شماره‌ 1951‏‎ ‎‏‏،‏‎11 OCT 1999 مهر 1378 ، ‏‎ دوشنبه‌ 19‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Business
Stocks
Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Environment
Articles
Last Page
بود‏‎ دشوار‏‎ آنكارا‏‎ غوغاي‌‏‎ در‏‎ مدال‌‏‎ كسب‏‎

جهان‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ تيمي‌‏‎ بندي‌‏‎ رده‌‏‎

باخت‌‏‎ فيلا‏‎ مقررات‌‏‎ به‌‏‎ جديدي‌‏‎ :"شاهمرادوف‌‏‎"
"شوميلين‌‏‎" به‌‏‎ نه‌‏‎

تغيير‏‎ جهان‌‏‎ و‏‎ آسيا‏‎ در‏‎ ما ، ‏‎ فوتبال‌‏‎ جايگاه‌‏‎
مي‌كند‏‎

بود‏‎ دشوار‏‎ آنكارا‏‎ غوغاي‌‏‎ در‏‎ مدال‌‏‎ كسب‏‎

(آنكارا‏‎)‎ جهان‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ دوره‌‏‎ چهارمين‌‏‎ و‏‎ سي‌‏‎
جهان‌‏‎ كشتي‌‏‎ تيم‌‏‎ بهترين‌‏‎ همچنان‌‏‎ روسيه‌‏‎

( نقره‌‏‎)‎ دبير‏‎ عليرضا‏‎ (برنز‏‎ )‎ جديدي‌‏‎ عباس‌‏‎ (نقره‌‏‎ )‎ حيدري‌‏‎ عليرضا‏‎
اعزامي‌‏‎ خبرنگار‏‎ منصوريان‌ ، ‏‎ محمدرضا‏‎ تركيه‌ ، ‏‎ -‎ آنكارا‏‎
قهرماني‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ دوره‌‏‎ چهارمين‌‏‎ و‏‎ سي‌‏‎:همشهري‌‏‎
اين‌‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ روسيه‌‏‎ تيم‌‏‎ قهرماني‌‏‎ با‏‎ گذشته‌‏‎ شب‏‎ جهان‌‏‎
.ماند‏‎ باقي‌‏‎ جهان‌‏‎ كشتي‌‏‎ تيم‌‏‎ پرافتخارترين‌‏‎ همچنان‌‏‎ تيم‌‏‎
قهرماني‌‏‎ پارسال‌‏‎ كه‌‏‎ كراسنويارسك‌‏‎ سال‌ 1997‏‎ قهرمان‌‏‎ روس‌ها‏‎
محاصره‌‏‎ در‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎ بودند ، ‏‎ ديده‌‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ اردوي‌‏‎ در‏‎ را‏‎
به‌‏‎ آمريكا‏‎.‎ايستادند‏‎ صدر‏‎ در‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ آشنا‏‎ هميشه‌‏‎ مدعيان‌‏‎
به‌‏‎ ايران‌‏‎ و‏‎ (‎ميزبان‌‏‎) تركيه‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ دوم‌‏‎ روسيه‌‏‎ دنبال‌‏‎
.شدند‏‎ چهارم‌‏‎ و‏‎ سوم‌‏‎ ترتيب‏‎
و‏‎ بودند‏‎ بهترين‌‏‎ نيز‏‎ مدال‌ها‏‎ مرغوبيت‌‏‎ جدول‌‏‎ در‏‎ روس‌ها‏‎
مدال‌‏‎ دو‏‎ و‏‎ طلا‏‎ مدال‌‏‎ دو‏‎ صاحب‏‎ پيكارها‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ توانستند‏‎
از 53‏‎ كشور‏‎ يازده‌‏‎ سهم‌‏‎ كه‌‏‎ مدال‌‏‎ تقسيم‌ 24‏‎ اما‏‎.‎شوند‏‎ نقره‌‏‎
ساخت‌‏‎ آشكار‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ را‏‎ واقعيت‌‏‎ اين‌‏‎ شد ، ‏‎ شركت‌كننده‌‏‎ كشور‏‎
مدعيان‌‏‎ هميشگي‌‏‎ انحصار‏‎ از‏‎ شدن‌‏‎ خارج‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ كشتي‌‏‎ كه‌‏‎
اهميت‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ كشورها‏‎ تمامي‌‏‎ حالا‏‎ و‏‎ است‌‏‎ ورزش‌‏‎ اين‌‏‎ سنتي‌‏‎
سرمايه‌گذاري‌‏‎ المپيك‌ ، ‏‎ بازيهاي‌‏‎ در‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ مدال‌هاي‌‏‎
.كرده‌اند‏‎ آغاز‏‎ را‏‎ وسيعي‌‏‎
اوزان‌‏‎ شركت‌كنندگان‌‏‎ خيل‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ و‏‎ آنكارا‏‎ غوغاي‌‏‎ در‏‎
كشورهاي‌‏‎ و‏‎ نفرات‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ جديدي‌‏‎ ركورد‏‎ كه‌‏‎ هشتگانه‌‏‎
مدال‌‏‎ كسب‏‎ بود ، ‏‎ جهان‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ در‏‎ شركت‌كننده‌‏‎
نيز‏‎ "فيلا‏‎" جديد‏‎ مقررات‌‏‎ آنكه‌‏‎ ضمن‌‏‎ مي‌نمود ، ‏‎ دشوار‏‎ واقعا‏‎
قهرمانان‌‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ مدعي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ قرباني‌هاي‌‏‎
صحنه‌‏‎ ناحق‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ خورده‌‏‎ را‏‎ غلط‏‎ مقررات‌‏‎ چوب‏‎ كه‌‏‎ نامداري‌‏‎
.گفتند‏‎ ترك‌‏‎ را‏‎ پيكارها‏‎
آنچنان‌‏‎ فيلا‏‎ بلندپايگان‌‏‎ نسنجيده‌‏‎ دستپخت‌‏‎ آنكه‌‏‎ جالب‏‎ نكته‌‏‎
واداشت‌‏‎ را‏‎ آنان‌‏‎ و‏‎ درآورد‏‎ نيز‏‎ را‏‎ آنها‏‎ خود‏‎ داد‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ شور‏‎
.كنند‏‎ تجديدنظر‏‎ خود‏‎ كرده‌‏‎ تدوين‌‏‎ مقررات‌‏‎ در‏‎ تا‏‎
دوره‌‏‎ قهرمان‌‏‎ ايران‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ تيم‌‏‎ احوالي‌‏‎ و‏‎ اوضاع‌‏‎ چنين‌‏‎ در‏‎
و‏‎ دبير‏‎ عليرضا‏‎ و‏‎ حيدري‌‏‎ عليرضا‏‎ نقره‌‏‎ مدال‌‏‎ دو‏‎ به‌‏‎ تنها‏‎ پيش‌‏‎
تيمي‌‏‎ رده‌بندي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كرد‏‎ بسنده‌‏‎ جديدي‌‏‎ عباس‌‏‎ برنز‏‎ مدال‌‏‎ تك‌‏‎
از‏‎ جدا‏‎.‎ايستاد‏‎ چهارم‌‏‎ مكان‌‏‎ در‏‎ سه‌پله‌اي‌‏‎ سقوطي‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎
بود‏‎ مسابقات‌‏‎ بزرگ‌‏‎ مغموم‌‏‎ پيكارها‏‎ اين‌‏‎ ميزبان‌‏‎ تركيه‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎
از‏‎ بهتر‏‎ عنواني‌‏‎ ميزباني‌‏‎ مزاياي‌‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎
ديگري‌‏‎ كشور‏‎ در‏‎ پيكارها‏‎ اين‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ بسا‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ نيافت‌‏‎ سومي‌‏‎
قرار‏‎ هم‌‏‎ اول‌‏‎ تيم‌‏‎ جمع‌ 5‏‎ در‏‎ شايد‏‎ حتي‌‏‎ مي‌شد ، ‏‎ انجام‌‏‎
.نمي‌گرفت‌‏‎
گوشه‌هايي‌‏‎ دوباره‌‏‎ درخششي‌‏‎ با‏‎ روس‌ها‏‎ چه‌‏‎ اگر‏‎ مدعيان‌‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎
اما‏‎ كشيدند ، ‏‎ رخ‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ خوب‏‎ دوران‌‏‎ اقتدار‏‎ از‏‎
نايب‏‎ عنوان‌‏‎ و‏‎ مدال‌‏‎ چهار‏‎ كسب‏‎ با‏‎ مجموع‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ آمريكايي‌ها‏‎
.بودند‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ خوب‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ زمره‌‏‎ در‏‎ قهرماني‌‏‎
چشمگير‏‎ فروغي‌‏‎ نيز‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ و‏‎ ازبكستان‌‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
اروپا‏‎ قهرمان‌‏‎ اوكراين‌‏‎ گذاردن‌‏‎ سر‏‎ پشت‌‏‎ با‏‎ توانستند‏‎ و‏‎ داشته‌‏‎
مجموع‌‏‎ در‏‎.گيرند‏‎ قرار‏‎ سال‌ 1999‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ برتر‏‎ تيم‌‏‎ جمع‌ 6‏‎ در‏‎
جام‌‏‎ پيكارهاي‌‏‎ در‏‎
حريفان‌‏‎ با‏‎ قياس‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ و‏‎ تركيه‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ چهارم‌‏‎ و‏‎ سي‌‏‎
.بودند‏‎ ناموفق‌‏‎ آمريكايي‌ها‏‎ و‏‎ روس‌ها‏‎ خود‏‎ هميشگي‌‏‎
دبير‏‎ و‏‎ جديدي‌‏‎ دلاوري‌‏‎
پاياني‌‏‎ روز‏‎ در‏‎
روز‏‎ در‏‎ اول‌ ، ‏‎ وزن‌‏‎ چهار‏‎ در‏‎ حيدري‌‏‎ عليرضا‏‎ نقره‌‏‎ مدال‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎
عباس‌‏‎ و‏‎ دبير‏‎ عليرضا‏‎ بنامهاي‌‏‎ نماينده‌‏‎ دو‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ آخر‏‎
بر‏‎ حاكم‌‏‎ سنگين‌‏‎ جو‏‎ در‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ ميدان‌‏‎ در‏‎ جديدي‌‏‎
با‏‎ و‏‎ گذاشته‌‏‎ مايه‌‏‎ جان‌‏‎ از‏‎ مدال‌‏‎ كسب‏‎ براي‌‏‎ بواقع‌‏‎ مسابقات‌‏‎
.يابند‏‎ دست‌‏‎ برنز‏‎ و‏‎ نقره‌‏‎ مدال‌‏‎ به‌‏‎ توانستند‏‎ دلاوري‌‏‎
از‏‎ "دوغان‌‏‎ هارون‌‏‎" تسليم‌‏‎ نهايي‌‏‎ پيكار‏‎ در‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎ دبير‏‎
تماشاگر‏‎ از‏‎ خود‏‎ قدرت‌‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ ترك‌ها‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ ميزبان‌‏‎ كشور‏‎
تنها‏‎ تا‏‎ بردند‏‎ سود‏‎ داوران‌‏‎ محبت‌‏‎ تا‏‎ گرفته‌‏‎ سالن‌‏‎ در‏‎ حاضر‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ جديدي‌‏‎ و‏‎ ببينند‏‎ چشم‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ طلاي‌‏‎ مدال‌‏‎
"شوميلين‌‏‎" با‏‎ نابرابر‏‎ پيكاري‌‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ وزن‌‏‎ سنگين‌‏‎ سبك‌ترين‌‏‎
تساوي‌‏‎ با‏‎ مي‌رسيد‏‎ كيلو‏‎ به‌ 126‏‎ بدنش‌‏‎ وزن‌‏‎ سنگيني‌‏‎ كه‌‏‎ روسي‌‏‎
شكست‌دادن‌‏‎ با‏‎ بندي‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شد‏‎ بازنده‌‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ يك‌‏‎
سال‌‏‎ اولين‌‏‎ در‏‎ شايستگي‌‏‎ با‏‎ آذربايجان‌‏‎ جمهوري‌‏‎ از‏‎ "آشابيلوف‌‏‎"
.آويخت‌‏‎ گردن‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ برنز‏‎ مدال‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 130‏‎ در‏‎ خود‏‎ حضور‏‎
دوم‌‏‎ چهاروزن‌‏‎ نهايي‌‏‎ رده‌بندي‌‏‎
دبير‏‎ عليرضا‏‎ -‎‎‏‏2‏‎(تركيه‌‏‎) دوغان‌‏‎ هارون‌‏‎ -كيلوگرم‌1‏‎ ‎‏‏58‏‎
(ازبكستان‌‏‎)‎ زاخاردينوف‌‏‎ -‎‎‏‏3‏‎(‎ايران‌‏‎)
مك‌ايل‌راوي‌‏‎ -‎‎‏‏2‏‎(كانادا‏‎) ايگالي‌‏‎ دانيل‌‏‎ -كيلوگرم‌1‏‎ ‎‏‏69‏‎
(تركيه‌‏‎)‎ يوكسل‌شانلي‌‏‎ -‎‎‏‏3‏‎(‎آمريكا‏‎)
ماگمدوف‌‏‎ حاجي‌مراد‏‎ -‎‎‏‏2‏‎(‎كوبا‏‎) رومرو‏‎ خوئل‌‏‎ -‎كيلوگرم‌1‏‎ ‎‏‏85‏‎
(آمريكا‏‎)‎ لس‌گاچز‏‎ -‎‏‏3‏‎(‎روسيه‌‏‎)
شوميلين‌‏‎ آندره‌‏‎-‎آمريكا2‏‎)‎ هيل‌‏‎ استفان‌‏‎-كيلوگرم‌1‏‎ ‎‏‏130‏‎
ايران‌‏‎)‎ جديدي‌‏‎ عباس‌‏‎ -روسيه‌3‏‎)

جهان‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ تيمي‌‏‎ بندي‌‏‎ رده‌‏‎


(اول‌‏‎)‎ امتياز‏‎ با48‏‎ روسيه‌‏‎ -‎‏‏1‏‎
(دوم‌‏‎)‎امتياز‏‎ با45‏‎ آمريكا‏‎ -‎‏‏2‏‎
(سوم‌‏‎)‎ امتياز‏‎ با 45‏‎ تركيه‌‏‎ -‎‏‏3‏‎
(چهارم‌‏‎)‎امتياز‏‎ با 34‏‎ ايران‌‏‎ -‎‏‏4‏‎
(پنجم‌‏‎)‎امتياز‏‎ با 30‏‎ ازبكستان‌‏‎-‎‏‏5‏‎
(ششم‌‏‎)‎ امتياز‏‎ با 28‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ -‎‎‏‏6‏‎
به‌‏‎ تنها‏‎ تركيه‌‏‎ با‏‎ بودن‌‏‎ امتياز‏‎ هم‌‏‎ وجود‏‎ آمريكابا‏‎ تيم‌‏‎
نايب‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ دوم‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ مدالها‏‎ مرغوبيت‌بهتر‏‎ دليل‌‏‎
سوم‌‏‎ درجاي‌‏‎ ها‏‎ رقابت‌‏‎ اين‌‏‎ ميزبان‌‏‎ تركيه‌‏‎ شدو‏‎ جهان‌‏‎ قهرمان‌‏‎
.ايستاد‏‎

باخت‌‏‎ فيلا‏‎ مقررات‌‏‎ به‌‏‎ جديدي‌‏‎ :"شاهمرادوف‌‏‎"
"شوميلين‌‏‎" به‌‏‎ نه‌‏‎


از‏‎ شوميلين‌‏‎ آندره‌‏‎ با‏‎ جديدي‌‏‎ عباس‌‏‎ سنگين‌‏‎ پيكار‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎
دهه‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ روس‌ها‏‎ مربي‌‏‎ شاخص‌ترين‌‏‎ "شاهمرادوف‌‏‎ يوري‌‏‎ "روسيه‌‏‎
:گفت‌‏‎ آنكارا‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ ايران‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎ با‏‎ گفتگو‏‎ در‏‎ اخير‏‎
گفته‌‏‎ اين‌‏‎شوميلين‌‏‎ قدرت‌‏‎ نه‌‏‎ باخت‌‏‎ "فيلا‏‎" مقررات‌‏‎ به‌‏‎ جديدي‌‏‎
كارشناسان‌‏‎ تمامي‌‏‎ بواقع‌‏‎ نبود‏‎ نيز‏‎ اغراق‌‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ شاهمرادوف‌‏‎
كردند‏‎ تاييد‏‎ را‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ متفق‌القول‌‏‎ تركيه‌‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ كشتي‌‏‎
.بود‏‎ كيلوگرم‌‏‎ نهايي‌ 130‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ حضور‏‎ شايسته‌‏‎ جديدي‌‏‎ كه‌‏‎
سي‌وچهارمين‌‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ سنگين‌وزن‌‏‎ سبك‌ترين‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ جديدي‌‏‎
اندكي‌‏‎ وزني‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ اگر‏‎ و‏‎ بود‏‎ آنكارا‏‎ جهاني‌‏‎ مسابقات‌‏‎ دوره‌‏‎
خود‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ را‏‎ طلا‏‎ مدال‌‏‎ اقتدار‏‎ با‏‎ شك‌‏‎ بدون‌‏‎ بود‏‎ سنگين‌تر‏‎
.مي‌كرد‏‎
وزن‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ حضور‏‎ نخستين‌‏‎ در‏‎ جديدي‌‏‎ شاهمرادوف‌‏‎ به‌اعتقاد‏‎
المپيك‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خطر‏‎ زنگ‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ ظاهر‏‎ موفق‌‏‎ بسيار‏‎ كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏130‏‎
بصدا‏‎ دنيا‏‎ كشتي‌‏‎ خوب‏‎ سنگين‌وزنهاي‌‏‎ تمامي‌‏‎ براي‌‏‎ سيدني‌‏‎
.است‌‏‎ درآورده‌‏‎

تغيير‏‎ جهان‌‏‎ و‏‎ آسيا‏‎ در‏‎ ما ، ‏‎ فوتبال‌‏‎ جايگاه‌‏‎
مي‌كند‏‎

صفر‏‎ ايران‌‏‎ -‎ صفر‏‎ دانمارك‌‏‎
بود‏‎ اروپا‏‎ قهرمان‌‏‎ حريف‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎

هاي‌‏‎ خلاقيت‌‏‎ روي‌‏‎ بار‏‎ چند‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ دانمارك‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎
و‏‎ اندازد‏‎ خطر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ميزبان‌‏‎ دروازه‌‏‎ توانست‌‏‎ بازيكنانش‌‏‎ فردي‌‏‎
پيش‌‏‎ هم‌‏‎ معروف‌‏‎ "اشمايكل‌‏‎ پيتر‏‎"دروازه‌‏‎ گشودن‌‏‎ قدمي‌‏‎ يك‌‏‎ تا‏‎
بيشترين‌‏‎ خالق‌‏‎ "موسوي‌‏‎ علي‌‏‎ " و‏‎ "كيا‏‎ مهدوي‌‏‎ مهدي‌‏‎".‎رفت‌‏‎
.بودند‏‎ دانمارك‌‏‎ دروازه‌‏‎ خطرروي‌‏‎
صفر‏‎ دانمارك‌‏‎ -‎ صفر‏‎ ايران‌‏‎
(بلژيك‌‏‎)‎ بلاريو‏‎ اريك‌‏‎ :‎داور‏‎
بلژيك‌‏‎ از‏‎ هريسون‌‏‎ بن‌‏‎ رون‌‏‎ و‏‎ دربيت‌‏‎ يوهان‌‏‎:كمكها‏‎
هاينتزه‌ ، ‏‎ يان‌‏‎ اشمايكل‌ ، ‏‎ پيتر‏‎:‎دانمارك‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
تافتون‌‏‎ استيو‏‎ كولدينگ‌ ، ‏‎ سورن‌‏‎ هنريك‌سن‌ ، ‏‎ رنه‌‏‎ هوگ‌ ، ‏‎ يس‌‏‎
نيلسن‌‏‎ آلن‌‏‎ گلدبك‌ ، ‏‎ يارن‌‏‎ هل‌وگ‌ ، ‏‎ توماس‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(ويگ‌هورست‌‏‎ مورتن‌‏‎)‎
توماسون‌‏‎ دال‌‏‎ يان‌‏‎ و‏‎ (پدرسون‌‏‎) ساند‏‎ ابه‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎آندرسون‌‏‎)‎
.(ويگهاوس‌‏‎)‎
بويوهانسون‌‏‎ :‎مربي‌‏‎
زرينچه‌ ، ‏‎ جواد‏‎ طباطبايي‌ ، ‏‎ هادي‌‏‎:‎ايران‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
امامي‌فر ، ‏‎ عليرضا‏‎ رهبري‌فر ، ‏‎ بهروز‏‎ هاشمي‌نسب ، ‏‎ مهدي‌‏‎
استيلي‌‏‎ حميد‏‎ يزداني‌ ، ‏‎ داريوش‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(نوازي‌‏‎ محمد‏‎) حلالي‌‏‎ اسماعيل‌‏‎
مهدوي‌كيا‏‎ مهدي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎مجيدي‌‏‎ فرهاد‏‎) موسوي‌ ، ‏‎ علي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎بصيرت‌‏‎ مجيد‏‎)‎
.دايي‌‏‎ علي‌‏‎ و‏‎
پورحيدري‌‏‎ منصور‏‎ :‎مربي‌‏‎
جام‌‏‎ قهرمان‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كپنهاگ‌‏‎ در‏‎ تساوي‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
به‌‏‎ نمي‌توان‌‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ كمي‌‏‎ افتخار‏‎ سال‌ 1992‏‎ در‏‎ اروپا‏‎ ملتهاي‌‏‎
خودرا‏‎ جايگاه‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎.‎گذشت‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ راحتي‌‏‎
كه‌‏‎ موقعيت‌هايي‌‏‎ تمام‌‏‎ از‏‎ بالاتر‏‎ مي‌بيند ، ‏‎ آسيا‏‎ از‏‎ بالاتر‏‎
با‏‎ ديدار‏‎ را‏‎ آغاز‏‎ نقطه‌‏‎ اگر‏‎ داشته‌ايم‌ ، ‏‎ حال‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎
به‌‏‎ تا‏‎ دهيم‌‏‎ قرار‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ مقدماتي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ در‏‎ استراليا‏‎
و‏‎ كنيم‌‏‎ اراده‌‏‎ كه‌‏‎ داريم‌‏‎ را‏‎ اين‌‏‎ توان‌‏‎ و‏‎ رفته‌ايم‌‏‎ پيش‌‏‎ امروز‏‎
ايران‌‏‎ كه‌‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ بازيكناني‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎.‎نبازيم‌‏‎ دانمارك‌‏‎ به‌‏‎
آنها‏‎ كه‌‏‎ تازه‌اي‌‏‎ معيارهاي‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ اروپا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ در‏‎
آورده‌‏‎ به‌دست‌‏‎ بالاتري‌‏‎ كلاس‌‏‎ نيز‏‎ ما‏‎ فوتبال‌‏‎ كرده‌اند ، ‏‎ پيدا‏‎
بازيكنان‌‏‎ و‏‎ "بويوهانسون‌‏‎" خود‏‎ بزرگ‌‏‎ مربي‌‏‎ با‏‎ دانمارك‌‏‎.‎است‌‏‎
"هل‌وگ‌‏‎ توماس‌‏‎" و‏‎ ‎‏‏،‏‎"هاينتز‏‎ يان‌‏‎" ‎‏‏،‏‎"اشمايكل‌‏‎ پيتر‏‎" چون‌‏‎ بزرگي‌‏‎
اصلي‌‏‎ محور‏‎ يك‌‏‎ هركدام‌‏‎ كه‌‏‎ بازيكناني‌‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ "گلدبك‌‏‎ يارن‌‏‎" ‎‏‏،‏‎
و‏‎ توقع‌‏‎ دانماركي‌ها‏‎.‎هستند‏‎ اروپايي‌‏‎ باشگاهي‌‏‎ تيمهاي‌‏‎ در‏‎
يك‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ بدينگونه‌‏‎ آنها‏‎ ذهنيت‌‏‎ و‏‎ داشتند‏‎ ديگري‌‏‎ انتظار‏‎
پايان‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ داد ، ‏‎ خواهند‏‎ انجام‌‏‎ تفريحي‌‏‎ و‏‎ تمريني‌‏‎ بازي‌‏‎
با‏‎ بازي‌‏‎ كه‌‏‎ كردند‏‎ تلاش‌‏‎ و‏‎ پي‌بردند‏‎ خود‏‎ اشتباه‌‏‎ به‌‏‎ بازي‌‏‎
با‏‎ و‏‎ نداد‏‎ شيوه‌‏‎ تغيير‏‎ ايران‌‏‎.‎برسد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ تساوي‌‏‎ نتيجه‌‏‎
رفت‌ ، ‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ ريسكي‌‏‎ انجام‌‏‎ بدون‌‏‎ و‏‎ (‎‏‏253‏‎)‎ روش‌‏‎ همان‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ برگزيده‌‏‎ را‏‎ مهره‌هايي‌‏‎ پورحيدري‌‏‎ "اتفاقا‏‎
.يافته‌اند‏‎ تكامل‌‏‎ يكديگر‏‎ كنار‏‎ در‏‎ و‏‎ جاافتاده‌اند‏‎ خوب‏‎ روش‌‏‎
تركيبي‌‏‎ بهترين‌‏‎ "رهبري‌فر‏‎" و‏‎ "هاشمي‌نسب‏‎" گماردن‌‏‎ فرض‌‏‎ بر‏‎
آوردن‌‏‎ حتي‌‏‎داد‏‎ قرار‏‎ زرينچه‌‏‎ اطراف‌‏‎ در‏‎ مي‌شد‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎
نقطه‌‏‎ در‏‎ "يزداني‌‏‎" دادن‌‏‎ قرار‏‎ و‏‎ چپ‌‏‎ پيستون‌‏‎ در‏‎ "امامي‌فر‏‎"
انجام‌‏‎ پورحيدري‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ سنجيده‌اي‌‏‎ كارهاي‌‏‎ از‏‎ زمين‌‏‎ مركزي‌‏‎
در‏‎ اما‏‎ بوديم‌ ، ‏‎ خوب‏‎ بسيار‏‎ هافبك‌‏‎ و‏‎ دفاع‌‏‎ كار‏‎ در‏‎ اگرچه‌‏‎.داد‏‎
ديگر‏‎ به‌شيوه‌اي‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ تازه‌تري‌‏‎ فكرهاي‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ حمله‌‏‎ خط‏‎
بسيار‏‎ ديگر‏‎ فرصت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ دارد‏‎ بسيار‏‎ بحث‌‏‎ جاي‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ بازي‌‏‎
.بود‏‎ هوشمندانه‌‏‎ بسيار‏‎ تركيب‏‎ اين‌‏‎ مجموع‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نوشت‌‏‎ خواهيم‌‏‎
آنها‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ باور‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ حالا‏‎
.داد‏‎ سنگين‌تري‌‏‎ مسئوليت‌‏‎
گرفت‌‏‎ قرار‏‎ ايران‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ (‎‏‏244‏‎) نو‏‎ روش‌‏‎ با‏‎ دانمارك‌‏‎ تيم‌‏‎
به‌‏‎ اروپايي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ بقيه‌‏‎ مانند‏‎ دانمارك‌‏‎ مربي‌‏‎ بويوهانسون‌‏‎
هوگ‌ ، ‏‎ يس‌‏‎ هاينتزه‌ ، ‏‎ يان‌‏‎.‎است‌‏‎ تاكتيك‌‏‎ اين‌‏‎ صحيح‌‏‎ اجراي‌‏‎ دنبال‌‏‎
و‏‎ بودند‏‎ دانمارك‌‏‎ مدافع‌‏‎ چهار‏‎ كولدينگ‌ ، ‏‎ سورن‌‏‎ هنريكسون‌ ، ‏‎ رنه‌‏‎
چهار‏‎ نيلسن‌‏‎ آلن‌‏‎ و‏‎ گلدبك‌‏‎ يارن‌‏‎ هل‌وگ‌ ، ‏‎ توماس‌‏‎ تافتون‌ ، ‏‎ استيو‏‎
قرار‏‎ حمله‌‏‎ خط‏‎ در‏‎ توماسون‌‏‎ دال‌‏‎ يان‌‏‎ و‏‎ ساند‏‎ ابه‌‏‎ و‏‎ هافبك‌‏‎
عالي‌‏‎ پوشش‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ خوب‏‎ دوندگي‌‏‎ به‌دليل‌‏‎.‎داشتند‏‎
تا‏‎ كردند‏‎ پيدا‏‎ فرصت‌‏‎ كمتر‏‎ دانماركي‌ها‏‎ دفاع‌‏‎ و‏‎ مياني‌‏‎ خط‏‎ در‏‎
به‌‏‎ كه‌‏‎ هم‌‏‎ زمان‌‏‎ هر‏‎.شوند‏‎ نزديك‌‏‎ ما‏‎ جريمه‌‏‎ محوطه‌‏‎ درون‌‏‎ به‌‏‎
خود‏‎ آمادگي‌‏‎ اوج‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ "طباطبايي‌‏‎ هادي‌‏‎" رسيدند‏‎ محوطه‌‏‎ اين‌‏‎
پيدا‏‎ دست‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ دانمارك‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ مانع‌‏‎ مي‌برد‏‎ به‌سر‏‎
اما‏‎ است‌ ، ‏‎ خوشحالي‌‏‎ بسي‌‏‎ جاي‌‏‎ ما‏‎ فوتبال‌‏‎ براي‌‏‎ نتيجه‌‏‎ اين‌‏‎.‎كند‏‎
حساب‏‎ و‏‎ مدون‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ حركت‌‏‎ اين‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎
اين‌‏‎ برخورد‏‎ شيوه‌‏‎ درباره‌‏‎ آينده‌‏‎ روزهاي‌‏‎ در‏‎.‎ببريم‌‏‎ پيش‌‏‎ شده‌‏‎
.نوشت‌‏‎ خواهيم‌‏‎ روش‌‏‎


Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.