شماره‌ 1663‏‎ ‎‏‏،‏‎ 10 October 98 شنبه‌ 18مهر 1377 ، ‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Business
Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Interview
Last Page
را‏‎ نيوكمپ‌‏‎ "كلايورت‌‏‎ پاتريك‌‏‎"
؟‏‎!مي‌كند‏‎ تسخير‏‎

آسيا‏‎ جوانان‌‏‎ واليبال‌‏‎
داديم‌ ، ‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ ژاپن‌‏‎ (تهران‌‏‎)‎
استرالياست‌‏‎ نوبت‌‏‎ امروز‏‎

باشگاههاي‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
مغلوب‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ "پاس‌‏‎" آسيا‏‎
شد‏‎ "الطلبه‌‏‎"

عراق‌‏‎ هوايي‌‏‎ نيروي‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎
كرد‏‎ مساوي‌‏‎ بغداد‏‎ در‏‎

در‏‎ ايران‌‏‎ بازان‌‏‎ شطرنج‌‏‎ ناكامي‌‏‎
روسيه‌‏‎ جهاني‌‏‎ پيكارهاي‌‏‎ هشتم‌‏‎ دور‏‎

باشگاههاي‌‏‎ بسكتبال‌‏‎
شد‏‎ هما‏‎ مغلوب‏‎ ساينا‏‎ ايران‌‏‎

جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ نتايج‌‏‎ تابلوي‌‏‎
آزادگان‌‏‎

را‏‎ نيوكمپ‌‏‎ "كلايورت‌‏‎ پاتريك‌‏‎"
؟‏‎!مي‌كند‏‎ تسخير‏‎


فوتبال‌‏‎ انتقالات‌‏‎ و‏‎ نقل‌‏‎ زمان‌‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ ساعت‌‏‎ چند‏‎ تنها‏‎ حاليكه‌‏‎ در‏‎
جهان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ بهترين‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ دو‏‎ بود‏‎ مانده‌‏‎ باقي‌‏‎ اسپانيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎
ميلان‌‏‎ از‏‎ هلندي‌‏‎ كلايورت‌‏‎ پاتريك‌‏‎.‎كردند‏‎ امضاء‏‎ قرارداد‏‎ جديد‏‎ باشگاههاي‌‏‎ با‏‎
خود‏‎ قرارداد‏‎ ايتاليايي‌‏‎ "ويه‌ري‌‏‎ كريستين‌‏‎" و‏‎ پيوست‌‏‎ بارسلونا‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ جدا‏‎
.درآمد‏‎ لازيو‏‎ عضويت‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ فسخ‌‏‎ مادريد‏‎ آتلتيكو‏‎ با‏‎ را‏‎
پول‌‏‎ اين‌‏‎ بيشتر‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ هزينه‌‏‎ پوند‏‎ ميليون‌‏‎ بازيكن‌ 28‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ انتقال‌‏‎ براي‌‏‎
.بود‏‎ "ويه‌ري‌‏‎" به‌‏‎ متعلق‌‏‎
بهترين‌‏‎ عنوان‌‏‎ و‏‎ رساند‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ اسپانيا‏‎ ليگ‌‏‎ در‏‎ گل‌‏‎ قبل‌ 24‏‎ فصل‌‏‎ "ويه‌ري‌‏‎"
تنها 6‏‎ بازي‌‏‎ در 27‏‎ كلايورت‌‏‎ اما‏‎ داد‏‎ اختصاص‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ رقابتها‏‎ اين‌‏‎ گلزن‌‏‎
.كرد‏‎ گلزني‌‏‎ ميلان‌‏‎.ث‌‏‎.‎آ‏‎ براي‌‏‎ بار‏‎
كلايورت‌‏‎ اما‏‎ كرد‏‎ خواهد‏‎ بازي‌‏‎ سالاس‌‏‎ مارسلو‏‎ كنار‏‎ در‏‎ لازيو‏‎ در‏‎ "ويه‌ري‌‏‎"
رقابت‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ مهاجمان‌‏‎ ساير‏‎ با‏‎ بايد‏‎ تيم‌‏‎ اصلي‌‏‎ تركيب‏‎ در‏‎ گرفتن‌‏‎ قرار‏‎ براي‌‏‎
.كند‏‎
پوند‏‎ ميليون‌‏‎ كلايورت‌ 5/8‏‎ گرفتن‌‏‎ خدمت‌‏‎ به‌‏‎ براي‌‏‎ بارسلونا‏‎ باشگاه‌‏‎ مسئولان‌‏‎
يونايتد‏‎ منچستر‏‎ و‏‎ آرسنال‌‏‎ باشگاه‌‏‎ دو‏‎ بارسلونا ، ‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ البته‌‏‎.‎پرداختند‏‎
با‏‎ قرارداد‏‎ امضاي‌‏‎ براي‌‏‎ كلايورت‌‏‎ اما‏‎ بودند‏‎ كلايورت‌‏‎ گرفتن‌‏‎ خدمت‌‏‎ به‌‏‎ خواهان‌‏‎
دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ سالانه‌‏‎ دستمزد‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ پوند‏‎ ميليون‌‏‎ خواهان‌ 3‏‎ آن‌‏‎
.شدند‏‎ منصرف‌‏‎ كلايورت‌‏‎ خريد‏‎ از‏‎ انگليسي‌‏‎ باشگاه‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آندرسون‌‏‎ سوني‌‏‎ ما‏‎:‎گفت‌‏‎ بارسلونا‏‎ باشگاه‌‏‎ مربي‌‏‎ "ون‌گال‌‏‎ لوئيس‌‏‎"
كلايورت‌‏‎ از‏‎ همزمان‌‏‎ نمي‌توانيم‌‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ داريم‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ نوك‌‏‎ مهاجم‌‏‎
يكي‌‏‎ بازي‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎.‎كنيم‌‏‎ استفاده‌‏‎ تيم‌‏‎ اصلي‌‏‎ تركيب‏‎ در‏‎ آندرسون‌‏‎ و‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ نيمكت‌نشين‌‏‎ آنها‏‎ از‏‎
مخالفت‌‏‎ علي‌رغم‌‏‎ را‏‎ جوان‌‏‎ كلايورت‌‏‎ بود ، ‏‎ آژاكس‌‏‎ مربي‌‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎ ون‌گال‌‏‎
به‌‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ چرده‌‏‎ سيه‌‏‎ بازيكن‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ قرار‏‎ تيمش‌‏‎ اصلي‌‏‎ تركيب‏‎ در‏‎ مطبوعات‌‏‎
فصل‌‏‎ كلايورت‌‏‎ البته‌‏‎.داد‏‎ گال‌‏‎ ون‌‏‎ اعتماد‏‎ به‌‏‎ مناسبي‌‏‎ پاسخ‌‏‎ گل‌‏‎ رساندن‌ 18‏‎ ثمر‏‎
.بود‏‎ ناموفق‌‏‎ بسيار‏‎ ميلان‌‏‎.‎ث‌‏‎.آ‏‎ در‏‎ قبل‌‏‎
او‏‎.‎بود‏‎ فوق‌العاده‌‏‎ آژاكس‌‏‎ در‏‎ بازي‌‏‎ فصل‌‏‎ اولين‌‏‎ در‏‎ كلايورت‌‏‎:‎گفت‌‏‎ "ون‌گال‌‏‎"
همين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ ما‏‎ براي‌‏‎ زيادي‌‏‎ گلهاي‌‏‎ رساندن‌‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ براي‌‏‎ لازم‌‏‎ پتانسيل‌‏‎
.كرديم‌‏‎ امضاء‏‎ قرارداد‏‎ باوي‌‏‎ دليل‌‏‎
رسيده‌‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ اسپانيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ انتقالات‌‏‎ و‏‎ نقل‌‏‎ زمان‌‏‎ آنكه‌‏‎ با‏‎
.هستند‏‎ "دي‌بوئر‏‎" برادران‌‏‎ گرفتن‌‏‎ خدمت‌‏‎ به‌‏‎ خواهان‌‏‎ كماكان‌‏‎ بارسلونايي‌ها‏‎ اما‏‎
رايزيگر ، ‏‎ مايكل‌‏‎ هسپ‌ ، ‏‎ رود‏‎ وي‌ ، ‏‎ هموطنان‌‏‎ چون‌‏‎ نيست‌‏‎ غريبه‌‏‎ نيوكمپ‌‏‎ در‏‎ كلايورت‌‏‎
.دارند‏‎ عضويت‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ زندن‌‏‎ بودوين‌‏‎ و‏‎ كوكو‏‎ فيليپ‌‏‎ بوگارد ، ‏‎ وينستون‌‏‎
هلندي‌‏‎ هم‌‏‎ بارسلونا‏‎ مربي‌‏‎ كمك‌‏‎ و‏‎ مربي‌‏‎ كومان‌‏‎ رونالد‏‎ و‏‎ گال‌‏‎ ون‌‏‎ لوئيس‌‏‎ همچنين‌‏‎
.هستند‏‎
علاوه‌‏‎ خواسته‌اند ، ‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ خارجي‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ از‏‎ بارسلونا‏‎ باشگاه‌‏‎ مسئولان‌‏‎
وفق‌‏‎ كاتولونيا‏‎ بر‏‎ حاكم‌‏‎ شرايط‏‎ با‏‎ را‏‎ خود‏‎ قبول‌ ، ‏‎ قابل‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ ارائه‌‏‎ بر‏‎
.دهند‏‎
بيش‌‏‎ را‏‎ خويش‌‏‎ شايستگي‌هاي‌‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ جوان‌‏‎ كلايورت‌‏‎ براي‌‏‎ مكان‌‏‎ بهترين‌‏‎ بارسلونا‏‎
.دهد‏‎ بروز‏‎ پيش‌‏‎ از‏‎
فينال‌‏‎ در‏‎ را‏‎ آژاكس‌‏‎ تيم‌‏‎ پيروزي‌‏‎ گل‌‏‎ داشت‌‏‎ سن‌‏‎ سال‌‏‎ تنها 18‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎ كلايورت‌‏‎
.رساند‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ اروپا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ جام‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎
از‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ حاضر‏‎ دادگاه‌‏‎ در‏‎ غيرعمد‏‎ قتل‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ بعد‏‎ يكسال‌‏‎ اما‏‎
.گرفت‌‏‎ قرار‏‎ نامطلوبي‌‏‎ شرايط‏‎ در‏‎ رواني‌‏‎ و‏‎ روحي‌‏‎ لحاظ‏‎
اسپانيا‏‎ فوتبال‌‏‎ وانتقالات‌‏‎ نقل‌‏‎ فصل‌‏‎ بازيكن‌‏‎ گرانترين‌‏‎ كه‌‏‎ كلايورت‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎
.گرفت‌‏‎ خدمت‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ آرژانتيني‌‏‎ پلگرنيو‏‎ موريسيو‏‎ بارسلونا‏‎ بود ، ‏‎
نقل‌‏‎ زمان‌‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ دقيقه‌‏‎ سه‌‏‎ تنها‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ بتيس‌‏‎ رئال‌‏‎ تيم‌‏‎ ديگر ، ‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎
تيم‌‏‎ مدافع‌‏‎ سلسوآيالا‏‎ با‏‎ بود‏‎ مانده‌‏‎ باقي‌‏‎ زمان‌‏‎ اسپانيا‏‎ فوتبال‌‏‎ وانتقالات‌‏‎
.كرد‏‎ امضا‏‎ قرارداد‏‎ پاراگوئه‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎
دنيلسون‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ پوندي‌‏‎ ميليون‌‏‎ قرارداد 20‏‎ امضاي‌‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ "ويه‌ري‌‏‎ كريستين‌‏‎"
انتقال‌‏‎.‎داد‏‎ اختصاص‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ جهان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ بازيكن‌‏‎ گرانترين‌‏‎ عنوان‌‏‎
مادريد‏‎ آتلتيكو‏‎ از‏‎ وي‌‏‎ نمي‌كرد‏‎ تصور‏‎ هيچكس‌‏‎ كه‌‏‎ گرفت‌‏‎ صورت‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ "ويه‌ري‌‏‎"
.شود‏‎ جدا‏‎
.گرفت‌‏‎ مادريد‏‎ ترك‌‏‎ به‌‏‎ تصميم‌‏‎ "ساچي‌‏‎ آريگو‏‎" با‏‎ نظر‏‎ اختلاف‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ "ويه‌ري‌‏‎"
را‏‎ اسپانيا‏‎ فوتبال‌‏‎ در‏‎ بازي‌‏‎ انگيزه‌‏‎ ويه‌ري‌‏‎ اسپانيا ، ‏‎ روزنامه‌هاي‌‏‎ نوشته‌‏‎ به‌‏‎
ازدواج‌‏‎ رم‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎ ايتاليايي‌‏‎ دختر‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ داشت‌‏‎ قصد‏‎ چون‌‏‎ بود‏‎ داده‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎
و‏‎ مي‌كرد‏‎ افسردگي‌‏‎ و‏‎ دلتنگي‌‏‎ احساس‌‏‎ اسپانيا‏‎ در‏‎ "ويه‌ري‌‏‎" البته‌‏‎.‎كند‏‎
.بازگردد‏‎ خانواده‌‏‎ گرم‌‏‎ آغوش‌‏‎ به‌‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ مي‌خواست‌‏‎
براي‌‏‎ "ويه‌ري‌‏‎" بار‏‎ هر‏‎:گفت‌‏‎ مادريد‏‎ آتلتيكو‏‎ باشگاه‌‏‎ مدير‏‎ "جيل‌‏‎ جيزز‏‎"
آهنگ‌‏‎ اسپانيا‏‎ به‌‏‎ بازگشت‌‏‎ هنگام‌‏‎ در‏‎ مي‌رفت‌‏‎ ايتاليا‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ تعطيلات‌‏‎ گذراندن‌‏‎
.مي‌داد‏‎ سر‏‎ را‏‎ آتلتيكو‏‎ از‏‎ جدايي‌‏‎
پيشنهادي‌‏‎ مبلغ‌‏‎ اما‏‎ بپيوندد‏‎ يوونتوس‌‏‎ باشگاه‌‏‎ به‌‏‎ داشت‌‏‎ قصد‏‎ "ويه‌ري‌‏‎" همچنين‌‏‎
.بود‏‎ بيشتر‏‎ لازيو‏‎
مبلغ‌‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ ايتاليايي‌‏‎ باشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ مسئولان‌‏‎ البته‌‏‎
از‏‎ جدايي‌‏‎ براي‌‏‎ تمايلي‌‏‎ "ويه‌ري‌‏‎" اما‏‎ دادند‏‎ پيشنهاد‏‎ وي‌‏‎ به‌‏‎ پوند‏‎ ميليون‌‏‎ ‎‏‏25‏‎
.نداد‏‎ نشان‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎
يونتوس‌‏‎ از‏‎ پوندي‌‏‎ ميليون‌‏‎ قرارداد 13‏‎ امضاي‌‏‎ با‏‎ قبل‌‏‎ سال‌‏‎ تابستان‌‏‎ "ويه‌ري‌‏‎"
از‏‎ بسياري‌‏‎ مشكلات‌‏‎ با‏‎ ابتدا‏‎ در‏‎ او‏‎پيوست‌‏‎ مادريد‏‎ آتلتيكو‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ جدا‏‎
رساندن‌‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ با‏‎ و‏‎ داد‏‎ چهره‌‏‎ تغيير‏‎ ناگهان‌‏‎ اما‏‎ شد‏‎ مواجه‌‏‎ اسپانيا‏‎ فوتبال‌‏‎
.كرد‏‎ تصاحب‏‎ را‏‎ اسپانيا‏‎ فوتبال‌‏‎ طلايي‌‏‎ كفش‌‏‎ متعدد‏‎ گلهاي‌‏‎
براي‌‏‎ گل‌‏‎ رساندن‌ 5‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ با‏‎ و‏‎ درخشيد‏‎ هم‌‏‎ فرانسه‌‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ "ويه‌ري‌‏‎"
نهايي‌‏‎ چهارم‌‏‎ يك‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ ايتاليا‏‎ اگر‏‎ و‏‎ شد‏‎ مدعي‌‏‎ جام‌‏‎ طلايي‌‏‎ كفش‌‏‎ دريافت‌‏‎
داور‏‎" از‏‎ قدرتمند‏‎ مهاجم‌‏‎ اين‌‏‎ حتم‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ نمي‌خورد ، ‏‎ شكست‌‏‎ فرانسه‌‏‎ مقابل‌‏‎
.مي‌گرفت‌‏‎ سبقت‌‏‎ "سوكر‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ آنتيچ‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ معتقد‏‎ مادريد‏‎ آتلتيكو‏‎ سابق‌‏‎ مربي‌‏‎ "آنتيچ‌‏‎ رادومير‏‎"
:گفت‌‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ گفتگوي‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ "جيل‌‏‎" همچنين‌‏‎.‎اروپاست‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مهاجمان‌‏‎ بهترين‌‏‎
.كرد‏‎ نخواهم‌‏‎ عوض‌‏‎ رونالدو‏‎ هزار‏‎ هفتاد‏‎ با‏‎ را‏‎ "ويه‌ري‌‏‎" من‌‏‎
هنگامي‌‏‎ پيش‌‏‎ فصل‌‏‎ اواخر‏‎ در‏‎.نداشت‌‏‎ هم‌‏‎ آنتيچ‌‏‎ با‏‎ خوبي‌‏‎ ارتباط‏‎ "ويه‌ري‌‏‎" البته‌‏‎
همين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ گشود‏‎ انتقاد‏‎ به‌‏‎ لب‏‎ ويه‌ري‌‏‎ كرد ، ‏‎ نيكمت‌نشين‌‏‎ را‏‎ وي‌‏‎ آنتيچ‌ ، ‏‎ كه‌‏‎
.شد‏‎ جريمه‌‏‎ پوند‏‎ هزار‏‎ دليل‌ 10‏‎
با‏‎ كه‌‏‎ مي‌كردند‏‎ تصور‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ تماشاگران‌‏‎ آتلتيكو ، ‏‎ از‏‎ آنتيچ‌‏‎ جدايي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
خواهد‏‎ بازي‌‏‎ محبوبشان‌‏‎ تيم‌‏‎ براي‌‏‎ سال‌‏‎ چندين‌‏‎ ويه‌ري‌‏‎ مادريد ، ‏‎ به‌‏‎ ساچي‌‏‎ ورود‏‎
.كرد‏‎
مشخص‌‏‎ هنوز‏‎ اما‏‎ كرده‌‏‎ امضاء‏‎ ساله‌‏‎ چهار‏‎ قرارداد‏‎ لازيو‏‎ با‏‎ ويه‌ري‌‏‎ آنكه‌‏‎ با‏‎
سال‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ويه‌ري‌‏‎.‎آورد‏‎ خواهد‏‎ دوام‌‏‎ باشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ سال‌‏‎ چند‏‎ وي‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎
است‌‏‎ كرده‌‏‎ بازي‌‏‎ مختلف‌‏‎ باشگاه‌‏‎ براي‌ 9‏‎ تاكنون‌‏‎ شد‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ وارد‏‎ ‎‏‏1989‏‎
باب‏‎".‎كند‏‎ بازي‌‏‎ باشگاه‌‏‎ يك‌‏‎ براي‌‏‎ متوالي‌‏‎ سال‌‏‎ دو‏‎ كه‌‏‎ نداشته‌‏‎ سابقه‌‏‎ تاكنون‌‏‎ و‏‎
ميليون‌‏‎ ‎‏‏20‏‎"واقعا‏‎ پسرم‌‏‎ كه‌‏‎ نمي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎ من‌‏‎:مي‌گويد‏‎ كريستين‌‏‎ پدر‏‎ "ويه‌ري‌‏‎
!باشد‏‎ داشته‌‏‎ ارزش‌‏‎ پوند‏‎
برنابو‏‎ بازسازي‌‏‎
بازسازي‌‏‎ صرف‌‏‎ ميليون‌‏‎ از 2‏‎ بيش‌‏‎ تابستان‌ ، ‏‎ فصل‌‏‎ در‏‎ مادريد‏‎ رئال‌‏‎ باشگاه‌‏‎
ميليون‌‏‎ درازمدت‌ 10‏‎ در‏‎ باشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ البته‌‏‎.كرد‏‎ برنابو‏‎ سانتياگو‏‎ ورزشگاه‌‏‎
قسمت‌‏‎ جايگاه‌‏‎ در‏‎.‎كرد‏‎ خواهد‏‎ هزينه‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ بازسازي‌‏‎ براي‌‏‎ ديگر‏‎ پوند‏‎
صورت‌‏‎ به‌‏‎ تماشاگران‌‏‎ اينكه‌‏‎ تا‏‎ شده‌‏‎ نصب‏‎ صندلي‌‏‎ هزار‏‎ ورزشگاه‌ 16‏‎ اين‌‏‎ جنوبي‌‏‎
.نباشند‏‎ بازي‌ها‏‎ شاهد‏‎ ايستاده‌‏‎
اين‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ تا‏‎ شده‌‏‎ مدرنيزه‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ چمن‌‏‎ زمين‌‏‎ آبياري‌‏‎ سيستم‌‏‎ همچنين‌‏‎
.درآورند‏‎ حركت‌‏‎ به‌‏‎ زمين‌‏‎ روي‌‏‎ را‏‎ توپ‌‏‎ راحت‌تر‏‎ بتوانند‏‎ تيم‌‏‎
تبديل‌‏‎ باتلاق‌‏‎ به‌‏‎ هيچگاه‌‏‎ چمن‌‏‎ زمين‌‏‎ باراني‌ ، ‏‎ هواي‌‏‎ در‏‎ جديد‏‎ دستگاههاي‌‏‎ نصب‏‎ با‏‎
.شد‏‎ نخواهد‏‎
خود‏‎ اول‌‏‎ صفحات‌‏‎ در‏‎ پرسش‌‏‎ دو‏‎ اخير‏‎ هفته‌‏‎ چند‏‎ طي‌‏‎ مادريد‏‎ مطبوعات‌‏‎ ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎
و‏‎ دارد؟‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ خوبي‌‏‎ پاي‌‏‎ چپ‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ مادريد‏‎ رئال‌‏‎ آيا‏‎:‎كرده‌اند‏‎ مطرح‌‏‎
گاس‌‏‎ پرداخت‌؟‏‎ خواهد‏‎ مهاجمان‌‏‎ تغذيه‌‏‎ به‌‏‎ زمين‌‏‎ راست‌‏‎ جناح‌‏‎ در‏‎ بازيكني‌‏‎ چه‌‏‎
ما‏‎:‎مي‌گويد‏‎ پرسش‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ جواب‏‎ در‏‎ مادريد‏‎ رئال‌‏‎ تيم‌‏‎ هلندي‌‏‎ مربي‌‏‎ هيدينك‌‏‎
رائول‌ ، ‏‎ ردوندو ، ‏‎ كارلوس‌ ، ‏‎ روبرتو‏‎ يارني‌ ، ‏‎ روبرت‌‏‎ چون‌‏‎ خوبي‌‏‎ پاي‌‏‎ چپ‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
مواجه‌‏‎ مشكلي‌‏‎ با‏‎ سرشناس‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ اين‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ و‏‎ داريم‌‏‎ سوكر‏‎ و‏‎ ساويو‏‎
.شد‏‎ نخواهيم‌‏‎
به‌‏‎ راست‌‏‎ جناح‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎ وظيفه‌‏‎ كارمبو‏‎ و‏‎ سيدورف‌‏‎ پانوچي‌‏‎ ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎
هم‌‏‎ با‏‎ را‏‎ پا‏‎ چپ‌‏‎ و‏‎ پا‏‎ راست‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ اگر‏‎ البته‌‏‎.بپردازند‏‎ مهاجمان‌‏‎ تغذيه‌‏‎
دروازه‌‏‎ سوي‌‏‎ به‌‏‎ چپ‌‏‎ جناح‌‏‎ از‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ رسيد‏‎ خواهيم‌‏‎ نتيجه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ كنيم‌‏‎ مقايسه‌‏‎
بگيرد‏‎ صورت‌‏‎ جناح‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ ما‏‎ حملات‌‏‎ تمام‌‏‎ نبايد‏‎ البته‌‏‎ ببريم‌‏‎ يورش‌‏‎ حريفان‌‏‎
.كرد‏‎ خواهند‏‎ شناسايي‌‏‎ را‏‎ ما‏‎ قوت‌‏‎ نقطه‌‏‎ بلافاصله‌‏‎ حريفان‌‏‎ چون‌‏‎
:منبع‌‏‎
بهادري‌نژاد‏‎ امير‏‎:ترجمه‌‏‎ *
:عكس‌‏‎ شرح‌‏‎
شگفت‌زده‌‏‎ نيوكمپ‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ حضور‏‎ اولين‌‏‎ در‏‎ هلندي‌‏‎ كلايورت‌‏‎ پاتريك‌‏‎
بازيكن‌‏‎ يك‌‏‎ براي‌‏‎ كاتالونيا‏‎ در‏‎ متعصب‏‎ تماشاگر‏‎ هزار‏‎ مقابل‌ 120‏‎ بازي‌‏‎.‎مي‌شود‏‎
.نيست‌‏‎ آسان‌‏‎ ساله‌‏‎ ‎‏‏21‏‎


آسيا‏‎ جوانان‌‏‎ واليبال‌‏‎
داديم‌ ، ‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ ژاپن‌‏‎ (تهران‌‏‎)‎
استرالياست‌‏‎ نوبت‌‏‎ امروز‏‎


در‏‎ آسيا‏‎ جوانان‌‏‎ واليبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ دوره‌‏‎ نهمين‌‏‎ شروع‌‏‎ در‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
متوالي‌‏‎ بار‏‎ دومين‌‏‎ براي‌‏‎ ماه‌‏‎ از 15‏‎ كمتر‏‎ فاصله‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ تيم‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎
خود‏‎ بازيها‏‎ آغاز‏‎ در‏‎ ارزشمند‏‎ برد‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ و‏‎ شد‏‎ ژاپن‌‏‎ تيم‌‏‎ دادن‌‏‎ شكست‌‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎
.كرد‏‎ معرفي‌‏‎ نهم‌‏‎ جام‌‏‎ قهرماني‌‏‎ مدعيان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ را‏‎
واليبال‌‏‎ سالن‌‏‎ در‏‎ و‏‎ تماشاگر‏‎ هزار‏‎ سه‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ حضور‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
-‎‏‏13‏‎) پيروزي‌‏‎ با‏‎ آنكه‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ تيم‌‏‎ شد‏‎ انجام‌‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشي‌‏‎ مجموعه‌‏‎
سوم‌‏‎ و‏‎ دوم‌‏‎ گيم‌هاي‌‏‎ در‏‎ آمد ، ‏‎ بيرون‌‏‎ روحي‌‏‎ فشار‏‎ بار‏‎ زير‏‎ از‏‎ اول‌‏‎ گيم‌‏‎ در‏‎ (‎‎‏‏15‏‎
سه‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ سد‏‎ از‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ سه‌‏‎ (‎‎‏‏1215‏‎)‎ و‏‎ (‎‎‏‏315‏‎)‎ برتري‌‏‎ با‏‎ توانست‌‏‎ راحت‌تر‏‎
دوم‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ صعودرا‏‎ راه‌‏‎ از‏‎ نيمي‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ عبور‏‎ گروهش‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ اصلي‌‏‎ حريف‌‏‎
از‏‎ تيمي‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ بار‏‎ نخستين‌‏‎ اين‌‏‎ آسيا‏‎ واليبال‌‏‎ تاريخ‌‏‎ در‏‎.‎كند‏‎ طي‌‏‎ به‌خوبي‌‏‎
.شد‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ تيمي‌‏‎ مغلوب‏‎ نتيجه‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ بزرگسالان‌‏‎ و‏‎ جوانان‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ ژاپن‌‏‎
گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ كه‌‏‎ خود‏‎ نوجوانان‌‏‎ تيم‌‏‎ از‏‎ بازيكن‌‏‎ ده‌‏‎ داشتن‌‏‎ همراه‌‏‎ با‏‎ ژاپني‌ها‏‎
لحظاتي‌‏‎ بجز‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ بودند ، ‏‎ رسيده‌‏‎ سوم‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ جهاني‌‏‎ درمسابقات‌‏‎
دفاعهاي‌‏‎ و‏‎ تركيبي‌‏‎ حملات‌‏‎ پس‌‏‎ از‏‎ نتوانستند‏‎ هرگز‏‎ سوم‌‏‎ و‏‎ اول‌‏‎ ازگيم‌هاي‌‏‎
نادي‌ ، ‏‎ شريعتي‌ ، ‏‎ محمودي‌ ، ‏‎ تركيب‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎.‎ برآيند‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ هشيارانه‌‏‎
اول‌‏‎ گيم‌‏‎ در‏‎ به‌خصوص‌‏‎ بازي‌‏‎ درابتداي‌‏‎ مقدم‌راد‏‎ و‏‎ اوليايي‌‏‎ تركاشوند ، ‏‎
عمل‌‏‎ ناهماهنگ‌‏‎ نيز‏‎ دفاع‌‏‎ و‏‎ توپگيري‌‏‎ در‏‎ و‏‎ داد‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ زيادي‌‏‎ سرويس‌هاي‌‏‎
بهنام‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ و‏‎ عيوب‏‎ اين‌‏‎ شدن‌‏‎ برطرف‌‏‎ با‏‎ دوم‌‏‎ گيم‌‏‎ شروع‌‏‎ از‏‎ اما‏‎ مي‌كرد ، ‏‎
و‏‎ دفاعها‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ رفتند‏‎ فرو‏‎ خود‏‎ حقيقي‌‏‎ جلد‏‎ در‏‎ تركاشوند‏‎ و‏‎ محمودي‌‏‎
و‏‎ كرده‌‏‎ تنگ‌‏‎ ژاپن‌‏‎ تيم‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ عرصه‌‏‎ محمودي‌‏‎ و‏‎ نادي‌‏‎ اوليايي‌ ، ‏‎ دريافت‌هاي‌‏‎
.بزند‏‎ رقم‌‏‎ خود‏‎ سود‏‎ به‌‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ اداره‌‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ خود‏‎ دلخواه‌‏‎ به‌‏‎ توانست‌‏‎
دو‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ استراليا‏‎ و‏‎ كره‌جنوبي‌‏‎ مقدماتي‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ هنوز‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎
تيم‌‏‎ صعود‏‎ استراليا‏‎ مقابل‌‏‎ پيروزي‌‏‎ امروز‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ رو‏‎ پيش‌‏‎ قدرتمند‏‎ حريف‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ قطعي‌‏‎ دوم‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎
فنون‌‏‎ حالا‏‎ كه‌‏‎ قامت‌‏‎ بلند‏‎ بازيكنان‌‏‎ به‌‏‎ اتكاء‏‎ با‏‎ هميشه‌‏‎ مثل‌‏‎ استراليا‏‎
براي‌‏‎ آسان‌‏‎ حريفي‌‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ اجرا‏‎ ميدان‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ از‏‎ بهتر‏‎ را‏‎ واليبال‌‏‎
تيم‌‏‎ مغلوب‏‎ متوالي‌‏‎ گيم‌‏‎ سه‌‏‎ در‏‎ اگرچه‌‏‎ ديروز‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎.‎نيست‌‏‎ آسيايي‌‏‎ رقيبان‌‏‎
دفاعهاي‌‏‎ محكم‌ ، ‏‎ سرويس‌هاي‌‏‎ با‏‎ لحظات‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ شد ، ‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ مدعي‌‏‎
خود‏‎ توانايي‌‏‎ از‏‎ گوشه‌هايي‌‏‎ حمله‌‏‎ توربراي‌‏‎ فضاي‌‏‎ تمامي‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ و‏‎ زوجي‌‏‎
.كشيد‏‎ رخ‌‏‎ رابه‌‏‎
حملات‌‏‎ و‏‎ سرعت‌‏‎ تاكتيك‌‏‎ با‏‎ ژاپن‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ برخلاف‌‏‎ ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ تيم‌‏‎ امروز‏‎
كشيده‌‏‎ و‏‎ بلند‏‎ دستان‌‏‎ ميان‌‏‎ از‏‎ توپ‌‏‎ عبور‏‎ انديشه‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎ تركيبي‌‏‎
مواجه‌‏‎ مشكل‌‏‎ با‏‎ قدرتي‌‏‎ بازي‌‏‎ به‌‏‎ آوردن‌‏‎ روي‌‏‎ با‏‎ وگرنه‌‏‎ باشد‏‎ استراليايي‌ها‏‎
را‏‎ قطر‏‎ كم‌تجربه‌‏‎ تيم‌‏‎ گام‌‏‎ دومين‌‏‎ ودر‏‎ ديروز‏‎ ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ تيم‌‏‎.‎شد‏‎ خواهد‏‎
.ايستاد‏‎ اول‌‏‎ گروه‌‏‎ صدر‏‎ در‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ شكست‌‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ سه‌‏‎ نيز‏‎
ايران‌ ، ‏‎ جنوبي‌ ، ‏‎ كره‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ شد ، ‏‎ ديده‌‏‎ تيم‌ها‏‎ كيفيت‌‏‎ از‏‎ روز‏‎ دو‏‎ طي‌‏‎ در‏‎ آنچه‌‏‎
.آورد‏‎ حساب‏‎ به‌‏‎ نهم‌‏‎ جام‌‏‎ مدعيان‌‏‎ زمره‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎ را‏‎ تايوان‌‏‎ و‏‎ چين‌‏‎
اول‌‏‎ روز‏‎ بازيهاي‌‏‎ نتايج‌‏‎
صفر‏‎ قزاقستان‌‏‎ -‎ هند 3‏‎
صفر‏‎ پاكستان‌‏‎ -‎ چين‌ 3‏‎
صفر‏‎ امارات‌‏‎ -‎ تايوان‌ 3‏‎
سريلانكاصفر‏‎ -‎ استراليا 3‏‎
صفر‏‎ ژاپن‌‏‎ -‎ ايران‌ 3‏‎
صفر‏‎ قطر‏‎ -‎ كره‌جنوبي‌ 3‏‎
دوم‌‏‎ روز‏‎ بازيهاي‌‏‎ نتايج‌‏‎
صفر‏‎ سريلانكا‏‎ -‎ ژاپن‌ 3‏‎
صفر‏‎ استراليا‏‎ -‎ كره‌جنوبي‌ 3‏‎
يك‌‏‎ امارات‌‏‎ -‎پاكستان‌ 3‏‎
صفر‏‎ قزاقستان‌‏‎ -‎ چين‌ 3‏‎
صفر‏‎ قطر‏‎ -‎ ايران‌ 3‏‎
امروز‏‎ بازيهاي‌‏‎ برنامه‌‏‎
چين‌‏‎ -‎ عربي‌‏‎ متحده‌‏‎ امارات‌‏‎:‎صبح‌‏‎ ساعت‌ 9‏‎
تايوان‌‏‎ -‎ قزاقستان‌‏‎:‎صبح‌‏‎ ساعت‌ 11‏‎
هند‏‎ -‎پاكستان‌‏‎:‎ساعت‌ 30/13‏‎
ژاپن‌‏‎ -‎ قطر‏‎:ساعت‌ 30/15‏‎
استراليا‏‎ -‎ ايران‌‏‎:‎ساعت‌ 30/17‏‎
جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ - سريلانكا‏‎:ساعت‌ 30/19‏‎
...حاشيه‌‏‎ در‏‎
معاون‌‏‎ هاشمي‌طبا‏‎ ژاپن‌ ، ‏‎ مقابل‌‏‎ ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ تيم‌‏‎ پيروزي‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎*
و‏‎ فني‌‏‎ معاونت‌‏‎ فائقي‌‏‎ سعيد‏‎ به‌همراه‌‏‎ تربيت‌بدني‌‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
در‏‎ تايلند‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ اعزامي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ سرپرست‌‏‎ سجادي‌‏‎ نصرالله‌‏‎
جوان‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ به‌‏‎ درخشان‌‏‎ پيروزي‌‏‎ اين‌‏‎ پاس‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ حاضر‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ رختكن‌‏‎
.كردند‏‎ اهداء‏‎ آزادي‌‏‎ بهار‏‎ سكه‌‏‎ يك‌‏‎ كشورمان‌‏‎
تهران‌‏‎ شب‏‎ دوشنبه‌‏‎ واليبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ نايبرئيس‌‏‎ حمزه‌‏‎ عيسي‌‏‎ كه‌‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎ *
آسيا‏‎ واليبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ دبيركل‌‏‎ "ليوجان‌‏‎" مي‌كند ، ‏‎ ترك‌‏‎ كويت‌‏‎ مقصد‏‎ به‌‏‎ را‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ تهران‌‏‎ وارد‏‎ ديروز‏‎ صبح‌‏‎
بهنام‌‏‎ آمار ، ‏‎ كميته‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ براساس‌‏‎ و‏‎ بازيها‏‎ اين‌‏‎ روز‏‎ اولين‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎*
پل‌‏‎" و‏‎ آورد‏‎ به‌دست‌‏‎ را‏‎ بازيكن‌‏‎ بهترين‌‏‎ عنوان‌‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ كاپيتان‌‏‎ محمودي‌‏‎
قرار‏‎ سوم‌‏‎ و‏‎ دوم‌‏‎ مكانهاي‌‏‎ در‏‎ چين‌‏‎ از‏‎ "ژائگوانگ‌‏‎ فان‌‏‎" و‏‎ استراليا‏‎ از‏‎ "راتز‏‎
.گرفتند‏‎
افشين‌‏‎ و‏‎ سوم‌‏‎ جاي‌‏‎ در‏‎ پاسورها‏‎ پست‌‏‎ در‏‎ شريعتي‌‏‎ محمد‏‎ بهترين‌ها ، ‏‎ از‏‎ جدا‏‎
.ايستادند‏‎ دوم‌‏‎ مكان‌‏‎ در‏‎ دريافت‌‏‎ در‏‎ اوليايي‌‏‎

اينچنين‌‏‎ همواره‌‏‎ ايران‌‏‎ تور‏‎ روي‌‏‎ حمله‌وران‌‏‎ ژاپن‌ ، ‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎
دستان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ توپ‌‏‎ محكم‌‏‎ ضربه‌اي‌‏‎ با‏‎ تركاشوند‏‎ محمد‏‎ عكس‌‏‎ در‏‎بودند‏‎ بلندپرواز‏‎
به‌‏‎ چشم‌‏‎ شريعتي‌‏‎ و‏‎ شياري‌‏‎ محمودي‌ ، ‏‎ تور ، ‏‎ پاي‌‏‎ در‏‎.‎مي‌كوبد‏‎ ژاپني‌‏‎ مدافع‌‏‎ تك‌‏‎
.دوخته‌اند‏‎ كار‏‎ نتيجه‌‏‎


باشگاههاي‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
مغلوب‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ "پاس‌‏‎" آسيا‏‎
شد‏‎ "الطلبه‌‏‎"


الطلبه‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏65‏‎)‎مجيد‏‎ حيدر‏‎:گل‌‏‎
(امارات‌‏‎)‎بوسيم‌‏‎ علي‌‏‎:‎داور‏‎
نفر‏‎ هزار‏‎ از 20‏‎ بيش‌‏‎:تماشاگر‏‎
آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مسابقات‌‏‎ از‏‎ دوم‌‏‎ دور‏‎ در‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
تيم‌‏‎ ميزبان‌‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ نماينده‌‏‎ تهران‌‏‎ پاس‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎
.بود‏‎ عراق‌‏‎ الطلبه‌‏‎
مهدوي‌كيا‏‎ مهدي‌‏‎ حتي‌‏‎ بودند ، ‏‎ ديده‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ وسيعي‌‏‎ تدارك‌‏‎ كه‌‏‎ پاسي‌ها‏‎
الطلبه‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ افزودند‏‎ خود‏‎ جمع‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ را‏‎ پيروزي‌‏‎ ملي‌پوش‌‏‎ مهاجم‌‏‎
.باشند‏‎ نداشته‌‏‎ حمله‌‏‎ خط‏‎ در‏‎ مشكلي‌‏‎
تيم‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ كامل‌‏‎ آشنايي‌‏‎ و‏‎ برنامه‌‏‎ با‏‎ "الطلبه‌‏‎" كه‌‏‎ شد‏‎ مشخص‌‏‎ بازي‌‏‎ شروع‌‏‎ با‏‎
از‏‎ آنگاه‌‏‎ زد ، ‏‎ محك‌‏‎ را‏‎ پاس‌‏‎ "كاملا‏‎ آنكه‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ ميدان‌‏‎ وارد‏‎ پاس‌‏‎
فضاسازي‌‏‎ با‏‎ مياني‌اش‌‏‎ مردان‌‏‎ دوندگي‌‏‎ و‏‎ تلاش‌‏‎ با‏‎ و‏‎ شد‏‎ خارج‌‏‎ احتياط‏‎ پيله‌‏‎
صاحب‏‎ مي‌كرد ، ‏‎ بي‌تابي‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ ميزبان‌‏‎ پاس‌‏‎ هم‌اندازه‌‏‎ مناسب ، ‏‎
.شد‏‎ گل‌‏‎ موقعيت‌‏‎
تمامي‌‏‎ داد ، ‏‎ خرج‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ تلاشي‌‏‎ همه‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ پاس‌‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ البته‌‏‎
كه‌‏‎ پاس‌‏‎ حريف‌‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ ماند‏‎ بي‌ثمر‏‎ حريف‌‏‎ چندلايه‌‏‎ دفاع‌‏‎ با‏‎ حملاتش‌‏‎
كه‌‏‎ خواسته‌اش‌‏‎ به‌‏‎ توانست‌‏‎ مي‌كرد ، ‏‎ بازي‌‏‎ هوشيار‏‎ و‏‎ منطقي‌‏‎ بسيار‏‎ را‏‎ فوتبال‌‏‎
.يابد‏‎ دست‌‏‎ بود‏‎ برتري‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ همانا‏‎
هر‏‎ پاس‌‏‎ مردان‌‏‎ كه‌‏‎ جايي‌‏‎ شد ، ‏‎ ترسيم‌‏‎ ميدان‌‏‎ ميانه‌‏‎ در‏‎ الطلبه‌‏‎ تيم‌‏‎ برتري‌‏‎ نقطه‌‏‎
.كنند‏‎ عمل‌‏‎ حريف‌‏‎ همانند‏‎ بازيسازي‌‏‎ و‏‎ فيزيكي‌‏‎ درگيريهاي‌‏‎ در‏‎ نتوانستند‏‎ گز‏‎
هر‏‎ كه‌‏‎ شوت‌زن‌‏‎ و‏‎ سريع‌‏‎ مهاجمان‌‏‎ با‏‎ قلدر‏‎ بود‏‎ تيمي‌‏‎ نگاه‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ الطلبه‌‏‎ تيم‌‏‎
را‏‎ پاس‌‏‎ دفاعي‌‏‎ خط‏‎ عمق‌‏‎ از‏‎ و‏‎ زمين‌‏‎ گوش‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ براحتي‌‏‎ مي‌يافتند‏‎ موقعيتي‌‏‎ گاه‌‏‎
.مي‌كردند‏‎ مشكل‌‏‎ دچار‏‎
و‏‎ دوم‌‏‎ وقت‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ رسيد ، ‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ پاس‌‏‎ محسوس‌‏‎ برتري‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎
داشت‌ ، ‏‎ را‏‎ كار‏‎ تمام‌كردن‌‏‎ قصد‏‎ تنهايي‌‏‎ به‌‏‎ مهدوي‌كيا‏‎ چندبار‏‎ كه‌‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎
زدن‌‏‎ گل‌‏‎ براي‌‏‎ موقعيت‌هايي‌‏‎ صاحب‏‎ حمله‌‏‎ ضد‏‎ راه‌‏‎ از‏‎ و‏‎ پاس‌‏‎ پيش‌كشيدن‌‏‎ با‏‎ الطلبه‌‏‎
"بشرزاد‏‎" دروازه‌‏‎ توانست‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ بازيكن‌‏‎ بهترين‌‏‎ "مجيد‏‎ حيدر‏‎"يكبار‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎
ارزشمند‏‎ بردي‌‏‎ صاحب‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ را‏‎ تيمش‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ باز‏‎ را‏‎ شده‌‏‎ خارج‌‏‎ دروازه‌‏‎ از‏‎
.كند‏‎
پاهاي‌‏‎ وسط‏‎ از‏‎ را‏‎ توپ‌‏‎ خود‏‎ روي‌‏‎ پيش‌‏‎ مدافع‌‏‎ دريبل‌‏‎ با‏‎ مهدوي‌كيا‏‎ دقيقه‌ 60‏‎ در‏‎
مدافع‌‏‎ دروازه‌‏‎ خط‏‎ روي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ عبور‏‎ عراق‌‏‎ سرپنجه‌‏‎ دروازه‌بان‌‏‎ "احمدعلي‌‏‎"
.شد‏‎ مهدوي‌كيا‏‎ ضربه‌‏‎ شدن‌‏‎ گل‌‏‎ از‏‎ مانع‌‏‎ الطلبه‌‏‎
كه‌‏‎ شد‏‎ نزديك‌‏‎ دوم‌‏‎ گل‌‏‎ زدن‌‏‎ يكقدمي‌‏‎ به‌‏‎ ديگر‏‎ يكبار‏‎ الطلبه‌‏‎ دقيقه‌ 70‏‎ در‏‎
"عباد‏‎ احمد‏‎"لحظه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.شد‏‎ پاس‌‏‎ دروازه‌‏‎ فروريختن‌‏‎ از‏‎ مانع‌‏‎ بشرزاد‏‎ فداكاري‌‏‎
ابتدا‏‎ پاس‌‏‎ جريمه‌‏‎ محوطه‌‏‎ به‌‏‎ نفوذ‏‎ با‏‎ "الطلبه‌‏‎" آمده‌‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ تازه‌‏‎ مهاجم‌‏‎
نمود ، ‏‎ خالي‌‏‎ دروازه‌‏‎ روانه‌‏‎ را‏‎ ضربه‌اش‌‏‎ آنكه‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ دريبل‌‏‎ را‏‎ بشرزاد‏‎
.فرستاد‏‎ كرنر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ توپ‌‏‎ دست‌‏‎ كف‌‏‎ با‏‎ و‏‎ ديدني‌‏‎ جهشي‌‏‎ با‏‎ بشرزاد‏‎
را‏‎ مضاعف‌‏‎ فشاري‌‏‎ تساوي‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ براي‌‏‎ پاس‌‏‎ بازي‌‏‎ پايان‌‏‎ تا‏‎ دقيقه‌ 70‏‎ از‏‎
.كرد‏‎ الطلبه‌‏‎ دفاعي‌‏‎ خط‏‎ متوجه‌‏‎
موقعيت‌‏‎ صاحب‏‎ مهدوي‌كيا‏‎ و‏‎ رازيان‌‏‎ سهند‏‎ خطيبي‌ ، ‏‎ حسين‌‏‎ بارها‏‎ دقايق‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
حملات‌‏‎ اين‌‏‎ "احمدعلي‌‏‎" درخشش‌‏‎ و‏‎ الطلبه‌‏‎ دفاعي‌‏‎ خط‏‎ تجمع‌‏‎ با‏‎ بار‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ شدند‏‎
را‏‎ رفت‌‏‎ بازي‌‏‎ امتياز‏‎ سه‌‏‎ هر‏‎ بداقبالي‌‏‎ اوج‌‏‎ در‏‎ پاس‌‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ ماند‏‎ بي‌ثمر‏‎
.آيد‏‎ نايل‌‏‎ تلافي‌‏‎ به‌‏‎ بتواند‏‎ برگشت‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ شايد‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ ميهمان‌‏‎ تيم‌‏‎ تقديم‌‏‎
با‏‎ همراه‌‏‎ دارد‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ خوبي‌‏‎ جوانان‌‏‎ و‏‎ پاس‌‏‎ قدرت‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎
فوتبال‌‏‎ نماينده‌‏‎ به‌‏‎ توان‌‏‎ همچنان‌مي‌‏‎ نسب‏‎ ذوالفقار‏‎ دكتر‏‎ تفكرات‌‏‎
. بود‏‎ اميدوار‏‎ آسيا‏‎ هاي‌‏‎ باشگاه‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ جام‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎
نيز‏‎ را‏‎ آسيا‏‎ هاي‌‏‎ باشگاه‌‏‎ قهرماني‌‏‎ مقام‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ اي‌‏‎ تجربه‌‏‎ كم‌‏‎ تيم‌‏‎ پاس‌‏‎
. است‌‏‎ آورده‌‏‎ بدست‌‏‎ پيش‌‏‎ سال‌‏‎ چند‏‎
چند‏‎ دفاع‌‏‎ فشرده‌و‏‎ يارگيري‌‏‎ با‏‎ همواره‌‏‎ الطلبه‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ پاس‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
.بودند‏‎ مواجه‌‏‎ حريف‌‏‎ لايه‌‏‎
در‏‎ پاس‌‏‎ مياني‌‏‎ خط‏‎ بازيكن‌‏‎ خطيبي‌‏‎ رسول‌‏‎ عكس‌‏‎ در‏‎
.شود‏‎ مي‌‏‎ مشاهده‌‏‎ الطلبه‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ محاصره‌‏‎


عراق‌‏‎ هوايي‌‏‎ نيروي‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎
كرد‏‎ مساوي‌‏‎ بغداد‏‎ در‏‎


فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎ خود‏‎ رفت‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ شب‏‎ است‌‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎
.يافت‌‏‎ دست‌‏‎ مساوي‌‏‎ نتيجه‌‏‎ به‌‏‎ بغداد‏‎ الشعب‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ عراق‌‏‎ هوايي‌‏‎ نيروي‌‏‎
در‏‎ اما‏‎ انجاميد ، ‏‎ (‎صفر‏‎ - صفر‏‎) تساوي‌‏‎ به‌‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ ديدار‏‎
اين‌‏‎ سرانجام‌‏‎ تا‏‎ كردند‏‎ باز‏‎ را‏‎ حريف‌‏‎ تيم‌‏‎ دروازه‌‏‎ بار‏‎ يك‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎
.برسد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ (‎‏‏11‏‎)‎ قانوني‌‏‎ وقت‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ مسابقه‌‏‎
تهران‌‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ جاري‌‏‎ سال‌‏‎ ماه‌‏‎ آبان‌‏‎ اول‌‏‎ روز‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ برگشت‌‏‎ بازي‌‏‎
فراواني‌‏‎ شانس‌‏‎ مساوي‌‏‎ نتيجه‌‏‎ اين‌‏‎ كسب‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎
.دارد‏‎ بعد‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ صعود‏‎ براي‌‏‎
با‏‎ بعد‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ عراق‌‏‎ هوايي‌‏‎ نيروي‌‏‎ تيم‌‏‎ سد‏‎ از‏‎ عبور‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ روبرو‏‎ عربستان‌‏‎ النصر‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎


در‏‎ ايران‌‏‎ بازان‌‏‎ شطرنج‌‏‎ ناكامي‌‏‎
روسيه‌‏‎ جهاني‌‏‎ پيكارهاي‌‏‎ هشتم‌‏‎ دور‏‎


برابر‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ زنان‌‏‎ و‏‎ مردان‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ روسيه‌‏‎ كالميك‌‏‎ جمهوري‌‏‎
تيم‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مردان‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ در‏‎.‎خوردند‏‎ شكست‌‏‎ خود‏‎ حريفان‌‏‎
با‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ قرار‏‎ مي‌شود‏‎ محسوب‏‎ جهان‌‏‎ برتر‏‎ تيم‌‏‎ از 20‏‎ يكي‌‏‎ كه‌‏‎ هند‏‎ قدرت‌‏‎ پر‏‎
باقري‌ ، ‏‎ امير‏‎ رقابت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎شد‏‎ متوقف‌‏‎ بر 5/1‏‎ نزديك‌5/2‏‎ نتيجه‌‏‎
برابر‏‎ در‏‎ فر‏‎ عباسي‌‏‎ حسن‌‏‎ و‏‎ يافتند‏‎ دست‌‏‎ تساوي‌‏‎ به‌‏‎ ملاحي‌‏‎ امير‏‎ و‏‎ خاكپور‏‎ عباس‌‏‎
.خورد‏‎ شكست‌‏‎ خود‏‎ حريف‌‏‎


باشگاههاي‌‏‎ بسكتبال‌‏‎
شد‏‎ هما‏‎ مغلوب‏‎ ايران‌ساينا‏‎


.شد‏‎ برگزار‏‎ مختلف‌‏‎ شهرهاي‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎
آمده‌‏‎ اول‌‏‎ ميزبان‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ نام‌‏‎)است‌‏‎ شرح‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ شده‌‏‎ انجام‌‏‎ ديدارهاي‌‏‎ نتايج‌‏‎
(است‌‏‎
كردستان‌ 56‏‎ ساينا‏‎ -‎تهران‌ 73‏‎ هما‏‎
اهواز 83‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ -بندرامام‌ 69‏‎ پتروشيمي‌‏‎
اروميه‌ 84‏‎ دخانيات‌‏‎ -‎كرد 62‏‎ شهر‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎
اهواز 63‏‎ لوله‌سازي‌‏‎ -‎خراسان‌ 83‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎


جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ نتايج‌‏‎ تابلوي‌‏‎
آزادگان‌‏‎


صمديان‌‏‎ شاهين‌‏‎ و‏‎ چوكا‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏57‏‎)‎ مقدم‌‏‎ فيضي‌‏‎ رحمت‌‏‎ و‏‎ (‎‏‏15‏‎) قديري‌‏‎ فرشيد‏‎:‎گلها‏‎
سپاسي‌‏‎ فجر‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏76‏‎)‎
صفر‏‎ اصفهان‌‏‎ اكريل‌‏‎ پلي‌‏‎ -‎ يك‌‏‎ تهران‌‏‎ سايپا‏‎*
سايپا‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏1‏‎)‎ سلطاني‌‏‎ محمد‏‎:گل‌‏‎
صفر‏‎ تبريز‏‎ شهرداري‌‏‎ -‎ صفر‏‎ خوزستان‌‏‎ فولاد‏‎ *
صفر‏‎ تهران‌‏‎ پيروزي‌‏‎ -‎ يك‌‏‎ اصفهان‌‏‎ سپاهان‌‏‎*
سپاهان‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏60‏‎)‎ استپانيان‌‏‎ لئون‌‏‎:گل‌‏‎
صفر‏‎ آبادان‌‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ -‎ صفر‏‎ تهران‌‏‎ ملي‌‏‎ بانك‌‏‎ *
بارندگي‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ تبريز‏‎ سازي‌‏‎ تراكتور‏‎ و‏‎ انزلي‌‏‎ بندر‏‎ ملوان‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ ديدار‏‎*
. شد‏‎ موكول‌‏‎ امروز‏‎ به‌‏‎

© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.