شماره‌ 1774‏‎ ‎‏‏،‏‎23 February 1999 اسفند 1377 ، ‏‎ سه‌شنبه‌ 4‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Environment
Articles
Last Page
طلاي‌‏‎ جام‌‏‎ :فرهنگي‌‏‎ ميراث‌‏‎ سازمان‌‏‎
نمايش‌‏‎ به‌‏‎ نخستين‌بار‏‎ براي‌‏‎ حسنلو‏‎
مي‌آيد‏‎ در‏‎

مدارس‌‏‎ در‏‎ پرورشي‌‏‎ فعاليتهاي‌‏‎
مي‌يابد‏‎ گسترش‌‏‎ كشور‏‎ استثنايي‌‏‎

و‏‎ آلرژي‌‏‎ ايجاد‏‎ عامل‌‏‎ شايع‌ترين‌‏‎
به‌‏‎ پايي‌‏‎ شش‌‏‎ آسم‌ ، جانور‏‎
است‌‏‎ "مايت‌‏‎" نام‌‏‎

علمي‌‏‎ صفحه‌‏‎ خوانندگان‌‏‎ با‏‎
فرهنگي‌‏‎

رسالت‌‏‎ :داوري‌‏‎ رضا‏‎ دكتر‏‎
در‏‎ پژوهش‌‏‎ توسعه‌‏‎ علوم‌‏‎ فرهنگستان‌‏‎
است‌‏‎ كشور‏‎

دانش‌آموز‏‎ هزار‏‎ مي‌گويند 200‏‎
...است‌‏‎ محض‌‏‎ كذب‏‎ !داريم‌‏‎ معتاد‏‎

طلاي‌‏‎ جام‌‏‎ :فرهنگي‌‏‎ ميراث‌‏‎ سازمان‌‏‎
نمايش‌‏‎ به‌‏‎ نخستين‌بار‏‎ براي‌‏‎ حسنلو‏‎
مي‌آيد‏‎ در‏‎


كشف‌‏‎ آثار‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ "حسنلو‏‎ طلاي‌‏‎ جام‌‏‎" :‎ فرهنگي‌‏‎ علمي‌‏‎ گروه‌‏‎
دوران‌‏‎ هنر‏‎ شكل‌گيري‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ايران‌‏‎ تاريخ‌‏‎ فرد‏‎ به‌‏‎ منحصر‏‎ شده‌‏‎
سهم‌‏‎ لرستان‌‏‎ مفرغهاي‌‏‎ و‏‎ هخامنشي‌‏‎ ماد ، ‏‎ دوران‌‏‎ يعني‌‏‎ خود‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
مردم‌‏‎ ديد‏‎ برابر‏‎ در‏‎ بار‏‎ نخستين‌‏‎ براي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ داشته‌‏‎ بسزايي‌‏‎
.مي‌گيرد‏‎ قرار‏‎
اثر‏‎ اين‌‏‎ كشور ، ‏‎ فرهنگي‌‏‎ ميراث‌‏‎ سازمان‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
داراي‌ 21‏‎ كه‌‏‎ پيش‌‏‎ سال‌‏‎ حدود 3200‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ ارزش‌‏‎ با‏‎ و‏‎ مهم‌‏‎
وزن‌است‌‏‎ گرم‌‏‎ و 950‏‎ قطر‏‎ سانتي‌متر‏‎ بلندي‌ ، 25‏‎ سانتي‌متر‏‎
دوران‌‏‎ هنر‏‎ نمونه‌هاي‌‏‎ مهمترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ ويژگي‌هايش‌ ، ‏‎ سبب‏‎ به‌‏‎
.مي‌رود‏‎ به‌شمار‏‎ خود‏‎
مذهبي‌‏‎ سنن‌‏‎ كشف‌‏‎ راهگشاي‌‏‎ كه‌‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ روي‌‏‎ نمايشي‌‏‎ نقوش‌‏‎
و‏‎ طلاكاري‌‏‎ هنر‏‎ از‏‎ بالايي‌‏‎ درجه‌‏‎ بيانگر‏‎ است‌ ، ‏‎ اساطيري‌‏‎ و‏‎
.است‌‏‎ باستان‌‏‎ ايران‌‏‎ فني‌‏‎ مهارت‌‏‎
زمين‌ ، ‏‎ خداي‌‏‎ يعني‌‏‎ گانه‌‏‎ سه‌‏‎ خدايان‌‏‎ جام‌ ، ‏‎ روي‌‏‎ نقوش‌‏‎ ميان‌‏‎ از‏‎
بر‏‎ يك‌‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ برد‏‎ نام‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ را‏‎ خورشيد‏‎ خداي‌‏‎ و‏‎ آب‏‎ خداي‌‏‎
.دارند‏‎ قرار‏‎ ارابه‌اي‌‏‎
كه‌‏‎ الهه‌اي‌‏‎ مي‌جنگد ، ‏‎ هيولا‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ پهلواني‌‏‎ نقش‌‏‎ همچنين‌‏‎
و‏‎ پرنده‌‏‎ يك‌‏‎ پشت‌‏‎ بر‏‎ انسان‌‏‎ بدن‌‏‎ نقش‌‏‎ ايستاده‌ ، ‏‎ قوچ‌‏‎ دو‏‎ روي‌‏‎
جمله‌‏‎ از‏‎ هوري‌‏‎ حماسه‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ صحنه‌ها‏‎ مطابقت‌‏‎ بالاخره‌‏‎
دوره‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ را‏‎ جزئيات‌‏‎ به‌‏‎ پرداختن‌‏‎ اهميت‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مشخصاتي‌‏‎
.مي‌دهند‏‎ نشان‌‏‎
همين‌‏‎ به‌‏‎ تپه‌اي‌‏‎ در‏‎ شمسي‌‏‎ تابستان‌ 1337‏‎ در‏‎ حسنلو‏‎ طلاي‌‏‎ جام‌‏‎
يك‌‏‎ در‏‎ و‏‎ آذربايجان‌غربي‌‏‎ در‏‎ مهاباد‏‎ شهرستان‌‏‎ نزديك‌‏‎ نام‌‏‎
.شد‏‎ كشف‌‏‎ "دايسون‌‏‎ رابرت‌‏‎" توسط‏‎ حفاري‌‏‎ برنامه‌‏‎

مدارس‌‏‎ در‏‎ پرورشي‌‏‎ فعاليتهاي‌‏‎
مي‌يابد‏‎ گسترش‌‏‎ كشور‏‎ استثنايي‌‏‎


در‏‎ پرورشي‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ و‏‎ اهداف‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ :‎فرهنگي‌‏‎ علمي‌‏‎ گروه‌‏‎
زمينه‌‏‎ ايجاد‏‎ و‏‎ بسترسازي‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ نظام‌‏‎
و‏‎ ضروري‌‏‎ نيازي‌‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ استعدادهاي‌‏‎ رشد‏‎ براي‌‏‎ مناسب‏‎
و‏‎ آموزش‌‏‎ سازمان‌‏‎ در‏‎ بويژه‌‏‎ مهم‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ اجتنابناپذير‏‎
مضاعف‌‏‎ اهميت‌‏‎ از‏‎ كاري‌‏‎ ماهيت‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ استثنايي‌‏‎ پرورش‌‏‎
.است‌‏‎ برخوردار‏‎
مراسم‌‏‎ پرورش‌در‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ وزارت‌‏‎ پرورشي‌‏‎ معاون‌‏‎ عبادي‌‏‎ رحيم‌‏‎
و‏‎ كارشناسان‌‏‎ و‏‎ معاونان‌‏‎ سراسري‌‏‎ گردهمايي‌‏‎ چهارمين‌‏‎ گشايش‌‏‎
با‏‎ كشور‏‎ استثنايي‌‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ ادارات‌‏‎ آموزشي‌‏‎ مسئولان‌‏‎
سازمان‌‏‎ در‏‎ پرورشي‌‏‎ معاونت‌‏‎ ايجاد‏‎ با‏‎:‎گفت‌‏‎ مطلب ، ‏‎ اين‌‏‎ بيان‌‏‎
فعاليتهاي‌‏‎ و‏‎ برنامه‌ها‏‎ كشور‏‎ استثنايي‌‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎
.مي‌يابد‏‎ توسعه‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ متحول‌‏‎ استثنايي‌‏‎ مدارس‌‏‎ در‏‎ پرورشي‌‏‎
تحت‌‏‎ با‏‎ كشور‏‎ استثنايي‌‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ سازمان‌‏‎ است‌‏‎ گفتني‌‏‎
هزار‏‎ و 80‏‎ آموزشگاه‌‏‎ و‏‎ مدرسه‌‏‎ يكهزار‏‎ حدود‏‎ داشتن‌‏‎ پوشش‌‏‎
معاونت‌‏‎ فاقد‏‎ تاكنون‌‏‎ كشور ، ‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ استثنايي‌‏‎ دانش‌آموز‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ پرورشي‌‏‎

و‏‎ آلرژي‌‏‎ ايجاد‏‎ عامل‌‏‎ شايع‌ترين‌‏‎
به‌‏‎ پايي‌‏‎ شش‌‏‎ آسم‌ ، جانور‏‎
است‌‏‎ "مايت‌‏‎" نام‌‏‎


است‌‏‎ مايت‌‏‎ كودكان‌‏‎ آسم‌‏‎ و‏‎ حساسيت‌‏‎ عامل‌‏‎ شايعترين‌‏‎ *
مايت‌‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ آسم‌‏‎ و‏‎ ريه‌‏‎ متخصصين‌‏‎ اعتقاد‏‎ و‏‎
بالاتر‏‎ سنين‌‏‎ در‏‎ آسم‌‏‎ به‌‏‎ ابتلا‏‎ امكان‌‏‎ باشد ، ‏‎ بيشتر‏‎ زندگي‌‏‎ در‏‎
است‌‏‎ شديدتر‏‎ آن‌‏‎ علايم‌‏‎ و‏‎ بيشتر‏‎
و‏‎ بوده‌‏‎ بندپايان‌‏‎ دسته‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ريزي‌‏‎ بسيار‏‎ حشره‌‏‎ "مايت‌‏‎"
خانه‌اي‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ مايت‌‏‎.‎است‌‏‎ "درماتوفوگوئيدس‌‏‎" آن‌‏‎ ديگر‏‎ نام‌‏‎
دارند ، ‏‎ بيشتر‏‎ رطوبت‌‏‎ كه‌‏‎ مناطقي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ يافت‌‏‎
نيز‏‎ خشك‌‏‎ مناطق‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ انواع‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ ولي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ فراوان‌تر‏‎
است‌‏‎ خانه‌هايي‌‏‎ در‏‎ جانور ، ‏‎ اين‌‏‎ زندگي‌‏‎ جايگاه‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ يافت‌‏‎
زياد‏‎ آنها‏‎ داخل‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ هوا‏‎ رطوبت‌‏‎ و‏‎ ندارند‏‎ كافي‌‏‎ تهويه‌‏‎ كه‌‏‎
رعايت‌‏‎ آنها‏‎ در‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ بهداشت‌‏‎ كه‌‏‎ مناطقي‌‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎.‎است‌‏‎
اتاق‌‏‎ كف‌‏‎ در‏‎ فرش‌‏‎ زيادي‌‏‎ تعداد‏‎ كه‌‏‎ خانه‌هايي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نمي‌شود‏‎
از‏‎ برخي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ فراوانتر‏‎ دارد ، ‏‎ بيشتري‌‏‎ مبلمان‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ پهن‌‏‎
دارند ، ‏‎ طولاني‌‏‎ زمستانهاي‌‏‎ كه‌‏‎ خشكي‌‏‎ مناطق‌‏‎ در‏‎ آن‌ ، ‏‎ انواع‌‏‎
.مي‌شود‏‎ يافت‌‏‎
سطح‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مخمرهايي‌‏‎ و‏‎ كوچك‌‏‎ قارچهاي‌‏‎ موجود ، ‏‎ اين‌‏‎ خوراك‌‏‎
در‏‎ بدن‌ ، ‏‎ پوسته‌ريزيهاي‌‏‎ چون‌‏‎ و‏‎ دارند‏‎ وجود‏‎ انسان‌‏‎ بدن‌‏‎ پوست‌‏‎
رختخواب‏‎ در‏‎ موجود‏‎ اين‌‏‎ عمده‌‏‎ جايگاه‌‏‎ است‌ ، ‏‎ بيشتر‏‎ رختخواب‏‎
علوفه‌ها‏‎ لاي‌‏‎ لابه‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ ذخيره‌‏‎ غذاهاي‌‏‎ در‏‎ حتي‌‏‎ اما‏‎ ;است‌‏‎
.مي‌شود‏‎ يافت‌‏‎ نيز ، ‏‎ انبار‏‎ در‏‎
ماده‌‏‎ داراي‌‏‎ جانور ، ‏‎ اين‌‏‎ بدن‌‏‎ ترشحات‌‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ مدفوع‌‏‎ بزاق‌ ، ‏‎
رينيت‌‏‎)‎ بيني‌‏‎ حساسيت‌‏‎ آسم‌ ، ‏‎ ايجاد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ حساسيت‌زايي‌‏‎
مواد‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ (اگزما‏‎)‎ پوستي‌‏‎ ضايعات‌‏‎ و‏‎ (‎آلرژيك‌‏‎
طبق‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ عنوان‌‏‎ آسم‌‏‎ ايجاد‏‎ علت‌‏‎ شايعترين‌‏‎ حساسيت‌زا ، ‏‎
مشكل‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ مايت‌‏‎ به‌‏‎ حساسيت‌‏‎ جهاني‌ ، ‏‎ بهداشت‌‏‎ سازمان‌‏‎ نظريه‌‏‎
از‏‎ توجهي‌‏‎ قابل‌‏‎ تعداد‏‎ زندگي‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ تبديل‌‏‎ جهاني‌‏‎ بهداشت‌‏‎
اثرات‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ مشكل‌‏‎ دچار‏‎ دنيا‏‎ سرتاسر‏‎ در‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎
و‏‎ طبيعت‌‏‎ در‏‎ موجود‏‎ حساسيت‌زاي‌‏‎ مواد‏‎ ساير‏‎ از‏‎ آن‌‏‎ زيانبار‏‎
.است‌‏‎ بيشتر‏‎ مراتب‏‎ به‌‏‎ انسان‌ ، ‏‎ زندگي‌‏‎ محيط‏‎
آسم‌‏‎ و‏‎ حساسيت‌‏‎ عامل‌‏‎ شايعترين‌‏‎ دانشمندان‌ ، ‏‎ نظريه‌‏‎ طبق‌‏‎ بر‏‎
است‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ آسم‌‏‎ و‏‎ ريه‌‏‎ متخصصين‌‏‎ اعتقاد‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مايت‌‏‎ كودكان‌‏‎
آسم‌‏‎ به‌‏‎ ابتلا‏‎ امكان‌‏‎ باشد ، ‏‎ بيشتر‏‎ زندگي‌‏‎ در‏‎ مايت‌‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎
و‏‎ كودكان‌‏‎.‎است‌‏‎ شديدتر‏‎ آن‌‏‎ علايم‌‏‎ و‏‎ بيشتر‏‎ بالاتر‏‎ سنين‌‏‎ در‏‎
در‏‎ را‏‎ خود‏‎ ساعات‌‏‎ بيشتر‏‎ اينكه‌‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎ خانه‌دار ، ‏‎ خانمهاي‌‏‎
در‏‎ ولي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ بيشتر‏‎ آنها‏‎ در‏‎ ابتلا‏‎ امكان‌‏‎ مي‌گذرانند ، ‏‎ منزل‌‏‎
و‏‎ خوابگاهها‏‎ سالمندان‌ ، ‏‎ خانه‌‏‎ مهدكودكها ، ‏‎ چون‌‏‎ ديگر‏‎ محيطهاي‌‏‎
فضولات‌‏‎.‎دارد‏‎ وجود‏‎ مايت‌‏‎ نيز‏‎ مدارس‌‏‎ در‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ مسافرخانه‌ها‏‎
موجود ، ‏‎ اين‌‏‎ شدن‌‏‎ نابود‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ مدتها‏‎ تا‏‎ حتي‌‏‎ جانور ، ‏‎ اين‌‏‎ بدن‌‏‎
مي‌كند ، ‏‎ حساسيت‌‏‎ ايجاد‏‎ و‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ انسان‌‏‎ زندگي‌‏‎ محيط‏‎ در‏‎
.مي‌شود‏‎ كمتر‏‎ "تدريجا‏‎ موجود ، ‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ با‏‎ ولي‌‏‎
بر‏‎ بيشتر‏‎ آسمي‌ ، ‏‎ بيماران‌‏‎ در‏‎ مايت‌‏‎ به‌‏‎ حساسيت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ روش‌هاي‌‏‎
آزمايشات‌‏‎ انجام‌‏‎ و‏‎ آن‌‏‎ تظاهرات‌‏‎ و‏‎ بيماري‌‏‎ تاريخچه‌‏‎ اساس‌‏‎
دارند ، ‏‎ حساسيت‌‏‎ موجود‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ بيماراني‌‏‎.‎است‌‏‎ مختلف‌‏‎
مشكل‌‏‎ دچار‏‎ صبح‌ ، ‏‎ اوليه‌‏‎ ساعات‌‏‎ و‏‎ صبح‌‏‎ نزديك‌‏‎ ساعات‌‏‎ در‏‎ بيشتر‏‎
از‏‎ آبريزش‌‏‎ دچار‏‎ يا‏‎ و‏‎ دارند‏‎ سينه‌‏‎ خس‌‏‎ خس‌‏‎ و‏‎ نفس‌‏‎ تنگي‌‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎
.بوده‌اند‏‎ تماس‌‏‎ در‏‎ مايت‌‏‎ با‏‎ شب‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ زيرا‏‎.‎هستند‏‎ بيني‌‏‎
عمومي‌‏‎ وضع‌‏‎ كار‏‎ محيط‏‎ و‏‎ منزل‌‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ محيط‏‎ در‏‎ افراد ، ‏‎ اين‌‏‎
خود‏‎ منازل‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ تكاني‌‏‎ خانه‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ در‏‎ و‏‎ دارند‏‎ بهتري‌‏‎
و‏‎ كنند‏‎ پيدا‏‎ وخيمي‌‏‎ وضعيت‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ گردگيري‌‏‎ را‏‎
مايت‌ ، ‏‎ به‌‏‎ حساس‌‏‎ بيماران‌‏‎ در‏‎.شوند‏‎ شديد‏‎ حساسيت‌‏‎ دچار‏‎
را‏‎ مايت‌‏‎ ضد‏‎ اختصاصي‌‏‎ پادتن‌‏‎ خون‌ ، ‏‎ آزمايش‌‏‎ انجام‌‏‎ با‏‎ مي‌توان‌‏‎
حساسيت‌‏‎ نيز ، ‏‎ پوستي‌‏‎ تست‌‏‎ انجام‌‏‎ با‏‎.‎كرد‏‎ پيدا‏‎ آنها‏‎ خون‌‏‎ در‏‎
سوم‌‏‎ يك‌‏‎ حدود‏‎ در‏‎ تست‌‏‎ اين‌‏‎ چون‌‏‎ ولي‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ مشخص‌‏‎ مايت‌‏‎ به‌‏‎
ممكن‌‏‎ و‏‎ كم‌‏‎ آن‌‏‎ تشخيص‌‏‎ ارزش‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ مثبت‌‏‎ نيز‏‎ سالم‌‏‎ افراد‏‎
ديگر ، ‏‎ روشهاي‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ بدون‌‏‎ لذا‏‎.‎باشد‏‎ گمراه‌كننده‌‏‎ است‌‏‎
.است‌‏‎ ناچيز‏‎ پوستي‌‏‎ تست‌‏‎ ارزش‌‏‎
مايت‌‏‎ با‏‎ آلودگي‌‏‎ از‏‎ پيشگيري‌‏‎ روشهاي‌‏‎
با‏‎ بدن‌‏‎ سطح‌‏‎ پوسته‌هاي‌‏‎ زدودن‌‏‎ و‏‎ شخصي‌‏‎ بهداشت‌‏‎ رعايت‌‏‎ *
.مرتب‏‎ استحمام‌‏‎
در‏‎ پنجره‌ها‏‎ بازگذاشتن‌‏‎ با‏‎ منازل‌‏‎ در‏‎ كافي‌‏‎ تهويه‌‏‎ ايجاد‏‎ *
.روز‏‎ از‏‎ ساعاتي‌‏‎
بالاي‌ 60‏‎ داغ‌‏‎ آب‏‎ در‏‎ مبلمان‌‏‎ روكش‌‏‎ و‏‎ ملحفه‌‏‎ مداوم‌‏‎ شستشوي‌‏‎ *
اتوكشيدن‌‏‎ يا‏‎ سرد‏‎ بسيار‏‎ آب‏‎ در‏‎ آنها‏‎ دادن‌‏‎ قرار‏‎ يا‏‎ درجه‌‏‎
.آنها‏‎
حتي‌الامكان‌‏‎ و‏‎ مبلمان‌ها‏‎ بهداشت‌‏‎ رعايت‌‏‎ و‏‎ فرشها‏‎ شستشوي‌‏‎ *
.آنها‏‎ منظم‌‏‎ شستشوي‌‏‎ و‏‎ مبلمان‌‏‎ براي‌‏‎ مناسب‏‎ روكش‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎
اسباببازي‌‏‎ وسايل‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ مايت‌‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ *
باشد ، ‏‎ داشته‌‏‎ وجود‏‎ نيز‏‎ پارچه‌اي‌‏‎ عروسكهاي‌‏‎ خصوص‌‏‎ به‌‏‎ بچه‌ها ، ‏‎
از‏‎ را‏‎ آسم‌‏‎ و‏‎ حساسيت‌‏‎ به‌‏‎ مبتلا‏‎ كودكان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بهتر‏‎ لذا‏‎
.كرد‏‎ منع‌‏‎ وسايل‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎
پاكت‌هاي‌‏‎ در‏‎ دادن‌‏‎ قرار‏‎ با‏‎ را‏‎ وسايل‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ البته‌‏‎
در‏‎ زيرصفر‏‎ سرماي‌‏‎ زيرا‏‎.‎كرد‏‎ سرد‏‎ فريزر‏‎ در‏‎ مدتي‌‏‎ پلاستيكي‌ ، ‏‎
.مي‌برد‏‎ بين‌‏‎ از‏‎ را‏‎ مايت‌‏‎ كوتاهي‌ ، ‏‎ مدت‌‏‎
خودداري‌‏‎ مناطق‌‏‎ در‏‎ رطوبت‌‏‎ افزايش‌‏‎ از‏‎ بايد‏‎ حتي‌الامكان‌‏‎ *
در‏‎ را‏‎ مايت‌‏‎ مرطوب ، ‏‎ بخور‏‎ دستگاههاي‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ لذا‏‎ كرد ، ‏‎
.مي‌دهد‏‎ پرورش‌‏‎ بيشتر‏‎ منزل‌‏‎ محيط‏‎
اثر‏‎ ولي‌‏‎ مي‌كند ، ‏‎ نابود‏‎ را‏‎ مايت‌‏‎ بنزيل‌‏‎ بنزوات‌‏‎ پودر‏‎ *
اين‌‏‎ با‏‎ منازل‌‏‎ مداوم‌‏‎ سمپاشي‌‏‎ علاوه‌‏‎ به‌‏‎ دارد ، ‏‎ مدتي‌‏‎ كوتاه‌‏‎
.دارد‏‎ زيانباري‌‏‎ اثرات‌‏‎ پودر ، ‏‎
در‏‎ سرعت‌‏‎ به‌‏‎ زيرا‏‎ باشد ، ‏‎ مداوم‌‏‎ بايد‏‎ مايت‌‏‎ از‏‎ پيشگيري‌‏‎ *
است‌‏‎ ذكر‏‎ قابل‌‏‎.كرد‏‎ خواهد‏‎ رشد‏‎ دوباره‌‏‎ انسان‌ ، ‏‎ زندگي‌‏‎ محيط‏‎
و‏‎ آلرژي‌‏‎ علائم‌‏‎ و‏‎ شده‌اند‏‎ حساس‌‏‎ موجود‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ افرادي‌‏‎
مايت‌ ، ‏‎ از‏‎ جستن‌‏‎ دوري‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ دارند ، ‏‎ بيني‌‏‎ گرفتگي‌‏‎ و‏‎ آسم‌‏‎
.گيرند‏‎ قرار‏‎ نيز‏‎ اختصاصي‌‏‎ درمانهاي‌‏‎ تحت‌‏‎ بايد‏‎
زحمتكش‌‏‎ محمدمهدي‌‏‎ دكتر‏‎
ريوي‌‏‎ بيماريهاي‌‏‎ تخصص‌‏‎ فوق‌‏‎

علمي‌‏‎ صفحه‌‏‎ خوانندگان‌‏‎ با‏‎
فرهنگي‌‏‎


از‏‎ را‏‎ متعددي‌‏‎ نوشته‌هاي‌‏‎ و‏‎ مقالات‌‏‎ نيز ، ‏‎ گذشته‌‏‎ دوماه‌‏‎ در‏‎
اين‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ كه‌‏‎ همان‌طور‏‎.‎داشتيم‌‏‎ دريافت‌‏‎ خود‏‎ خوانندگان‌‏‎
ترجمه‌هاي‌‏‎ و‏‎ پژوهش‌ها‏‎ مقالات‌ ، ‏‎ فراواني‌‏‎ گفته‌ايم‌ ، ‏‎ نيز‏‎
و‏‎ آموزش‌‏‎ علم‌ ، ‏‎ حوزه‌‏‎ سه‌‏‎ در‏‎ فرهنگي‌‏‎ علمي‌‏‎ گروه‌‏‎ به‌‏‎ شده‌‏‎ واصل‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ مي‌شويم‌‏‎ مجبور‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ درحدي‌‏‎ فرهنگ‌ ، ‏‎
خارج‌‏‎ انتشار‏‎ گردونه‌‏‎ از‏‎ دارند ، ‏‎ خور‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ نكته‌هايي‌‏‎ رغم‌‏‎
خوانندگاني‌‏‎ و‏‎ پژوهشگران‌‏‎ از‏‎ تعدادي‌‏‎ اسامي‌‏‎ نيز‏‎ امروز‏‎.‎كنيم‌‏‎
.كرده‌ايم‌‏‎ منتشر‏‎ فرستاده‌اند ، ‏‎ مطالب‏‎ ما‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎
از‏‎ بعد‏‎ دوماه‌‏‎ تا‏‎ ارسالي‌‏‎ مقاله‌هاي‌‏‎ انتشار‏‎ عدم‌‏‎ است‌‏‎ گفتني‌‏‎
است‌ ، ‏‎ آن‌‏‎ چاپ‌‏‎ عدم‌‏‎ منزله‌‏‎ به‌‏‎ فرهنگي‌ ، ‏‎ علمي‌‏‎ صفحه‌‏‎ در‏‎ وصول‌‏‎
لازم‌‏‎ و‏‎ نمي‌شود‏‎ بازگردانده‌‏‎ عنوان‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ مقالات‌ ، ‏‎ همچنين‌‏‎
نشاني‌‏‎ به‌‏‎ مقاله‌‏‎ ارسال‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ كه‌‏‎ محترمي‌‏‎ خوانندگان‌‏‎ است‌‏‎
نيز‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ نسخه‌اي‌‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ اقدام‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎
مرجان‌‏‎ ;(تهران‌‏‎)‎سليمي‌‏‎ سيدحسين‌‏‎:‎كنند‏‎ تهيه‌‏‎ خود‏‎ براي‌‏‎
از‏‎ گروهي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎شيراز‏‎)انوار‏‎ مرجان‌‏‎ دكتر‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎تهران‌‏‎)‎شريفيان‌‏‎
از 36‏‎ بيش‌‏‎ با‏‎)‎ تهران‌‏‎ دبيرستانهاي‌‏‎ فارسي‌‏‎ ادبيات‌‏‎ دبيران‌‏‎
شكوه‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(اميديه‌‏‎) مصيري‌‏‎ مريم‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(اراك‌‏‎)‎ فرج‌پور‏‎ مينا‏‎ ‎‏‏،‏‎(امضاء‏‎
جعفر‏‎ ‎‏‏،‏‎(تهران‌‏‎) كريمي‌‏‎ محسن‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎تهران‌‏‎)قوانيني‌‏‎
سيداحمد‏‎ ‎‏‏،‏‎(تهران‌‏‎)گويا‏‎ محمدمهدي‌‏‎ دكتر‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎تهران‌‏‎)‎عبدالحسيني‌‏‎
‎‏‏،‏‎(تهران‌‏‎)قندهاري‌‏‎ اسماعيل‌زاده‌‏‎ محمدابراهيم‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(تهران‌‏‎)‎شيرنگي‌‏‎
‎‏‏،‏‎(كاشمر‏‎)كاشمر‏‎ از‏‎ شهروندي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎اصفهان‌‏‎)‎صفي‌خاني‌‏‎ شهناز‏‎
محمدرضا‏‎ ‎‏‏،‏‎(اصفهان‌‏‎)گنجي‌‏‎ يعقوب‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎مشهد‏‎)تاج‌بخش‌‏‎ سحرناز‏‎
(كرج‌‏‎)‎عبادوارياني‌‏‎ حسن‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(تهران‌‏‎)‎مسگري‌‏‎ سوسن‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎تهران‌‏‎)باقرپور‏‎
شركت‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(تهران‌‏‎)قادسي‌‏‎ نيوشا‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎تهران‌‏‎) برنج‌چي‌‏‎ زهرا‏‎ ‎‏‏،‏‎
عظيمي‌‏‎ علي‌اكبر‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎تهران‌‏‎) رايانه‌‏‎ ايران‌‏‎ مهندسي‌‏‎
حميد‏‎ ‎‏‏،‏‎(زاهدان‌‏‎) نورائي‌نژاد‏‎ محمدحسن‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎تهران‌‏‎)‎رمضاني‌‏‎
دانشگاه‌‏‎ دانشجويان‌‏‎)‎ملكيان‌‏‎ مصطفي‌‏‎ احمدي‌ ، ‏‎ عليرضا‏‎ قنبريان‌ ، ‏‎
.(تهران‌‏‎)‎انفورماتيك‌‏‎ صنايع‌‏‎ تحقيقاتي‌‏‎ شركت‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎شاهد‏‎

رسالت‌‏‎ :داوري‌‏‎ رضا‏‎ دكتر‏‎
در‏‎ پژوهش‌‏‎ توسعه‌‏‎ علوم‌‏‎ فرهنگستان‌‏‎
است‌‏‎ كشور‏‎


علمي‌‏‎ موسسه‌‏‎ اين‌‏‎ رسالت‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ علوم‌‏‎ فرهنگستان‌‏‎ رئيس‌‏‎
توسعه‌‏‎ آموزشي‌ ، ‏‎ درشيوه‌‏‎ دگرگوني‌‏‎ كشور ، ‏‎ سطح‌علمي‌‏‎ ارتقاء‏‎
علمي‌‏‎ سمينارهاي‌‏‎ تقويت‌‏‎ دانشمندان‌و‏‎ تشويق‌‏‎ و‏‎ ترغيب‏‎ و‏‎ پژوهش‌‏‎
مطلب‏‎ اين‌‏‎ اعلام‌‏‎ با‏‎ خبرنگاران‌‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎ داوري‌ ، ‏‎ رضا‏‎ دكتر‏‎.‎است‌‏‎
و‏‎ يافته‌‏‎ تاسيس‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ سال‌‏‎ ازهشت‌‏‎ بيش‌‏‎ علوم‌‏‎ فرهنگستان‌‏‎:گفت‌‏‎
حدود‏‎ و‏‎ كشور‏‎ اول‌‏‎ درجه‌‏‎ دانشمندان‌‏‎ از‏‎ پيوسته‌‏‎ عضو‏‎ داراي‌ 33‏‎
تاكيد‏‎ علوم‌‏‎ فرهنگستان‌‏‎ رئيس‌‏‎.‎است‌‏‎ افتخاري‌‏‎ و‏‎ وابسته‌‏‎ عضو‏‎ ‎‏‏100‏‎
در‏‎ كشوراست‌كه‌‏‎ علمي‌‏‎ مراجع‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ مركز ، ‏‎ اين‌‏‎:‎كرد‏‎
كشاورزي‌ ، ‏‎ دامپزشكي‌ ، ‏‎ پايه‌ ، ‏‎ و‏‎ انساني‌‏‎ علوم‌‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎
.دارد‏‎ فعاليت‌‏‎ معماري‌‏‎ و‏‎ هنر‏‎ ‎‏‏،‏‎ معارف‌اسلامي‌‏‎ مهندسي‌ ، ‏‎
آنها‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ نحوه‌‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ يافته‌هاي‌‏‎ آخرين‌‏‎ بررسي‌‏‎ وي‌ ، ‏‎
ايجاد‏‎ كشور ، ‏‎ در‏‎ موجود‏‎ امكانات‌‏‎ و‏‎ زمينه‌ها‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎
و‏‎ تحقيقات‌‏‎ نتايج‌‏‎ اطلاعات‌و‏‎ مبادله‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ لازم‌‏‎ تسهيلات‌‏‎
متخصصان‌‏‎ مبادله‌‏‎ و‏‎ محققان‌‏‎ و‏‎ دانشمندان‌‏‎ بين‌‏‎ نظر‏‎ تبادل‌‏‎
ويژه‌‏‎ به‌‏‎ كشورها‏‎ ساير‏‎ علوم‌‏‎ فرهنگستانهاي‌‏‎ با‏‎ وپژوهشگران‌‏‎
اين‌‏‎ اهداف‌‏‎ ديگر‏‎ از‏‎ را‏‎ سوم‌‏‎ وجهان‌‏‎ اسلامي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎
.كرد‏‎ ذكر‏‎ فرهنگستان‌‏‎
ساله‌‏‎ هشت‌‏‎ فعاليت‌‏‎ مدت‌‏‎ در‏‎ علوم‌‏‎ فرهنگستان‌‏‎:گفت‌‏‎ داوري‌‏‎ دكتر‏‎
اين‌‏‎ عمده‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ رسانده‌‏‎ انجام‌‏‎ به‌‏‎ پژوهش‌‏‎ حدودبيست‌‏‎ خود ، ‏‎
دانشگاهها‏‎ در‏‎ موجود‏‎ رشته‌هاي‌‏‎ علمي‌‏‎ وضعيت‌‏‎ پيرامون‌‏‎ پژوهشها‏‎
.است‌‏‎

دانش‌آموز‏‎ هزار‏‎ مي‌گويند 200‏‎
...است‌‏‎ محض‌‏‎ كذب‏‎ !داريم‌‏‎ معتاد‏‎


و‏‎ مشاوره‌‏‎ مديركل‌‏‎ موسوي‌ ، ‏‎ مختار‏‎ سيد‏‎ دكتر‏‎ با‏‎ گفت‌وگو‏‎
پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ وزارت‌‏‎ تربيتي‌‏‎ امور‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎
و‏‎ جوانان‌‏‎ درصد‏‎ كه‌ 86‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ علمي‌‏‎ تحقيق‌‏‎ يك‌‏‎ نتايج‌‏‎ *
ديده‌اند‏‎ را‏‎ تايتانيك‌‏‎ فيلم‌‏‎ ساله‌‏‎ هجده‌‏‎ تا‏‎ يازده‌‏‎ نوجوانان‌‏‎
دارند‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ متن‌‏‎ موزيك‌‏‎ نوار‏‎ آنها‏‎ درصد‏‎ و 36‏‎
هزار‏‎ به‌ 85‏‎ نزديك‌‏‎ شده‌ايم‌‏‎ موفق‌‏‎ ما‏‎ جاري‌‏‎ سال‌‏‎ در‏‎ *
معرض‌‏‎ در‏‎ و‏‎ هستند‏‎ معتاد‏‎ والدين‌‏‎ به‌‏‎ وابسته‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ دانش‌آموز‏‎
كنيم‌‏‎ شناسايي‌‏‎ دارند ، ‏‎ قرار‏‎ اعتياد‏‎ خطر‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ پيچيده‌اي‌‏‎ مسائل‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ تربيت‌‏‎ و‏‎ تعليم‌‏‎ :اشاره‌‏‎
تربيت‌‏‎ و‏‎ تعليم‌‏‎مي‌شود‏‎ محسوب‏‎ بنيادي‌‏‎ امور‏‎ از‏‎ كشوري‌‏‎ هر‏‎
پر‏‎ كه‌‏‎ دنيايي‌‏‎ در‏‎ زندگي‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ نوجوانان‌‏‎ و‏‎ جوانان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
امر‏‎ ميان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎مي‌كند‏‎ آماده‌‏‎ است‌ ، ‏‎ ناشناخته‌ها‏‎ از‏‎
شدن‌‏‎ وارد‏‎ و‏‎ است‌‏‎ برخوردار‏‎ خاصي‌‏‎ ظرافت‌‏‎ و‏‎ حساسيت‌‏‎ از‏‎ تربيت‌‏‎
را‏‎ ويژه‌اي‌‏‎ مهارت‌‏‎ و‏‎ تجربه‌‏‎ بينش‌ ، ‏‎ و‏‎ آگاهي‌‏‎ مقوله‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
كيفيت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ جامعه‌‏‎ يك‌‏‎ كودكان‌‏‎ تربيت‌‏‎ نحوه‌‏‎مي‌كند‏‎ طلب‏‎
و‏‎ نوجوانان‌‏‎ كودكان‌ ، ‏‎ تا‏‎ مي‌شود‏‎ باعث‌‏‎ و‏‎ مي‌گذارد‏‎ تاثير‏‎ آن‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ جامعه‌‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ دريافت‌‏‎ كه‌‏‎ صحيحي‌‏‎ تربيت‌‏‎ با‏‎ جوانان‌‏‎
همه‌‏‎ و‏‎ نمي‌شود‏‎ مدرسه‌‏‎ به‌‏‎ محدود‏‎ كه‌‏‎ تربيتي‌‏‎.‎بسازند‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎
مدارس‌‏‎ تربيتي‌‏‎ مسائل‌‏‎ درباره‌‏‎ دربرمي‌گيرد ، ‏‎ را‏‎ زندگي‌‏‎ ابعاد‏‎
و‏‎ مشاوره‌‏‎ مديركل‌‏‎ موسوي‌‏‎ مختار‏‎ سيد‏‎ دكتر‏‎ با‏‎ كشور ، ‏‎
گفت‌وگويي‌‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ وزارت‌‏‎ تربيتي‌‏‎ امور‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎
موسوي‌ ، ‏‎ است‌آقاي‌‏‎ گفتني‌‏‎.‎مي‌خوانيم‌‏‎ هم‌‏‎ كه‌با‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎
آموزش‌‏‎ وزارت‌‏‎ مخدر‏‎ مواد‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ ستاد‏‎ اجرايي‌‏‎ دفتر‏‎ مسئول‌‏‎
.هست‌‏‎ نيز‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎
و‏‎ آموزش‌‏‎ وزارت‌‏‎ تربيتي‌‏‎ امور‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ و‏‎ مشاوره‌‏‎ دفتر‏‎ *
آينده‌ ، ‏‎ تحصيلي‌‏‎ سال‌‏‎ در‏‎ مختلف‌‏‎ مقاطع‌‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ براي‌‏‎ پرورش‌‏‎
داده‌‏‎ صورت‌‏‎ تربيتي‌‏‎ مسائل‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ برنامه‌ريزيهايي‌‏‎ چه‌‏‎
است‌؟‏‎
پرورش‌ ، ‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ وزارت‌‏‎ در‏‎ دانش‌آموزي‌‏‎ فعاليتهاي‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ *
در‏‎ كارمان‌‏‎ اساسي‌‏‎ راهبردهاي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ استراتژي‌‏‎ چند‏‎
كه‌‏‎ گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ طرح‌ريزيهايي‌‏‎ اساس‌ ، ‏‎ براين‌‏‎.گرفته‌ايم‌‏‎ نظر‏‎
در‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ مشاركت‌‏‎ مدارس‌ ، ‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ ارزشهاي‌‏‎ احياي‌‏‎
محوري‌‏‎ مدرسه‌‏‎ تحقق‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ مدرسه‌‏‎ پرورشي‌‏‎ فعاليتهاي‌‏‎ كليه‌‏‎
آن‌‏‎ محورهاي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ مدارس‌‏‎ تربيتي‌‏‎ و‏‎ پرورشي‌‏‎ فعاليتهاي‌‏‎ در‏‎
صورت‌‏‎ به‌‏‎ ابتدا‏‎ محورها‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ سعي‌‏‎ البته‌ ، ‏‎است‌‏‎
به‌‏‎ كلي‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ نقايص‌ ، ‏‎ رفع‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ اجرا‏‎ آزمايشي‌‏‎
از‏‎ نيز ، ‏‎ برنامه‌ها‏‎ اين‌‏‎ طراحي‌‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎.‎درآيد‏‎ اجراء‏‎
شده‌‏‎ استفاده‌‏‎ نهايت‌‏‎ صاحبنظر ، ‏‎ افراد‏‎ و‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ مشاركت‌‏‎
.است‌‏‎
موجود‏‎ واقعيتهاي‌‏‎ براساس‌‏‎ برنامه‌ها‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ آنجايي‌‏‎ از‏‎
برخوردار‏‎ صحيح‌‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ بنيان‌‏‎ از‏‎ مي‌بايست‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ طرح‌ريزي‌‏‎
برنامه‌ها‏‎ اين‌‏‎ تهيه‌‏‎ در‏‎ تحقيق‌‏‎ و‏‎ پژوهش‌‏‎ عنصر‏‎ از‏‎ باشند ، ‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ زيادي‌‏‎ استفاده‌‏‎
شوراهاي‌‏‎ بحث‌‏‎ داريم‌ ، ‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ طرحهايي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
هماهنگ‌‏‎ نقش‌‏‎ حقيقت‌‏‎ در‏‎ دانش‌آموزي‌ ، ‏‎ شوراي‌‏‎.‎است‌‏‎ دانش‌آموزي‌‏‎
نظرات‌‏‎ نقطه‌‏‎ ارائه‌‏‎ و‏‎ دانش‌آموزي‌‏‎ فعاليتهاي‌‏‎ مديريت‌‏‎ كننده‌‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ عهده‌دار‏‎ را‏‎ مدرسه‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ در‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎
عنوان‌‏‎ تحت‌‏‎ طرحي‌‏‎ متوسطه‌‏‎ دوره‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ فعاليتها ، ‏‎ اين‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎
آزمايشي‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ امسال‌‏‎ كه‌‏‎ كرده‌ايم‌‏‎ ارائه‌‏‎ پرورشي‌‏‎ واحدهاي‌‏‎
به‌‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ اجرا‏‎ دبيرستانها‏‎ اول‌‏‎ سال‌‏‎ در‏‎
آنها‏‎ فعاليتهاي‌‏‎ و‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ دروني‌‏‎ انگيزه‌هاي‌‏‎
و‏‎ فعاليت‌ها‏‎ تلاشها ، ‏‎ كار ، ‏‎ محور‏‎ يعني‌‏‎برمي‌گردد‏‎
.است‌‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ خود‏‎ استعدادهاي‌‏‎
طرح‌‏‎)‎ كرامت‌‏‎ طرح‌‏‎ عنوان‌‏‎ با‏‎ طرحي‌‏‎ نيز ، ‏‎ ابتدايي‌‏‎ دوره‌‏‎ در‏‎
آن‌‏‎ براساس‌‏‎ كه‌‏‎ داريم‌‏‎ كار‏‎ دستور‏‎ در‏‎ (كارپرورشي‌‏‎ واحدهاي‌‏‎
و‏‎ مدرسه‌‏‎ فعاليتهاي‌‏‎ صحنه‌‏‎ در‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ تا‏‎ مي‌شود‏‎ تلاش‌‏‎
.شوند‏‎ فعال‌‏‎ آموزگاران‌ ، ‏‎ همكاري‌‏‎ با‏‎
حضور‏‎ با‏‎ پاسخ‌‏‎ و‏‎ پرسش‌‏‎ مجامع‌‏‎ برگزاري‌‏‎ بحث‌‏‎ طرفي‌ ، ‏‎ از‏‎
سطح‌‏‎ در‏‎ هم‌اكنون‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كارهايي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎
طرح‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ اجراي‌‏‎ با‏‎است‌‏‎ انجام‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ در‏‎ وسيعي‌‏‎
كشور‏‎ روز‏‎ تحولات‌‏‎ درباره‌‏‎ مفيدي‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ به‌‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎
مشكلات‌‏‎ و‏‎ مسائل‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ مسئولان‌‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎ پيدا‏‎ دست‌‏‎
.مي‌شوند‏‎ آشنا‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎
حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ راهنمايي‌‏‎ و‏‎ مشاوره‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ علاوه‌ ، ‏‎ به‌‏‎
ديگر‏‎ مقاطع‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ مي‌شود ، ‏‎ اجرا‏‎ دبيرستانها‏‎ در‏‎ تنها‏‎
مشاوره‌‏‎ خدمات‌‏‎ تا‏‎ هستيم‌‏‎ درصدد‏‎ همچنين‌‏‎.‎شود‏‎ اجرا‏‎ نيز‏‎
و‏‎ دهيم‌‏‎ گسترش‌‏‎ را‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ به‌‏‎ تحصيلي‌‏‎ و‏‎ شغلي‌‏‎ تربيتي‌ ، ‏‎
اطلاعات‌‏‎ و‏‎ دقت‌‏‎ با‏‎ را‏‎ خود‏‎ آينده‌‏‎ راه‌‏‎ تا‏‎ كنيم‌‏‎ كمك‌‏‎ آنها‏‎ به‌‏‎
.كنند‏‎ انتخاب‏‎ عميق‌تري‌‏‎ و‏‎ بيشتر‏‎
برنامه‌هايي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ هم‌‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ سازمان‌‏‎ طرح‌‏‎ همچنين‌‏‎
دانش‌آموزان‌‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎ كليه‌‏‎ سازمان‌دهي‌‏‎ هدف‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
اين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ تصور‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ مدارس‌ ، ‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ در‏‎
نوجوانان‌‏‎ و‏‎ جوانان‌‏‎ وسيع‌‏‎ و‏‎ عظيم‌‏‎ توان‌‏‎ از‏‎ باشد‏‎ قادر‏‎ سازمان‌‏‎
.كند‏‎ استفاده‌‏‎ كشور‏‎ سازندگي‌‏‎ براي‌‏‎ احسن‌‏‎ نحو‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎
در‏‎ متوسطه‌‏‎ مقطع‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ طرحهايي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ كه‌‏‎ كرديد‏‎ اشاره‌‏‎ *
"لطفا‏‎ است‌ ، ‏‎ پرورشي‌‏‎ واحدهاي‌‏‎ عنوان‌‏‎ با‏‎ طرحي‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ گرفته‌‏‎ نظر‏‎
.بدهيد‏‎ بيشتري‌‏‎ توضيح‌‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎
عمق‌‏‎ دبيرستان‌ها ، ‏‎ در‏‎ پرورشي‌‏‎ واحدهاي‌‏‎ ارائه‌‏‎ از‏‎ هدف‌‏‎ *
افزايش‌‏‎ با‏‎ توام‌‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ ديني‌‏‎ معرفت‌‏‎ به‌‏‎ بخشيدن‌‏‎
دانش‌آموزان‌‏‎ جامعه‌پذيري‌‏‎ توان‌‏‎ افزايش‌‏‎ و‏‎ زندگي‌‏‎ مهارت‌هاي‌‏‎
كه‌‏‎ داديم‌‏‎ قرار‏‎ نظر‏‎ مورد‏‎ را‏‎ اصولي‌‏‎ كار ، ‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ ما‏‎.است‌‏‎
ويژگي‌هاي‌‏‎ و‏‎ استعدادها‏‎ علاقه‌ها ، ‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ بحث‌ ، ‏‎ شامل‌ ، ‏‎
قالب‏‎ در‏‎ طرح‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎است‌‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ و‏‎ فردي‌‏‎
براساس‌‏‎ تا‏‎ مي‌كنيم‌‏‎ دعوت‌‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ از‏‎ مشخص‌‏‎ فعاليت‌هايي‌‏‎
فعاليت‌‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ تدوين‌‏‎ معلمان‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ كاري‌‏‎ راهنماي‌‏‎
.ندارند‏‎ درسي‌‏‎ كتاب‏‎ پرورشي‌ ، ‏‎ واحدهاي‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ ضمن‌‏‎.‎بپردازند‏‎
گرفتار‏‎ كافي‌‏‎ اندازه‌‏‎ به‌‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎ چون‌‏‎
حاصل‌‏‎ درس‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ اصلي‌‏‎ محتواي‌‏‎ حقيقت‌‏‎ در‏‎.‎هستند‏‎ درسي‌‏‎ كتابهاي‌‏‎
تاكنون‌‏‎ كه‌‏‎ عناويني‌‏‎.‎است‌‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ انديشه‌هاي‌‏‎ و‏‎ افكار‏‎
قالب‏‎ در‏‎ رواني‌‏‎ بهداشت‌‏‎ شامل‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ ارائه‌‏‎ واحدها‏‎ اين‌‏‎ درباره‌‏‎
هدف‌‏‎ تصميم‌گيري‌ ، ‏‎ مانند‏‎.است‌‏‎ زندگي‌‏‎ مهارت‌هاي‌‏‎ با‏‎ آشنايي‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ بحث‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ آن‌‏‎ نظاير‏‎ و‏‎ گزيني‌‏‎
كه‌‏‎ شيوه‌هايي‌‏‎ با‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ فعاليت‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ حقيقت‌‏‎
و‏‎ شده‌‏‎ آشنا‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ بويژه‌‏‎ قانون‌ ، ‏‎ با‏‎ شده‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ پيدا‏‎ خوبي‌‏‎ حساسيت‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎
از‏‎ ديگر‏‎ يكي‌‏‎ نيز‏‎ پژوهش‌‏‎ و‏‎ مطالعه‌‏‎ آئين‌‏‎ با‏‎ آشنايي‌‏‎
و‏‎ مي‌گيرد‏‎ صورت‌‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎ قالب‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ فعاليت‌هايي‌‏‎
پژوهش‌ ، ‏‎ و‏‎ مطالعه‌‏‎ با‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ تا‏‎ مي‌شود‏‎ تلاش‌‏‎ آن‌‏‎ براساس‌‏‎
.شوند‏‎ آشنا‏‎ خود‏‎ آينده‌‏‎ زندگي‌‏‎ مهم‌‏‎ بسيار‏‎ جزء‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎
قالب‏‎ در‏‎ را‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ تا‏‎ مي‌شود‏‎ تلاش‌‏‎ همچنين‌‏‎
هدفهاي‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ جامعه‌پذير‏‎ اجتماعي‌ ، ‏‎ و‏‎ گروهي‌‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎
با‏‎ آشنايي‌‏‎.‎كنيم‌‏‎ محقق‌‏‎ جدي‌‏‎ به‌طور‏‎ را‏‎ اجتماعي‌‏‎ تربيت‌‏‎
به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ديگري‌‏‎ عنوان‌‏‎ نيز‏‎ خانواده‌‏‎ و‏‎ زيست‌‏‎ محيط‏‎ بهداشت‌‏‎
.است‌‏‎ نوجوان‌‏‎ نسل‌‏‎ جدي‌‏‎ بسيار‏‎ نيازهاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ مي‌آيد‏‎ نظر‏‎
هزار‏‎ حدود 200‏‎ كشور‏‎ دبيرستان‌هاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ گفته‌‏‎ *
صحت‌‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ آيا‏‎.‎هستند‏‎ معتاد‏‎ مخدر‏‎ مواد‏‎ به‌‏‎ دانش‌آموز‏‎
دانش‌آموزان‌‏‎ آمار‏‎ كردن‌‏‎ كم‌‏‎ براي‌‏‎ داردو‏‎ صحت‌‏‎ اگر‏‎ داردو‏‎
داد؟‏‎ صورت‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ كاري‌‏‎ چه‌‏‎ دبيرستاني‌ ، ‏‎ معتاد‏‎
اين‌‏‎ "رسما‏‎ ما‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ تكذيب‏‎ "كاملا‏‎ آمار‏‎ اين‌‏‎ "اولا‏‎ *
آمار‏‎ دهنده‌‏‎ ارائه‌‏‎ مرجع‌‏‎ از‏‎ و‏‎ كرده‌ايم‌‏‎ تكذيب‏‎ را‏‎ آمار‏‎
ولي‌‏‎ دهد ، ‏‎ ارائه‌‏‎ ما‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خودش‌‏‎ مستندات‌‏‎ كه‌‏‎ خواسته‌ايم‌‏‎
طريق‌‏‎ از‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎.نكرده‌ايم‌‏‎ دريافت‌‏‎ پاسخي‌‏‎ تاكنون‌‏‎
و‏‎ آموزش‌‏‎ وزارت‌‏‎ مخدر‏‎ مواد‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ ستاد‏‎ اجرايي‌‏‎ دفتر‏‎
.مي‌كند‏‎ دنبال‌‏‎ را‏‎ مواد‏‎ مصرف‌‏‎ سوء‏‎ موضوع‌‏‎ پي‌گيري‌‏‎ پرورش‌‏‎
از‏‎ چون‌‏‎.است‌‏‎ مطرح‌‏‎ مخفي‌‏‎ پديده‌‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ اعتياد‏‎ "اساسا‏‎
پديده‌‏‎ اين‌‏‎ نتيجه‌‏‎ در‏‎ مي‌شود ، ‏‎ محسوب‏‎ جرم‌‏‎ قانونگذار‏‎ نظر‏‎
پديده‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ دقيقي‌‏‎ آمار‏‎ نمي‌توانيد‏‎ اين‌‏‎ بنابر‏‎.‎است‌‏‎ مخفي‌‏‎
مخدر‏‎ مواد‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ ستاد‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ چه‌‏‎ آن‌‏‎.‎باشيد‏‎ داشته‌‏‎
و‏‎ حدس‌‏‎ براساس‌‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ اعلام‌‏‎ "اخيرا‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎
را‏‎ معتادان‌‏‎ تعداد‏‎ علمي‌ ، ‏‎ پژوهشي‌‏‎ فعاليت‌‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ گمان‌هاي‌‏‎
همراه‌‏‎ نيز‏‎ خطا‏‎ معيني‌‏‎ درصد‏‎ با‏‎ مي‌تواند‏‎ كه‌‏‎ زده‌اند‏‎ تخمين‌‏‎
.باشد‏‎
اجرايي‌‏‎ دفتر‏‎ در‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎ دانش‌آموزي‌ ، ‏‎ جامعه‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎
انجام‌‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ وزارت‌‏‎ مخدر‏‎ مواد‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ ستاد‏‎
و‏‎ معتاد‏‎ والدين‌‏‎ به‌‏‎ وابسته‌‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ شناسايي‌‏‎ مي‌دهيم‌ ، ‏‎
آن‌‏‎ دارد ، ‏‎ گوناگوني‌‏‎ عوامل‌‏‎ اعتياد‏‎.‎است‌‏‎ اعتياد‏‎ خطر‏‎ معرض‌‏‎ در‏‎
پيشگيري‌‏‎ بحث‌‏‎ حقيقت‌‏‎ در‏‎ دهد ، ‏‎ ارائه‌‏‎ مي‌تواند‏‎ مدرسه‌‏‎ كه‌‏‎ چه‌‏‎
به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آموزشي‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ خطر ، ‏‎ اين‌‏‎ از‏‎
خود‏‎ كار‏‎ دستور‏‎ در‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ ما‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ داده‌‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎
.داريم‌‏‎
دانش‌آموز‏‎ هزار‏‎ به‌ 85‏‎ نزديك‌‏‎ شده‌ايم‌‏‎ موفق‌‏‎ ما‏‎ جاري‌‏‎ سال‌‏‎ در‏‎
خطر‏‎ معرض‌‏‎ در‏‎ و‏‎ هستند‏‎ معتاد‏‎ والدين‌‏‎ به‌‏‎ وابسته‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎
آنها‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنيم‌‏‎ تلاش‌‏‎.‎كنيم‌‏‎ شناسايي‌‏‎ دارند ، ‏‎ قرار‏‎ اعتياد‏‎
در‏‎ هم‌‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ اين‌‏‎ عمده‌‏‎ و‏‎ نشوند‏‎ مبتلا‏‎ اعتياد‏‎ به‌‏‎
مواد‏‎ تهديد‏‎ معرض‌‏‎ در‏‎ "مستقيما‏‎ كه‌‏‎ ما‏‎ كشور‏‎ شرقي‌‏‎ استانهاي‌‏‎
.مي‌خوانند‏‎ درس‌‏‎ هستند ، ‏‎ مخدر‏‎
صحت‌‏‎ دبيرستان‌ها‏‎ در‏‎ معتاد‏‎ هزار‏‎ آمار 200‏‎ "ظاهرا‏‎ ولي‌‏‎ *
ندارد؟‏‎ صحت‌‏‎ آمار‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌فرمائيد‏‎ شما‏‎ يعني‌‏‎.‎ دارد‏‎
چون‌‏‎.‎است‌‏‎ عجيب‏‎ خيلي‌‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ صحت‌‏‎ عنوان‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ آمار‏‎ اين‌‏‎ *
در‏‎ معتاد‏‎ هزار‏‎ آمار 200‏‎ مورد‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ محرمانه‌اي‌‏‎ گزارش‌‏‎ در‏‎
شده‌‏‎ اعلام‌‏‎ داده‌ ، ‏‎ ارائه‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ كه‌‏‎ شخصي‌‏‎ توسط‏‎ دبيرستان‌ها‏‎
در‏‎.‎داريم‌‏‎ دبيرستان‌ها‏‎ در‏‎ تزريقي‌‏‎ معتاد‏‎ هزار‏‎ بود 200‏‎
يعني‌‏‎ تزريقي‌‏‎.‎است‌‏‎ غيرممكن‌‏‎ جامعه‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎
.ندارد‏‎ صحت‌‏‎ "اصلا‏‎ چيزي‌‏‎ چنين‌‏‎ و‏‎ اعتياد‏‎ حاد‏‎ حالت‌‏‎
به‌‏‎ ابتلا‏‎ خطر‏‎ در‏‎ يا‏‎ معتاد‏‎ دانش‌آموز‏‎ هزار‏‎ وجود 85‏‎ *
.است‌‏‎ بالايي‌‏‎ آمار‏‎ نيز‏‎ اعتياد‏‎
آمار‏‎ اين‌‏‎.‎نيست‌‏‎ دبيرستان‌ها‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ آمار‏‎ اين‌‏‎ خب‏‎ *
آمار‏‎ اين‌‏‎ "ثانيا‏‎ و‏‎ است‌‏‎ كشور‏‎ مدارس‌‏‎ كل‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ "اولا‏‎
يعني‌‏‎.‎است‌‏‎ معتاد‏‎ والدين‌‏‎ به‌‏‎ وابسته‌‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎
معرض‌‏‎ در‏‎ يا‏‎ دارند‏‎ معتاد‏‎ مادر‏‎ يا‏‎ پدر‏‎ كه‌‏‎ دانش‌آموزاني‌‏‎
.هستند‏‎ مخدر‏‎ مواد‏‎ قاچاق‌‏‎
داريد؟‏‎ كشور‏‎ در‏‎ معتاد‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ تعداد‏‎ از‏‎ آماري‌‏‎ آيا‏‎ *
است‌ ، ‏‎ مخفي‌‏‎ پديده‌‏‎ يك‌‏‎ چون‌‏‎ اعتياد‏‎ پديده‌‏‎ كه‌‏‎ گفتم‌‏‎ من‌‏‎ البته‌ ، ‏‎ *
ما‏‎ "مثلا‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ استناد‏‎ آماري‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ نمي‌توان‌‏‎ نتيجه‌‏‎ در‏‎
است‌ ، ‏‎ مخفي‌‏‎ پديده‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎.‎داريم‌‏‎ معتاد‏‎ دانش‌آموز‏‎ تعداد‏‎ اين‌‏‎
.كنيم‌‏‎ شناسايي‌‏‎ را‏‎ معتاد‏‎ افراد‏‎ نتوانيم‌‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ باعث‌‏‎
براي‌‏‎ ولي‌‏‎بزنيم‌‏‎ حدس‌‏‎ مي‌توانيم‌‏‎ تنها‏‎ را‏‎ مخفي‌‏‎ پديده‌‏‎ ما‏‎
اعتياد ، ‏‎ خطر‏‎ معرض‌‏‎ در‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ دقيق‌‏‎ آمارهاي‌‏‎ از‏‎ آگاهي‌‏‎
.كنيد‏‎ سوءال‌‏‎ مخدر‏‎ مواد‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ ستاد‏‎ از‏‎ مي‌توانيد‏‎
آورند؟‏‎ مي‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آمار‏‎ اين‌‏‎ چگونه‌‏‎ آنها‏‎ *
بلكه‌‏‎.‎نكرده‌اند‏‎ شناسايي‌‏‎ را‏‎ معتادان‌‏‎ تعداد‏‎ آنها‏‎ *
كه‌‏‎ مي‌زنند‏‎ حدس‌‏‎ داده‌اند ، ‏‎ صورت‌‏‎ كه‌‏‎ پژوهشهايي‌‏‎ براساس‌‏‎
به‌‏‎.‎باشد‏‎ نفر‏‎ ميليون‌‏‎ ونيم‌‏‎ يك‌‏‎ حدود‏‎ كشور‏‎ كل‌‏‎ معتادان‌‏‎ تعداد‏‎
ممكن‌‏‎.‎مي‌گويند‏‎ معتاد‏‎ هم‌ ، ‏‎ اعتياد‏‎ از‏‎ سطحي‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ علاوه‌‏‎
را‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ كرده‌‏‎ مصرف‌‏‎ حشيش‌‏‎ دوبار‏‎ يا‏‎ بار‏‎ يك‌‏‎ فرد‏‎ است‌‏‎
از‏‎ دقيقي‌‏‎ آمار‏‎ هم‌‏‎ آنها‏‎مي‌كنند‏‎ معرفي‌‏‎ معتاد‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎
به‌‏‎.‎دانش‌آموزي‌‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ بويژه‌‏‎ ندارند ، ‏‎ معتادان‌‏‎ تعداد‏‎
خارج‌‏‎ محيط‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ ممنوع‌‏‎ مدارس‌‏‎ در‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ خاطر‏‎
آنها‏‎ از‏‎ نمي‌تواند‏‎ مدرسه‌‏‎ دقيقي‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ كه‌‏‎ هم‌‏‎ مدرسه‌‏‎ از‏‎
انجام‌‏‎ مي‌توانيم‌‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ كاري‌‏‎ اين‌‏‎ نتيجه‌‏‎ در‏‎.‎باشد‏‎ داشته‌‏‎
اگر‏‎.‎است‌‏‎ اعتياد‏‎ معرض‌‏‎ در‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ شناسايي‌‏‎ دهيم‌ ، ‏‎
مشاوره‌‏‎ مراكز‏‎ به‌‏‎ خودش‌‏‎ و‏‎ باشد‏‎ معتاد‏‎ دانش‌آموزي‌‏‎ "احيانا‏‎
اين‌‏‎ شود ، ‏‎ شناسايي‌‏‎ معلمي‌‏‎ يا‏‎ مربي‌‏‎ توسط‏‎ يا‏‎ كند‏‎ مراجعه‌‏‎
پديده‌‏‎ "واقعا‏‎ ولي‌‏‎ كنيم‌ ، ‏‎ شناسايي‌‏‎ مي‌توانيم‌‏‎ را‏‎ تعداد‏‎
.ندارد‏‎ ما‏‎ كشور‏‎ در‏‎ مشخصي‌‏‎ آمار‏‎ اعتياد‏‎
سيگار‏‎ كه‌‏‎ دانش‌آموزاني‌‏‎ هستند‏‎ مخدر ، ‏‎ مواد‏‎ مصرف‌‏‎ از‏‎ جدا‏‎*
ما‏‎ مدرسه‌ ، ‏‎ ساعات‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ و‏‎ خيابان‌ها‏‎ در‏‎.مي‌كشند‏‎
سواي‌‏‎ اينها‏‎.‎مي‌كشند‏‎ سيگار‏‎ كه‌‏‎ مي‌بينيم‌‏‎ را‏‎ نوجواناني‌‏‎
مشاهده‌‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ديگري‌‏‎ انحرافات‌‏‎
در‏‎ معضلات‌‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ داد‏‎ صورت‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ كاري‌‏‎ چه‌‏‎.مي‌شود‏‎
برسد؟‏‎ خودش‌‏‎ حد‏‎ پايين‌ترين‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ مدارس‌‏‎
.است‌‏‎ اوليه‌‏‎ پيشگيري‌‏‎ پرورش‌ ، ‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ وظايف‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ *
افراد‏‎ آموزش‌‏‎ و‏‎ آگاه‌سازي‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ اوليه‌‏‎ پيشگيري‌‏‎
ناآگاهي‌‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎ معتاد‏‎ افراد‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎.‎است‌‏‎ امكان‌پذير‏‎
از‏‎ آنها‏‎ از‏‎ خيلي‌‏‎.‎مي‌شوند‏‎ معتاد‏‎ پديده‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ عواقب‏‎ از‏‎
حتي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ خانواده‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ يا‏‎ دوستان‌ ، ‏‎ طريق‌‏‎
اعتياد‏‎ به‌‏‎ ديگري‌‏‎ متعدد‏‎ عوامل‌‏‎ و‏‎ خودشان‌‏‎ خلاقيت‌‏‎ يا‏‎ كنجكاوي‌‏‎
طريق‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ است‌ ، ‏‎ ما‏‎ وظيفه‌‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎مي‌آورند‏‎ روي‌‏‎
اعتياد‏‎ كه‌‏‎ خطراتي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ بچه‌ها‏‎ بتوانيم‌‏‎ آنها‏‎ دادن‌‏‎ آموزش‌‏‎
لحاظ‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ كه‌‏‎ خطراتي‌‏‎ يعني‌‏‎كنيم‌‏‎ آگاه‌‏‎ دارد‏‎ آنها‏‎ براي‌‏‎
در‏‎ را‏‎ آموزش‌‏‎ ما‏‎.‎دارد‏‎ آنها‏‎ براي‌‏‎ روحي‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ جسمي‌‏‎
اجرايي‌‏‎ دفتر‏‎ قبل‌ ، ‏‎ سال‌‏‎.‎داده‌ايم‌‏‎ قرار‏‎ خودمان‌‏‎ كار‏‎ دستور‏‎
تاسيس‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ وزارت‌‏‎ مخدر‏‎ مواد‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎
مناطق‌‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ شديم‌‏‎ حساس‌‏‎ كرديم‌ ، ‏‎
كتاب ، ‏‎ نشر‏‎ با‏‎ ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎.‎مي‌كنيم‌‏‎ فعاليت‌‏‎ استانها‏‎ و‏‎
و‏‎ آموزشي‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ تهيه‌‏‎ و‏‎ درسي‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ يا‏‎ مجله‌‏‎
و‏‎ خانواده‌‏‎ آموزش‌‏‎ جلسات‌‏‎ مشاوره‌ ، ‏‎ جلسات‌‏‎ برگزاري‌‏‎
تا‏‎ داريم‌‏‎ سعي‌‏‎ دارد ، ‏‎ آموزشي‌‏‎ جنبه‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ برنامه‌هايي‌‏‎
دارند‏‎ پيش‌رو‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مشكلاتي‌‏‎ و‏‎ مسائل‌‏‎ از‏‎ را‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎
.نيست‌‏‎ ما‏‎ دست‌‏‎ عوامل‌‏‎ اين‌‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دانيد‏‎ ولي‌‏‎.‎كنيم‌‏‎ آگاه‌‏‎
زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ مسئوليت‌‏‎ و‏‎ رسالت‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎
مسير‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ بتوانيم‌‏‎ داريم‌‏‎ اميد‏‎ كه‌‏‎ دهد‏‎ انجام‌‏‎ مي‌تواند‏‎
جدي‌‏‎ مبارزه‌‏‎ براي‌‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ ضمن‌‏‎.دهيم‌‏‎ صورت‌‏‎ زيادي‌‏‎ كارهاي‌‏‎
طرحي‌‏‎ الان‌‏‎هستيم‌‏‎ مردمي‌‏‎ مشاركت‌‏‎ به‌‏‎ معتقد‏‎ معضلات‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ با‏‎
با‏‎ مقابله‌‏‎ در‏‎ را‏‎ نوجوانان‌‏‎ و‏‎ جوانان‌‏‎ خود‏‎ نوعي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ داريم‌‏‎
دانش‌آموزان‌‏‎ خود‏‎ مشاركت‌‏‎ از‏‎ و‏‎ كنيم‌‏‎ بسيج‌‏‎ پديده‌‏‎ اين‌‏‎
.بگيريم‌‏‎ كمك‌‏‎ آنها‏‎ كاهش‌‏‎ يا‏‎ معضلات‌‏‎ اين‌‏‎ حل‌‏‎ در‏‎ بتوانيم‌‏‎
دارد‏‎ ادامه‌‏‎

علمي‌‏‎ اخبار‏‎
شد‏‎ انجام‌‏‎ امريكا‏‎ در‏‎ دست‌‏‎ پيوند‏‎ نخستين‌‏‎
در‏‎ دست‌‏‎ پيوند‏‎ نخستين‌‏‎ جراحان‌‏‎ :‎خارجي‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎ واحد‏‎
نبود ، ‏‎ خطر‏‎ بدون‌‏‎ جراحي‌‏‎ عمل‌‏‎ اين‌‏‎.‎دادند‏‎ انجام‌‏‎ را‏‎ امريكا‏‎
گرفت‌‏‎ تصميم‌‏‎ است‌ ، ‏‎ "اسكات‌‏‎ ديويد‏‎ ماتيو‏‎" نامش‌‏‎ كه‌‏‎ بيمار‏‎ اما‏‎
پس‌‏‎ ان‌ ، ‏‎ان‌‏‎.‎سي‌‏‎ تلويزيون‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎.‎دهد‏‎ در‏‎ تن‌‏‎ خطر‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎
عصب ، ‏‎ صدها‏‎ جراحان‌‏‎ قوي‌ ، ‏‎ ميكروسكپهاي‌‏‎ در‏‎ شدن‌‏‎ خيره‌‏‎ ساعتها‏‎ از‏‎
يك‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ كه‌‏‎ دستي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بيمار‏‎ ظريف‌‏‎ سياهرگ‌‏‎ و‏‎ سرخرگ‌‏‎
.زدند‏‎ پيوند‏‎ بود ، ‏‎ مرده‌‏‎
كنتاكي‌ ، ‏‎ "ويل‌‏‎ لويي‌‏‎" دانشگاه‌‏‎ جراحان‌‏‎ گذشته‌‏‎ هفته‌‏‎ يكشنبه‌‏‎ روز‏‎
به‌‏‎.‎رساندند‏‎ انجام‌‏‎ به‌‏‎ آمريكا‏‎ در‏‎ را‏‎ دست‌‏‎ پيوند‏‎ نخستين‌‏‎
تضميني‌‏‎ هيچ‌‏‎ داده‌اند‏‎ هشدار‏‎ پزشكان‌‏‎ آنان‌ ، ‏‎ شديد‏‎ هيجان‌‏‎ رغم‌‏‎
كارشناس‌‏‎ يك‌‏‎.باشد‏‎ موفقيت‌آميز‏‎ عمل‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ ندارد‏‎ وجود‏‎
درصد‏‎ تا 50‏‎ دست‌ 30‏‎ زدن‌‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ كردن‌‏‎ رد‏‎ احتمال‌‏‎":مي‌گويد‏‎
رد‏‎ براي‌‏‎ تنها‏‎ نه‌‏‎ بيمار‏‎ اين‌‏‎ ".‎آينده‌‏‎ سال‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎ است‌ ، ‏‎
.است‌‏‎ انداخته‌‏‎ خطر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ جانش‌‏‎ بلكه‌‏‎ كرده‌ ، ‏‎ خطر‏‎ جديدش‌‏‎ دست‌‏‎
ضعيف‌‏‎ را‏‎ وي‌‏‎ بدن‌‏‎ ايمني‌‏‎ نظام‌‏‎ كه‌‏‎ قوي‌‏‎ بسيار‏‎ داروهاي‌‏‎ زيرا‏‎
به‌‏‎ نسبت‌‏‎ را‏‎ وي‌‏‎ نگيرد ، ‏‎ صورت‌‏‎ دست‌‏‎ زدن‌‏‎ پس‌‏‎ تا‏‎ مي‌كند ، ‏‎
ماتيو‏‎" مي‌گويند‏‎ پزشكان‌‏‎.مي‌سازد‏‎ آسيبپذير‏‎ عفونتها‏‎
اخلاقي‌‏‎ مساله‌‏‎ و‏‎ مي‌دانست‌‏‎ را‏‎ خطرها‏‎ ساله‌‏‎ ‎‏‏37‏‎"اسكات‌‏‎ ديويد‏‎
كارشناس‌‏‎ يك‌‏‎.بود‏‎ مطرح‌‏‎ برايش‌‏‎ نيز‏‎ آزمايشي‌‏‎ جراحي‌‏‎ اين‌‏‎
پيوند‏‎ را‏‎ پا‏‎ يا‏‎ دست‌‏‎ مانند‏‎ عضوي‌‏‎ شما‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎":مي‌گويد‏‎
را‏‎ آن‌‏‎ بگويد‏‎ دارد‏‎ حق‌‏‎ نباشد ، ‏‎ راحت‌‏‎ بيمار‏‎ اگر‏‎ مي‌زنيد ، ‏‎
فرانسه‌ ، ‏‎ در‏‎ گذشته‌ ، ‏‎ پاييز‏‎ "كنيد‏‎ دور‏‎ من‌‏‎ از‏‎ و‏‎ برداريد‏‎
.دادند‏‎ انجام‌‏‎ را‏‎ موفقيت‌آميز‏‎ دست‌‏‎ پيوند‏‎ نخستين‌‏‎ جراحان‌‏‎
حركت‌‏‎ را‏‎ انگشتانش‌‏‎ مي‌توانست‌‏‎ بيمار‏‎ جراحي‌ ، ‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ هفته‌‏‎ چند‏‎
عضو‏‎ زدن‌‏‎ پس‌‏‎ همچون‌‏‎ مسائل‌‏‎ از‏‎ گزارشي‌‏‎ هنوز‏‎ هم‌‏‎ امروز‏‎.‎دهد‏‎
بيمار‏‎ مي‌گويند‏‎ كنتاكي‌‏‎ پزشكان‌‏‎.است‌‏‎ نرسيده‌‏‎ ما‏‎ به‌‏‎ پيوندي‌‏‎
هم‌‏‎ واحساسي‌‏‎ دهد‏‎ حركت‌‏‎ را‏‎ دستش‌‏‎ اندكي‌‏‎ توانست‌‏‎ خواهد‏‎ آنها‏‎
.داشت‌‏‎ خواهد‏‎ درآن‌‏‎
با‏‎ بتواند‏‎ وي‌‏‎ داريم‌ ، ‏‎ انتظار‏‎ ما‏‎":مي‌گويد‏‎ جراحان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
نمي‌رود‏‎ انتظار‏‎ اما‏‎.‎بردارد‏‎ ليواني‌‏‎ كند ، ‏‎ باز‏‎ را‏‎ در‏‎ دستش‌‏‎
.بيندازد‏‎ را‏‎ پيراهنش‌‏‎ دكمه‌هاي‌‏‎ ديگران‌‏‎ كمك‌‏‎ بدون‌‏‎ بتواند‏‎
نخواهد‏‎ وي‌‏‎ "مسلما‏‎.است‌‏‎ ظريف‌‏‎ و‏‎ دقيق‌‏‎ بسيار‏‎ حركت‌‏‎ اين‌‏‎
وجود‏‎ معيني‌‏‎ محدوديت‌هاي‌‏‎ اين‌‏‎ بنابر‏‎بزند‏‎ پيانو‏‎ توانست‌‏‎
بايد‏‎ بيمار‏‎ اين‌‏‎ جديدش‌ ، ‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ كردن‌‏‎ استفاده‌‏‎ براي‌‏‎ ".‎دارد‏‎
و‏‎ كند‏‎ شركت‌‏‎ "فيزيوتراپي‌‏‎" فشرده‌‏‎ برنامه‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ زودي‌‏‎ به‌‏‎
ببينند‏‎ تا‏‎ بود‏‎ خواهند‏‎ وي‌‏‎ كارهاي‌‏‎ پيگير‏‎ دقت‌‏‎ به‌‏‎ پزشكان‌‏‎
.نه‌‏‎ يا‏‎ هست‌‏‎ بيمار‏‎ بدن‌‏‎ توسط‏‎ دست‌‏‎ زدن‌‏‎ پس‌‏‎ از‏‎ نشانه‌اي‌‏‎

سوختي‌‏‎ پيل‌‏‎ موتورهاي‌‏‎
يكديگر ، ‏‎ همكاري‌‏‎ با‏‎ بنز‏‎ دايملر‏‎ و‏‎ بالارد‏‎ فورد ، ‏‎ كمپاني‌هاي‌‏‎
به‌‏‎ حرارتي‌‏‎ مايه‌‏‎ كار‏‎ تبديل‌‏‎ وسيله‌‏‎) سوختي‌‏‎ پيل‌‏‎ رانش‌‏‎ قسمتهاي‌‏‎
كار‏‎.‎كرده‌اند‏‎ عرضه‌‏‎ بازار‏‎ به‌‏‎ و‏‎ ساخته‌‏‎ را‏‎ (‎برقي‌‏‎ مايه‌‏‎ كار‏‎
و‏‎ الكتريكي‌‏‎ انرژي‌‏‎ به‌‏‎ اكسيژن‌‏‎ و‏‎ هيدروژن‌‏‎ تبديل‌‏‎ سوختن‌‏‎ پيل‌‏‎
نوع‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ مزيتي‌‏‎.‎است‌‏‎ سرد‏‎ واكنش‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ بخار‏‎ استفاده‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ دارد ، ‏‎ مرسوم‌‏‎ احتراقي‌‏‎ موتورهاي‌‏‎ بر‏‎ موتورها‏‎ از‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نمي‌كند‏‎ خطرناك‌‏‎ وتخليه‌هاي‌‏‎ صدا‏‎ توليد‏‎ نوع‌ ، ‏‎ اين‌‏‎
و‏‎ تخليه‌‏‎ بدون‌‏‎ هزينه‌ ، ‏‎ كم‌‏‎ شيوه‌هاي‌‏‎ وسيله‌‏‎ به‌‏‎ هيدروژن‌‏‎ حالت‌‏‎
از‏‎ دستگاه‌‏‎ سه‌‏‎ حال‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎.‎مي‌آيد‏‎ به‌وجود‏‎ تجديد‏‎ قابل‌‏‎
در‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ كار‏‎ سوختي‌‏‎ پيل‌‏‎ باموتور‏‎ كه‌‏‎ شهري‌‏‎ اتوبوس‌هاي‌‏‎
استفاده‌‏‎ مورد‏‎ شيكاگو‏‎ شهر‏‎ اتوبوس‌راني‌‏‎ عادي‌‏‎ سرويس‌هاي‌‏‎
سال‌‏‎ در‏‎ موتورها ، ‏‎ از‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎ كلي‌‏‎ توليد‏‎.گرفته‌اند‏‎ قرار‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ شروع‌‏‎ ميلادي‌‏‎ ‎‏‏2004‏‎
ديچلند 1998‏‎ مجله‌‏‎:‎منبع‌‏‎
هاشمي‌نسب‏‎ پدرام‌‏‎:‎ترجمه‌‏‎

© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.
Web design and hosting by Hamshahri Computer Center.