
پارلماني‌‏‎ معاونان‌‏‎ و‏‎ فلزات‌‏‎ و‏‎ معادن‌‏‎ درمان‌ ، ‏‎ و‏‎ بهداشت‌‏‎ تعاون‌ ، ‏‎
.داشتند‏‎ حضور‏‎ وزارتخانه‌ها‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎
حضوري‌‏‎ خارجي‌‏‎ و‏‎ داخلي‌‏‎ فيلمبرداران‌‏‎ و‏‎ عكاسان‌‏‎ خبرنگاران‌ ، ‏‎
عده‌اي‌‏‎ كه‌‏‎ چند‏‎ هر‏‎ داشتند ، ‏‎ مجلس‌‏‎ علني‌ديروز‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ چشمگير‏‎
با‏‎ ابتدا‏‎ تردددر‏‎ ويژه‌‏‎ كارت‌‏‎ نداشتن‌‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎ آنها‏‎ از‏‎
.شد‏‎ حل‌‏‎ ساعتي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ مساله‌‏‎ اين‌‏‎ ولي‌‏‎ شدند‏‎ مواجه‌‏‎ مشكلاتي‌‏‎
آقاي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ اشتباه‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ سخنان‌‏‎ در‏‎ گچساران‌‏‎ نماينده‌‏‎ موحد‏‎
كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ تشنج‌‏‎ موجب‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ شمادر‏‎ حضور‏‎ عدم‌‏‎ نوري‌‏‎
عده‌اي‌‏‎ و‏‎ !اضافه‌گفتند‏‎ را‏‎ عدمش‌‏‎:‎گفت‌‏‎ نيز‏‎ نوري‌‏‎ ناطق‌‏‎ آقاي‌‏‎
.است‌‏‎ گفته‌‏‎ درست‌‏‎ گفتند‏‎ خنده‌‏‎ با‏‎ و‏‎ يكصدا‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎
اول‌‏‎ بخش‌‏‎ پايان‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ تهران‌‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎ ساوجي‌‏‎ موحدي‌‏‎
به‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ اصل‌ 156‏‎ به‌‏‎ بااستناد‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ سخنان‌‏‎
اعتراض‌‏‎ غلامحسين‌كرباسچي‌‏‎ درباره‌‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎ اظهارات‌‏‎
.كرد‏‎
زحمت‌‏‎ اين‌‏‎ من‌‏‎ مي‌پرداخت‌‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎ اگر‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
(حضار‏‎ خنده‌‏‎)‎ نمي‌دادم‌‏‎ خودم‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
به‌‏‎ تهران‌‏‎ شهردار‏‎ از‏‎ اينجا‏‎ در‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎:كرد‏‎ اضافه‌‏‎ ساوجي‌‏‎
سوي‌‏‎ از‏‎ مطالب‏‎ اين‌‏‎ اظهار‏‎ با‏‎.كرد‏‎ مجرم‌حمايت‌‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎
از‏‎ تعدادي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ متشنج‌‏‎ دقايقي‌‏‎ براي‌‏‎ مجلس‌‏‎ ساوجي‌ ، ‏‎ موحدي‌‏‎
با‏‎ مخالفت‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ صحبت‌‏‎ اجازه‌‏‎ خواستار‏‎ نمايندگان‌‏‎
ساوجي‌‏‎ موحدي‌‏‎ سخنان‌‏‎ قطع‌‏‎ با‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎ كه‌‏‎ شدند‏‎ اين‌اظهارات‌‏‎
را‏‎ وي‌‏‎ كه‌‏‎ نشده‌‏‎ تمام‌‏‎ محاكمه‌اش‌‏‎ هنوز‏‎ شهردارتهران‌‏‎:كرد‏‎ عنوان‌‏‎
احسنت‌‏‎)‎.‎نيست‌‏‎ ومجرم‌‏‎ است‌‏‎ متهم‌‏‎ او‏‎ هنوز‏‎ و‏‎ مي‌ناميد‏‎ مجرم‌‏‎
.(نمايندگان‌‏‎كابينه‌‏‎ وزير‏‎ مهمترين‌‏‎ مجلس‌ ، ‏‎
بهار‏‎ روز‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خاتمي‌‏‎
كرد‏‎ حذف‌‏‎


كرد‏‎ حمايت‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ از‏‎ بار‏‎ سه‌‏‎ اخير‏‎ روز‏‎ در 10‏‎ رئيس‌جمهور‏‎
خواندند‏‎ خاتمي‌‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎ را‏‎ وي‌‏‎ استيضاح‌‏‎ مخالفان‌ ، ‏‎ اما‏‎
از‏‎ كه‌‏‎ نمي‌داند‏‎ مجاز‏‎ را‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ قانوني‌‏‎ ماده‌‏‎ هيچ‌‏‎
كند‏‎ جلوگيري‌‏‎ قانوني‌‏‎ اجتماعات‌‏‎ برگزاري‌‏‎

آن‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كرده‌ام‌‏‎ دفاع‌‏‎ كشور‏‎ اجرايي‌‏‎ مديران‌‏‎ از‏‎:كشور‏‎ وزير‏‎
مي‌كنم‌‏‎ افتخار‏‎

چرا‏‎ ندارند‏‎ سياسي‌‏‎ فعاليت‌‏‎ حق‌‏‎ سياسي‌‏‎ گروههاي‌‏‎ اگر‏‎:‎كشور‏‎ وزير‏‎
مي‌دهد‏‎ فعاليت‌‏‎ مجوز‏‎ آنها‏‎ به‌‏‎ احزاب‏‎ ماده‌ 10‏‎ كميسيون‌‏‎

نوري‌‏‎ آقاي‌‏‎ وزارت‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ آماري‌‏‎ شاخص‌هاي‌‏‎
يافته‌‏‎ كاهش‌‏‎ كشور‏‎ در‏‎ آدم‌ربايي‌‏‎ سرقت‌و‏‎ قتل‌ ، ‏‎ مانند‏‎ جرايمي‌‏‎
است‌‏‎

براي‌‏‎ ديروز‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎ آقاي‌‏‎:سياسي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ نماينده‌‏‎ استيضاح‌ 31‏‎ طرح‌‏‎ سئوالات‌‏‎ به‌‏‎ پاسخگويي‌‏‎
ذكر‏‎ با‏‎ را‏‎ استيضاح‌‏‎ بندهاي‌‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ حاضر‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎
حزبالله‌‏‎ مجمع‌‏‎ رئيس‌‏‎ انصاري‌‏‎ مجيد‏‎.‎داد‏‎ پاسخ‌‏‎ شواهد‏‎ و‏‎ دلايل‌‏‎
طويلي‌‏‎ فهرست‌‏‎ استيضاح‌‏‎ طرح‌‏‎ مخالف‌‏‎ نماينده‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ نيز‏‎ مجلس‌‏‎
در‏‎ اما‏‎ كرد‏‎ قرائت‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ اقدامات‌‏‎ از‏‎
آقاي‌‏‎ به‌‏‎ مستندات‌‏‎ و‏‎ دلايل‌‏‎ همه‌‏‎ شنيدن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ پايان‌‏‎
نماينده‌‏‎ مجموع‌ 260‏‎ از‏‎.دادند‏‎ اعتماد‏‎ عدم‌‏‎ راي‌‏‎ نوري‌‏‎
وزير‏‎ ابقاء‏‎ به‌‏‎ راي‌‏‎ نفر‏‎ و 128‏‎ عدم‌اعتماد‏‎ راي‌‏‎ نفر‏‎ حاضر ، 137‏‎
.دادند‏‎ كشور‏‎
شد ، ‏‎ مطرح‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ استيضاح‌‏‎ طرح‌‏‎ مسئله‌‏‎ كه‌‏‎ پيش‌‏‎ روز‏‎ از 10‏‎
والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ حمايت‌‏‎ سه‌بار‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
نمايندگان‌‏‎ مدت‌‏‎ اين‌‏‎ تمام‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎
كشور‏‎ وزير‏‎ استيضاح‌‏‎ از‏‎ آنها‏‎ هدف‌‏‎ گفتند‏‎ استيضاح‌‏‎ طرفدار‏‎
با‏‎ استيضاح‌‏‎ طرح‌‏‎ بررسي‌‏‎ مسئله‌‏‎.‎است‌‏‎ خاتمي‌‏‎ دولت‌‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎
استيضاح‌‏‎ طرح‌‏‎ امضاءكننده‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ سخنان‌‏‎ و‏‎ رئيس‌مجلس‌‏‎ مقدمه‌‏‎
.يافت‌‏‎ ادامه‌‏‎ خود‏‎ عملكرد‏‎ از‏‎ نوري‌‏‎ آقاي‌‏‎ دفاع‌‏‎ با‏‎ و‏‎ شد‏‎ شروع‌‏‎
رحلت‌‏‎ سوگواري‌‏‎ ايام‌‏‎ ابتدا‏‎ خود‏‎ عملكرد‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎
همچنين‌‏‎ و‏‎ (ع‌‏‎)رضا‏‎ امام‌‏‎ و‏‎ (‎ع‌‏‎)مجتبي‌‏‎ امام‌حسن‌‏‎ و‏‎ (‎ص‌‏‎)اكرم‌‏‎ رسول‌‏‎
نمايندگان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ غروي‌تبريزي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ بزرگوار‏‎ عالم‌‏‎ شهادت‌‏‎
.گفت‌‏‎ جهان‌تسليت‌‏‎ همه‌شيعيان‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ مسلمان‌‏‎ مردم‌‏‎ مجلس‌ ، ‏‎
عالم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ بقا‏‎ براي‌‏‎ هم‌‏‎ ما‏‎ اميدوارم‌‏‎:داد‏‎ كشورادامه‌‏‎ وزير‏‎
كشي‌‏‎ حق‌‏‎ و‏‎ دروغ‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ نگيريم‌‏‎ پيش‌‏‎ را‏‎ معصيت‌‏‎ و‏‎ نافرماني‌‏‎ راه‌‏‎
موارد‏‎ استيضاح‌‏‎ بحث‌‏‎ در‏‎ بود‏‎ مناسب‏‎ مي‌كنم‌‏‎ من‌فكر‏‎ نشويم‌ ، ‏‎ متوسل‌‏‎
حدودي‌‏‎ تا‏‎ گرچه‌‏‎ مطرح‌مي‌شد‏‎ استيضاح‌شونده‌‏‎ براي‌‏‎ روشن‌‏‎ به‌طور‏‎
ولي‌‏‎ نصبها‏‎ و‏‎ عزل‌‏‎ و‏‎ مصاحبه‌ها‏‎ انجام‌‏‎ مانند‏‎ شده‌‏‎ اشاره‌‏‎
و‏‎ عزل‌‏‎ كدام‌‏‎ نمي‌داند‏‎ شود‏‎ استيضاح‌‏‎ مي‌خواهد‏‎ كه‌‏‎ طبيعتاكسي‌‏‎
استيضاح‌شونده‌‏‎ كه‌‏‎ باعث‌مي‌شود‏‎ همين‌‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ نظر‏‎ مورد‏‎ نصب‏‎
.دهد‏‎ پاسخ‌‏‎ نتواند‏‎
ندارد‏‎ قصد‏‎ استيضاح‌‏‎ بحث‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎
:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ كند ، ‏‎ مطرح‌‏‎ خودش‌‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ شخصي‌‏‎ نكته‌اي‌‏‎
كه‌‏‎ بيندازد‏‎ هم‌‏‎ محشر‏‎ يادصحراي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ما‏‎ بايد‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎
و‏‎ باشد‏‎ خودش‌پاسخگو‏‎ عملكرد‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ بايد‏‎ روزي‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ انسان‌‏‎
روزآماده‌‏‎ آن‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ تمريني‌‏‎ ما‏‎ براي‌‏‎ جلسات‌‏‎ اين‌‏‎
پيرامون‌‏‎ استيضاح‌كنندگان‌‏‎ عمده‌‏‎ بحث‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎.‎كنيم‌‏‎
در‏‎ حداقل‌‏‎:‎كرد‏‎ تصريح‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ نصبهاي‌انجام‌‏‎ و‏‎ عزل‌‏‎
با‏‎ را‏‎ آنها‏‎ انتصاب‏‎ امكان‌‏‎ حد‏‎ در‏‎ استانهامن‌‏‎ مديريت‌‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎
حساسيت‌‏‎ موضوع‌‏‎ روي‌اين‌‏‎ و‏‎ كردم‌‏‎ هماهنگ‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎
خاطراصرار‏‎ به‌‏‎ حتي‌‏‎ شدند‏‎ منصوب‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ و‏‎ داشتم‌‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ نظر‏‎ مورد‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎

امكان‌‏‎ حد‏‎ تا‏‎ هم‌‏‎ فرمانداران‌‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎:افزود‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎
اما‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ اقدام‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ با‏‎ هماهنگي‌‏‎ براي‌‏‎
فرماندار‏‎ قبال‌‏‎ در‏‎ من‌‏‎ بگويد‏‎ استاندار‏‎ كه‌‏‎ كنيم‌‏‎ كاري‌‏‎ نبايد‏‎
فرماندار‏‎ با‏‎ درارتباط‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ ندارم‌‏‎ مسئوليتي‌‏‎ شده‌‏‎ تحميل‌‏‎
دراختيار‏‎ را‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ نظريه‌‏‎ شد‏‎ بحث‌‏‎ كه‌‏‎ هم‌‏‎ نجف‌آباد‏‎
كار‏‎ اين‌‏‎ انتصابها‏‎ همه‌‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎ كاري‌‏‎ روال‌‏‎ طبق‌‏‎ و‏‎ داريم‌‏‎
نسبت‌‏‎:‎داد‏‎ ادامه‌‏‎ زمينه‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎ نوري‌‏‎ آقاي‌‏‎.‎داديم‌‏‎ راانجام‌‏‎
دو‏‎ در‏‎ و‏‎ گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ استعلام‌‏‎ حكم‌گرفته‌اند‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ تمام‌‏‎ به‌‏‎
فرماندار‏‎ كه‌‏‎ نشده‌‏‎ ماعمل‌‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎ استعلام‌ها‏‎ مورد‏‎ سه‌‏‎ يا‏‎
وزارت‌كشور‏‎ شود‏‎ وانمود‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ نبوده‌‏‎ آنها‏‎ جزء‏‎ نجف‌آباد‏‎
بالاخره‌‏‎ نيست‌ ، ‏‎ درست‌‏‎ نمي‌كند‏‎ دنبال‌‏‎ قانوني‌‏‎ مجاري‌‏‎ از‏‎ را‏‎ مسائل‌‏‎
آنها‏‎ به‌‏‎ مطالبي‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ برده‌‏‎ افرادي‌‏‎ اسم‌‏‎ مجلس‌‏‎ ازتريبون‌‏‎
و‏‎ بيايند‏‎ نمي‌توانند‏‎ خودشان‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ مي‌شوددر‏‎ داده‌‏‎ نسبت‌‏‎
.كنند‏‎ دفاع‌‏‎
از‏‎ بعضي‌‏‎ قبال‌‏‎ در‏‎ جريان‌سازي‌‏‎ بروز‏‎ احتمال‌‏‎ از‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎
كه‌‏‎ اين‌‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ نگراني‌‏‎ شده‌ابراز‏‎ انجام‌‏‎ انتصابهاي‌‏‎
دلايلي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مديراني‌‏‎ از‏‎ گروهي‌‏‎ از‏‎ خواستيم‌‏‎ ما‏‎ اگر‏‎ نمي‌شود‏‎
تا‏‎ بزنيم‌‏‎ آنهااتهام‌‏‎ به‌‏‎ كنيم‌‏‎ استفاده‌‏‎ بودند‏‎ شده‌‏‎ منزوي‌‏‎
مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎.‎ابقاءشوند‏‎ قبلي‌‏‎ مديران‌‏‎
در‏‎ حضور‏‎ و‏‎ تحصيلات‌‏‎ كاري‌ ، ميزان‌‏‎ سوابق‌‏‎ تا‏‎ خواست‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎
تااستيضاح‌‏‎ كنند‏‎ مقايسه‌‏‎ قبل‌‏‎ دوره‌‏‎ با‏‎ را‏‎ جديد‏‎ مديران‌‏‎ جبهه‌‏‎
به‌‏‎ مستند‏‎ و‏‎ نگيرد‏‎ صورت‌‏‎ شخصي‌‏‎ تشخيص‌هاي‌‏‎ براساس‌‏‎ و‏‎ سليقه‌اي‌‏‎
در‏‎:‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎ رابطه‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎.گردد‏‎ قانون‌عمل‌‏‎
و‏‎ سخنراني‌‏‎ دهها‏‎ و‏‎ گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ ونصب‏‎ عزل‌‏‎ دهها‏‎ كه‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎
استخراج‌‏‎ روشن‌‏‎ و‏‎ به‌طورمشخص‌‏‎ موارد‏‎ بايد‏‎ شده‌‏‎ انجام‌‏‎ مصاحبه‌‏‎
.گيرد‏‎ سوال‌قرار‏‎ مورد‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ آنها‏‎ مورد‏‎ در‏‎ آنگاه‌‏‎ و‏‎ گردد‏‎

حمايت‌‏‎ درمورد‏‎ ازنمايندگان‌‏‎ برخي‌‏‎ درباره‌اظهارات‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎
از‏‎ پيش‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ شهرداري‌‏‎ موضوع‌‏‎:‎گفت‌‏‎ تهران‌‏‎ شهردار‏‎ از‏‎ او‏‎
ماه‌‏‎ تاپنج‌‏‎ ومن‌‏‎ بود‏‎ مطرح‌‏‎ شوم‌‏‎ وزارتخانه‌‏‎ اين‌‏‎ وارد‏‎ من‌‏‎ آنكه‌‏‎
عبدالله‌‏‎.‎كردم‌‏‎ سكوت‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ مسئوليت‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ تصدي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
كلامي‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ من‌‏‎:كرد‏‎ اضافه‌‏‎ نوري‌‏‎
زمينه‌‏‎ دراين‌‏‎ نيز‏‎ رايزني‌هايي‌‏‎ ولي‌‏‎ كردم‌ ، ‏‎ دراين‌باره‌سكوت‌‏‎
صلاح‌‏‎ به‌‏‎ شيوه‌برخورد ، ‏‎ اين‌‏‎ نمي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎ چراكه‌‏‎ دادم‌‏‎ انجام‌‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ كشور‏‎ اجرايي‌‏‎ مديريت‌‏‎
در‏‎ بزرگي‌‏‎ طرح‌‏‎ معرفي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ بار ، ‏‎ اولين‌‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
تمام‌‏‎ زحمات‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ گفتم‌‏‎ مي‌كردم‌ ، ‏‎ سخنراني‌‏‎ اروميه‌‏‎ استانداري‌‏‎
تشكر‏‎ اروميه‌ ، ‏‎ تا‏‎ گرفته‌‏‎ تهران‌‏‎ شهرداري‌‏‎ از‏‎ شهرداري‌ ، ‏‎ مديران‌‏‎
روزنامه‌هاچه‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎:‎افزود‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎.‎مي‌كنم‌‏‎
دفاع‌‏‎ تهران‌‏‎ شهرداري‌‏‎ از‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ وگفتند‏‎ گرفتند‏‎ كه‌‏‎ معركه‌هايي‌‏‎
نيز‏‎ جمله‌‏‎ همين‌‏‎ حد‏‎ كه‌در‏‎ رسيده‌‏‎ اينجا‏‎ به‌‏‎ وضعمان‌‏‎ آيا‏‎.‎كردم‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ درباره‌‏‎ نوري‌‏‎ كرد؟‏‎ تشكر‏‎ مديران‌‏‎ زحمات‌‏‎ از‏‎ نمي‌توان‌‏‎
گونه‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ ممانعت‌خود‏‎ به‌‏‎ است‌ ، ‏‎ كرده‌‏‎ دخالت‌‏‎ ديگر‏‎ قواي‌‏‎ كار‏‎
عليرغم‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ شهرداري‌‏‎ پرونده‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ نظر‏‎ اظهار‏‎
تاكيد‏‎ همواره‌‏‎ من‌‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎.كرد‏‎ اشاره‌‏‎ پرسشهاي‌خبرنگاران‌‏‎
حال‌‏‎.‎است‌‏‎ دستگاه‌قضايي‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ حيطه‌‏‎ در‏‎ مسئله‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كردم‌‏‎
!كرده‌ام‌‏‎ دخالت‌‏‎ ديگر‏‎ قواي‌‏‎ كار‏‎ در‏‎ چگونه‌‏‎ كه‌‏‎ نمي‌فهمم‌‏‎
كه‌‏‎ بدانيد‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ نمايندگان‌‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎
دانشگاهي‌‏‎ و‏‎ روشن‌‏‎ و‏‎ جوان‌‏‎ نسل‌‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ كار‏‎ توطئه‌اي‌در‏‎ واقعا‏‎
اين‌‏‎ ابزار‏‎ نبايد‏‎ ما‏‎.‎كنند‏‎ روحانيت‌جدا‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎ و‏‎ ما‏‎ از‏‎ را‏‎
.كنيم‌‏‎ درايت‌عمل‌‏‎ با‏‎ است‌‏‎ لازم‌‏‎ و‏‎ دهيم‌‏‎ آنان‌‏‎ دست‌‏‎ كاررابه‌‏‎
به‌‏‎ من‌‏‎ شايد‏‎ موارد ، ‏‎ بسياري‌‏‎ در‏‎:كرد‏‎ اضافه‌‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎
به‌‏‎ نيازي‌‏‎ كه‌‏‎ كند‏‎ اشتباهي‌‏‎ دانشگاهي‌‏‎ آن‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ يك‌روحاني‌‏‎ عنوان‌‏‎
تقابل‌‏‎ شكل‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ نسنجيده‌‏‎ اگر‏‎ اما‏‎.‎باشد‏‎ داشته‌‏‎ تذكر‏‎
!مي‌برد‏‎ سود‏‎ كسي‌‏‎ چه‌‏‎ درآوريم‌ ، ‏‎
زيادي‌‏‎ زحمات‌‏‎ وحدت‌ ، ‏‎ انقلاب ، براي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ يادآور‏‎ وي‌‏‎
از‏‎ نسنجيده‌‏‎ اقدامي‌‏‎ با‏‎ را‏‎ آنها‏‎ تمامي‌‏‎ نبايد‏‎ و‏‎ شده‌است‌‏‎ كشيده‌‏‎
.برد‏‎ بين‌‏‎
تعليق‌‏‎ براي‌‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ ابلاغيه‌‏‎ كه‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎
از‏‎ پيش‌‏‎ من‌‏‎ از‏‎:گفت‌‏‎ است‌ ، ‏‎ نكرده‌‏‎ اجرا‏‎ را‏‎ تهران‌‏‎ شهردار‏‎ حكم‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ اجرا‏‎ بله‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ مي‌دادم‌‏‎ پاسخ‌‏‎ من‌‏‎ و‏‎ مي‌پرسيديد‏‎ اين‌‏‎
شهردار‏‎ دستگيري‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ اقداماتي‌‏‎ چه‌‏‎ اينكه‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ نوري‌‏‎
كشور ، ‏‎ وزارت‌‏‎ در‏‎ من‌‏‎ گفتند‏‎:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ داده‌‏‎ تهران‌انجام‌‏‎
اين‌‏‎ نمي‌دانم‌‏‎ من‌‏‎.‎دادم‌‏‎ تشكيل‌‏‎ ستاداستقبال‌‏‎ و‏‎ بحران‌‏‎ ستاد‏‎
خاطر‏‎ وي‌‏‎!هستم‌‏‎ اطلاع‌‏‎ آن‌بي‌‏‎ از‏‎ هم‌‏‎ خودم‌‏‎ كه‌‏‎ بوده‌‏‎ كجا‏‎ ستادها‏‎
تشكيل‌نمايشگاه‌‏‎ به‌‏‎ اقدام‌‏‎ تنها‏‎ كشور ، ‏‎ وزارت‌‏‎:كرد‏‎ نشان‌‏‎
چراكه‌‏‎ بود ، ‏‎ دولت‌‏‎ هيات‌‏‎ توصيه‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ تهران‌كرده‌‏‎
شهرداري‌‏‎ عملكرد‏‎ شدن‌‏‎ گذاشته‌‏‎ عموم‌‏‎ به‌معرض‌‏‎ خواستار‏‎ دولت‌‏‎ هيات‌‏‎
.بود‏‎ تهران‌‏‎
دادم‌‏‎ تذكر‏‎ نمايشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ متصديان‌‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎:‎گفت‌‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎
زيرا ، ‏‎ دهند ، ‏‎ انجام‌‏‎ نفي‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ فعاليتي‌‏‎ هيچ‌‏‎ كه‌حق‌ندارند‏‎
تهران‌‏‎ شهرداري‌‏‎ اثباتي‌‏‎ جنبه‌‏‎ با‏‎ صرفا‏‎ چنين‌نمايشگاهي‌‏‎ تشكيل‌‏‎
زماني‌‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎.‎است‌‏‎ گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎
تهران‌‏‎ شهردار‏‎ آزادي‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ معظم‌رهبري‌‏‎ مقام‌‏‎ دستور‏‎ خبر‏‎ كه‌‏‎
متصديان‌‏‎ به‌‏‎ تلفن‌ ، ‏‎ ازطريق‌‏‎ و‏‎ بودم‌‏‎ دولت‌‏‎ هيات‌‏‎ در‏‎ مي‌شد ، ‏‎ پخش‌‏‎
آغازين‌‏‎ در‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎.‎كنند‏‎ راتعطيل‌‏‎ آن‌‏‎ كه‌‏‎ گفتم‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ مي‌خواست‌كار‏‎ دولت‌‏‎ هيات‌‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎ جديد ، ‏‎ سال‌‏‎ روزهاي‌‏‎
لايق‌‏‎ مديران‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ روبه‌رو‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ كند ، ‏‎ شروع‌‏‎
داشته‌‏‎ اسلام‌‏‎ ام‌القراي‌‏‎ سازندگي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ اول‌‏‎ نقش‌‏‎ كه‌‏‎ وموفقش‌‏‎
:كرد‏‎ اضافه‌‏‎ نوري‌‏‎.مي‌شود‏‎ دستگير‏‎ هيچ‌گونه‌هماهنگي‌‏‎ بدون‌‏‎ است‌ ، ‏‎
به‌‏‎ به‌سوالها‏‎ پاسخ‌‏‎ براي‌‏‎ كرباسچي‌‏‎ آقاي‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ آيا‏‎
طور‏‎ به‌‏‎ ايشان‌‏‎ دادگاه‌‏‎ كه‌‏‎ اكنون‌‏‎ حتي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ مي‌رفتند‏‎ دادگاه‌‏‎
حرفي‌‏‎ ما ، ‏‎ جانب‏‎ از‏‎ هيچ‌كس‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ پخش‌‏‎ كشور‏‎ سراسر‏‎ علني‌در‏‎
قوي‌ترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎:پرسيد‏‎ زده‌اند؟وي‌‏‎ دراين‌باره‌‏‎
است‌ ، ‏‎ حوزوي‌‏‎ و‏‎ دانشگاهي‌‏‎ داراي‌تحصيلات‌‏‎ كه‌‏‎ نظام‌‏‎ اجرايي‌‏‎ مسئولان‌‏‎
هيچ‌‏‎ بدون‌‏‎ مبارزاتي‌دارد ، ‏‎ سابقه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ امام‌‏‎ اعتماد‏‎ مورد‏‎
كداميك‌‏‎ مي‌كند ، ‏‎ دريافت‌‏‎ بازداشت‌‏‎ حكم‌‏‎ قاضي‌‏‎ توسط‏‎ مقدمه‌‏‎
خواهند‏‎ كردن‌‏‎ كار‏‎ شهامت‌‏‎ و‏‎ شجاعت‌‏‎ كشور‏‎ اجرايي‌‏‎ ازمديران‌‏‎
داشت‌؟‏‎
هم‌‏‎ افتخار‏‎ و‏‎ برخاستم‌‏‎ مديريت‌‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎:گفت‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎
آسيب‏‎ كشور‏‎ مديريت‌‏‎ كل‌‏‎ به‌‏‎ وي‌ ، ‏‎ دستگيري‌‏‎ نگذاشتم‌‏‎ مي‌كنم‌كه‌‏‎
تاكيد‏‎ استانها‏‎ اجرايي‌‏‎ مديران‌‏‎ همه‌‏‎ اين‌ ، به‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ و‏‎ برساند‏‎
.نشويد‏‎ دلسرد‏‎ دهيدو‏‎ ادامه‌‏‎ را‏‎ كارتان‌‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ كردم‌‏‎
طرح‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎:‎اظهارداشت‌‏‎ كشوري‌‏‎ تقسيمات‌‏‎ بحث‌‏‎ درباره‌‏‎ نوري‌‏‎
وزارت‌‏‎ قانوني‌‏‎ وظايف‌‏‎ اجراي‌‏‎ در‏‎ ياتوقف‌‏‎ تاخير‏‎ آمده‌‏‎ استيضاح‌‏‎
شده‌‏‎ عنوان‌‏‎ آن‌‏‎ مصداق‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ تقسيمات‌كشوري‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كشور‏‎
.است‌‏‎
آمده‌‏‎ كوتاه‌‏‎ خود‏‎ قانوني‌‏‎ وظيفه‌‏‎ كدام‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ ما‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
همچون‌‏‎ متعددي‌‏‎ وظايف‌‏‎ سياسي‌‏‎ توسعه‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ !ايم‌‏‎
كوتاهي‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ مورد‏‎ هيچ‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ را‏‎ شوراها‏‎ و‏‎ امنيت‌‏‎ احزاب ، ‏‎
سو ، ‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پيش‌‏‎ ماه‌‏‎ از 9‏‎:‎شد‏‎ يادآور‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎.است‌‏‎ نشده‌‏‎
از‏‎ پيش‌‏‎ حتي‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ سعي‌‏‎ كشوري‌ ، ‏‎ مديريت‌تقسيمات‌‏‎ كردن‌‏‎ فعال‌‏‎ با‏‎
شود‏‎ تدوين‌‏‎ كشوري‌‏‎ طرح‌تقسيمات‌‏‎ مجلس‌ ، ‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ شده‌‏‎ تعيين‌‏‎ مهلت‌‏‎
پايان‌‏‎ اسفندسال‌ 76‏‎ در‏‎ مساله‌‏‎ اين‌‏‎ خراسان‌ ، ‏‎ استان‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
.يافت‌‏‎
و‏‎ دقيق‌‏‎ را‏‎ مسائل‌‏‎ كه‌‏‎ خواست‌‏‎ ازنمايندگان‌‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎
نماينده‌‏‎ با 25‏‎ بارها‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ مطرح‌‏‎ هست‌ ، ‏‎ آنچنان‌كه‌‏‎
نظرات‌‏‎ و‏‎ گذاشتيم‌‏‎ جلسه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ خراسان‌‏‎ استان‌‏‎
را‏‎ تامردم‌‏‎ منطقه‌‏‎ آن‌‏‎ اجرايي‌‏‎ مسئولان‌‏‎ از‏‎ افراد‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎
مجلس‌‏‎ به‌‏‎ ارائه‌‏‎ آماده‌‏‎ طرح‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اضافه‌‏‎ وي‌‏‎.‎گرفتيم‌‏‎
و‏‎ آن‌‏‎ تبعات‌‏‎ برخي‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ نشده‌ ، ‏‎ كاري‌‏‎ تاكنون‌چنين‌‏‎ اگر‏‎ و‏‎ است‌‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ امنيتي‌‏‎ ملاحظات‌‏‎ پاره‌اي‌‏‎
حضرت‌‏‎ توصيه‌‏‎ با‏‎ منطبق‌‏‎ و‏‎ عادي‌‏‎ پاسخگويي‌‏‎ عدم‌‏‎ درباره‌‏‎ نوري‌‏‎
شده‌‏‎ بهانه‌اي‌‏‎ خود ، ‏‎ اين‌‏‎:گفت‌‏‎ مجلس‌ ، ‏‎ نمايندگان‌‏‎ به‌‏‎ (‎ره‌‏‎)‎امام‌‏‎
عده‌اي‌‏‎ نمي‌گذارد ، ‏‎ احترام‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ شودوزيركشوربه‌‏‎ تبليغ‌‏‎ كه‌‏‎
و‏‎ نمي‌دهم‌‏‎ را‏‎ نمايندگان‌‏‎ جواب‏‎ مقتدرم‌كه‌‏‎ آنقدر‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌گويند‏‎
.مي‌دانند‏‎ من‌‏‎ تكبر‏‎ رانشان‌‏‎ آن‌‏‎ هم‌‏‎ پاره‌اي‌‏‎
آنقدر‏‎ نه‌‏‎ من‌‏‎.‎است‌‏‎ خلاف‌‏‎ اظهارنظرها‏‎ اين‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
دراين‌‏‎ را‏‎ مسئولان‌‏‎ اقتدار‏‎ من‌‏‎هستم‌‏‎ مقتدر‏‎ نه‌آنقدر‏‎ و‏‎ متكبر‏‎
و‏‎ دهند‏‎ گوش‌‏‎ آنها‏‎ حرف‌‏‎ به‌‏‎ به‌نمايندگان‌ ، ‏‎ احترام‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ مي‌دانم‌‏‎
وآنقدر‏‎ باشند‏‎ پاسخگوي‌مسائل‌‏‎ كه‌‏‎ باشند‏‎ داشته‌‏‎ كفايت‌‏‎ آنقدر‏‎
.رابپذيرند‏‎ آن‌‏‎ كردند ، ‏‎ اگراشتباهي‌‏‎ كه‌‏‎ باشند‏‎ داشته‌‏‎ شهامت‌‏‎
استيضاح‌‏‎ درمورد‏‎ (‎ره‌‏‎)‎امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ از‏‎ را‏‎ جمله‌هايي‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎
كه‌‏‎ خلاف‌‏‎ و‏‎ انحراف‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ حق‌‏‎:‎وگفت‌‏‎ كرد‏‎ نقل‌‏‎
و‏‎ كنند‏‎ جلوگيري‌‏‎ قانوني‌‏‎ حكم‌‏‎ به‌‏‎ مي‌بينند‏‎ ادارات‌‏‎ و‏‎ وزرا‏‎ از‏‎
و‏‎ نظارت‌‏‎ بين‌‏‎ است‌‏‎ ولي‌فرق‌‏‎ بكشانند ، ‏‎ استيضاح‌‏‎ حد‏‎ تا‏‎ را‏‎ دولت‌‏‎
پس‌‏‎ راهمه‌كس‌‏‎ فرق‌‏‎ واين‌‏‎ انتقام‌گيري‌‏‎ و‏‎ عيبجويي‌‏‎ بين‌‏‎ و‏‎ استيضاح‌‏‎
سخنانش‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎.‎مي‌فهمد‏‎ خويش‌‏‎ وجدان‌‏‎ به‌‏‎ رجوع‌‏‎ از‏‎
و‏‎ نجف‌آباد‏‎ خصوص‌مسائل‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ مطرح‌‏‎ موضوعات‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎
مي‌كنم‌‏‎ تشكر‏‎:گفت‌‏‎ استيضاح‌كنندگان‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ اصفهان‌‏‎
از‏‎ آن‌‏‎ طرح‌‏‎ شايد‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ مسائلي‌‏‎ از‏‎ بعضي‌‏‎ كه‌‏‎ ازاستيضاح‌كنندگان‌‏‎
حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎.نكردند‏‎ مطرح‌‏‎ نباشد ، ‏‎ مصلحت‌ملي‌‏‎ به‌‏‎ تريبون‌‏‎
مطرح‌نمي‌كنم‌‏‎ نيست‌‏‎ مصلحت‌نظام‌‏‎ به‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ آنچه‌‏‎:‎گفت‌‏‎
وي‌‏‎.‎دهد‏‎ توضيح‌‏‎ تا‏‎ مي‌شد‏‎ دعوت‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ از‏‎ تا‏‎ داشت‌‏‎ جا‏‎ اما‏‎
من‌‏‎ به‌‏‎ فرصت‌‏‎ اين‌‏‎ نباشم‌ ، ‏‎ يا‏‎ باشم‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ در‏‎ من‌‏‎:‎گفت‌‏‎
سه‌‏‎ علني‌‏‎ غير‏‎ جلسات‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ شود‏‎ داده‌‏‎ كشور‏‎ ووزارت‌‏‎
و‏‎ ملي‌‏‎ منافع‌‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎ صرفا‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ نقطه‌نظراتمان‌‏‎ مجلس‌ ، ‏‎ شنبه‌‏‎
.كنيم‌‏‎ مطرح‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ طراحي‌‏‎ نظام‌‏‎
عملكرد‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ سخنانش‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎
و 73‏‎ سال‌ 68‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ اخير‏‎ سالهاي‌‏‎ طي‌‏‎ اجرايي‌‏‎ دستگاههاي‌‏‎
مناطق‌‏‎ از‏‎ بعضي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ تشنجي‌‏‎ و‏‎ پيش‌آمد‏‎ ساده‌تري‌‏‎ بسيار‏‎ مسائل‌‏‎
.نبود‏‎ امروز‏‎ با‏‎ مقايسه‌‏‎ قابل‌‏‎ آمد‏‎ پيش‌‏‎ كشور‏‎
با‏‎ افتاده‌ ، ‏‎ اتفاق‌‏‎ مدت‌‏‎ اين‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎:كرد‏‎ تصريح‌‏‎ وي‌‏‎
گذشته‌‏‎ با‏‎ قياس‌‏‎ قابل‌‏‎ اصلا‏‎ داشته‌ ، ‏‎ وجود‏‎ كه‌‏‎ مجموعه‌اتفاقاتي‌‏‎
.نيست‌‏‎
خصوص‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ كار‏‎ دستور‏‎ در‏‎ موضوع‌‏‎ مهمترين‌‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
ما‏‎ دارد‏‎ امكان‌‏‎ كه‌‏‎ آنجا‏‎ تا‏‎ كه‌‏‎ بوده‌‏‎ اين‌‏‎ نجف‌آباد‏‎ مساله‌‏‎
وزارت‌‏‎ راستا‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نكنيم‌‏‎ توليد‏‎ بيگانگان‌‏‎ براي‌‏‎ خوراك‌‏‎
.است‌‏‎ داده‌‏‎ انجام‌‏‎ را‏‎ زيادي‌‏‎ كارهاي‌‏‎ كشور‏‎
در‏‎ مي‌توانست‌‏‎ خشن‌‏‎ و‏‎ تند‏‎ برخوردهاي‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ نوري‌‏‎
ارائه‌‏‎ در‏‎ من‌‏‎:‎گفت‌‏‎ آورد‏‎ بوجود‏‎ را‏‎ زيادي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ خصوص‌‏‎ اين‌‏‎
اهل‌‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ نكنيد‏‎ فكر‏‎ و‏‎ ندارم‌‏‎ مماشاتي‌‏‎ گونه‌‏‎ هيچ‌‏‎ نظراتم‌‏‎
نظراتم‌‏‎.‎كنم‌‏‎ بيان‌‏‎ مي‌ترسم‌‏‎ را‏‎ نظراتم‌‏‎ و‏‎ هستم‌‏‎ مجامله‌‏‎ و‏‎ تقيه‌‏‎
بيان‌‏‎ ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎ عالي‌‏‎ شوراي‌‏‎ در‏‎ خدا‏‎ براي‌رضاي‌‏‎ و‏‎ راحتي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
.كرده‌ام‌‏‎
مي‌شدند ، ‏‎ بهره‌مند‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ مردم‌‏‎ تنها‏‎ اگر‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
ومصلحت‌‏‎ است‌‏‎ صدا‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ گوششان‌‏‎ نامحرمان‌‏‎ ولي‌‏‎ نبود‏‎ اشكالي‌‏‎
جلسه‌اي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ خواهش‌‏‎ كنم‌و‏‎ مطرح‌‏‎ را‏‎ مسائل‌‏‎ برخي‌‏‎ نيست‌‏‎
مطرح‌‏‎ اين‌خصوص‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ نظرات‌‏‎ و‏‎ ديدگاهها‏‎ تا‏‎ شود‏‎ برگزار‏‎
.كنم‌‏‎
و‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ كه‌‏‎ اقداماتي‌‏‎ مدت‌‏‎ اين‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
داده‌‏‎ انجام‌‏‎ نجف‌آباد‏‎ فرمانداري‌‏‎ و‏‎ اصفهان‌‏‎ استانداري‌‏‎
قرار‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ تشكر‏‎ و‏‎ تقدير‏‎ مورد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎ به‌گونه‌اي‌‏‎
.است‌‏‎ گرفته‌‏‎
آن‌‏‎ به‌‏‎ مختلف‌‏‎ ابعاد‏‎ از‏‎ نجف‌آباد‏‎ موضوع‌‏‎ در‏‎ ما‏‎:‎گفت‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎
بوده‌‏‎ انتظامي‌‏‎ و‏‎ امنيتي‌‏‎ موضوع‌‏‎ آنها‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ كه‌‏‎ ايم‌‏‎ پرداخته‌‏‎
.است‌‏‎ نبوده‌‏‎ اقدامات‌‏‎ همه‌ي‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎
در‏‎ زيادي‌‏‎ بسيار‏‎ جلسات‌‏‎ نجف‌آباد‏‎ مساله‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ شد‏‎ برگزار‏‎.‎.‎.‎و‏‎ استانداري‌‏‎ معتمدين‌ ، ‏‎ شوراي‌تامين‌ ، ‏‎ سطح‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ شناخته‌‏‎ همه‌‏‎ براي‌‏‎ سوابق‌نجف‌آباد‏‎ و‏‎ وضعيت‌‏‎ و‏‎ شرايط‏‎

مي‌شديم‌‏‎ نگراني‌‏‎ دچار‏‎ شرايط‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ در‏‎ ما‏‎:‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎ نوري‌‏‎
انجام‌‏‎ بوده‌ ، ‏‎ انتظامي‌‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ كه‌‏‎ مواردي‌‏‎ در‏‎ و‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎
كه‌‏‎ عواملي‌‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ نجف‌آباد‏‎ مساله‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎:كرد‏‎ تاكيد‏‎ وي‌‏‎
بگذاريم‌‏‎ نبايد‏‎ ما‏‎ و‏‎ گرفته‌ايم‌‏‎ بهره‌‏‎ بگيريم‌ ، ‏‎ بهره‌‏‎ بوده‌‏‎ لازم‌‏‎
آن‌‏‎ در‏‎ انقلاب‏‎ و‏‎ نظام‌‏‎ ضرر‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ بگونه‌اي‌‏‎ مساله‌‏‎ شكل‌‏‎ كه‌‏‎
.باشد‏‎
انجام‌‏‎ اصفهان‌‏‎ و‏‎ نجف‌آباد‏‎ در‏‎ آنچه‌‏‎ مجموع‌‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎
بي‌انصافي‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ نظام‌‏‎ مسئولين‌‏‎ همه‌‏‎ دستاورد‏‎ شده‌مجموعه‌‏‎
.كنيم‌‏‎ رامتهم‌‏‎ نفر‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
اين‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ دستگاههايي‌‏‎ همه‌‏‎:كرد‏‎ نشان‌‏‎ خاطر‏‎ وي‌‏‎
.بوده‌اند‏‎ فعال‌‏‎ قضيه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مي‌انديشيدند ، ‏‎ موضوع‌‏‎
كه‌‏‎ شد‏‎ مطرح‌‏‎ (اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎) اينجا‏‎ در‏‎:داد‏‎ ادامه‌‏‎ نوري‌‏‎
يا‏‎ و‏‎ است‌‏‎ باند‏‎ فلان‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ كه‌‏‎ كرده‌ام‌‏‎ استفاده‌‏‎ فردي‌‏‎ من‌از‏‎
آن‌‏‎ كه‌‏‎ نمي‌دانم‌‏‎ هم‌‏‎ الان‌‏‎ من‌‏‎.است‌‏‎ فلان‌مرجع‌‏‎ مقلد‏‎ اينكه‌‏‎
.نمي‌دانم‌‏‎ خودنيز‏‎ وظيفه‌‏‎ را‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ كيست‌‏‎ مقلد‏‎ فرماندار‏‎
نجف‌آباد‏‎ و‏‎ اصفهان‌‏‎ مسائل‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎:‎كرد‏‎ تاكيد‏‎ وي‌‏‎
تلاش‌‏‎ خصوص‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ خوبي‌‏‎ و‏‎ بسياربالا‏‎ اشراف‌‏‎
.كرده‌اند‏‎
بوده‌ ، ‏‎ جنگ‌‏‎ در‏‎ سال‌‏‎ كه‌ 8‏‎ كسي‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ نبايد‏‎ ما‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
مسائلي‌‏‎ است‌‏‎ انقلاب‏‎ كشيده‌هاي‌‏‎ زحمت‌‏‎ جزو‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شهيد‏‎ دو‏‎ برادر‏‎
پاسخگو‏‎ نتوانيم‌‏‎ قيامت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ ببريم‌‏‎ بهره‌اي‌‏‎ و‏‎ كنيم‌‏‎ مطرح‌‏‎ را‏‎
.باشيم‌‏‎
مي‌شود ، ‏‎ گفته‌‏‎ كه‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ مطرح‌‏‎ را‏‎ سوال‌‏‎ اين‌‏‎ نوري‌‏‎
كرده‌است‌؟‏‎ اعلام‌‏‎ كسي‌‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ كجاست‌‏‎ چيست‌؟‏‎ آن‌‏‎ مستندات‌‏‎
خصوص‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ مطرح‌‏‎ مسائل‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎
اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎:‎كرد‏‎ امنيت‌كشورتصريح‌‏‎ و‏‎ مرزها‏‎ وضعيت‌‏‎
اين‌‏‎ ومشكلات‌‏‎ مسائل‌‏‎ كه‌‏‎ كشورهاست‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ درهمسايگي‌‏‎ ايران‌‏‎
.دارد‏‎ كشورمان‌‏‎ مسائل‌‏‎ بر‏‎ عميقي‌‏‎ اثر‏‎ كشورها ، ‏‎
خشخاش‌ ، ‏‎ كشت‌‏‎ طالبان‌ ، ‏‎ گروه‌‏‎ استقرار‏‎ از‏‎ نوري‌‏‎
و‏‎ افغانستان‌‏‎ مردم‌‏‎ معيشتي‌‏‎ بد‏‎ وضعيت‌‏‎ قاچاقچيان‌ ، ‏‎ شرارت‌هاي‌‏‎
و‏‎ مسائل‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ اين‌كشورها‏‎ در‏‎ ناامني‌‏‎ و‏‎ پاكستان‌‏‎
.برد‏‎ نام‌‏‎ است‌‏‎ كشورموثر‏‎ شرق‌‏‎ مرزي‌‏‎ مناطق‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مشكلاتي‌‏‎
نظامي‌‏‎ طرح‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ كشور‏‎ مرزهاي‌‏‎ امروز‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
سياسي‌‏‎ و‏‎ اجتماعي‌‏‎ امنيتي‌ ، ‏‎ اقتصادي‌ ، ‏‎ طرح‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ باشد‏‎ نيازمند‏‎
.است‌‏‎ نيازمند‏‎
و‏‎ امنيت‌‏‎ تامين‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ اقدامات‌‏‎ درباره‌‏‎ وي‌‏‎
به‌‏‎ نگرش‌‏‎:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ كشور‏‎ مرزهاي‌‏‎ در‏‎ امنيت‌‏‎ ضريب‏‎ افزايش‌‏‎
بازارچه‌هاي‌‏‎ كردن‌‏‎ فعال‌‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ جانبه‌‏‎ همه‌‏‎ نگرشي‌‏‎ مرزي‌ ، ‏‎ مسائل‌‏‎
گسترش‌‏‎ و‏‎ ايجاد‏‎ در‏‎ موثري‌‏‎ نقش‌‏‎ مرزي‌ ، ‏‎ مختلف‌‏‎ نقاط‏‎ در‏‎ مرزي‌‏‎
.است‌‏‎ داشته‌‏‎ مرزها‏‎ در‏‎ امنيت‌‏‎
چنانچه‌‏‎ و‏‎ باشد‏‎ تر‏‎ عميق‌‏‎ بايد‏‎ نگاهها‏‎ امنيت‌‏‎ باب‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
نيروي‌‏‎ متوجه‌‏‎ نگاهها‏‎ همه‌‏‎ نبايد‏‎ مي‌دهد‏‎ رخ‌‏‎ كشور‏‎ در‏‎ سرقتي‌‏‎
تا‏‎ تربيت‌‏‎ از‏‎ عوامل‌‏‎ تمام‌‏‎ بايد‏‎ باشد‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ و‏‎ انتظامي‌‏‎
.گيرد‏‎ قرار‏‎ بررسي‌‏‎ مورد‏‎ معيشت‌‏‎
ريزي‌‏‎ برنامه‌‏‎ عدم‌‏‎ بيكاري‌ ، ‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ عوامل‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ سرقت‌‏‎ ميزان‌‏‎ در‏‎.‎.‎.‎و‏‎ مجازات‌‏‎ اعمال‌‏‎ جوان‌ ، ‏‎ قشر‏‎ صحيح‌براي‌‏‎
.است‌‏‎ موثر‏‎ درجامعه‌‏‎ جرم‌‏‎ افزايش‌‏‎
در‏‎ مهمي‌‏‎ عامل‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ مرزنشينان‌‏‎ مشاركت‌‏‎ از‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎
:كرد‏‎ نشان‌‏‎ خاطر‏‎ و‏‎ برد‏‎ نام‌‏‎ كشور‏‎ مرزهاي‌‏‎ در‏‎ امنيت‌‏‎ تامين‌‏‎
يكسويه‌‏‎ مرزي‌‏‎ مسائل‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ تقويت‌‏‎ اين‌خصوص‌‏‎ در‏‎ مشاركت‌‏‎ حس‌‏‎ بايد‏‎
.نيست‌‏‎
نشاندهنده‌‏‎ شاخص‌ها‏‎ بلوچستان‌‏‎ و‏‎ سيستان‌‏‎ استان‌‏‎ در‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ عمد‏‎ قتل‌‏‎ سرقت‌ ، ‏‎ وقوع‌‏‎ كه‌‏‎ به‌گونه‌اي‌‏‎ است‌‏‎ شرايط‏‎ بهبود‏‎
.است‌‏‎ داشته‌‏‎ كاهش‌‏‎ درصد‏‎ و 17‏‎ ترتيب 37 ، 28‏‎ به‌‏‎ آدم‌ربايي‌‏‎
از‏‎ را‏‎ مختلفي‌‏‎ ارقام‌‏‎ و‏‎ آمار‏‎ سخنانش‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎
وضعيت‌‏‎ گسترش‌‏‎ از‏‎ حاكي‌‏‎ كه‌‏‎ كشور‏‎ مرزي‌‏‎ استانهاي‌‏‎ ديگر‏‎ وضعيت‌‏‎
بگونه‌اي‌‏‎ بحث‌ها‏‎ نبايد‏‎:‎وگفت‌‏‎ كرد‏‎ ارائه‌‏‎ نيز‏‎ بود‏‎ امنيت‌‏‎
جلوه‌‏‎ ناامن‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ مثل‌‏‎ كشوري‌‏‎ كه‌‏‎ شود‏‎ مطرح‌‏‎
.شود‏‎ داده‌‏‎
اجتماعات‌ ، ‏‎ وتشكيل‌‏‎ راهپيمايي‌‏‎ بابرگزاري‌‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎ وزيركشور‏‎
ومصوبات‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ طبق‌‏‎ وتجمع‌‏‎ راهپيمايي‌‏‎ برگزاري‌‏‎:‎گفت‌‏‎
داراي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ گروههايي‌‏‎ بويژه‌‏‎ افرادوگروهها‏‎ طبيعي‌‏‎ حق‌‏‎ مجلس‌ ، ‏‎
.كشورهستند‏‎ وزارت‌‏‎ از‏‎ مجوز‏‎
كه‌‏‎ نمي‌داند‏‎ مجاز‏‎ را‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ قانوني‌‏‎ ماده‌‏‎ هيچ‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
مقررات‌‏‎ درچارچوب‏‎ كه‌‏‎ گروه‌‏‎ يك‌‏‎ ازسوي‌‏‎ برگزاري‌اجتماع‌‏‎ از‏‎
.نمايد‏‎ جلوگيري‌‏‎ مي‌كند ، ‏‎ فعاليت‌‏‎
راستاي‌‏‎ در‏‎ دولت‌‏‎ و‏‎ نظام‌‏‎ سياست‌‏‎ كه‌‏‎ مطلب‏‎ وزيركشوربااظهاراين‌‏‎
ماده‌‏‎ كميسيون‌‏‎:‎گفت‌‏‎ است‌ ، ‏‎ مشروع‌‏‎ واحزاب‏‎ گروهها‏‎ آزادي‌‏‎ تامين‌‏‎
احزاب‏‎ وبراي‌‏‎ مي‌دهد‏‎ جلسه‌‏‎ مرتبتشكيل‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ احزاب‏‎ ‎‏‏10‏‎
.كند‏‎ صادرمي‌‏‎ مجوز‏‎ وگروهها‏‎
چه‌‏‎ به‌‏‎ مزبور‏‎ كميسيون‌‏‎:داد‏‎ ادامه‌‏‎ زمينه‌‏‎ درهمين‌‏‎ وي‌‏‎
قرار‏‎ اگر‏‎ مي‌كند ، ‏‎ صادر‏‎ مجوز‏‎ گوناگون‌‏‎ تشكل‌هاي‌‏‎ منظوربراي‌‏‎
چرابراي‌‏‎ پس‌‏‎ نداشته‌باشند‏‎ سياسي‌‏‎ فعاليت‌‏‎ گروهها‏‎ اين‌‏‎ باشد‏‎
!مي‌كنيم‌‏‎ مجوزصادر‏‎ آنها‏‎
آنها‏‎ احتمالي‌‏‎ تخلفات‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ طبيعي‌‏‎:افزود‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎
.مي‌شود‏‎ اتخاذ‏‎ لازم‌‏‎ وتصميمات‌‏‎ شده‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ نيز‏‎
است‌ ، ‏‎ خطا‏‎ آنكه‌‏‎ ضمن‌‏‎ جرم‌‏‎ ازوقوع‌‏‎ قبل‌‏‎ قضاوت‌‏‎ اصولا‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
مي‌سازد ، ‏‎ رامخدوش‌‏‎ وآن‌‏‎ شده‌‏‎ باقانون‌‏‎ سليقه‌اي‌‏‎ برخوردهاي‌‏‎ باعث‌‏‎
اگرقانون‌‏‎ است‌ ، ‏‎ نهايي‌‏‎ چاره‌ساز‏‎ درموردخلافكاران‌‏‎ قانون‌‏‎ اجراي‌‏‎
نصف‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ مشكل‌‏‎ پيش‌نمي‌آيد‏‎ مشكلي‌‏‎ اجراشود‏‎ موارد‏‎ درهمه‌‏‎
برخورد‏‎ يعني‌‏‎ وقسمت‌ديگر‏‎ شود‏‎ عمل‌‏‎ تجمع‌‏‎ درموردبرگزاري‌‏‎ قانون‌‏‎
قسمت‌‏‎ دراين‌‏‎ قانون‌‏‎ ازاجراي‌‏‎ بايد‏‎.‎نشود‏‎ اجرا‏‎ متخلفين‌‏‎ با‏‎
براجراي‌‏‎ علاوه‌‏‎ !اول‌‏‎ درقسمت‌‏‎ قانون‌‏‎ كردياازاجراي‌‏‎ سئوال‌‏‎
را‏‎ وگروههايي‌‏‎ افراد‏‎ زمينه‌هابايدهمه‌‏‎ درهمه‌‏‎ ومقررات‌‏‎ قوانين‌‏‎
اين‌سمت‌‏‎ به‌‏‎ مي‌كنند‏‎ عمل‌‏‎ قانون‌‏‎ ازچارچوب‏‎ خارج‌‏‎ هردليل‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎
در‏‎ دارند‏‎ واگرمخالفتي‌‏‎ كنند‏‎ رارعايت‌‏‎ قانون‌‏‎ كه‌‏‎ نمود‏‎ هدايت‌‏‎
.عمل‌كنند‏‎ قانون‌‏‎ چارچوب‏‎
اسلامي‌‏‎ ارزش‌هاي‌‏‎ حفظ‏‎ راه‌‏‎ بهترين‌‏‎ را‏‎ قانون‌‏‎ وزيركشوراجراي‌‏‎
ازنظام‌‏‎ نامناسبي‌‏‎ چهره‌‏‎ ترسيم‌‏‎ موجب‏‎ را‏‎ ازآن‌‏‎ وعدول‌‏‎ خواند‏‎
.دانست‌‏‎
مجوز‏‎ اخذ‏‎ با‏‎ گروهها‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ درمراسمي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ جالب‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
امر‏‎ اين‌‏‎ واگر‏‎ پيش‌نيامده‌‏‎ وتشنج‌‏‎ درگيري‌‏‎ برپاكرده‌اندهيچ‌‏‎
.بود‏‎ نخواهيم‌‏‎ وتشنج‌‏‎ هيچ‌گونه‌درگيري‌‏‎ شاهد‏‎ شود‏‎ نهادينه‌‏‎
لازم‌‏‎ گروهها‏‎ وفعاليت‌‏‎ سياسي‌‏‎ فضاي‌‏‎ شدن‌‏‎ شفاف‌‏‎ براي‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
.شود‏‎ تشكيل‌‏‎ شده‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ قانون‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ سياسي‌‏‎ دادگاه‌‏‎ است‌‏‎
دانشجويي‌‏‎ گروههاي‌‏‎ تجمع‌‏‎ براي‌‏‎ مجوز‏‎ صدور‏‎ درمورد‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎
اين‌‏‎ به‌‏‎ مجوز‏‎ دادن‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ يادآور‏‎ لاله‌ ، ‏‎ وپارك‌‏‎ دردانشگاه‌‏‎
هيچ‌‏‎ موقع‌‏‎ ودرآن‌‏‎ بوده‌‏‎ ومقررات‌موجود‏‎ قوانين‌‏‎ طبق‌‏‎ گروهها‏‎
.نشود‏‎ داده‌‏‎ آنهامجوز‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ نبوده‌‏‎ دليلي‌‏‎
ماده‌ 10‏‎ باكميسيون‌‏‎ مجوز‏‎ صدور‏‎ مسئوليت‌‏‎ كه‌‏‎ ساخت‌‏‎ خاطرنشان‌‏‎ وي‌‏‎
ونسبت‌‏‎ است‌‏‎ كشور‏‎ باوزارت‌‏‎ اجتماعات‌‏‎ برگزاري‌‏‎ ومسئوليت‌‏‎ احزاب‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ پيش‌بيني‌لازم‌‏‎ امر‏‎ جوانب‏‎ به‌‏‎
تامين‌‏‎ شوراي‌‏‎ تاكنون‌‏‎ مجوزها‏‎ دركليه‌‏‎:‎كرد‏‎ تصريح‌‏‎ وي‌‏‎
مرحوم‌‏‎ يادبود‏‎ مراسم‌‏‎ برگزاري‌‏‎ ودرمورد‏‎ شده‌‏‎ تشكيل‌‏‎ استان‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ هماهنگي‌‏‎ باوزارت‌اطلاعات‌‏‎ هم‌‏‎ بازرگان‌‏‎ مهندس‌‏‎
امنيت‌‏‎ برقراري‌‏‎ براي‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎:اظهارداشت‌‏‎ وزيركشور‏‎
نداده‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌داد‏‎ انجام‌‏‎ رابايد‏‎ كاري‌‏‎ چه‌‏‎ شده‌‏‎ ذكر‏‎ درموارد‏‎
ويا‏‎ داد‏‎ اجازه‌‏‎ قانوني‌‏‎ موافق‌‏‎ گروههاي‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ فقط‏‎ است‌ ، ‏‎
دارند؟‏‎ حق‌‏‎ هم‌‏‎ قانوني‌‏‎ مخالف‌‏‎ گروههاي‌‏‎
كه‌‏‎ مجوزهايي‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎ شده‌‏‎ قانوني‌صادر‏‎ گروههاوتشكلهاي‌‏‎ تجمع‌‏‎ براي‌‏‎
وجدان‌خودرادراين‌‏‎ مي‌خواهم‌‏‎ مصرا‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ من‌‏‎:‎افزود‏‎
ازفعاليت‌‏‎ جلوگيري‌‏‎ چاره‌ ، ‏‎ آيا‏‎ كه‌‏‎ بنشانند‏‎ قضاوت‌‏‎ به‌‏‎ مورد‏‎
ذيربط‏‎ دستگاههاي‌‏‎ ازهمه‌‏‎ يااينكه‌‏‎ است‌‏‎ قانوني‌‏‎ گروههاي‌‏‎
به‌‏‎ درعمل‌‏‎ كه‌‏‎ به‌گروههايي‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ عمل‌‏‎ خود‏‎ وظايف‌‏‎ به‌‏‎ بخواهيم‌‏‎
!دردهند‏‎ تن‌‏‎ قانون‌‏‎ به‌‏‎ بقبولانيم‌‏‎ نيز‏‎ نكرده‌اند‏‎ عادت‌‏‎ قانون‌‏‎
مراسم‌‏‎ برگزاري‌‏‎ وزارتخانه‌براي‌‏‎ اين‌‏‎ مجوز‏‎ درباره‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎
است‌‏‎ نبوده‌‏‎ كار‏‎ در‏‎ مجوزي‌‏‎ هيچ‌‏‎:گفت‌‏‎ بازرگان‌‏‎ مهندس‌‏‎ سالگرد‏‎
.ندارد‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ به‌مجوز‏‎ نيازي‌‏‎ ختم‌‏‎ مجلس‌‏‎ برگزاري‌‏‎ زيرا‏‎
مهندس‌‏‎ ترحيم‌‏‎ مراسم‌‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ چند‏‎ در‏‎:افزود‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎
در‏‎ بوده‌‏‎ مواجه‌‏‎ مشكلاتي‌‏‎ با‏‎ بعضا‏‎ چون‌‏‎ و‏‎ مي‌شده‌‏‎ انجام‌‏‎ بازرگان‌‏‎
هاشمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ وقت‌‏‎ جمهوري‌‏‎ محترم‌‏‎ رياست‌‏‎ دستور‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎ سال‌ 75‏‎
.شد‏‎ سالگرد‏‎ مراسم‌‏‎ تامين‌امنيت‌‏‎ به‌‏‎ موظف‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ رفسنجاني‌‏‎
و‏‎ انجام‌داد‏‎ را‏‎ خود‏‎ قانوني‌‏‎ وظايف‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ پس‌ ، ‏‎ آن‌‏‎ از‏‎
به‌‏‎ طريق‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ و‏‎ به‌استانداري‌ها‏‎ را‏‎ امنيت‌‏‎ تامين‌‏‎ مراتب‏‎
.كرد‏‎ انتظامي‌ابلاغ‌‏‎ نيروي‌‏‎
به‌‏‎ ابتدا‏‎ بايد‏‎:گفت‌‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ تشنج‌‏‎ درباره‌ايجاد‏‎ وي‌‏‎
.كرد‏‎ توجه‌‏‎ سياسي‌‏‎ ونشاط‏‎ سياسي‌‏‎ مقوله‌تشنج‌‏‎ تفاوت‌دو‏‎
مقابل‌‏‎ در‏‎ طبعا‏‎ است‌ ، ‏‎ سياسي‌‏‎ حساسيت‌‏‎ و‏‎ داراي‌نشاط‏‎ كه‌‏‎ جامعه‌اي‌‏‎
و‏‎ قواعد‏‎ وجود‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ واكنش‌‏‎ خود‏‎ از‏‎ ناملايمات‌‏‎
گوش‌‏‎ به‌‏‎ شكلهاي‌گوناگون‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ درخواستهاي‌‏‎ سياسي‌‏‎ نهادهاي‌‏‎
.مي‌رساند‏‎ مسئولان‌‏‎
حضور‏‎ و‏‎ راهپيماييها‏‎ و‏‎ تجمعات‌‏‎ برپايي‌‏‎ مقالات‌ ، ‏‎ انتشار‏‎ نوري‌‏‎
جامعه‌‏‎ كه‌هر‏‎ كرد‏‎ ذكر‏‎ روشهايي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ تصميم‌گيري‌‏‎ مجامع‌‏‎ در‏‎
خود‏‎ پيشنهادات‌‏‎ و‏‎ دغدغه‌ها‏‎ و‏‎ تمايلات‌‏‎ ابراز‏‎ براي‌‏‎ رشيدي‌‏‎
.برمي‌گزيند‏‎
اقتصادي‌‏‎ نارسايي‌هاي‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ هرساله‌‏‎ كه‌‏‎ كشوري‌‏‎ در‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
شهرهاي‌‏‎ جمعيت‌‏‎ رشد‏‎ نرخ‌‏‎ و‏‎ مي‌شود ، ‏‎ افزوده‌‏‎ بيكاران‌‏‎ تعداد‏‎ بر‏‎
كرده‌‏‎ تغيير‏‎ مصرف‌‏‎ الگوي‌‏‎ و‏‎ مي‌رسد ، ‏‎ درصد‏‎ پنج‌‏‎ به‌‏‎ بعضا‏‎ بزرگ‌ ، ‏‎
را‏‎ تنش‌‏‎ از‏‎ سطحي‌‏‎ بايد‏‎ قاعده‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ رفته‌ ، ‏‎ بالا‏‎ توقعات‌‏‎ سطح‌‏‎ و‏‎
.بشماريم‌‏‎ طبيعي‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ بپذيريم‌‏‎
:گفت‌‏‎ تنشها‏‎ اين‌‏‎ خواندن‌‏‎ باغيرساختاري‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎
به‌‏‎ منجر‏‎ جامعه‌اي‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ گذار‏‎ شرايط‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ ناهنجاريهاي‌‏‎
اين‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ البته‌‏‎ است‌ ، ‏‎ طبيعي‌‏‎ امري‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ تنشها‏‎ برخي‌‏‎
ريشه‌اي‌‏‎ آنها ، راه‌حل‌‏‎ حل‌‏‎ ولي‌‏‎ زد‏‎ كنار‏‎ موقتا‏‎ را‏‎ تنشها‏‎
.مي‌طلبد‏‎
با‏‎ نمي‌توان‌‏‎ را‏‎ اجتماعي‌‏‎ التهاب‏‎ و‏‎ تب‏‎:افزود‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎
پاسخگو ، ‏‎ و‏‎ مقتدر‏‎ دولت‌‏‎ بلكه‌‏‎ كرد ، ‏‎ برطرف‌‏‎ ميزان‌الحراره‌‏‎ شكستن‌‏‎
شهروندان‌‏‎ سياسي‌‏‎ و‏‎ اجتماعي‌‏‎ مطالبات‌‏‎ طرح‌‏‎ اجازه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ دولتي‌‏‎
اين‌‏‎ علاج‌‏‎ درصدد‏‎ ترتيب ، ‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌دهد‏‎ مقررات‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎ را‏‎
آگاهي‌هاي‌‏‎ وارتقاي‌‏‎ رشد‏‎ صدد‏‎ در‏‎ نيز‏‎ و‏‎ برمي‌آيد‏‎ مساله‌‏‎
.برمي‌آيد‏‎ شهروندان‌‏‎
تاكيد‏‎ تنشها‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ موضعي‌مداواگرانه‌‏‎ اتخاذ‏‎ بر‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ شفاف‌تر‏‎ بيشتر‏‎ هرچه‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ سياسي‌‏‎ فضاي‌‏‎ بايد‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎
.كرد‏‎ قانونمندتر‏‎
از‏‎ كه‌‏‎ عده‌اي‌‏‎:گفت‌‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ تنش‌‏‎ عاملان‌‏‎ درباره‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎
اهداف‌‏‎ خاص‌‏‎ شيوه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ توسل‌‏‎ با‏‎ مي‌شوند‏‎ متضرر‏‎ قانون‌‏‎ اجراي‌‏‎
گل‌آلود‏‎ آب‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎ قصد‏‎ شايد‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ تعقيب‏‎ را‏‎ خود‏‎
.بگيرند‏‎ بزرگي‌‏‎ ماهي‌هاي‌‏‎
و‏‎ عقبافتادگي‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎ را‏‎ تشنج‌‏‎ عامل‌‏‎ هم‌‏‎ گاهي‌‏‎:كرد‏‎ اضافه‌‏‎ وي‌‏‎
كه‌‏‎ كرد‏‎ جستجو‏‎ ارزشها‏‎ مدعي‌‏‎ جريانات‌‏‎ ناشناسي‌پاره‌اي‌‏‎ ارزش‌‏‎
مترقي‌‏‎ اصول‌‏‎ به‌‏‎ باتمسك‌‏‎ اعمال‌خود ، ‏‎ عواقب‏‎ گرفتن‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎ بدون‌‏‎
شرعي‌‏‎ آنكه‌مباني‌‏‎ بدون‌‏‎ مي‌شوند‏‎ تخلفاتي‌‏‎ مرتكب‏‎ بسا‏‎ چه‌‏‎ اسلام‌ ، ‏‎
.دهند‏‎ تطبيق‌‏‎ اسلام‌‏‎ مسلمات‌‏‎ و‏‎ بامحكمات‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ رفتارهاي‌‏‎
ناطق‌‏‎ آقاي‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎.‎بود‏‎ همين‌‏‎ سليقه‌اش‌ ، ‏‎ هم‌‏‎ امام‌‏‎:گفت‌‏‎ نوري‌‏‎
بدحجابها‏‎ به‌‏‎ خيابانها‏‎ در‏‎ عده‌اي‌‏‎ بودند ، ‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ نوري‌‏‎
جوانان‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌برويد‏‎ نوشتند‏‎ ايشان‌‏‎ به‌‏‎ امام‌‏‎ مي‌كردند ، ‏‎ حمله‌‏‎
.كنيد‏‎ حبسشان‌‏‎ بگيريد ، ‏‎ را‏‎ مي‌كنند‏‎ بدحجابها‏‎ به‌‏‎ حمله‌‏‎ كه‌‏‎
در‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ پاسخگو‏‎ و‏‎ خدمتگزار‏‎ دولت‌‏‎ يك‌‏‎ كشور ، ‏‎ وزير‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎
نهاد‏‎ هر‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ كند ، ‏‎ مقابله‌‏‎ مشكلات‌‏‎ انبوه‌‏‎ با‏‎ كنوني‌‏‎ شرايط‏‎
.دارد‏‎ احتياج‌‏‎ ثبات‌‏‎ و‏‎ امنيت‌‏‎ به‌‏‎ ديگري‌‏‎
مي‌دهد ، ‏‎ را‏‎ موزون‌‏‎ و‏‎ پايدار‏‎ شعارتوسعه‌‏‎ كه‌‏‎ دولتي‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ توليد‏‎ چرخ‌‏‎ انداختن‌‏‎ راه‌‏‎ براي‌‏‎ امني‌‏‎ بستر‏‎ به‌دنبال‌‏‎ قطعا‏‎
.بهره‌وري‌است‌‏‎ افزايش‌‏‎ و‏‎ اشتغال‌‏‎ ايجاد‏‎
عامل‌‏‎ و‏‎ مشوق‌‏‎ را‏‎ دولت‌‏‎ بايد‏‎ چرا‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎
اندازه‌‏‎ به‌‏‎ هيچ‌كس‌‏‎ مي‌گويم‌‏‎ صراحتا‏‎ من‌‏‎ !كنيم‌‏‎ معرفي‌‏‎ بي‌ثباتي‌‏‎
تشنج‌‏‎ به‌‏‎ زدن‌‏‎ دامن‌‏‎ و‏‎ نمي‌شود‏‎ متضرر‏‎ تشنج‌‏‎ ايجاد‏‎ از‏‎ دولت‌‏‎
و‏‎ ندارد‏‎ واقتصادي‌‏‎ سياسي‌‏‎ توسعه‌‏‎ روند‏‎ كندكردن‌‏‎ جز‏‎ نتيجه‌اي‌‏‎
ويا‏‎ كند‏‎ ايجاد‏‎ تشنج‌‏‎ بخواهد‏‎ خود‏‎ دولت‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ ندارد‏‎ وجود‏‎ دليلي‌‏‎
.بزند‏‎ دامن‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎
مطرح‌‏‎ را‏‎ سئوال‌‏‎ اين‌‏‎ بايد‏‎:گفت‌‏‎ معترض‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ وي‌‏‎
با‏‎ كه‌‏‎ قانوني‌‏‎ سياسي‌‏‎ احزاب‏‎ و‏‎ گروه‌ها‏‎ تجمعات‌‏‎ چرا‏‎ كه‌‏‎ مي‌كرديد‏‎
آيا‏‎ مي‌شود؟‏‎ كشيده‌‏‎ تشنج‌‏‎ به‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ برگزار‏‎ وزارت‌كشور‏‎ مجوز‏‎
گروههاي‌‏‎ يا‏‎ است‌‏‎ كشور‏‎ سوي‌وزارت‌‏‎ از‏‎ مجوز‏‎ صدور‏‎ تنش‌ ، ‏‎ علت‌‏‎
هستند؟‏‎ ناامني‌‏‎ موجب‏‎ كه‌‏‎ آشوبطلب‏‎ و‏‎ غيرقانوني‌‏‎
آشوب‏‎ به‌‏‎ خاص‌‏‎ اجتماعات‌‏‎ برخي‌‏‎ چرا‏‎:‎پرسيد‏‎ سپس‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎
طرح‌‏‎ صدد‏‎ در‏‎ گروهها‏‎ ساير‏‎ كه‌‏‎ هرگاه‌‏‎ نمي‌شوداما‏‎ كشيده‌‏‎
مورد‏‎ خاص‌‏‎ عده‌اي‌‏‎ سوي‌‏‎ برمي‌آينداز‏‎ خود‏‎ قانوني‌‏‎ خواسته‌هاي‌‏‎
جمعه‌‏‎ درنمازهاي‌‏‎ تشنج‌‏‎ و‏‎ تنش‌‏‎ ايجاد‏‎ آيا‏‎ مي‌گيرند؟‏‎ قرار‏‎ تهاجم‌‏‎
كشور‏‎ وزارت‌‏‎ توسط‏‎ مجوز‏‎ صدور‏‎ به‌‏‎ ارتباطي‌‏‎ اصفهان‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎
داشته‌است‌؟‏‎
سياسي‌‏‎ فعاليت‌‏‎ جواز‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ كه‌چرا‏‎ مورد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
سئوال‌‏‎ اين‌‏‎:اظهارداشت‌‏‎ مي‌دهد‏‎ را‏‎ قانوني‌‏‎ دسته‌جات‌‏‎ و‏‎ گروهها‏‎
تهيه‌‏‎ صدد‏‎ در‏‎ بازرگاني‌‏‎ وزارت‌‏‎ چرا‏‎ بپرسيم‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ مانند‏‎
هم‌‏‎ آزادي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ مهم‌‏‎ ما‏‎ مردم‌‏‎ براي‌‏‎ نان‌‏‎ اگر‏‎ است‌؟‏‎ مردم‌‏‎ ارزاق‌‏‎
سياسي‌‏‎ تمام‌ظرفيتهاي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ وظيفه‌‏‎.‎است‌‏‎ مهم‌‏‎
رئيس‌جمهوري‌‏‎ شده‌‏‎ اعلام‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ محقق‌‏‎ را‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎
.ببرد‏‎ پيش‌‏‎ را‏‎
تشنج‌آفريني‌‏‎ اساسي‌ ، ‏‎ قانون‌‏‎ كمال‌‏‎ و‏‎ تمام‌‏‎ اجراي‌‏‎ اگر‏‎:گفت‌‏‎ نوري‌‏‎
انتظار‏‎ ما‏‎شود‏‎ فكري‌‏‎ بايد‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ ترميم‌‏‎ براي‌‏‎ است‌ ، ‏‎
برزمين‌‏‎ اصول‌‏‎ براي‌‏‎ بپرسند‏‎ ما‏‎ استيضاح‌كنندگان‌از‏‎ داشتيم‌‏‎
چه‌چاره‌اي‌‏‎ شوراها‏‎ قانون‌‏‎ مثل‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ مانده‌‏‎
مورد‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ اجراي‌‏‎ براي‌‏‎ آنكه‌‏‎ نه‌‏‎ انديشيده‌ايد ، ‏‎
.قراربگيريم‌‏‎ استيضاح‌‏‎
به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ وظيفه‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ نشان‌‏‎ خاطر‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
.است‌‏‎ آن‌‏‎ ضابطان‌‏‎ و‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ عهده‌‏‎ اجتماعي‌به‌‏‎ ناامني‌هاي‌‏‎
همراه‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ اكثريت‌‏‎ پشتوانه‌‏‎ كه‌‏‎ دولتي‌‏‎:‎افزود‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎
رئيس‌‏‎ شعار‏‎ كه‌‏‎ دولتي‌‏‎ كند؟‏‎ ايجاد‏‎ تشنج‌‏‎ چرابايد‏‎ دارد ، ‏‎ خود‏‎
و‏‎ خشن‌‏‎ روشهاي‌‏‎ هرگونه‌‏‎ نفي‌‏‎ و‏‎ گفتگو‏‎ به‌‏‎ همگان‌‏‎ دعوت‌‏‎ جمهورش‌‏‎
خود‏‎ بايد‏‎ است‌ ، چرا‏‎ بين‌المللي‌‏‎ و‏‎ داخلي‌‏‎ عرصه‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ غيرقانوني‌‏‎
باشد؟‏‎ تشنج‌‏‎ ايجادكننده‌‏‎
آرام‌‏‎ فضاي‌‏‎ از‏‎ زياني‌‏‎ چه‌‏‎ دولت‌‏‎ مگر‏‎:كرد‏‎ اضافه‌‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎
متشنج‌‏‎ را‏‎ فضا‏‎ بخواهد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ جامعه‌ديده‌‏‎ مسالمت‌آميز‏‎ و‏‎
از‏‎ قطعا‏‎ دارد ، ‏‎ اتكا‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ اتكال‌‏‎ خدا‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ دولتي‌‏‎ !كند‏‎
.مي‌برد‏‎ سود‏‎ سياسي‌‏‎ آرامش‌‏‎
دولت‌ ، ‏‎ موفقيت‌‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ افرادي‌‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎:‎كرد‏‎ خاطرنشان‌‏‎ وي‌‏‎
كاري‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ موفقيت‌‏‎ عدم‌‏‎ براي‌‏‎ بسا‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ آنها‏‎ مطلوب‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ دسته‌‏‎ اين‌‏‎ اعمال‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ بايد‏‎ همگان‌‏‎ و‏‎ بزنند‏‎ دست‌‏‎
و‏‎ هوشيارباشند‏‎ ندارد ، ‏‎ اسلامي‌‏‎ نظام‌‏‎ تضعيف‌‏‎ جر‏‎ نتيجه‌اي‌‏‎ نهايت‌‏‎
.كنند‏‎ مقابله‌‏‎ آن‌‏‎ با‏‎
مرزهاي‌‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ سرزمين‌ ، ‏‎ مرزهاي‌‏‎ و‏‎ حدود‏‎ حفظ‏‎ كشور ، ‏‎ وزير‏‎
ثبات‌‏‎ و‏‎ دورنگري‌‏‎ نسلها ، ‏‎ آتيه‌‏‎ تامين‌‏‎ مردم‌ ، ‏‎ عقيده‌‏‎ و‏‎ ايمان‌‏‎
اجتماعي‌ ، ‏‎ تامين‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ خدمات‌‏‎ گسترش‌‏‎ اقتصاد ، ‏‎ درحوزه‌‏‎
و‏‎ كرد‏‎ امنيت‌توصيف‌‏‎ ازمولفه‌هاي‌‏‎ را‏‎ قضايي‌‏‎ و‏‎ شغلي‌‏‎ امنيت‌‏‎
امنيت‌ ، ‏‎ مقوله‌‏‎ از‏‎ متفاوتي‌‏‎ برداشتهاي‌‏‎ كه‌‏‎ صورتي‌‏‎ در‏‎:‎افزود‏‎
.داشت‌‏‎ توجه‌‏‎ نكات‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ مي‌شود ، ‏‎
در‏‎ امنيت‌‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ خود‏‎ دفاعيات‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎
انتظامي‌‏‎ و‏‎ نظامي‌‏‎ امنيت‌‏‎ با‏‎ آن‌مترادف‌‏‎ سطح‌‏‎ بيروني‌ترين‌‏‎
را‏‎ امنيت‌‏‎ اشكال‌‏‎ ساير‏‎ بايد‏‎ لايه‌هاي‌عميق‌تر‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ شمرده‌‏‎
با‏‎ مي‌تواند‏‎ بهترين‌حالت‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ قرار‏‎ مدنظر‏‎
لايه‌‏‎ عمدتا‏‎ كه‌‏‎ امنيت‌‏‎ نوعي‌‏‎ خود‏‎ قانوني‌‏‎ ابزارهاي‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎
.كند‏‎ برقرار‏‎ را‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ بيروني‌‏‎
خواهد‏‎ بار‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ ابعاد‏‎ همه‌‏‎ با‏‎ امنيت‌‏‎ هنگامي‌‏‎ تنها‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
به‌‏‎ عقيدتي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ قضايي‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ عرصه‌هاي‌‏‎ در‏‎ كه‌بتوان‌‏‎ نشست‌‏‎
را‏‎ امنيت‌‏‎ آن‌رو‏‎ از‏‎ شايد‏‎.يافت‌‏‎ دست‌‏‎ واقعي‌امنيت‌‏‎ استانداردهاي‌‏‎
آگاه‌‏‎ آن‌‏‎ ريشه‌هاي‌‏‎ از‏‎ كه‌همگان‌‏‎ دانسته‌اند‏‎ مجهول‌‏‎ نعمتي‌‏‎
.نيستند‏‎
وفاق‌‏‎ امنيت‌ ، ‏‎ ريشه‌هاي‌‏‎ مهمترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎:‎افزود‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
ملي‌‏‎ مصالح‌‏‎ اصلي‌ترين‌‏‎ سر‏‎ بر‏‎ نخبگان‌‏‎ و‏‎ شهروندان‌‏‎ ميان‌‏‎ عمومي‌‏‎
شهروندي‌‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ وفاقي‌‏‎ چنين‌‏‎ تحقق‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ تنها‏‎است‌‏‎
و‏‎ افراد‏‎ و‏‎ مي‌بيند‏‎ ديگران‌‏‎ سرنوشت‌‏‎ به‌‏‎ پيوسته‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ سرنوشت‌‏‎
يكديگر‏‎ با‏‎ رقابت‌‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ همكاري‌‏‎ طرق‌‏‎ سياسي‌‏‎ گروههاي‌‏‎
.كشف‌مي‌كنند‏‎ را‏‎
است‌‏‎ زنجيره‌اي‌‏‎ آخر‏‎ حلقه‌‏‎ امنيت‌‏‎ معنا‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎:‎كرد‏‎ تصريح‌‏‎ وي‌‏‎
البيت‌‏‎ ذات‌‏‎ اصلاح‌‏‎ و‏‎ همپذيري‌‏‎ و‏‎ مدارا‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ اوليه‌‏‎ حلقه‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎
ابتدا‏‎ تعبيري‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌دهد‏‎ تشكيل‌‏‎ مشترك‌‏‎ اصول‌‏‎ بر‏‎ اتفاق‌‏‎ و‏‎
دارالامان‌‏‎ رابه‌‏‎ آن‌‏‎ بتوان‌‏‎ تا‏‎ شود‏‎ تشكيل‌‏‎ دارالسلامي‌‏‎ بايد‏‎
امنيت‌‏‎ تامين‌‏‎ براي‌‏‎ ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎:‎گفت‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎.‎داد‏‎ ارتقا‏‎
و‏‎ شهروندان‌‏‎ ميان‌‏‎ رابطه‌‏‎ بايد‏‎ تقليل‌هزينه‌ها‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎
را‏‎ دولت‌‏‎ مقبوليت‌‏‎ و‏‎ كلام‌مشروعيت‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كرد‏‎ تحكيم‌‏‎ را‏‎ دولت‌‏‎
.داد‏‎ ارتقا‏‎ توده‌ها‏‎ انظار‏‎ در‏‎
در‏‎:‎داد‏‎ توضيح‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ امنيت‌‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ در‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎
مهم‌‏‎ آنچه‌‏‎ شهروندان‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ شكاف‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ استبدادي‌‏‎ نظام‌هاي‌‏‎
نظامهاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ دولتمردان‌‏‎ امنيت‌‏‎ صرفا‏‎ است‌‏‎
آزادي‌عمل‌‏‎ معني‌‏‎ به‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ امنيت‌‏‎ دارد‏‎ اهميت‌‏‎ آنچه‌‏‎ مردمي‌ ، ‏‎
امنيت‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ مصوبات‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎ شهروندان‌‏‎
.است‌‏‎ دولت‌‏‎
براين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ آزادي‌‏‎ مهم‌‏‎ فراورده‌‏‎ امنيت‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ تاكيد‏‎ وي‌‏‎
خط‏‎ مي‌داند‏‎ ناامني‌‏‎ باعث‌‏‎ را‏‎ بيشتر‏‎ آزادي‌‏‎ كه‌‏‎ نادرست‌‏‎ توهم‌‏‎
.مي‌كشد‏‎ بطلان‌‏‎
نظر‏‎ از‏‎:اظهارداشت‌‏‎ كشور‏‎ امنيتي‌‏‎ وضعيت‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎
بنيادين‌‏‎ و‏‎ مستحكم‌‏‎ حد‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ كشور‏‎ امنيتي‌‏‎ هيچ‌گاه‌شرايط‏‎ بنده‌‏‎
كه‌‏‎ باشد‏‎ نظام‌‏‎ مشروعيت‌‏‎ از‏‎ تابعي‌‏‎ امنيت‌واقعي‌‏‎ اگر‏‎.است‌‏‎ نبوده‌‏‎
نشان‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ درانتخابات‌‏‎ مردم‌‏‎ ميليوني‌‏‎ سي‌‏‎ حضور‏‎ هست‌ ، ‏‎
از‏‎ كه‌‏‎ وپيوندي‌‏‎ پيمان‌‏‎ دولتمردان‌‏‎ و‏‎ شهروندان‌‏‎ ميان‌‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎
شكاف‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ برقرار‏‎ همچنان‌‏‎ است‌ ، ‏‎ گرديده‌‏‎ برقرار‏‎ بهمن‌ 57‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ ترميم‌‏‎ داشته‌ ، ‏‎ سابقه‌‏‎ ما‏‎ كشور‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ملت‌‏‎ و‏‎ بين‌دولت‌‏‎

از‏‎ علائمي‌‏‎ امر‏‎ ظواهر‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ اگر‏‎:گفت‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎
به‌عنوان‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ شود‏‎ مشاهده‌‏‎ جرائم‌‏‎ ارتكاب‏‎ و‏‎ ناامني‌‏‎
يعني‌‏‎ ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎ مولفه‌‏‎ مهمترين‌‏‎.‎ نگريست‌‏‎ گذرا‏‎ پديده‌اي‌‏‎
انتخابات‌‏‎ بعداز‏‎ سياستها ، ‏‎ و‏‎ دولتمردان‌‏‎ و‏‎ نظام‌‏‎ مشروعيت‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ تقويت‌‏‎ كاملا‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ دوره‌‏‎ هفتمين‌‏‎
خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ جناب‏‎ دولت‌‏‎ كه‌‏‎ توهم‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ زدن‌‏‎ دامن‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
تقويت‌‏‎ را‏‎ گمان‌‏‎ اين‌‏‎ است‌‏‎ نداشته‌‏‎ توفيقي‌‏‎ برقراري‌امنيت‌‏‎ در‏‎
و‏‎ رواني‌‏‎ جنگ‌‏‎ ايجاد‏‎ براي‌‏‎ جريانات‌مرموزي‌‏‎ نكند‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎
را‏‎ فضا‏‎ ممكن‌‏‎ شكل‌‏‎ به‌هر‏‎ مي‌خواهند‏‎ اكنون‌‏‎ بعدي‌ ، ‏‎ هاي‌‏‎ نتيجه‌گيري‌‏‎
.كنند‏‎ آلوده‌‏‎
امنيت‌‏‎ مطلوب‏‎ نسبتا‏‎ وضعيت‌‏‎ بيانگر‏‎ مي‌تواند‏‎ كه‌‏‎ شاخص‌هايي‌‏‎ نوري‌‏‎
كه‌‏‎ معانداني‌‏‎ و‏‎ مخالفان‌‏‎ منفعل‌شدن‌‏‎ قومي‌ ، ‏‎ تنش‌هاي‌‏‎ راكاهش‌‏‎ باشد‏‎
قسم‌‏‎ دشمنان‌‏‎ شدن‌‏‎ منفور‏‎ بوده‌اند ، ‏‎ براندازي‌نظام‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎
در‏‎ ايران‌‏‎ منزلت‌‏‎ اثرارتقاي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خورده‌‏‎
.دانست‌‏‎ جهانيان‌‏‎ اذهان‌‏‎
و‏‎ سياسي‌‏‎ ثبات‌‏‎ بدون‌‏‎ خصوصي‌‏‎ سرمايه‌گذاري‌بخش‌‏‎ توسعه‌‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
اما‏‎ نمي‌يابد‏‎ تحقق‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ و‏‎ ساختارهاي‌اجتماعي‌‏‎ اصلاح‌‏‎
هدايت‌‏‎ و‏‎ افراد‏‎ رعايت‌حقوق‌‏‎ به‌‏‎ موكول‌‏‎ سياسي‌‏‎ ثبات‌‏‎ برقراري‌‏‎
به‌حقوق‌‏‎ دادن‌‏‎ تن‌‏‎ و‏‎ قانوني‌‏‎ چارچوبهاي‌‏‎ سوي‌‏‎ به‌‏‎ سياسي‌‏‎ تحولات‌‏‎
.است‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ گروههاي‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎
و‏‎ اجتماعي‌‏‎ فعاليتهاي‌‏‎ نقش‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ كشوربا‏‎ وزير‏‎
جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ و‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ چارچوباصول‌‏‎ در‏‎ سياسي‌‏‎
كشور‏‎ وزارت‌‏‎ عملكرد‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ مي‌شودتاكيد‏‎ روشن‌‏‎ امنيت‌‏‎ ايجاد‏‎ در‏‎
.است‌‏‎ برنامه‌هابوده‌‏‎ اين‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎ همه‌‏‎ مدت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
اثر‏‎ در‏‎ بشر‏‎ حقوق‌‏‎ ويژه‌‏‎ كميسيون‌‏‎ گزارشگر‏‎ گزارش‌‏‎ تغييرات‌‏‎ وي‌‏‎
:گفت‌‏‎ و‏‎ خواند‏‎ برنامه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ نمونه‌اي‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ مساعدت‌‏‎
به‌‏‎ مساعدت‌‏‎ سوئيس‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ جمهوري‌اسلامي‌‏‎ سفارت‌‏‎ اعتراف‌‏‎ به‌‏‎
باناقضين‌‏‎ دلايل‌مقابله‌‏‎ و‏‎ اخبار‏‎ ارسال‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ موقع‌‏‎
ديدگاه‌‏‎ و‏‎ درلحن‌‏‎ توجهي‌‏‎ قابل‌‏‎ تغييرات‌‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ قانون‌‏‎
:گفت‌‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎.‎آيد‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ بشر‏‎ حقوق‌‏‎ گزارش‌نماينده‌‏‎
اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ دولت‌‏‎ و‏‎ وزارت‌كشور‏‎ توجه‌‏‎ بذل‌‏‎ مبين‌‏‎ گزارش‌‏‎ اين‌‏‎
نظام‌‏‎ براي‌‏‎ جديدي‌‏‎ دستاورد‏‎ سال‌‏‎ از 15‏‎ بعد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ايران‌‏‎
نگاه‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ تصريح‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎.مي‌شود‏‎ مامحسوب‏‎
از‏‎ پس‌‏‎است‌‏‎ جانبه‌‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ مدت‌‏‎ كلان‌ ، دراز‏‎ نگاهي‌‏‎ امنيت‌‏‎ به‌‏‎ دولت‌‏‎
ازنمايندگان‌‏‎ تن‌‏‎ دو‏‎ نوري‌‏‎ آقاي‌‏‎ دفاعيات‌‏‎ از‏‎ بخش‌‏‎ اين‌‏‎ پايان‌‏‎
انصاري‌‏‎ مجيد‏‎ و‏‎ دعايي‌‏‎ سيدمحمود‏‎ استيضاح‌‏‎ طرح‌‏‎ مخالف‌‏‎
عملكرد‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ براي‌‏‎ مانده‌‏‎ وقت‌باقي‌‏‎ از‏‎ تهران‌‏‎ نمايندگان‌‏‎
باره‌‏‎ دراين‌‏‎ دعايي‌‏‎ سيدمحمود‏‎.كردند‏‎ استفاده‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎
هرچه‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ استيضاح‌‏‎ طرح‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ جلسه‌‏‎ سرانجام‌‏‎:‎گفت‌‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ جامعه‌‏‎ نفع‌نظام‌ ، ‏‎ به‌‏‎ باشد‏‎
اميدبخشي‌‏‎ فضاي‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ بر‏‎ حاكم‌‏‎ فضاي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
:افزود‏‎ وي‌‏‎است‌‏‎ خوبي‌‏‎ و‏‎ خير‏‎ به‌‏‎ جلسه‌ ، ختم‌‏‎ اين‌‏‎ ختم‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎
مديريت‌ ، ‏‎ قانونمداري‌ ، ‏‎ در‏‎ درخشاني‌‏‎ و‏‎ روشن‌‏‎ سوابق‌‏‎ نوري‌‏‎ آقاي‌‏‎
و‏‎ درايت‌‏‎ و‏‎ تحقيق‌‏‎ با‏‎ ايشان‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ داشته‌‏‎ تدين‌‏‎ و‏‎ تقوا‏‎ درايت‌ ، ‏‎
شخصيت‌‏‎:‎گفت‌‏‎ دعايي‌‏‎.گفت‌‏‎ پاسخ‌‏‎ شده‌‏‎ مطرح‌‏‎ مسائل‌‏‎ به‌‏‎ مستند‏‎ بطور‏‎
عنصري‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ وايشان‌‏‎ است‌‏‎ رفته‌‏‎ سئوال‌‏‎ زير‏‎ ايشان‌‏‎
معدوم‌مهدي‌‏‎ گروهك‌‏‎ تابع‌‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ موازين‌‏‎ به‌‏‎ پايبند‏‎ كه‌‏‎ بي‌تعهد‏‎
فهرستي‌‏‎ باارائه‌‏‎ نيز‏‎ انصاري‌‏‎ مجيد‏‎.‎كرده‌اند‏‎ مطرح‌‏‎ است‌‏‎ هاشمي‌‏‎
زمان‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ جابجايي‌هاي‌‏‎ دادتعداد‏‎ نشان‌‏‎ مقايسه‌اي‌‏‎
زمان‌‏‎ در‏‎ مشابه‌‏‎ تغييرات‌مدت‌‏‎ از‏‎ كمتر‏‎ بسيار‏‎ نوري‌‏‎ آقاي‌‏‎ صدارت‌‏‎
انصاري‌‏‎ آقاي‌‏‎ آمار‏‎ پايه‌‏‎ بر‏‎.است‌‏‎ بوده‌‏‎ بشارتي‌‏‎ علي‌‏‎ صدارت‌‏‎
آقاي‌‏‎ وزارت‌‏‎ دوران‌‏‎ مديران‌‏‎ كاري‌‏‎ سوابق‌‏‎ و‏‎ ارزشي‌‏‎ صلاحيت‌تحصيلي‌ ، ‏‎
.است‌‏‎ بيشتربوده‌‏‎ قبلي‌‏‎ مديران‌‏‎ از‏‎ نوري‌‏‎براي‌‏‎ لازم‌‏‎ تدابير‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎
قيمت‌‏‎ كاهش‌‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎
امير‏‎ با‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ :نفت‌‏‎
سعودي‌‏‎ عربستان‌‏‎ وليعهد‏‎ عبدالله‌‏‎
كرد‏‎ گفت‌وگو‏‎


رييس‌‏‎ خاتمي‌‏‎ محمد‏‎ سيد‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
امير‏‎ با‏‎ تلفني‌‏‎ تماس‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ ايران‌عصر‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
نفت‌‏‎ قيمت‌‏‎ موردكاهش‌‏‎ در‏‎ سعودي‌‏‎ عربستان‌‏‎ وليعهد‏‎ عبدالله‌‏‎
.كرد‏‎ گفت‌وگو‏‎
دو‏‎ دوستانه‌‏‎ روابط‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ ضمن‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ گفتگو‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
و‏‎ نفت‌‏‎ توليدكننده‌‏‎ عمده‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ خصوص‌هماهنگي‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎
كاهش‌‏‎ از‏‎ جهت‌جلوگيري‌‏‎ اوپك‌‏‎ سازمان‌نفت‌‏‎ در‏‎ لازم‌‏‎ تدابير‏‎ اتخاذ‏‎
.پرداخت‌‏‎ نظر‏‎ تبادل‌‏‎ به‌‏‎ نفت‌‏‎ قيمت‌‏‎ شديد‏‎
جمهوري‌‏‎ مواضع‌‏‎ تشريح‌‏‎ ضمن‌‏‎ تلفني‌‏‎ گفت‌وگوي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
بر‏‎ و‏‎ اظهار‏‎ نفت‌‏‎ قيمت‌‏‎ شديد‏‎ كاهش‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ اسلامي‌نگراني‌‏‎
دو‏‎ هماهنگي‌‏‎ و‏‎ آينده‌اوپك‌‏‎ اجلاس‌‏‎ در‏‎ تصميم‌مناسب‏‎ اتخاذ‏‎ لزوم‌‏‎
.كرد‏‎ تاكيد‏‎ مورد‏‎ دراين‌‏‎ كشور‏‎
گفتگو‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎ سعودي‌‏‎ عربستان‌‏‎ وليعهد‏‎ عبدالله‌‏‎ امير‏‎
كشورهاي‌‏‎ هماهنگي‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ ميان‌‏‎ تفاهم‌‏‎ به‌نقطه‌‏‎ دستيابي‌‏‎
بر‏‎ مبني‌‏‎ اوپك‌‏‎ اخير‏‎ اجلاس‌‏‎ نسبت‌به‌‏‎ نفت‌‏‎ توليدكننده‌‏‎ عمده‌‏‎
.شمرد‏‎ لازم‌‏‎ را‏‎ عضو‏‎ كشورهاي‌‏‎ صادرات‌‏‎ كاهش‌‏‎رئيس‌جمهوري‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ حكم‌‏‎ با‏‎
وزارت‌‏‎ سرپرست‌‏‎ تاج‌زاده‌‏‎ مصطفي‌‏‎
شد‏‎ كشور‏‎


خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎:سياسي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
به‌‏‎ را‏‎ تاج‌زاده‌‏‎ سيدمصطفي‌‏‎ طي‌حكمي‌آقاي‌‏‎ ديروز‏‎ عصر‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
.كرد‏‎ منصوب‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ سرپرست‌‏‎ عنوان‌‏‎
:است‌‏‎ شرح‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ حكم‌‏‎ متن‌‏‎
تاج‌زاده‌‏‎ سيدمصطفي‌‏‎ آقاي‌‏‎ جناب‏‎
بحمدالله‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ جنابعالي‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ اصل‌ 135‏‎ موجب‏‎ به‌‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ هستيد‏‎ اجرائي‌‏‎ و‏‎ فكري‌‏‎ توان‌‏‎ و‏‎ تعهد‏‎ و‏‎ ايمان‌‏‎ صاحب‏‎
مشاوران‌ ، ‏‎ همه‌معاونان‌ ، ‏‎ از‏‎ و‏‎ برمي‌گزينم‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ سرپرست‌‏‎
وزارتخانه‌‏‎ اين‌‏‎ كاركنان‌‏‎ و‏‎ مسئولان‌‏‎ ساير‏‎ و‏‎ استانداران‌‏‎
بردوش‌‏‎ كه‌‏‎ سنگيني‌‏‎ وظايف‌‏‎ انجام‌‏‎ در‏‎ جنابعالي‌‏‎ كه‌با‏‎ مي‌خواهم‌‏‎
.عمل‌آورند‏‎ به‌‏‎ را‏‎ همكاري‌‏‎ نهايت‌‏‎ داريد ، ‏‎
خاتمي‌‏‎ محمد‏‎ سيد‏‎ناطق‌‏‎ به‌‏‎ رسمي‌‏‎ نامه‌اي‌‏‎ در‏‎
راي‌گيري‌‏‎ مجلس‌‏‎ نماينده‌‏‎ نوري‌25‏‎
مخدوش‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ استيضاح‌‏‎
اعلام‌كردند‏‎


حضور‏‎ نماينده‌‏‎ مجلس‌ 260‏‎ در‏‎ نمايندگان‌‏‎ اين‌‏‎ اعتقاد‏‎ به‌‏‎
!آمد‏‎ بيرون‌‏‎ راي‌‏‎ برگه‌‏‎ راي‌ 265‏‎ گلدانهاي‌‏‎ از‏‎ اما‏‎ داشتند‏‎

آراي‌‏‎ قرائت‌‏‎ و‏‎ راي‌گيري‌‏‎ پايان‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎:سياسي‌‏‎ سرويس‌‏‎
اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ پنج‌‏‎ و‏‎ نمايندگان‌بيست‌‏‎
مخدوش‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ نوري‌‏‎ ناطق‌‏‎ آقاي‌‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ نامه‌اي‌رسمي‌‏‎ در‏‎
.شدند‏‎ مجدد‏‎ راي‌گيري‌‏‎ خواستار‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ آراءاعتراض‌‏‎ بودن‌‏‎
و‏‎ سربند‏‎ نماينده‌‏‎ آستانه‌‏‎ رضا‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
مجلس‌‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ اعضاي‌‏‎ مجموع‌‏‎:‎گفت‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎ به‌‏‎ اراك‌‏‎ شازند‏‎
تعداد 137‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بود ، ‏‎ راي‌‏‎ ماخوذه‌ 265‏‎ آراي‌‏‎ اما‏‎ نفر‏‎ ‎‏‏260‏‎
اعلام‌‏‎ ممتنع‌‏‎ نفر‏‎ و 11‏‎ مخالف‌‏‎ نفر‏‎ استيضاح‌ ، 117‏‎ موافق‌‏‎ نفر‏‎
كشور‏‎ وزير‏‎ به‌نفع‌‏‎ اضافي‌‏‎ راي‌‏‎ پنج‌‏‎ بگيريم‌‏‎ فرض‌‏‎ اگر‏‎ حال‌‏‎ شدند‏‎
مخالف‌‏‎ آراء‏‎ و‏‎ راي‌‏‎ استيضاح‌ 132‏‎ موافقان‌‏‎ آراي‌‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎
راي‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ ترتيب‏‎ بدين‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ راي‌‏‎ جمعا 133‏‎ استيضاح‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ كسب‏‎ را‏‎ اعتماد‏‎
راي‌گيريهاي‌‏‎ تمام‌‏‎ در‏‎ گفت‌‏‎ نيز‏‎ خواف‌‏‎ نماينده‌‏‎ سلامي‌‏‎ ابراهيمباي‌‏‎
از‏‎ كمتر‏‎ راي‌‏‎ تا 8‏‎ بين‌ 2‏‎ هميشه‌‏‎ وزيران‌‏‎ استيضاح‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎
در‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ ريخته‌‏‎ گلدانها‏‎ به‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ افراد‏‎ تعداد‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ گلدان‌‏‎ وارد‏‎ اضافه‌‏‎ راي‌‏‎ استيضاح‌ 5‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎

به‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ امضاء‏‎ را‏‎ نامه‌اي‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ گفت‌25‏‎ وي‌‏‎
.كرده‌اند‏‎ اعتراض‌‏‎ شده‌‏‎ اخذ‏‎ آراء‏‎ بودن‌‏‎ مخدوش‌‏‎
خود‏‎ راي‌‏‎ عده‌اي‌‏‎ است‌‏‎ گفته‌‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ بيندازند‏‎ گلدان‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ داده‌اند‏‎ ديگران‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
درصدد‏‎ ما‏‎:گفت‌‏‎ ابراهيمباي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ بوده‌‏‎ قانون‌‏‎ خلاف‌‏‎ اين‌كار‏‎
سئوال‌‏‎ زير‏‎ را‏‎ مجلس‌‏‎ كساني‌‏‎ ما‏‎ به‌نظر‏‎ ولي‌‏‎ نيستيم‌‏‎ تضعيف‌مجلس‌‏‎
اضافي‌‏‎ آراي‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ تقلب‏‎ راي‌گيري‌ها‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌برند‏‎
.مي‌ريزند‏‎
راههاي‌‏‎ از‏‎ راست‌‏‎ جناح‌‏‎ گفت‌‏‎ نيز‏‎ كنگاور‏‎ نماينده‌‏‎ نظري‌نيا‏‎
پيش‌‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎.‎كرد‏‎ جمع‌‏‎ را‏‎ وزير‏‎ اعتماد‏‎ عدم‌‏‎ راي‌‏‎ غيرمشروع‌‏‎
نفر‏‎ وزير ، 137‏‎ سخنان‌‏‎ شنيدن‌‏‎ و‏‎ استيضاح‌‏‎ جلسه‌‏‎ ازبرگزاري‌‏‎
.ندهند‏‎ راي‌‏‎ وزير‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ شده‌‏‎ هم‌قسم‌‏‎
قرار‏‎ فشار‏‎ تحت‌‏‎ به‌شدت‌‏‎ را‏‎ مستقل‌‏‎ گروه‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ آنها‏‎ حتي‌‏‎
خود‏‎ نظر‏‎ از‏‎ تا‏‎ مي‌خواستند‏‎ آنها‏‎ از‏‎ زياد‏‎ اصرار‏‎ با‏‎ و‏‎ دادند‏‎
مامور‏‎ را‏‎ افرادي‌‏‎ حتي‌‏‎.‎بپذيرند‏‎ را‏‎ آنها‏‎ عقيده‌‏‎ و‏‎ عدول‌كرده‌‏‎
به‌نفع‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ آراء‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ بعضي‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ تا‏‎ كردند‏‎
راي‌گيري‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ مجلس‌‏‎ عادي‌‏‎ جو‏‎ حركات‌‏‎ اين‌‏‎.‎بگيرند‏‎ خود‏‎
سابق‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ استيضاح‌‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎ نظري‌نيا‏‎.مي‌كرد‏‎ مخدوش‌‏‎
برعكس‌‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎ ولي‌‏‎ شد‏‎ كار‏‎ وارد‏‎ توان‌‏‎ تمام‌‏‎ با‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎
.كرد‏‎ عمل‌‏‎
در‏‎ خود‏‎ اهداف‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ براي‌‏‎ راست‌‏‎ جناح‌‏‎:افزود‏‎ نظري‌نيا‏‎
به‌‏‎ اقدام‌‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ و‏‎ شوراها‏‎ خبرگان‌ ، ‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎
.كرد‏‎ نوري‌‏‎ استيضاح‌آقاي‌‏‎
نوبت‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ گفته‌‏‎ جناح‌‏‎ اين‌‏‎ خصوصي‌‏‎ جلسات‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
.رسيد‏‎ خواهد‏‎ نيز‏‎ ارشاد‏‎ وزير‏‎
را‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ به‌‏‎ اعتماد‏‎ عدم‌‏‎ راي‌‏‎ نيز‏‎ ياسوج‌‏‎ نماينده‌‏‎ موسوي‌‏‎
همدلي‌‏‎ براي‌‏‎ رهبري‌‏‎ توصيه‌هاي‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎ خلاف‌شعارهاي‌‏‎
كاملا‏‎ راست‌‏‎ جريان‌‏‎ برخورد‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ عنوان‌‏‎ ومجلس‌‏‎ دولت‌‏‎
خواهند‏‎ پيش‌‏‎ خود‏‎ اهداف‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ تا‏‎ آنها‏‎ است‌و‏‎ سياسي‌‏‎
.رفت‌‏‎
كه‌‏‎ بود‏‎ اين‌‏‎ نشاندهنده‌‏‎ شدن‌ 137نماينده‌‏‎ هم‌قسم‌‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ تصميم‌‏‎ و‏‎ نداشتند‏‎ نوري‌‏‎ آقاي‌‏‎ پاسخ‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ كاري‌‏‎ آقايان‌‏‎
.بودند‏‎ گرفته‌‏‎ قبل‌‏‎ از‏‎
خواهد‏‎ مردم‌‏‎ براي‌‏‎ جوابي‌‏‎ چه‌‏‎ مجلس‌‏‎ نمي‌دانم‌‏‎ من‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ قطعا‏‎ رئيس‌جمهور‏‎ آقاي‌‏‎ كه‌‏‎ داشت‌؟هرچند‏‎
.است‌‏‎ همين‌‏‎ نيز‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ ما‏‎ انتظار‏‎ و‏‎ داد‏‎ خواهند‏‎ ادامه‌‏‎
كشور‏‎ وزير‏‎ به‌‏‎ اعتماد‏‎ عدم‌‏‎ راي‌‏‎ نيز‏‎ اصفهان‌‏‎ نماينده‌‏‎ تاج‌الدين‌‏‎
اين‌‏‎ اگرچه‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ مظلوميت‌‏‎ رانشاندهنده‌‏‎
بر‏‎ نسبت‌‏‎ همان‌‏‎ به‌‏‎ ولي‌‏‎ بود‏‎ خواهد‏‎ دولت‌‏‎ بر‏‎ ضربه‌اي‌‏‎ مجلس‌‏‎ حركت‌‏‎
نماينده‌‏‎ انصاري‌‏‎ مجيد‏‎:افزود‏‎ خواهد‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ محبوبيت‌‏‎
كابينه‌‏‎ در‏‎ نوري‌‏‎ آقاي‌‏‎ نبودن‌‏‎ گفت‌ ، ‏‎ خبرنگاران‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ تهران‌‏‎
درحقيقت‌‏‎ اعتماد‏‎ عدم‌‏‎ راي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ دولت‌‏‎ به‌‏‎ لطمه‌اي‌‏‎
خلاف‌گويي‌‏‎ به‌‏‎ ايشان‌‏‎ كردن‌‏‎ متهم‌‏‎ و‏‎ رئيس‌جمهور‏‎ به‌‏‎ توهين‌‏‎ نوعي‌‏‎
سخنان‌‏‎ به‌ويژه‌‏‎ استيضاح‌كنندگان‌‏‎ سخنان‌‏‎ مردم‌‏‎ اگر‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎.‎است‌‏‎
صحبت‌ها‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شوند‏‎ متوجه‌‏‎ دقيقا‏‎ رابشنوند‏‎ باهنر‏‎ آقاي‌‏‎
.كشور‏‎ وزارت‌‏‎ نه‌‏‎ دولت‌بود‏‎ مشي‌‏‎ خط‏‎ عليه‌‏‎
آقايان‌‏‎ از‏‎ بعضي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مهمي‌‏‎ جاي‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎:گفت‌‏‎ انصاري‌‏‎
مديران‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ آينده‌‏‎ دوره‌هاي‌‏‎ براي‌‏‎ بايد‏‎ فكرمي‌كنند‏‎
به‌عنوان‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ و‏‎ باشند‏‎ خاص‌‏‎ جناح‌‏‎ از‏‎ كشور‏‎ سياسي‌‏‎
.باشد‏‎ آنها‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ بايد‏‎ قدرت‌‏‎ پايگاه‌‏‎
وزير‏‎ به‌‏‎ مجلس‌‏‎ اعتماد‏‎ عدم‌‏‎ راي‌‏‎ نيز‏‎ قوچان‌‏‎ نماينده‌‏‎ ذاكري‌‏‎
خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ انديشه‌هاي‌‏‎ و‏‎ افكار‏‎ به‌‏‎ اعتماد‏‎ عدم‌‏‎ راي‌‏‎ كشوررا‏‎
وزير‏‎ از‏‎ رئيس‌جمهور‏‎ محكم‌‏‎ حمايت‌هاي‌‏‎ عليرغم‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ذكر‏‎
مي‌رسد‏‎ به‌نظر‏‎ و‏‎.‎داد‏‎ اعتماد‏‎ عدم‌‏‎ راي‌‏‎ راست‌‏‎ جناح‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ كشور‏‎
آقاي‌‏‎ افكار‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كابينه‌‏‎ در‏‎ ديگري‌‏‎ فرد‏‎ آنها‏‎ بعدي‌‏‎ هدف‌‏‎
.است‌‏‎ نزديكتر‏‎ خاتمي‌‏‎
و‏‎ كرد‏‎ ذكر‏‎ راي‌گيري‌‏‎ بودن‌‏‎ مخدوش‌‏‎ را‏‎ اضافي‌‏‎ راي‌‏‎ پنج‌‏‎ وجود‏‎ وي‌‏‎
نمايندگان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ اعتبارنامه‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ سوم‌‏‎ دوره‌‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎
راي‌گيري‌‏‎ بود‏‎ حاضر‏‎ تعداد‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ آراء‏‎ تعداد‏‎ چون‌‏‎ شد‏‎ راي‌گيري‌‏‎
كجا‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ اضافي‌‏‎ آراي‌‏‎ كه‌‏‎ شود‏‎ مشخص‌‏‎ تا‏‎ آمد‏‎ به‌عمل‌‏‎ مجدد‏‎
محاكمه‌‏‎ بر‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ استيضاح‌‏‎ تاثير‏‎ مورد‏‎ در‏‎ وي‌‏‎.‎است‌‏‎ بوده‌‏‎
خودشان‌‏‎ براي‌‏‎ آقايان‌‏‎ كه‌‏‎ هرچند‏‎ ندارد‏‎ خاصي‌‏‎ تاثير‏‎:‎شهردارگفت‌‏‎
.محاسباتي‌كرده‌اند‏‎دولت‌رئيس‌جمهوري‌‏‎ هيات‌‏‎ نشست‌‏‎ در‏‎
شجاعانه‌‏‎ اقدامهاي‌‏‎ و‏‎ شهامت‌‏‎ از‏‎
كرد‏‎ سپاسگزاري‌‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎


توسعه‌‏‎ و‏‎ امنيت‌‏‎ راه‌‏‎ شود‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ هركس‌‏‎:خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
داد‏‎ خواهد‏‎ ادامه‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ سياسي‌‏‎

عصر‏‎ نشست‌‏‎ در‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎ آقاي‌‏‎:سياسي‌‏‎ سرويس‌‏‎
شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ اعتماد‏‎ عدم‌‏‎ راي‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ دولت‌‏‎ هيات‌‏‎ ديروز‏‎
است‌‏‎ مجلس‌‏‎ حقوق‌‏‎ از‏‎ استيضاح‌‏‎:كرد‏‎ تاكيد‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ به‌‏‎ اسلامي‌‏‎
محترم‌احترام‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ تصميم‌‏‎ به‌‏‎ حال‌ ، ‏‎ همه‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ و‏‎
.مي‌گذاريم‌‏‎
آمد ، ‏‎ پيش‌‏‎ كه‌‏‎ وضعي‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ ما‏‎ اگرچه‌‏‎:‎گفت‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
كشور‏‎ وزارت‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ هيات‌‏‎ در‏‎ را‏‎ نوري‌‏‎ حضورآقاي‌‏‎ و‏‎ متاثريم‌‏‎
قانون‌‏‎ تابع‌‏‎ همه‌‏‎ ما‏‎ حال‌ ، ‏‎ به‌هر‏‎ ولي‌‏‎ مي‌دانستيم‌‏‎ مناسب‏‎ و‏‎ نافع‌‏‎
دولت‌‏‎ كه‌‏‎ بزرگ‌ديگري‌‏‎ مسائل‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ را‏‎ مساله‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ هستيم‌‏‎
.مي‌دانيم‌‏‎ حل‌‏‎ قابل‌‏‎ دارد ، ‏‎ پيش‌رو‏‎
و‏‎ شجاعت‌‏‎ كه‌با‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ در‏‎ همكارانش‌‏‎ و‏‎ نوري‌‏‎ آقاي‌‏‎ از‏‎ وي‌‏‎
كشور‏‎ سياسي‌‏‎ توسعه‌‏‎ و‏‎ امنيت‌‏‎ راه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ مهمي‌‏‎ اقدامهاي‌‏‎ شهامت‌‏‎
سمت‌‏‎ در‏‎ كس‌‏‎ هر‏‎:افزود‏‎ و‏‎ كرد‏‎ سپاسگزاري‌‏‎.داده‌اند‏‎ انجام‌‏‎
.داد‏‎ خواهد‏‎ ادامه‌‏‎ را‏‎ راه‌‏‎ اين‌‏‎ بگيرد ، ‏‎ قرار‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎
تجربيات‌‏‎ و‏‎ توان‌‏‎ از‏‎ حتما‏‎ دولت‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ تصريح‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ استفاده‌‏‎ به‌خوبي‌‏‎ نوري‌‏‎ آقاي‌‏‎
به‌‏‎ مربوط‏‎ پيشنهاد‏‎ چند‏‎ دولت‌ ، ‏‎ هيات‌‏‎ يكشنبه‌‏‎ روز‏‎ نشست‌‏‎ در‏‎
.رسيد‏‎ به‌تصويب‏‎ و‏‎ مطرح‌‏‎ نيز‏‎ اجرايي‌‏‎ دستگاههاي‌‏‎
اين‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ اصفهان‌‏‎ همراه‌‏‎ تلفن‌‏‎ شركت‌‏‎ اساسنامه‌‏‎ تصويب‏‎
.بود‏‎ مصوبات‌‏‎رئيس‌جمهوري‌‏‎ با‏‎ دقيقه‌‏‎ يك‌‏‎
رئيس‌جمهوري‌‏‎ با‏‎ دقيقه‌‏‎ يك‌‏‎ مي‌توانستيد‏‎ و‏‎ داشتيد‏‎ فرصتي‌‏‎ اگر‏‎
مي‌گذاشتيد؟‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎ با‏‎ را‏‎ موضوعي‌‏‎ چه‌‏‎ كنيد‏‎ صحبت‌‏‎
را‏‎ ماجوانان‌‏‎ حرمت‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎باشد‏‎ طرفه‌‏‎ دو‏‎ بايد‏‎ احترام‌‏‎
آنها‏‎ كه‌به‌‏‎ باشند‏‎ داشته‌‏‎ انتظار‏‎ نبايد‏‎ نمي‌دارند‏‎ نگه‌‏‎
.بگذاريم‌‏‎ احترام‌‏‎
محسوب‏‎ جرم‌‏‎ خود‏‎ شعور ، ‏‎ كه‌‏‎ جهل‌‏‎ روزگار‏‎ ماكودر‏‎ -‎ق‌‏‎.الف‌‏‎
گناه‌‏‎ دل‌‏‎ دليري‌‏‎ و‏‎ روح‌‏‎ بلندي‌‏‎ كه‌‏‎ زمانه‌اي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌شد‏‎
خاطر‏‎ به‌‏‎ سالگي‌‏‎ در 33‏‎ را‏‎ عين‌القضاه‌‏‎ مي‌رفت‌ ، ‏‎ بشمار‏‎ نابخشودني‌‏‎
.كردند‏‎ آجين‌‏‎ شمع‌‏‎ انديشه‌‏‎ گستاخي‌‏‎ و‏‎ احساس‌‏‎ آگاهي‌ ، ‏‎
گرسنه‌ايم‌‏‎ بيشتر‏‎ ما‏‎ كنيد‏‎ مزينان‌باور‏‎ -(‎!)‎شريعتي‌‏‎ علي‌‏‎
.آزادي‌‏‎ تشنه‌‏‎ تا‏‎
كتابخانه‌‏‎ جديد‏‎ ساختمان‌‏‎ ساخت‌‏‎ كامياران‌نگذاريد‏‎ -‎كمانگر‏‎
به‌‏‎ تلاش‌‏‎ و‏‎ زحمت‌‏‎ سالها‏‎ بعداز‏‎ كه‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ ملي‌‏‎
.شود‏‎ متوقف‌‏‎ است‌ ، ‏‎ رسيده‌‏‎ اينجا‏‎
انتخابات‌‏‎ دوران‌‏‎ از‏‎ خود‏‎ خاطرات‌‏‎ دارم‌‏‎ دانشجوتقاضا‏‎ -‎ص‌‏‎.م‌‏‎
.كنيد‏‎ چاپ‌‏‎ را‏‎
جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ عمر‏‎ از‏‎ شاهروديكسال‌‏‎ -‎كياني‌‏‎ خطيب‏‎ علي‌‏‎
انجام‌‏‎ كرده‌‏‎ تحصيل‌‏‎ جوانان‌‏‎ براي‌‏‎ هيچ‌گونه‌كاري‌‏‎ و‏‎ گذشت‌‏‎ شما‏‎
دل‌‏‎ در‏‎ را‏‎ شما‏‎ مهر‏‎ خداوند‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ حسابي‌‏‎ چه‌‏‎ نمي‌دانم‌‏‎ ولي‌‏‎ نشد‏‎
.مي‌كنيم‌‏‎ صبر‏‎.كاشت‌‏‎ ما‏‎
راهپيمايي‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ و‏‎ شما‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎ خاطر‏‎ م‌به‌‏‎ -عباس‌‏‎
و‏‎ كشور‏‎ به‌‏‎ خائن‌‏‎.‎.. و‏‎ اوباش‌‏‎ را‏‎ دانشجويان‌‏‎ دوم‌خرداد ، ‏‎
كه‌جواب‏‎ مي‌دانيم‌‏‎ چون‌‏‎.‎مي‌كنيم‌‏‎ تحمل‌‏‎ ولي‌‏‎.‎ناميدند‏‎ اسلام‌‏‎
.است‌‏‎ خاموشي‌‏‎ ابلهان‌‏‎
.مي‌شوند‏‎ حبيباش‌‏‎ مردم‌‏‎ خداست‌‏‎ حبيب‏‎ كه‌‏‎ دانشجوكسي‌‏‎ -اميد‏‎
كوتاه‌‏‎ جوانان‌‏‎ عمر‏‎ كند‏‎ بيداد‏‎ و‏‎ الف‌جور‏‎.‎-‎ه‏‎
كنيد‏‎ داد‏‎ بهرخدا‏‎ وطن‌‏‎ بزرگان‌‏‎ اي‌‏‎
ويران‌‏‎ موري‌‏‎ خانه‌‏‎ شما ، ‏‎ جور‏‎ از‏‎ شد‏‎ گر‏‎
كنيد‏‎ آباد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ محال‌‏‎ خويش‌‏‎ خانه‌‏‎
دشمنان‌‏‎ شما‏‎ مخالفان‌‏‎(‎بهار‏‎ محمدتقي‌‏‎ از‏‎ شعر‏‎)‎ نام‌‏‎ بدون‌‏‎
آنها‏‎ ما‏‎ مي‌دانند‏‎ چون‌‏‎ ملت‌اند‏‎ ما‏‎ دشمن‌‏‎ بلكه‌‏‎ نيستند‏‎ شما‏‎
.نداريم‌‏‎ رادوست‌‏‎
زندگي‌‏‎ ما‏‎ كن‌‏‎ هديه‌‏‎ ما‏‎ به‌‏‎ آزادي‌‏‎ اصفهان‌تو‏‎ -عسگري‌‏‎ حسيني‌‏‎
زندگي‌‏‎ اميد‏‎.‎مي‌كنيم‌‏‎ هديه‌‏‎ تو‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎
به‌‏‎ را‏‎ شما‏‎ افتاده‌اند‏‎ رسمي‌‏‎ تعطيلات‌‏‎ جان‌‏‎ به‌‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎
.بكنيد‏‎ كاري‌‏‎ خدا‏‎
ساله‌‏‎ رمضاني‌ 35‏‎ علي‌‏‎
كارآمدن‌‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ رهبران‌‏‎ تمامي‌‏‎ شريعتي‌‏‎ دكتر‏‎ قول‌‏‎ به‌‏‎
محافظه‌كار‏‎ رسيدند‏‎ قدرت‌‏‎ به‌‏‎ محض‌اينكه‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎ انقلابي‌‏‎
چطور؟‏‎ شما‏‎.‎مي‌شوند‏‎
مشهد‏‎ ناب‏‎ سعيد‏‎
طرفداران‌‏‎ و‏‎ حاميان‌‏‎ به‌‏‎ سكوت‌‏‎ بااين‌‏‎ مي‌دانيد‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ جناب‏‎
مي‌زنيد؟‏‎ لطمه‌‏‎ خود‏‎
ع‌‏‎-م‌‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ دبير‏‎ تهران‌‏‎

پستي‌‏‎ صندوق‌‏‎ آفريقا‏‎ خيابان‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎:‎نامه‌‏‎ درونگار2058811 ، ‏‎
بررسي‌‏‎ گروه‌‏‎ همشهري‌ ، ‏‎ روزنامه‌‏‎ كدپستي‌ 19156‏‎ ‎‏‏5446/19395 ،‏‎
افكار‏‎


© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.