شماره‌ 1776‏‎ ‎‏‏،‏‎25 February 1999 اسفند 1377 ، ‏‎ پنج‌شنبه‌ 6‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Environment
Articles
Last Page
موتورسواران‌‏‎ پياپي‌‏‎ بار‏‎ چهار‏‎
مسلح‌ستادهاي‌انتخاباتي‌‏‎
رگبار‏‎ به‌‏‎ را‏‎ سازندگي‌‏‎ كارگزاران‌‏‎
بستند‏‎

مانع‌‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ ماموران‌‏‎
ائتلاف‌‏‎ نامزدهاي‌‏‎ تبليغات‌‏‎
شدند‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎

با‏‎ سازندگي‌‏‎ كارگزاران‌‏‎ حزب‏‎
مهاجمان‌‏‎ حمله‌‏‎ بيانيه‌‏‎ صدور‏‎
كرد‏‎ محكوم‌‏‎ را‏‎ مسلح‌‏‎

مديران‌‏‎ از‏‎ جمعي‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎
سردبيران‌‏‎ و‏‎ مسئول‌‏‎
رهبر‏‎ دانشجويي‌‏‎ نشريات‌‏‎
مشروعيت‌‏‎ پايه‌‏‎ را‏‎ انقلاب ، مردم‌‏‎
خواندند‏‎ حكومت‌‏‎

موسوي‌‏‎ و‏‎ راه‌چمني‌‏‎ مشترك‌‏‎ نامه‌‏‎
وزير‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ اجاق‌‏‎
صلاحيت‌‏‎ رد‏‎ شايعه‌‏‎ به‌‏‎ مردم‌‏‎ :كشور‏‎
نكنند‏‎ اعتنا‏‎ شوراها‏‎ نامزدهاي‌‏‎
دهند‏‎ راي‌‏‎ مايلند‏‎ كس‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ و‏‎

براي‌‏‎ خاتمي‌‏‎ دولت‌‏‎ برنامه‌‏‎ آغاز‏‎
مردم‌‏‎ به‌‏‎ قدرت‌‏‎ واگذاري‌‏‎

رئيس‌‏‎ براي‌‏‎ نامه‌اي‌‏‎ ارسال‌‏‎ با‏‎
به‌‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ مجلس‌‏‎
موحدي‌‏‎ خودسرانه‌‏‎ اقدام‌هاي‌‏‎
كردند‏‎ اعتراض‌‏‎ ساوجي‌‏‎

چهره‌هاي‌‏‎ حضور‏‎ آماري‌‏‎ بررسي‌‏‎
گروههاي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ شاخص‌‏‎
در‏‎ آنها‏‎ از‏‎ كننده‌‏‎ حمايت‌‏‎
شوراها‏‎ انتخابات‌‏‎

وزير‏‎ معرفي‌‏‎ هنگام‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
دولت‌ ، ‏‎ :مجلس‌‏‎ به‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ جديد‏‎
نيرومند‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ نظام‌‏‎ خواستار‏‎
رعبآور‏‎ پليسي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ نه‌‏‎ است‌‏‎

روابط‏‎ گسترش‌‏‎ خواستار‏‎ اردن‌‏‎ شاه‌‏‎
شد‏‎ ايران‌‏‎ با‏‎

در‏‎ اصلاحات‌‏‎ وعده‌‏‎ با‏‎ يونسي‌‏‎ علي‌‏‎
مجلس‌‏‎ از‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎
گرفت‌‏‎ اعتماد‏‎ راي‌‏‎

است‌‏‎ اين‌‏‎ جرم‌‏‎

پياپي‌موتورسواران‌‏‎ بار‏‎ چهار‏‎
مسلح‌ستادهاي‌انتخاباتي‌‏‎
رگبار‏‎ به‌‏‎ سازندگي‌را‏‎ كارگزاران‌‏‎
بستند‏‎

مهاجمان‌‏‎ حمله‌‏‎ بيانيه‌‏‎ صدور‏‎ با‏‎ سازندگي‌‏‎ كارگزاران‌‏‎ حزب‏‎ *
كرد‏‎ محكوم‌‏‎ را‏‎ مسلح‌‏‎
نوبت‌‏‎ چند‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ شامگاه‌‏‎ مسلح‌‏‎ موتورسواران‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
منطقه‌اي‌‏‎ دفتر‏‎ چند‏‎ و‏‎ سازندگي‌‏‎ كارگزاران‌‏‎ حزب‏‎ مركزي‌‏‎ ستاد‏‎
.بستند‏‎ رگبار‏‎ به‌‏‎ حزبرا‏‎ اين‌‏‎
:گفت‌‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ به‌‏‎ ديشب‏‎ كارگزاران‌‏‎ اعضاء‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
گرم‌‏‎ سلاح‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ مسلح‌‏‎ و‏‎ نفره‌‏‎ دو‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ موتورسواران‌‏‎
مركزي‌‏‎ ستاد‏‎ دفتر‏‎ به‌‏‎ بار‏‎ چهار‏‎ دست‌كم‌‏‎ شب‏‎ ساعت‌ 9‏‎ تا‏‎ بودند ، ‏‎
عضو‏‎ اين‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎.‎كردند‏‎ حمله‌‏‎ مسلحانه‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ كارگزاران‌‏‎
به‌قدري‌‏‎ شده‌‏‎ شليك‌‏‎ گلوله‌هاي‌‏‎ تعداد‏‎ و‏‎ حمله‌‏‎ شدت‌‏‎ كارگزاران‌‏‎
كاركنان‌‏‎ از‏‎ تعدادي‌‏‎ و‏‎ شكست‌‏‎ ساختمان‌‏‎ شيشه‌هاي‌‏‎ بيشتر‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎
.شدند‏‎ عصبي‌‏‎ شوك‌هاي‌‏‎ دچار‏‎ دختران‌‏‎ و‏‎ زنان‌‏‎ به‌ويژه‌‏‎ ستاد‏‎
اين‌‏‎ مركزي‌‏‎ ستاد‏‎ ساختمان‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ كارگزاران‌‏‎ انتخابات‌‏‎ ستاد‏‎
.است‌‏‎ واقع‌‏‎ گرفت‌ ، ‏‎ قرار‏‎ تهاجم‌‏‎ مورد‏‎ كه‌‏‎ حزب‏‎
دست‌‏‎ در‏‎ دقيقي‌‏‎ اطلاع‌‏‎ كارگزاران‌‏‎ منطقه‌اي‌‏‎ دفاتر‏‎ به‌‏‎ حمله‌‏‎ از‏‎
تهاجم‌‏‎ با‏‎ تهاجم‌‏‎ نوع‌‏‎ حاكيست‌‏‎ اوليه‌‏‎ گزارش‌هاي‌‏‎ اما‏‎ نيست‌‏‎
داشته‌‏‎ زيادي‌‏‎ شباهت‌‏‎ حزب‏‎ اين‌‏‎ مركزي‌‏‎ دفتر‏‎ به‌‏‎ ديروز‏‎ شامگاه‌‏‎
.است‌‏‎

مانع‌‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ ماموران‌‏‎
ائتلاف‌‏‎ نامزدهاي‌‏‎ تبليغات‌‏‎
شدند‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎


فعاليت‌‏‎ مانع‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ انتخابات‌‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ ماموران‌‏‎
امام‌‏‎ خط‏‎ گروههاي‌‏‎ ائتلاف‌‏‎ ستاد‏‎ تبليغاتي‌‏‎ فعالان‌‏‎ از‏‎ تعدادي‌‏‎
بازداشت‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ (‎خرداد‏‎ دوم‌‏‎ جبهه‌‏‎ مدافعين‌‏‎)‎
.كردند‏‎
انجمن‌‏‎ اعضاي‌‏‎ از‏‎ تعدادي‌‏‎ ديروز‏‎ صبح‌‏‎ واصله‌‏‎ گزارش‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ بنا‏‎
ائتلاف‌‏‎ كانديداهاي‌‏‎ پوستر‏‎ نصب‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ اسلامي‌‏‎
افراد‏‎ تبليغ‌‏‎ بهانه‌‏‎ به‌‏‎ بودند‏‎ امام‌‏‎ خط‏‎ گروههاي‌‏‎ بزرگ‌‏‎
معرفي‌‏‎ پاسگاه‌‏‎ به‌‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ ماموران‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ ردصلاحيت‌شده‌‏‎
در‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ ماموران‌‏‎ ديگر‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎ بنا‏‎ همچنين‌‏‎.‎شدند‏‎
ائتلاف‌‏‎ تبليغاتي‌‏‎ دست‌اندركاران‌‏‎ فعاليت‌‏‎ ادامه‌‏‎ از‏‎ روز‏‎ همان‌‏‎
بعمل‌‏‎ ممانعت‌‏‎ قدس‌‏‎ شهرك‌‏‎ در‏‎ مستقر‏‎ امام‌‏‎ خط‏‎ گروههاي‌‏‎ بزرگ‌‏‎
بر‏‎ و‏‎ ستاد‏‎ مسئولين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ مراجعه‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎ آوردند‏‎
مورد‏‎ كانديداي‌‏‎ پانزده‌‏‎ براي‌‏‎ تبليغاتي‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ عهده‌گرفتن‌‏‎
.شد‏‎ منتقل‌‏‎ پاسگاه‌‏‎ به‌‏‎ وي‌‏‎ امام‌‏‎ خط‏‎ گروههاي‌‏‎ حمايت‌‏‎
نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ ماموران‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ افرادي‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ طول‌‏‎ در‏‎
بارها‏‎ بودند‏‎ بي‌سيم‌‏‎ به‌‏‎ مجهز‏‎ "اكثرا‏‎ و‏‎ مي‌كردند‏‎ معرفي‌‏‎
امام‌‏‎ خط‏‎ گروههاي‌‏‎ ائتلاف‌‏‎ تبليغاتي‌‏‎ فعاليت‌‏‎ از‏‎ كردند‏‎ تلاش‌‏‎
.آورند‏‎ بعمل‌‏‎ ممانعت‌‏‎
تاييد‏‎ بحث‌‏‎ مورد‏‎ كانديداهاي‌‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ اعلام‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎
.مي‌باشند‏‎ شوراها‏‎ انتخاباتي‌‏‎ نامزدهاي‌‏‎ جزء‏‎ و‏‎ شده‌اند‏‎

با‏‎ سازندگي‌‏‎ كارگزاران‌‏‎ حزب‏‎
مهاجمان‌‏‎ حمله‌‏‎ بيانيه‌‏‎ صدور‏‎
كرد‏‎ محكوم‌‏‎ را‏‎ مسلح‌‏‎


حزب‏‎ مركزي‌‏‎ ستاد‏‎ به‌‏‎ پياپي‌‏‎ تهاجم‌هاي‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
نقطه‌‏‎ چند‏‎ در‏‎ حزب‏‎ اين‌‏‎ انتخابي‌‏‎ دفاتر‏‎ و‏‎ سازندگي‌‏‎ كارگزاران‌‏‎
تروريستي‌‏‎ تهاجم‌‏‎ اين‌‏‎ بيانيه‌اي‌‏‎ صدور‏‎ با‏‎ كارگزاران‌‏‎ ديگر ، ‏‎
:است‌‏‎ زير‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ بيانيه‌‏‎ متن‌‏‎.كردند‏‎ محكوم‌‏‎ را‏‎
شيوه‌اي‌‏‎ با‏‎ مسلح‌‏‎ طلب‏‎ خشونت‌‏‎ گروهي‌‏‎ اسفندماه‌‏‎ پنجم‌‏‎ شامگاه‌‏‎
مركزي‌‏‎ ستاد‏‎ به‌‏‎ -‎ گذشته‌‏‎ از‏‎ گستاخانه‌تر‏‎ اما‏‎ - آشنا‏‎
حزب‏‎ اين‌‏‎ انتخاباتي‌‏‎ تبليغات‌‏‎ دفتر‏‎ و‏‎ سازندگي‌‏‎ كارگزاران‌‏‎
.بردند‏‎ يورش‌‏‎
ظاهرا‏‎ كه‌‏‎ سازندگي‌‏‎ كارگزاران‌‏‎ ستاد‏‎ به‌‏‎ مسلح‌‏‎ مهاجمان‌‏‎ حمله‌‏‎
مشاركت‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ ترويج‌‏‎ مهاجمين‌ ، ‏‎ نظر‏‎ از‏‎ آنها‏‎ گناه‌‏‎ بزرگترين‌‏‎
ملت‌‏‎ آحاد‏‎ همه‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ خطري‌‏‎ است‌ ، ‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ نظر‏‎ مورد‏‎
مقابله‌‏‎ براي‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ به‌‏‎ وفادار‏‎ نيروهاي‌‏‎ بويژه‌‏‎ ايران‌‏‎
خشونت‌ ، ‏‎ بحران‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌رود‏‎ آن‌‏‎ بيم‌‏‎ نينديشند ، ‏‎ چاره‌اي‌‏‎ آن‌‏‎ با‏‎
را‏‎ خود‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ كه‌‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎ زيرا‏‎.‎سربرآورد‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎
آماده‌‏‎ مدني‌‏‎ مسئوليت‌پذيري‌‏‎ و‏‎ مشاركت‌‏‎ حماسه‌‏‎ بزرگترين‌‏‎ براي‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌رسد‏‎ ذهن‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ گماني‌‏‎ نخستين‌‏‎ مي‌كند ، ‏‎
از‏‎ برآمده‌‏‎ دولت‌‏‎ و‏‎ ملت‌‏‎ اراده‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ تمكين‌‏‎ بناي‌‏‎ مهاجمين‌‏‎
.بكوبند‏‎ جنگ‌‏‎ طبل‌‏‎ بر‏‎ همچنان‌‏‎ كه‌‏‎ مصرند‏‎ و‏‎ ندارند‏‎ را‏‎ آن‌‏‎
است‌ ، ‏‎ ايران‌‏‎ آزاديخواه‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ همه‌‏‎ اميد‏‎ مايه‌‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎ اما‏‎
عصر‏‎ در‏‎ انقلاب‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ انكارناپذير‏‎ واقعيت‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎
;شكل‌گيري‌اند‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ مدني‌‏‎ نهادهاي‌‏‎ گرفته‌ ، ‏‎ قرار‏‎ تثبيت‌‏‎
با‏‎ مقابله‌‏‎ رابراي‌‏‎ خود‏‎ خلل‌ناپذير‏‎ اراده‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
حماسه‌‏‎ اينكه‌‏‎ آخر‏‎ دست‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ داده‌‏‎ نشان‌‏‎ خشونت‌طلبي‌‏‎ هرگونه‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ شگرف‌‏‎ چنان‌‏‎ (‎شوراها‏‎ انتخابات‌‏‎)‎ اسفندماه‌‏‎ هفتم‌‏‎ روز‏‎
را‏‎ آن‌‏‎ متوقف‌كردن‌‏‎ ياراي‌‏‎ حقير‏‎ و‏‎ مذبوحانه‌‏‎ حركات‌‏‎ اين‌‏‎
.ندارند‏‎
و‏‎ متعال‌‏‎ خداوند‏‎ به‌‏‎ اتكال‌‏‎ با‏‎ سازندگي‌‏‎ كارگزاران‌‏‎ بنابراين‌ ، ‏‎
حركات‌ ، ‏‎ اينگونه‌‏‎ مي‌دارد‏‎ اعلام‌‏‎ مردمي‌‏‎ حمايت‌هاي‌‏‎ پشتگرمي‌‏‎ به‌‏‎
مدني‌‏‎ جامعه‌‏‎ تحقق‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ آنها‏‎ قانوني‌‏‎ فعاليتهاي‌‏‎ مانع‌‏‎
فشارها ، ‏‎ اين‌‏‎ همه‌‏‎ رغم‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ نخواهد‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ نظر‏‎ مورد‏‎
در‏‎ شركت‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ بزرگ‌‏‎ ملت‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ اسفند ، ‏‎ هفتم‌‏‎ روز‏‎
گوشزد‏‎ خشونت‌طلبان‌ ، ‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ واقعيت‌‏‎ شوراها ، ‏‎ انتخابات‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎
سازندگي‌‏‎ كارگزاران‌‏‎ حزب‏‎ سياسي‌‏‎ دفتر‏‎

مديران‌‏‎ از‏‎ جمعي‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎
سردبيران‌‏‎ و‏‎ مسئول‌‏‎
رهبر‏‎ نشريات‌دانشجويي‌‏‎
مشروعيت‌‏‎ پايه‌‏‎ را‏‎ انقلاب ، مردم‌‏‎
خواندند‏‎ حكومت‌‏‎

مردم‌محوري‌‏‎ انديشه‌‏‎ با‏‎ خدامحوري‌‏‎ انديشه‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ تفكر‏‎ در‏‎
كاره‌‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ اصل‌‏‎ مردم‌‏‎ ديني‌‏‎ حكومت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ هيچ‌منافاتي‌‏‎
هستند‏‎
در‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎
دانشجويي‌‏‎ نشريات‌‏‎ دبيران‌‏‎ سر‏‎ و‏‎ مسئول‌‏‎ مديران‌‏‎ از‏‎ ديدارجمعي‌‏‎
در‏‎ آن‌‏‎ نقش‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراهاي‌‏‎ اهميت‌انتخابات‌‏‎ بر‏‎ ايشان‌‏‎ با‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ خواستند‏‎ ازمردم‌‏‎ و‏‎ كردند‏‎ تاكيد‏‎ كشور‏‎ امور‏‎ پيشرفت‌‏‎
وعلاقه‌مند‏‎ دلسوز‏‎ متدين‌ ، ‏‎ كاردان‌ ، ‏‎ افراد‏‎ به‌‏‎ انتخابات‌‏‎ اين‌‏‎
.دهند‏‎ راي‌‏‎ مردم‌‏‎ مصالح‌‏‎ به‌‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ مسئول‌‏‎ مدير‏‎ سئوال‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
اسلامي‌‏‎ شوراهاي‌‏‎ انتخابات‌‏‎ اهميت‌‏‎ مورد‏‎ دانشجويي‌در‏‎ نشريات‌‏‎
قانون‌‏‎ اگر‏‎:خويش‌فرمودند‏‎ سرنوشت‌‏‎ تعيين‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ نقش‌‏‎ و‏‎
شود ، فرآورده‌‏‎ اجرا‏‎ دقيقي‌‏‎ و‏‎ درست‌‏‎ نحو‏‎ به‌‏‎ شوراها‏‎ انتخابات‌‏‎
.داشت‌‏‎ خواهد‏‎ ملت‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ براي‌‏‎ شيريني‌‏‎ و‏‎ مفيد‏‎ بسيار‏‎
يا‏‎ شهري‌‏‎ زندگي‌‏‎ امور‏‎ اداره‌‏‎ براي‌‏‎ مردم‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ مهم‌‏‎
برگزينند‏‎ شناخت‌‏‎ براساس‌‏‎ را‏‎ بتوانندافرادي‌‏‎ خود‏‎ روستايي‌‏‎
هم‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ خواهد‏‎ كشوركمك‌‏‎ امور‏‎ پيشرفت‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ زيرا‏‎
ساخت‌و‏‎ خواهد‏‎ آشنا‏‎ آنهاست‌‏‎ عهده‌‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ وظايفي‌‏‎ با‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎
.مي‌گردد‏‎ باز‏‎ مردم‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ مستقيما‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎ سود‏‎ البته‌‏‎
دقيق‌‏‎ رعايت‌‏‎ برضرورت‌‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ حضرت‌آيت‌الله‌‏‎
:فرمودند‏‎ شوراها‏‎ انتخابات‌‏‎ به‌‏‎ مقررات‌مربوط‏‎ و‏‎ قوانين‌‏‎
در‏‎ اميال‌‏‎ و‏‎ نگذاشتن‌سلايق‌‏‎ تاثير‏‎ و‏‎ قانون‌‏‎ از‏‎ تخطي‌نكردن‌‏‎
و‏‎ دولت‌‏‎ برعهده‌‏‎ سراسري‌‏‎ و‏‎ بزرگ‌‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ اجراي‌‏‎ روند‏‎
تكيه‌‏‎ با‏‎ نامزدها‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ صحيح‌‏‎ تشخيص‌‏‎ و‏‎ مسئولين‌است‌‏‎
و‏‎ تقوا‏‎ دلسوزي‌ ، ‏‎ كارداني‌ ، تدين‌ ، ‏‎ مانند‏‎ معيارهايي‌‏‎ بر‏‎
مردم‌بايد‏‎.‎است‌‏‎ مردم‌‏‎ عهده‌‏‎ بر‏‎ جامعه‌‏‎ مصالح‌‏‎ به‌‏‎ علاقه‌مندي‌‏‎
انتخابات‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ تحقيق‌‏‎ بدقت‌‏‎ نامزدها‏‎ مورد‏‎ در‏‎
قرار‏‎ شهرت‌‏‎ و‏‎ مقام‌‏‎ و‏‎ نان‌‏‎ و‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ براي‌‏‎ وسيله‌اي‌‏‎ را‏‎
اهل‌‏‎ كه‌‏‎ برگزينند‏‎ را‏‎ صالحي‌‏‎ وافراد‏‎ ندهند‏‎ راي‌‏‎ داده‌اند‏‎
.ندوخته‌اند‏‎ كيسه‌اي‌‏‎ خود‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ نيستند‏‎ خودنمائي‌‏‎
در‏‎ مردم‌‏‎ جايگاه‌‏‎ و‏‎ نقش‌‏‎ بيان‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
خدامحوري‌‏‎ انديشه‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ تفكر‏‎ در‏‎:اسلامي‌فرمودند‏‎ نظام‌‏‎
ديني‌‏‎ حكومت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ هيچ‌منافاتي‌‏‎ مردم‌محوري‌‏‎ انديشه‌‏‎ با‏‎
.هستند‏‎ كاره‌‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ اصل‌‏‎ مردم‌‏‎
تحقق‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ تدين‌‏‎ معناي‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ ديني‌‏‎ حكومت‌‏‎ تشكيل‌‏‎
احكام‌‏‎ بر‏‎ مبتني‌‏‎ كه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ حكومت‌‏‎ در‏‎ است‌و‏‎ آنان‌‏‎ خواست‌‏‎
است‌ ، ‏‎ مهم‌‏‎ بسيار‏‎ و‏‎ مردم‌برجسته‌‏‎ نقش‌‏‎ است‌‏‎ الهي‌‏‎ تعاليم‌‏‎ و‏‎ ديني‌‏‎
را‏‎ او‏‎ نكنندو‏‎ بيعت‌‏‎ اسلامي‌‏‎ حاكم‌‏‎ با‏‎ مردم‌‏‎ اگر‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ بنا‏‎
ممكن‌‏‎ مگر‏‎ باشد ، ‏‎ هم‌‏‎ (‎ع‌‏‎) علي‌‏‎ اميرالمومنين‌‏‎ چه‌‏‎ اگر‏‎ نخواهند‏‎
اعتقاد‏‎ و‏‎ ايمان‌‏‎ و‏‎ نخواهند‏‎ مردم‌‏‎ تا‏‎ و‏‎ بيايد‏‎ كار‏‎ برسر‏‎ است‌‏‎
.بود‏‎ نخواهد‏‎ امري‌ممكن‌‏‎ چنين‌‏‎ باشند‏‎ نداشته‌‏‎
قدرت‌‏‎ و‏‎ حاكميت‌‏‎ اصلي‌‏‎ تكيه‌گاه‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
خواست‌ ، ‏‎:‎وفرمودند‏‎ دانستند‏‎ خود‏‎ تامين‌اهداف‌‏‎ براي‌‏‎ دين‌‏‎
حكومت‌‏‎ اصلي‌‏‎ پايه‌‏‎ عواطف‌آنان‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ ايمان‌‏‎ و‏‎ اراده‌‏‎
اين‌مهم‌ ، ‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ ما‏‎ و‏‎ است‌‏‎ اسلامي‌‏‎
و‏‎ معقول‌‏‎ شكل‌‏‎ به‌‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ در‏‎ و‏‎ داريم‌‏‎ اعتقاد‏‎
تبديل‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ گنجانده‌‏‎ وقانوني‌‏‎ منطقي‌‏‎
نشده‌‏‎ حل‌‏‎ ممكن‌‏‎ وجه‌‏‎ بهترين‌‏‎ به‌‏‎ قابل‌اجرا‏‎ قانون‌‏‎ به‌‏‎ تفكر‏‎ يك‌‏‎
.است‌‏‎
مشروعيت‌‏‎ پايه‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ مردم‌‏‎ از‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎
اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ اساسي‌‏‎ درقانون‌‏‎:‎فرمودند‏‎ و‏‎ يادكردند‏‎ حكومت‌‏‎
همه‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ قدرت‌‏‎ توزيع‌‏‎ وصحيح‌ ، ‏‎ منطقي‌‏‎ نحوي‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎
مردم‌‏‎ آراء‏‎ با‏‎ غيرمستقيم‌‏‎ و‏‎ مستقيم‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ قدرت‌‏‎ مراكز‏‎
تصميم‌گيرنده‌‏‎ و‏‎ تعيين‌كننده‌‏‎ مردم‌‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎ و‏‎ دارند‏‎ ارتباط‏‎
.هستند‏‎ اصلي‌‏‎
در‏‎ ديگري‌‏‎ سئوال‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
شوراها‏‎ انتخابات‌‏‎ نامزدهاي‌‏‎ انجام‌تبليغات‌‏‎ چگونگي‌‏‎ مورد‏‎
كار‏‎ آن‌ ، ‏‎ اسلامي‌‏‎ و‏‎ وانساني‌‏‎ صحيح‌‏‎ مفهوم‌‏‎ به‌‏‎ تبليغ‌‏‎:‎فرمودند‏‎
دنياي‌غرب ، ‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ رايج‌‏‎ معناي‌‏‎ به‌‏‎ تبليغ‌‏‎ اما‏‎ است‌‏‎ لازمي‌‏‎
تحت‌‏‎ براي‌‏‎ روانشناسي‌‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ شيوه‌هاي‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ يعني‌‏‎
مانع‌‏‎ كه‌‏‎ گونه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ مردم‌‏‎ اذهان‌‏‎ و‏‎ افكار‏‎ قراردادن‌‏‎ تاثير‏‎
منطق‌‏‎ و‏‎ اسلام‌‏‎ نظر‏‎ برخلاف‌‏‎ شود ، قطعا‏‎ آنان‌‏‎ تعقل‌‏‎ و‏‎ تفكر‏‎ از‏‎
.يم‌‏‎ نمي‌پذير‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ ما‏‎ و‏‎ است‌‏‎ اسلامي‌‏‎ صحيح‌‏‎
در‏‎ كشور‏‎ مطبوعات‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ مخرب‏‎ تاثير‏‎ بر‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
و‏‎ كردند‏‎ تاكيد‏‎ غربي‌‏‎ شيوه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ تبليغات‌‏‎ شكل‌گيري‌‏‎ زمينه‌‏‎
تبليغات‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ گناه‌‏‎ بخشي‌از‏‎ ترديد‏‎ بدون‌‏‎:‎فرمودند‏‎
كه‌مسئوليت‌‏‎ است‌‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ دوش‌‏‎ بر‏‎ غيراسلامي‌‏‎ و‏‎ نادرست‌‏‎
محض‌‏‎ سياسي‌‏‎ هدف‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ نيستند‏‎ قائل‌‏‎ خود‏‎ براي‌‏‎ مردمي‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎
تبليغ‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ غلط‏‎ تبليغاتي‌‏‎ روشهاي‌‏‎ اين‌‏‎ كنند ، ‏‎ دنبال‌مي‌‏‎ را‏‎
در‏‎ تا‏‎ شود‏‎ تفهيم‌‏‎ و‏‎ تبيين‌‏‎ وواضح‌‏‎ علني‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ صحيح‌‏‎
.شود‏‎ تبديل‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ به‌‏‎ جامعه‌‏‎

موسوي‌‏‎ و‏‎ راه‌چمني‌‏‎ مشترك‌‏‎ نامه‌‏‎
وزير‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ اجاق‌‏‎
صلاحيت‌‏‎ رد‏‎ شايعه‌‏‎ به‌‏‎ مردم‌‏‎ :كشور‏‎
نكنند‏‎ اعتنا‏‎ شوراها‏‎ نامزدهاي‌‏‎
دهند‏‎ راي‌‏‎ مايلند‏‎ كس‌‏‎ هر‏‎ وبه‌‏‎


اعضاي‌‏‎ اجاق‌‏‎ موسوي‌‏‎ مجتبي‌‏‎ و‏‎ راه‌چمني‌‏‎ محمد‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
دو‏‎ انتشار‏‎ با‏‎ شوراها‏‎ انتخابات‌‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎ مركزي‌‏‎ هيات‌‏‎
:كردند‏‎ اعلام‌‏‎ كشور ، ‏‎ وزير‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ مشترك‌‏‎ بيانيه‌‏‎
تهران‌‏‎ انتخابات‌‏‎ نامزدهاي‌‏‎ از‏‎ شماري‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ رد‏‎ شايعه‌‏‎ مردم‌‏‎
كسي‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ راي‌‏‎ صندوق‌هاي‌‏‎ پاي‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ با‏‎ و‏‎ نگيرند‏‎ جدي‌‏‎ را‏‎
.دهند‏‎ راي‌‏‎ مايلند‏‎ كه‌‏‎
مردم‌‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ نظارت‌‏‎ مركزي‌‏‎ هيات‌‏‎ عضو‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ بيانيه‌‏‎ در‏‎
:است‌‏‎ آمده‌‏‎
بزرگ‌‏‎ تهران‌‏‎ انقلابي‌‏‎ و‏‎ شريف‌‏‎ مردم‌‏‎
ازاعضاء‏‎ بعضي‌‏‎ غيرقانوني‌‏‎ اظهارات‌‏‎ به‌دليل‌‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ نظر‏‎
اذهان‌‏‎ در‏‎ شبهاتي‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ انتخابات‌‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎ مركزي‌‏‎ هيات‌‏‎
صلاحيت‌‏‎ رد‏‎ يا‏‎ تاييد‏‎ مورد‏‎ در‏‎ تهراني‌‏‎ ازشهروندان‌‏‎ تعدادي‌‏‎
گرديده‌‏‎ ايجاد‏‎ تهران‌‏‎ شوراي‌شهر‏‎ در‏‎ عضويت‌‏‎ داوطلبان‌‏‎ از‏‎ بعضي‌‏‎
ديديم‌‏‎ لازم‌‏‎ نظارت‌‏‎ مركزي‌‏‎ هيات‌‏‎ عضو‏‎ دو‏‎ ما‏‎ بدينوسيله‌‏‎ باشد ، ‏‎
در‏‎ شوراها‏‎ انتخابات‌‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎ مركزي‌‏‎ هيات‌‏‎ كه‌‏‎ نمائيم‌‏‎ اعلام‌‏‎
داوطلبين‌‏‎ از‏‎ هيچيك‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ خود‏‎ (‎نفره‌‏‎ جلسات‌ 4‏‎) رسمي‌‏‎ جلسات‌‏‎
تهران‌‏‎ شهرستان‌‏‎ انتخابات‌‏‎ اجرايي‌‏‎ هيات‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ تاييد‏‎
و‏‎ است‌‏‎ ننموده‌‏‎ رد‏‎ انتخابات‌‏‎ قانون‌‏‎ ماده‌ 59‏‎ استناد‏‎ به‌‏‎ را‏‎
يك‌‏‎ نظارت‌‏‎ مركزي‌‏‎ هيات‌‏‎ در‏‎ محترم‌‏‎ همكاران‌‏‎ از‏‎ بعضي‌‏‎ اظهارات‌‏‎
هيات‌‏‎ با‏‎ ارتباطي‌‏‎ و‏‎ مي‌گردد‏‎ تلقي‌‏‎ شخصي‌‏‎ اقدام‌‏‎ و‏‎ اظهارنظر‏‎
به‌‏‎ متعلق‌‏‎ مصوبات‌‏‎ وقتي‌‏‎ زيرا‏‎ نمي‌كند ، ‏‎ پيدا‏‎ نظارت‌‏‎ مركزي‌‏‎
در‏‎ قانون‌‏‎ ماده‌ 60‏‎ استناد‏‎ به‌‏‎ تصميمات‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مركزي‌‏‎ هيات‌‏‎
و‏‎ مطرح‌‏‎ است‌‏‎ نفر‏‎ حضور 4‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ مركزي‌‏‎ هيات‌‏‎ رسمي‌‏‎ جلسات‌‏‎
جلسه‌‏‎ در‏‎ نظارت‌‏‎ مركزي‌‏‎ هيات‌‏‎ تاكنون‌‏‎ آنكه‌‏‎ حال‌‏‎ گردد ، ‏‎ تصويب‏‎
كليه‌‏‎ نامزدي‌‏‎ لذا‏‎.‎است‌‏‎ نگرفته‌‏‎ را‏‎ تصميمي‌‏‎ چنين‌‏‎ خود‏‎ رسمي‌‏‎
اعلام‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ اسامي‌‏‎ تهران‌‏‎ محترم‌‏‎ كه‌فرمانداري‌‏‎ افرادي‌‏‎
راحت‌‏‎ خيال‌‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ شريف‌‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ قانوني‌‏‎ نموده‌‏‎
و‏‎ دهند‏‎ راي‌‏‎ باشند‏‎ داشته‌‏‎ دوست‌‏‎ كه‌‏‎ كسي‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ مي‌توانند‏‎
هيات‌‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ منبعد‏‎ كه‌‏‎ هم‌‏‎ مكاتبه‌اي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ اظهارنظر‏‎ هرگونه‌‏‎
پذيرد‏‎ صورت‌‏‎ مركزي‌‏‎ هيات‌‏‎ رسمي‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ تصويب‏‎ بدون‌‏‎ و‏‎ مركزي‌‏‎
.ندارد‏‎ اعتبار‏‎ و‏‎ است‌‏‎ قانوني‌‏‎ وجاهت‌‏‎ فاقد‏‎
چنين‌‏‎ نيز‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ به‌‏‎ اجاق‌‏‎ موسوي‌‏‎ و‏‎ راه‌چمني‌‏‎ نامه‌‏‎ در‏‎
نموده‌ايم‌ ، ‏‎ اعلام‌‏‎ "مكررا‏‎ هم‌‏‎ "قبلا‏‎ كه‌‏‎ همانگونه‌‏‎:است‌‏‎ آمده‌‏‎
قانون‌‏‎ ماده‌ 60‏‎ براساس‌‏‎ مي‌رساند‏‎ استحضار‏‎ به‌‏‎ بدينوسيله‌‏‎
حداقل‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ نظارت‌‏‎ مركزي‌‏‎ هيات‌‏‎ جلسات‌‏‎ شوراها ، ‏‎ انتخابات‌‏‎
با‏‎ تصميمات‌‏‎ و‏‎ مي‌يابد‏‎ رسميت‌‏‎ مركزي‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاء‏‎ از‏‎ نفر‏‎ ‎‏‏4‏‎
و‏‎ است‌‏‎ معتبر‏‎ هيات‌‏‎ (‎نفره‌‏‎ جلسه‌ 4‏‎) رسمي‌‏‎ جلسه‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ راي‌ 3‏‎
هيات‌‏‎ رسمي‌‏‎ جلسه‌‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ نظارت‌‏‎ مركزي‌‏‎ هيات‌‏‎
اعلام‌‏‎ فوق‌‏‎ موارد‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ لذا‏‎ باشد ، ‏‎ داشته‌‏‎ مصوباتي‌‏‎
رسمي‌‏‎ جلسات‌‏‎ از‏‎ يك‌‏‎ هيچ‌‏‎ در‏‎ نظارت‌‏‎ مركزي‌‏‎ هيات‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌گردد‏‎
تهران‌‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ در‏‎ عضويت‌‏‎ داوطلبين‌‏‎ از‏‎ تعدادي‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ خود‏‎
و‏‎ است‌‏‎ نكرده‌‏‎ رد‏‎ است‌ ، ‏‎ آن‌‏‎ مدعي‌‏‎ ساوجي‌‏‎ موحدي‌‏‎ آقاي‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎
يا 3‏‎ ساوجي‌‏‎ موحد‏‎ آقاي‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ صلاحيت‌‏‎ رد‏‎ اختيار‏‎
آقاي‌‏‎ اقدامات‌‏‎ و‏‎ واظهارات‌‏‎ است‌‏‎ نداده‌‏‎ هيات‌‏‎ ديگر‏‎ عضو‏‎ نفر‏‎
فاقد‏‎ و‏‎ قانون‌‏‎ با‏‎ مغاير‏‎ رابطه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ ساوجي‌‏‎ موحدي‌‏‎
آينده‌‏‎ در‏‎ نامبرده‌‏‎ كه‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ اقداماتي‌‏‎ و‏‎ مي‌دانيم‌‏‎ اعتبار‏‎
(نفره‌‏‎ جلسه‌ 4‏‎)‎ نظارت‌‏‎ مركزي‌‏‎ هيات‌‏‎ رسمي‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ تصويب‏‎ بدون‌‏‎
.بود‏‎ نخواهد‏‎ برخوردار‏‎ قانوني‌‏‎ اعتبار‏‎ از‏‎ دهد‏‎ انجام‌‏‎

براي‌‏‎ خاتمي‌‏‎ دولت‌‏‎ برنامه‌‏‎ آغاز‏‎
مردم‌‏‎ به‌‏‎ قدرت‌‏‎ واگذاري‌‏‎

و‏‎ آغاز‏‎ فردا‏‎ صبح‌‏‎ ساعت‌ 8‏‎ از‏‎ شوراها‏‎ انتخابات‌‏‎ گيري‌‏‎ راي‌‏‎ *
‎‏‏، احتمال‌‏‎ نياز‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ خواهد‏‎ ادامه‌‏‎ ساعت‌ 18‏‎ تا‏‎
دارد‏‎ وجود‏‎ آن‌‏‎ تمديد‏‎
مي‌‏‎ باشند‏‎ داشته‌‏‎ سن‌‏‎ سال‌‏‎ اسفند 15‏‎ هفتم‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ هموطناني‌‏‎ *
كنند‏‎ شركت‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ توانند‏‎
انتخابات‌‏‎ بزرگترين‌‏‎ استقبال‌‏‎ به‌‏‎ فردا‏‎ ايران‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
.رفت‌‏‎ خواهد‏‎ كشور‏‎ اخير‏‎ بيست‌سال‌‏‎
شهرستانها‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ سطح‌‏‎ از‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
داوطلبان‌‏‎ تبليغاتي‌‏‎ مهلت‌‏‎ هفته‌‏‎ يك‌‏‎ گذشت‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ سرانجام‌‏‎
فضاي‌‏‎ بر‏‎ سكوت‌‏‎ (پنجشنبه‌‏‎) امروز‏‎ شوراها ، ‏‎ انتخابات‌‏‎
تا‏‎ افكند‏‎ خواهد‏‎ سايه‌‏‎ داوطلبان‌‏‎ تبليغاتي‌‏‎ فعاليتهاي‌‏‎
تبليغات‌‏‎ اين‌‏‎ نتايج‌‏‎ از‏‎ بهره‌گيري‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ سراسر‏‎ شهروندان‌‏‎
كنند‏‎ انتخاب‏‎ و‏‎ شناسايي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ نظر‏‎ مورد‏‎ نامزدهاي‌‏‎ بتوانند‏‎
شوراهاي‌‏‎ روانه‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ راي‌‏‎ صندوقهاي‌‏‎ پاي‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ با‏‎ و‏‎
.نمايند‏‎ روستا‏‎ و‏‎ شهر‏‎
انتخاباتي‌‏‎ نامزدهاي‌‏‎ هواداران‌‏‎ و‏‎ ستادها‏‎ گسترده‌‏‎ فعاليت‌‏‎
دليل‌‏‎ به‌‏‎ "بعضا‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ ضمن‌‏‎ اخير‏‎ هفته‌‏‎ يك‌‏‎ ظرف‌‏‎ شوراها‏‎
بروز‏‎ موجب‏‎ تبليغاتي‌ ، ‏‎ مواد‏‎ پخش‌‏‎ در‏‎ اسراف‌‏‎ و‏‎ زياده‌روي‌‏‎
شوري‌‏‎ پر‏‎ و‏‎ گرم‌‏‎ بسيار‏‎ فضاي‌‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎ ولي‌‏‎ شد‏‎ نارضايتي‌هايي‌‏‎
داوطلبان‌‏‎ عموم‌‏‎ از‏‎ هموطنان‌‏‎ شناخت‌‏‎ و‏‎ آشنايي‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎
.آورد‏‎ فراهم‌‏‎ شوراها‏‎ انتخابات‌‏‎
پيش‌‏‎ در‏‎ با‏‎ كشور‏‎ روستاهاي‌‏‎ و‏‎ شهرها‏‎ در‏‎ نامزدها‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎
ايجاد‏‎ اشتغال‌ ، ‏‎ ايجاد‏‎ مدني‌ ، ‏‎ جامعه‌‏‎ استقرار‏‎ شعارهاي‌‏‎ گرفتن‌‏‎
خدمات‌‏‎ ساير‏‎ و‏‎ بهداشت‌‏‎ آباداني‌ ، ‏‎ مسكن‌ ، ‏‎ ازدواج‌ ، ‏‎ سبز ، ‏‎ فضاي‌‏‎
خود‏‎ انتخابيه‌‏‎ حوزه‌هاي‌‏‎ همشهريان‌‏‎ آراء‏‎ جلب‏‎ در‏‎ سعي‌‏‎ رفاهي‌‏‎
.داشتند‏‎
از‏‎ بسياري‌‏‎ كانديداها‏‎ تبليغاتي‌‏‎ فعاليت‌‏‎ مهلت‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎
از‏‎ رسمي‌‏‎ حمايت‌‏‎ اعلام‌‏‎ با‏‎ سياسي‌‏‎ و‏‎ صنفي‌‏‎ تشكل‌هاي‌‏‎ و‏‎ انجمنها‏‎
بيشتر‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎ كردند‏‎ تلاش‌‏‎ خود‏‎ نظر‏‎ مورد‏‎ نامزد‏‎ چند‏‎ يا‏‎ يك‌‏‎
و‏‎ كنند‏‎ مهيا‏‎ شوراها‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ كانديداهاي‌‏‎ ورود‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎
اين‌‏‎ اجرايي‌‏‎ و‏‎ دولتي‌‏‎ اندركاران‌‏‎ دست‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ موازات‌‏‎ به‌‏‎
با‏‎ و‏‎ سالم‌‏‎ برگزاري‌‏‎ براي‌‏‎ بي‌وقفه‌‏‎ فعاليت‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ انتخابات‌‏‎
سياسي‌ ، ‏‎ تحليل‌گران‌‏‎.‎برداشته‌اند‏‎ گام‌‏‎ شوراها‏‎ انتخابات‌‏‎ نشاط‏‎
در‏‎ خاتمي‌‏‎ دولت‌‏‎ برنامه‌‏‎ آغاز‏‎ را‏‎ شوراها‏‎ انتخابات‌‏‎ برگزاري‌‏‎
.مي‌دانند‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ قدرت‌‏‎ واگذاري‌‏‎ زمينه‌‏‎
و‏‎ آغاز‏‎ صبح‌‏‎ ساعت‌ 8‏‎ از‏‎ فردا‏‎ انتخابات‌‏‎ برگزاري‌‏‎ رسمي‌‏‎ زمان‌‏‎
و‏‎ نياز‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ خواهد‏‎ ادامه‌‏‎ بعدازظهر‏‎ ساعت‌ 18‏‎ تا‏‎
خواهد‏‎ وجود‏‎ آن‌‏‎ زمان‌‏‎ تمديد‏‎ احتمال‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ صلاحديد‏‎ با‏‎
با‏‎ همزمان‌‏‎ شناسنامه‌‏‎ مندرجات‌‏‎ مطابق‌‏‎ كه‌‏‎ هموطناني‌‏‎.‎داشت‌‏‎
شركت‌‏‎ به‌‏‎ مجاز‏‎ باشند‏‎ داشته‌‏‎ تمام‌‏‎ سال‌‏‎ پانزده‌‏‎ اسفند 77‏‎ هفتم‌‏‎
.هستند‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎
راي‌دهندگان‌‏‎ راي‌گيري‌ ، ‏‎ هنگام‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ تصريح‌‏‎ بنابه‌‏‎
در‏‎ مگر‏‎ نيستند‏‎ كانديداها‏‎ انتخاباتي‌‏‎ كد‏‎ نوشتن‌‏‎ به‌‏‎ ملزم‌‏‎
نامزد‏‎ با‏‎ اسمي‌‏‎ تشابه‌‏‎ آنها‏‎ نظر‏‎ مورد‏‎ داوطلب‏‎ كه‌‏‎ مواردي‌‏‎
تضييع‌‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ صورت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.داش‌باشد‏‎ ديگري‌‏‎
نام‌‏‎ نوشتن‌‏‎ هنگام‌‏‎ راي‌دهندگان‌‏‎ است‌‏‎ ضروري‌‏‎ داوطلبان‌‏‎ حقوق‌‏‎
هم‌‏‎ را‏‎ داوطلب‏‎ انتخاباتي‌‏‎ كد‏‎ شماره‌‏‎ خود‏‎ نظر‏‎ مورد‏‎ داوطلب‏‎
.بنويسند‏‎

رئيس‌‏‎ براي‌‏‎ نامه‌اي‌‏‎ ارسال‌‏‎ با‏‎
به‌‏‎ مجلس‌‏‎ مجلس‌نمايندگان‌‏‎
موحدي‌‏‎ خودسرانه‌‏‎ اقدام‌هاي‌‏‎
كردند‏‎ ساوجي‌اعتراض‌‏‎


شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ پنجاه‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
نوري‌‏‎ ناطق‌‏‎ آقاي‌‏‎ به‌‏‎ ارسال‌نامه‌اي‌‏‎ با‏‎ چهارشنبه‌‏‎ روز‏‎ اسلامي‌‏‎
اقدامات‌اخيرعلي‌‏‎ و‏‎ اظهارنظرها‏‎ از‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎
شوراهاي‌‏‎ انتخابات‌‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎ مركزي‌‏‎ هيات‌‏‎ رئيس‌‏‎ ساوجي‌‏‎ موحدي‌‏‎
.كردند‏‎ اسلامي‌انتقاد‏‎
شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ از‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ نسخه‌اي‌‏‎ كه‌‏‎ نامه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ در‏‎
:است‌‏‎ آمده‌‏‎ نمابرشده‌ ، ‏‎ اسلامي‌‏‎ خبرگزاري‌جمهوري‌‏‎ به‌‏‎ اسلامي‌‏‎
براي‌‏‎ فرصتي‌‏‎ انتخابات‌شوراها‏‎ بر‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ نظارت‌‏‎"
شان‌مجلس‌‏‎ با‏‎ متناسب‏‎ و‏‎ قانوني‌‏‎ نظارت‌‏‎ از‏‎ موفق‌‏‎ الگوئي‌‏‎ ارائه‌‏‎
به‌‏‎ رفتاري‌‏‎ با‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ مي‌رفت‌‏‎ انتظار‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎
عاقلانه‌‏‎ و‏‎ متعادل‌‏‎ مشي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ همگان‌‏‎ ملاحظات‌جناحي‌ ، ‏‎ از‏‎ دور‏‎
اصلح‌‏‎ انتخاب‏‎ به‌‏‎ بخش‌‏‎ فضائي‌آرامش‌‏‎ در‏‎ جامعه‌‏‎ تا‏‎ كند‏‎ دعوت‌‏‎
.بپردازد‏‎
رسيده‌ ، ‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ امضاي‌ 54‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ نامه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
و‏‎ مصاحبه‌ها‏‎ و‏‎ اظهارنظرها‏‎ متاسفانه‌‏‎:شده‌است‌‏‎ اضافه‌‏‎
آقاي‌‏‎)‎ هيات‌‏‎ منطق‌مسئول‌‏‎ از‏‎ دور‏‎ به‌‏‎ و‏‎ سرانه‌‏‎ خود‏‎ اقدامات‌‏‎
نمايندگان‌‏‎ حيثيت‌‏‎ هتك‌‏‎ و‏‎ مجلس‌‏‎ وهن‌‏‎ موجب‏‎ (‎ ساوجي‌‏‎ موحدي‌‏‎
قوه‌‏‎ رئيس‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ جنابعالي‌‏‎ از‏‎ لذا‏‎ گرديد ، ‏‎ ملت‌‏‎ درپيشگاه‌‏‎
مجلس‌‏‎ جايگاه‌‏‎ و‏‎ قداست‌‏‎ حفظ‏‎ منظور‏‎ مي‌شودبه‌‏‎ تقاضا‏‎ مقننه‌‏‎
اقدامات‌‏‎ ازتكرار‏‎ تا‏‎ فرمائيد‏‎ اتخاذ‏‎ ترتيبي‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎
.آيد‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ جلوگيري‌‏‎ مشابه‌‏‎

چهره‌هاي‌‏‎ حضور‏‎ آماري‌‏‎ بررسي‌‏‎
گروههاي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ شاخص‌‏‎
در‏‎ آنها‏‎ از‏‎ كننده‌‏‎ حمايت‌‏‎
شوراها‏‎ انتخابات‌‏‎

بار‏‎ نخستين‌‏‎ براي‌‏‎ اسفند‏‎ هفتم‌‏‎ فردا‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
اعضاي‌‏‎ انتخاب‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ مردمي‌‏‎ انتخابات‌‏‎ گسترده‌ترين‌‏‎
خواهد‏‎ برگزار‏‎ كشور‏‎ سراسر‏‎ در‏‎ روستا‏‎ و‏‎ شهر‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراهاي‌‏‎
.شد‏‎
شده‌اند‏‎ نامزد‏‎ نفر‏‎ و 141‏‎ هزار‏‎ كه‌ 334‏‎ انتخابات‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
عضو‏‎ هزار‏‎ حدود 200‏‎ راي‌‏‎ صندوقهاي‌‏‎ پاي‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ با‏‎ مردم‌‏‎
.كرد‏‎ خواهند‏‎ شوراها‏‎ راهي‌‏‎ را‏‎ علي‌البدل‌‏‎ و‏‎ اصلي‌‏‎
پانزده‌‏‎ داوطلب ، ‏‎ نفر‏‎ هزار‏‎ از 4‏‎ بيش‌‏‎ ميان‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎
علي‌البدل‌‏‎ عضو‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ تن‌‏‎ شش‌‏‎ و‏‎ اصلي‌‏‎ عضو‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ تن‌‏‎
.شد‏‎ خواهند‏‎ برگزيده‌‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ امور‏‎ اداره‌‏‎
و‏‎ مستقل‌‏‎ شكل‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ در‏‎ عضويت‌‏‎ داوطلبان‌‏‎
.داشتند‏‎ فعال‌‏‎ حضور‏‎ تبليغاتي‌‏‎ رقابت‌‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ گروهي‌‏‎ ائتلاف‌‏‎
از‏‎ گروهي‌‏‎ نام‌‏‎ خوانندگان‌‏‎ بيشتر‏‎ آشنايي‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎
در‏‎ عضويت‌‏‎ داوطلب‏‎ فرهنگي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ سرشناس‌‏‎ و‏‎ شاخص‌‏‎ چهره‌هاي‌‏‎
كننده‌‏‎ حمايت‌‏‎ سياسي‌‏‎ گروههاي‌‏‎ نام‌‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎
حمايت‌‏‎ ميزان‌‏‎ زير‏‎ فهرست‌‏‎ تنظيم‌‏‎ ملاك‌‏‎.است‌‏‎ شده‌‏‎ درج‌‏‎ آنها‏‎
:است‌‏‎ بوده‌‏‎ داوطلبان‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ اشتهار‏‎ و‏‎ گروهها‏‎


وزير‏‎ معرفي‌‏‎ هنگام‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
دولت‌ ، ‏‎ :مجلس‌‏‎ به‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ جديد‏‎
نيرومند‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ نظام‌‏‎ خواستار‏‎
رعبآور‏‎ پليسي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ نه‌‏‎ است‌‏‎


جديد‏‎ وزير‏‎ معرفي‌‏‎ هنگام‌‏‎ ديروز‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
امنيت‌‏‎ مفهوم‌‏‎ درباره‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ ديدگاه‌‏‎ مجلس‌ ، ‏‎ به‌‏‎ اطلاعات‌‏‎
.كرد‏‎ تشريح‌‏‎
:است‌‏‎ زير‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ سخنان‌‏‎ گزيده‌‏‎
درست‌‏‎ تعريف‌‏‎ روبروست‌‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ كشوري‌‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ مساله‌اي‌‏‎ مهمترين‌‏‎
اگر‏‎.‎است‌‏‎ ملي‌‏‎ مصالح‌‏‎ با‏‎ آن‌‏‎ تنگاتنگ‌‏‎ رابطه‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎ از‏‎
از‏‎ خارج‌‏‎ و‏‎ داخل‌‏‎ فراوان‌‏‎ تهديدهاي‌‏‎ بگيريم‌ ، ‏‎ سست‌‏‎ را‏‎ امنيت‌‏‎ ما‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ روبرو‏‎ خطر‏‎ با‏‎ را‏‎ جامعه‌‏‎ كشور‏‎
مسائل‌‏‎ سراغ‌‏‎ به‌‏‎ سست‌‏‎ فرض‌هاي‌‏‎ پيش‌‏‎ با‏‎ و‏‎ نظري‌‏‎ تنگ‌‏‎ دقتي‌ ، ‏‎ بي‌‏‎
اين‌‏‎.‎است‌‏‎ اصلي‌‏‎ دشمنان‌‏‎ از‏‎ ماندن‌‏‎ غافل‌‏‎ موجب‏‎ رفتن‌‏‎ امنيتي‌‏‎
مي‌تواند‏‎ مراقبتي‌‏‎ اندك‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ اموري‌‏‎ مي‌شود‏‎ باعث‌‏‎ مساله‌‏‎
جلوه‌‏‎ بزرگ‌‏‎ كوچك‌‏‎ مسائل‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ تبديل‌‏‎ تهديد‏‎ به‌‏‎ باشد‏‎ مزيت‌‏‎
اطلاعاتي‌‏‎ از‏‎ برخورداري‌‏‎ مي‌خواهد‏‎ دولت‌‏‎ آنچه‌‏‎.‎شوند‏‎ داده‌‏‎
ارزشهاي‌‏‎ مقتضاي‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ رعبآور‏‎ پليسي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ نه‌‏‎ است‌ ، ‏‎ قوي‌‏‎
.است‌‏‎ ما‏‎ جامعه‌‏‎ شرايط‏‎ و‏‎ ديني‌‏‎
اهرمهاي‌‏‎ به‌‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎ قوي‌‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ يك‌‏‎ كشور‏‎ اگر‏‎
را‏‎ راه‌‏‎ بايد‏‎.نيست‌‏‎ نيازي‌‏‎ جامعه‌‏‎ بر‏‎ تحميل‌‏‎ براي‌‏‎ رعبآور‏‎
.ساخت‌‏‎ روشن‌‏‎ نظام‌‏‎ اجزاي‌‏‎ همه‌‏‎ براي‌‏‎
مغز‏‎ و‏‎ نور‏‎ ما‏‎.‎نظام‌‏‎ بازوي‌‏‎ نه‌‏‎ است‌‏‎ نظام‌‏‎ مغز‏‎ روشن‌ ، ‏‎ اطلاعات‌‏‎
بازو‏‎ و‏‎ مشت‌‏‎ نبايد‏‎ ما‏‎ اطلاعات‌‏‎ بازو‏‎ و‏‎ مشت‌‏‎ نه‌‏‎ مي‌خواهيم‌‏‎
گام‌‏‎ كرده‌‏‎ مشخص‌‏‎ برايش‌‏‎ قانون‌‏‎ كه‌‏‎ وظايفي‌‏‎ براساس‌‏‎ بايد‏‎ و‏‎ باشد‏‎
كشور ، ‏‎ در‏‎ اخير‏‎ قتل‌هاي‌‏‎ و‏‎ حوادث‌‏‎.‎خارج‌نشود‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ و‏‎ بردارد‏‎
صداقت‌‏‎ اما‏‎ بود‏‎ نظام‌‏‎ تاريخ‌‏‎ در‏‎ پليد‏‎ و‏‎ سياه‌‏‎ جريان‌‏‎ يك‌‏‎
نقطه‌‏‎ نيز‏‎ مساله‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ مسئولان‌‏‎ برخورد‏‎
مي‌كند‏‎ ايجاب‏‎ مردم‌‏‎ با‏‎ صداقت‌‏‎بود‏‎ انقلاب‏‎ تاريخ‌‏‎ در‏‎ عطفي‌‏‎
زيرا‏‎ بگوييم‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مسائل‌‏‎ ملي‌ ، ‏‎ مصالح‌‏‎ براساس‌‏‎ كه‌‏‎
خلاف‌گويي‌‏‎ بناي‌‏‎ ما‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ مردم‌‏‎ از‏‎ صلاحيت‌تر‏‎ با‏‎ هيچكس‌‏‎
.نداريم‌‏‎ و‏‎ نداشتيم‌‏‎

روابط‏‎ گسترش‌‏‎ خواستار‏‎ اردن‌‏‎ شاه‌‏‎
شد‏‎ ايران‌‏‎ با‏‎


گفت‌وگو‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ اردن‌‏‎ شاه‌‏‎ دوم‌‏‎ عبدالله‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
روابط‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اميداوري‌‏‎ ابراز‏‎ امان‌‏‎ در‏‎ خبرگزاري‌فرانسه‌‏‎ با‏‎
.يابد‏‎ گسترش‌‏‎ ايران‌‏‎ با‏‎ اردن‌‏‎
نخستين‌‏‎ در‏‎ اردن‌‏‎ شاه‌‏‎ امان‌‏‎ از‏‎ فرانسه‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
سلطنت‌‏‎ تخت‌‏‎ بر‏‎ نشست‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ خارجي‌‏‎ رسانه‌‏‎ بايك‌‏‎ خود‏‎ مصاحبه‌‏‎
مهم‌‏‎ اسلامي‌‏‎ كشور‏‎ يك‌‏‎ ايران‌‏‎:گفت‌‏‎ /بهمن‌‏‎ فوريه‌/18‏‎ در 7‏‎ اردن‌‏‎
ماخواستار‏‎ است‌ ، ‏‎ اردن‌‏‎ با‏‎ قوي‌‏‎ برادرانه‌‏‎ روابط‏‎ داراي‌‏‎ و‏‎
كشور‏‎ اين‌‏‎ روابط‏‎ گسترش‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ با‏‎ روابط‏‎ تقويت‌‏‎ و‏‎ گسترش‌‏‎
.هستيم‌‏‎ عرب‏‎ جهان‌‏‎ با‏‎
برخي‌‏‎ درباره‌‏‎ نظرها‏‎ اختلاف‌‏‎ برخي‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
سازنده‌‏‎ گفت‌وگوهاي‌‏‎ راه‌‏‎ از‏‎ اما‏‎ باشد‏‎ وجودداشته‌‏‎ مسائل‌‏‎
دست‌‏‎ مسلمان‌‏‎ و‏‎ عرب‏‎ مردم‌‏‎ مفيدبراي‌‏‎ و‏‎ مشترك‌‏‎ نقاط‏‎ به‌‏‎ مي‌توان‌‏‎
اردن‌‏‎ ثبات‌‏‎ درباره‌‏‎ نگراني‌ها‏‎ برخي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ اردن‌‏‎ شاه‌‏‎.‎يافت‌‏‎
نهادهاي‌‏‎ و‏‎ اردن‌‏‎ سلطنتي‌‏‎ آينده‌‏‎ به‌‏‎ گفت‌‏‎ شاه‌حسين‌‏‎ فوت‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
.دارد‏‎ اعتماد‏‎ آن‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎ از‏‎ و‏‎ است‌‏‎ روشن‌‏‎ اردن‌‏‎ آينده‌‏‎:گفت‌‏‎ همچنين‌‏‎ وي‌‏‎
مي‌شود‏‎ شايع‌‏‎ برادران‌‏‎ ميان‌‏‎ ترديد‏‎ و‏‎ ايجادشك‌‏‎ هدف‌‏‎ با‏‎ منطقه‌‏‎
.كرد‏‎ اجتناب‏‎ بايد‏‎

در‏‎ اصلاحات‌‏‎ وعده‌‏‎ با‏‎ يونسي‌‏‎ علي‌‏‎
مجلس‌‏‎ از‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎
گرفت‌‏‎ راي‌اعتماد‏‎


وزارت‌‏‎ در‏‎ اصلاحات‌‏‎ ايجاد‏‎ شعار‏‎ با‏‎ يونسي‌ ، ‏‎ علي‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
دور‏‎ و‏‎ بين‌المللي‌‏‎ تشنج‌زدايي‌‏‎ برنامه‌‏‎ پيگيري‌‏‎ اطلاعات‌ ، ‏‎
از‏‎ وحشت‌ ، ‏‎ و‏‎ ترس‌‏‎ به‌‏‎ متكي‌‏‎ اقتدار‏‎ از‏‎ وزارتخانه‌‏‎ اين‌‏‎ كردن‌‏‎
.گرفت‌‏‎ اعتماد‏‎ راي‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎
برنامه‌هاي‌‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ در‏‎ يونسي‌‏‎ همشهري‌ ، ‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ اقتدار‏‎:گفت‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ براي‌‏‎ خود‏‎
نه‌‏‎ و‏‎ محبوبيت‌‏‎ و‏‎ عزت‌‏‎ با‏‎ اقتداري‌‏‎ است‌ ، ‏‎ من‌‏‎ هدف‌‏‎ مهمترين‌‏‎
...وحشت‌‏‎ و‏‎ ترس‌‏‎ اخافه‌ ، ‏‎ با‏‎ اقتداري‌‏‎
و‏‎ است‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ اقتدار‏‎ اطلاعاتي‌ ، ‏‎ نظام‌‏‎ اقتدار‏‎
اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ پرسنل‌‏‎ روحيه‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ نظام‌‏‎ تضعيف‌‏‎
.نيست‌‏‎ ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎ صلاح‌‏‎ به‌‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ شهروندان‌‏‎ و‏‎ نظام‌‏‎ براي‌‏‎ امنيت‌‏‎ تامين‌‏‎ از‏‎ وي‌‏‎
:گفت‌‏‎ و‏‎ برد‏‎ نام‌‏‎ كشور‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ سازمان‌‏‎ وظيفه‌‏‎ مهمترين‌‏‎
انجام‌‏‎ در‏‎ و‏‎ هستند‏‎ "مردم‌‏‎" اطلاعات‌ ، ‏‎ وزارت‌‏‎ سرمايه‌‏‎ بزرگترين‌‏‎
مردم‌‏‎ حقوق‌‏‎ به‌‏‎ نبايد‏‎ كشور ، ‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ سازماني‌‏‎ وظايف‌‏‎
.شود‏‎ وارد‏‎ لطمه‌اي‌‏‎
:گفت‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎ به‌‏‎ مجلس‌ ، ‏‎ از‏‎ اعتماد‏‎ راي‌‏‎ اخذ‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ يونسي‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ ايجاد‏‎ اساسي‌‏‎ تحول‌‏‎ اطلاعات‌ ، ‏‎ وزارت‌‏‎ ساختار‏‎ در‏‎
در‏‎ من‌‏‎است‌‏‎ قطعي‌‏‎ اصلاحات‌‏‎ برنامه‌‏‎:‎گفت‌‏‎ باره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
درنظر‏‎ را‏‎ خارجي‌‏‎ تشنج‌زدايي‌‏‎ و‏‎ داخلي‌‏‎ اصلاحات‌‏‎ برنامه‌هايم‌‏‎
.گرفت‌‏‎ خواهم‌‏‎
وي‌‏‎ از‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ آيا‏‎ كه‌‏‎ پرسش‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ يونسي‌‏‎
رئيس‌جمهوري‌‏‎:‎گفت‌‏‎ دهد ، ‏‎ تغيير‏‎ را‏‎ خود‏‎ معاونان‌‏‎ است‌‏‎ خواسته‌‏‎
مورد‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ سياست‌هاي‌‏‎ و‏‎ نداده‌اند‏‎ من‌‏‎ به‌‏‎ دستوري‌‏‎
.مي‌شود‏‎ اجرا‏‎ و‏‎ ماست‌‏‎ تاييد‏‎
ده‌نفر‏‎ را‏‎ اخير‏‎ قتل‌هاي‌‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ در‏‎ دستگيرشدگان‌‏‎ يونسي‌‏‎
بازجويي‌‏‎ رابطه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نفر‏‎ سي‌‏‎ تا‏‎ بيست‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ذكر‏‎
و‏‎ اخير‏‎ حوادث‌‏‎ در‏‎ صهيونيست‌ها‏‎ دخالت‌‏‎ يونسي‌‏‎.شده‌اند‏‎
.كرد‏‎ تكذيب‏‎ را‏‎ اسرائيلي‌‏‎ جاسوس‌‏‎ دستگيري‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ ساختار‏‎ تغيير‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اميدواري‌‏‎ اظهار‏‎ يونسي‌‏‎
عملكرد‏‎ در‏‎ اساسي‌‏‎ تحول‌‏‎ خودسر ، ‏‎ عناصر‏‎ تسويه‌‏‎ و‏‎ وزارتخانه‌‏‎
.شود‏‎ ايجاد‏‎ وزارتخانه‌‏‎ اين‌‏‎
در‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ موافق‌‏‎ راي‌‏‎ كسب 197‏‎ با‏‎ ديروز‏‎ يونسي‌‏‎ علي‌‏‎
اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ از‏‎ ممتنع‌ ، ‏‎ راي‌‏‎ و 18‏‎ مخالف‌‏‎ راي‌‏‎ برابر 9‏‎
.گرفت‌‏‎ اعتماد‏‎ راي‌‏‎

است‌‏‎ اين‌‏‎ جرم‌‏‎


انتشار‏‎ با‏‎ ديروز‏‎ طباطبائي‌‏‎ عليزاده‌‏‎ محمود‏‎ سيد‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
و‏‎ نظارت‌‏‎ عالي‌‏‎ هيات‌‏‎ به‌‏‎ مراجعه‌‏‎ با‏‎:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ بيانيه‌اي‌‏‎
كه‌‏‎ دليلي‌‏‎ شد‏‎ مشخص‌‏‎ هيات‌‏‎ مسئولين‌‏‎ با‏‎ مذاكره‌‏‎ و‏‎ سوابق‌‏‎ بررسي‌‏‎
به‌‏‎ اشتهار‏‎" اتهام‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ ساوجي‌‏‎ موحدي‌‏‎ آقاي‌‏‎ تصميم‌‏‎ مبناي‌‏‎
در‏‎ نقدي‌‏‎ سردار‏‎ شكايت‌‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ من‌‏‎ "فسق‌‏‎ به‌‏‎ تجاهر‏‎ و‏‎ فساد‏‎
ماجراي‌‏‎ در‏‎ نقدي‌‏‎ سردار‏‎ حضور‏‎ شهادت‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ ويژه‌‏‎ مجتمع‌‏‎
"مهاجراني‌‏‎ عطاءالله‌‏‎ آقاي‌‏‎ و‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎ آقاي‌‏‎ به‌‏‎ حمله‌‏‎"
.است‌‏‎ بوده‌‏‎
دادسراي‌‏‎ در‏‎ شكايتي‌‏‎ طي‌‏‎ (‎ديروز‏‎) امروز‏‎ صبح‌‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎
بعنوان‌‏‎ را‏‎ ساوجي‌‏‎ موحدي‌‏‎ آقاي‌‏‎ تعقيب‏‎ تقاضاي‌‏‎ روحانيت‌‏‎ ويژه‌‏‎
.نمودم‌‏‎ مفتري‌‏‎

كوتاه‌‏‎ خبرهاي‌‏‎
"اسلامي‌‏‎ ايران‌‏‎ مستقل‌‏‎ جمعيت‌‏‎" عنوان‌‏‎ تحت‌‏‎ سياسي‌‏‎ جديد‏‎ تشكل‌‏‎ *
اعلام‌‏‎ بيانيه‌‏‎ در‏‎ تشكل‌‏‎ اين‌‏‎.كرد‏‎ موجوديت‌‏‎ اعلام‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎
كردن‌‏‎ ارزشي‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ اهتمام‌‏‎:است‌‏‎ آورده‌‏‎ چنين‌‏‎ خود‏‎ موجوديت‌‏‎
حركت‌‏‎ زيربنايي‌‏‎ اصول‌‏‎ از‏‎ اقتصادي‌‏‎ و‏‎ اجتماعي‌‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ حركتهاي‌‏‎
.است‌‏‎ جمعيت‌‏‎ اين‌‏‎
در‏‎ اسلامي‌‏‎ ايران‌‏‎ مشاركت‌‏‎ جبهه‌‏‎ موءسس‌‏‎ عضو‏‎ خاتمي‌‏‎ رضا‏‎ سيد‏‎ *
برگزاري‌‏‎ قم‌‏‎ استان‌‏‎ امام‌‏‎ خط‏‎ ائتلاف‌‏‎ گروههاي‌‏‎ هواداران‌‏‎ جمع‌‏‎
مردم‌‏‎ براي‌‏‎ بزرگ‌‏‎ پيروزي‌‏‎ يك‌‏‎ صورت‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ را‏‎ شوراها‏‎ انتخابات‌‏‎
.دانست‌‏‎
عمل‌‏‎ گونه‌‏‎ هر‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ كل‌‏‎ مدير‏‎*
در‏‎ طرح‌‏‎ قابل‌‏‎ راي‌‏‎ اخذ‏‎ روز‏‎ در‏‎ افراد‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ غيرقانوني‌‏‎
.است‌‏‎ قضايي‌‏‎ محاكم‌‏‎
© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.
Web design and hosting by Hamshahri Computer Center.