شماره‌ 1774‏‎ ‎‏‏،‏‎23 February 1999 اسفند 1377 ، ‏‎ سه‌شنبه‌ 4‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Environment
Articles
Last Page
باشيد‏‎ خود‏‎ زندگي‌‏‎ نقاش‌‏‎

توسعه‌‏‎ اصلي‌‏‎ جزء‏‎ ;شوراها‏‎

سوي‌‏‎ از‏‎ مطبوعات‌‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎
محكوميت‌‏‎ شد‏‎ محكوم‌‏‎ دادگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎
روزنامه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ در‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎
كيهان‌‏‎

منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ بركناري‌‏‎
پرسش‌‏‎ وچند‏‎

عنوان‌‏‎ به‌‏‎ جهرمي‌‏‎ افتخار‏‎
مطبوعات‌‏‎ مسئول‌‏‎ مديران‌‏‎ نماينده‌‏‎
برمطبوعات‌‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ در‏‎
شد‏‎ انتخاب‏‎

تعطيل‌‏‎ (‎ع‌‏‎)رضا‏‎ امام‌‏‎ روز‏‎ زاد‏‎
نيست‌‏‎

باشيد‏‎ خود‏‎ زندگي‌‏‎ نقاش‌‏‎

تصاوير‏‎ زيباترين‌‏‎ و‏‎ بريد‏‎ فرو‏‎ رنگ‌‏‎ در‏‎ و‏‎ برداريد‏‎ را‏‎ مو‏‎ قلم‌‏‎
كنيد‏‎ خلق‌‏‎ را‏‎ زندگي‌‏‎
:برخوردم‌‏‎ جمله‌اي‌‏‎ به‌‏‎ مخملباف‌‏‎ محسن‌‏‎ ساخته‌‏‎ گبه‌‏‎ فيلم‌‏‎ در‏‎
نگاه‌‏‎ اطراف‌‏‎ به‌‏‎.‎آمد‏‎ زيبايي‌‏‎ جمله‌‏‎ نظرم‌‏‎ به‌‏‎.‎است‌‏‎ رنگ‌‏‎ زندگي‌‏‎
مفهومي‌‏‎ چيز‏‎ هيچ‌‏‎ رنگ‌‏‎ بدون‌‏‎ اطرافمان‌ ، ‏‎ دنياي‌‏‎ خودمان‌ ، ‏‎.‎كنيد‏‎
به‌‏‎ حال‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ آيا‏‎ اما‏‎.‎نيست‌‏‎ طبيعي‌‏‎ حالت‌‏‎ در‏‎ يا‏‎ و‏‎ ندارد‏‎
يا‏‎ و‏‎ داريم‌‏‎ رنگي‌‏‎ هم‌‏‎ خودمان‌‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ افتاده‌ايد‏‎ فكر‏‎ اين‌‏‎
.هستيم‌‏‎ رنگها‏‎ از‏‎ مجموعه‌اي‌‏‎
سياه‌ ، ‏‎ خاكستري‌ ، ‏‎ سبز ، ‏‎ آبي‌ ، ‏‎:هستيم‌‏‎ رنگي‌‏‎ چه‌‏‎ هركدام‌‏‎ ما‏‎ اما‏‎
...و‏‎ نارنجي‌‏‎ قرمز ، ‏‎
و‏‎ نشانه‌‏‎ كه‌‏‎ رنگهايي‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎ سمبلي‌‏‎ و‏‎ نشانه‌‏‎ كه‌‏‎ رنگهايي‌‏‎
و‏‎ سمبل‌ها‏‎ آنها‏‎ با‏‎ مي‌توانيم‌‏‎ ما‏‎ و‏‎ نيستند‏‎ سمبلي‌‏‎
رنگهاي‌‏‎ از‏‎ مجموعه‌اي‌‏‎ ما‏‎ شايد‏‎ يا‏‎ و‏‎ بسازيم‌‏‎ جديد‏‎ نشانه‌هاي‌‏‎
بوده‌‏‎ پر‏‎ مختلف‌‏‎ رنگهاي‌‏‎ از‏‎ ما‏‎ زندگي‌‏‎ سراسر‏‎ و‏‎ هستيم‌‏‎ مختلف‌‏‎
قهوه‌اي‌ ، ‏‎ خاكستري‌ ، ‏‎ مقداري‌‏‎ سبز ، ‏‎ اندكي‌‏‎ آبي‌ ، ‏‎ گاهي‌‏‎:است‌‏‎
اين‌‏‎ تمام‌‏‎ كه‌‏‎ بگيريد‏‎ نظر‏‎ در‏‎ ظرفي‌‏‎ مانند‏‎ را‏‎ خود‏‎ حالا‏‎.مشكي‌‏‎
اين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ آمده‌‏‎ پديد‏‎ جديد‏‎ رنگي‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ ريخته‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ رنگها‏‎
جديد‏‎ رنگ‌‏‎ ميليونها‏‎ جديد‏‎ تركيبات‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎.‎هستيد‏‎ شما‏‎ ظرف‌‏‎
روشنتر‏‎ هست‌‏‎ شما‏‎ درون‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ رنگهايي‌‏‎ چقدر‏‎ هر‏‎مي‌آيد‏‎ پديد‏‎
هرچه‌‏‎ بالعكس‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شفافتر‏‎ و‏‎ روشنتر‏‎ آمده‌‏‎ بدست‌‏‎ رنگ‌‏‎ باشد ، ‏‎
تيره‌تر‏‎ آمده‌‏‎ بدست‌‏‎ رنگ‌‏‎ باشد ، ‏‎ تيره‌تر‏‎ شما‏‎ درون‌‏‎ رنگهاي‌‏‎
.مي‌شود‏‎
و‏‎ جسم‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ رفتار‏‎ بدن‌ ، ‏‎ صورت‌ ، ‏‎ نقاشي‌‏‎ كارگاه‌‏‎ اين‌‏‎ بوم‌‏‎ حالا‏‎
و‏‎ شاد‏‎ نشاط ، ‏‎ با‏‎ انرژي‌ ، ‏‎ از‏‎ پر‏‎ انساني‌‏‎ شما‏‎ آيا‏‎شماست‌‏‎ روان‌‏‎
از‏‎ سرشار‏‎ يا‏‎ و‏‎ داريد؟‏‎ بشاش‌‏‎ و‏‎ خندان‌‏‎ صورتي‌‏‎ هستيد؟‏‎ موفق‌‏‎
بالاي‌‏‎ درصد‏‎ كه‌‏‎ بدانيد‏‎ صورت‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ هستيد؟‏‎ نفس‌‏‎ به‌‏‎ اعتماد‏‎
عصبي‌ ، ‏‎ آدمي‌‏‎ بالعكس‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ است‌‏‎ روشن‌‏‎ شما‏‎ تشكيل‌دهنده‌‏‎ رنگهاي‌‏‎
مي‌باشيد؟‏‎ مضطرب‏‎ و‏‎ نگران‌‏‎ همواره‌‏‎ هستيد؟‏‎ پريشان‌‏‎ و‏‎ ناراحت‌‏‎
در‏‎ داريد؟‏‎ ديگر‏‎ مشكل‌‏‎ و‏‎ ناراحتي‌‏‎ دهها‏‎ و‏‎ سردرد‏‎ معده‌ ، ‏‎ زخم‌‏‎
در‏‎.‎است‌‏‎ تيره‌‏‎ شما‏‎ تشكيل‌دهنده‌‏‎ رنگهاي‌‏‎ بيشتر‏‎ درصد‏‎ صورت‌‏‎ آن‌‏‎
نظر‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ رفتار‏‎ و‏‎ حركات‌‏‎ كنيد ، ‏‎ نگاه‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ آئينه‌‏‎
در‏‎ مغازه‌ها ، ‏‎ خيابان‌ ، ‏‎ در‏‎ هستيد؟‏‎ رنگي‌‏‎ چه‌‏‎ شما‏‎.‎بگيريد‏‎
را‏‎ رنگهايي‌‏‎ چه‌‏‎.‎كنيد‏‎ نگاه‌‏‎ مختلف‌‏‎ افراد‏‎ به‌‏‎ ميهمانيها‏‎
مانند‏‎ هستيد‏‎ زدن‌‏‎ قدم‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ خيابان‌‏‎ در‏‎ وقتي‌‏‎ مي‌بينيد؟‏‎
وبا‏‎ و‏‎ مي‌رويد‏‎ راه‌‏‎ نقاشي‌‏‎ بزرگ‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ اينست‌‏‎
رنگهاي‌‏‎ با‏‎ مختلف‌‏‎ انسانهاي‌‏‎ مي‌توانيد‏‎ براحتي‌‏‎ تمرين‌‏‎ كمي‌‏‎
و‏‎ نمي‌گويند‏‎ دروغ‌‏‎ رنگها‏‎.‎كنيد‏‎ شناسايي‌‏‎ و‏‎ ببينيد‏‎ را‏‎ مختلف‌‏‎
حركات‌ ، ‏‎ صورت‌ ، ‏‎ رنگ‌‏‎.‎بزند‏‎ گول‌‏‎ را‏‎ شما‏‎ نمي‌تواند‏‎ ديگر‏‎ هيچ‌كس‌‏‎
.هستند‏‎ نشانه‌اي‌‏‎ هركدام‌‏‎ ديگر‏‎ مورد‏‎ صدها‏‎ و‏‎ رفتار‏‎
ما‏‎.‎نيستيم‌‏‎ ثابت‌‏‎ نقش‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ تابلو‏‎ يك‌‏‎ ما‏‎ خوشبختانه‌‏‎ اما‏‎
رنگسازي‌‏‎ كارگاه‌‏‎.‎تابلو‏‎ ميليون‌‏‎ ميليونها‏‎ از‏‎ شده‌ايم‌‏‎ تشكيل‌‏‎
تركيببندي‌‏‎ مي‌توانيم‌‏‎ ما‏‎.‎است‌‏‎ فعاليت‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ دائم‌‏‎ ما‏‎
مجموعه‌‏‎ كه‌‏‎ هستيم‌‏‎ نقاشي‌‏‎ مانند‏‎ ما‏‎.‎كنيم‌‏‎ عوض‌‏‎ را‏‎ رنگهايمان‌‏‎
يكي‌‏‎ بايد‏‎ حالا‏‎ و‏‎ است‌‏‎ روبرويمان‌‏‎ مختلف‌‏‎ رنگهاي‌‏‎ از‏‎ كاملي‌‏‎
به‌‏‎ ديد‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ اگر‏‎.بزنيم‌‏‎ بوم‌‏‎ بر‏‎ و‏‎ انتخاب‏‎ را‏‎ آنها‏‎ يكي‌‏‎
و‏‎ آبي‌‏‎ مي‌كنيد؟‏‎ انتخاب‏‎ را‏‎ رنگها‏‎ كدام‌‏‎ بنگريد ، ‏‎ خود‏‎ زندگي‌‏‎
خاكستري‌؟‏‎ و‏‎ مشكي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ سبز‏‎
و‏‎ ندارند‏‎ نقشي‌‏‎ انتخاب‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ از‏‎ زيادي‌‏‎ عده‌‏‎ متاسفانه‌‏‎
خود‏‎ اگر‏‎.‎مي‌دهند‏‎ انجام‌‏‎ را‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ آنها‏‎ براي‌‏‎ ديگران‌‏‎
و‏‎ گرفت‌‏‎ خواهند‏‎ تصميم‌‏‎ شما‏‎ براي‌‏‎ ديگران‌‏‎ نگيريد ، ‏‎ تصميم‌‏‎
.داريد‏‎ دوست‌‏‎ شما‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ نخواهد‏‎ چيزي‌‏‎ آن‌‏‎ نتيجه‌‏‎ "مسلما‏‎
كه‌‏‎ بخواهيد‏‎ او‏‎ از‏‎ و‏‎ بدهيد‏‎ شخصي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ خانه‌‏‎ شما‏‎ اگر‏‎
اتمام‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ بزند‏‎ رنگ‌‏‎ شما‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ خودش‌‏‎ سليقه‌‏‎ به‌‏‎
ممكن‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ نيايد‏‎ خوشتان‌‏‎ رنگ‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ برگرديد‏‎ كار‏‎
قبل‌‏‎ از‏‎ ولي‌‏‎ باشد‏‎ خوب‏‎ شما‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ نباشد‏‎ بد‏‎ زياد‏‎ است‌‏‎
شما‏‎ اول‌‏‎ از‏‎ اگر‏‎ حال‌‏‎درمي‌آيد‏‎ كار‏‎ از‏‎ چيزي‌‏‎ چه‌‏‎ نيست‌‏‎ مشخص‌‏‎
مي‌كرديد‏‎ اعلام‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ علاقه‌‏‎ مورد‏‎ رنگ‌‏‎ نقاش‌‏‎ استاد‏‎ به‌‏‎
نمي‌توان‌‏‎ وقتي‌‏‎ حال‌‏‎.‎مي‌خواستيد‏‎ كه‌‏‎ مي‌شد‏‎ همان‌‏‎ كار‏‎ نتيجه‌‏‎
چطور‏‎ كرد‏‎ واگذار‏‎ ديگري‌‏‎ شخص‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ديوار‏‎ چند‏‎ زدن‌‏‎ رنگ‌‏‎
!مي‌دهيد‏‎ قرار‏‎ ديگران‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ زندگي‌‏‎ و‏‎ سرنوشت‌‏‎
استفاده‌‏‎ خود‏‎ زندگي‌‏‎ در‏‎ محدود‏‎ رنگهاي‌‏‎ از‏‎ قدر‏‎ آن‌‏‎ ديگر‏‎ برخي‌‏‎
يك‌‏‎ خودكار‏‎ و‏‎ مداوم‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ آنها‏‎ نقاشي‌‏‎ كارگاه‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنند‏‎
يك‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ مستمر‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ همين‌‏‎ براي‌‏‎.مي‌سازد‏‎ را‏‎ معين‌‏‎ رنگ‌‏‎
هيچ‌‏‎ ثابت‌‏‎ شكل‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ تابلو‏‎ يك‌‏‎ ديدن‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎ نقاشي‌‏‎ و‏‎ تابلو‏‎
يك‌‏‎ به‌‏‎ هميشه‌‏‎ آنها‏‎ حالات‌‏‎ و‏‎ حركات‌‏‎ و‏‎ رفتار‏‎ندارد‏‎ جذابيتي‌‏‎
.است‌‏‎ صورت‌‏‎
كلماتي‌‏‎ چه‌‏‎ از‏‎ خود‏‎ حالات‌‏‎ بيان‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ كرده‌ايد‏‎ دقت‌‏‎ آيا‏‎
بي‌شمار‏‎ يا‏‎ و‏‎ محدود‏‎ كلمات‌‏‎ اين‌‏‎ آيا‏‎.‎مي‌كنيد‏‎ استفاده‌‏‎
استفاده‌‏‎ كلماتي‌‏‎ چه‌‏‎ از‏‎ خود‏‎ مثبت‌‏‎ حالات‌‏‎ بيان‌‏‎ براي‌‏‎.هستند‏‎
براي‌‏‎.‎ديگر‏‎ كلمه‌‏‎ صدها‏‎ يا‏‎ و‏‎ نشاط‏‎ و‏‎ خوشحالي‌‏‎ فقط‏‎ مي‌كنيد؟‏‎
:مي‌كنيد‏‎ استفاده‌‏‎ كلماتي‌‏‎ چه‌‏‎ از‏‎ خود‏‎ منفي‌‏‎ حالات‌‏‎ بيان‌‏‎
شما‏‎ استفاده‌‏‎ مورد‏‎ لغات‌‏‎ دامنه‌‏‎ آيا‏‎.غصه‌‏‎ غم‌ ، ‏‎ ناراحتي‌ ، ‏‎
دارد؟‏‎ رنگ‌‏‎ چند‏‎ شما‏‎ رنگ‌‏‎ جعبه‌‏‎.كم‌‏‎ يا‏‎ زياداست‌‏‎
موفق‌‏‎ انسانهاي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ روانشناسي‌‏‎ تحقيقات‌‏‎ آنچه‌‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎
تغييرپذيري‌‏‎ انسانهاي‌‏‎ موفق‌‏‎ انسانهاي‌‏‎ كه‌‏‎ اينست‌‏‎ داده‌‏‎ نشان‌‏‎
تغيير ، ‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ هميشه‌‏‎ و‏‎ مي‌گيرند‏‎ تصميم‌‏‎ سرعت‌‏‎ به‌‏‎ هستند ، ‏‎
بدين‌‏‎ و‏‎ مي‌باشند‏‎ خود‏‎ حركات‌‏‎ و‏‎ رفتار‏‎ كارها ، ‏‎ بهبود‏‎ و‏‎ اصلاح‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ استفاده‌‏‎ مختلفي‌‏‎ و‏‎ بي‌شمار‏‎ رنگهاي‌‏‎ از‏‎ ترتيب‏‎
زمانهاي‌‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ مختلف‌‏‎ نقاط‏‎ در‏‎ موفق‌‏‎ افراد‏‎ زندگي‌‏‎ اگر‏‎
ويژگيهاي‌‏‎ داراي‌‏‎ آنها‏‎ كه‌‏‎ مي‌بينيد‏‎ بگيريد‏‎ نظر‏‎ در‏‎ را‏‎ مختلف‌‏‎
شوق‌ ، ‏‎ و‏‎ شور‏‎ اراده‌ ، ‏‎ راسخ‌ ، ‏‎ عزم‌‏‎:بوده‌اند‏‎ مشتركي‌‏‎
بزرگ‌‏‎ هدفهاي‌‏‎ بودن‌ ، ‏‎ مثبت‌‏‎ نفس‌ ، ‏‎ به‌‏‎ اعتماد‏‎ مسئوليت‌پذيري‌ ، ‏‎
.است‌‏‎ خصوصيات‌‏‎ اين‌‏‎ جزء‏‎ كه‌‏‎ ديگري‌‏‎ موارد‏‎ و‏‎ كردن‌‏‎ عمل‌‏‎ داشتن‌ ، ‏‎
اختصاص‌‏‎ را‏‎ روشن‌‏‎ رنگي‌‏‎ بالا‏‎ موارد‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ هريك‌‏‎ به‌‏‎ اگر‏‎
عدم‌‏‎ و‏‎ كاميابي‌‏‎ عدم‌‏‎ ويژگيهاي‌‏‎ از‏‎ هريك‌‏‎ براي‌‏‎ برعكس‌‏‎ و‏‎ بدهيم‌‏‎
...و‏‎ گناه‌‏‎ احساس‌‏‎ اضطراب ، ‏‎ بودن‌ ، ‏‎ منفي‌‏‎ ترس‌ ، ‏‎ مانند‏‎ موفقيت‌‏‎
مورد‏‎ رنگهاي‌‏‎ مي‌توانيم‌‏‎ بگيريم‌ ، ‏‎ نظر‏‎ در‏‎ تيره‌تر‏‎ رنگ‌‏‎ يك‌‏‎
.بزنيم‌‏‎ رقم‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ سرنوشت‌‏‎ و‏‎ كنيم‌‏‎ انتخاب‏‎ را‏‎ خود‏‎ نظر‏‎
است‌‏‎ نقاشي‌‏‎ سفيد‏‎ بوم‌‏‎ يك‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ مي‌شود‏‎ متولد‏‎ وقتي‌‏‎ انسان‌‏‎
غيره‌‏‎ و‏‎ اجتماع‌‏‎ فاميل‌ ، ‏‎ دوستان‌ ، ‏‎ خانواده‌ ، ‏‎ محيط ، ‏‎ توسط‏‎ كه‌‏‎
.مي‌كند‏‎ رنگ‌‏‎ گرفتن‌‏‎ به‌‏‎ شروع‌‏‎
ديگر‏‎ مورد‏‎ هزاران‌‏‎ و‏‎ گوناگون‌‏‎ اعتقادات‌‏‎ عقايد ، ‏‎ خاطره‌ها ، ‏‎
از‏‎ هريك‌‏‎ بر‏‎ انسان‌‏‎ بازتاب‏‎ و‏‎ مي‌بندد‏‎ نقش‌‏‎ سفيد‏‎ پهنه‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎
درون‌‏‎ در‏‎ بسته‌‏‎ نقش‌‏‎ تصاوير‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ خارج‌‏‎ رويدادهاي‌‏‎ و‏‎ عوامل‌‏‎
با‏‎ زيباتر‏‎ نقشهاي‌‏‎ داراي‌‏‎ تابلو‏‎ اين‌‏‎ هرچه‌‏‎.‎برمي‌گردد‏‎
مثبت‌تر‏‎ و‏‎ زيباتر‏‎ نيز‏‎ آن‌‏‎ بازتاب‏‎ باشد‏‎ شفاف‌‏‎ و‏‎ شاد‏‎ رنگهاي‌‏‎
و‏‎ تاريك‌‏‎ نقشهاي‌‏‎ از‏‎ تابلو‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ هرچه‌‏‎ بالعكس‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ خواهد‏‎
بازتاب‏‎ باشد‏‎ شده‌‏‎ نقش‌‏‎ شكست‌‏‎ و‏‎ وحشتناك‌‏‎ برهم‌ ، ‏‎ درهم‌‏‎ و‏‎ سياه‌‏‎
.هست‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ خواهدبود‏‎ همان‌‏‎ آينده‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎
كه‌‏‎ تراود‏‎ برون‌‏‎ همان‌‏‎ كوزه‌‏‎ از‏‎ معروف‌‏‎ ضربالمثل‌‏‎ به‌‏‎ بنا‏‎ يعني‌‏‎
.اوست‌‏‎ در‏‎
كه‌‏‎ كسي‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ معني‌‏‎ بدين‌‏‎ اين‌‏‎ شد‏‎ گفته‌‏‎ كه‌‏‎ طور‏‎ همان‌‏‎ البته‌‏‎
محيط‏‎ در‏‎ يا‏‎ و‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ توام‌‏‎ بار ، ‏‎ نكبت‌‏‎ سراسر‏‎ زندگي‌‏‎
كسب‏‎ و‏‎ برگشت‌‏‎ قدرت‌‏‎ ديگر‏‎ آمده‌‏‎ بار‏‎ نامناسب‏‎ خانواده‌اي‌‏‎
شد‏‎ گفته‌‏‎ كه‌‏‎ طور‏‎ همان‌‏‎ برعكس‌‏‎ بلكه‌‏‎ ندارد ، ‏‎ پيروزي‌‏‎ و‏‎ موفقيت‌‏‎
را‏‎ قدرت‌‏‎ اين‌‏‎ خداوند‏‎ و‏‎ هستيم‌‏‎ تغيير‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ مداوم‌‏‎ بطور‏‎ ما‏‎
ما‏‎ زماني‌‏‎ ولي‌‏‎.كنيم‌‏‎ تعيين‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ سرنوشت‌‏‎ كه‌‏‎ داده‌‏‎ ما‏‎ به‌‏‎
و‏‎ بدانيم‌‏‎ را‏‎ مشكل‌‏‎ كه‌‏‎ كنيم‌‏‎ اصلاح‌‏‎ را‏‎ امري‌‏‎ مي‌توانيم‌‏‎
و‏‎ تربيت‌‏‎ و‏‎ تعليم‌‏‎ امر‏‎ اهميت‌‏‎ به‌‏‎ بالا‏‎ مطلب‏‎ از‏‎ همينطور‏‎
پي‌‏‎ كودك‌‏‎ بر‏‎ اطراف‌‏‎ محيط‏‎ و‏‎ جامعه‌‏‎ و‏‎ مادر‏‎ و‏‎ پدر‏‎ توسط‏‎ آموزش‌‏‎
.مي‌بريم‌‏‎
.ناموفق‌‏‎ يا‏‎ موفق‌‏‎ ببينيد؟‏‎ چگونه‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ فرزند‏‎ داريد‏‎ دوست‌‏‎
و‏‎ شانس‌‏‎ به‌‏‎ ذره‌اي‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ است‌‏‎ مسلم‌‏‎ آنچه‌‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ ولي‌‏‎
نمي‌تواند‏‎ نقاش‌‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ همانطور‏‎.‎ندارد‏‎ ارتباط‏‎ اقبال‌‏‎
ناهماهنگ‌‏‎ و‏‎ نامشخص‌‏‎ درهم‌ ، ‏‎ خطوطي‌‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎ انتظار‏‎
و‏‎ پدر‏‎ هيچ‌‏‎ دربيايد ، ‏‎ كار‏‎ از‏‎ موناليزا‏‎ انتها‏‎ در‏‎ و‏‎ بكشد‏‎
يا‏‎ و‏‎ آگاهانه‌‏‎ كودكي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎ تاثير‏‎ نمي‌تواند‏‎ مادري‌‏‎
و‏‎ كردار‏‎ رفتار ، ‏‎ در‏‎ را‏‎ كرده‌‏‎ القاء‏‎ خود‏‎ فرزند‏‎ به‌‏‎ ناآگاهانه‌‏‎
.بگيرد‏‎ ناديده‌‏‎ او‏‎ آينده‌‏‎
بيدار‏‎ كه‌‏‎ صبح‌‏‎ روز‏‎ هر‏‎.هستيم‌‏‎ تغيير‏‎ قابل‌‏‎ ما‏‎ خوشبختانه‌‏‎ اما‏‎
چيز‏‎ همه‌‏‎ مي‌توانيم‌‏‎ كه‌‏‎ داريم‌‏‎ را‏‎ فرصتي‌‏‎ و‏‎ نو‏‎ روزي‌‏‎ مي‌شويم‌‏‎
نمي‌خواهيم‌‏‎ كه‌‏‎ ويژگيهايي‌‏‎ و‏‎ خصوصيات‌‏‎ تمام‌‏‎دهيم‌‏‎ تغيير‏‎ را‏‎
هيچ‌‏‎ ما‏‎.كنيم‌‏‎ جايگزين‌‏‎ مي‌خواهيم‌‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎ و‏‎ بريزيم‌‏‎ دور‏‎ را‏‎
رنج‌‏‎ و‏‎ درد‏‎ كوله‌بار‏‎ هميشه‌‏‎ كه‌‏‎ نداريم‌‏‎ كسي‌‏‎ به‌‏‎ ديني‌‏‎ و‏‎ اجبار‏‎
را‏‎ آن‌‏‎ مي‌توانيم‌‏‎ لحظه‌‏‎ هر‏‎.بكشيم‌‏‎ دوش‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ موفقيت‌‏‎ عدم‌‏‎ و‏‎
.شويم‌‏‎ خلاص‌‏‎ آن‌‏‎ شر‏‎ از‏‎ و‏‎ گذاشته‌‏‎ زمين‌‏‎ به‌‏‎
به‌‏‎ هميشه‌‏‎ ما‏‎:‎بندلر‏‎ قول‌‏‎ به‌‏‎.‎نباشد‏‎ زمان‌‏‎ آن‌‏‎ الان‌‏‎ چرا‏‎ پس‌‏‎
چرا‏‎ پس‌‏‎ مي‌خنديم‌‏‎ شده‌ايم‌‏‎ مرتكب‏‎ گذشته‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ اشتباهاتي‌‏‎
.نخنديم‌‏‎ حالا‏‎
سلولهاي‌‏‎ تمام‌‏‎ مدتي‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ كه‌‏‎ كرده‌‏‎ ثابت‌‏‎ پزشكي‌‏‎ علم‌‏‎ حتي‌‏‎
چرا‏‎ پس‌‏‎مي‌دهند‏‎ جديد‏‎ و‏‎ نو‏‎ سلولهاي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ جاي‌‏‎ قديمي‌‏‎
گذاشته‌‏‎ ما‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ خداوند‏‎ كه‌‏‎ بي‌نهايتي‌‏‎ قدرت‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ ما‏‎
برخورد‏‎ هر‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ هستيم‌‏‎ تابلو‏‎ يك‌‏‎ مانند‏‎ ما‏‎.‎نكنيم‌‏‎ استفاده‌‏‎
"مسلما‏‎.‎مي‌دهيم‌‏‎ نشان‌‏‎ ديگران‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ مختلف‌‏‎ اشخاص‌‏‎ با‏‎
را‏‎ ناهماهنگ‌‏‎ و‏‎ تيره‌‏‎ زشت‌ ، ‏‎ تابلويي‌‏‎ ندارد‏‎ دوست‌‏‎ كس‌‏‎ هيچ‌‏‎
و‏‎ پذيرفته‌‏‎ پايان‌‏‎ گذشته‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ است‌‏‎ مسلم‌‏‎ آنچه‌‏‎ببيند‏‎
را‏‎ آينده‌‏‎ و‏‎ مي‌كنيم‌‏‎ زندگي‌‏‎ حال‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ ما‏‎است‌‏‎ شده‌‏‎ تمام‌‏‎
عدم‌‏‎ و‏‎ گذشته‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ خوردن‌‏‎ غصه‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎.‎داريم‌‏‎ پيش‌رو‏‎ در‏‎
از‏‎ سرشار‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ كنيم‌‏‎ زندگي‌‏‎ حال‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ موفقيت‌ها ، ‏‎
و‏‎ خشم‌‏‎ غصه‌ ، ‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ بدانيم‌‏‎ را‏‎ اين‌‏‎.كنيم‌‏‎ شادي‌‏‎ و‏‎ زيبايي‌‏‎
سياه‌‏‎ خطي‌‏‎ و‏‎ برداشته‌‏‎ را‏‎ مو‏‎ قلم‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ مانند‏‎ ناراحتي‌‏‎
خطي‌‏‎ موفقيت‌‏‎ و‏‎ خنده‌‏‎ بخشش‌ ، ‏‎ هر‏‎ و‏‎ بكشيم‌‏‎ خود‏‎ زندگي‌‏‎ صفحه‌‏‎ بر‏‎
.مي‌كند‏‎ نقش‌‏‎ ما‏‎ ضمير‏‎ و‏‎ روح‌‏‎ بر‏‎ سفيد‏‎
سياه‌تر‏‎ و‏‎ پررنگ‌تر‏‎ را‏‎ سياهي‌‏‎ سياهي‌ ، ‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ سياه‌‏‎ خط‏‎ هر‏‎
كم‌‏‎ و‏‎ كم‌رنگ‌تر‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ سفيد‏‎ خط‏‎ هر‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎
زيباترين‌‏‎ كه‌‏‎ بدانيم‌‏‎ را‏‎ مهم‌‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ همينطور‏‎.‎جلوه‌تر‏‎
بلكه‌‏‎ نيامده‌‏‎ بوجود‏‎ مو‏‎ قلم‌‏‎ ضربه‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ نقاشي‌‏‎ تابلوهاي‌‏‎
.است‌‏‎ بوم‌‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ مو‏‎ قلم‌‏‎ ضربه‌‏‎ هزار‏‎ هزاران‌‏‎ برخورد‏‎ حاصل‌‏‎
نااميد‏‎ مو‏‎ قلم‌‏‎ ناهماهنگ‌‏‎ حركت‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ نقاشان‌‏‎ بزرگترين‌‏‎ اگر‏‎
.نمي‌آمد‏‎ بوجود‏‎ نقاشي‌‏‎ آثار‏‎ بزرگترين‌‏‎ وقت‌‏‎ هيچ‌‏‎ مي‌شدند‏‎
.نيست‌‏‎ نقاشي‌‏‎ تمام‌كننده‌‏‎ هم‌‏‎ مو‏‎ قلم‌‏‎ آخر‏‎ ضربه‌‏‎ كه‌‏‎ همانطور‏‎
تاثير‏‎ مو‏‎ قلم‌‏‎ ضربه‌‏‎ كوچكترين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دانند‏‎ نقاشي‌‏‎ استادان‌‏‎
جبران‌‏‎ و‏‎ تصحيح‌‏‎ قابل‌‏‎ اشتباه‌‏‎ هر‏‎ و‏‎ دارد‏‎ كار‏‎ كل‌‏‎ در‏‎ زيادي‌‏‎
را‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ بگيريد‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ زندگي‌‏‎ موي‌‏‎ قلم‌‏‎ پس‌‏‎.‎است‌‏‎
.كنيد‏‎ موفقيت‌‏‎ و‏‎ سلامتي‌‏‎ و‏‎ عشق‌‏‎ روشنايي‌ ، ‏‎ نور ، ‏‎ از‏‎ سرشار‏‎
كالبد‏‎ در‏‎ خود‏‎ روح‌‏‎ از‏‎ خداوند‏‎ خلقت‌‏‎ ابتداي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ همانطور‏‎
خشم‌‏‎ هر‏‎ بدانيد‏‎.‎هستيم‌‏‎ نقشها‏‎ زيباترين‌‏‎ شايسته‌‏‎ ما‏‎ دميد ، ‏‎ ما‏‎
دكتر‏‎ قول‌‏‎ به‌‏‎.‎مي‌پاشيد‏‎ خود‏‎ ضمير‏‎ لوح‌‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ سياهي‌‏‎ رنگ‌‏‎
ناراحت‌‏‎ سخت‌‏‎ مسئله‌اي‌‏‎ از‏‎ اينكه‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎":شوارتز‏‎ ديويد‏‎
:بپرسيد‏‎ خودتان‌‏‎ از‏‎ ابتدا‏‎ دهيد‏‎ نشان‌‏‎ خود‏‎ از‏‎ واكنشي‌‏‎ و‏‎ شويد‏‎
روي‌‏‎ بر‏‎ دهم‌‏‎ اجازه‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ اهميت‌‏‎ قدر‏‎ آن‌‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ آيا‏‎
"بگذارد؟‏‎ اثر‏‎ زندگيم‌‏‎ و‏‎ كار‏‎
خود‏‎ خودي‌‏‎ به‌‏‎ مشكلات‌‏‎ و‏‎ مسائل‌‏‎ از‏‎ درصد‏‎ نود‏‎ كه‌‏‎ ديد‏‎ خواهيد‏‎
داراي‌‏‎ برجسته‌‏‎ و‏‎ نمونه‌‏‎ انسانهاي‌‏‎ مي‌كنيد‏‎ فكر‏‎.‎شد‏‎ خواهد‏‎ حل‌‏‎
حافظ ، ‏‎ داشت‌؟‏‎ رنگي‌‏‎ چه‌‏‎ سپهري‌‏‎ سهراب‏‎ بوده‌اند؟‏‎ رنگي‌‏‎ تركيب‏‎ چه‌‏‎
ديگر‏‎ و‏‎ هوندا‏‎ اديسون‌ ، ‏‎ بتهوون‌ ، ‏‎ موتزارت‌ ، ‏‎ مولوي‌ ، ‏‎ سعدي‌ ، ‏‎
موسوليني‌‏‎ هيتلر ، ‏‎ آتيلا ، ‏‎ چنگيز ، ‏‎ برعكس‌‏‎ همينطور‏‎ و‏‎ برجستگان‌‏‎
داشته‌اند؟‏‎ رنگي‌‏‎ چه‌‏‎ ديگر‏‎ جنايتكار‏‎ هزاران‌‏‎ و‏‎
انتخاب‏‎ كه‌‏‎ هستيم‌‏‎ ما‏‎ خود‏‎ تنها‏‎ كه‌‏‎ بدانيد‏‎ را‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎
.است‌‏‎ علتي‌‏‎ نتيجه‌‏‎ در‏‎ معلولي‌‏‎ هر‏‎.‎مي‌كنيم‌‏‎
در‏‎ و‏‎ برداريد‏‎ را‏‎ مو‏‎ قلم‌‏‎.‎باشيد‏‎ خود‏‎ زندگي‌‏‎ نقاش‌‏‎ امروز‏‎ از‏‎
زندگي‌‏‎.‎كنيد‏‎ خلق‌‏‎ را‏‎ زندگي‌‏‎ تصاوير‏‎ زيباترين‌‏‎ و‏‎ فروبريد‏‎ رنگ‌‏‎
انتخاب‏‎ در‏‎ ولي‌‏‎.درآوريد‏‎ بي‌نظيري‌‏‎ شاهكار‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎
!كنيد‏‎ دقت‌‏‎ رنگها‏‎
افشار‏‎ مهرداد‏‎

توسعه‌‏‎ اصلي‌‏‎ جزء‏‎ ;شوراها‏‎
ضرورت‌‏‎ ودلايل‌‏‎ ملي‌‏‎ توسعه‌‏‎ فرآيند‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراهاي‌‏‎ نقش‌‏‎
(دوم‌‏‎ بخش‌‏‎)آنها‏‎ تشكيل‌‏‎

سنگ‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ را‏‎ توسعه‌‏‎ فرآيند‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ مشاركت‌‏‎ *
آورد‏‎ شمار‏‎ به‌‏‎ "يكپارچه‌‏‎" يا‏‎"هماهنگ‌‏‎" توسعه‌‏‎ رهيابي‌‏‎ محك‌‏‎
هستند‏‎ روستا‏‎ در‏‎ مديريتي‌‏‎ خلاء‏‎ پاسخگوي‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراهاي‌‏‎ -‎‏‏4‏‎
روستايي‌‏‎ جامعه‌‏‎ گريبانگير‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مشكلاتي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
در‏‎ دهنده‌‏‎ سازمان‌‏‎ تشكيلات‌‏‎ و‏‎ مديريتي‌‏‎ خلاء‏‎ مي‌باشد ، ‏‎ كشور‏‎
سال‌ 1375‏‎ مسكن‌‏‎ و‏‎ نفوس‌‏‎ سرشماري‌‏‎ طبق‌‏‎است‌‏‎ جامعه‌‏‎ اين‌‏‎
داراي‌‏‎ كشور‏‎ كل‌‏‎ جمعيت‌‏‎ نصف‌‏‎ معادل‌‏‎ جمعيتي‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ روستاهاي‌‏‎
عدم‌‏‎ بخاطر‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ زيادي‌‏‎ بسيار‏‎ پراكندگي‌‏‎ و‏‎ گستردگي‌‏‎
اداري‌‏‎ دستگاههاي‌‏‎ و‏‎ اجرايي‌‏‎ نهادهاي‌‏‎ و‏‎ سازمانها‏‎ به‌‏‎ دسترسي‌‏‎
به‌‏‎ مشكلاتي‌‏‎ و‏‎ مسايل‌‏‎ داراي‌‏‎ خود‏‎ حوائج‌‏‎ كردن‌‏‎ برطرف‌‏‎ در‏‎ دولتي‌‏‎
ضرورت‌‏‎ خاطر‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ مي‌باشند‏‎ شهري‌‏‎ مناطق‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ مراتب‏‎
روستايي‌‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ محلي‌‏‎ سازمانهاي‌‏‎ و‏‎ مردمي‌‏‎ نهادهاي‌‏‎ وجود‏‎
اجتنابناپذير‏‎ امري‌‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ محسوس‌‏‎ بيشتر‏‎ مراتب‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎
.است‌‏‎
كدخدا‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ فردي‌‏‎ توسط‏‎ روستاها‏‎ امور‏‎ كليه‌‏‎ گذشته‌‏‎ رژيم‌‏‎ در‏‎
انصاف‌ ، ‏‎ خانه‌هاي‌‏‎ و‏‎ ده‌‏‎ انجمنهاي‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ و‏‎ مي‌شد‏‎ اداره‌‏‎
ياري‌‏‎ را‏‎ او‏‎ امور‏‎ واداره‌‏‎ روستائيان‌‏‎ مسائل‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ در‏‎
با‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎ رژيم‌‏‎ براي‌‏‎ خاصي‌‏‎ مشكل‌‏‎ طريق‌‏‎ وبدين‌‏‎ مي‌كردند‏‎
پيروزي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎.‎نداشت‌‏‎ وجود‏‎ مديريتي‌‏‎ لحاظ‏‎ از‏‎ روستاها‏‎
آن‌‏‎ به‌‏‎ وابسته‌‏‎ تشكيلات‌‏‎ ساير‏‎ و‏‎ كدخدا‏‎ حذف‌‏‎ با‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎
با‏‎ كه‌‏‎ ايجادگرديد‏‎ مديريتي‌‏‎ خلاء‏‎ مدتي‌‏‎ براي‌‏‎ روستاها‏‎ سطح‌‏‎ از‏‎
شوراها‏‎ سازندگي‌ ، ‏‎ جهاد‏‎ توسط‏‎ روستايي‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراهاي‌‏‎ تشكيل‌‏‎
روستا‏‎ مدير‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ حقيقت‌‏‎ در‏‎ گرديده‌‏‎ آنها‏‎ جايگزين‌‏‎
.گرفتند‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ روستاها‏‎ امور‏‎ كليه‌‏‎ اداره‌‏‎ مسئوليت‌‏‎
مسافت‌‏‎ بعد‏‎ و‏‎ روستائيان‌‏‎ بافت‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ شوراهايي‌‏‎ چنين‌‏‎
شهرها‏‎ در‏‎ مستقر‏‎ وخدمات‌رساني‌‏‎ تصميم‌گيري‌‏‎ مراكز‏‎ تا‏‎ آنها‏‎
نموده‌‏‎ عمل‌‏‎ "مسئولين‌‏‎ و‏‎ روستائيان‌‏‎ بين‌‏‎ واسط‏‎ حلقه‌‏‎" عنوان‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ مسايل‌‏‎ انعكاس‌‏‎ و‏‎ روستائيان‌‏‎ نيازهاي‌‏‎ انتقال‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ و‏‎
نقش‌‏‎ روستاها‏‎ به‌‏‎ امكانات‌‏‎ انتقال‌‏‎ و‏‎ مسئولين‌‏‎ به‌‏‎ آنها‏‎ مشكلات‌‏‎
روندي‌‏‎ چنين‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ اما‏‎.‎نموده‌اند‏‎ ايفا‏‎ را‏‎ مفيدي‌‏‎
شوراها‏‎ از‏‎ دسته‌‏‎ اين‌‏‎ فعاليت‌‏‎ دوره‌‏‎ خاتمه‌‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎ متاسفانه‌‏‎
و‏‎ انتخابات‌‏‎ قوانين‌‏‎ براساس‌‏‎ جديد‏‎ شوراهاي‌‏‎ تشكيل‌‏‎ وعدم‌‏‎
رده‌هاي‌‏‎ با‏‎ آنها‏‎ ارتباط‏‎ بودن‌‏‎ گسسته‌‏‎ شوراها ، ‏‎ تشكيلات‌‏‎
پشتوانه‌‏‎ عدم‌‏‎ مشخص‌ ، ‏‎ كشوري‌‏‎ سازمان‌‏‎ و‏‎ نهاد‏‎ يا‏‎ خود‏‎ مافوق‌‏‎
طرف‌‏‎ از‏‎ انعكاس‌‏‎ و‏‎ پيگيري‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ كه‌‏‎ مشكلات‌‏‎ تراكم‌‏‎ قانوني‌ ، ‏‎
ادامه‌‏‎ كه‌‏‎ گرديد‏‎ موجب‏‎ داشت‌‏‎ را‏‎ متولي‌‏‎ سازمان‌‏‎ يا‏‎ نهاد‏‎ يك‌‏‎
از‏‎ كه‌‏‎ بطوري‌‏‎گيرد‏‎ قرار‏‎ تهديد‏‎ مورد‏‎ جدي‌‏‎ بطور‏‎ شوراها‏‎ كار‏‎
تشكيل‌‏‎ روستاها‏‎ در‏‎ جديدي‌‏‎ شوراهاي‌‏‎ سال‌ 1365‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎
برقرار‏‎ نيمه‌جان‌‏‎ بصورت‌‏‎ كه‌‏‎ شوراهايي‌‏‎ از‏‎ دسته‌‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ نگرديد‏‎
با‏‎ و‏‎ بازمانده‌‏‎ كار‏‎ ادامه‌‏‎ از‏‎ اواخر‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ به‌ويژه‌‏‎ بودند ، ‏‎
ترميم‌‏‎ و‏‎ احياء‏‎ عدم‌‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ گرديدند‏‎ مواجه‌‏‎ سردرگمي‌‏‎ يك‌‏‎
روستاها‏‎ در‏‎ حاصل‌‏‎ خلاء‏‎ صورت‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ شدند ، ‏‎ منحل‌‏‎ كلي‌‏‎ به‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ داشته‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مشكلاتي‌‏‎
يا‏‎ و‏‎ محلي‌‏‎ سازمان‌‏‎ يا‏‎ مردمي‌‏‎ نهاد‏‎ يك‌‏‎ وجود‏‎ روستايي‌‏‎ جامعه‌‏‎
با‏‎ دولتي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ ميان‌‏‎ رابط‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ حوائج‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ مرجع‌‏‎
دولت‌‏‎ سياست‌‏‎ كه‌‏‎ آنجا‏‎ از‏‎ و‏‎ است‌‏‎ اجتنابناپذير‏‎ روستائيان‌‏‎
كدخداهاي‌‏‎ مثل‌‏‎ تشكيلاتي‌‏‎ كه‌‏‎ نمي‌كند‏‎ اقتضا‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
"مجددا‏‎ روستائيان‌‏‎ امور‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ مرجع‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ سابق‌‏‎
كردن‌‏‎ پر‏‎ راه‌‏‎ تنها‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ بنابراين‌‏‎ گردد ، ‏‎ احياء‏‎
.باشد‏‎ روستايي‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراهاي‌‏‎ تشكيل‌‏‎ خلاء‏‎ اين‌‏‎
انتخابات‌‏‎ قانون‌‏‎ اجراي‌‏‎ عدم‌‏‎ مي‌نمايد‏‎ تاكيد‏‎ بنابراين‌‏‎
مناطق‌‏‎ در‏‎ به‌ويژه‌‏‎ شوراها‏‎ تشكيل‌‏‎ عدم‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراهاي‌‏‎
جامعه‌‏‎ در‏‎ نوپا‏‎ نهاد‏‎ اين‌‏‎ كردن‌‏‎ قرباني‌‏‎ معناي‌‏‎ به‌‏‎ روستايي‌‏‎
دست‌‏‎ به‌‏‎ سپردن‌‏‎ و‏‎ راه‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ ساختن‌‏‎ رها‏‎ و‏‎ روستايي‌‏‎
ضربات‌‏‎ "نهايتا‏‎ كه‌‏‎ مي‌باشد‏‎ سابق‌‏‎ خوانين‌‏‎ و‏‎ ذي‌نفوذان‌‏‎
باعث‌‏‎ و‏‎ ساخته‌‏‎ وارد‏‎ شورايي‌‏‎ نظام‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ جبران‌ناپذيري‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ حكومت‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ ميان‌‏‎ فاصله‌‏‎ و‏‎ دلسردي‌‏‎ ايجاد‏‎
راهبري‌‏‎ در‏‎ اصلي‌‏‎ جزء‏‎ و‏‎ تسهيل‌‏‎ عامل‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراهاي‌‏‎ -‎‎‏‏5‏‎
مي‌شوند‏‎ محسوب‏‎ منطقه‌اي‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ توسعه‌‏‎ هدايت‌‏‎
چندبعدي‌‏‎ جرياني‌‏‎ را‏‎(‎Development)"توسعه‌‏‎" معنا‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ اگر‏‎
ودرآمد ، ‏‎ توليد‏‎ ميزان‌‏‎ در‏‎ بهبود‏‎ سازمان‌ ، ‏‎ تجديد‏‎ كه‌‏‎ بدانيم‌‏‎
اداري‌ ، ‏‎ اجتماعي‌ ، ‏‎ نهادي‌‏‎ ساختهاي‌‏‎ در‏‎ اساسي‌‏‎ دگرگوني‌‏‎
توسعه‌‏‎ و‏‎ رسوم‌‏‎ و‏‎ عادات‌‏‎ عمومي‌ ، ‏‎ نظرهاي‌‏‎ وجهه‌‏‎ ايستارها ، ‏‎
شكوفايي‌‏‎ و‏‎ آزادي‌‏‎ هدف‌‏‎ با‏‎ اجتماعي‌‏‎ موجود‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ انسان‌‏‎
اين‌‏‎ تحقق‌‏‎ در‏‎ نماييم‌‏‎ تعريف‌‏‎ (‎‎‏‏، 1365 ، 63‏‎(‎‎‏‏1‏‎)عبيدالدخان‌‏‎) او‏‎
جزء‏‎ ملي‌‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎ هدف‌‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ وسيله‌‏‎ هم‌‏‎ مردم‌‏‎ مشاركت‌‏‎ مهم‌‏‎
در‏‎ مردم‌‏‎ مشاركت‌‏‎.‎مي‌رود‏‎ شمار‏‎ به‌‏‎ توسعه‌‏‎ جدايي‌ناپذير‏‎
توسعه‌‏‎ رهيابي‌‏‎ محك‌‏‎ سنگ‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ را‏‎ توسعه‌‏‎ فرآيند‏‎
اين‌‏‎ كه‌‏‎ آن‌‏‎ خاصه‌‏‎.‎آورد‏‎ شمار‏‎ به‌‏‎ "يكپارچه‌‏‎" يا‏‎"هماهنگ‌‏‎"
.باشد‏‎ داوطلبانه‌‏‎ و‏‎ رغبت‌‏‎ و‏‎ اراده‌‏‎ ميل‌ ، ‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ مشاركت‌‏‎
اجتماعي‌ ، ‏‎ تحول‌‏‎ بنيادي‌‏‎ فرآيند‏‎ نوعي‌‏‎ توسعه‌‏‎ بنابراين‌‏‎
اكثريت‌‏‎ بايد‏‎ را‏‎ اصلي‌‏‎ نقش‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ سياسي‌‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎
.(ص‌ 23‏‎ منبع‌‏‎ همان‌‏‎).باشند‏‎ داشته‌‏‎ برعهده‌‏‎ جامعه‌‏‎ اعضاي‌‏‎
پيش‌شرطهايي‌‏‎ نيازمند‏‎ مردمي‌‏‎ مشاركت‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بديهي‌‏‎
را‏‎ مردم‌‏‎ شركت‌‏‎ امكان‌‏‎ كه‌‏‎ دمكراتيك‌‏‎ نظام‌‏‎ وجود‏‎:‎مي‌باشد‏‎
.سازد‏‎ ميسر‏‎ تصميم‌گيري‌‏‎ سطوح‌‏‎ كليه‌‏‎ در‏‎ غيرمستقيم‌‏‎ يا‏‎ مستقيم‌‏‎
واحد‏‎ كوچكترين‌‏‎ تا‏‎ سياسي‌‏‎ قدرت‌‏‎ تفويض‌‏‎ اداري‌ ، ‏‎ تمركز‏‎ عدم‌‏‎
مهمترين‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ نفس‌‏‎ به‌‏‎ اعتماد‏‎ و‏‎ كشوري‌‏‎ تقسيمات‌‏‎
حساب‏‎ به‌‏‎ مردمي‌‏‎ گسترده‌‏‎ و‏‎ داخلي‌‏‎ مشاركتهاي‌‏‎ پيش‌شرطهاي‌‏‎
ملي‌‏‎ و‏‎ محلي‌‏‎ فردي‌ ، ‏‎ سطوح‌‏‎ در‏‎ نفس‌‏‎ به‌‏‎ اعتماد‏‎مي‌آيند‏‎
مواضع‌‏‎ با‏‎ سطح‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ فعالان‌‏‎ بين‌‏‎ متقابل‌‏‎ كنش‌‏‎ نيازمند‏‎
.است‌‏‎ برابر‏‎ "تقريبا‏‎
در‏‎ مي‌تواند‏‎ صورتي‌‏‎ در‏‎ مردمي‌‏‎ مشاركتهاي‌‏‎ ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎
صورت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ كارا‏‎ و‏‎ موءثر‏‎ وملي‌‏‎ محلي‌‏‎ توسعه‌‏‎ فرآيند‏‎
.باشد‏‎ داوطلبانه‌‏‎ و‏‎ آگاهانه‌‏‎ هدفدار ، ‏‎ شده‌ ، ‏‎ سازماندهي‌‏‎
كه‌‏‎ دارد‏‎ اهميت‌‏‎ حد‏‎ بدان‌‏‎ تا‏‎ توسعه‌‏‎ فرآيند‏‎ در‏‎ سازماندهي‌‏‎
موفقيت‌‏‎ پيش‌نيازهاي‌‏‎ و‏‎ رموز‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ محلي‌‏‎ برنامه‌ريزان‌‏‎
طريق‌‏‎ از‏‎ را‏‎ منطقه‌اي‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ توسعه‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎
فقر‏‎ تشديد‏‎ و‏‎ دانسته‌‏‎ بهره‌وران‌‏‎ سازماندهي‌‏‎ و‏‎ مشاركت‌مردمي‌‏‎
از‏‎ وتوده‌ها‏‎ مردم‌‏‎ اكثريت‌‏‎ گذاشتن‌‏‎ كنار‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ را‏‎
.مي‌دانند‏‎ اجرا‏‎ در‏‎ ومشاركت‌‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎
خدمات‌‏‎ مركز‏‎ اجرايي‌‏‎ مدير‏‎ RamP.‎Yadav "ياداو‏‎ پي‌ ، ‏‎ رام‌ ، ‏‎"
تحت‌‏‎ مقاله‌اي‌‏‎ در‏‎ كانماندوپنال‌‏‎ اپروسك‌‏‎ كشاورزي‌‏‎ پروژه‌هاي‌‏‎
مشاركت‌‏‎" تهيدستان‌‏‎ بسيج‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ مردم‌‏‎ مشاركت‌‏‎" عنوان‌‏‎
روستايي‌‏‎ توسعه‌‏‎ راهبرد‏‎ در‏‎ اصلي‌‏‎ جزء‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎
مشاركت‌‏‎ در‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ اصلي‌‏‎ شكل‌‏‎ و‏‎ مضمون‌‏‎ و‏‎ مي‌داند‏‎ يكپارچه‌‏‎
قرار‏‎ مقوله‌‏‎ چهار‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ خلاصه‌‏‎ توده‌ها‏‎ مستقيم‌‏‎
:مي‌گيرد‏‎
تصميم‌گيري‌‏‎ در‏‎ مشاركت‌‏‎ -‎‏‏1‏‎
توسعه‌‏‎ پروژه‌هاي‌‏‎ و‏‎ اجرايي‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ اجراي‌‏‎ در‏‎ مشاركت‌‏‎ -‎‏‏2‏‎
و‏‎ اجرايي‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ بازنگري‌‏‎ و‏‎ ارزشيابي‌‏‎ در‏‎ مشاركت‌‏‎ -‎‎‏‏3‏‎
توسعه‌‏‎ پروژه‌هاي‌‏‎
-صص‌ 97‏‎ مخبر ، 1365 ، ‏‎) توسعه‌‏‎ منافع‌‏‎ سهم‌بندي‌‏‎ در‏‎ مشاركت‌‏‎ -‎‎‏‏4‏‎
(‎‏‏95‏‎
توسعه‌‏‎ به‌‏‎ دستيابي‌‏‎ است‌‏‎ معتقد‏‎(‎‏‏2‏‎)‎Salimaomer "عمر‏‎ ساليما‏‎"
و‏‎ "مداخله‌‏‎" ‎‏‏،‏‎"فعال‌‏‎" مشاركت‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ تنها‏‎ سياسي‌‏‎ اجتماعي‌‏‎
(Participation,"نظارت‌‏‎"
ميسر‏‎ توسعه‌‏‎ فرآيند‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎involement and control )
يا‏‎ سوم‌‏‎ جهان‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ بافت‌‏‎ زيرا‏‎ ;است‌‏‎
‎‏‏،‏‎"مشاركت‌‏‎" مقوله‌‏‎ سه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ گونه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ توسعه‌‏‎ درحال‌‏‎
در‏‎ را‏‎ نظام‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ سياسي‌‏‎ قابليت‌‏‎"مردم‌‏‎ نظارت‌‏‎" و‏‎ "مداخله‌‏‎"
بالا‏‎ بيشتر‏‎ اجتماعي‌‏‎ عدالت‌‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎ توسعه‌‏‎ به‌‏‎ دستيابي‌‏‎
سياسي‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ نهادهاي‌‏‎ اينكه‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ وي‌‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎.‎مي‌برد‏‎
مشاركت‌‏‎ جهت‌‏‎ لازم‌‏‎ شرايط‏‎ كشورها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ موجود‏‎ اقتصادي‌‏‎ و‏‎
سازي‌‏‎ نهاد‏‎" بنابراين‌‏‎ نمي‌كنند‏‎ مهيا‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ فعال‌‏‎
فرآيند‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بنيادي‌‏‎ چارچوب‏‎ و‏‎ مكانيسم‌‏‎ "غيرمتمركز‏‎
خواهد‏‎ تعميق‌‏‎ و‏‎ تسهيل‌‏‎ را‏‎ مردمي‌‏‎ كنترل‌‏‎ و‏‎ مداخله‌‏‎ مشاركت‌ ، ‏‎
منبع‌ ، ‏‎ همان‌‏‎)مي‌يابد‏‎ جريان‌‏‎ آن‌‏‎ قالب‏‎ در‏‎ مردمي‌‏‎ ومشاركت‌‏‎ ساخت‌‏‎
(ص‌ 125‏‎
چنين‌‏‎:‎مي‌افزايد‏‎ خود‏‎ تحليل‌‏‎ درادامه‌‏‎ عمر‏‎ ساليما‏‎
مشاركت‌هاي‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ سازماندهي‌‏‎ درستي‌‏‎ به‌‏‎ اگر‏‎ سازمانهايي‌‏‎
در‏‎ زيرا‏‎ نتايج‌‏‎ نمايد‏‎ هدايت‌‏‎ پويا‏‎ و‏‎ فعال‌‏‎ شكل‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مردمي‌‏‎
:داشت‌‏‎ برخواهد‏‎
سطوح‌‏‎ در‏‎ گوناگوني‌‏‎ انواع‌‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ رهبري‌‏‎ ايجاد‏‎ موجب‏‎ -‎‎‏‏1‏‎
.مي‌گردد‏‎ متعدد‏‎
.مي‌شود‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ بيشتر‏‎ نقشهاي‌‏‎ شدن‌‏‎ محول‌‏‎ موجب‏‎ -‎‏‏2‏‎
رهبري‌‏‎ فرصت‌‏‎ و‏‎ محلي‌‏‎ سطوح‌‏‎ در‏‎ اقتدار‏‎ و‏‎ قدرت‌‏‎ مراكز‏‎ گسترش‌‏‎ -‎‏‏3‏‎
.دارد‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ توده‌اي‌‏‎
.مي‌گردد‏‎ زيربناها‏‎ ايجاد‏‎ موجب‏‎ -‎‎‏‏4‏‎
.مي‌كند‏‎ تقويت‌‏‎ را‏‎ محلي‌‏‎ رساني‌‏‎ خدمات‌‏‎ -‎‏‏5‏‎
.مي‌دهد‏‎ كاهش‌‏‎ را‏‎ بوروكراسي‌‏‎ بار‏‎ -‎‎‏‏6‏‎
.مي‌كاهد‏‎ قضايي‌‏‎ دعاوي‌‏‎ و‏‎ دادگاهي‌‏‎ موارد‏‎ از‏‎ -‎‎‏‏7‏‎
.مي‌شود‏‎ بيشتر‏‎ اجتماعي‌‏‎ وفاق‌‏‎ و‏‎ همبستگي‌‏‎ مايه‌‏‎ -‎‏‏8‏‎
.مي‌شود‏‎ مردم‌‏‎ محسوس‌‏‎ نيازهاي‌‏‎ انعكاس‌‏‎ در‏‎ تسريع‌‏‎ موجب‏‎ -‎‏‏9‏‎
.مي‌سازد‏‎ محقق‌‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ اجتماعي‌‏‎ عدالت‌‏‎ -‎‏‏10‏‎
محقق‌‏‎ و‏‎ تسهيل‌‏‎ را‏‎ محلي‌‏‎ و‏‎ گرا‏‎ كل‌‏‎ يكپارچه‌ ، ‏‎ توسعه‌‏‎ -‎‏‏11‏‎
(صص‌ 133128‏‎ منبع‌ ، ‏‎ همان‌‏‎).مي‌سازد‏‎
و‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراهاي‌‏‎ تشكيل‌‏‎ كه‌‏‎ ديگري‌‏‎ موضوع‌‏‎ بنابراين‌‏‎
خاص‌‏‎ وظايف‌‏‎ مي‌كند ، ‏‎ ايجاب‏‎ را‏‎ محلي‌‏‎ سازمانهاي‌‏‎ شكل‌گيري‌‏‎
با‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎ "مستقيما‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ارگانهايي‌‏‎ و‏‎ سازمانها‏‎
بدين‌‏‎.‎مي‌كنند‏‎ كار‏‎ روستايي‌‏‎ و‏‎ شهري‌‏‎ مناطق‌‏‎ توسعه‌‏‎ و‏‎ هدايت‌‏‎
محلي‌‏‎ و‏‎ منطقه‌اي‌‏‎ تصميم‌گيري‌‏‎ قدرت‌‏‎ و‏‎ اختيار‏‎ تمركز‏‎ كه‌‏‎ معني‌‏‎
مركزي‌‏‎ دولت‌‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ روستايي‌‏‎ و‏‎ شهري‌‏‎ مناطق‌‏‎ عمراني‌‏‎ مديريت‌‏‎
رشد‏‎ كشور ، ‏‎ مختلف‌‏‎ مناطق‌‏‎ تعادل‌‏‎ خوردن‌‏‎ بهم‌‏‎ موجب‏‎
از‏‎ مناطق‌‏‎ ديگر‏‎ ماندن‌‏‎ عقب‏‎ و‏‎ خاص‌‏‎ مناطق‌‏‎ بيمارگونه‌برخي‌‏‎
در‏‎ شهري‌‏‎ نظام‌‏‎ نامتناسب‏‎ و‏‎ ناموزون‌‏‎ رشد‏‎ "نهايتا‏‎ و‏‎ توسعه‌‏‎
مهاجرت‌ ، ‏‎ و‏‎ شهرنشيني‌‏‎ روند‏‎ تشديد‏‎ جز‏‎ حاصلي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌گردد‏‎ مملكت‌‏‎
تمامي‌‏‎ تمركز‏‎ و‏‎ شهر‏‎ كلان‌‏‎ انگشت‌شماري‌‏‎ تعداد‏‎ شكل‌گيري‌‏‎
نخواهد‏‎ آنها‏‎ در‏‎ فرهنگي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ اقتصادي‌ ، ‏‎ اصلي‌‏‎ فعاليتهاي‌‏‎
جمعيت‌‏‎ رشد‏‎ كشور ، ‏‎ زياد‏‎ وسعت‌‏‎ مسايل‌ ، ‏‎ پيچيدگي‌‏‎ امروزه‌‏‎داشت‌‏‎
بوجود‏‎ را‏‎ جديدي‌‏‎ وضعيت‌‏‎ شهري‌‏‎ زيست‌‏‎ محيطهاي‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ تراكم‌‏‎ و‏‎
دولت‌ ، ‏‎ سياسي‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ نظارت‌‏‎ علاوه‌بر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آورده‌‏‎
زيرا‏‎.‎دارد‏‎ محلي‌‏‎ تصميم‌گيريهاي‌‏‎ و‏‎ فتق‌‏‎ و‏‎ رتق‌‏‎ به‌‏‎ احتياج‌‏‎
بوسيله‌‏‎ منطقه‌اي‌‏‎ و‏‎ شهري‌‏‎ امور‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ گذشته‌‏‎ در‏‎ اگر‏‎
بود ، ‏‎ هدايت‌‏‎ و‏‎ رسيدگي‌‏‎ قابل‌‏‎ مركزي‌‏‎ دولت‌‏‎ سياسي‌‏‎ نمايندگان‌‏‎
و‏‎ شد‏‎ اشاره‌‏‎ بالا‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ دلايلي‌‏‎ به‌‏‎ بنا‏‎ حاضر‏‎ شرايط‏‎ در‏‎ ولي‌‏‎
منظور‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ طرحهايي‌‏‎ از‏‎ مطلوب‏‎ نتايج‌‏‎ به‌‏‎ دستيابي‌‏‎ نيز‏‎
جانب‏‎ از‏‎ روستايي‌‏‎ و‏‎ شهري‌‏‎ مناطق‌‏‎ تعادل‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ مناطق‌‏‎ تعادل‌‏‎
شهري‌‏‎ مناطق‌‏‎ عمران‌‏‎ و‏‎ توسعه‌‏‎ و‏‎ هدايت‌‏‎ و‏‎ مي‌گردد‏‎ اجرا‏‎ دولت‌‏‎
و‏‎ شهر‏‎ شوراهاي‌‏‎)‎ مناسب‏‎ محلي‌‏‎ سازمانهاي‌‏‎ وجود‏‎ بدون‌‏‎ كشور‏‎
نخواهد‏‎ دربر‏‎ معلومي‌‏‎ نتايج‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ خواهد‏‎ غيرممكن‌‏‎ (روستا‏‎
مي‌كند ، ‏‎ عمل‌‏‎ كشوري‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مركزي‌‏‎ دولت‌‏‎ زيرا‏‎.‎داشت‌‏‎
و‏‎ مشكلات‌‏‎ مسائل‌ ، ‏‎ از‏‎ كافي‌‏‎ شناخت‌‏‎ و‏‎ اطلاعات‌‏‎ عدم‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎
سياستهاي‌‏‎ اجراي‌‏‎ و‏‎ تصميمات‌‏‎ اتخاذ‏‎ به‌‏‎ قادر‏‎ محلي‌‏‎ نيازهاي‌‏‎
با‏‎ محروم‌‏‎ نقاط‏‎ و‏‎ مناطق‌‏‎ بين‌‏‎ بتواند‏‎ كه‌‏‎ گونه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ محلي‌‏‎
و‏‎ بود‏‎ نخواهد‏‎ نمايد ، ‏‎ ايجاد‏‎ توازن‌‏‎ و‏‎ تعادل‌‏‎ نقاط‏‎ ساير‏‎
افتادن‌‏‎ بكار‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎ موجب‏‎ تمركزي‌‏‎ چنين‌‏‎ ديگر‏‎ ازسوي‌‏‎
كافي‌‏‎ انساني‌‏‎ نيروي‌‏‎ تربيت‌‏‎ عدم‌‏‎ محلي‌ ، ‏‎ و‏‎ مردمي‌‏‎ استعدادهاي‌‏‎
به‌‏‎ نسبت‌‏‎ آنها‏‎ تشكيلات‌‏‎ و‏‎ سازمانها‏‎ ضعف‌‏‎ "نهايتا‏‎ و‏‎ مناطق‌‏‎ در‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ مشكلات‌‏‎ و‏‎ نياز‏‎
افزون‌‏‎ روز‏‎ گسترش‌‏‎ و‏‎ رشد‏‎ با‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ علي‌ايحال‌‏‎
تراكم‌‏‎ و‏‎ شهرها‏‎ گسترش‌‏‎ و‏‎ شهرنشيني‌‏‎ روند‏‎ افزايش‌‏‎ جمعيت‌ ، ‏‎
هدايت‌‏‎ و‏‎ مديريت‌‏‎ انتقال‌‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ اگر‏‎ هستيم‌ ، ‏‎ مواجه‌‏‎ جمعيت‌‏‎
نگرديم‌ ، ‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ دولت‌‏‎ از‏‎ روستاها‏‎ و‏‎ شهرها‏‎ عمران‌‏‎ و‏‎ توسعه‌‏‎
و‏‎ مردم‌‏‎ قبال‌‏‎ در‏‎ دولت‌‏‎ تعهدات‌‏‎ بار‏‎ شدن‌‏‎ سنگين‌تر‏‎ با‏‎ شك‌‏‎ بدون‌‏‎
و‏‎ مناطق‌‏‎ در‏‎ دولت‌‏‎ سياسي‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ و‏‎ محلي‌‏‎ مديران‌‏‎ شدن‌‏‎ ضعيف‌‏‎
.شد‏‎ خواهيم‌‏‎ مواجه‌‏‎ مناطق‌‏‎ بي‌قواره‌‏‎ و‏‎ ناموزون‌‏‎ رشد‏‎
محمدي‌‏‎ داودمير‏‎
:ها‏‎ زيرنويس‌‏‎
خلق‌‏‎ جمهوري‌‏‎ دولت‌‏‎ جنگلهاي‌‏‎ و‏‎ كشاورزي‌‏‎ وزارت‌‏‎ دبير‏‎ -‎‎‏‏1‏‎
و‏‎ بنيادي‌‏‎ اصلاحات‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ مشاركتي‌‏‎ توسعه‌‏‎ بنگلادش‌ ، ‏‎
.مردمي‌‏‎ سازماندهي‌‏‎
كارشناس‌‏‎ و‏‎ متحده‌‏‎ ايالات‌‏‎ نبراسكا ، ‏‎ دانشگاه‌‏‎ دانشيار‏‎ -‎‏‏2‏‎
.تايلند‏‎ و‏‎ بانكوك‌‏‎ اسكاپ‌ ، ‏‎ در‏‎ منطقه‌اي‌‏‎ ارشد‏‎

سوي‌‏‎ از‏‎ مطبوعات‌‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎
شدمحكوميت‌‏‎ محكوم‌‏‎ دادگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎
روزنامه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ در‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎
كيهان‌‏‎


حسين‌‏‎ اتهامات‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎:‎اجتماعي‌‏‎ گروه‌‏‎
تن‌‏‎ پنج‌‏‎ دادگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎ كيهان‌‏‎ روزنامه‌‏‎ مسئول‌‏‎ مدير‏‎ شريعتمداري‌‏‎
در‏‎ عضويت‌‏‎ از‏‎ سال‌‏‎ دو‏‎ انفصال‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ از‏‎
.كرد‏‎ محكوم‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎
نصاب‏‎ حد‏‎ به‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ دادگاه‌‏‎:‎ما‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
نامعلومي‌‏‎ تاريخ‌‏‎ به‌‏‎ نيافت‌‏‎ رسميت‌‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ نرسيدن‌‏‎
هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ محروميت‌ 5‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ دليل‌‏‎ شد ، ‏‎ موكول‌‏‎
را‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ رسيدن‌‏‎ نصاب‏‎ حد‏‎ به‌‏‎ احتمال‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ منصفه‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ منتفي‌‏‎ (نفر‏‎ ‎‏‏7‏‎)‎
علي‌‏‎ حجت‌ ، ‏‎ مهدي‌‏‎ خانيكي‌ ، ‏‎ هادي‌‏‎:از‏‎ عبارتند‏‎ شده‌‏‎ منفصل‌‏‎ اعضاي‌‏‎
.نوري‌‏‎ اعظم‌‏‎ و‏‎ نوروزي‌‏‎ كامبيز‏‎ خوشرو ، ‏‎
هيات‌‏‎ از‏‎ عضو‏‎ محروميت‌ 5‏‎ دليل‌‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ دادگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎
قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ حقوقي‌‏‎ اداره‌‏‎ مصوبه‌‏‎ دادن‌‏‎ قرار‏‎ مستمسك‌‏‎ را‏‎ منصفه‌‏‎
منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ انداختن‌‏‎ نصاب‏‎ حد‏‎ از‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ شركت‌‏‎ عدم‌‏‎ و‏‎
.كرد‏‎ اعلام‌‏‎
از‏‎ ارشاد‏‎ وزير‏‎ به‌‏‎ حكم‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ رونوشتي‌‏‎ ارسال‌‏‎ با‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
براساس‌‏‎ را‏‎ جديد‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ خواسته‌‏‎ وي‌‏‎
.كند‏‎ معرفي‌‏‎ دادگاه‌‏‎ به‌‏‎ قانون‌‏‎
غير‏‎ و‏‎ لازم‌الاجرا‏‎ و‏‎ قطعي‌‏‎ را‏‎ دادگاه‌‏‎ راي‌‏‎ دادگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎
.دانست‌‏‎ خواهي‌‏‎ نظر‏‎ تجديد‏‎ قابل‌‏‎
تعبير‏‎ به‌‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ است‌‏‎ ذكر‏‎ به‌‏‎ لازم‌‏‎
نفر‏‎ هفت‌‏‎ راي‌‏‎ فقط‏‎ آن‌‏‎ موجب‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ حقوقي‌‏‎ اداره‌‏‎
شركت‌كنندگان‌‏‎ بقيه‌‏‎ راي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ نافذ‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ از‏‎
براي‌‏‎ دليلي‌‏‎ اعضا‏‎ اين‌‏‎ دليل‌‏‎ بهمين‌‏‎.معترضند‏‎ است‌ ، ‏‎ بي‌اثر‏‎
باعث‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ نمي‌كردند‏‎ احساس‌‏‎ دادگاه‌‏‎ جلسات‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ حضور‏‎
.نشود‏‎ برگزار‏‎ كيهان‌‏‎ مسئول‌‏‎ مدير‏‎ دادگاه‌‏‎ شد‏‎
اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ با‏‎ قوانين‌‏‎ تفسير‏‎" قانون‌‏‎ طبق‌‏‎ است‌‏‎ گفتني‌‏‎
و‏‎ است‌‏‎ حقوقدان‌‏‎ يك‌‏‎ نظر‏‎ مانند‏‎ حقوقي‌‏‎ اداره‌‏‎ تفسير‏‎ و‏‎ "است‌‏‎
حقوقي‌‏‎ تفسير‏‎ اين‌‏‎ اعمال‌‏‎ اساس‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ نيست‌ ، ‏‎ الاتباع‌‏‎ لازم‌‏‎
.است‌‏‎ بحث‌‏‎ محل‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ دادگاه‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ قانون‌‏‎ يك‌‏‎ بعنوان‌‏‎
گفته‌‏‎ اينكه‌‏‎ گفت‌‏‎ ما‏‎ خبرنگار‏‎ به‌‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
تفسير‏‎ طبق‌‏‎ آدينه‌‏‎ نشريه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ در‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ مي‌شود‏‎
بقيه‌‏‎ مانند‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎ كذب‏‎ كرد‏‎ عمل‌‏‎ حقوقي‌‏‎ اداره‌‏‎
قرار‏‎ ملاك‌‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ حاضر‏‎ اكثريت‌‏‎ راي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ عمل‌‏‎ جلسات‌‏‎
.گرفت‌‏‎
جلسه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ذكر‏‎ به‌‏‎ لازم‌‏‎
از‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ شهرستان‌‏‎ در‏‎ نداشتند‏‎ شركت‌‏‎ كيهان‌‏‎ دادگاه‌‏‎ نخست‌‏‎
.بودند‏‎ كرده‌‏‎ اعلام‌‏‎ دادگاه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ حضور‏‎ عدم‌‏‎ قبل‌‏‎
خبرنگار‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ نوروزي‌‏‎ كامبيز‏‎
زودي‌‏‎ به‌‏‎ عمومي‌‏‎ افكار‏‎ شدن‌‏‎ روشن‌‏‎ براي‌‏‎ شده‌‏‎ عزل‌‏‎ اعضاي‌‏‎ گفت‌‏‎ ما‏‎
.داشت‌‏‎ خواهند‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ مصاحبه‌‏‎
دادگاه‌‏‎ راي‌‏‎ نيز‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ يكي‌‏‎ لطفي‌‏‎ مرتضي‌‏‎
دادگاه‌‏‎ مي‌شود‏‎ باعث‌‏‎ دادگاه‌‏‎ حكم‌‏‎ اين‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ خواند‏‎ عجيب‏‎ را‏‎
.نشود‏‎ برگزار‏‎ مدتها‏‎ تا‏‎ مطبوعات‌‏‎
رئيس‌‏‎ تصميم‌‏‎ علل‌‏‎ مهمترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ آگاه‌‏‎ ناظران‌‏‎ عقيده‌‏‎ به‌‏‎
منفصل‌‏‎ اعضاي‌‏‎ اعتراض‌‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ عضو‏‎ انفصال‌ 5‏‎ به‌‏‎ دادگاه‌‏‎
چندين‌‏‎ تخلفات‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ نظر‏‎ رعايت‌‏‎ عدم‌‏‎ به‌‏‎ شده‌‏‎
كه‌‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ يكي‌‏‎ نوري‌‏‎ اعظم‌‏‎.‎ است‌‏‎ نشريه‌‏‎
با‏‎ گو‏‎ و‏‎ گفت‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ محروم‌‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ در‏‎ عضويت‌‏‎ از‏‎
لااقل‌‏‎:‎گفت‌‏‎ دادگاه‌‏‎ راي‌‏‎ غيرقانوني‌خواندن‌‏‎ ضمن‌‏‎ ما‏‎ خبرنگار‏‎
بعد‏‎ و‏‎ مي‌كردند‏‎ رعايت‌‏‎ را‏‎ قضايي‌‏‎ روند‏‎ مرتضوي‌‏‎ آقاي‌‏‎ بود‏‎ خوب‏‎
.مي‌كردند‏‎ صادر‏‎ حكم‌‏‎ دفاعيات‌‏‎ شنيدن‌‏‎ و‏‎ اتهام‌‏‎ تفهيم‌‏‎ از‏‎
جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ همزماني‌‏‎ جلسه‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎ خود‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
از‏‎ قبل‌‏‎ شب‏‎ و‏‎ شوم‌‏‎ حاضر‏‎ دادگاه‌‏‎ در‏‎ نتوانستم‌‏‎ بود‏‎ برقرار‏‎
.بودم‌‏‎ رسانده‌‏‎ دادگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎ اطلاع‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ دادگاه‌‏‎
براي‌‏‎ مرتضوي‌‏‎ آقاي‌‏‎ اقدام‌‏‎:‎دادگاه‌گفت‌‏‎ موردراي‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
صورت‌‏‎ عجله‌‏‎ با‏‎ آنقدر‏‎ اجتماعي‌‏‎ حق‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ دوساله‌‏‎ محروميت‌‏‎
اشكال‌‏‎ دچار‏‎ راي‌‏‎ انشاء‏‎ مورد‏‎ در‏‎ حتي‌‏‎ ايشان‌‏‎ كه‌‏‎ گرفته‌‏‎
ماده‌‏‎ كه‌‏‎ صورتي‌‏‎ در‏‎ كرده‌اند‏‎ استناد‏‎ ماده‌ 36‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شده‌اند‏‎
.مي‌باشد‏‎ ماده‌ 35‏‎ ايشان‌‏‎ اشاره‌‏‎ مورد‏‎
نمي‌دادند‏‎ خرج‌‏‎ به‌‏‎ عجله‌‏‎ مرتضوي‌‏‎ آقاي‌‏‎ بود‏‎ خوب‏‎:‎افزود‏‎ نوري‌‏‎
راي‌‏‎ انشاء‏‎ است‌‏‎ قضايي‌‏‎ كار‏‎ لازمه‌‏‎ كه‌‏‎ حوصله‌‏‎ و‏‎ صبر‏‎ با‏‎ و‏‎
.مي‌نمودند‏‎

منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ بركناري‌‏‎
پرسش‌‏‎ وچند‏‎


از‏‎ نفر‏‎ بي‌سابقه‌ 5‏‎ اقدام‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ مطبوعات‌‏‎ دادگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎
عضويت‌‏‎ از‏‎ سال‌‏‎ دو‏‎ انفصال‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مطبوعات‌‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎
و‏‎ قطعي‌‏‎ راي‌‏‎ اين‌‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ و‏‎ محكوم‌‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ در‏‎
رئيس‌‏‎ دليل‌‏‎.‎است‌‏‎ خواهي‌‏‎ تجديدنظر‏‎ غيرقابل‌‏‎ و‏‎ لازم‌الاجراست‌‏‎
جلسه‌‏‎ در‏‎ اعضا‏‎ اين‌‏‎ شركت‌‏‎ عدم‌‏‎ محكوميت‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ دادگاه‌ ، ‏‎
استناد‏‎ با‏‎ عذرموجه‌ ، ‏‎ بدون‌‏‎ كيهان‌‏‎ روزنامه‌‏‎ مديرمسئول‌‏‎ محاكمه‌‏‎
شده‌‏‎ عنوان‌‏‎ انقلاب‏‎ شوراي‌‏‎ مصوب‏‎ مطبوعات‌‏‎ قانوني‌‏‎ لايحه‌‏‎ به‌‏‎
به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ دادگاه‌‏‎ جلسه‌‏‎ دستور‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ اين‌‏‎.است‌‏‎
هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ تخلفات‌‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ كيهان‌‏‎ مديرمسئول‌‏‎ اتهامات‌‏‎
.منصفه‌‏‎
:است‌‏‎ ضروري‌‏‎ نكته‌‏‎ دو‏‎ ذكر‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ از‏‎ گروه‌‏‎ اين‌‏‎ عملكرد‏‎ آيا‏‎ نيست‌‏‎ روشن‌‏‎ اينكه‌‏‎ اول‌‏‎
.است‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ غير‏‎ يا‏‎ است‌‏‎ قانوني‌‏‎ جرم‌‏‎ يك‌‏‎ منصفه‌‏‎
اعضاي‌‏‎ نصبكننده‌‏‎ هيات‌‏‎ وظيفه‌‏‎ مورد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مي‌رسد‏‎ به‌نظر‏‎
اين‌‏‎ حقيقت‌‏‎ در‏‎.‎كند‏‎ برخورد‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎
حق‌‏‎ آنان‌‏‎ نصبكننده‌‏‎ هيات‌‏‎ اما‏‎ نشده‌اند‏‎ مرتكب‏‎ جرمي‌‏‎ اعضاء‏‎
و‏‎ بداند‏‎ مصلحت‌‏‎ صورتيكه‌‏‎ در‏‎ وضعيت‌‏‎ اصلاح‌‏‎ و‏‎ تغيير‏‎ براي‌‏‎ دارد‏‎
به‌‏‎ ديگري‌‏‎ افراد‏‎ جايگزيني‌‏‎ به‌‏‎ اقدام‌‏‎ آنان‌‏‎ به‌‏‎ تذكر‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
.كند‏‎ آنان‌‏‎ جاي‌‏‎
جرم‌‏‎ يك‌‏‎ اعضاء‏‎ اين‌‏‎ غيبت‌‏‎ بپذيريم‌‏‎ صورتيكه‌‏‎ در‏‎ اينكه‌‏‎ دوم‌‏‎
محكوميت‌‏‎ و‏‎ محاكمه‌‏‎ آيا‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ مشخص‌‏‎ مي‌شود‏‎ تلقي‌‏‎ قانوني‌‏‎
دادگاه‌‏‎ در‏‎ يا‏‎ گيرد‏‎ صورت‌‏‎ دادگاه‌‏‎ همين‌‏‎ توسط‏‎ بايد‏‎ آنان‌‏‎
.شود‏‎ انجام‌‏‎ محاكمه‌‏‎ اين‌‏‎ بايد‏‎ ديگري‌‏‎ مستقل‌‏‎
مي‌تواند‏‎ محاكمه‌اي‌‏‎ چنين‌‏‎ آيا‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ ديگر‏‎ مهم‌‏‎ نكته‌‏‎
تفهيم‌‏‎ متهم‌ ، ‏‎ به‌‏‎ جرم‌‏‎ ابلاغ‌‏‎ يعني‌‏‎ لازم‌‏‎ تشريفات‌‏‎ انجام‌‏‎ بدون‌‏‎
شود؟‏‎ انجام‌‏‎ متهم‌‏‎ دفاعيات‌‏‎ شنيدن‌‏‎ و‏‎ اتهام‌‏‎

عنوان‌‏‎ به‌‏‎ جهرمي‌‏‎ افتخار‏‎
مطبوعات‌‏‎ مسئول‌‏‎ مديران‌‏‎ نماينده‌‏‎
برمطبوعات‌‏‎ نظارت‌‏‎ درهيات‌‏‎
شد‏‎ انتخاب‏‎


در‏‎ شنبه‌‏‎ دو‏‎ روز‏‎ مطبوعات‌‏‎ مسئول‌‏‎ مديران‌‏‎:اجتماعي‌‏‎ گروه‌‏‎
بر‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ نماينده‌‏‎ تهران‌‏‎ وحدت‌‏‎ تالار‏‎
.كردند‏‎ انتخاب‏‎ مطبوعات‌‏‎
تحقيقات‌‏‎ نشريه‌‏‎ مسئول‌‏‎ مدير‏‎ جهرمي‌‏‎ افتخار‏‎ مراسم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
.شد‏‎ برگزيده‌‏‎ سمت‌‏‎ اين‌‏‎ احراز‏‎ رف2نامزد‏‎ براي‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزارت‌‏‎
به‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ اجرايي‌‏‎ آئين‌نامه‌‏‎ زمينه‌اصلاح‌‏‎ در‏‎ پيشنهادي‌‏‎
چنانچه‌‏‎ كرد ، ‏‎ وزيران‌مقرر‏‎ هيات‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ پيشنهاد‏‎ وزيران‌‏‎ هيات‌‏‎
مطبوعات‌ ، ‏‎ مسئول‌‏‎ مديران‌‏‎ نماينده‌‏‎ انتخاب‏‎ اول‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎
بعد‏‎ هفته‌‏‎ دو‏‎ دوم‌‏‎ جلسه‌‏‎ باشند ، ‏‎ نداشته‌‏‎ حضور‏‎ آنان‌‏‎ حدنصاب‏‎
.مي‌شود‏‎ انجام‌‏‎ حاضرين‌‏‎ تعداد‏‎ با‏‎ وانتخابات‌‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎ تشكيل‌‏‎
داشته‌‏‎ را‏‎ نشريه‌‏‎ چند‏‎ انتشار‏‎ امتياز‏‎ اگر‏‎ حتي‌‏‎ مديرمسئول‌‏‎ هر‏‎
و‏‎ كند‏‎ شركت‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ راي‌‏‎ بايك‌‏‎ مي‌تواند‏‎ تنها‏‎ باشد‏‎
در‏‎ انتشارمي‌توانند‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ نشريات‌‏‎ مسئول‌‏‎ مديران‌‏‎ تنها‏‎
نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ در‏‎ مطبوعات‌‏‎ مسئول‌‏‎ مديران‌‏‎ نماينده‌‏‎ انتخاب‏‎
.كنند‏‎ شركت‌‏‎ برمطبوعات‌‏‎

تعطيل‌‏‎ (‎ع‌‏‎)رضا‏‎ امام‌‏‎ روز‏‎ زاد‏‎
نيست‌‏‎


(ع‌‏‎)‎رضا‏‎ امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ زادروز‏‎ با‏‎ مصادف‌‏‎ اسفند‏‎ هشتم‌‏‎ شنبه‌‏‎ روز‏‎
سالروز‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ مصوبه‌‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎.‎نيست‌‏‎ رسمي‌‏‎ تعطيل‌‏‎
.است‌‏‎ تعطيل‌‏‎ حضرت‌‏‎ آن‌‏‎ شهادت‌‏‎


© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.
Web design and hosting by Hamshahri Computer Center.