شماره‌ 1764‏‎ ‎‏‏،‏‎10 February 1999 بهمن‌ 1377 ، ‏‎ چهارشنبه‌ 21‏‎
Front Page
Editorial
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Life
Free Tribune
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
:اصفهان‌‏‎ استان‌‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ عضو‏‎
صلاحيت‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ مشكل‌‏‎
شوراها‏‎ نمايندگي‌‏‎ نامزدهاي‌‏‎
است‌‏‎ نشده‌‏‎ برطرف‌‏‎ هنوز‏‎

دري‌نجف‌آبادي‌‏‎ استعفاي‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎
وزير‏‎ انتخاب‏‎ درباره‌‏‎ رايزني‌‏‎
شد‏‎ جدي‌تر‏‎ اطلاعات‌‏‎ جديد‏‎

شد‏‎ اعلام‌‏‎ اي‌‏‎ بيانيه‌‏‎ صدور‏‎ با‏‎
سازندگي‌‏‎ ان‌كارگزاران‌‏‎ فراخو‏‎
راهپيمايي‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎
بهمن‌‏‎ ‎‏‏22‏‎

مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ رئيس‌‏‎
در‏‎ خشونت‌‏‎ و‏‎ زور‏‎ به‌‏‎ توسل‌‏‎ :نظام‌‏‎
است‌‏‎ بي‌نتيجه‌‏‎ افغانستان‌‏‎

سمت‌‏‎ به‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ :‎تاج‌زاده‌‏‎
مي‌رود‏‎ پيش‌‏‎ خود‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ تحقق‌‏‎

رهبر‏‎ اثر‏‎ ولايت‌‏‎ حديث‌‏‎ هشتم‌‏‎ جلد‏‎
شد‏‎ منتشر‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎

با‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ سخنان‌‏‎
قانون‌‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎ و‏‎ پيگيري‌‏‎ هيات‌‏‎
اساسي‌‏‎

حوزه‌‏‎ محققين‌‏‎ و‏‎ مدرسين‌‏‎ مجمع‌‏‎
گسترده‌‏‎ حضور‏‎ خواستار‏‎ قم‌‏‎ علميه‌‏‎
شد‏‎ بهمن‌‏‎ راهپيمايي‌ 22‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎

جداگانه‌‏‎ بيانيه‌هاي‌‏‎ صدور‏‎ با‏‎
سياسي‌‏‎ نهادهاي‌‏‎ و‏‎ گروهها‏‎ احزاب ، ‏‎
راهپيمايي‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎
فراخواندند‏‎ بهمن‌‏‎ ‎‏‏22‏‎

:اصفهان‌‏‎ استان‌‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ عضو‏‎
صلاحيت‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ مشكل‌‏‎
شوراها‏‎ نمايندگي‌‏‎ نامزدهاي‌‏‎
است‌‏‎ نشده‌‏‎ برطرف‌‏‎ هنوز‏‎


استناد‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ كانديداهايي‌‏‎ تكليف‌‏‎ تعيين‌‏‎ مشكل‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
ضد‏‎ گروههاي‌‏‎ به‌‏‎ وابستگي‌‏‎) شوراها‏‎ قانون‌‏‎ ماده‌ 29‏‎ ج‌‏‎ بند‏‎
.است‌‏‎ باقي‌‏‎ شده‌اند‏‎ صلاحيت‌‏‎ رد‏‎ (انقلاب‏‎
استان‌‏‎ نظارت‌‏‎ عالي‌‏‎ هيات‌‏‎ عضو‏‎ خالقي‌‏‎ ناصر‏‎ را‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎
.كرد‏‎ عنوان‌‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ با‏‎ گفتگو‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ اصفهان‌‏‎
التزام‌‏‎ و‏‎ اعتقاد‏‎ عدم‌‏‎)‎ ماده‌ 26‏‎ د‏‎ بند‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ اتخاذ‏‎ را‏‎ نهايي‌‏‎ تصميم‌‏‎ حقوقي‌‏‎ كميته‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(فقيه‌‏‎ ولايت‌‏‎ به‌‏‎
شده‌اند‏‎ صلاحيت‌‏‎ رد‏‎ كه‌‏‎ كانديداهايي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ اعلام‌‏‎
ولايت‌‏‎ به‌‏‎ اعتقاد‏‎ مورد‏‎ در‏‎ كتبي‌‏‎ اقرار‏‎ نوشتن‌‏‎ با‏‎ مي‌توانند‏‎
بند‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ در‏‎ اما‏‎.نمايند‏‎ حل‌‏‎ را‏‎ مشكل‌‏‎ آن‌‏‎ امضاي‌‏‎ و‏‎ فقيه‌‏‎
تصميمي‌‏‎ است‌‏‎ غيرقانوني‌‏‎ گروههاي‌‏‎ در‏‎ عضويت‌‏‎ كه‌‏‎ ماده‌ 29‏‎ ج‌‏‎
.است‌‏‎ نشده‌‏‎ اتخاذ‏‎
صلاحيت‌‏‎ رد‏‎ افراد‏‎ پرونده‌هاي‌‏‎ فرستادن‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ خالقي‌‏‎
از‏‎ باعث‌‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎:‎گفت‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ نظارت‌‏‎ مركزي‌‏‎ هيات‌‏‎ به‌‏‎ شده‌‏‎
.مي‌شود‏‎ ديگر‏‎ استانهاي‌‏‎ در‏‎ بويژه‌‏‎ زمان‌‏‎ رفتن‌‏‎ دست‌‏‎
به‌‏‎ استان‌‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎ چرا‏‎ كه‌‏‎ پرسش‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ تصميمي‌‏‎ متاسفانه‌‏‎:گفت‌‏‎ نمي‌كنند‏‎ رسيدگي‌‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎
هيات‌هاي‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ شده‌‏‎ گرفته‌‏‎ اختلاف‌‏‎ حل‌‏‎ كميته‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ ايجاد‏‎ مشكلاتي‌‏‎ كانديداها‏‎ و‏‎ استان‌‏‎ نظارت‌‏‎
تا‏‎ صلاحيت‌ها‏‎ رد‏‎ تكليف‌‏‎ بايد‏‎ اين‌كه‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ خالقي‌‏‎
به‌‏‎ نفر‏‎ صد‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎:گفت‌‏‎ شود‏‎ روشن‌‏‎ ماه‌‏‎ بهمن‌‏‎ چهارم‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎
رد‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ تعدادشان‌‏‎ و‏‎ شده‌اند‏‎ صلاحيت‌‏‎ رد‏‎ "ج‌‏‎" بند‏‎ استناد‏‎
نيز‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎.است‌‏‎ "د‏‎" بند‏‎ به‌‏‎ استناد‏‎ با‏‎ شده‌ها‏‎ صلاحيت‌‏‎
گروههاي‌‏‎ چه‌‏‎ به‌‏‎ وابسته‌‏‎ افراد‏‎ اين‌‏‎ اينكه‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ مداركي‌‏‎
غيرقانوني‌اند‏‎ گروههايي‌‏‎ چه‌‏‎ "اساسا‏‎ يا‏‎ و‏‎ هستند‏‎ غيرقانوني‌‏‎
.است‌‏‎ نداده‌‏‎ ارائه‌‏‎
صلاحيت‌‏‎ رد‏‎ دليل‌‏‎ شهرستانها ، ‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
اعلام‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ استناد‏‎ با‏‎ را‏‎ كانديداها‏‎
و‏‎ دليل‌‏‎ هيچگونه‌‏‎ نيز‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ كرده‌اند‏‎
.است‌‏‎ نداده‌‏‎ ارائه‌‏‎ مدركي‌‏‎
موظف‌‏‎ اجرايي‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎ شوراها ، ‏‎ قانون‌‏‎ براساس‌‏‎:گفت‌‏‎ خالقي‌‏‎
قضائيه‌ ، ‏‎ قوه‌‏‎ اطلاعات‌ ، ‏‎ وزارت‌‏‎ چهارگانه‌‏‎ مراجع‌‏‎ از‏‎ استعلام‌‏‎ به‌‏‎
صلاحيت‌‏‎ بررسي‌‏‎ براي‌‏‎ احوال‌‏‎ ثبت‌‏‎ اداره‌‏‎ و‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎
تنها‏‎ اجرايي‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎ استعلام‌ ، ‏‎ از‏‎ پس‌‏‎.‎هستند‏‎ كانديداها‏‎
شده‌‏‎ ارائه‌‏‎ افراد‏‎ صلاحيت‌‏‎ رد‏‎ براي‌‏‎ كافي‌‏‎ دلايل‌‏‎ كه‌‏‎ مواردي‌‏‎ در‏‎
استعلام‌ها‏‎ اين‌صورت‌ ، ‏‎ غير‏‎ در‏‎ مي‌كنند‏‎ رد‏‎ را‏‎ آنها‏‎ باشد‏‎
.نمي‌گيرد‏‎ قرار‏‎ عمل‌‏‎ ملاك‌‏‎
شده‌اند‏‎ رد‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ اكثر‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
پاسخ‌‏‎ در‏‎ خالقي‌‏‎بودند‏‎ شده‌‏‎ تاييد‏‎ اجرائي‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎
به‌‏‎ اقرار‏‎ بايد‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ يك‌‏‎ كانديداها‏‎ چرا‏‎ كه‌‏‎ پرسش‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎
اين‌‏‎ ثبت‌نام‌‏‎ فرم‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ كنند‏‎ فقيه‌‏‎ ولايت‌‏‎ اعتقاد‏‎
محكم‌كاري‌‏‎ قصد‏‎ حقوقي‌‏‎ كميته‌‏‎:‎گفت‌‏‎ است‌‏‎ گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ اقرار‏‎
به‌‏‎ مربوط‏‎ نام‌‏‎ برگه‌هاي‌ثبت‌‏‎ زير‏‎ امضاي‌‏‎ زيرا‏‎ است‌‏‎ داشته‌‏‎
اينها‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ مطرح‌‏‎ موارد‏‎ تمام‌‏‎
به‌‏‎ عملي‌‏‎ التزام‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ بند‏‎ براي‌‏‎ مشخصي‌‏‎ امضاي‌‏‎ مي‌خواهند‏‎
.بگيرند‏‎ اسلام‌‏‎ و‏‎ فقيه‌‏‎ ولايت‌‏‎
در‏‎ ديگري‌‏‎ پرسش‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ اصفهان‌‏‎ استان‌‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ عضو‏‎
نظارت‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎ اعضاي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ اتهام‌‏‎ كردن‌‏‎ وارد‏‎ مورد‏‎
و‏‎ دلايل‌‏‎ ارائه‌‏‎ بدون‌‏‎ كانديداها‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ به‌‏‎ شهرستانها‏‎
نظارت‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎ اعضاي‌‏‎ از‏‎ شكايت‌‏‎ حق‌‏‎ كانديداها‏‎:‎گفت‌‏‎ مدارك‌‏‎
فرصت‌‏‎ الان‌‏‎ كه‌‏‎ هرچند‏‎ دارند‏‎ را‏‎ تهمت‌‏‎ و‏‎ اتهام‌‏‎ ايراد‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎
حل‌‏‎ صورتي‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ مسئله‌‏‎ بايد‏‎ "فعلا‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ نيز‏‎ شكايت‌‏‎ تنظيم‌‏‎
.شود‏‎

نجف‌آبادي‌‏‎ دري‌‏‎ استعفاي‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎
وزير‏‎ انتخاب‏‎ درباره‌‏‎ رايزني‌‏‎
شد‏‎ جدي‌تر‏‎ اطلاعات‌‏‎ جديد‏‎


جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ اطلاعات‌ ، ‏‎ وزارت‌‏‎ مسايل‌‏‎ به‌‏‎ آگاهان‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎
تغييرات‌‏‎ ايجاد‏‎ توانايي‌‏‎ و‏‎ آمادگي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ وزيري‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎
باشد‏‎ داشته‌‏‎ وزارتخانه‌‏‎ اين‌‏‎ مديريتي‌‏‎ سطوح‌‏‎ در‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎
درباره‌‏‎ رايزني‌‏‎ اطلاعات‌ ، ‏‎ وزير‏‎ استعفاي‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ :سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
وارد‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ آغاز‏‎ پيش‌‏‎ مدتي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ جديد‏‎ وزير‏‎ انتخاب‏‎
.شد‏‎ جدي‌تر‏‎ مرحله‌اي‌‏‎
علي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ افراد‏‎ برخي‌‏‎ از‏‎ چه‌‏‎ اگر‏‎ آگاه‌ ، ‏‎ منابع‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎
مي‌شود ، ‏‎ ياد‏‎ دري‌نجف‌آبادي‌‏‎ احتمالي‌‏‎ جانشين‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ يونسي‌‏‎
مي‌كوشد‏‎ و‏‎ است‌‏‎ نرسيده‌‏‎ قطعي‌‏‎ تصميم‌‏‎ به‌‏‎ هنوز‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
ايجاد‏‎ توانايي‌‏‎ و‏‎ آمادگي‌‏‎ كه‌‏‎ بگمارد‏‎ منصب‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ فردي‌‏‎
داشته‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ مديريتي‌‏‎ سطوح‌‏‎ در‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ تغييرات‌‏‎
.باشد‏‎
انتظار‏‎ اطلاعات‌ ، ‏‎ وزارت‌‏‎ مسائل‌‏‎ به‌‏‎ آگاهان‌‏‎ برخي‌‏‎ اعتقاد‏‎ به‌‏‎
با‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ وزارتخانه‌‏‎ اين‌‏‎ جديد‏‎ وزير‏‎ از‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
علت‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎.‎شود‏‎ ها‏‎"خودي‌سري‌‏‎" مانع‌‏‎ دقيق‌تر‏‎ نظارت‌‏‎ اعمال‌‏‎
آمادگي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ جديد‏‎ وزير‏‎ انتخاب‏‎ معيارهاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
داشته‌‏‎ را‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ موردنظر‏‎ تغييرات‌‏‎ ايجاد‏‎ براي‌‏‎ كامل‌‏‎
است‌‏‎ مديراني‌‏‎ و‏‎ معاونان‌‏‎ انتخاب‏‎ تغييرات‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ مقدمه‌‏‎.‎باشد‏‎
رئيس‌جمهوري‌‏‎ خارجي‌‏‎ و‏‎ داخلي‌‏‎ سياست‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ تمكين‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎
.كنند‏‎ تنظيم‌‏‎ آن‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎ خودرا‏‎ رفتارهاي‌‏‎
نخستين‌‏‎ از‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ از‏‎ دري‌نجف‌آبادي‌‏‎ بركناري‌‏‎ شايعه‌‏‎
شناسايي‌‏‎ وزارتخانه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ جنايتكار‏‎ هسته‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ روزهايي‌‏‎
اخير‏‎ روزهاي‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎ "ظاهرا‏‎ اما‏‎ بود ، ‏‎ سرزبان‌ها‏‎ بر‏‎ شدند‏‎
.است‌‏‎ داده‌‏‎ استعفاء‏‎
به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ خود‏‎ استعفانامه‌‏‎ مفصل‌‏‎ متن‌‏‎ در‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزير‏‎
به‌‏‎ خود‏‎ تصميم‌‏‎ درباره‌‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ فعالان‌‏‎ و‏‎ نويسندگان‌‏‎ قتل‌‏‎
هرگز‏‎ كه‌‏‎ اخير‏‎ بار‏‎ تاسف‌‏‎ و‏‎ دلخراش‌‏‎ حادثه‌‏‎:‎است‌‏‎ گفته‌‏‎ استعفا‏‎
اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ زحمتكش‌‏‎ و‏‎ خدوم‌‏‎ كاركنان‌‏‎ مجموعه‌‏‎ رضايت‌‏‎ مورد‏‎
و‏‎ مي‌دهد‏‎ آزار‏‎ را‏‎ شرافتمندي‌‏‎ انسان‌‏‎ هر‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ و‏‎ نبوده‌‏‎
موجب‏‎ شدم‌ ، ‏‎ متاثر‏‎ و‏‎ هستم‌‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ آن‌‏‎ مخالف‌‏‎ بشدت‌‏‎ نيز‏‎ بنده‌‏‎
معاندين‌‏‎ و‏‎ دشمنان‌‏‎ خصمانه‌‏‎ و‏‎ بي‌رحمانه‌‏‎ تهاجم‌‏‎ و‏‎ تاحملات‌‏‎ شد‏‎
و‏‎ مصالح‌‏‎ برخلاف‌‏‎ و‏‎ غيرمنصفانه‌‏‎ به‌صورت‌‏‎ داخل‌‏‎ و‏‎ خارج‌‏‎ از‏‎
عظيم‌‏‎ به‌دستگاه‌‏‎ نسبت‌‏‎ اخير‏‎ هفته‌‏‎ چند‏‎ طي‌‏‎ ملي‌‏‎ منافع‌‏‎
و‏‎ سختكوش‌‏‎ و‏‎ مخلص‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ امنيتي‌‏‎ و‏‎ اطلاعاتي‌‏‎
.گيرد‏‎ صورت‌‏‎ آن‌‏‎ ايثارگر‏‎
صرف‌‏‎ با‏‎ و‏‎ ناسپاسي‌ها‏‎ بي‌حرمتي‌ها ، ‏‎ رغم‌‏‎ علي‌‏‎ وقايع‌ ، ‏‎ اين‌‏‎
واگذار‏‎ سبحان‌‏‎ خداي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ جبران‌‏‎ كه‌‏‎ حقوق‌خود‏‎ از‏‎ نظر‏‎
و‏‎ مناسب‏‎ فضاي‌‏‎ ايجاد‏‎ كردبراي‌‏‎ مصمم‌‏‎ را‏‎ اينجانب‏‎ نمودم‌ ، ‏‎
وزارتخانه‌‏‎ اين‌‏‎ قدرتمند‏‎ وظيفه‌‏‎ انجام‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ لازم‌‏‎ شرايط‏‎
با‏‎ شايد‏‎ تا‏‎ نمايم‌ ، ‏‎ كناره‌گيري‌‏‎ خود‏‎ مقام‌‏‎ از‏‎ حساس‌‏‎ و‏‎ مهم‌‏‎
براي‌‏‎ لازم‌‏‎ شرايط‏‎ و‏‎ مناسب‏‎ فضاي‌‏‎ خدمتگزار ، ‏‎ يك‌‏‎ كناررفتن‌‏‎
گردد‏‎ فراهم‌‏‎ وزارتخانه‌‏‎ اين‌‏‎ وقدرتمند‏‎ كارآمد‏‎ فعاليت‌‏‎ ادامه‌‏‎
اقتدار‏‎ اركان‌‏‎ و‏‎ به‌نظام‌‏‎ هجمه‌‏‎ و‏‎ تضعيف‌‏‎ شاهد‏‎ ديگر‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎ و‏‎
ازاين‌‏‎ بيش‌‏‎ ناآگاه‌‏‎ دوستان‌‏‎ و‏‎ كينه‌توز‏‎ دشمنان‌‏‎ و‏‎ نباشم‌‏‎ آن‌‏‎
با‏‎ كشور‏‎ امنيتي‌‏‎ و‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ جامعه‌‏‎ و‏‎ ننمايند‏‎ بهانه‌گيري‌‏‎
و‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ دستاوردهاي‌‏‎ حفظ‏‎ مسير‏‎ عظمت‌در‏‎ و‏‎ اقتدار‏‎
ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ واصول‌‏‎ امامت‌‏‎ و‏‎ ولايت‌‏‎ خط‏‎ از‏‎ پاسداري‌‏‎
.نمايد‏‎ حركت‌‏‎ عزيز‏‎ شهروندان‌‏‎ حقوق‌‏‎ و‏‎
موافقت‌‏‎ اطلاعات‌ ، ‏‎ وزير‏‎ استعفانامه‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
و‏‎ سال‌‏‎ يك‌‏‎ حدود‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎ اينك‌‏‎:‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ اينگونه‌‏‎ را‏‎ خود‏‎
قطع‌‏‎ و‏‎ استعفا‏‎ به‌‏‎ تصميم‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ در‏‎ خدمت‌‏‎ و‏‎ تلاش‌‏‎ نيم‌‏‎
ضمن‌‏‎ گرفته‌ايد ، ‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ در‏‎ دولت‌‏‎ با‏‎ همكاري‌‏‎
از‏‎ تقدير‏‎ و‏‎ جنابعالي‌‏‎ فراوان‌‏‎ خدمات‌‏‎ و‏‎ زحمات‌‏‎ از‏‎ سپاسگزاري‌‏‎
كه‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ در‏‎ عزيزمان‌‏‎ همكاران‌‏‎ ارجمند‏‎ تلاش‌‏‎
حرمت‌‏‎ و‏‎ حقوق‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎ انقلابي‌ ، ‏‎ ارزش‌هاي‌‏‎ پاسداران‌‏‎
.مي‌پذيرم‌‏‎ را‏‎ استعفايتان‌‏‎ هستند ، ‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ شهروندان‌‏‎
مناسب‏‎ به‌صورتي‌‏‎ و‏‎ ديگر‏‎ جاي‌‏‎ در‏‎ ملت‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ "مطمئنا‏‎ البته‌‏‎
ولي‌‏‎ گرفت‌ ، ‏‎ خواهد‏‎ بهره‌‏‎ جنابعالي‌‏‎ توان‌‏‎ و‏‎ تجربه‌‏‎ دانش‌ ، ‏‎ از‏‎
بررسي‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎ تا‏‎ كه‌‏‎ مي‌خواهم‌‏‎ جنابعالي‌‏‎ از‏‎
و‏‎ انتخاب‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ نامزد‏‎ و‏‎ برسد‏‎ نتيجه‌‏‎ به‌‏‎ اينجانب‏‎
سرپرستي‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ شود ، ‏‎ معرفي‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ محترم‌‏‎ مجلس‌‏‎ به‌‏‎
همه‌‏‎ و‏‎ حال‌‏‎ همه‌‏‎ در‏‎.باشيد‏‎ داشته‌‏‎ به‌عهده‌‏‎ را‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎
.مي‌كنم‌‏‎ موفقيت‌‏‎ آرزوي‌‏‎ برايتان‌‏‎ جا‏‎

شد‏‎ اعلام‌‏‎ اي‌‏‎ بيانيه‌‏‎ صدور‏‎ با‏‎
سازندگي‌‏‎ كارگزاران‌‏‎ فراخوان‌‏‎
راهپيمايي‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎
بهمن‌‏‎ ‎‏‏22‏‎


بيانيه‌اي‌‏‎ انتشار‏‎ با‏‎ سازندگي‌‏‎ كارگزاران‌‏‎ حزب‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
را‏‎ ايران‌‏‎ مردم‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ انقلاب‏‎ سالگرد‏‎ بيستمين‌‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎
به‌‏‎ بيانيه‌‏‎ متن‌‏‎.‎فراخواند‏‎ بهمن‌‏‎ راهپيمايي‌ 22‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ به‌‏‎
:است‌‏‎ زير‏‎ شرح‌‏‎
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم‌‏‎
آزادي‌ ، 22‏‎ و‏‎ دين‌‏‎ احياي‌‏‎ براي‌‏‎ ايران‌‏‎ مردم‌‏‎ پرشكوه‌‏‎ انقلاب‏‎
انقلاب‏‎ دوم‌‏‎ دهه‌‏‎ پايان‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ ساله‌‏‎ بيست‌‏‎ امسال‌‏‎ بهمن‌‏‎
آورده‌‏‎ پيش‌‏‎ مغتنم‌‏‎ فرصتي‌‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ آحاد‏‎ همه‌‏‎ براي‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎
با‏‎ را‏‎ آينده‌‏‎ راه‌‏‎ نسل‌ ، ‏‎ يك‌‏‎ بلوغ‌‏‎ تاريخ‌‏‎ مرور‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
.برگزينند‏‎ بزرگ‌‏‎ انقلاب‏‎ اين‌‏‎ هدفهاي‌‏‎ درخور‏‎ تعقلي‌‏‎ و‏‎ آگاهي‌‏‎
براي‌‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ ساله‌‏‎ نهضت‌ 70‏‎ طبيعي‌‏‎ محصول‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ انقلاب‏‎
نخست‌‏‎ سالهاي‌‏‎ تا‏‎ نهضت‌‏‎ اين‌‏‎بود‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ آزادي‌‏‎ به‌‏‎ نيل‌‏‎
آن‌‏‎ مذهبي‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ ناسنجيده‌‏‎ كشاكش‌‏‎ به‌علت‌‏‎ دهه‌ 40‏‎
براي‌‏‎ ايران‌‏‎ مردم‌‏‎ كه‌‏‎ هربار‏‎ ;انجاميد‏‎ شكست‌‏‎ به‌‏‎ بارها‏‎ دوران‌ ، ‏‎
تمنيات‌‏‎ كردند‏‎ آغاز‏‎ را‏‎ جنبشي‌‏‎ خود ، ‏‎ حقوق‌‏‎ اعاده‌‏‎
استبداد‏‎ بازگشت‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كشاند‏‎ شكست‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ ميراث‌خواران‌ ، ‏‎
.شد‏‎ منجر‏‎
بي‌حاصل‌‏‎ جدال‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ دهه‌ 40‏‎ در‏‎ (‎ره‌‏‎)امام‌خميني‌‏‎ نهضت‌‏‎ ظهور‏‎
كه‌‏‎ راهي‌‏‎ صحت‌‏‎ درباره‌‏‎ مذهبي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ همه‌‏‎ زيرا‏‎.‎داد‏‎ پايان‌‏‎
و‏‎ مليون‌‏‎ و‏‎ داشتند‏‎ وحدت‌نظر‏‎ بيش‌وكم‌‏‎ بود ، ‏‎ برگزيده‌‏‎ امام‌‏‎
و‏‎ هدف‌‏‎ يگانگي‌‏‎ همين‌‏‎.‎نمي‌كردند‏‎ معارضه‌‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ مذهبي‌ها‏‎ غير‏‎
منجر‏‎ ايران‌‏‎ تاريخ‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ بسيج‌‏‎ بزرگترين‌‏‎ به‌‏‎ مبارزه‌‏‎ روش‌‏‎
را‏‎ شاهنشاهي‌‏‎ نظام‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ با‏‎ توانستند‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ شد‏‎
آمده‌‏‎ گرفتار‏‎ فرهنگي‌‏‎ و‏‎ اجتماعي‌‏‎ اقتصادي‌ ، ‏‎ بحران‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎
.كنند‏‎ سرنگون‌‏‎ بود ، ‏‎
حكومت‌‏‎ بهمن‌ 1357 ، ‏‎ در22‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ پيروزي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
جمهوري‌‏‎ آزادي‌ ، ‏‎ استقلال‌ ، ‏‎" يعني‌‏‎ انقلاب‏‎ اصلي‌‏‎ شعار‏‎ براساس‌‏‎
.گرفت‌‏‎ شكل‌‏‎ "اسلامي‌‏‎
بهار‏‎" هفته‌هاي‌‏‎ نخستين‌‏‎ از‏‎ انقلاب ، ‏‎ حكومت‌‏‎ سه‌گانه‌‏‎ اجزاي‌‏‎
جمهوري‌‏‎ زيرا‏‎.‎گرفت‌‏‎ قرار‏‎ بزرگي‌‏‎ آزمون‌هاي‌‏‎ معرض‌‏‎ در‏‎ "آزادي‌‏‎
جمهوري‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎" حفظ‏‎ براي‌‏‎ شد‏‎ ناگزير‏‎ مقطع‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎
كه‌‏‎ جامعه‌‏‎ اجتماعي‌‏‎-سياسي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ از‏‎ اندكي‌‏‎ جمع‌‏‎ با‏‎ "اسلامي‌‏‎
قدرت‌‏‎ كسب‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ نداشتند‏‎ را‏‎ اكثريت‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ تمكين‌‏‎ بناي‌‏‎
عمل‌‏‎ به‌شدت‌‏‎ بودند ، ‏‎ برگزيده‌‏‎ را‏‎ تروريستي‌‏‎ روش‌هاي‌‏‎ سياسي‌‏‎
تا‏‎ و‏‎ شد‏‎ آغاز‏‎ اسفند 57‏‎ از‏‎ دوران‌‏‎ اين‌‏‎.‎شود‏‎ متوسل‌‏‎ ناخواسته‌‏‎
افكار‏‎ رگه‌هاي‌‏‎ و‏‎ بقايا‏‎ هرچند‏‎)‎.‎يافت‌‏‎ ادامه‌‏‎ زمستان‌ 61‏‎
و‏‎ گاه‌‏‎ تروريستي‌‏‎ مطرود‏‎ انديشه‌هاي‌‏‎ و‏‎ خشونت‌گرايي‌‏‎ پليد‏‎
در‏‎ مدني‌‏‎ جامعه‌‏‎ اقتدار‏‎ اوج‌‏‎ در‏‎ امروز‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ گذشته‌‏‎ در‏‎ بيگاه‌‏‎
نشان‌‏‎ رخ‌‏‎ مسئول‌‏‎ نهادهاي‌‏‎ حساس‌ترين‌‏‎ متن‌‏‎ در‏‎ آنهم‌‏‎ ديگري‌‏‎ لباس‌‏‎
(.مي‌دهد‏‎
.داد‏‎ رخ‌‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ عراق‌‏‎ ارتش‌‏‎ تجاوز‏‎ دوران‌ ، ‏‎ همين‌‏‎ مقارن‌‏‎
نجنگيده‌‏‎ خارجي‌‏‎ دشمن‌‏‎ هيچ‌‏‎ با‏‎ سال‌‏‎ حدود 70‏‎ كه‌‏‎ ايرانيان‌‏‎
تهاجمي‌‏‎ سپس‌‏‎ و‏‎ نيروهاي‌دفاعي‌‏‎ حيرت‌آور ، ‏‎ سرعتي‌‏‎ با‏‎ بودند ، ‏‎
را‏‎ كشور‏‎ استقلال‌‏‎ مقدس‌‏‎ دفاع‌‏‎ سال‌‏‎ با 8‏‎ داده‌و‏‎ آرايش‌‏‎ را‏‎ خود‏‎
.بخشيدند‏‎ نجات‌‏‎ جدي‌‏‎ خطري‌‏‎ از‏‎
خارجي‌ ، ‏‎ تجاوز‏‎ دفع‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ نظام‌‏‎ استقرار‏‎ مراحل‌‏‎ طي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
آن‌‏‎ محركه‌‏‎ نيروي‌‏‎ كه‌‏‎ دوران‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎شد‏‎ آغاز‏‎ سازندگي‌‏‎ دوران‌‏‎
و‏‎ كشاورزان‌‏‎ فني‌ ، ‏‎ كارگران‌‏‎ مهندسان‌ ، ‏‎ صنعتي‌ ، ‏‎ مديران‌‏‎ را‏‎
شكل‌‏‎ به‌‏‎ مقدس‌‏‎ دفاع‌‏‎ تجربه‌‏‎ از‏‎ مي‌دادند ، ‏‎ تشكيل‌‏‎ دهقانان‌‏‎
سازندگي‌‏‎ عصر‏‎ گفت‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ درواقع‌‏‎.‎شد‏‎ استفاده‌‏‎ مطلوب‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ زيرا‏‎.بود‏‎ انقلاب‏‎ تجربيات‌‏‎ تجميع‌‏‎ دوره‌‏‎ نخستين‌‏‎
والاي‌‏‎ رهبري‌‏‎ و‏‎ بودند‏‎ يافته‌‏‎ پرورش‌‏‎ انقلاب‏‎ نيروهاي‌‏‎ دوران‌ ، ‏‎
رسيده‌‏‎ كامل‌‏‎ اشراف‌‏‎ به‌‏‎ جهاني‌‏‎ و‏‎ داخلي‌‏‎ مسائل‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ نظام‌‏‎
بلوغ‌‏‎ و‏‎ كمال‌‏‎ سالهاي‌‏‎ سازندگي‌ ، ‏‎ سالهاي‌‏‎ ترتيب‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎.‎بود‏‎
.بود‏‎ ملت‌‏‎ ملموس‌‏‎ و‏‎ مشخص‌‏‎ منافع‌‏‎ تامين‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ انقلاب‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ ملت‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ منافع‌‏‎ تامين‌‏‎ مي‌شود‏‎ گفته‌‏‎ علت‌‏‎ به‌همين‌‏‎
فراهم‌‏‎ مردم‌‏‎ واجتماعي‌‏‎ سياسي‌‏‎ خواست‌‏‎ طرح‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ راه‌‏‎ دوران‌‏‎
اقتصاد‏‎ و‏‎ سياست‌‏‎ انطباق‌‏‎ ابزار‏‎ خردادبه‌عنوان‌‏‎ دوم‌‏‎ و‏‎ آورد‏‎
.نماياند‏‎ رخ‌‏‎
سازندگي‌‏‎ و‏‎ جنگ‌‏‎ انقلاب ، ‏‎ دوره‌هاي‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مردمي‌‏‎
و‏‎ بودند‏‎ رسانده‌‏‎ كمال‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ "اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎"
فرهنگ‌‏‎ ايجاد‏‎ درصدد‏‎ بودند‏‎ پي‌ريخته‌‏‎ را‏‎ نيرومندي‌‏‎ مادي‌‏‎ بناي‌‏‎
شيوه‌‏‎ مدني‌ترين‌‏‎ با‏‎ و‏‎ برآمدند‏‎ بناها‏‎ بااين‌‏‎ منطبق‌‏‎ سياسي‌‏‎
از‏‎ بود‏‎ عبارت‌‏‎ راكه‌‏‎ خود‏‎ سياسي‌‏‎ مطالبات‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎انتخابات‌‏‎)‎ ممكن‌‏‎
.كردند‏‎ مطرح‌‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ در‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ مشاركت‌‏‎ و‏‎ آزادي‌‏‎ بسط‏‎
درخلال‌ 20‏‎ ايران‌ ، ‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ گفت‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ بنابراين‌‏‎
استقلال‌ ، ‏‎ شعارهاي‌‏‎ تحقق‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ اصولي‌‏‎ مراحل‌‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎
عصر‏‎ اكنون‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ گذاشته‌‏‎ سر‏‎ پشت‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ جمهوري‌‏‎ و‏‎ آزادي‌‏‎
"قانون‌‏‎" براساس‌‏‎ شهروندان‌‏‎ روابط‏‎ تنظيم‌‏‎ يعني‌‏‎ "زيست‌مدني‌‏‎"
.است‌‏‎ فرارسيده‌‏‎
از‏‎ بخشي‌‏‎ از‏‎ نمايندگي‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ سازندگي‌‏‎ كارگزاران‌‏‎ حزب‏‎
در‏‎ بويژه‌‏‎ -‎انقلاب‏‎ از‏‎ گوشه‌هايي‌‏‎ ساماندهي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ جامعه‌‏‎
ايران‌‏‎ شريف‌‏‎ مردم‌‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ است‌ ، ‏‎ داشته‌‏‎ نقش‌‏‎ -سازندگي‌‏‎ عرصه‌‏‎
از‏‎ بهمن‌‏‎ بزرگ‌ 22‏‎ راهپيمايي‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ با‏‎ مي‌خواهد‏‎
و‏‎ كنند‏‎ دفاع‌‏‎ آن‌‏‎ سوم‌‏‎ دهه‌‏‎ آغاز‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ آرمان‌هاي‌‏‎
حلقه‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ مدني‌‏‎ جامعه‌‏‎ تحقق‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
.دهند‏‎ ياري‌‏‎ انقلاب‏‎ پيشين‌‏‎ دوره‌هاي‌‏‎ مكمل‌‏‎
ايران‌‏‎ سازندگي‌‏‎ كارگزاران‌‏‎ حزب‏‎ سياسي‌‏‎ دفتر‏‎

مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ رئيس‌‏‎
در‏‎ خشونت‌‏‎ و‏‎ زور‏‎ به‌‏‎ توسل‌‏‎ :نظام‌‏‎
است‌‏‎ بي‌نتيجه‌‏‎ افغانستان‌‏‎


و‏‎ نقش‌‏‎ بر‏‎ ديروز‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
و‏‎ احزاب‏‎ گروهها ، ‏‎ رهبران‌‏‎ و‏‎ سني‌‏‎ و‏‎ شيعه‌‏‎ علماي‌‏‎ مهم‌‏‎ جايگاه‌‏‎
پايان‌‏‎ و‏‎ تفاهم‌‏‎ ايجاد‏‎ به‌‏‎ كمك‌‏‎ براي‌‏‎ افغانستان‌‏‎ مختلف‌‏‎ اقوام‌‏‎
.كرد‏‎ تاكيد‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ويراني‌‏‎ و‏‎ جنگ‌‏‎ به‌‏‎ دادن‌‏‎
وسني‌‏‎ شيعه‌‏‎ علماي‌‏‎ مجمع‌‏‎ دبيرخانه‌‏‎ اعضاي‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
اين‌‏‎ مسلمان‌‏‎ مردم‌‏‎ اسفبار‏‎ وضعيت‌‏‎ از‏‎ ابرازتاسف‌‏‎ با‏‎ افغانستان‌‏‎
و‏‎ براشغالگران‌‏‎ ازپيروزي‌‏‎ پس‌‏‎ وقايع‌‏‎ متاسفانه‌‏‎:‎گفت‌‏‎ كشور ، ‏‎
لذت‌‏‎ شيريني‌و‏‎ كشور ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ برادركشي‌‏‎ و‏‎ داخلي‌‏‎ جنگهاي‌‏‎ شروع‌‏‎
تلخ‌‏‎ افغانستان‌‏‎ مردم‌‏‎ ذائقه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خارجي‌‏‎ دشمن‌‏‎ بر‏‎ غلبه‌‏‎ بزرگ‌‏‎
نگران‌كننده‌‏‎ و‏‎ تلخ‌‏‎ حوادث‌‏‎ ابعاد‏‎ بر‏‎ روز‏‎ روزبه‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎
.مي‌شود‏‎ افزوده‌‏‎ افغانستان‌‏‎
ششمين‌‏‎ برگزاري‌‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ رئيس‌‏‎
بر‏‎ شد ، ‏‎ برگزار‏‎ افغانستان‌‏‎ وسني‌‏‎ شيعه‌‏‎ مجمع‌علماي‌‏‎ اجلاس‌‏‎
افغانستان‌‏‎ در‏‎ خشونت‌‏‎ و‏‎ به‌زور‏‎ توسل‌‏‎ گونه‌‏‎ هر‏‎ بودن‌‏‎ بي‌نتيجه‌‏‎
.كرد‏‎ تاكيد‏‎
جنگ‌زده‌‏‎ كشور‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ الله‌‏‎ آيت‌‏‎
ناشي‌‏‎ خرابيهاي‌‏‎ وجبران‌‏‎ سازندگي‌‏‎ و‏‎ آرامش‌‏‎ به‌‏‎ افغانستان‌نياز‏‎
تحمل‌‏‎ آغاز‏‎ افغانستان‌‏‎ در‏‎ مسئوليت‌پذيري‌‏‎:‎گفت‌‏‎ دارد ، ‏‎ جنگ‌‏‎ از‏‎
دوران‌‏‎ ماندگي‌هاي‌‏‎ عقب‏‎ جبران‌‏‎ و‏‎ سازندگي‌‏‎ دشواري‌هاي‌‏‎
آحاد‏‎ داد‏‎ وبايداجازه‌‏‎ است‌‏‎ وخارجي‌‏‎ داخلي‌‏‎ ويرانگرجنگهاي‌‏‎
فرق‌‏‎ و‏‎ احزاب‏‎ و‏‎ گروهها‏‎ همه‌‏‎ رهبران‌‏‎ افغانستان‌و‏‎ مردم‌‏‎
تشكيل‌‏‎ دولتي‌فراگير‏‎ ملي‌‏‎ ومشاركت‌‏‎ تفاهم‌‏‎ درسايه‌‏‎ اسلامي‌‏‎
.دهند‏‎

سمت‌‏‎ به‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ :‎تاج‌زاده‌‏‎
مي‌رود‏‎ پيش‌‏‎ خود‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ تحقق‌‏‎


دهه‌‏‎ سومين‌‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ :سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
.مي‌رود‏‎ پيش‌‏‎ خود‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ كامل‌‏‎ تحقق‌‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ پيروزي‌ ، ‏‎
در‏‎ ديروز‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ اجتماعي‌‏‎-سياسي‌‏‎ معاون‌‏‎ تاج‌زاده‌‏‎ مصطفي‌‏‎
با‏‎ شهريار‏‎ در‏‎ روستا‏‎ و‏‎ شهر‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراهاي‌‏‎ نامزدهاي‌‏‎ همايش‌‏‎
دهه‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ اسلامي‌ايران‌‏‎ انقلاب‏‎:‎افزود‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ بيان‌‏‎
آورده‌‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ و‏‎ داخل‌‏‎ در‏‎ عظيمي‌‏‎ تحولات‌‏‎ اخير‏‎
.است‌‏‎
انقلابهاي‌‏‎ با‏‎ مقايسه‌‏‎ در‏‎ الهي‌‏‎ انقلاب‏‎ اين‌‏‎:‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎ وي‌‏‎
برخوردار‏‎ ويژه‌اي‌‏‎ بالندگي‌‏‎ و‏‎ ازپويندگي‌‏‎ جهان‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ همزاد‏‎
.است‌‏‎
نحوي‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎:‎گفت‌‏‎ تاج‌زاده‌‏‎
انقلاب ، ‏‎ عمر‏‎ از‏‎ سال‌‏‎ باگذشت‌ 20‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ تدوين‌‏‎ و‏‎ طرح‌‏‎
انقلاب‏‎ در‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎.‎است‌‏‎ كشور‏‎ و‏‎ جامعه‌‏‎ نيازهاي‌‏‎ پاسخگوي‌‏‎
ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ جامعه‌‏‎ جوان‌‏‎ نسل‌‏‎ به‌‏‎ خاصي‌‏‎ توجه‌‏‎ اسلامي‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ فراهم‌‏‎ صحنه‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎ زمينه‌‏‎
شوراهاي‌‏‎ انتخابات‌‏‎:‎گفت‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ اجتماعي‌‏‎ سياسي‌‏‎ معاون‌‏‎
انتخابات‌‏‎ مهم‌ترين‌‏‎ از‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ مطرح‌‏‎ قانون‌اساسي‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎
.مردم‌است‌‏‎ به‌‏‎ مسئوليت‌ها‏‎ سپردن‌‏‎ براي‌‏‎ كشور‏‎

رهبر‏‎ اثر‏‎ ولايت‌‏‎ حديث‌‏‎ هشتم‌‏‎ جلد‏‎
شد‏‎ منتشر‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎


حديث‌‏‎ كتاب‏‎ هشتم‌‏‎ جلد‏‎:‎اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ - تهران‌‏‎
اين‌‏‎.‎شد‏‎ منتشر‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ مجموعه‌رهنمودهاي‌‏‎ از‏‎ ولايت‌‏‎
يافته‌ ، ‏‎ انتشار‏‎ فجر‏‎ دهه‌‏‎ مبارك‌‏‎ ايام‌‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مجلد‏‎
.است‌‏‎ سال‌ 1370‏‎ در‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ رهنمودهاي‌‏‎ بخشي‌از‏‎ حاوي‌‏‎
معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ دفتر‏‎ برعهده‌‏‎ ولايت‌‏‎ حديث‌‏‎ تدوين‌‏‎ و‏‎ تنظيم‌‏‎ تهيه‌ ، ‏‎
.است‌‏‎ اسلامي‌‏‎ تبليغات‌‏‎ سازمان‌‏‎ ناشرآن‌ ، ‏‎ و‏‎ رهبري‌‏‎

با‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ سخنان‌‏‎
برقانون‌‏‎ نظارت‌‏‎ و‏‎ پيگيري‌‏‎ هيات‌‏‎
اساسي‌‏‎


از‏‎ حتي‌‏‎ نمي‌توان‌‏‎ شود‏‎ حذف‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ اگر‏‎
اعمال‌نظر‏‎ از‏‎ نمي‌توان‌‏‎ كه‌‏‎ زيرا‏‎ كرد‏‎ دفاع‌‏‎ فقيه‌‏‎ ولايت‌‏‎ نظريه‌‏‎
كرد‏‎ جلوگيري‌‏‎ كسي‌‏‎ فقهي‌‏‎
قانون‌‏‎ اجراي‌‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎ و‏‎ پيگيري‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎ حجت‌الاسلام‌والمسلمين‌‏‎ با‏‎ اساسي‌‏‎
.كردند‏‎ گفت‌وگو‏‎ و‏‎ ديدار‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
هيات‌‏‎ اعضاء‏‎ از‏‎ تقدير‏‎ و‏‎ تشكر‏‎ ضمن‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
هستند ، ‏‎ خود‏‎ وظايف‌‏‎ پيگير‏‎ واقع‌بينانه‌‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ نگاه‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎
رئيس‌جمهوري‌‏‎.‎دانست‌‏‎ نظام‌‏‎ مدار‏‎ و‏‎ محور‏‎ را‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎
در‏‎ انقلابي‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ ارزشهاي‌‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ و‏‎ حفظ‏‎ كرد‏‎ تاكيد‏‎
اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ اگر‏‎:‎افزود‏‎ و‏‎ است‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ گرو‏‎
كرد ، ‏‎ دفاع‌‏‎ فقيه‌‏‎ ولايت‌‏‎ نظريه‌‏‎ از‏‎ حتي‌‏‎ نمي‌توان‌‏‎ شود‏‎ حذف‌‏‎
.كرد‏‎ جلوگيري‌‏‎ كسي‌‏‎ فقهي‌‏‎ اعمال‌نظر‏‎ از‏‎ نمي‌توان‌‏‎ كه‌‏‎ زيرا‏‎
در‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ قانوني‌‏‎ جايگاه‌‏‎ تبيين‌‏‎ ضمن‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
به‌‏‎ نيز‏‎ قانون‌‏‎ اگر‏‎:‎گفت‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ اجراي‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ زمينه‌‏‎
است‌ ، ‏‎ داده‌‏‎ اختياراتي‌‏‎ مردم‌‏‎ حق‌‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ براي‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
از‏‎ دفاع‌‏‎ براي‌‏‎ اگر‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ مشخص‌‏‎ آن‌‏‎ حدود‏‎ بايد‏‎
.شود‏‎ روشن‌‏‎ حقوق‌‏‎ آن‌‏‎ بايد‏‎ دارد ، ‏‎ حقوقي‌‏‎ ديگران‌‏‎
حفظ‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ تاييدنظر‏‎ ضمن‌‏‎ همچنين‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
قانون‌‏‎ مشكلات‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ پيگيريها ، ‏‎ در‏‎ دقت‌‏‎ اعمال‌‏‎ و‏‎ احتياط‏‎
و‏‎ دانست‌‏‎ قانون‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ موجود‏‎ ابهامات‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ را‏‎ اساسي‌‏‎
روش‌هاي‌‏‎ بر‏‎ تكيه‌‏‎ با‏‎ ابهامات‌‏‎ اين‌‏‎ رفع‌‏‎ براي‌‏‎ هيات‌‏‎:‎افزود‏‎
كار‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ پيگيري‌‏‎ "قبلا‏‎ كه‌‏‎ همانگونه‌‏‎ مطالعاتي‌ ، ‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎
.دهد‏‎ ادامه‌‏‎ را‏‎ خود‏‎
از‏‎ هيات‌‏‎ اين‌‏‎ رئيس‌‏‎ مهرپور‏‎ دكتر‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ سخنان‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎
اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ اجراي‌‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎ و‏‎ پيگيري‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ كار‏‎ نحوه‌‏‎
گزارشي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ آمده‌‏‎ قانون‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ دستگاههايي‌‏‎ وظايف‌‏‎ و‏‎
.كرد‏‎ ارائه‌‏‎

حوزه‌‏‎ محققين‌‏‎ و‏‎ مدرسين‌‏‎ مجمع‌‏‎
گسترده‌‏‎ حضور‏‎ خواستار‏‎ قم‌‏‎ علميه‌‏‎
شد‏‎ بهمن‌‏‎ راهپيمايي‌ 22‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎


بيانيه‌اي‌‏‎ صدور‏‎ قم‌با‏‎ علميه‌‏‎ حوزه‌‏‎ محققين‌‏‎ و‏‎ مدرسين‌‏‎ مجمع‌‏‎
شاهنشاهي‌‏‎ نظام‌‏‎ سقوط‏‎ و‏‎ آزادي‌‏‎ بهار‏‎ بيستمين‌‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎
با‏‎ سال‌ 1357‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ قهرمان‌‏‎ ملت‌‏‎:است‌‏‎ كرده‌‏‎ اعلام‌‏‎
امام‌‏‎ قاطع‌‏‎ رهبري‌‏‎ و‏‎ رحمان‌‏‎ خداوند‏‎ از‏‎ استعانت‌‏‎
و‏‎ كرد‏‎ ساقط‏‎ را‏‎ ديكتاتوري‌‏‎ و‏‎ استبدادي‌‏‎ نظام‌‏‎ (قدس‌سره‌‏‎)‎خميني‌‏‎
بنيان‌‏‎ را‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ ايران‌‏‎ تاريخ‌‏‎ در‏‎ بار‏‎ نخستين‌‏‎ براي‌‏‎
عدالت‌‏‎ و‏‎ آزادي‌‏‎ استقلال‌ ، ‏‎ براساس‌‏‎ نظام‌‏‎ اين‌‏‎ محور‏‎ و‏‎ نهاد‏‎
بارقه‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ اكنون‌‏‎است‌‏‎ ديني‌‏‎ ارزشهاي‌‏‎ براساس‌‏‎ اجتماعي‌‏‎
است‌‏‎ ضروري‌‏‎ و‏‎ لازم‌‏‎ انقلاب‏‎ سوم‌‏‎ دهه‌‏‎ آغاز‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌گذرد‏‎ الهي‌‏‎
ارزيابي‌‏‎ مورد‏‎ را‏‎ دهه‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ كارنامه‌‏‎ جامعه‌‏‎ فرهيختگان‌‏‎ كه‌‏‎
داده‌‏‎ قرار‏‎ توجه‌‏‎ مورد‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ قوت‌‏‎ و‏‎ ضعف‌‏‎ نقاط‏‎ و‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎
ايران‌‏‎ شريف‌‏‎ ملت‌‏‎ از‏‎ و‏‎ گردد‏‎ آينده‌‏‎ راه‌‏‎ راهگشا‏‎ گذشته‌‏‎ تا‏‎
شركت‌‏‎ باشكوهتر‏‎ هرچه‌‏‎ بهمن‌‏‎ راهپيمايي‌ 22‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌خواهيم‌‏‎
.نمايند‏‎

جداگانه‌‏‎ بيانيه‌هاي‌‏‎ صدور‏‎ با‏‎
سياسي‌‏‎ نهادهاي‌‏‎ و‏‎ گروهها‏‎ احزاب ، ‏‎
راهپيمايي‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎
فراخواندند‏‎ بهمن‌‏‎ ‎‏‏22‏‎


اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ پيروزي‌‏‎ سالروز‏‎ بهمن‌‏‎ فردا 22‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
كشور‏‎ سياسي‌‏‎ نهادهاي‌‏‎ و‏‎ احزاب‏‎ گروهها ، ‏‎ مناسبت‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎.است‌‏‎
تحليل‌هايي‌‏‎ ارائه‌‏‎ با‏‎ و‏‎ جداگانه‌‏‎ بيانيه‌هاي‌‏‎ صدور‏‎ با‏‎
راهپيمايي‌‏‎ در‏‎ خواستند‏‎ مردم‌‏‎ از‏‎ انقلاب ، ‏‎ تاريخ‌‏‎ درباره‌‏‎
.كنند‏‎ شركت‌‏‎ تهران‌‏‎ آزادي‌‏‎ ميدان‌‏‎ در‏‎ انقلاب‏‎ بزرگداشت‌‏‎
:است‌‏‎ كرده‌‏‎ اعلام‌‏‎ خود‏‎ بيانيه‌‏‎ در‏‎ مبارز‏‎ روحانيون‌‏‎ مجمع‌‏‎
و‏‎ فعال‌‏‎ حضور‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ تاريخ‌‏‎ از‏‎ حساس‌‏‎ مقطع‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ پيروزي‌‏‎ سالگرد‏‎ راهپيمايي‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ گسترده‌‏‎
گام‌‏‎ مي‌تواند‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراهاي‌‏‎ انتخابات‌‏‎ صحنه‌‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎
شمار‏‎ به‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ آرمانهاي‌‏‎ به‌‏‎ دستيابي‌‏‎ راه‌‏‎ در‏‎ بلندي‌‏‎
....آيد‏‎
و‏‎ داشت‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ مردمي‌‏‎ عظيم‌‏‎ مشاركت‌‏‎ كه‌‏‎ الهي‌‏‎ انقلاب‏‎ اين‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ سياسي‌‏‎ مستقيم‌‏‎ و‏‎ صريح‌‏‎ خواسته‌هاي‌‏‎ پايه‌‏‎ بر‏‎
خلاصه‌‏‎ "اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ آزادي‌ ، ‏‎ استقلال‌ ، ‏‎" مبنايي‌‏‎ شعار‏‎ سه‌‏‎
....ريخت‌‏‎ فرو‏‎ را‏‎ سلطنتي‌‏‎ كهنه‌‏‎ نظام‌‏‎ مي‌شد‏‎
.نيست‌‏‎ ما‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ بزرگ‌‏‎ معمار‏‎ چه‌‏‎ اگر‏‎ اكنون‌‏‎
راهي‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ عرضه‌‏‎ دين‌‏‎ از‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ اصيلي‌‏‎ تفسير‏‎ و‏‎ انديشه‌‏‎ اما‏‎
معظم‌‏‎ رهبري‌‏‎ و‏‎ يافت‌‏‎ ادامه‌‏‎ همچنان‌‏‎ گشود‏‎ زمانه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
بر‏‎ تكيه‌‏‎ با‏‎ همواره‌‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎
و‏‎ اصالت‌ها‏‎ و‏‎ ارزش‌ها‏‎ حفظ‏‎ و‏‎ (‎ره‌‏‎)خميني‌‏‎ امام‌‏‎ آرمان‌هاي‌‏‎
اسلامي‌‏‎ جامعه‌‏‎ مختلف‌ ، ‏‎ مراحل‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ نظام‌‏‎ اقتدار‏‎
....برد‏‎ پيش‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ انقلابي‌‏‎ و‏‎
كه‌‏‎ مردمي‌‏‎ نظام‌‏‎ اين‌‏‎ استقرار‏‎ دهه‌‏‎ سومين‌‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ اكنون‌‏‎
و‏‎ حضور‏‎ يمن‌‏‎ به‌‏‎ است‌ ، ‏‎ ديني‌‏‎ جامعه‌‏‎ و‏‎ انسان‌‏‎ جديد‏‎ تجربه‌‏‎
انتخاب‏‎ و‏‎ كشور‏‎ آگاه‌‏‎ و‏‎ رشيد‏‎ مردم‌‏‎ موءثر‏‎ و‏‎ فرخنده‌‏‎ مشاركت‌‏‎
جذاب‏‎ چهره‌اي‌‏‎ خيرخواه‌‏‎ و‏‎ مخلص‌‏‎ و‏‎ متفكر‏‎ و‏‎ فاضل‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
جهاني‌‏‎ گوناگون‌‏‎ عرصه‌هاي‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ نفوذ‏‎ پر‏‎ و‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ مطرح‌‏‎
بقا‏‎ رمز‏‎ خود‏‎ بيانيه‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ مبارز‏‎ روحانيون‌‏‎ مجمع‌‏‎
تحقق‌‏‎ براي‌‏‎ تمام‌‏‎ و‏‎ وافر‏‎ سعي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ انقلاب‏‎ استمرار‏‎ و‏‎
اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ قالب‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ دانست‌‏‎ مردم‌‏‎ خواسته‌هاي‌‏‎ و‏‎ شعارها‏‎
سازنده‌‏‎ مهم‌‏‎ موءلفه‌‏‎ سه‌‏‎ رهبري‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ اسلام‌‏‎ و‏‎ يافته‌‏‎ تجلي‌‏‎
.هستند‏‎ آن‌‏‎
دعوت‌‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ رهبري‌‏‎ خبرگان‌‏‎ مجلس‌‏‎ دبيرخانه‌‏‎
بهمن‌‏‎ راهپيمايي‌ 22‏‎ در‏‎ پرشور‏‎ شركت‌‏‎ با‏‎ گذشته‌‏‎ همانند‏‎ كرد‏‎
.نمايند‏‎ اعلام‌‏‎ نهضت‌‏‎ اصيل‌‏‎ آرمانهاي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ وفاداري‌‏‎
انتشار‏‎ دبيرخانه‌‏‎ اين‌‏‎ توسط‏‎ دوشنبه‌‏‎ روز‏‎ كه‌‏‎ اطلاعيه‌اي‌‏‎ در‏‎
گرمي‌‏‎ و‏‎ اميد‏‎ فروغ‌‏‎ كه‌‏‎ ما‏‎ اسلامي‌‏‎ نهضت‌‏‎:است‌‏‎ آمده‌‏‎ يافته‌‏‎
ديده‌‏‎ ستم‌‏‎ مسلمانان‌‏‎ افسرده‌‏‎ و‏‎ سرد‏‎ كالبد‏‎ در‏‎ را‏‎ نشاط‏‎ و‏‎ حيات‌‏‎
و‏‎ گذشته‌‏‎ كشور‏‎ جغرافيايي‌‏‎ مرزهاي‌‏‎ از‏‎ يكباره‌‏‎ به‌‏‎ دميد ، ‏‎ جهان‌‏‎
.شد‏‎ شناخته‌‏‎ اسلامي‌‏‎ آرماني‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ مسلمانان‌‏‎ همه‌‏‎ نزد‏‎ در‏‎
سالروز‏‎ بيستمين‌‏‎ تبريك‌‏‎ با‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ خبرگان‌‏‎ مجلس‌‏‎ دبيرخانه‌‏‎
كه‌‏‎ كرد‏‎ دعوت‌‏‎ آگاه‌‏‎ ملت‌‏‎ از‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ شكوهمند‏‎ پيروزي‌‏‎
شركت‌‏‎ بهمن‌‏‎ راهپيمايي‌ 22‏‎ در‏‎ نيرومندتر‏‎ و‏‎ شورتر‏‎ پر‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎
هم‌‏‎ به‌‏‎ صفوف‌‏‎ در‏‎ وحدت‌ ، ‏‎ با‏‎ و‏‎ خداوند‏‎ به‌‏‎ اتكال‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎
اين‌‏‎ بزرگ‌‏‎ اهداف‌‏‎ و‏‎ نهضت‌‏‎ اصيل‌‏‎ آرمانهاي‌‏‎ به‌‏‎ وفاداري‌‏‎ فشرده‌‏‎
.بخشند‏‎ تحقق‌‏‎ را‏‎ سرافراز‏‎ ملت‌‏‎
:كرد‏‎ تاكيد‏‎ بيانيه‌اي‌‏‎ صدور‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ مبارز‏‎ روحانيت‌‏‎ جامعه‌‏‎
جشن‌‏‎ را‏‎ انقلاب‏‎ پيروزي‌‏‎ سالگرد‏‎ بيستمين‌‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎ امروز‏‎
گرايشها ، ‏‎ وجود‏‎ به‌رغم‌‏‎ كشور ، ‏‎ داخل‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌گيريم‌‏‎
و‏‎ زنده‌‏‎ جامعه‌‏‎ يك‌‏‎ لازمه‌‏‎ كه‌‏‎ اختلاف‌نظرها‏‎ و‏‎ سليقه‌ها‏‎
.هستيم‌‏‎ ملي‌‏‎ نشاط‏‎ و‏‎ وحدت‌‏‎ شادابي‌ ، ‏‎ شاهد‏‎ پوياست‌ ، ‏‎
اكنون‌ ، ‏‎:‎است‌‏‎ آمده‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ صادر‏‎ يكشنبه‌‏‎ روز‏‎ كه‌‏‎ بيانيه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
اسلام‌ ، ‏‎ محور‏‎ حول‌‏‎ ملت‌‏‎ آحاد‏‎ و‏‎ كشور‏‎ مسئولان‌‏‎ همدلي‌‏‎ و‏‎ اتحاد‏‎
است‌‏‎ دلگرم‌كننده‌تر‏‎ هميشه‌‏‎ از‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ و‏‎ رهبري‌‏‎ نظام‌ ، ‏‎
بيمه‌‏‎ ما‏‎ كشور‏‎ دارد ، ‏‎ وجود‏‎ صميميت‌‏‎ و‏‎ همدلي‌‏‎ و‏‎ وحدت‌‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ و‏‎
بيستمين‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ اقتصادي‌‏‎ اوضاع‌‏‎ درباره‌‏‎ بيانيه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎
كشور‏‎ داخل‌‏‎ در‏‎ چند‏‎ هر‏‎:است‌‏‎ آمده‌‏‎ انقلاب‏‎ پيروزي‌‏‎ سال‌‏‎
اقتصادي‌‏‎ فاسد‏‎ ساختار‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ متاسفانه‌‏‎ و‏‎ داريم‌‏‎ مشكلاتي‌‏‎
بر‏‎ انقلاب‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎ موانعي‌‏‎ و‏‎ مشكلات‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ گذشته‌‏‎ رژيم‌‏‎ در‏‎
اقتصاديمان‌‏‎ وابستگي‌‏‎ نتوانسته‌ايم‌‏‎ هنوز‏‎ شد ، ‏‎ تحميل‌‏‎ ما‏‎ كشور‏‎
و‏‎ بحراني‌‏‎ شرايط‏‎ در‏‎ كشور‏‎ بحمدالله‌‏‎ ولي‌‏‎ كنيم‌‏‎ قطع‌‏‎ نفت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
.نيست‌‏‎ نگران‌كننده‌‏‎
در‏‎ شركت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ نيز‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ مجاهدين‌‏‎ سازمان‌‏‎
شرح‌‏‎ به‌‏‎ گروه‌‏‎ اين‌‏‎ بيانيه‌‏‎ متن‌‏‎.فراخواند‏‎ بهمن‌‏‎ راهپيمايي‌ 22‏‎
دارد‏‎ وجود‏‎ شبهايي‌‏‎ و‏‎ روزها‏‎ ملتي‌ ، ‏‎ هر‏‎ تاريخ‌‏‎ در‏‎:است‌‏‎ زير‏‎
در‏‎ را‏‎ نويني‌‏‎ افق‌هاي‌‏‎ و‏‎ مي‌زند‏‎ رقم‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ تقدير‏‎ كه‌‏‎
به‌‏‎ كه‌‏‎ شبهايي‌‏‎ و‏‎ روزها‏‎.مي‌گشايد‏‎ فردا‏‎ چشم‌انداز‏‎ فراخناي‌‏‎
.مي‌رود‏‎ شمار‏‎ به‌‏‎ ملت‌‏‎ آن‌‏‎ تاريخ‌‏‎ قدر‏‎ ليالي‌‏‎ و‏‎ ايام‌‏‎ واقع‌‏‎
ده‌‏‎)‎ فجر‏‎ دهه‌‏‎ و‏‎ هفت‌‏‎ و‏‎ پنجاه‌‏‎ سال‌‏‎ ماه‌‏‎ بهمن‌‏‎ دوم‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎
(ساخت‌‏‎ متاثر‏‎ خويش‌‏‎ از‏‎ را‏‎ جهان‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ تكان‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ كه‌‏‎ روزي‌‏‎
آماج‌هاي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ ايران‌‏‎ مسلمان‌‏‎ ملت‌‏‎ نوين‌‏‎ تاريخ‌‏‎ قدر‏‎
كتاب‏‎ در‏‎ را‏‎ تازه‌اي‌‏‎ افق‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ جمهوري‌‏‎ آزادي‌ ، ‏‎ استقلال‌ ، ‏‎
مردم‌‏‎ ملي‌‏‎ حيات‌‏‎ در‏‎ جديدي‌‏‎ دوران‌‏‎ آغازگر‏‎ و‏‎ گشود‏‎ آن‌‏‎ سرنوشت‌‏‎
ايران‌ ، ‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ مجاهدين‌‏‎ سازمان‌‏‎.‎گرديد‏‎ ما‏‎ ميهن‌‏‎
عزيز‏‎ هموطنان‌‏‎ همه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ملي‌‏‎ و‏‎ تاريخي‌‏‎ قدر‏‎ اين‌‏‎ سالگشت‌‏‎
در‏‎ فعال‌‏‎ و‏‎ يكپارچه‌‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ همگان‌‏‎ گفته‌ ، ‏‎ تبريك‌‏‎
.مي‌كند‏‎ دعوت‌‏‎ بهمن‌‏‎ دوم‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎ بزرگ‌‏‎ راهپيمايي‌‏‎
با‏‎ پيمان‌‏‎ تجديد‏‎ مثابه‌‏‎ به‌‏‎ بهمن‌‏‎ ملي‌ 22‏‎ همايش‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎
امام‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ -‎ آزادي‌‏‎ انقلاب ، ‏‎ -‎ اسلام‌‏‎ راه‌‏‎ شهيدان‌‏‎
كامل‌‏‎ تحقق‌‏‎ براي‌‏‎ خويش‌‏‎ استوار‏‎ عزم‌‏‎ نمايش‌‏‎ و‏‎ آنان‌‏‎ سرفراز‏‎
راهپيمايي‌‏‎.‎مي‌باشد‏‎ رهايي‌بخش‌شان‌‏‎ و‏‎ بلند‏‎ آرمانهاي‌‏‎ تمامي‌‏‎
.كنيم‌‏‎ برگزار‏‎ باشكوهتر‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎ را‏‎ بهمن‌‏‎ بزرگ‌‏‎
با‏‎ خواست‌‏‎ ايران‌‏‎ مردم‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ قم‌‏‎ علميه‌‏‎ حوزه‌‏‎ مدرسين‌‏‎ جامعه‌‏‎
عزم‌‏‎ ماه‌‏‎ بهمن‌‏‎ الله‌ 22‏‎ يوم‌‏‎ راهپيمايي‌‏‎ در‏‎ گسترده‌‏‎ شركت‌‏‎
در‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ دستاوردهاي‌‏‎ حفظ‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ آهنين‌‏‎
.دهند‏‎ قرار‏‎ جهان‌‏‎ ديد‏‎ معرض‌‏‎
آمده‌‏‎ يافت‌ ، ‏‎ انتشار‏‎ يكشنبه‌‏‎ روز‏‎ كه‌‏‎ جامعه‌‏‎ اين‌‏‎ اطلاعيه‌‏‎ در‏‎
بر‏‎ جنودالله‌‏‎ پيروزي‌‏‎ حماسه‌‏‎ يادآور‏‎ بهمن‌‏‎ يوم‌الله‌ 22‏‎:‎است‌‏‎
اسلام‌‏‎ اعجازآميز‏‎ نصرت‌‏‎ تحقق‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ شيطان‌‏‎ جنود‏‎
.است‌‏‎ مستضعفان‌‏‎ همه‌‏‎ بر‏‎ الله‌‏‎ حكومت‌‏‎ سرآغاز‏‎ و‏‎ كفر‏‎ بر‏‎
:است‌‏‎ آمده‌‏‎ نيز‏‎ بانوان‌‏‎ اسلامي‌‏‎ مجمع‌‏‎ بيانيه‌‏‎ از‏‎ بخش‌هايي‌‏‎ در‏‎
اسلامي‌ ، ‏‎ مقدس‌‏‎ نظام‌‏‎ استقرار‏‎ دهه‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ را‏‎ انقلاب‏‎ سوم‌‏‎ دهه‌‏‎
و‏‎ نظام‌‏‎ مختلف‌‏‎ عرصه‌هاي‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ مشاركت‌‏‎ و‏‎ قانونگرائي‌‏‎
جامعه‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ دست‌يابي‌‏‎ براي‌‏‎ جانبه‌‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ پايدار‏‎ توسعه‌‏‎
(ره‌‏‎)‎راحل‌‏‎ امام‌‏‎ بلند‏‎ آرمانهاي‌‏‎ يافتن‌‏‎ تحقق‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ مدني‌‏‎
است‌‏‎ روشن‌‏‎ اسلامي‌‏‎ نظام‌‏‎ واقعي‌‏‎ دلسوزان‌‏‎ همه‌‏‎ بر‏‎ بي‌شك‌‏‎.‎دانست‌‏‎
اتحاد‏‎ و‏‎ همفكري‌‏‎ و‏‎ همدلي‌‏‎ با‏‎ "صرفا‏‎ مقدس‌‏‎ هدف‌‏‎ اين‌‏‎ تحقق‌‏‎ كه‌‏‎
نظام‌‏‎ به‌‏‎ معتقد‏‎ سياسي‌‏‎ گروههاي‌‏‎ خصوصا‏‎ جامعه‌‏‎ مختلف‌‏‎ اقشار‏‎
....شد‏‎ خواهد‏‎ ميسر‏‎ اسلامي‌‏‎
سالروز‏‎ بهمن‌‏‎ رسيدن‌ 22‏‎ فرا‏‎ تبريك‌‏‎ ضمن‌‏‎ بانوان‌‏‎ اسلامي‌‏‎ مجمع‌‏‎
امام‌‏‎ ياد‏‎ بزرگداشت‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ مسلمان‌‏‎ ملت‌‏‎ انقلاب‏‎ پيروزي‌‏‎
فهيم‌‏‎ و‏‎ رشيد‏‎ مردم‌‏‎ عموم‌‏‎ از‏‎ والامقام‌‏‎ شهيدان‌‏‎ و‏‎ عظيم‌الشان‌‏‎
دوشادوش‌‏‎ همواره‌‏‎ كه‌‏‎ شرافتمند‏‎ زنان‌‏‎ "خصوصا‏‎ اسلامي‌‏‎ ايران‌‏‎
در‏‎ مي‌نمايد‏‎ دعوت‌‏‎ بوده‌اند‏‎ جاويد‏‎ حماسه‌هاي‌‏‎ خالق‌‏‎ مردان‌‏‎
شركت‌‏‎ فعالانه‌‏‎ بهمن‌‏‎ آفرين‌ 22‏‎ غرور‏‎ و‏‎ شكوه‌‏‎ پر‏‎ راهپيمائي‌‏‎
اميدهاي‌‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ با‏‎ مجدد‏‎ بيعت‌‏‎ ضمن‌‏‎ و‏‎ نموده‌‏‎
.نمايند‏‎ مبدل‌‏‎ ياس‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ دشمنان‌‏‎
در‏‎ نيز‏‎ دانشگاه‌ها‏‎ در‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ نمايندگي‌‏‎ نهاد‏‎
تصريح‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ سالگرد‏‎ بيستمين‌‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎ بيانيه‌اي‌‏‎
به‌‏‎ راه‌‏‎ عليه‌يكديگر ، ‏‎ دل‌‏‎ در‏‎ تلخ‌‏‎ كينه‌هاي‌‏‎ پرورش‌‏‎:كرد‏‎
مردم‌‏‎ مشاركت‌‏‎ با‏‎ انقلاب‏‎ اين‌‏‎ تاروپود‏‎برد‏‎ خواهد‏‎ ناكجا‏‎
.رسيد‏‎ نخواهيم‌‏‎ مقصود‏‎ سرمنزل‌‏‎ به‌‏‎ اين‌ ، ‏‎ جز‏‎ و‏‎ شكل‌گرفته‌‏‎
نقل‌‏‎ به‌‏‎ بيانيه‌اي‌‏‎ صدور‏‎ با‏‎ ديروز‏‎ نيز‏‎ اسلامي‌‏‎ موءتلفه‌‏‎ جمعيت‌‏‎
:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ جمعيت‌‏‎ اين‌‏‎ دبير‏‎ عسگراولادي‌‏‎ حبيبالله‌‏‎ از‏‎
..است‌‏‎ برخوردار‏‎ ويژه‌اي‌‏‎ اهميت‌‏‎ از‏‎ امسال‌‏‎ بهمن‌‏‎ راهپيمايي‌ 22‏‎
و‏‎ وحدت‌‏‎ جلوه‌هاي‌‏‎ زيباترين‌‏‎ پنجشنبه‌‏‎ روز‏‎ ما‏‎ ملت‌‏‎ بي‌ترديد‏‎.‎
.گذاشت‌‏‎ خواهند‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ جهانيان‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ همبستگي‌‏‎
شش‌گانه‌‏‎ مسيرهاي‌‏‎
بهمن‌‏‎ راهپيمايي‌ 22‏‎
صدور‏‎ با‏‎ فجر‏‎ دهه‌‏‎ ستاد‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ تبليغات‌‏‎ هماهنگي‌‏‎ شوراي‌‏‎
اعلام‌‏‎ را‏‎ بهمن‌‏‎ يوم‌الله‌ 22‏‎ راهپيمايي‌‏‎ اطلاعيه‌اي‌مسيرهاي‌‏‎
.كرد‏‎
خيابان‌‏‎ ابوذر ، ‏‎ ميدان‌‏‎ ابوذر ، ‏‎ مسجد‏‎:يك‌‏‎ شماره‌‏‎ مسير‏‎ -‎
الله‌‏‎ آيت‌‏‎ خيابان‌‏‎ شمشيري‌ ، ‏‎ ميدان‌‏‎ خيابان‌قزوين‌ ، ‏‎ قلعه‌مرغي‌ ، ‏‎
آزادي‌‏‎ ميدان‌‏‎ سعيدي‌ ، ‏‎
حسين‌‏‎ امام‌‏‎ ميدان‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(ع‌‏‎)‎ حسين‌‏‎ مسجدامام‌‏‎:‎دو‏‎ شماره‌‏‎ مسير‏‎ -‎
آزادي‌‏‎ ميدان‌‏‎ آزادي‌ ، ‏‎ خيابان‌‏‎ خيابان‌انقلاب ، ‏‎ ‎‏‏،‏‎(ع‌‏‎)‎
دوم‌‏‎ فلكه‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎ع‌‏‎)‎ صادق‌‏‎ جعفر‏‎ امام‌‏‎ مسجد‏‎:‎سه‌‏‎ شماره‌‏‎ مسير‏‎ -‎
آزادي‌‏‎ ميدان‌‏‎ جناح‌ ، ‏‎ علي‌‏‎ خيابان‌محمد‏‎ صادقيه‌ ، ‏‎
منيريه‌ ، ‏‎ ميدان‌‏‎ دارالسلام‌ ، ‏‎ مسجد‏‎:‎چهار‏‎ شماره‌‏‎ مسير‏‎ -
خيابان‌‏‎ انقلاب ، ‏‎ ميدان‌‏‎ كارگر ، ‏‎ خيابان‌‏‎ معيري‌ ، ‏‎ شهيد‏‎ خيابان‌‏‎
آزادي‌‏‎ ميدان‌‏‎ آزادي‌ ، ‏‎
توحيد ، ‏‎ ميدان‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎ع‌‏‎)‎ حضرت‌ابوالفضل‌‏‎ مسجد‏‎:پنج‌‏‎ شماره‌‏‎ مسير‏‎ -
آزادي‌‏‎ ميدان‌‏‎ آزادي‌ ، ‏‎ توحيد ، خيابان‌‏‎ خيابان‌‏‎
وليعصر ، ‏‎ خيابان‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎عج‌‏‎)‎وليعصر‏‎ ميدان‌‏‎:‎شش‌‏‎ شماره‌‏‎ مسير‏‎ -
آزادي‌‏‎ ميدان‌‏‎ آزادي‌ ، ‏‎ خيابان‌‏‎ خيابان‌انقلاب ، ‏‎


© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.
Web design and hosting by Hamshahri Computer Center.