شماره‌ 1721‏‎ ‎‏‏،‏‎20 December 1998 آذر 1377 ، ‏‎ يكشنبه‌ 29‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Free Tribune
Women
Business
Stocks
Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
صفر‏‎ كويت‌‏‎ -‎ايران‌ 2‏‎
فوتبال‌‏‎ قهرمان‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ اقتدار‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎
شد‏‎ آسيايي‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎

مختلف‌‏‎ شهرهاي‌‏‎ اهالي‌‏‎ شادماني‌‏‎
فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ قهرماني‌‏‎ از‏‎
آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎

ايران‌‏‎ ساحلي‌‏‎ واليبال‌‏‎ تيم‌‏‎
نكرد‏‎ كسب‏‎ مقامي‌‏‎

شد‏‎ سوم‌‏‎ چين‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎

امروز‏‎ بانكوك‌‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎
مي‌رسد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎

صفر‏‎ كويت‌‏‎ -‎ايران‌ 2‏‎
فوتبال‌‏‎ قهرمان‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ اقتدار‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎
شد‏‎ آسيايي‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎


بانكوك‌‏‎ در‏‎ را‏‎ ايراني‌‏‎ ورزشكاران‌‏‎ پيروزي‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌ ، ‏‎
گفت‌‏‎ تبريك‌‏‎
:بانكوك‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ استعدادهاي‌‏‎ شكوفايي‌‏‎
شد‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ قهرمان‌‏‎ بار‏‎ سومين‌‏‎ براي‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎
‎‏‏،‏‎ ترين‌‏‎ ه‌‏‎ دوند‏‎ از‏‎ ويكي‌‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ ثقل‌‏‎ دايي‌مركز‏‎ علي‌‏‎
لقب‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ ايران‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ فداكارترين‌‏‎ و‏‎ پركارترين‌‏‎
بازي‌‏‎ در‏‎ چه‌‏‎ اگر‏‎ او‏‎. كرد‏‎ د‏‎ خو‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ گلزن‌رانيز‏‎ بهترين‌‏‎
قدرت‌‏‎ و‏‎ تعصب‏‎ با‏‎ همچنان‌‏‎ ‎‏‏، اما‏‎ نرساند‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ گلي‌‏‎ پاياني‌‏‎
. شد‏‎ پيروزي‌وقهرماني‌‏‎ عاملان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
ابطحي‌‏‎ محمدعلي‌‏‎ سيد‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
دوره‌‏‎ سيزدهمين‌‏‎ از‏‎ روز‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ دفتر‏‎ رئيس‌‏‎
فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ قهرماني‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ تايلند‏‎ آسيايي‌‏‎ مسابقات‌‏‎
ورزشكاران‌‏‎ اردوي‌‏‎ با‏‎ تماس‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
تبريك‌‏‎ پيام‌‏‎ بانكوك‌ ، ‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ در‏‎ شركت‌كننده‌‏‎
به‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ خاتمي‌‏‎ محمد‏‎ سيد‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
و‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ فوتبال‌ ، ‏‎ ملي‌‏‎ تيمهاي‌‏‎ ورزشكاران‌‏‎ و‏‎ قهرمانان‌‏‎
.كرد‏‎ ابلاغ‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ ورزشي‌‏‎ رشته‌هاي‌‏‎ ساير‏‎
ورزشكاران‌‏‎ و‏‎ قهرمانان‌‏‎ همه‌‏‎ براي‌‏‎ پيام‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ موفقيت‌‏‎ آرزوي‌‏‎ كشورمان‌‏‎
به‌‏‎ بار‏‎ سومين‌‏‎ براي‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
با‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎.رسيد‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ قهرماني‌‏‎ مقام‌‏‎
بهترين‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ غلبه‌‏‎ كويت‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ بر‏‎ تمام‌‏‎ اقتدار‏‎
.شد‏‎ شناخته‌‏‎ سال‌ 2000‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ تيم‌‏‎
ارزش‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ خاصي‌‏‎ اهميت‌‏‎ ما‏‎ ورزش‌‏‎ براي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ طلاي‌‏‎ مدال‌‏‎
ديگر‏‎ رشته‌هاي‌‏‎ از‏‎ مراتب‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎
فوتبال‌‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ بانكوك‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ قهرماني‌‏‎.‎است‌‏‎ بيشتر‏‎
مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ رسيده‌‏‎ بحثي‌‏‎ قابل‌‏‎ كيفي‌‏‎ و‏‎ كمي‌‏‎ رشد‏‎ به‌‏‎ ما‏‎
حالا‏‎ ايران‌‏‎ شهرت‌‏‎.داشته‌اند‏‎ باور‏‎ نيز‏‎ آسيايي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ را‏‎
كرده‌‏‎ پيدا‏‎ جهاني‌‏‎ ابعاد‏‎ و‏‎ است‌‏‎ گذشته‌‏‎ نيز‏‎ آسيا‏‎ مرزهاي‌‏‎ از‏‎
.است‌‏‎
پيدا‏‎ ادامه‌‏‎ دورانديشي‌‏‎ و‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ با‏‎ فعلي‌‏‎ روند‏‎ اگر‏‎
دستاوردهاي‌‏‎ به‌‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ دنياي‌‏‎ در‏‎ مي‌تواند‏‎ ما‏‎ فوتبال‌‏‎.‎كند‏‎
به‌‏‎ علاقمند‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ ورزش‌‏‎ جامعه‌‏‎ بر‏‎ پيروزي‌‏‎ اين‌‏‎.‎برسد‏‎ تازه‌‏‎
.باد‏‎ مبارك‌‏‎ ورزش‌‏‎
:قليچ‌خاني‌‏‎ سيامك‌‏‎ -‎ همشهري‌‏‎ اعزامي‌‏‎ خبرنگار‏‎ -‎ بانكوك‌‏‎
صفر‏‎ كويت‌‏‎ -‎ ايران‌ 2‏‎
(‎‏‏29‏‎) باقري‌‏‎ كريم‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‏‏6‏‎) كريمي‌‏‎ علي‌‏‎:گلها‏‎
(تايلند‏‎)‎ پراست‌‏‎ اون‌‏‎:‎داور‏‎
نادر‏‎ زرينچه‌ ، ‏‎ جواد‏‎ غلامپور ، ‏‎ بهزاد‏‎:‎ايران‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ اسامي‌‏‎
حميد‏‎ كريمي‌ ، ‏‎ علي‌‏‎ كيا ، ‏‎ مهدوي‌‏‎ مهدي‌‏‎ همداني‌ ، ‏‎ ستار‏‎ محمدخاني‌ ، ‏‎
يزداني‌ ، ‏‎ داريوش‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎منصوريان‌‏‎ عليرضا‏‎)‎ باقري‌‏‎ كريم‌‏‎ استيلي‌ ، ‏‎
نصيب‏‎ ديگري‌‏‎ افتخار‏‎.‎دايي‌‏‎ علي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎فكري‌‏‎ محمود‏‎) موسوي‌‏‎ علي‌‏‎
ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ميلادي‌‏‎ سال‌ 1998‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎.شد‏‎ ايران‌‏‎ ورزش‌‏‎
بازيهاي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ قهرماني‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ شد‏‎ موفق‌‏‎ بار‏‎ سومين‌‏‎ براي‌‏‎
از‏‎ جمعي‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎.‎كند‏‎ پيدا‏‎ دست‌‏‎ آسيايي‌‏‎
همه‌جانبه‌‏‎ حمايت‌‏‎ و‏‎ خود‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ و‏‎ نخبگان‌‏‎
تا‏‎ يافت‌‏‎ دست‌‏‎ مي‌كرد‏‎ آرزو‏‎ آنچه‌‏‎ به‌‏‎ رسانه‌ها‏‎ و‏‎ مسئولين‌‏‎
با‏‎ رقابت‌‏‎ مدعي‌‏‎ و‏‎ بگذرد‏‎ آسيا‏‎ وسيع‌‏‎ مرزهاي‌‏‎ از‏‎ ما‏‎ فوتبال‌‏‎
آسيا‏‎ در‏‎ حالا‏‎.شود‏‎ جنوبي‌‏‎ آمريكاي‌‏‎ و‏‎ اروپايي‌‏‎ حريفان‌‏‎
را‏‎ مهدوي‌كيا‏‎ و‏‎ باقري‌‏‎ و‏‎ استثناست‌‏‎ يك‌‏‎ دايي‌‏‎ چون‌‏‎ بازيكني‌‏‎
بازيكنان‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ نيز‏‎ ديگران‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ تيمي‌‏‎ كمتر‏‎
كه‌‏‎ كويت‌‏‎.‎برخوردارند‏‎ ويژه‌اي‌‏‎ امتيازات‌‏‎ از‏‎ كشورها‏‎ ديگر‏‎
و‏‎ درمانده‌‏‎ بسيار‏‎ فينال‌‏‎ در‏‎ مي‌آمد ، ‏‎ حساب‏‎ به‌‏‎ حريف‌‏‎ جدي‌ترين‌‏‎
هم‌‏‎ "ماچالا‏‎" اگر‏‎ نبود ، ‏‎ ما‏‎ حريف‌‏‎ كويت‌‏‎ اين‌‏‎ نه‌ ، ‏‎.‎بود‏‎ سنگين‌‏‎
و‏‎ فردي‌‏‎ برتري‌هاي‌‏‎ انبوه‌‏‎ در‏‎ داشت‌‏‎ دانشي‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
از‏‎ ما‏‎ بچه‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ توفاني‌‏‎.‎شد‏‎ گم‌‏‎ ما‏‎ بازيكنان‌‏‎ گروهي‌‏‎
را‏‎ كويت‌‏‎ دروازه‌‏‎ هفتم‌‏‎ دقيقه‌‏‎ در‏‎ كردند‏‎ ايجاد‏‎ بازي‌‏‎ ابتداي‌‏‎
روي‌‏‎ كرنر‏‎ ضربه‌‏‎ روي‌‏‎ كويت‌‏‎ مدافعان‌‏‎ كه‌‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎.‎كرد‏‎ ويران‌‏‎
بودند ، ‏‎ كرده‌‏‎ يارگيري‌‏‎ باقري‌‏‎ كريم‌‏‎ و‏‎ موسوي‌‏‎ علي‌‏‎ دايي‌ ، ‏‎ علي‌‏‎
را‏‎ روحيه‌بخش‌‏‎ گل‌‏‎ مزاحمت‌‏‎ بدون‌‏‎ و‏‎ باز‏‎ فضايي‌‏‎ در‏‎ كريمي‌‏‎ علي‌‏‎
زودهنگام‌‏‎ گل‌‏‎ اين‌‏‎.‎شكست‌‏‎ درهم‌‏‎ را‏‎ كويت‌‏‎ و‏‎ زد‏‎ ايران‌‏‎ براي‌‏‎
از‏‎ و‏‎ پوشاند‏‎ را‏‎ ضعف‌ها‏‎ كرد ، ‏‎ تنظيم‌‏‎ را‏‎ ما‏‎ تيمي‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎
اين‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ شكننده‌‏‎ كويت‌‏‎.‎شد‏‎ ما‏‎ تيم‌‏‎ تقويت‌‏‎ باعث‌‏‎ روحي‌‏‎ نظر‏‎
.نمود‏‎ تسليم‌‏‎ اعلام‌‏‎ زود‏‎ خيلي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ گسسته‌‏‎ پاشيد ، ‏‎ هم‌‏‎ از‏‎ گل‌‏‎
تا‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ ما‏‎ مدافعان‌‏‎ بين‌‏‎ در‏‎ موجود‏‎ نسبي‌‏‎ هماهنگي‌‏‎
دروازه‌‏‎ به‌‏‎ نتوانند‏‎ كويت‌‏‎ مهاجمان‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ نشود‏‎ باز‏‎ ما‏‎ دروازه‌‏‎
جاسم‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ مشخص‌‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎شوند‏‎ نزديك‌‏‎ ما‏‎
چه‌‏‎ او‏‎ نبود‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ نقش‌‏‎ كويت‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ اندازه‌‏‎ چه‌‏‎ تا‏‎ الهويدي‌‏‎
حركات‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎.زد‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ زيان‌هايي‌‏‎
خط‏‎ دو‏‎ در‏‎ را‏‎ حريف‌‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ آغاز‏‎ طولي‌‏‎ كوتاه‌‏‎ پاس‌هاي‌‏‎ و‏‎ عرضي‌‏‎
كه‌‏‎ خاصي‌‏‎ نقشه‌‏‎ هيچ‌‏‎ كويتي‌ها‏‎.‎بزند‏‎ محك‌‏‎ دفاع‌‏‎ و‏‎ مياني‌‏‎
"اتفاقا‏‎ نداشتند‏‎ كنند‏‎ خنثي‌‏‎ را‏‎ ما‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ بتوانند‏‎
با‏‎ كويت‌‏‎.‎بودند‏‎ شده‌‏‎ نزول‌‏‎ دچار‏‎ خود‏‎ قبلي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎
بقيه‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ كره‌جنوبي‌ ، ‏‎ و‏‎ ژاپن‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ شكست‌‏‎ دو‏‎ وجود‏‎
دو‏‎ از‏‎ فينال‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ داشت‌ ، ‏‎ بحثي‌‏‎ قابل‌‏‎ ارزشهاي‌‏‎ حريفان‌‏‎
آمادگي‌‏‎ و‏‎ بدني‌‏‎ قدرت‌‏‎.‎داشت‌‏‎ قرار‏‎ موقعيت‌‏‎ سطحي‌ترين‌‏‎ در‏‎ نظر‏‎
نسبت‌‏‎ نيز‏‎ فيزيكي‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ و‏‎ نبود‏‎ ايران‌‏‎ مانند‏‎ كويت‌‏‎ جسماني‌‏‎
ما‏‎ بازيكنان‌‏‎ اين‌‏‎ برخوردها‏‎ تمام‌‏‎ در‏‎.‎بود‏‎ ضعيف‌تر‏‎ ما‏‎ به‌‏‎
به‌‏‎ علاقه‌مندان‌‏‎ و‏‎ جمعيت‌‏‎ نسبت‌‏‎مي‌شدند‏‎ پيروز‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎
بازيكن‌‏‎ ما‏‎ يك‌دهم‌‏‎ كويت‌‏‎ بگيريد‏‎ نظر‏‎ در‏‎ نيز‏‎ را‏‎ فوتبال‌‏‎
با‏‎ مقابله‌‏‎ به‌‏‎ قادر‏‎ هرگز‏‎ نفري‌‏‎ ميليون‌‏‎ يك‌‏‎ كشور‏‎ يك‌‏‎ ندارد ، ‏‎
.بود‏‎ نخواهد‏‎ ما‏‎ ميليوني‌‏‎ استعداد 60‏‎ كشوربا‏‎
قهرماني‌‏‎ انگيزه‌هاي‌‏‎ خود ، ‏‎ بازي‌‏‎ پراشتباه‌ترين‌‏‎ در‏‎ كويتي‌ها‏‎
روشن‌‏‎ كاملا‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ دليل‌‏‎.بودند‏‎ داده‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ را‏‎
شود‏‎ تشكيل‌‏‎ معدود‏‎ بازيكن‌‏‎ تعدادي‌‏‎ از‏‎ تيم‌‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎است‌‏‎
اشباع‌‏‎ دلزدگي‌ ، ‏‎ نوعي‌‏‎ شود ، ‏‎ طولاني‌‏‎ آنها‏‎ گردهمايي‌‏‎ زمان‌‏‎ و‏‎
سال‌‏‎ شش‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ ايجاد‏‎ بازيكنان‌‏‎ در‏‎ خستگي‌‏‎ و‏‎ شدن‌‏‎
است‌‏‎ سال‌‏‎ شش‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ شركت‌‏‎ بازي‌ها‏‎ و‏‎ اردو‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
و‏‎ شادابي‌‏‎ درواقع‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ مرور‏‎ را‏‎ ماچالا‏‎ تكراري‌‏‎ درسهاي‌‏‎
جوانان‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ اما‏‎ نمي‌شد ، ‏‎ ديده‌‏‎ كويت‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ طراوت‌‏‎
مهدوي‌كيا ، ‏‎ همداني‌ ، ‏‎ يزداني‌ ، ‏‎ كريمي‌ ، ‏‎ چون‌‏‎ پرشوري‌‏‎ و‏‎ سرحال‌‏‎
محمدخاني‌ ، ‏‎ و‏‎ دايي‌ ، باقري‌‏‎ چون‌‏‎ اوجي‌‏‎ در‏‎ بازيكنان‌‏‎ و‏‎ موسوي‌‏‎
كه‌‏‎ نوشت‌‏‎ اينگونه‌‏‎ مي‌توان‌‏‎.‎بود‏‎ دارا‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ انگيزه‌هاي‌‏‎
قهرماني‌‏‎ تشنه‌‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ استعدادهاي‌‏‎ درياي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎
و‏‎ تكرار‏‎ دچار‏‎ خود‏‎ پشتوانه‌‏‎ بدون‌‏‎ و‏‎ بسته‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ كويت‌‏‎ و‏‎ بود‏‎
گذشته‌‏‎ ديدارهاي‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ ما‏‎ دفاع‌‏‎ فينال‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ خستگي‌‏‎
انجام‌‏‎ به‌خوبي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ وظايف‌‏‎ "زرينچه‌‏‎".‎كرد‏‎ بازي‌‏‎ بهتر‏‎
مهدوي‌كيا‏‎.‎بودند‏‎ چنين‌‏‎ نيز‏‎ همداني‌‏‎ ستار‏‎ و‏‎ محمدخاني‌‏‎.‎داد‏‎
را‏‎ شكوفايي‌‏‎ دوره‌‏‎ كريمي‌‏‎ و‏‎ مي‌رود‏‎ پيش‌‏‎ احتياط‏‎ خط‏‎ روي‌‏‎ هنوز‏‎
يك‌‏‎ آينده‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ اميدوار‏‎ مي‌توان‌‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ آغاز‏‎
خوب‏‎ كه‌‏‎ داريم‌‏‎ تكنيك‌‏‎ با‏‎ كن‌‏‎ توپ‌پخش‌‏‎ و‏‎ خوش‌فكر‏‎ وسط‏‎ هافبك‌‏‎
.است‌‏‎ غنيمتي‌‏‎ ما‏‎ فوتبال‌‏‎ آينده‌‏‎ براي‌‏‎ كريمي‌‏‎.‎مي‌زند‏‎ گل‌‏‎ هم‌‏‎
برتري‌‏‎ مربيان‌ ، ‏‎ زحمت‌‏‎ تعاون‌ ، ‏‎ روحيه‌‏‎ مديون‌‏‎ ايران‌‏‎ قهرماني‌‏‎
.بود‏‎ "دايي‌‏‎ علي‌‏‎" آمادگي‌‏‎ و‏‎ تهور‏‎ و‏‎ ما‏‎ بازيكنان‌‏‎ حرفه‌اي‌‏‎
نقطه‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎ و‏‎ است‌‏‎ داده‌‏‎ انجام‌‏‎ را‏‎ بلند‏‎ جهش‌‏‎ ما‏‎ فوتبال‌‏‎
.داد‏‎ رشد‏‎ آن‌را‏‎ صفر‏‎ بالاي‌‏‎

مختلف‌‏‎ شهرهاي‌‏‎ اهالي‌‏‎ شادماني‌‏‎
فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ قهرماني‌‏‎ از‏‎
آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎


بازيهاي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ قهرماني‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎
پايكوبي‌‏‎ و‏‎ جشن‌‏‎ به‌‏‎ شهرها‏‎ بيشتر‏‎ مردم‌‏‎ بانكوك‌ ، ‏‎ آسيايي‌‏‎
.پرداختند‏‎
مختلف‌‏‎ شهرهاي‌‏‎ از‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ دفاتر‏‎ گزارش‌‏‎
قم‌‏‎ از‏‎ و‏‎ زاهدان‌‏‎ تا‏‎ تبريز‏‎ از‏‎ شهرها‏‎ تمامي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ حاكي‌‏‎
خيابانها‏‎ به‌‏‎ گروه‌گروه‌‏‎ جوانان‌ ، ‏‎ بالاخص‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ شيراز ، ‏‎ تا‏‎
.گرفتند‏‎ جشن‌‏‎ را‏‎ پيروزي‌‏‎ اين‌‏‎ شيريني‌‏‎ توزيع‌‏‎ با‏‎ و‏‎ ريخته‌‏‎
و‏‎ مسرور‏‎ جوانان‌‏‎ انبوه‌‏‎ شهرها ، ‏‎ اغلب‏‎ اصلي‌‏‎ خيابان‌هاي‌‏‎ در‏‎
اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ پرافتخار‏‎ پرچم‌‏‎ دادن‌‏‎ تكان‌‏‎ با‏‎ شادمان‌‏‎
.گذاشتند‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مذهبي‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ غرور‏‎ از‏‎ جلوه‌اي‌‏‎
در‏‎ "مكررا‏‎ سوت‌ ، ‏‎ و‏‎ بوق‌‏‎ صداي‌‏‎ و‏‎ موتورسوار‏‎ جوانان‌‏‎ خيل‌‏‎
با‏‎ اتومبيل‌ها‏‎ و‏‎ مي‌شد‏‎ شنيده‌‏‎ مختلف‌‏‎ شهرهاي‌‏‎ خيابان‌هاي‌‏‎
.مي‌گذاشتند‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ شادي‌‏‎ برف‌پاكن‌ها‏‎ دادن‌‏‎ حركت‌‏‎

ايران‌‏‎ ساحلي‌‏‎ واليبال‌‏‎ تيم‌‏‎
نكرد‏‎ كسب‏‎ مقامي‌‏‎


ساحلي‌‏‎ واليبال‌‏‎ برتر‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ معرفي‌‏‎ با‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
رضا‏‎ از‏‎ متشكل‌‏‎ ايران‌‏‎ نفره‌‏‎ دو‏‎ تيم‌‏‎ تايلند ، ‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎
پيدا‏‎ برتر‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎ پورجايي‌‏‎ ابراهيم‌حسين‌‏‎ و‏‎ بنيادي‌‏‎
.بازماند‏‎ بالاتر‏‎ بمراحل‌‏‎ راهيابي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ نكرد‏‎
اول‌‏‎ چين‌‏‎ تيم‌‏‎ مردان‌‏‎ قسمت‌‏‎ در‏‎ ساحلي‌‏‎ واليبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ در‏‎
مدال‌هاي‌‏‎ ترتيب‏‎ به‌‏‎ اندونزي‌‏‎ از‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ طلا‏‎ و‏‎ شد‏‎
.كردند‏‎ تصاحب‏‎ را‏‎ برنز‏‎ و‏‎ نقره‌‏‎
ژاپني‌ها‏‎ اين‌‏‎ تايلند ، ‏‎ تيم‌‏‎ قهرماني‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ زنان‌‏‎ قسمت‌‏‎ در‏‎
شكست‌هاي‌‏‎ برنز‏‎ و‏‎ نقره‌‏‎ مدال‌هاي‌‏‎ بدست‌آوردن‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎
.كردند‏‎ جبران‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ مردان‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎

شد‏‎ سوم‌‏‎ چين‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎


ديدار‏‎ در‏‎ تايلند‏‎ مقابل‌‏‎ برتري‌‏‎ با‏‎ چين‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
مقام‌‏‎ به‌‏‎ بانكوك‌‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رده‌بندي‌رقابتهاي‌‏‎
در‏‎ كويت‌‏‎ از‏‎ كمال‌‏‎ هاني‌‏‎ داوري‌‏‎ به‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎.‎رسيد‏‎ سوم‌‏‎
ارائه‌‏‎ چين‌با‏‎ تيم‌‏‎ آن‌‏‎ طي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ برگزار‏‎ سانگ‌كالا‏‎ ورزشگاه‌‏‎
تا‏‎ يافت‌‏‎ دست‌‏‎ پيروزي‌‏‎ به‌‏‎ برصفر‏‎ سه‌‏‎ حساب‏‎ با‏‎ برتر‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎
فان‌زهي‌‏‎.‎كند‏‎ خود‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ را‏‎ فوتبال‌‏‎ برنزرقابتهاي‌‏‎ مدال‌‏‎
كاشته‌‏‎ ضربه‌‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ دقيقه‌ 25‏‎ در‏‎ چين‌‏‎ تيم‌‏‎ باتجربه‌‏‎ كاپيتان‌‏‎
جريمه‌‏‎ محوطه‌‏‎ داخل‌‏‎ در‏‎ تايلند‏‎ دروازه‌بان‌‏‎ خطاي‌‏‎ كه‌به‌دليل‌‏‎
هي‌‏‎ وانگ‌‏‎ سپس‌‏‎.رساند‏‎ به‌ثمر‏‎ را‏‎ نخست‌تيمش‌‏‎ گل‌‏‎ شد ، ‏‎ زده‌‏‎
تايلند‏‎ مدافعان‌‏‎ غفلت‌‏‎ دقيقه‌ 66از‏‎ در‏‎ چين‌‏‎ وارد‏‎ تازه‌‏‎ مهاجم‌‏‎
به‌تور‏‎ حريف‌‏‎ سنگربان‌‏‎ دستان‌‏‎ بالاي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ توپ‌‏‎ و‏‎ برد‏‎ سود‏‎
.چسباند‏‎
تماشايي‌‏‎ شوتي‌‏‎ با‏‎ چين‌‏‎ پرتلاش‌‏‎ هافبك‌‏‎ مامينگ‌يو‏‎ دقيقه‌ 83‏‎ در‏‎
. كرد‏‎ فتح‌‏‎ را‏‎ تايلند‏‎ دروازه‌‏‎ سوم‌‏‎ مرتبه‌‏‎ چپ‌براي‌‏‎ پاي‌‏‎ با‏‎

امروز‏‎ بانكوك‌‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎
مي‌رسد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎


:منصوريان‌‏‎ محمدرضا‏‎ همشهري‌ ، ‏‎ اعزامي‌‏‎ خبرنگار‏‎ بانكوك‌ ، ‏‎
انجام‌‏‎ با‏‎ بعدازظهر‏‎ امروز‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ دوره‌‏‎ سيزدهمين‌‏‎
پايان‌‏‎ به‌‏‎ بانكوك‌‏‎ راجامانگالا‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ اختتاميه‌‏‎ مراسم‌‏‎
.مي‌رسد‏‎
كويت‌ ، ‏‎ دادن‌‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎
كاروان‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ اختصاص‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بازيها‏‎ اين‌‏‎ قهرماني‌‏‎ عنوان‌‏‎
.شد‏‎ شادي‌‏‎ در‏‎ غرق‌‏‎ ورزشي‌‏‎
ژاپن‌‏‎ و‏‎ كره‌جنوبي‌‏‎ چين‌ ، ‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ رقابتها‏‎ از‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
قاره‌‏‎ ورزش‌‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ اقتدار‏‎ شركت‌كننده‌‏‎ بيشترين‌‏‎ با‏‎
طلا‏‎ مدال‌‏‎ با 10‏‎ هم‌‏‎ ايران‌‏‎ ورزشي‌‏‎ كاروان‌‏‎.دادند‏‎ نشان‌‏‎ كهن‌‏‎
اما‏‎ رساند‏‎ مدال‌ها‏‎ توزيع‌‏‎ جدول‌‏‎ بالانشينان‌‏‎ جمع‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎
.دارد‏‎ وجود‏‎ روبه‌جلو‏‎ حركت‌‏‎ و‏‎ پيشرفت‌‏‎ براي‌‏‎ فضا‏‎ هم‌‏‎ هنوز‏‎
به‌‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎ وداع‌‏‎ بانكوك‌‏‎ با‏‎ آسيا‏‎ ورزشكاران‌‏‎ امروز‏‎
.مي‌نشينند‏‎ پوسان‌‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ انتظار‏‎
"ووشو‏‎" در‏‎ ارزش‌‏‎ با‏‎ نقره‌‏‎ مدال‌‏‎ يك‌‏‎
نقره‌‏‎ مدال‌‏‎ يك‌‏‎ صاحب‏‎ ديروز‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ "ووشو‏‎" در‏‎
با‏‎ نهايي‌‏‎ نيمه‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ "اجاقي‌‏‎ حسين‌‏‎".‎شد‏‎ ارزش‌‏‎ با‏‎
كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 70‏‎ فينال‌‏‎ به‌‏‎ فيليپين‌‏‎ از‏‎ "لوماباس‌‏‎ ژرم‌‏‎" شكست‌‏‎
يك‌‏‎ بر‏‎ دو‏‎ نهايي‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ نزديك‌‏‎ پيكاري‌‏‎ در‏‎ بود ، ‏‎ يافته‌‏‎ راه‌‏‎
بسنده‌‏‎ نقره‌‏‎ مدال‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ چين‌‏‎ از‏‎ "ژانوبانگ‌‏‎ ژايو‏‎" مغلوب‏‎
.كرد‏‎
بازيهاي‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ رسمي‌‏‎ حضور‏‎ نخستين‌‏‎ در‏‎ "ووشو‏‎" ورزشكاران‌‏‎
دادند‏‎ بدست‌‏‎ را‏‎ اميدواري‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ داشتند‏‎ نسبي‌‏‎ درخششي‌‏‎ آسيايي‌‏‎
و‏‎ كاراته‌‏‎ چون‌‏‎ رزمي‌‏‎ ورزش‌هاي‌‏‎ همانند‏‎ بتوانند‏‎ آينده‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
را‏‎ ايران‌‏‎ ورزش‌‏‎ آسيايي‌‏‎ و‏‎ بين‌المللي‌‏‎ عرصه‌هاي‌‏‎ در‏‎ تكواندو‏‎
.كنند‏‎ ارزشمندي‌‏‎ مدال‌هاي‌‏‎ صاحب‏‎
شد‏‎ هشتم‌‏‎ دهگانه‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ در‏‎ "فيضي‌‏‎ علي‌‏‎"
دهگانه‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ دهگانه‌‏‎ ورزشكار‏‎ فيضي‌‏‎ علي‌‏‎
رده‌‏‎ در‏‎ بانكوك‌‏‎ آسيايي‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ دوره‌‏‎ دووميداني‌سيزدهمين‌‏‎
.گرفت‌‏‎ قرار‏‎ هشتم‌‏‎
رسيد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ كه‌‏‎ ماده‌‏‎ اين‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ در‏‎ فيضي‌‏‎
ژاپن‌ ، ‏‎ ازبكستاني‌ ، ‏‎ ورزشكار‏‎ دو‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كسب 6986امتياز‏‎ با‏‎
در‏‎ تايلندي‌‏‎ دونده‌‏‎ از‏‎ بالاتر‏‎ و‏‎ وكره‌شمالي‌‏‎ قزاقستان‌‏‎ چين‌ ، ‏‎
.ايستاد‏‎ هشتم‌‏‎ رده‌‏‎
و‏‎ شد‏‎ اول‌‏‎ امتياز‏‎ با 8278‏‎ ازبكستان‌‏‎ از‏‎ ورتلنيكوف‌‏‎ اولگ‌‏‎
از‏‎ ياسوي‌‏‎ تورو‏‎ و‏‎ ازبكستاني‌‏‎ ورزشكار‏‎ گانيف‌ديگر‏‎ راميل‌‏‎
و‏‎ دوم‌‏‎ رده‌هاي‌‏‎ در‏‎ و 7612امتياز‏‎ با 7857‏‎ ترتيب‏‎ به‌‏‎ ژاپن‌‏‎
.گرفتند‏‎ قرار‏‎ سوم‌‏‎
گذشته‌‏‎ روز‏‎ نيز‏‎ مسابقه‌ها‏‎ اين‌‏‎ ارتفاع‌‏‎ پرش‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎
بر‏‎ متر‏‎ با 27/2‏‎ ازكره‌جنوبي‌‏‎ لي‌جين‌تايك‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ برگزار‏‎
ژان‌‏‎ و‏‎ متر‏‎ با 23/2‏‎ چين‌‏‎ از‏‎ ژونگي‌‏‎ ژو‏‎ ايستاد ، ‏‎ نخست‌‏‎ سكوي‌‏‎
رتبه‌هاي‌‏‎ حائز‏‎ به‌ترتيب‏‎ متر‏‎ با 15/2‏‎ لبنان‌‏‎ از‏‎ كلودرابت‌‏‎
.شدند‏‎ سوم‌‏‎ و‏‎ دوم‌‏‎
خورد‏‎ شكست‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ واترپلو‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
بازيهاي‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ ديدار‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ واترپلو‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
.شد‏‎ ازبكستان‌‏‎ تيم‌‏‎ مغلوب‏‎ بر 7‏‎ نتيجه‌ 11‏‎ با‏‎ بانكوك‌‏‎ آسيايي‌‏‎
بر 4‏‎ نتيجه‌ 12‏‎ با‏‎ قزاقستان‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ انجام‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ ساير‏‎ در‏‎
.كرد‏‎ مغلوب‏‎ را‏‎ سنگاپور‏‎ گل‌‏‎ با 20‏‎ چين‌‏‎ و‏‎ گذشت‌‏‎ ژاپن‌‏‎ سد‏‎ از‏‎
و‏‎ شد‏‎ طلا‏‎ مدال‌‏‎ صاحب‏‎ قزاقستان‌‏‎ رقابتها‏‎ اين‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎
.شدند‏‎ سوم‌‏‎ و‏‎ دوم‌‏‎ ترتيب‏‎ به‌‏‎ چين‌‏‎ و‏‎ ازبكستان‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎
شد‏‎ نهم‌‏‎ دوچرخه‌سواري‌‏‎ كيلومتر‏‎ در 200‏‎ كاظمي‌ساري‌‏‎
دوچرخه‌سواري‌ 200‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ نهم‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ كاظمي‌ساري‌‏‎ احد‏‎
.گرفت‌‏‎ قرار‏‎ آسيايي‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ دوره‌‏‎ سيزدهمين‌‏‎ جاده‌‏‎ كيلومتر‏‎
بانكوك‌‏‎ در‏‎ شنبه‌‏‎ روز‏‎ كه‌‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ در‏‎ كاظمي‌ساري‌‏‎
ژاپن‌ ، ‏‎ هنگ‌كنگ‌ ، ‏‎ كشورهاي‌‏‎ دوچرخه‌سواران‌‏‎ از‏‎ شد ، پس‌‏‎ برگزار‏‎
مكان‌‏‎ در‏‎ مالزي‌‏‎ و‏‎ قزاقستان‌‏‎ كره‌جنوبي‌ ، ‏‎ تايلند ، ‏‎ فيليپين‌ ، ‏‎
.ايستاد‏‎ نهم‌‏‎
و 27‏‎ دقيقه‌‏‎ ساعت‌ 39‏‎ زمان‌ 4‏‎ با‏‎ هنگ‌كنگ‌‏‎ از‏‎ وونگ‌كام‌پو‏‎
و‏‎ ژاپن‌‏‎ از‏‎ كاكوتوايجي‌ما‏‎ و‏‎ اول‌ايستاد‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ ثانيه‌‏‎
و‏‎ دوم‌‏‎ دررده‌هاي‌‏‎ به‌ترتيب‏‎ فيليپين‌‏‎ از‏‎ اسپيريتو‏‎ ويكتور‏‎
.گرفتند‏‎ قرار‏‎ سوم‌‏‎
بانكوك‌‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ در‏‎ جديد‏‎ ركورد‏‎ ‎‏‏13‏‎
و‏‎ ورزشي‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ كميته‌‏‎ رئيس‌‏‎ كانونكوكام‌‏‎ ويجيت‌‏‎ دكتر‏‎
:گفت‌‏‎ خبري‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ بانكوك‌‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ فني‌‏‎ كميته‌‏‎
در‏‎ جديدي‌‏‎ ركوردهاي‌‏‎ ثبت‌‏‎ با‏‎ بازيهاي‌آسيايي‌‏‎ از‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎
به‌‏‎ آنهامربوط‏‎ اغلب‏‎ كه‌‏‎ بوده‌‏‎ همراه‌‏‎ جهان‌‏‎ و‏‎ آسيا‏‎ سطح‌‏‎
.است‌‏‎ شنا‏‎ رشته‌هاي‌‏‎
شده‌‏‎ ثبت‌‏‎ بازيها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ جديد‏‎ ركورد‏‎ افزود13‏‎ كانونكوكام‌‏‎
و‏‎ شده‌‏‎ برپا‏‎ چيني‌‏‎ ورزشكاران‌‏‎ توسط‏‎ آن‌‏‎ هفت‌مورد‏‎ تنها‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
ورزشكاران‌‏‎ توسط‏‎ مورد‏‎ دو‏‎ و‏‎ ژاپني‌ها‏‎ توسط‏‎ مورد‏‎ چهار‏‎
.است‌‏‎ رسيده‌‏‎ ثبت‌‏‎ به‌‏‎ مالزي‌‏‎ و‏‎ تايلند‏‎ كشورهاي‌‏‎
مربوط‏‎ شده‌اند ، ‏‎ جابجا‏‎ آسيا‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ركوردهايي‌‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
دوچرخه‌سواري‌‏‎ و‏‎ تيراندازي‌‏‎ شنا ، دووميداني‌ ، ‏‎ رشته‌هاي‌‏‎ به‌‏‎
يك‌‏‎ ثبت‌‏‎ وزنه‌برداري‌شاهد‏‎ رشته‌‏‎ نيز‏‎ جهان‌‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎
شده‌‏‎ شكسته‌‏‎ چيني‌‏‎ وزنه‌بردار‏‎ يك‌‏‎ توسط‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎ ركورد‏‎
.است‌‏‎
در‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ فني‌‏‎ كميته‌‏‎ و‏‎ ورزشي‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ كميته‌‏‎ رئيس‌‏‎
وزنه‌برداري‌ 12‏‎ رشته‌‏‎ در‏‎ تنها‏‎ سال‌جاري‌‏‎ در‏‎:افزود‏‎ ادامه‌‏‎
قزاقستان‌‏‎ و‏‎ چين‌‏‎ برداران‌‏‎ وزنه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ شكسته‌‏‎ ركورد‏‎
كره‌جنوبي‌ 3‏‎ وزنه‌برداران‌‏‎ و‏‎ شكسته‌اند‏‎ ركورد‏‎ چهار‏‎ هريك‌‏‎
بجاي‌‏‎ خود‏‎ از‏‎ ركورد‏‎ يك‌‏‎ ايران‌‏‎ ووزنه‌بردار‏‎ ركورد‏‎
.گذاشته‌اند‏‎


© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.
Web design and hosting by Hamshahri Computer Center.