شماره‌ 1770‏‎ ‎‏‏،‏‎18 February 1999 بهمن‌ 1377 ، ‏‎ پنج‌شنبه‌ 29‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
پيامد‏‎ از‏‎ خبرها‏‎ تازه‌ترين‌‏‎
در‏‎ آرامي‌‏‎ نا‏‎ :اوجالان‌‏‎ دستگيري‌‏‎
اروپا‏‎

خود‏‎ سفارتخانه‌هاي‌‏‎ تمام‌‏‎ كنيا‏‎
كرد‏‎ تعطيل‌‏‎ جهان‌‏‎ سراسر‏‎ در‏‎ را‏‎

سيا‏‎ سازمان‌‏‎ گزارش‌‏‎ از‏‎ مصر‏‎ خشم‌‏‎
تسليحات‌كشتارجمعي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎

وليعهد‏‎ الشرق‌الاوسط‏‎ نوشته‌‏‎ به‌‏‎
را‏‎ كلينتون‌‏‎ پيشنهاد‏‎ عربستان‌‏‎
مقامهاي‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ براي‌‏‎
كرد‏‎ رد‏‎ اسرائيلي‌‏‎

يوگسلاوي‌‏‎ صريح‌‏‎ مخالفت‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎
استقرار‏‎ جامع‌‏‎ طرح‌‏‎ ناتو‏‎ سفيران‌‏‎
كوزوو‏‎ در‏‎ مسلح‌‏‎ نيروهاي‌‏‎
كردند‏‎ تصويب‏‎ را‏‎

پيامد‏‎ از‏‎ خبرها‏‎ تازه‌ترين‌‏‎
در‏‎ آرامي‌‏‎ نا‏‎ :اوجالان‌‏‎ دستگيري‌‏‎
اروپا‏‎

عليه‌‏‎ اعتراض‌‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎ اروپا‏‎ بزرگ‌‏‎ شهرهاي‌‏‎ در‏‎ كردها‏‎*
زدند‏‎ اوجالان‌‏‎ دستگيري‌‏‎
كردهاي‌‏‎ روي‌‏‎ به‌‏‎ برلين‌‏‎ در‏‎ اسراييل‌‏‎ كنسولگري‌‏‎ محافظان‌‏‎ *
كشتند‏‎ را‏‎ تن‌‏‎ و 3‏‎ گشودند‏‎ آتش‌‏‎ معترض‌‏‎
در‏‎ را‏‎ خود‏‎ هاي‌‏‎ كنسولگري‌‏‎ سفارتخانه‌هاو‏‎ همه‌‏‎ اسرائيل‌‏‎*
كرد‏‎ تعطيل‌‏‎ اروپا‏‎
عبدالله‌‏‎ هواداران‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ سه‌‏‎ كشته‌شدن‌‏‎ -خبرگزاريها‏‎
اسرائيلي‌‏‎ محافظان‌‏‎ توسط‏‎ تركيه‌‏‎ مخالف‌‏‎ كردهاي‌‏‎ رهبر‏‎ اوجالان‌‏‎
اعتراضات‌‏‎ گسترش‌‏‎ باعث‌‏‎ برلين‌‏‎ در‏‎ صهيونيستي‌‏‎ رژيم‌‏‎ كنسولگري‌‏‎
.شد‏‎ اروپايي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎ طرفداران‌‏‎
روي‌‏‎ بر‏‎ برلين‌‏‎ در‏‎ اسرائيل‌‏‎ كنسولگري‌‏‎ محافظين‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎
دخالت‌‏‎ به‌‏‎ اعتراض‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ شهر‏‎ اين‌‏‎ مقيم‌‏‎ كردهاي‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ صدها‏‎
دستگيري‌‏‎ ماجراي‌‏‎ در‏‎ (‎موساد‏‎)‎صهيونيستي‌‏‎ رژيم‌‏‎ جاسوسي‌‏‎ سازمان‌‏‎
كنسولگري‌‏‎ محوطه‌‏‎ بيرون‌‏‎ در‏‎ تركيه‌‏‎ به‌‏‎ او‏‎ انتقال‌‏‎ و‏‎ اوجالان‌‏‎
تن‌‏‎ سه‌‏‎ آن‌‏‎ نتيجه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ گشودند‏‎ آتش‌‏‎ بود‏‎ كرده‌‏‎ تجمع‌‏‎ اسرائيل‌‏‎
.شدند‏‎ مجروح‌‏‎ نفر‏‎ و 14‏‎ كشته‌‏‎
تمامي‌‏‎ ديروز‏‎ صهيونيستي‌‏‎ رژيم‌‏‎ حادثه‌‏‎ اين‌‏‎ بدنبال‌‏‎
.كرد‏‎ تعطيل‌‏‎ را‏‎ اروپا‏‎ در‏‎ خود‏‎ سياسي‌‏‎ نمايندگيهاي‌‏‎
و‏‎ جشن‌‏‎ از‏‎ خبر‏‎ بي‌بي‌سي‌‏‎ تلويزيون‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎
در‏‎ مي‌داد‏‎ اوجالان‌‏‎ دستگيري‌‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎ تركيه‌‏‎ مردم‌‏‎ سرور‏‎
آمده‌‏‎ خشم‌‏‎ به‌‏‎ وي‌‏‎ بازداشت‌‏‎ از‏‎ كردها‏‎ جهان‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ ساير‏‎
.كردند‏‎ خودسوزي‌‏‎ به‌‏‎ اقدام‌‏‎ مواردي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بودند‏‎
حزب‏‎ ساختمان‌‏‎ استكهلم‌‏‎ مقيم‌‏‎ كردهاي‌‏‎ از‏‎ گروهي‌‏‎ همچنين‌‏‎ ديروز‏‎
روز‏‎.‎آوردند‏‎ در‏‎ خود‏‎ محاصره‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ سوئد‏‎ دمكرات‌‏‎ سوسيال‌‏‎
دستگيري‌‏‎ به‌‏‎ اعتراض‌‏‎ در‏‎ شهر‏‎ اين‌‏‎ كردهاي‌‏‎ نيز‏‎ سه‌شنبه‌‏‎
.بودند‏‎ كرده‌‏‎ حمله‌‏‎ استكهلم‌‏‎ در‏‎ يونان‌‏‎ سفارت‌‏‎ به‌‏‎ اوجالان‌‏‎
ك‌‏‎.‎ك‌‏‎.پ‌‏‎ طرفداران‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ دهها‏‎ نيز‏‎ آلمان‌‏‎ هامبورگ‌‏‎ شهرهاي‌‏‎ در‏‎
هجوم‌‏‎ آلمان‌‏‎ دمكرات‌‏‎ سوسيال‌‏‎ حزب‏‎ مركز‏‎ به‌‏‎ ديروز‏‎ ظهر‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎
اين‌‏‎ طي‌‏‎.شد‏‎ زخمي‌‏‎ دفتر‏‎ اين‌‏‎ زن‌‏‎ منشي‌‏‎ يك‌‏‎ نتيجه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آوردند‏‎
و‏‎ زن‌‏‎ پليس‌‏‎ يك‌‏‎ تظاهركنندگان‌‏‎ و‏‎ پليس‌‏‎ بين‌‏‎ درگيري‌‏‎ در‏‎ ماجرا‏‎
.شدند‏‎ زخمي‌‏‎ نيز‏‎ تظاهركنندگان‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ دو‏‎
سخنگوي‌‏‎ آنكه‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ معترض‌‏‎ كردهاي‌‏‎ ژنو‏‎ شهر‏‎ در‏‎ ديروز‏‎
در‏‎ را‏‎ بيانيه‌اي‌‏‎ ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎ پناهندگان‌‏‎ عالي‌‏‎ كميسارياي‌‏‎
براي‌‏‎ ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎ تيم‌‏‎ يك‌‏‎ وسيله‌‏‎ به‌‏‎ كردها‏‎ مسئله‌‏‎ بررسي‌‏‎ خصوص‌‏‎
كميساريا‏‎ ساختمان‌‏‎ از‏‎ رفتن‌‏‎ بيرون‌‏‎ با‏‎ كرد ، ‏‎ قرائت‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎
اين‌‏‎ اشغال‌‏‎ به‌‏‎ محاصره‌‏‎ ساعت‌‏‎ سه‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ كردند‏‎ موافقت‌‏‎
.دادند‏‎ پايان‌‏‎ ساختمان‌‏‎
در‏‎ سه‌شنبه‌‏‎ روز‏‎ كه‌‏‎ كردهايي‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ دهها‏‎ نيز‏‎ لندن‌‏‎ در‏‎
خود‏‎ تصرف‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ يونان‌‏‎ سفارت‌‏‎ اوجالان‌‏‎ دستگيري‌‏‎ به‌‏‎ اعتراض‌‏‎
ادامه‌‏‎ سفارت‌‏‎ اين‌‏‎ اشغال‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ ديروز‏‎ بودند‏‎ آورده‌‏‎ در‏‎
.دادند‏‎
معترض‌‏‎ كردهاي‌‏‎ داد‏‎ گزارش‌‏‎ نيز‏‎ استانبول‌‏‎ از‏‎ آلمان‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎
دو‏‎ و‏‎ كردند‏‎ حمله‌‏‎ شهر‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ خريد‏‎ مركز‏‎ چند‏‎ به‌‏‎ شب‏‎ سه‌شنبه‌‏‎
با‏‎ حادثه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ پليس‌‏‎.‎زدند‏‎ آتش‌‏‎ را‏‎ اتوبوس‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ خودرو‏‎
براساس‌‏‎ همچنين‌‏‎.‎كرد‏‎ متفرق‌‏‎ را‏‎ تظاهركنندگان‌‏‎ اوضاع‌ ، ‏‎ كنترل‌‏‎
كردهاي‌‏‎ نيز‏‎ شهر‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ژنو‏‎ از‏‎ فرانسه‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ گزارش‌‏‎
تن‌‏‎ دهها‏‎ سوئيس‌‏‎ سوسياليست‌‏‎ حزب‏‎ مقر‏‎ به‌‏‎ ورود‏‎ با‏‎ تركيه‌‏‎ مخالف‌‏‎
.گرفتند‏‎ گروگان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ حزب‏‎ اين‌‏‎ اعضاي‌‏‎ از‏‎
به‌‏‎ اعتراض‌‏‎ در‏‎ لبنان‌‏‎ كردهاي‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ نيز 150‏‎ بيروت‌‏‎ در‏‎
تظاهرات‌‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎ يونان‌‏‎ سفارت‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ اوجالان‌‏‎ بازداشت‌‏‎
افسر‏‎ يك‌‏‎ آن‌‏‎ اثر‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كردند‏‎ حمله‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ سنگ‌‏‎ با‏‎ و‏‎ زدند‏‎
.شدند‏‎ زخمي‌‏‎ ديگر‏‎ نظامي‌‏‎ دو‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ سفارت‌‏‎ محافظ‏‎ لبناني‌‏‎
به‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ مقيم‌‏‎ كردهاي‌‏‎ نيز‏‎ ارمنستان‌‏‎ پايتخت‌‏‎ ايروان‌‏‎ در‏‎
.كردند‏‎ حمله‌‏‎ شهر‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎ نمايندگي‌‏‎ ساختمان‌‏‎
بود‏‎ كرده‌‏‎ خرسندي‌‏‎ ابراز‏‎ اوجالان‌‏‎ دستگيري‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ نيز‏‎ آمريكا‏‎
در‏‎ آماده‌باش‌‏‎ حال‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ جهان‌‏‎ سراسر‏‎ در‏‎ خود‏‎ سفارتخانه‌هاي‌‏‎
تدابير‏‎ گفت‌‏‎ آمريكا‏‎ خارجه‌‏‎ وزارت‌‏‎ سخنگوي‌‏‎ فولي‌‏‎ جيمز‏‎.‎آورد‏‎
و‏‎ تركيه‌‏‎ در‏‎ آمريكائيان‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ داده‌ايم‌‏‎ افزايش‌‏‎ را‏‎ امنيتي‌‏‎
رعايت‌‏‎ را‏‎ احتياط‏‎ جوانب‏‎ كه‌‏‎ كرده‌ايم‌‏‎ اخطار‏‎ ديگر‏‎ جاهاي‌‏‎
خواستار‏‎ جهان‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ از‏‎ تعدادي‌‏‎ همچنين‌‏‎ ديروز‏‎.كنند‏‎
امور‏‎ وزير‏‎ ايوانف‌‏‎ ايگور‏‎.شدند‏‎ اوجالان‌‏‎ عادلانه‌‏‎ محاكمه‌‏‎
تركيه‌‏‎ كرد‏‎ كارگران‌‏‎ حزب‏‎ رهبر‏‎ خواست‌‏‎ تركيه‌‏‎ از‏‎ روسيه‌‏‎ خارجه‌‏‎
محاكمه‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ ناظران‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ "ترجيحا‏‎ و‏‎ عادلانه‌‏‎ را‏‎
است‌‏‎ خواسته‌‏‎ تركيه‌‏‎ از‏‎ بيانيه‌‏‎ صدور‏‎ با‏‎ نيز‏‎ هلند‏‎ دولت‌‏‎كند‏‎
.گيرد‏‎ صورت‌‏‎ اروپايي‌‏‎ معيارهاي‌‏‎ با‏‎ مطابق‌‏‎ اوجالان‌‏‎ محاكمه‌‏‎ تا‏‎
تركيه‌‏‎ دولت‌‏‎ از‏‎ هم‌‏‎ شكنجه‌‏‎ امور‏‎ در‏‎ ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎ ويژه‌‏‎ بازرسي‌‏‎
با‏‎ رفتار‏‎ نحوه‌‏‎ بر‏‎ دهد‏‎ اجازه‌‏‎ مستقل‌‏‎ ناظران‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ خواست‌‏‎
نيز‏‎ صدراعظم‌‏‎ شرودر‏‎كند‏‎ نظارت‌‏‎ بازداشت‌‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎ اوجالان‌‏‎
و‏‎ مستقل‌‏‎ دادگاهي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ اوجالان‌‏‎ خواست‌‏‎ تركيه‌‏‎ دولت‌‏‎ از‏‎
صدور‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ اسپانيا‏‎ دولت‌‏‎ همچنين‌‏‎.‎كند‏‎ محاكمه‌‏‎ منصفانه‌‏‎
حال‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎.‎داد‏‎ هشدار‏‎ اوجالان‌‏‎ براي‌‏‎ اعدام‌‏‎ حكم‌‏‎ احتمالي‌‏‎
اين‌‏‎ دولت‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ حاكي‌‏‎ تركيه‌‏‎ از‏‎ رسيده‌‏‎ گزارش‌هاي‌‏‎
خاك‌‏‎ به‌‏‎ ورود‏‎ اجازه‌‏‎ اوجالان‌‏‎ مدافع‌‏‎ وكلاي‌‏‎ به‌‏‎ ديروز‏‎ كشور‏‎
.است‌‏‎ نداده‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎
نظرتان‌‏‎ از‏‎ زمينه‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎ ديگري‌‏‎ خبرهاي‌‏‎ نيز‏‎ صفحه‌ 15‏‎ در‏‎
.مي‌گذرد‏‎

خود‏‎ سفارتخانه‌هاي‌‏‎ تمام‌‏‎ كنيا‏‎
كرد‏‎ تعطيل‌‏‎ جهان‌‏‎ سراسر‏‎ در‏‎ را‏‎

دستگيري‌‏‎ در‏‎ سيا‏‎ سازمان‌‏‎ نقش‌‏‎ از‏‎ آمريكا‏‎ امنيتي‌‏‎ مقامهاي‌‏‎
برداشتند‏‎ پرده‌‏‎ اوجالان‌‏‎
شدند‏‎ اوجالان‌‏‎ عادلانه‌‏‎ محاكمه‌‏‎ خواستار‏‎ اروپا‏‎ رهبران‌‏‎
كشور‏‎ اين‌‏‎ جاسوسي‌‏‎ سرويس‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ گفتند‏‎ آمريكايي‌‏‎ مقام‌هاي‌‏‎
كارگران‌‏‎ حزب‏‎ رهبر‏‎ عبدالله‌اوجالان‌ ، ‏‎ اقامت‌‏‎ محل‌‏‎ رديابي‌‏‎ در‏‎
تركيه‌‏‎ دولت‌‏‎ به‌‏‎ گذشته‌‏‎ هفته‌‏‎ كرده‌و‏‎ كمك‌‏‎ تركيه‌‏‎ كردستان‌‏‎
شده‌‏‎ پنهان‌‏‎ نايروبي‌‏‎ در‏‎ يونان‌‏‎ سفارت‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎ كه‌‏‎ دادند‏‎ اطلاع‌‏‎
.است‌‏‎
عين‌‏‎ در‏‎ كلينتون‌ ، ‏‎ دولت‌‏‎ واشنگتن‌ ، ‏‎ از‏‎ يونايتدپرس‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
دستگيري‌‏‎ در‏‎ مستقيمي‌‏‎ نقش‌‏‎ آمريكا‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ تاكيد‏‎ حال‌‏‎
.است‌‏‎ نداشته‌‏‎ اوجالان‌‏‎
تدابير‏‎ پنهاني‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ آمريكا‏‎ كردها‏‎ انتقامجويي‌‏‎ بيم‌‏‎ از‏‎
افزايش‌‏‎ خودرا‏‎ خانه‌هاي‌‏‎ سفارت‌‏‎ از‏‎ تعدادي‌‏‎ اطراف‌‏‎ در‏‎ امنيتي‌‏‎
دليل‌‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ كه‌‏‎ اخطاركرده‌‏‎ آمريكايي‌‏‎ اتباع‌‏‎ وبه‌‏‎ داده‌‏‎
.گيرند‏‎ قرار‏‎ حمله‌‏‎ هدف‌‏‎ اوجالان‌‏‎ دستگيري‌‏‎ در‏‎ واشنگتن‌‏‎ دخالت‌‏‎
دستگيري‌‏‎ از‏‎ آمريكا‏‎ وزارت‌خارجه‌‏‎ و‏‎ سفيد‏‎ كاخ‌‏‎ سخنگويان‌‏‎
خوشنودي‌‏‎ ابراز‏‎ تركيه‌‏‎ دولت‌‏‎ به‌‏‎ او‏‎ تحويل‌‏‎ كنياو‏‎ در‏‎ اوجالان‌‏‎
فعاليت‌هاي‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ اوجالان‌‏‎ اينك‌‏‎:گفتند‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎
.مي‌شود‏‎ محاكمه‌‏‎ تركيه‌‏‎ در‏‎ تروريستي‌اش‌ ، ‏‎
نيروهاي‌‏‎ مستقيم‌‏‎ نقش‌‏‎ هرگونه‌‏‎ داشتن‌‏‎ قاطعانه‌ ، ‏‎ سخنگويان‌‏‎ اين‌‏‎
در‏‎ شنبه‌‏‎ سه‌‏‎ روز‏‎ كه‌‏‎ اوجالان‌‏‎ دردستگيري‌‏‎ را‏‎ آمريكا‏‎ امنيتي‌‏‎
بازداشت‌‏‎ نايروبي‌‏‎ در‏‎ يونان‌‏‎ سفارت‌‏‎ نزديكي‌‏‎ در‏‎ مرموزي‌‏‎ شرايط‏‎
كمك‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ نظر‏‎ اظهار‏‎ از‏‎ همچنين‌‏‎ آنان‌‏‎.‎كردند‏‎ تكذيب‏‎ شد ، ‏‎
.ك‌‏‎.‎پ‌‏‎" رهبر‏‎ اختفاي‌‏‎ محل‌‏‎ يافتن‌‏‎ در‏‎ آمريكا‏‎ جاسوسي‌‏‎ سازمان‌هاي‌‏‎
.كردند‏‎ خودداري‌‏‎ "ك‌‏‎
در‏‎ آمريكا‏‎:‎گفت‌‏‎ آمريكا‏‎ خارجه‌‏‎ وزارت‌‏‎ سخنگوي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎"فولي‌‏‎ جيمز‏‎"
اقدامي‌‏‎ تركيه‌‏‎ به‌‏‎ اوجالان‌‏‎ انتقال‌‏‎ يا‏‎ تحويل‌‏‎ دستگيري‌ ، ‏‎ جهت‌‏‎
مسايل‌‏‎ درمورد‏‎ بحث‌‏‎ وارد‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ نيست‌‏‎ حاضر‏‎ و‏‎ نكرده‌‏‎
.شود‏‎ اطلاعاتي‌‏‎
سازمان‌هاي‌‏‎ عملكرد‏‎ نحوه‌‏‎ به‌‏‎ آشنا‏‎ آمريكايي‌‏‎ مقام‌هاي‌‏‎ اما‏‎
آسوشيتدپرس‌‏‎ با‏‎ را‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ شدند‏‎ حاضر‏‎ جاسوسي‌كشورشان‌‏‎
.نشود‏‎ فاش‌‏‎ نامشان‌‏‎ اين‌كه‌‏‎ بر‏‎ مشروط‏‎ كنند‏‎ مطرح‌‏‎
وسازمان‌‏‎ (‎سيا‏‎) آمريكا‏‎ مركزي‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ سازمان‌‏‎:‎گفتند‏‎ آنان‌‏‎
دفاع‌‏‎ وزارت‌‏‎ تخصصي‌‏‎ شاخه‌‏‎ كه‌‏‎ (ان‌اس‌ا‏‎)‎ ملي‌‏‎ اطلاعات‌امنيت‌‏‎
گذشته‌‏‎ پاييز‏‎ از‏‎ است‌ ، ‏‎ الكترونيك‌‏‎ سمع‌‏‎ استراق‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎
وي‌‏‎ تعقيب‏‎ به‌‏‎ كرد ، ‏‎ ترك‌‏‎ سوريه‌‏‎ در‏‎ خودرا‏‎ پناهگاه‌‏‎ اوجالان‌‏‎ كه‌‏‎
.پرداختند‏‎
مستقر‏‎ سوريه‌‏‎ با‏‎ مرز‏‎ در‏‎ را‏‎ نيروهايش‌‏‎ گذشته‌‏‎ اكتبر‏‎ در‏‎ تركيه‌‏‎
نكند ، ‏‎ اخراج‌‏‎ را‏‎ اوجالان‌‏‎ دمشق‌‏‎ كه‌‏‎ صورتي‌‏‎ در‏‎ كرد‏‎ تهديد‏‎ و‏‎
.دهد‏‎ مي‌‏‎ قرار‏‎ حمله‌‏‎ مورد‏‎ را‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎
مي‌توانستند‏‎ ا‏‎.‎اس‌‏‎.‎ان‌‏‎ و‏‎ سيا‏‎:مي‌گويند‏‎ آمريكايي‌‏‎ مقام‌هاي‌‏‎
حدود‏‎ و‏‎ كنند‏‎ رديابي‌‏‎ جهان‌‏‎ سراسر‏‎ در‏‎ را‏‎ اوجالان‌‏‎ حركت‌‏‎ مسير‏‎
نايروبي‌‏‎ در‏‎ يونان‌‏‎ سفارت‌‏‎ در‏‎ او‏‎ اختفاي‌‏‎ محل‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ هفته‌‏‎ يك‌‏‎
.يافتند‏‎ اطلاع‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ آتن‌‏‎ كرد‏‎ تلاش‌‏‎ كلينتون‌‏‎ دولت‌‏‎:افزودند‏‎ مقام‌ها‏‎ اين‌‏‎
با‏‎ يوناني‌ها‏‎ اما‏‎ كند ، ‏‎ متقاعد‏‎ تركيه‌‏‎ به‌‏‎ اوجالان‌‏‎ استرداد‏‎
تركيه‌‏‎ به‌‏‎ كلينتون‌‏‎ دولت‌‏‎ آنگاه‌‏‎.‎كردند‏‎ مخالفت‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎
.است‌‏‎ نايروبي‌‏‎ در‏‎ اوجالان‌‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ اطلاع‌‏‎
يكشنبه‌‏‎ روز‏‎ امنيتي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ مبهم‌‏‎ هنوز‏‎ كه‌‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎
اتومبيل‌هاي‌‏‎ سوارشدن‌به‌‏‎ آماده‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ اوجالان‌‏‎
كشور‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ عزيمت‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ فرودگاه‌‏‎ به‌‏‎ رفتن‌‏‎ براي‌‏‎ كنيايي‌‏‎
تركيه‌‏‎ به‌‏‎ سپس‌‏‎ وي‌‏‎كردند‏‎ دستگير‏‎ بود ، ‏‎ جنوبي‌‏‎ آفريقايي‌‏‎
.شد‏‎ فرستاده‌‏‎
و‏‎ كردها‏‎ تظاهرات‌‏‎ و‏‎ خشم‌آلود‏‎ اعتراض‌‏‎ موجب‏‎ اوجالان‌‏‎ دستگيري‌‏‎
سراسر‏‎ در‏‎ يونان‌‏‎ سفارتخانه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ حمله‌‏‎ و‏‎ آنان‌‏‎ هواداران‌‏‎
.شد‏‎ اروپا‏‎
كرد ، ‏‎ صادر‏‎ واشنگتن‌‏‎ در‏‎ يونان‌‏‎ سفارت‌‏‎ كه‌‏‎ بيانيه‌اي‌‏‎ در‏‎
اجازه‌‏‎ اوجالان‌‏‎:‎گفت‌‏‎ يونان‌‏‎ خارجه‌‏‎ وزير‏‎ "پانگالس‌‏‎ تئودور‏‎"
حلي‌‏‎ راه‌‏‎ به‌‏‎ دستيابي‌‏‎ تا‏‎ بماند‏‎ يونان‌‏‎ سفارت‌‏‎ در‏‎ بود‏‎ يافته‌‏‎
تسريع‌‏‎ "ك‌‏‎.ك‌‏‎.پ‌‏‎" رهبر‏‎ مشكلات‌‏‎ براي‌‏‎ اروپايي‌‏‎ عرف‌‏‎ با‏‎ مطابق‌‏‎
.شود‏‎
يا‏‎ طرح‌‏‎ در‏‎ كشورش‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ را‏‎ ادعايي‌‏‎ هرگونه‌‏‎ وي‌‏‎
به‌‏‎ است‌ ، ‏‎ داشته‌‏‎ دست‌‏‎ تركيه‌‏‎ به‌‏‎ او‏‎ انتقال‌‏‎ و‏‎ اوجالان‌‏‎ دستگيري‌‏‎
.كرد‏‎ تكذيب‏‎ شدت‌‏‎
"پانگالس‌‏‎ تئودور‏‎" ضد‏‎ بر‏‎ يونان‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ حال‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ با‏‎
خواستار‏‎ و‏‎ برخاستند‏‎ مخالفت‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ خارجه‌‏‎ وزير‏‎
.شدند‏‎ وي‌‏‎ استعفاي‌‏‎
برانگيخته‌‏‎ پانگالس‌‏‎ ضد‏‎ بر‏‎ كلي‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ يونان‌‏‎ عمومي‌‏‎ افكار‏‎
متهم‌‏‎ را‏‎ خارجه‌‏‎ وزير‏‎ نيز‏‎ مطبوعات‌‏‎ و‏‎ مخالف‌‏‎ احزاب‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎
موجب‏‎ كنيا ، ‏‎ در‏‎ اوجالان‌‏‎ اسرارآميز‏‎ ناپديدشدن‌‏‎ كه‌‏‎ كردند‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ يونان‌‏‎ تحقير‏‎
صدور‏‎ با‏‎ نيز‏‎ "پاسوك‌‏‎" حاكم‌‏‎ حزب‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ هشت‌‏‎
.شدند‏‎ پانگالس‌‏‎ استعفاي‌‏‎ خواستار‏‎ بيانيه‌اي‌‏‎
كشور ، ‏‎ اين‌‏‎ سفارتخانه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ كردها‏‎ حملات‌‏‎ بيم‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ كنيا‏‎
.كرد‏‎ تعطيل‌‏‎ خارج‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ سفارتخانه‌هاي‌‏‎ تمام‌‏‎ ديروز‏‎
وزارت‌‏‎ سخنگوي‌‏‎ "چومبا‏‎ جيكوب‏‎" رويتر ، ‏‎ خبرگزاري‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
چهارشنبه‌‏‎ روز‏‎ خارج‌‏‎ در‏‎ كنيا‏‎ سفارت‌‏‎ گفت‌34‏‎ كنيا‏‎ خارجه‌‏‎
ادامه‌‏‎ امنيتي‌‏‎ وضعيت‌‏‎ بهبود‏‎ تا‏‎ وضعيت‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ شدند‏‎ تعطيل‌‏‎
.داشت‌‏‎ خواهد‏‎
سفارتخانه‌هاي‌‏‎ اطراف‌‏‎ در‏‎ را‏‎ امنيتي‌‏‎ تدابير‏‎ نيز‏‎ اسرائيل‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ اسرائيل‌‏‎ تركيه‌‏‎ كردستان‌‏‎ كارگران‌‏‎ حزب‏‎.‎كرد‏‎ تشديد‏‎ خود‏‎
اسرائيل‌‏‎ اما‏‎ است‌ ، ‏‎ كرده‌‏‎ متهم‌‏‎ اوجالان‌‏‎ دستگيري‌‏‎ در‏‎ دخالت‌‏‎
.مي‌كند‏‎ تكذيب‏‎ را‏‎ اتهام‌‏‎ اين‌‏‎ قاطعانه‌‏‎
كشورش‌‏‎ گفت‌‏‎ تركيه‌‏‎ نخست‌وزير‏‎ اجويت‌‏‎ بلند‏‎ حال‌ ، ‏‎ همين‌‏‎ در‏‎
عبدالله‌‏‎ محاكمه‌‏‎ نحوه‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ اروپا‏‎ توصيه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ احتياج‌‏‎
.ندارد‏‎ اوجالان‌‏‎
در‏‎ تركيه‌‏‎ نخست‌وزير‏‎ آنكارا ، ‏‎ از‏‎ فرانسه‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
در‏‎ مي‌توانند‏‎ خارجي‌‏‎ ناظران‌‏‎ آيا‏‎ كه‌‏‎ سئوال‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎
چيز‏‎ همه‌‏‎ البته‌‏‎:گفت‌‏‎ باشند ، ‏‎ داشته‌‏‎ حضور‏‎ اوجالان‌‏‎ محاكمه‌‏‎
ندارد‏‎ حق‌‏‎ اروپايي‌‏‎ كشور‏‎ هيچ‌‏‎ اما‏‎ بود ، ‏‎ خواهد‏‎ شفاف‌‏‎ "كاملا‏‎
آنها‏‎ اينكه‌‏‎ براي‌‏‎ كند‏‎ موعظه‌‏‎ قضيه‌‏‎ اين‌‏‎ درباره‌‏‎ ما‏‎ به‌‏‎
حتي‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ نكردند‏‎ محاكمه‌‏‎ را‏‎ اوجالان‌‏‎
.بودند‏‎ اوجالان‌‏‎ محاكمه‌‏‎ خواستار‏‎ آنها‏‎ دادستانهاي‌‏‎
مانع‌‏‎ خيابانها ، ‏‎ در‏‎ خشونت‌‏‎ ترس‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎:‎گفت‌‏‎ اجويت‌‏‎
كنند‏‎ نصيحت‌‏‎ و‏‎ توصيه‌‏‎ ما‏‎ به‌‏‎ ندارند‏‎ حق‌‏‎ مي‌شوند‏‎ عدالت‌‏‎ اجراي‌‏‎
.بنگرند‏‎ ما‏‎ به‌‏‎ كنار‏‎ از‏‎ و‏‎ كنند‏‎ انتقاد‏‎ ما‏‎ از‏‎ يا‏‎ و‏‎
است‌‏‎ اجتنابناپذير‏‎ واقعيت‌‏‎ يك‌‏‎ اين‌‏‎:گفت‌‏‎ تركيه‌‏‎ نخست‌وزير‏‎
.است‌‏‎ مستقل‌‏‎ تركيه‌‏‎ قضايي‌‏‎ نظام‌‏‎ كه‌‏‎
اوجالان‌‏‎ منصفانه‌‏‎ محاكمه‌‏‎ خواستار‏‎ اروپا‏‎ رهبران‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎
اعدام‌‏‎ را‏‎ اوجالان‌‏‎ كه‌‏‎ خواستند‏‎ تركيه‌‏‎ مقامهاي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ شدند‏‎
.نكنند‏‎
و‏‎ شدن‌‏‎ زنداني‌‏‎ محل‌‏‎ درباره‌‏‎ تصميم‌‏‎:گفت‌‏‎ تركيه‌‏‎ نخست‌وزير‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ اعلام‌‏‎ آينده‌‏‎ روزهاي‌‏‎ در‏‎ اوجالان‌‏‎ محاكمه‌‏‎ تاريخ‌‏‎

سيا‏‎ سازمان‌‏‎ گزارش‌‏‎ از‏‎ مصر‏‎ خشم‌‏‎
تسليحات‌كشتارجمعي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎


سازمان‌اطلاعات‌‏‎ گزارش‌‏‎:گفت‌‏‎ مصر‏‎ خارجه‌‏‎ وزير‏‎ ‎‏‏،‏‎"موسي‌‏‎ عمرو‏‎"
سياست‌‏‎" منعكس‌كننده‌‏‎ تسليحات‌ ، ‏‎ مورد‏‎ در‏‎ (سيا‏‎) آمريكا‏‎ مركزي‌‏‎
موشك‌هاي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ گزارش‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ زيرا‏‎ آمريكاست‌ ، ‏‎ "دوگانه‌‏‎
هسته‌اي‌‏‎ سلاح‌هاي‌‏‎ هيچوجه‌به‌‏‎ به‌‏‎ ولي‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ صحبت‌‏‎ مصري‌‏‎
.است‌‏‎ نشده‌‏‎ اشاره‌اي‌‏‎ اسرائيل‌ ، ‏‎
نام‌‏‎ وجود‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ موسي‌‏‎ قاهره‌ ، ‏‎ از‏‎ آسوشيتدپرس‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
:گفت‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎ به‌‏‎ بود‏‎ خشمگين‌‏‎ وضوح‌‏‎ به‌‏‎ فهرست‌‏‎ اين‌‏‎ مصردر‏‎
مفهوم‌‏‎ به‌‏‎ مي‌تواند‏‎ اسرائيل‌‏‎ مورد‏‎ اشاره‌اي‌در‏‎ هرگونه‌‏‎ حذف‌‏‎
گزارش‌‏‎ اين‌‏‎:گفت‌‏‎ موسي‌‏‎.‎باشد‏‎ يهود‏‎ دولت‌‏‎ زرادخانه‌‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎
نبودن‌‏‎ جدي‌‏‎ آمريكاو‏‎ دوگانه‌‏‎ سياست‌‏‎ اعمال‌‏‎ براي‌‏‎ تازه‌اي‌‏‎ دليل‌‏‎
.است‌‏‎ آن‌‏‎
واقعيات‌‏‎ از‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ جدي‌‏‎ بايد‏‎ گزارش‌هايي‌‏‎ چنين‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
يا‏‎ اغراض‌‏‎ بعضي‌‏‎ خدمت‌‏‎ در‏‎ نبايد‏‎ گزارش‌ها‏‎ اين‌‏‎.‎بگويد‏‎ سخن‌‏‎
.باشند‏‎ كشورها‏‎ برخي‌‏‎
كنگره‌‏‎ به‌‏‎ گزارشي‌‏‎ گذشته‌‏‎ هفته‌‏‎ "سيا‏‎" سلاح‌‏‎ گسترش‌‏‎ منع‌‏‎ مركز‏‎
و‏‎ چين‌‏‎ روسيه‌ ، ‏‎ كشورهاي‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ ارسال‌كرد‏‎ آمريكا‏‎
كشتار‏‎ سلاح‌هاي‌‏‎ تامين‌كنندگان‌عمده‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ شمالي‌‏‎ كره‌‏‎
.شدند‏‎ معرفي‌‏‎ جمعي‌‏‎
پاكستان‌ ، ‏‎ هند ، ‏‎ عراق‌ ، ‏‎ ايران‌ ، ‏‎ مصر ، ‏‎ كشورهاي‌‏‎ گزارش‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
اين‌‏‎ عمده‌‏‎ مصرف‌كنندگان‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ سودان‌‏‎ و‏‎ سوريه‌ ، ليبي‌‏‎
به‌‏‎ مصر‏‎:است‌‏‎ آمده‌‏‎ گزارش‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.معرفي‌شده‌اند‏‎ سلاح‌ها‏‎
دلار‏‎ ميلياردها‏‎ از‏‎ بهره‌مند‏‎ آمريكاو‏‎ متحد‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎
موشكي‌‏‎ فن‌آوري‌‏‎ خريد‏‎ به‌‏‎ اقدام‌‏‎ كشور ، ‏‎ اين‌‏‎ سالانه‌‏‎ كمك‌هاي‌‏‎
.است‌‏‎ شمالي‌كرده‌‏‎ كره‌‏‎ از‏‎

وليعهد‏‎ الشرق‌الاوسط‏‎ نوشته‌‏‎ به‌‏‎
را‏‎ كلينتون‌‏‎ پيشنهاد‏‎ عربستان‌‏‎
مقامهاي‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ براي‌‏‎
كرد‏‎ رد‏‎ اسرائيلي‌‏‎


به‌نقل‌‏‎ ديروز‏‎ شماره‌‏‎ در‏‎ "الاوسط‏‎ الشرق‌‏‎" زبان‌‏‎ عرب‏‎ روزنامه‌‏‎
عربستان‌‏‎ وليعهد‏‎ عبدالله‌‏‎ شاهزاده‌‏‎ نوشت‌‏‎ منابع‌ديپلماتيك‌‏‎ از‏‎
با‏‎ ديدار‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ رئيس‌جمهوري‌آمريكا‏‎ كلينتون‌‏‎ پيشنهاد‏‎
.كرد‏‎ رد‏‎ اسرائيليها‏‎
روزنامه‌‏‎ بيروت‌ ، اين‌‏‎ از‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
ملك‌حسين‌‏‎ جنازه‌‏‎ تشييع‌‏‎ مراسم‌‏‎ درجريان‌‏‎ كلينتون‌‏‎:‎نوشت‌‏‎
يك‌‏‎ اسرائيلي‌‏‎ مقامهاي‌‏‎ و‏‎ عربستان‌‏‎ وليعهد‏‎ بين‌‏‎ كوشيد‏‎ درامان‌‏‎
.دهد‏‎ محرمانه‌ترتيب‏‎ ملاقات‌‏‎
را‏‎ كلينتون‌‏‎ سخنان‌‏‎ عبدالله‌‏‎ شاهزاده‌‏‎:‎نوشت‌‏‎ الاوسط‏‎ الشرق‌‏‎
نبايد‏‎ و‏‎ دارد‏‎ را‏‎ خود‏‎ مرز‏‎ و‏‎ حد‏‎ دوستي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ او‏‎ وبه‌‏‎ كرد‏‎ قطع‌‏‎
و‏‎ عربي‌‏‎ امت‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ قومي‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ ومسئوليتهاي‌‏‎ آن‌‏‎ بين‌‏‎
.شد‏‎ قايل‌‏‎ ارتباط‏‎ اسلامي‌‏‎
طور‏‎ به‌‏‎ و‏‎ قبلي‌‏‎ اطلاع‌‏‎ بدون‌‏‎ كلينتون‌‏‎:افزود‏‎ روزنامه‌‏‎ اين‌‏‎
"الندوه‌‏‎" كاخ‌‏‎ در‏‎ عربستان‌‏‎ وليعهد‏‎ اقامت‌‏‎ واردمحل‌‏‎ غيرمترقبه‌‏‎
.پرداخت‌‏‎ تبادل‌نظر‏‎ و‏‎ بحث‌‏‎ به‌‏‎ باوي‌‏‎ منطقه‌‏‎ اوضاع‌‏‎ درباره‌‏‎ و‏‎ شد‏‎

يوگسلاوي‌‏‎ صريح‌‏‎ مخالفت‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎
استقرار‏‎ جامع‌‏‎ طرح‌‏‎ ناتو‏‎ سفيران‌‏‎
كوزوو‏‎ در‏‎ مسلح‌‏‎ نيروهاي‌‏‎
كردند‏‎ راتصويب‏‎


در‏‎ ناتو‏‎ نيروهاي‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ بلگراد‏‎ مجدد‏‎ مخالفت‌‏‎ علي‌رغم‌‏‎
مسلح‌در‏‎ نيروهاي‌‏‎ استقرار‏‎ جامع‌‏‎ طرح‌‏‎ ناتو‏‎ سفراي‌‏‎ كوزوو ، ‏‎
. كردند‏‎ تصويب‏‎ را‏‎ كوزوو‏‎
رئيس‌جمهور‏‎ ميلوسويچ‌‏‎ اسلوبودان‌‏‎ خبرگزاريها‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
ويژه‌‏‎ فرستاده‌‏‎ كريستوفرهيل‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ از‏‎ بعد‏‎ يوگسلاوي‌‏‎
با‏‎ بلگراد‏‎ مخالفت‌‏‎ بر‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ بالكان‌‏‎ امور‏‎ در‏‎ آمريكا‏‎
.كرد‏‎ تاكيد‏‎ كوزوو‏‎ در‏‎ ناتو‏‎ نيروهاي‌‏‎ حضور‏‎
مادلين‌‏‎ هشدار‏‎ تا‏‎ رفت‌‏‎ بلگراد‏‎ به‌‏‎ سه‌شنبه‌‏‎ روز‏‎ كريستوفرهيل‌‏‎
.برساند‏‎ ميلوسويچ‌‏‎ به‌اطلاع‌‏‎ را‏‎ آمريكا‏‎ خارجه‌‏‎ وزير‏‎ آلبرايت‌‏‎
يوگسلاوي‌‏‎ رئيس‌جمهور‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ از‏‎ بعد‏‎ شب‏‎ سه‌شنبه‌‏‎ هيل‌‏‎
مذاكرات‌‏‎ برگزاري‌‏‎ محل‌‏‎ رامبويه‌‏‎ به‌‏‎ نتيجه‌‏‎ به‌‏‎ دستيابي‌‏‎ بدون‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ داده‌‏‎ هشدار‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ آلبرايت‌‏‎.‎بازگشت‌‏‎ كوزوو‏‎ صلح‌‏‎
در‏‎ ناتو‏‎ نيروهاي‌‏‎ حضور‏‎ و‏‎ صلح‌‏‎ پيشنهاد‏‎ با‏‎ بايد‏‎ يا‏‎ ميلوسويچ‌‏‎
.مي‌شود‏‎ روبرو‏‎ ناتو‏‎ هوايي‌‏‎ حملات‌‏‎ با‏‎ يا‏‎ كند‏‎ موافقت‌‏‎ كوزوو‏‎
در‏‎ كوزوو‏‎ در‏‎ صلح‌‏‎ به‌‏‎ دستيابي‌‏‎ براي‌‏‎ مقرر‏‎ زمان‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎
بار‏‎ غرب‏‎ و‏‎ بلگراد‏‎ رابطه‌‏‎ مي‌رسد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ جاري‌‏‎ هفته‌‏‎ پايان‌‏‎
كه‌‏‎ هيل‌‏‎ با‏‎ گفتگو‏‎ از‏‎ بعد‏‎ ميلوسويچ‌‏‎است‌‏‎ شده‌‏‎ بحراني‌‏‎ ديگر‏‎
حضور‏‎ با‏‎ ما‏‎ مخالفت‌‏‎:گفت‌‏‎ انجاميد‏‎ به‌طول‌‏‎ ساعت‌‏‎ سه‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎
بلكه‌‏‎ نمي‌شود‏‎ محدود‏‎ بلگراد‏‎ دولت‌‏‎ به‌‏‎ تنها‏‎ ناتو‏‎ نيروهاي‌‏‎
.مخالفند‏‎ به‌شدت‌‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ يوگسلاوي‌‏‎ مجلس‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎
برابري‌ ، ‏‎ اصل‌‏‎ به‌‏‎ احترام‌‏‎ كوزوو‏‎ بحران‌‏‎ حل‌‏‎ راه‌‏‎ تنها‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ است‌‏‎ يوگسلاوي‌‏‎ و‏‎ صربستان‌‏‎ جمهوري‌‏‎ حاكميت‌‏‎ و‏‎ ارضي‌‏‎ تماميت‌‏‎
توافقنامه‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ رامبويه‌‏‎ نشست‌‏‎ شده‌‏‎ تاييد‏‎ اصول‌‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎
.مي‌شود‏‎ منتهي‌‏‎ پايدار‏‎ و‏‎ خوب‏‎


© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.
Web design and hosting by Hamshahri Computer Center.