شماره‌ 1967‏‎ ‎‏‏،‏‎31 OCT 1999 آبان‌ 1378 ، ‏‎ يكشنبه‌ 9‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Free Tribune
Women
Business
Stocks
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
در‏‎ خرداد‏‎ روزنامه‌‏‎ و‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎ محاكمه‌‏‎
شد‏‎ آغاز‏‎ روحانيت‌‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎

:شوراي‌نگهبان‌‏‎ به‌‏‎ دبيرمجمع‌روحانيون‌مبارزخطاب‏‎
نكنيد‏‎ محروم‌‏‎ را‏‎ امام‌‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎ ياران‌‏‎
نروند‏‎ مجلس‌‏‎ به‌‏‎ ناصالح‌‏‎ عناصر‏‎ تا‏‎

امسال‌‏‎ ماه‌‏‎ بهمن‌‏‎ ايران‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ :النهار‏‎
مي‌رود‏‎ لبنان‌‏‎ به‌‏‎

رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ رياست‌‏‎ به‌‏‎ جلسه‌اي‌‏‎ در‏‎
رسيدگي‌‏‎ لزوم‌‏‎ طرح‌‏‎ نظام‌‏‎ مجمع‌تشخيص‌مصلحت‌‏‎
شده‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ رد‏‎ داوطلبين‌‏‎ شكايات‌‏‎ به‌‏‎
كرد‏‎ بررسي‌‏‎ را‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎

تشنج‌زا‏‎ حركتهاي‌‏‎ با‏‎ :‎اصفهان‌‏‎ استاندار‏‎
نكنيم‌‏‎ زشت‌‏‎ را‏‎ اسلام‌‏‎ زيباي‌‏‎ جلوه‌هاي‌‏‎

دستور‏‎ در‏‎ انتخابات‌‏‎ قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ طرح‌‏‎ بررسي‌‏‎
گرفت‌‏‎ قرار‏‎ مجلس‌‏‎ كار‏‎

اول‌‏‎ معاون‌‏‎ با‏‎ عاج‌‏‎ ساحل‌‏‎ انرژي‌‏‎ وزير‏‎ ديدار‏‎
جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎

در‏‎ خرداد‏‎ روزنامه‌‏‎ و‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎ محاكمه‌‏‎
شد‏‎ آغاز‏‎ ويژه‌روحانيت‌‏‎ دادگاه‌‏‎


اصل‌ 56‏‎ و‏‎ خميني‌‏‎ امام‌‏‎ ديدگاه‌‏‎ براساس‌‏‎ :‎نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎*
مي‌دانم‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ روحانيت‌رافاقد‏‎ ويژه‌‏‎ اساسي‌دادگاه‌‏‎ قانون‌‏‎
عدم‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ خردادرا‏‎ مسئول‌‏‎ مدير‏‎ اظهارات‌‏‎ دادگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎ *
دادگاه‌نپذيرفت‌‏‎ صلاحيت‌‏‎
مفصل‌‏‎ كيفرخواست‌‏‎ قرائت‌‏‎ با‏‎ روحانيت‌‏‎ ويژه‌‏‎ دادستان‌‏‎ نكونام‌‏‎ *
امام‌‏‎ هاي‌‏‎ انديشه‌‏‎ با‏‎ مقابله‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ‎‏‏، وي‌‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎ عليه‌‏‎
كرد‏‎ متهم‌‏‎ نظام‌‏‎ عليه‌‏‎ تبليغي‌‏‎ فعاليت‌‏‎ و‏‎ اكاذيب‏‎ نشر‏‎
والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ محاكمه‌‏‎ جلسه‌‏‎ نخستين‌‏‎ :سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ عضو‏‎ و‏‎ خرداد‏‎ روزنامه‌‏‎ مسئول‌‏‎ مدير‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎
.شد‏‎ برگزار‏‎ روحانيت‌‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎
مدير‏‎ محاكمه‌‏‎ ديروز‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
سليمي‌‏‎ محمد‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ رياست‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ خرداد‏‎ روزنامه‌‏‎ مسئول‌‏‎
دادستان‌‏‎ نكونام‌‏‎ ابراهيم‌‏‎ محمد‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ شد‏‎ تشكيل‌‏‎
چهار‏‎ و‏‎ چهل‌‏‎ كيفرخواست‌‏‎ قرائت‌‏‎ با‏‎ روحانيت‌‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎
.پرداخت‌‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎ اتهامي‌‏‎ موارد‏‎ به‌‏‎ تنظيمي‌‏‎ صفحه‌اي‌‏‎
آقايان‌‏‎ كه‌‏‎ روحانيت‌‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎
و‏‎ دعاگو‏‎ صديقي‌ ، ‏‎ حسينيان‌ ، ‏‎ عراقي‌ ، ‏‎ محمدي‌‏‎ شبيري‌ ، ‏‎ ابوترابي‌ ، ‏‎
داشتند ، ‏‎ شركت‌‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ نواب‏‎
متهم‌‏‎ مدافع‌‏‎ وكيل‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ رهامي‌‏‎ محسن‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
.يافت‌‏‎ حضور‏‎
قرائت‌‏‎ ضمن‌‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ دادستان‌‏‎ نكونام‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
اشاره‌‏‎ ضمن‌‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎ اتهامات‌‏‎ مفصل‌‏‎ و‏‎ حجيم‌‏‎ كيفرخواست‌‏‎
و‏‎ مقامات‌‏‎ به‌‏‎ توهين‌‏‎ كه‌‏‎ مربوطه‌‏‎ اتهامات‌‏‎ سرفصل‌هاي‌‏‎ به‌‏‎
به‌‏‎ اكاذيب‏‎ نشر‏‎ امام‌ ، ‏‎ انديشه‌هاي‌‏‎ با‏‎ مقابله‌‏‎ نظام‌ ، ‏‎ مسئولين‌‏‎
فعاليت‌‏‎ و‏‎ ديني‌‏‎ موازين‌‏‎ برخلاف‌‏‎ و‏‎ عمومي‌‏‎ اذهان‌‏‎ تشويش‌‏‎ منظور‏‎
:كرد‏‎ اظهار‏‎ مي‌شد‏‎ شامل‌‏‎ را‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ نظام‌‏‎ عليه‌‏‎ تبليغي‌‏‎
ايشان‌‏‎ سابقه‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ نوري‌‏‎ آقاي‌‏‎ حقوقي‌‏‎ شخصيت‌‏‎ از‏‎
اهداف‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ خرداد‏‎ روزنامه‌‏‎ انتشار‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ مي‌رفت‌‏‎ انتظار‏‎
"عملا‏‎ اما‏‎ كند ، ‏‎ حركت‌‏‎ امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ منويات‌‏‎ ترويج‌‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎
قدم‌‏‎ انتظار‏‎ اين‌‏‎ خلاف‌‏‎ مسيري‌‏‎ در‏‎ روزنامه‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ مشاهده‌‏‎
گروههاي‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ افكار‏‎ شدن‌‏‎ مطرح‌‏‎ براي‌‏‎ محلي‌‏‎ و‏‎ برداشته‌‏‎
شده‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ به‌‏‎ تهاجم‌‏‎ براي‌‏‎ ابزاري‌‏‎ و‏‎ نظام‌‏‎ معاند‏‎
.است‌‏‎
از‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎ كنوني‌‏‎ دادگاه‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
مستفاد‏‎ عناد‏‎ و‏‎ توطئه‌‏‎ بيم‌‏‎ خرداد ، ‏‎ روزنامه‌‏‎ مطالب‏‎ مجموع‌‏‎
شده‌‏‎ داده‌‏‎ نشريه‌‏‎ اين‌‏‎ مسئول‌‏‎ مدير‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ تذكراتي‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎
.است‌‏‎ نداشته‌‏‎ ثمري‌‏‎ حال‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎
كيفرخواست‌‏‎ در‏‎ مطروحه‌‏‎ موارد‏‎ تك‌تك‌‏‎ به‌‏‎ پرداختن‌‏‎ با‏‎ نكونام‌‏‎
به‌‏‎ امر‏‎ احياي‌‏‎ ستاد‏‎ انتظامي‌ ، ‏‎ نيروي‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ حفاظت‌‏‎ از‏‎
به‌‏‎ دانشجويي‌‏‎ بسيج‌‏‎ و‏‎ بيات‌‏‎ رفعت‌‏‎ خانم‌‏‎ منكر ، ‏‎ از‏‎ نهي‌‏‎ و‏‎ معروف‌‏‎
عبدالله‌‏‎ آقاي‌‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ برد‏‎ نام‌‏‎ خرداد‏‎ روزنامه‌‏‎ شاكيان‌‏‎ عنوان‌‏‎
ملتهب‏‎ شرايط‏‎ از‏‎ خرداد‏‎ روزنامه‌‏‎ انتشار‏‎ مجموع‌‏‎ در‏‎ نوري‌‏‎
در‏‎ مسئله‌دار‏‎ مطالب‏‎ چاپ‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ سوءاستفاده‌‏‎ جامعه‌‏‎
.مي‌كرد‏‎ حركت‌‏‎ خود‏‎ جناحي‌‏‎ منافع‌‏‎ راستاي‌‏‎
نوري‌‏‎ عليه‌‏‎ صادره‌‏‎ كيفرخواست‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ قرائت‌‏‎ ضمن‌‏‎ نكونام‌‏‎
امام‌‏‎ پيرو‏‎ را‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ شما‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ وي‌‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎
به‌‏‎ ايشان‌ ، ‏‎ توسط‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ تشكيل‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ چطور‏‎ مي‌دانيد‏‎
مي‌كنيد؟‏‎ ياد‏‎ بدعت‌گزار‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ ايشان‌‏‎ از‏‎ صراحت‌‏‎
وجود‏‎" كه‌‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ ذكر‏‎ با‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ دادستان‌‏‎
‎‏‏،‏‎"نيست‌‏‎ منتظري‌‏‎ آقاي‌‏‎ وجود‏‎ از‏‎ مهم‌تر‏‎ نظام‌‏‎ براي‌‏‎ نوري‌‏‎ آقاي‌‏‎
را‏‎ منتظري‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎ مطالبي‌‏‎ و‏‎ بيانيه‌‏‎ چاپ‌‏‎
با‏‎ مقابله‌‏‎ راستاي‌‏‎ در‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎ اتهامات‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎
كيفرخواست‌‏‎ از‏‎ بند‏‎ اين‌‏‎ تشريح‌‏‎ در‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ (ره‌‏‎)امام‌‏‎ نظريات‌‏‎
خاطر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ منتظري‌‏‎ آقاي‌‏‎ مورخ‌ 6/1/68 ، ‏‎ نامه‌‏‎ در‏‎ امام‌‏‎:گفت‌‏‎
مقامي‌‏‎ قائم‌‏‎ از‏‎ و‏‎ منع‌‏‎ سياسي‌‏‎ امور‏‎ در‏‎ دخالت‌‏‎ از‏‎ ساده‌لوحي‌‏‎
روزنامه‌‏‎ در‏‎ (ره‌‏‎)‎امام‌‏‎ نظر‏‎ برخلاف‌‏‎ شما‏‎ اما‏‎ كردند ، ‏‎ عزل‌‏‎
منتظري‌‏‎ آقاي‌‏‎ نظريات‌‏‎ و‏‎ سخنان‌‏‎ تبليغ‌‏‎ به‌‏‎ "رسما‏‎ خرداد‏‎
عضو‏‎ شما‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ و‏‎ پرداخته‌ايد‏‎
بوده‌ايد ، ‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ امنيت‌‏‎ عالي‌‏‎ شوراي‌‏‎
كوشا‏‎ امام‌‏‎ دستور‏‎ اجراي‌‏‎ در‏‎ اينها‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌رفت‌‏‎ انتظار‏‎
.باشيد‏‎
از‏‎ ديگري‌‏‎ ماده‌‏‎ تشريح‌‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎ نكونام‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
:گفت‌‏‎ آمريكا‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ ايجاد‏‎ تشويق‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ كيفرخواست‌‏‎
مي‌دانست‌ ، ‏‎ ميش‌‏‎ و‏‎ گرگ‌‏‎ رابطه‌‏‎ را‏‎ آمريكا‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ رابطه‌‏‎ امام‌‏‎
فراهم‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ كمرنگ‌‏‎ را‏‎ آمريكا‏‎ با‏‎ دشمني‌‏‎ شما‏‎ ولي‌‏‎
.برآمديد‏‎ رابطه‌‏‎ اين‌‏‎ ايجاد‏‎ رواني‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ بستر‏‎ كردن‌‏‎
منتشره‌‏‎ مطالب‏‎ نمونه‌هاي‌‏‎ از‏‎ مواردي‌‏‎ ذكر‏‎ با‏‎ ويژه‌‏‎ دادستان‌‏‎
تاييد‏‎ آزادي‌ ، ‏‎ نهضت‌‏‎ تبليغ‌‏‎ محور‏‎ پيرامون‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ خرداد‏‎ در‏‎
اگر‏‎:‎كرد‏‎ تصريح‌‏‎ ملي‌‏‎ جبهه‌‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ و‏‎ خاورميانه‌‏‎ صلح‌‏‎ روند‏‎
پس‌‏‎ نديده‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ چاپ‌‏‎ روزنامه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ مطالب‏‎ اين‌‏‎ نوري‌‏‎ آقاي‌‏‎
آن‌‏‎ چاپ‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ آگاهي‌‏‎ با‏‎ اگر‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ مسئولي‌‏‎ مدير‏‎ صلاحيت‌‏‎
و‏‎ شك‌‏‎ مورد‏‎ امام‌‏‎ خط‏‎ از‏‎ وي‌‏‎ پيروي‌‏‎ مي‌كرده‌ ، ‏‎ اقدام‌‏‎ مطالب‏‎
.مي‌گيرد‏‎ قرار‏‎ جدي‌‏‎ ترديد‏‎
عليه‌‏‎ خود‏‎ صفحه‌اي‌‏‎ كيفرخواست‌ 44‏‎ قرائت‌‏‎ خاتمه‌‏‎ در‏‎ نكونام‌‏‎
و 698‏‎ اصول‌ 500/530/145/608/609/697‏‎ به‌‏‎ استناد‏‎ با‏‎ نوري‌‏‎
قانون‌‏‎ همان‌‏‎ ماده‌ 47‏‎ رعايت‌‏‎ با‏‎ اسلامي‌‏‎ مجازات‌‏‎ قانون‌‏‎
.شد‏‎ خرداد‏‎ روزنامه‌‏‎ مسئول‌‏‎ مدير‏‎ عليه‌‏‎ مجازات‌‏‎ اعمال‌‏‎ خواستار‏‎
به‌‏‎ اتهام‌‏‎ تفهيم‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ جلسه‌‏‎ رئيس‌‏‎ دادگاه‌‏‎ جلسه‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎
و‏‎ كرد‏‎ مرور‏‎ بند‏‎ پنج‌‏‎ در‏‎ را‏‎ كيفرخواست‌‏‎ اصلي‌‏‎ محورهاي‌‏‎ متهم‌‏‎
از‏‎ شكات‌‏‎ شكايت‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ شدن‌‏‎ وارد‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎
نيروي‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ حفاظت‌‏‎ حقوقي‌‏‎ نماينده‌‏‎ خادم‌الحسيني‌‏‎ صادق‌‏‎
خود‏‎ شكايت‌‏‎ طرح‌‏‎ به‌‏‎ شاكي‌‏‎ اولين‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ خواست‌‏‎ انتظامي‌‏‎
درج‌‏‎ پيرامون‌‏‎ شكايتي‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ الحسيني‌‏‎ خادم‌‏‎.‎بپردازد‏‎
نيروي‌‏‎ عوامل‌‏‎ توسط‏‎ اسلام‌‏‎ جهان‌‏‎ خبرنگار‏‎ شدن‌‏‎ مضروب‏‎" خبر‏‎
را‏‎ خرداد‏‎ روزنامه‌‏‎ تهاجمي‌‏‎ مقدمه‌اي‌‏‎ در‏‎ مي‌پرداخت‌‏‎ "انتظامي‌‏‎
با‏‎ وي‌‏‎ سخنان‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ نظام‌‏‎ امنيتي‌‏‎ نهادهاي‌‏‎ تخريب‏‎ به‌‏‎ متهم‌‏‎
به‌‏‎ "صرفا‏‎ شد‏‎ خواسته‌‏‎ وي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ قطع‌‏‎ دادگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎ اعتراض‌‏‎
كه‌‏‎ داشت‌‏‎ اظهار‏‎ خادم‌الحسيني‌‏‎ كه‌‏‎ بپردازد‏‎ شكايت‌‏‎ مورد‏‎ موضوع‌‏‎
بنده‌‏‎ كه‌‏‎ مواردي‌‏‎ و‏‎ نشده‌‏‎ ابلاغ‌‏‎ ما‏‎ به‌‏‎ تنظيمي‌‏‎ كيفرخواست‌‏‎"
در‏‎ مطرح‌‏‎ مورد‏‎ از‏‎ "ظاهرا‏‎ داشتم‌‏‎ دادگاه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ طرح‌‏‎ قصد‏‎
."جداست‌‏‎ كيفرخواست‌‏‎
در‏‎ حضور‏‎ به‌‏‎ دعوت‌‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ آن‌‏‎ ضمن‌‏‎ دادگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎
با‏‎ تا‏‎ خواست‌‏‎ خادم‌الحسيني‌‏‎ از‏‎ كرد‏‎ دادگاه‌‏‎ تريبون‌‏‎ پشت‌‏‎
شكايت‌‏‎ پيرامون‌‏‎ "دقيقا‏‎ آن‌‏‎ مطالعه‌‏‎ و‏‎ كيفرخواست‌‏‎ دريافت‌‏‎
.كند‏‎ دعوي‌‏‎ اقامه‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ مندرج‌‏‎
ديروز‏‎ ظهر‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ دقيقه‌‏‎ ساعت‌ 27/11‏‎ در‏‎ سرانجام‌‏‎
خود‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ مقام‌‏‎ در‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
كه‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ سخناني‌‏‎ طي‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ قرار‏‎ مخصوص‌‏‎ جايگاه‌‏‎ در‏‎
عدم‌‏‎ اعلام‌‏‎ با‏‎ "صراحتا‏‎ شود‏‎ كيفرخواست‌‏‎ اتهامات‌‏‎ رد‏‎ بحث‌‏‎ وارد‏‎
ضمن‌‏‎ خود‏‎ پرونده‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ براي‌‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ پذيرش‌‏‎
چه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ روشن‌‏‎ ما‏‎ براي‌‏‎ آيا‏‎:گفت‌‏‎ مفصل‌‏‎ مقدمه‌اي‌‏‎ اظهار‏‎
نظام‌‏‎ سربلندي‌‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ ادعاي‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ استراتژي‌‏‎ آيا‏‎ مي‌كنيم‌؟‏‎
اتخاذ‏‎ موجه‌‏‎ تاكتيك‌هاي‌‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ متناسب‏‎ كه‌‏‎ هست‌‏‎ روشن‌‏‎ قدر‏‎ آن‌‏‎
روحاني‌‏‎ دادستان‌‏‎ مقام‌‏‎ در‏‎ روحاني‌‏‎ يك‌‏‎ امروز‏‎ باشيم‌؟‏‎ كرده‌‏‎
با‏‎ معاندت‌‏‎ و‏‎ اكاذيب‏‎ نشر‏‎ افترا ، ‏‎ توهين‌ ، ‏‎ به‌‏‎ متهم‌‏‎ را‏‎ ديگري‌‏‎
واي‌‏‎ مي‌گويد ، ‏‎ راست‌‏‎ (دادستان‌‏‎)‎ آقا‏‎ اين‌‏‎ اگر‏‎.مي‌نمايد‏‎ دين‌‏‎
دروغ‌‏‎ ايشان‌‏‎ اگر‏‎ و‏‎ هستم‌‏‎ نمونه‌اش‌‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ روحانيتي‌‏‎ بر‏‎
.است‌‏‎ نمونه‌اش‌‏‎ ايشان‌‏‎ كه‌‏‎ روحانيتي‌‏‎ بر‏‎ واي‌‏‎ مي‌گويد ، ‏‎
خود‏‎ ديدگاه‌‏‎ توضيح‌‏‎ در‏‎ سپس‌‏‎ خرداد‏‎ روزنامه‌‏‎ مسئول‌‏‎ مدير‏‎
به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ براي‌‏‎ روحانيت‌‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ عدم‌‏‎ پيرامون‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ تشكيل‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ امام‌‏‎:‎گفت‌‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ جرايم‌‏‎
پاسخ‌‏‎ در‏‎ تاريخ‌ 7/9/67‏‎ در‏‎ گرفت‌ ، ‏‎ صورت‌‏‎ جنگ‌‏‎ اضطراري‌‏‎ شرايط‏‎
دارند‏‎ تصميم‌‏‎ كه‌‏‎ كردند‏‎ تصريح‌‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ برخي‌‏‎ پرسش‌‏‎ به‌‏‎
همگان‌‏‎ كه‌‏‎ درآورند‏‎ صورتي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ وضع‌‏‎ زمينه‌ها‏‎ تمام‌‏‎ در‏‎
نظر‏‎ براساس‌‏‎ من‌‏‎ روي‌‏‎ همين‌‏‎ از‏‎ ;كنند‏‎ حركت‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ مطابق‌‏‎
فاقد‏‎ را‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ مبناي‌‏‎ بر‏‎ و‏‎ امام‌‏‎ حضرت‌‏‎
حق‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ اصل‌ 56‏‎ طبق‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ ;مي‌دانم‌‏‎ صلاحيت‌‏‎
راي‌‏‎ با‏‎ را‏‎ حق‌‏‎ اين‌‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ "صرفا‏‎ حاكميت‌‏‎
و‏‎ مي‌كنند‏‎ كسب‏‎ آن‌‏‎ اصول‌‏‎ اجراي‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ و‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ به‌‏‎
به‌‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ وجود‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ از‏‎ فرازي‌‏‎ هيچ‌‏‎ در‏‎ چون‌‏‎
نيافته‌ ، ‏‎ قانوني‌‏‎ موجوديت‌‏‎ كشور‏‎ قضايي‌‏‎ بدنه‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ عنوان‌‏‎
.ندارد‏‎ وجود‏‎ دادگاه‌‏‎ اين‌‏‎ ايجاد‏‎ براي‌‏‎ خاصي‌‏‎ قانوني‌‏‎ منشا‏‎
نكته‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ تكيه‌‏‎ با‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ خرداد‏‎ روزنامه‌‏‎ مسئول‌‏‎ مدير‏‎
از‏‎ حفاظت‌‏‎ به‌‏‎ موظف‌‏‎ رهبري‌‏‎ نهاد‏‎ كه‌‏‎ آنجا‏‎ از‏‎ قانون‌‏‎ بنابه‌‏‎ كه‌‏‎
اضطراري‌‏‎ شرايط‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ است‌‏‎ - اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ بويژه‌‏‎ -‎ قوانين‌‏‎
صلاحيت‌‏‎ عدم‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ ضروري‌‏‎ را‏‎ امام‌‏‎ حيات‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎
يك‌‏‎ از‏‎ دادگاه‌‏‎ اين‌‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ تشكيل‌‏‎ موضوع‌‏‎ به‌‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎
و‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ اصل‌ 168‏‎ طبق‌‏‎ گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎ روحاني‌‏‎ قشر‏‎
قانون‌‏‎ و‏‎ مصوب 1358‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ جرايم‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ لايحه‌‏‎ نيز‏‎
و‏‎ مختلف‌‏‎ اقشار‏‎ از‏‎ نمايندگي‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ مطبوعات‌‏‎
وزير‏‎ شهر ، ‏‎ شوراي‌‏‎ رئيس‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ جامعه‌‏‎ جمعي‌‏‎ وجدان‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎
روحاني‌‏‎ گروهي‌‏‎ انتصاب‏‎ و‏‎ شود‏‎ انتخاب‏‎ دادگستري‌‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎ ارشاد‏‎
رهبري‌‏‎ مقام‌‏‎ تنفيذ‏‎ به‌‏‎ اگر‏‎ حتي‌‏‎ -‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎
.ندارد‏‎ قانوني‌‏‎ جايگاه‌‏‎ -‎ باشد‏‎ رسيده‌‏‎ نيز‏‎
را‏‎ روحانيان‌‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاهي‌‏‎ تشكيل‌‏‎ "اساسا‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ "روحانيان‌‏‎ حق‌‏‎ در‏‎ حق‌كشي‌‏‎ نوعي‌‏‎"
برگزاري‌‏‎ محتواي‌‏‎ و‏‎ شكل‌‏‎:كرد‏‎ تصريح‌‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ آيين‌نامه‌‏‎
.داد‏‎ خواهد‏‎ كاهش‌‏‎ را‏‎ عدالت‌‏‎ اجراي‌‏‎ احتمال‌‏‎ دادگاه‌‏‎ اين‌‏‎
كه‌‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ كردن‌‏‎ خاطرنشان‌‏‎ با‏‎ خرداد‏‎ روزنامه‌‏‎ مسئول‌‏‎ مدير‏‎
خواست‌‏‎ و‏‎ عمومي‌‏‎ افكار‏‎ بيانگر‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎
اعضاي‌‏‎ بي‌طرفي‌‏‎ اصل‌‏‎ ناقض‌‏‎ را‏‎ آنان‌‏‎ انتخاب‏‎ نوع‌‏‎ نيست‌ ، ‏‎ جامعه‌‏‎
ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ اقدامات‌‏‎ مجموعه‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎
به‌‏‎ متكي‌‏‎ حكومت‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مجرمانه‌‏‎ وجوه‌‏‎ انواع‌‏‎ واجد‏‎
دادگاههاي‌‏‎ قانون‌‏‎ ماده‌ 32‏‎ مطابق‌‏‎ است‌و‏‎ تعقيب‏‎ قابل‌‏‎ قانون‌‏‎
خود‏‎ صلاحيت‌‏‎ براي‌‏‎ مي‌تواند‏‎ زماني‌‏‎ دادگاه‌‏‎ انقلاب ، ‏‎ و‏‎ عمومي‌‏‎
پرونده‌اي‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ به‌‏‎ مكلف‌‏‎ قانون‌‏‎ طبق‌‏‎ كه‌‏‎ كند‏‎ تصميم‌‏‎ اخذ‏‎
جايگاه‌‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ كشور‏‎ موضوعه‌‏‎ قوانين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ باشد‏‎ شده‌‏‎
.ندارد‏‎ مطروحه‌‏‎ جرايم‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ براي‌‏‎ معتبري‌‏‎
خود‏‎ سخنان‌‏‎ خاتمه‌‏‎ در‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ قانوني‌‏‎ جايگاه‌‏‎ وجود‏‎ عدم‌‏‎ بر‏‎ مجدد‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎
.ندانست‌‏‎ صالح‌‏‎ خود‏‎ پرونده‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ دادگاه‌‏‎ اين‌‏‎
قانوني‌‏‎ مباني‌‏‎ فاقد‏‎ كه‌‏‎ آنجا‏‎ از‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎:كرد‏‎ تصريح‌‏‎ وي‌‏‎
داشته‌‏‎ صالحه‌‏‎ محكمه‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ شباهت‌‏‎ كه‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ لذا‏‎ است‌‏‎
خود‏‎ صلاحيت‌‏‎ براي‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ و‏‎ دارد‏‎ محفل‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ شباهت‌‏‎ باشد‏‎
.بگيرد‏‎ تصميم‌‏‎
اشاره‌‏‎ با‏‎ خود‏‎ موكل‌‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ در‏‎ رهامي‌‏‎ محسن‌‏‎ دكتر‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎
سوي‌‏‎ از‏‎ صادره‌‏‎ احكام‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ نظام‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎ سوابق‌‏‎ به‌‏‎
اتهامات‌‏‎ به‌‏‎:كرد‏‎ اظهار‏‎ نامبرده‌‏‎ براي‌‏‎ رهبري‌‏‎ مقام‌‏‎ و‏‎ امام‌‏‎
دادگاه‌‏‎ در‏‎ بودن‌ ، ‏‎ روحاني‌‏‎ عليرغم‌‏‎ خانه‌ ، ‏‎ نشريه‌‏‎ مسئول‌‏‎ مدير‏‎
دادگاه‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎ نوري‌‏‎ آقاي‌‏‎ چرا‏‎ پس‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ رسيدگي‌‏‎ مطبوعات‌‏‎
شود؟‏‎ محاكمه‌‏‎ ويژه‌‏‎
تنظيمي‌‏‎ كيفرخواست‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ خود‏‎ دفاعيات‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
.ندانست‌‏‎ قانون‌‏‎ بر‏‎ منطبق‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ دادستان‌‏‎
پي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ خرداد‏‎ مسئول‌‏‎ مدير‏‎ دادگاه‌‏‎ ديروز‏‎ جلسه‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎
وي‌ ، ‏‎ مدافع‌‏‎ وكيل‌‏‎ و‏‎ متهم‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ دادگاه‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ عدم‌‏‎ اعلام‌‏‎
دادگاه‌‏‎ قانوني‌‏‎ مباني‌‏‎ پيرامون‌‏‎ توضيح‌‏‎ به‌‏‎ دادگاه‌‏‎ دادستان‌‏‎
اظهار‏‎ با‏‎ نيز‏‎ سليمي‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ سپس‌‏‎ و‏‎ پرداخت‌‏‎ ويژه‌‏‎
است‌‏‎ معتقد‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ كه‌‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ ضمن‌‏‎ سخناني‌‏‎
براي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ بر‏‎ مبتني‌‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ موجوديت‌‏‎
نوري‌‏‎ اعتراض‌‏‎ است‌ ، ‏‎ اصلح‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ نظر‏‎ دادگاه‌ ، ‏‎ مسئولين‌‏‎
پرونده‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ و‏‎ ندانست‌‏‎ وارد‏‎ را‏‎
خود‏‎ سخنان‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ در‏‎ دادگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎.كرد‏‎ معرفي‌‏‎ صالح‌‏‎ وي‌‏‎
اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ با‏‎ "اساسا‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ وجود‏‎:كرد‏‎ اظهار‏‎
جانب‏‎ از‏‎ دادگاه‌ ، ‏‎ صلاحيت‌‏‎ رد‏‎ اعلام‌‏‎ اگر‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ مخالفتي‌‏‎
رسيدگي‌‏‎ مورد‏‎ ايشان‌‏‎ پرونده‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ دليل‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ نوري‌‏‎ آقاي‌‏‎
.باشد‏‎ اين‌گونه‌‏‎ نبايد‏‎ نگيرد ، ‏‎ قرار‏‎
حجت‌الاسلام‌‏‎ اتهامات‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ دادگاه‌‏‎ بعدي‌‏‎ جلسه‌‏‎
محل‌‏‎ در‏‎ صبح‌‏‎ ساعت‌ 9‏‎ (دوشنبه‌‏‎) فردا‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎ والمسلمين‌‏‎
دادگاه‌‏‎ فردا‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎.‎بود‏‎ خواهد‏‎ روحانيت‌‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ وارده‌‏‎ اتهامات‌‏‎ پيرامون‌‏‎ متهم‌‏‎ دفاعيه‌‏‎ بحث‌‏‎ وارد‏‎
حاشيه‌‏‎ در‏‎
خبري‌‏‎ پوشش‌‏‎ به‌منظور‏‎ خارجي‌‏‎ و‏‎ داخلي‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎ *
مقابل‌‏‎ در‏‎ بامداد‏‎ دقيقه‌‏‎ ساعت‌ 30/6‏‎ از‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎ دادگاه‌‏‎
پس‌‏‎ سرانجام‌‏‎ و‏‎ يافتند‏‎ حضور‏‎ روحانيت‌‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ ورودي‌‏‎ در‏‎
خبرنگاران‌‏‎ تعداد‏‎ شد‏‎ تشكيل‌‏‎ دادگاه‌‏‎ وقتي‌‏‎ انتظار‏‎ ساعت‌‏‎ سه‌‏‎ از‏‎
.شد‏‎ نفر‏‎ بر 60‏‎ بالغ‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ عكاسان‌‏‎ و‏‎
گنجايش‌‏‎ سختي‌‏‎ به‌‏‎ روحانيت‌‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ برگزاري‌‏‎ سالن‌‏‎ *
روز‏‎.‎دارد‏‎ را‏‎ رسمي‌‏‎ دادگاههاي‌‏‎ در‏‎ شركت‌كننده‌‏‎ نفرات‌‏‎ حداقل‌‏‎
مسئولين‌‏‎ به‌‏‎ مراجعه‌‏‎ در‏‎ خبرنگاران‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ گذشته‌‏‎
براي‌‏‎ بزرگتر‏‎ سالني‌‏‎ اختصاص‌‏‎ دادگاه‌خواستار‏‎ انتظامات‌‏‎
زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مسئولين‌‏‎ از‏‎ هيچ‌يك‌‏‎ كه‌‏‎ شدند‏‎ دادگاه‌‏‎ برگزاري‌‏‎
.ندادند‏‎ مساعدي‌‏‎ قول‌‏‎
هشت‌‏‎ ساعت‌‏‎ راس‌‏‎ مي‌بايست‌‏‎ دادگاه‌‏‎ قبلي‌‏‎ اعلام‌‏‎ به‌‏‎ بنا‏‎ *
.يافت‌‏‎ گشايش‌‏‎ ساعت‌ 30/9‏‎ در‏‎ "عملا‏‎ ولي‌‏‎ برگزارمي‌شد ، ‏‎ بامداد‏‎
عبدالله‌‏‎ از‏‎ عكس‌‏‎ گرفتن‌‏‎ براي‌‏‎ رسانه‌ها‏‎ عكاسان‌‏‎ اشتياق‌‏‎ *
جايگاه‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎ حضور‏‎ محض‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ زياد‏‎ جايگاه‌‏‎ پشت‌‏‎ در‏‎ نوري‌‏‎
از‏‎ عكسبرداري‌‏‎ به‌‏‎ منظم‌‏‎ صفوف‌‏‎ در‏‎ تمامي‌عكاسان‌‏‎ مربوطه‌‏‎
.پرداختند‏‎ خرداد‏‎ روزنامه‌‏‎ مديرمسئول‌‏‎
قرائت‌‏‎ به‌هنگام‌‏‎ و‏‎ خود‏‎ سخنان‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ در‏‎ دادستان‌‏‎ *
هستيم‌‏‎ پرونده‌اي‌‏‎ بررسي‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ ما‏‎:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ كيفرخواست‌‏‎
حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ منتظري‌‏‎ آقاي‌‏‎ نوشته‌هاي‌‏‎ "ظاهرا‏‎ آن‌‏‎ طبق‌‏‎ كه‌‏‎
امام‌‏‎ پيش‌گويي‌هاي‌‏‎ "ظاهرا‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ چاپ‌‏‎ مخفيانه‌‏‎ به‌طور‏‎
.مي‌يابد‏‎ تحقق‌‏‎ منتظري‌‏‎ آقاي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎
با‏‎ كيفرخواست‌‏‎ از‏‎ قسمت‌هايي‌‏‎ قرائت‌‏‎ هنگام‌‏‎ به‌‏‎ دادستان‌‏‎ *
قرار‏‎ خطاب‏‎ با‏‎ مي‌كرد‏‎ تلاش‌‏‎ خطابه‌‏‎ و‏‎ وعظ‏‎ فنون‌‏‎ از‏‎ بهره‌گيري‌‏‎
كيفرخواست‌‏‎ جملات‌‏‎ دوباره‌‏‎ تكرار‏‎ و‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاء‏‎ دادن‌‏‎
.دهد‏‎ قرار‏‎ تاثير‏‎ تحت‌‏‎ را‏‎ آنان‌‏‎
صحبت‌‏‎ دادگاه‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ درخصوص‌‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎ به‌‏‎ دادگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎ *
و‏‎ جمهوري‌‏‎ حزب‏‎ انفجار‏‎ عوامل‌‏‎ با‏‎ را‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎ مي‌كرد‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ معلوم‌‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ مقايسه‌‏‎ سال‌ 60‏‎ در‏‎ نخست‌وزيري‌‏‎
به‌‏‎ آنها‏‎ كنيم‌ ، ‏‎ دادگاهي‌‏‎ مي‌خواستيم‌‏‎ الان‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ اگر‏‎
در‏‎ دادگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎ گفته‌‏‎ اين‌‏‎مي‌كردند‏‎ اعتراض‌‏‎ دادگاه‌‏‎ صلاحيت‌‏‎
شد‏‎ مواجه‌‏‎ متهم‌‏‎ مدافع‌‏‎ وكيل‌‏‎ اعتراض‌‏‎ با‏‎ جلسه‌‏‎ پايان‌‏‎
گفته‌‏‎ دادگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎ (فردا‏‎)‎ بعدي‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ شد‏‎ قرار‏‎ "كه‌ظاهرا‏‎
.نمايد‏‎ تصحيح‌‏‎ را‏‎ خود‏‎
عبدالله‌‏‎ پرونده‌‏‎ درخصوص‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ حاضران‌‏‎ برخي‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ *
ضعيف‌‏‎ بسيار‏‎ خرداد‏‎ روزنامه‌‏‎ تعطيلي‌‏‎ احتمال‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ اين‌‏‎ نوري‌‏‎
داشت‌‏‎ نخواهند‏‎ تمايلي‌‏‎ دادگاه‌‏‎ اين‌‏‎ دست‌اندركاران‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎
همين‌‏‎ از‏‎ بيازمايند ، ‏‎ دوباره‌‏‎ را‏‎ سلام‌‏‎ روزنامه‌‏‎ تعطيلي‌‏‎ تجربه‌‏‎
از‏‎ نوري‌‏‎ بركناري‌‏‎ به‌‏‎ محدود‏‎ صادره‌‏‎ حكم‌‏‎ "احتمالا‏‎ رو‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ خرداد‏‎ روزنامه‌‏‎ مديرمسئولي‌‏‎
با‏‎ گفتگو‏‎ در‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ خارجي‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ دو‏‎ *
دفاع‌‏‎ متن‌‏‎ و‏‎ نوع‌‏‎ كردن‌‏‎ توصيف‌‏‎ "بي‌نظير‏‎" ضمن‌‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎
تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ عضو‏‎ يك‌‏‎ براي‌‏‎ دادگاه‌‏‎ برگزاري‌‏‎ نوري‌ ، ‏‎ عبدالله‌‏‎
اين‌‏‎.‎دانستند‏‎ "انتظار‏‎ از‏‎ دور‏‎ و‏‎ عجيب‏‎" را‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎
كه‌‏‎ داشتند‏‎ حقوقداناني‌‏‎ با‏‎ گفتگو‏‎ به‌‏‎ بسيار‏‎ تمايل‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎
اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ نظام‌‏‎ در‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ جايگاه‌‏‎ چگونگي‌‏‎ از‏‎
.دهند‏‎ قرار‏‎ آنها‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ اطلاعاتي‌‏‎
بر‏‎ مبني‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎ پرسش‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎ *
دارا‏‎ وجود‏‎ با‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ حسينيان‌‏‎ حضور‏‎ چگونگي‌‏‎
و‏‎ كرد‏‎ امتناع‌‏‎ پاسخ‌‏‎ دادن‌‏‎ از‏‎ ابتدا‏‎ در‏‎ حقوقي‌ ، ‏‎ پرونده‌‏‎ بودن‌‏‎
هنوز‏‎ حسينيان‌‏‎ كيفرخواست‌‏‎ گفت‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎ اصرار‏‎ اثر‏‎ بر‏‎
وي‌‏‎ كيفرخواست‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ تا‏‎ و‏‎ نشده‌‏‎ ابلاغ‌‏‎ وي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ تنظيم‌‏‎
.ندارد‏‎ قانوني‌‏‎ منع‌‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎ حضور‏‎ نشده‌‏‎ ابلاغ‌‏‎
در‏‎ جلسه‌‏‎ خاتمه‌‏‎ در‏‎ نوري‌‏‎ مدافع‌‏‎ وكيل‌‏‎ رهامي‌‏‎ محسن‌‏‎ دكتر‏‎ *
رئيس‌‏‎ استدلال‌‏‎ پذيرش‌‏‎ عدم‌‏‎ اعلام‌‏‎ ضمن‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎ با‏‎ گفتگو‏‎
قشر‏‎ يك‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ حضور‏‎ بودن‌‏‎ قانوني‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ دادگاه‌‏‎
مي‌كنيم‌‏‎ تلاش‌‏‎ گفت‌‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ (روحانيان‌‏‎)
به‌‏‎ رفع‌نقيصه‌‏‎ اين‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ دادگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎ با‏‎ مجدد‏‎ گفتگوي‌‏‎ در‏‎
.برسيم‌‏‎ نظر‏‎ توافق‌‏‎ و‏‎ اشتراك‌‏‎ نقطه‌‏‎
عصبانيت‌‏‎ با‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ با‏‎ گفتگو‏‎ در‏‎ شاكيان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ *
نوري‌‏‎ آقاي‌‏‎ شود ، ‏‎ برپا‏‎ هم‌‏‎ كيهان‌‏‎ مديرمسئول‌‏‎ دادگاه‌‏‎ اگر‏‎" گفت‌‏‎
وي‌‏‎ به‌‏‎ وقتي‌‏‎ و‏‎ "مي‌زند؟‏‎ دادگاه‌‏‎ عدالت‌‏‎ و‏‎ عدل‌‏‎ از‏‎ دم‌‏‎ اين‌قدر‏‎
نبودن‌‏‎ روحاني‌‏‎ كيهان‌به‌خاطر‏‎ مديرمسئول‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ يادآوري‌‏‎
اظهار‏‎ شد‏‎ نخواهد‏‎ محاكمه‌‏‎ روحانيت‌‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ در‏‎ "طبيعتا‏‎
حجاريان‌‏‎ و‏‎ نوري‌‏‎ مثل‌‏‎ خردادي‌هايي‌‏‎ دوم‌‏‎ مي‌كند؟‏‎ فرق‌‏‎ چه‌‏‎:‎كرد‏‎
و‏‎ مي‌روند‏‎ جلو‏‎ تفرقه‌‏‎ ايجاد‏‎ راه‌‏‎ در‏‎ بتوانند‏‎ كه‌‏‎ طريق‌‏‎ هر‏‎ از‏‎
ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ مثل‌‏‎ نهادهايي‌‏‎ و‏‎ حسينيان‌‏‎ مثل‌‏‎ انقلاب‏‎ ياران‌‏‎ به‌‏‎
!مي‌زنند‏‎ تهمت‌‏‎
دادن‌‏‎ قرار‏‎ خطاب‏‎ با‏‎ وي‌‏‎ مدافع‌ ، ‏‎ وكيل‌‏‎ سخنان‌‏‎ خاتمه‌‏‎ در‏‎ *
كه‌‏‎ شده‌‏‎ عاملي‌‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ وجود‏‎:گفت‌‏‎ دادگاه‌‏‎ رياست‌‏‎
مطبوعاتي‌‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎ انجام‌‏‎ به‌‏‎ علاقه‌مند‏‎ كه‌‏‎ روحانياني‌‏‎
.نياورند‏‎ روي‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ امور‏‎ به‌‏‎ دادگاه‌‏‎ اين‌‏‎ ترس‌‏‎ از‏‎ هستند ، ‏‎
خوشحال‌‏‎ بسيار‏‎ ما‏‎:‎كرد‏‎ اظهار‏‎ دادگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎ لحظه‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎
فعاليت‌هاي‌‏‎ انجام‌‏‎ عدم‌‏‎ عامل‌‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ وجود‏‎ كه‌‏‎ هستيم‌‏‎
سوي‌‏‎ از‏‎ نظام‌‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎ با‏‎ مغاير‏‎ و‏‎ ضددين‌‏‎ مطبوعاتي‌‏‎
را‏‎ دادگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎ گفته‌‏‎ اين‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ حاضران‌‏‎است‌‏‎ روحانيان‌‏‎
و‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎ براي‌‏‎ حكم‌‏‎ صدور‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ پيشداوري‌‏‎ نوعي‌‏‎
.كردند‏‎ ارزيابي‌‏‎ وي‌‏‎ كردن‌‏‎ محكوم‌‏‎

:شوراي‌نگهبان‌‏‎ به‌‏‎ مبارزخطاب‏‎ دبيرمجمع‌روحانيون‌‏‎
نكنيد‏‎ محروم‌‏‎ را‏‎ امام‌‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎ ياران‌‏‎
مجلس‌نروند‏‎ به‌‏‎ ناصالح‌‏‎ عناصر‏‎ تا‏‎


نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ از‏‎ مبارز‏‎ روحانيون‌‏‎ مجمع‌‏‎ دبير‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
صلاحيت‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ نحوه‌‏‎ درباره‌‏‎ كلي‌گويي‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ خواست‌‏‎
.كند‏‎ عمل‌‏‎ قانون‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎ و‏‎ مستدل‌‏‎ روشن‌ ، ‏‎ شفاف‌ ، ‏‎ نامزدها ، ‏‎
مهدي‌‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ عضو‏‎ استادي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ اخير‏‎ سخنان‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ كروبي‌‏‎
با‏‎ بخواهد‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ اگر‏‎:‎گفت‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ سخنگوي‌‏‎
اشاعه‌‏‎ و‏‎ امنيتي‌‏‎ اسرار‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎ مانند‏‎ مسائلي‌‏‎ به‌‏‎ تمسك‌‏‎
قابل‌‏‎ كند ، ‏‎ تضييع‌‏‎ را‏‎ نمايندگي‌‏‎ داوطلبان‌‏‎ قانوني‌‏‎ حق‌‏‎ فحشا ، ‏‎
را‏‎ كس‌‏‎ هر‏‎ نمي‌شود‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ گفت‌‏‎ كروبي‌‏‎ آقاي‌‏‎.نيست‌‏‎ قبول‌‏‎
خواستند‏‎ دليل‌‏‎ ما‏‎ از‏‎ وقتي‌‏‎ و‏‎ كنيم‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ رد‏‎ خواستيم‌‏‎
به‌‏‎ يا‏‎ مي‌شود‏‎ فحشاء‏‎ اشاعه‌‏‎ يا‏‎ است‌‏‎ امنيتي‌‏‎ مسئله‌‏‎ بگوئيم‌‏‎
.كنيم‌‏‎ جمع‌‏‎ را‏‎ قضيه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مربوط‏‎ خانواده‌ها‏‎ حيثيتي‌‏‎ مسائل‌‏‎
"واقعا‏‎ اگر‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ گفت‌‏‎ مبارز‏‎ روحانيون‌‏‎ مجمع‌‏‎ دبير‏‎
است‌‏‎ بهتر‏‎ بشود‏‎ مجلس‌‏‎ به‌‏‎ ناصالح‌‏‎ عناصر‏‎ ورود‏‎ مانع‌‏‎ مي‌خواهد‏‎
عمل‌‏‎ به‌گونه‌اي‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ روشن‌‏‎ اصول‌‏‎ و‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ به‌‏‎ عنايت‌‏‎ با‏‎
مجلس‌‏‎ به‌‏‎ انقلاب‏‎ و‏‎ امام‌‏‎ دوستان‌‏‎ و‏‎ ياران‌‏‎ ورود‏‎ راه‌‏‎ كه‌‏‎ نكند‏‎
ميان‌‏‎ در‏‎ شايد‏‎ كه‌‏‎ گمنامي‌‏‎ عناصر‏‎ آنها‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ بسته‌‏‎
اين‌‏‎ مشروح‌‏‎.‎شوند‏‎ مجلس‌‏‎ وارد‏‎ باشند‏‎ ناصالحي‌‏‎ عناصر‏‎ آنها‏‎
.بخوانيد‏‎ همشهري‌‏‎ آينده‌‏‎ شماره‌هاي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ مصاحبه‌‏‎

امسال‌‏‎ ماه‌‏‎ بهمن‌‏‎ ايران‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ :النهار‏‎
مي‌رود‏‎ لبنان‌‏‎ به‌‏‎


خاتمي‌‏‎ محمد‏‎ سيد‏‎ آقاي‌‏‎:‎اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ - بيروت‌‏‎
امسال‌‏‎ ماه‌‏‎ بهمن‌‏‎ احتمالا‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
.داشت‌‏‎ خواهد‏‎ لبنان‌‏‎ كشور‏‎ از‏‎ رسمي‌‏‎ ديداري‌‏‎
در‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ نوشت‌ ، ‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ النهار‏‎ لبناني‌‏‎ روزنامه‌‏‎
ديدار‏‎ اين‌‏‎:افزود‏‎ پاريس‌‏‎ در‏‎ روزنامه‌‏‎ خبرنگاراين‌‏‎ با‏‎ مصاحبه‌‏‎
ماه‌‏‎ بهمن‌‏‎ در‏‎ ششم‌‏‎ انتخابات‌مجلس‌‏‎ برگزاري‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ احتمالا‏‎
به‌‏‎ لبنان‌‏‎ از‏‎ كشورمان‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎گيرد‏‎ مي‌‏‎ انجام‌‏‎ آينده‌‏‎
اديان‌‏‎ همزيستي‌‏‎ و‏‎ وگو‏‎ گفت‌‏‎ انديشه‌ ، ‏‎ فرهنگ‌ ، ‏‎ كانون‌‏‎ عنوان‌‏‎
وسايل‌تبليغاتي‌ ، ‏‎ نظر‏‎ از‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ياد‏‎ مختلف‌‏‎
.است‌‏‎ فرد‏‎ به‌‏‎ منحصر‏‎ جهان‌‏‎ در‏‎ روزنامه‌‏‎ و‏‎ كتاب‏‎ چاپ‌‏‎ انتشارات‌ ، ‏‎
اين‌‏‎ دشمنان‌‏‎ براي‌‏‎ لبنان‌‏‎ خاص‌‏‎ جايگاه‌‏‎ تاسف‌‏‎ كمال‌‏‎ با‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
معرض‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ فتني‌نيست‌‏‎ منطقه‌پذير‏‎
جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎.‎گرفت‌‏‎ گروه‌هاقرار‏‎ ميان‌‏‎ وكشمكش‌‏‎ داخلي‌‏‎ جنگ‌هاي‌‏‎
ملتهاي‌‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ قرباني‌‏‎ لبنان‌‏‎:‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎
صهيونيستي‌‏‎ رژيم‌‏‎ اساس‌‏‎ همين‌‏‎ بر‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ مسلمان‌‏‎ و‏‎ عرب‏‎
.است‌‏‎ آورده‌‏‎ اشغال‌در‏‎ به‌‏‎ را‏‎ اين‌كشور‏‎ خاك‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎
و‏‎ لبنان‌‏‎ مردم‌‏‎ وايثار‏‎ ايستادگي‌‏‎ از‏‎ ستايش‌‏‎ با‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
جديدي‌‏‎ صفحه‌‏‎ امروز‏‎ لبنان‌‏‎ در‏‎ مقاومت‌‏‎:مقاومت‌گفت‌‏‎ نيروهاي‌‏‎
.است‌‏‎ گشوده‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ تاريخ‌‏‎ در‏‎
مختلف‌‏‎ انديشمندان‌‏‎ داشتن‌‏‎ با‏‎ لبنان‌‏‎:كرد‏‎ ابرازاميدواري‌‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ سرگذاشته‌‏‎ پشت‌‏‎ را‏‎ منازعات‌‏‎ و‏‎ اختلافات‌‏‎ جنگ‌و‏‎ مرحله‌‏‎
عرب‏‎ جهان‌‏‎ در‏‎ تمدن‌‏‎ و‏‎ كانون‌فرهنگ‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ جايگاه‌‏‎
.كند‏‎ حفظ‏‎ اسلام‌‏‎ و‏‎

رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ رياست‌‏‎ به‌‏‎ جلسه‌اي‌‏‎ در‏‎
رسيدگي‌‏‎ لزوم‌‏‎ طرح‌‏‎ نظام‌‏‎ تشخيص‌مصلحت‌‏‎ مجمع‌‏‎
شده‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ رد‏‎ داوطلبين‌‏‎ شكايات‌‏‎ به‌‏‎
كرد‏‎ بررسي‌‏‎ را‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎


قانون‌‏‎ و‏‎ شرع‌‏‎ موازين‌‏‎ خلاف‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ سوي‌‏‎ طرح‌از‏‎ اين‌‏‎
را‏‎ آن‌‏‎ دوباره‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ ولي‌‏‎ شد‏‎ شناخته‌‏‎ اساسي‌‏‎
كرد‏‎ تاييد‏‎
خود ، ‏‎ ديروز‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
طرح‌‏‎" خصوص‌‏‎ در‏‎ را‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ ومجلس‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ اختلاف‌‏‎
در‏‎ شده‌‏‎ ردصلاحيت‌‏‎ داوطلبين‌‏‎ شكايات‌‏‎ به‌‏‎ دقيق‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ لزوم‌‏‎
.كرد‏‎ بررسي‌‏‎ "مختلف‌‏‎ انتخابات‌‏‎
جلسه‌‏‎ دراين‌‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
هاشمي‌‏‎ اكبر‏‎ آيت‌الله‌‏‎ رياست‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ قوه‌‏‎ سه‌‏‎ حضورروءساي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎
درباره‌‏‎ مجمع‌‏‎ اعضاي‌‏‎ نظرات‌‏‎ و‏‎ ديدگاهها‏‎ شد ، ‏‎ تشكيل‌‏‎ رفسنجاني‌‏‎
ازديدگاه‌‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎ رد‏‎ دلايل‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ طرح‌‏‎
.شد‏‎ مطرح‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎
اجتماعي‌‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ مختلف‌‏‎ ازابعاد‏‎ مجمع‌‏‎ اعضاي‌‏‎ ديروز‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎
به‌‏‎ نياز‏‎ بدليل‌‏‎ و‏‎ دادند‏‎ قرار‏‎ بحث‌‏‎ مورد‏‎ موضوع‌را‏‎ شرعي‌‏‎ و‏‎
مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ جلسه‌بعد‏‎ به‌‏‎ بحث‌‏‎ ادامه‌‏‎ بيشتر ، ‏‎ فرصت‌‏‎
.شد‏‎ موكول‌‏‎ نظام‌‏‎
شده‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ رد‏‎ داوطلبين‌‏‎ شكايات‌‏‎ به‌‏‎ دقيق‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ لزوم‌‏‎ طرح‌‏‎"
شوراي‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ مصوب‏‎ "انتخابات‌مختلف‌‏‎ در‏‎
و‏‎ حرمت‌‏‎ هتك‌‏‎ يا‏‎ فحشا‏‎ موجباشاعه‌‏‎ كه‌‏‎ مواردي‌‏‎ در‏‎ نگهبان‌‏‎
باشد ، خلاف‌‏‎ نظام‌‏‎ و‏‎ عمومي‌‏‎ مصالح‌‏‎ ياخلاف‌‏‎ و‏‎ افراد‏‎ حيثيت‌‏‎
و 62‏‎ اصول‌ 108 ، 115‏‎ با‏‎ نيز‏‎ موارد‏‎ برخي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شرع‌‏‎ موازين‌‏‎
اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ شناخته‌‏‎ اساسي‌مغاير‏‎ قانون‌‏‎
.شد‏‎ برگردانده‌‏‎
كرد‏‎ تاييد‏‎ را‏‎ خود‏‎ قبلي‌‏‎ نظريه‌‏‎ همان‌‏‎ نيز‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎
ارجاع‌‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ به‌‏‎ شرعي‌‏‎ تعيين‌تكليف‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎
.داد‏‎

تشنج‌زا‏‎ حركتهاي‌‏‎ با‏‎ :‎اصفهان‌‏‎ استاندار‏‎
نكنيم‌‏‎ زشت‌‏‎ را‏‎ اسلام‌‏‎ زيباي‌‏‎ جلوه‌هاي‌‏‎


كشور ، ‏‎ گوشه‌وكنار‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ تنشهايي‌‏‎ :‎همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ - اصفهان‌‏‎
.است‌‏‎ تاسف‌بار‏‎ مي‌دهد ، ‏‎ رخ‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ سخنان‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
استاندار‏‎ موسوي‌‏‎ جعفر‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ به‌گزارش‌‏‎
:افزود‏‎ استان‌‏‎ اداري‌‏‎ شوراي‌‏‎ در‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ بيان‌‏‎ با‏‎ اصفهان‌‏‎
به‌‏‎ توجه‌‏‎ و‏‎ يگانگي‌‏‎ و‏‎ صميميت‌‏‎ وحدت‌ ، ‏‎ فضاي‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ اين‌‏‎ انتظار‏‎
.شود‏‎ ايجاد‏‎ برادرانه‌‏‎ فضاي‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ حفظ‏‎ انقلاب‏‎ ارزشهاي‌‏‎
كشورمان‌‏‎ براي‌‏‎ جهاني‌‏‎ فراهم‌آمده‌‏‎ موقعيت‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
را‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ حرف‌‏‎ است‌‏‎ حاضر‏‎ غرب‏‎ و‏‎ شرق‌‏‎ اگر‏‎:گفت‌‏‎
جمهوري‌‏‎ بنيانگذار‏‎ تلاشهاي‌‏‎ حاصل‌‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ بشنود ، ‏‎
.است‌‏‎ مردم‌‏‎ درصحنه‌بودن‌‏‎ و‏‎ رهبري‌‏‎ از‏‎ اطاعت‌‏‎ (‎ره‌‏‎)‎اسلامي‌‏‎
بشر‏‎ فطري‌‏‎ نياز‏‎ يك‌‏‎ منادي‌‏‎ امروز‏‎ ما‏‎:‎افزود‏‎ اصفهان‌‏‎ استاندار‏‎
بشريت‌‏‎ معنوي‌‏‎ و‏‎ مادي‌‏‎ نيازهاي‌‏‎ به‌‏‎ اسلام‌‏‎ پاسخگويي‌‏‎ براساس‌‏‎
.است‌‏‎ وحدت‌‏‎ نيازمند‏‎ آن‌‏‎ اساس‌‏‎ كه‌‏‎ هستيم‌‏‎
زيباي‌‏‎ جلوه‌هاي‌‏‎ تشنج‌زا‏‎ حركتهاي‌‏‎ با‏‎ نبايد‏‎:‎گفت‌‏‎ موسوي‌‏‎
را‏‎ اسلام‌‏‎ جاذبه‌هاي‌‏‎ بايد‏‎ برعكس‌‏‎ بلكه‌‏‎ كنيم‌ ، ‏‎ زشت‌‏‎ را‏‎ اسلام‌‏‎
.كنيم‌‏‎ معرفي‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎
فضاي‌‏‎ را‏‎ استان‌‏‎ فضاي‌‏‎ خواست‌‏‎ مديران‌‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ اصفهان‌‏‎ استاندار‏‎
مردم‌‏‎ مشكلات‌‏‎ رفع‌‏‎ درصدد‏‎ نگريستن‌‏‎ مثبت‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كنند‏‎ تشنج‌‏‎ بدون‌‏‎
.باشند‏‎

دستور‏‎ در‏‎ انتخابات‌‏‎ قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ طرح‌‏‎ بررسي‌‏‎
گرفت‌‏‎ قرار‏‎ مجلس‌‏‎ كار‏‎


.دارد‏‎ علني‌‏‎ جلسه‌‏‎ هفته‌‏‎ اين‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
بررسي‌‏‎ مجلس‌‏‎ هفته‌‏‎ اين‌‏‎ جلسات‌‏‎ در‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
.يافت‌‏‎ خواهد‏‎ ادامه‌‏‎ انتخابيه‌‏‎ حوزه‌هاي‌‏‎ جدول‌‏‎ اصلاح‌‏‎ لايحه‌‏‎
نمايندگان‌‏‎ تعداد‏‎ به‌‏‎ نفر‏‎ اضافه‌شدن‌ 20‏‎ مورد‏‎ در‏‎ لايحه‌‏‎ اين‌‏‎
كشور‏‎ انتخابيه‌‏‎ حوزه‌هاي‌‏‎ در‏‎ آنها‏‎ تقسيم‌‏‎ نحوه‌‏‎ و‏‎ مجلس‌‏‎ فعلي‌‏‎
.است‌‏‎
براي‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ اكثر‏‎ تلاش‌‏‎ لايحه‌ ، ‏‎ بررسي‌‏‎ شدن‌‏‎ طولاني‌‏‎ علت‌‏‎
است‌ ، ‏‎ خود‏‎ انتخابيه‌‏‎ حوزه‌هاي‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ تعداد‏‎ به‌‏‎ افزودن‌‏‎
نيز‏‎ افراد‏‎ شانس‌‏‎ حوزه‌ ، ‏‎ هر‏‎ نمايندگان‌‏‎ تعداد‏‎ افزايش‌‏‎ با‏‎ زيرا‏‎
.مي‌شود‏‎ اضافه‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎
شوراي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ شده‌‏‎ داده‌‏‎ برگشت‌‏‎ انتخابات‌‏‎ قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ طرح‌‏‎
است‌ ، ‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ هفته‌‏‎ اين‌‏‎ دستور‏‎ ديگر‏‎ نيز‏‎ نگهبان‌‏‎
مورد‏‎ را‏‎ مزبور‏‎ طرح‌‏‎ و 94‏‎ مواد 6 ، 53 ، 88‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎
صورت‌‏‎ در‏‎.است‌‏‎ بازگردانده‌‏‎ مجلس‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎ اشكال‌‏‎
جديد‏‎ قانون‌‏‎ نگهبان‌ ، ‏‎ شوراي‌‏‎ نظر‏‎ تامين‌‏‎ و‏‎ طرح‌‏‎ جزئيات‌‏‎ تصويب‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ اجرا‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎ براي‌‏‎
براي‌‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ يك‌‏‎ هفته‌‏‎ اين‌‏‎ گزارش‌‏‎ بنابراين‌‏‎
انتخاب‏‎ سيما‏‎ و‏‎ صدا‏‎ سازمان‌‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎ شوراي‌‏‎ در‏‎ عضويت‌‏‎
اصول‌‏‎ كميسيون‌‏‎ عضو‏‎ و‏‎ مشهد‏‎ نماينده‌‏‎ فاكر‏‎ محمدرضا‏‎.‎مي‌شود‏‎
كارايي‌‏‎ عدم‌‏‎ به‌‏‎ اعتراض‌‏‎ در‏‎ پيش‌‏‎ چندي‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ و 90‏‎ ‎‏‏88‏‎
.كرد‏‎ استعفا‏‎ شورا‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ سيما‏‎ و‏‎ صدا‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎ شوراي‌‏‎
در‏‎ عضويت‌‏‎ براي‌‏‎ بايد‏‎ مجلس‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ نماينده‌‏‎ قانون‌‏‎ براساس‌‏‎
.شود‏‎ انتخاب‏‎ شورا‏‎ اين‌‏‎
بررسي‌‏‎ هفته‌‏‎ اين‌‏‎ نيز‏‎ شده‌‏‎ فوت‌‏‎ بيماران‌‏‎ اعضاي‌‏‎ پيوند‏‎ طرح‌‏‎
مجلس‌‏‎ تقديم‌‏‎ منظور‏‎ همين‌‏‎ با‏‎ طرحي‌‏‎ چهارم‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎.‎شد‏‎ خواهد‏‎
خودداري‌‏‎ آن‌‏‎ تصويب‏‎ از‏‎ شرعي‌‏‎ دلايل‌‏‎ به‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎
اين‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ ارائه‌‏‎ پنجم‌‏‎ مجلس‌‏‎ به‌‏‎ "مجددا‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎كردند‏‎
.مي‌شود‏‎ بررسي‌‏‎ هفته‌‏‎
مرگ‌‏‎ بيماران‌‏‎ اعضاي‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎ تصويب‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ قانوني‌‏‎ مغزي‌‏‎
مجلس‌‏‎ هفته‌‏‎ اين‌‏‎ كار‏‎ دستور‏‎ در‏‎ نيز‏‎ مطبوعات‌‏‎ قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ طرح‌‏‎
از‏‎ پيش‌‏‎ ديگر‏‎ لايحه‌‏‎ و‏‎ طرح‌‏‎ هفت‌‏‎ وجود‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎دارد‏‎ قرار‏‎
علني‌‏‎ جلسات‌‏‎ در‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ مطبوعات‌ ، ‏‎ قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ طرح‌‏‎
.نيايد‏‎ بدست‌‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎ بررسي‌‏‎ براي‌‏‎ فرصتي‌‏‎ سه‌شنبه‌‏‎ و‏‎ يكشنبه‌‏‎

اول‌‏‎ معاون‌‏‎ با‏‎ عاج‌‏‎ ساحل‌‏‎ انرژي‌‏‎ وزير‏‎ ديدار‏‎
جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎


ظهر‏‎ عاج‌‏‎ ساحل‌‏‎ انرژي‌‏‎ وزير‏‎ "باندوا‏‎ صفيا‏‎" خانم‌‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
و‏‎ ديدار‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ اول‌‏‎ معاول‌‏‎ حبيبي‌‏‎ حسن‌‏‎ دكتر‏‎ با‏‎ ديروز‏‎
براي‌‏‎ عاج‌‏‎ ساحل‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ "بدي‌‏‎ كنان‌‏‎" كتبي‌‏‎ پيام‌‏‎
رئيس‌‏‎ خاتمي‌‏‎ محمد‏‎ سيد‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
.كرد‏‎ وي‌‏‎ تقديم‌‏‎ را‏‎ جمهوري‌كشورمان‌‏‎
نيرو‏‎ وزير‏‎ بيطرف‌‏‎ مهندس‌‏‎ كه‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ ايرنا ، در‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
همكاري‌‏‎ كه‌‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ بيان‌‏‎ حبيبي‌با‏‎ دكتر‏‎ داشت‌ ، ‏‎ حضور‏‎ نيز‏‎
اسلامي‌‏‎ خارجي‌جمهوري‌‏‎ سياست‌‏‎ اصول‌‏‎ در‏‎ آفريقايي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ با‏‎
كرد‏‎ اميدواري‌‏‎ اظهار‏‎ دارد ، ‏‎ خاصي‌‏‎ موقعيت‌‏‎ و‏‎ جايگاه‌‏‎ ايران‌‏‎
بسط‏‎ و‏‎ توسعه‌‏‎ براي‌‏‎ مقدمه‌اي‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ به‌‏‎ عاج‌‏‎ ساحل‌‏‎ سفرهيات‌‏‎
آفريقايي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ هاميان‌‏‎ همكاري‌‏‎ و‏‎ روابط‏‎
.باشد‏‎
بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ عاج‌‏‎ ساحل‌‏‎ انرژي‌‏‎ وزير‏‎
پايان‌‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎ از‏‎ بعد‏‎ ايران‌‏‎ جمهوري‌اسلامي‌‏‎ پيشرفتهاي‌‏‎
و‏‎ سدها‏‎ احداث‌‏‎ انرژي‌ ، ‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎ در‏‎ ويژه‌‏‎ به‌‏‎ تحميلي‌‏‎ جنگ‌‏‎
اقتصادي‌ ، ‏‎ و‏‎ بهداشتي‌‏‎ آموزشي‌ ، ‏‎ امور‏‎ نيروگاهها ، ‏‎
دوجانبه‌‏‎ روابط‏‎ توسعه‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ كشورش‌‏‎ علاقمندي‌مقامات‌‏‎
.كرد‏‎ اعلام‌‏‎


Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.