شماره‌ 1988‏‎ ‎‏‏،‏‎27 NOV 1999 آذر 1378 ، ‏‎ شنبه‌ 6‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Accidents
Life
Metropolis
Business
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
وزنه‌برداري‌‏‎ طلاي‌‏‎ مدال‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 85‏‎ در‏‎
شد‏‎ ايران‌‏‎ نصيب‏‎ جهان‌‏‎

ديدار‏‎ اميدواري‌هاي‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ كمرنگ‌‏‎ شكست‌‏‎
برگشت‌‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ نيم‌فصل‌‏‎ بازي‌‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎
گذشت‌‏‎ بااقتدار‏‎ هم‌‏‎ پاس‌‏‎ مانع‌‏‎ از‏‎ پرسپوليس‌‏‎

كشور‏‎ بانوان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ پينگ‌پنگ‌‏‎ مسابقات‌‏‎

خورد‏‎ رقم‌‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎ پيكان‌‏‎ شكست‌‏‎ سومين‌‏‎

جديدي‌‏‎ عباس‌‏‎ مربيگري‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ گيران‌‏‎ كشتي‌‏‎
دادند‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ حريفان‌‏‎

شد‏‎ متوقف‌‏‎ لبناني‌‏‎ حريف‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ باقري‌‏‎

اسپارتاك‌‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ كيش‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
مي‌رود‏‎ مسكو‏‎

وزنه‌برداري‌‏‎ طلاي‌‏‎ مدال‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 85‏‎ در‏‎
شد‏‎ ايران‌‏‎ نصيب‏‎ جهان‌‏‎


جهان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ ديشب‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
وزن‌ 85‏‎ در‏‎ كشورمان‌‏‎ نماينده‌‏‎ نصيري‌نيا‏‎ شاهين‌‏‎ آتن‌ ، ‏‎ در‏‎
قهرمان‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ درمجموع‌ 390‏‎ وزنه‌‏‎ كردن‌‏‎ بلند‏‎ با‏‎ كيلوگرم‌‏‎
رشته‌‏‎ در‏‎ جهاني‌‏‎ طلاي‌‏‎ مدال‌‏‎ نخستين‌‏‎ اين‌‏‎.‎شد‏‎ جهان‌‏‎
.است‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ پيروزي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎

ديدار‏‎ اميدواري‌هاي‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ كمرنگ‌‏‎ شكست‌‏‎
برگشت‌‏‎


باشگاههاي‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رفت‌‏‎ ديدار‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
شب‏‎ ايران‌‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ عربستان‌‏‎ الاتحاد‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ بين‌‏‎ آسيا‏‎
گل‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ الاتحاد‏‎ آن‌‏‎ طي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ برگزار‏‎ جده‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎
.كرد‏‎ مغلوب‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎
خطاي‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ الاتحاد‏‎ تيم‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
صاحب‏‎ ايتاليايي‌اش‌‏‎ بازيكن‌‏‎ دونادوني‌‏‎ روبرتو‏‎ روي‌‏‎ طباطبايي‌‏‎
در‏‎ فلاته‌‏‎ ادريس‌‏‎ حمزه‌‏‎ ضربه‌را‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ پنالتي‌‏‎ ضربه‌‏‎ يك‌‏‎
.جاي‌داد‏‎ استقلال‌‏‎ دروازه‌‏‎ درون‌‏‎ دقيقه‌ 27‏‎
بازي‌‏‎ تا‏‎ دربرنداشت‌‏‎ نتيجه‌اي‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ تلاش‌‏‎ نيز‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎
.يابد‏‎ خاتمه‌‏‎ گل‌‏‎ يك‌‏‎ همين‌‏‎ با‏‎
را‏‎ زيادي‌‏‎ اميدواري‌هاي‌‏‎ كمرنگ‌‏‎ شكست‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ البته‌‏‎
.دارد‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ نتيجه‌‏‎ جبران‌‏‎ براي‌‏‎
برگزار‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ آينده‌‏‎ هفته‌‏‎ جمعه‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ برگشت‌‏‎ بازي‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فصل‌‏‎ نيم‌‏‎ بازي‌‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎
گذشت‌‏‎ بااقتدار‏‎ هم‌‏‎ پاس‌‏‎ مانع‌‏‎ از‏‎ پرسپوليس‌‏‎


پاياني‌‏‎ دقيقه‌‏‎ ده‌‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ پاس‌‏‎ سرنوشت‌‏‎
با‏‎ قدم‌‏‎ يك‌‏‎ تنها‏‎ پرسپوليس‌‏‎ كه‌‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كرد‏‎ تغيير‏‎
يك‌‏‎ با‏‎ "رافت‌‏‎ پايان‌‏‎" داشت‌ ، ‏‎ فاصله‌‏‎ خود‏‎ فصل‌‏‎ اين‌‏‎ شكست‌‏‎ نخستين‌‏‎
سود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ نتيجه‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ منجر‏‎ پاس‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ ديدني‌‏‎ سر‏‎ ضربه‌‏‎
شهبازيان‌‏‎ و‏‎ مهرانپور‏‎ با‏‎ جدال‌‏‎ در‏‎ رافت‌‏‎.‎برگرداند‏‎ پرسپوليس‌‏‎
.مي‌شود‏‎ ديده‌‏‎ پاس‌‏‎ از‏‎
پنج‌شنبه‌‏‎ بعدازظهر‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎ و‏‎ پاس‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ نيم‌فصل‌‏‎ بازي‌‏‎ آخرين‌‏‎ گذشته‌‏‎
از‏‎ مانع‌‏‎ هم‌‏‎ شكست‌پرسپوليس‌‏‎ حتي‌‏‎ كه‌‏‎ كردند‏‎ برگزار‏‎ آزادي‌‏‎
.نمي‌شد‏‎ رفت‌‏‎ دور‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ قهرماني‌‏‎
بي‌شكست‌‏‎ و‏‎ قهرماني‌‏‎ عنوان‌‏‎ مدافع‌‏‎ تيم‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎
خود‏‎ هميشگي‌‏‎ ويژگي‌هاي‌‏‎ لطف‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ پاياني‌‏‎ ايستگاه‌‏‎ در‏‎ جام‌ ، ‏‎
نشان‌‏‎ و‏‎ ساخت‌‏‎ پيروزي‌‏‎ شكست‌‏‎ از‏‎ پاس‌‏‎ پرقدرت‌‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎ مقابله‌‏‎ در‏‎
جام‌‏‎ مدعيان‌‏‎ ساير‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ ثباتي‌‏‎ از‏‎ فعلي‌‏‎ شرايط‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎
خود‏‎ امتيازي‌‏‎ فاصله‌‏‎ پاس‌‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ پرسپوليس‌‏‎.‎است‌‏‎ برخوردار‏‎
و‏‎ رساند‏‎ امتياز‏‎ چهار‏‎ به‌‏‎ جدول‌‏‎ دوم‌‏‎ تيم‌‏‎ استقلال‌‏‎ با‏‎ را‏‎
دقيقه‌‏‎ ده‌‏‎ تا‏‎ كه‌‏‎ روزي‌‏‎ در‏‎ پاس‌‏‎كرد‏‎ تثبيت‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ صدرنشيني‌‏‎
با‏‎ بازي‌‏‎ لحظه‌‏‎ هر‏‎ براي‌‏‎ جام‌‏‎ صدرنشين‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ پاياني‌‏‎
صاحبنام‌‏‎ حريف‌‏‎ گل‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ بود‏‎ توانسته‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ ظاهر‏‎ برنامه‌‏‎
و‏‎ اشتباه‌‏‎ تعويض‌‏‎ چند‏‎ با‏‎ بكشد ، ‏‎ خود‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎
پاياني‌‏‎ لحظات‌‏‎ جوان‌در‏‎ بازيكني‌‏‎ به‌‏‎ پنالتي‌‏‎ ضربه‌‏‎ واگذاري‌‏‎
آمد‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ زماني‌‏‎ و‏‎ گذشت‌‏‎ آساني‌‏‎ به‌‏‎ باارزش‌‏‎ برد‏‎ يك‌‏‎ كنار‏‎ از‏‎
بنام‌‏‎ هجومي‌‏‎ تيمي‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ دروازه‌‏‎ بار‏‎ سه‌‏‎ كه‌‏‎
.ديد‏‎ گشوده‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎
حفظ‏‎ براي‌‏‎ نفره‌‏‎ ده‌‏‎ پاس‌‏‎ كه‌‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ پاياني‌‏‎ دقيقه‌‏‎ ده‌‏‎ در‏‎
خروج‌‏‎ با‏‎ داشت‌‏‎ مياني‌‏‎ خط‏‎ در‏‎ بازيكن‌‏‎ تقويت‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ برتري‌‏‎
تيم‌‏‎ اين‌‏‎ وضعيت‌‏‎ در‏‎ مثبتي‌‏‎ تغيير‏‎ هيچ‌‏‎ خطيبي‌‏‎ ورود‏‎ و‏‎ حيدري‌‏‎
ميانه‌‏‎ در‏‎ استيلي‌‏‎ تدبير‏‎ لطف‌‏‎ به‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ و‏‎ نيامد‏‎ پيش‌‏‎
هر‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ هاشمي‌نسب‏‎ و‏‎ "رافت‌‏‎ پايان‌‏‎" شم‌گلزني‌‏‎ و‏‎ ميدان‌‏‎
.كرد‏‎ خود‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ امتياز‏‎ سه‌‏‎
مقابل‌‏‎ در‏‎ ندارد‏‎ قصد‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ پاس‌‏‎ بازي‌‏‎ شروع‌‏‎ در‏‎
غياب‏‎ در‏‎ ابتدا‏‎ همان‌‏‎ از‏‎ و‏‎ بنشيند‏‎ عقب‏‎ گام‌‏‎ يك‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎
را‏‎ پرسپوليس‌‏‎ دروازه‌‏‎ آهنگ‌‏‎ خود‏‎ تيز‏‎ و‏‎ تند‏‎ مهاجم‌‏‎ جنامي‌‏‎ لطيف‌‏‎
با‏‎ مهاجم‌‏‎ حيدري‌‏‎ هاشم‌‏‎ سرانجام‌‏‎ موقعيت‌‏‎ چند‏‎ كسب‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎
.رساند‏‎ خواسته‌شان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ مربيان‌‏‎ پاس‌‏‎ تجربه‌‏‎
در‏‎ آقاجانيان‌‏‎ ماركار‏‎ هوشياري‌‏‎ لطف‌‏‎ به‌‏‎ پاس‌‏‎ نيز‏‎ گل‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎
سهمي‌‏‎ مياني‌اش‌‏‎ خط‏‎ جنگندگي‌‏‎ لطف‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ دفاعي‌‏‎ خط‏‎ نقطه‌‏‎ آخرين‌‏‎
سهند‏‎" اخراج‌‏‎ اما‏‎ داشت‌ ، ‏‎ بازي‌‏‎ تعادل‌‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎ با‏‎ برابر‏‎
نيمه‌‏‎ در‏‎ دشوار‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ را‏‎ پاس‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ همه‌‏‎ "رازيان‌‏‎
رو‏‎ با‏‎ پاس‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ بازيكن‌‏‎ اين‌‏‎ خروج‌‏‎ و‏‎ ريخت‌‏‎ هم‌‏‎ به‌‏‎ دوم‌‏‎
پياپي‌‏‎ هجوم‌هاي‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ نتواند‏‎ بازي‌‏‎ رفتن‌‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎
.آورد‏‎ دوام‌‏‎ شكست‌‏‎ از‏‎ رهايي‌‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
و‏‎ هميشگي‌‏‎ تاكتيك‌‏‎ همان‌‏‎ روي‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ شرايطي‌ ، ‏‎ چنين‌‏‎ در‏‎
ديدني‌‏‎ سر‏‎ ضربه‌‏‎ با‏‎ دقيقه‌ 78‏‎ در‏‎ هوايي‌‏‎ توپ‌هاي‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎
.رسيد‏‎ مساوي‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ رافت‌‏‎
گل‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ مضاعف‌‏‎ روحيه‌‏‎ لطف‌‏‎ به‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎
ضربه‌‏‎ يك‌‏‎ صاحب‏‎ پيروزي‌‏‎ مدافعان‌‏‎ خطاي‌‏‎ روي‌‏‎ پاس‌‏‎ بود ، ‏‎ برتري‌‏‎
خطيبي‌ ، ‏‎ چون‌‏‎ تجربه‌اي‌‏‎ با‏‎ مردان‌‏‎ بودن‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎.‎شد‏‎ پنالتي‌‏‎
دادند‏‎ ترجيح‌‏‎ پاس‌‏‎ مربيان‌‏‎ ميدان‌ ، ‏‎ در‏‎ فلاحت‌زاده‌‏‎ آقاجانيان‌ ، ‏‎
طرفه‌‏‎ يك‌‏‎ فضاي‌‏‎ در‏‎.‎بايستد‏‎ پنالتي‌‏‎ ضربه‌‏‎ پشت‌‏‎ جوان‌‏‎ نكونام‌‏‎ تا‏‎
پيروزي‌‏‎ وجود‏‎ تمام‌‏‎ با‏‎ نفر‏‎ هزار‏‎ پنجاه‌‏‎ به‌‏‎ نزديك‌‏‎ كه‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎
سمت‌‏‎ در‏‎ نكونام‌‏‎ ناشيانه‌‏‎ ضربه‌‏‎ مي‌كردند ، ‏‎ فرياد‏‎ را‏‎ حريف‌‏‎ تيم‌‏‎
خنثي‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ جوان‌‏‎ دروازه‌بان‌‏‎ "فنايي‌‏‎" توسط‏‎ دروازه‌‏‎ راست‌‏‎
باغميشه‌‏‎ علي‌‏‎ او‏‎ پاس‌‏‎ و‏‎ رافت‌‏‎ فرار‏‎ روي‌‏‎ بلافاصله‌‏‎ و‏‎ شد‏‎
.گشود‏‎ دوم‌‏‎ بار‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ يحيوي‌‏‎ دروازه‌‏‎
"كاملا‏‎ حريف‌‏‎ كه‌‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ پاياني‌‏‎ لحظات‌‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎
به‌‏‎ هاشمي‌نسب‏‎ مهدي‌‏‎ با‏‎ نود‏‎ دقيقه‌‏‎ در‏‎ بود ، ‏‎ باخته‌‏‎ را‏‎ قافيه‌‏‎
.گذشت‌‏‎ نيز‏‎ آخر‏‎ مانع‌‏‎ از‏‎ اقتدار‏‎ با‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ سوم‌‏‎ گل‌‏‎

كشور‏‎ بانوان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ پينگ‌پنگ‌‏‎ مسابقات‌‏‎


قهرماني‌‏‎ پينگ‌پنگ‌‏‎ مسابقات‌‏‎ دوره‌‏‎ چهاردهمين‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
فجر‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ چهارشنبه‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ كشور‏‎ بانوان‌‏‎
اين‌‏‎.‎رسيد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ ديروز‏‎ عصر‏‎ داشت‌‏‎ جريان‌‏‎ بندرعباس‌‏‎
(دو‏‎ دسته‌‏‎ و‏‎ يك‌‏‎ دسته‌‏‎) تيمي‌‏‎ و‏‎ انفرادي‌‏‎ بخش‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مسابقات‌‏‎
شيرين‌‏‎ بازي‌‏‎ از 68‏‎ بعد‏‎ انفرادي‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ شد‏‎ برگزار‏‎
"مشتركا‏‎ خوزستان‌‏‎ از‏‎ سليماني‌‏‎ ليلا‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ از‏‎ قلعه‌بيگي‌‏‎
.دادند‏‎ اختصاص‌‏‎ بخود‏‎ را‏‎ بازيها‏‎ اين‌‏‎ سوم‌‏‎ مقام‌‏‎
اول‌‏‎ عناوين‌‏‎ خراسان‌‏‎ و‏‎ خوزستان‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ تيمهاي‌‏‎ تيمي‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎
.كردند‏‎ كسب‏‎ را‏‎ رقابتها‏‎ اين‌‏‎ سوم‌‏‎ تا‏‎

خورد‏‎ رقم‌‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎ پيكان‌‏‎ شكست‌‏‎ سومين‌‏‎


ايران‌‏‎ برتر‏‎ جام‌‏‎ واليبال‌‏‎
جام‌‏‎ واليبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ رفت‌‏‎ دور‏‎ از‏‎ هفتم‌‏‎ هفته‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
جام‌‏‎ صدرنشين‌‏‎ "صنام‌‏‎" تيم‌‏‎ غياب‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ برتر‏‎
.شد‏‎ برگزار‏‎
بازي‌‏‎ مهم‌ترين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ هفته‌‏‎ اين‌‏‎ انجام‌شده‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ در‏‎
سومين‌‏‎ اين‌‏‎ گذشت‌‏‎ پيكان‌‏‎ سد‏‎ از‏‎ متوالي‌‏‎ گيم‌‏‎ سه‌‏‎ در‏‎ ذوبآهن‌‏‎
كه‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎بود‏‎ رفت‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ قبل‌‏‎ دوره‌‏‎ قهرمان‌‏‎ شكست‌‏‎
و‏‎ كرد‏‎ عمل‌‏‎ مقتدر‏‎ بسيار‏‎ ذوبآهن‌‏‎ شد‏‎ برگزار‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎
پيكان‌‏‎.‎گرفت‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ پيش‌‏‎ فصل‌‏‎ شكست‌هاي‌‏‎ انتقام‌‏‎
كه‌‏‎ اوليه‌اي‌‏‎ بحران‌‏‎ از‏‎ "كاملا‏‎ كه‌‏‎ مي‌رسيد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎
در‏‎ شكست‌‏‎ اما‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ خارج‌‏‎ بود ، ‏‎ شده‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ گريبانگير‏‎
ديگر‏‎ چاره‌اي‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ اصفهان‌‏‎
سنگين‌‏‎ شكست‌‏‎ تبريز‏‎ موتوژن‌‏‎ خزر‏‎ درياي‌‏‎ حاشيه‌‏‎ در‏‎.‎انديشيد‏‎
واليبال‌‏‎ براي‌‏‎.‎كرد‏‎ تحميل‌‏‎ ساري‌‏‎ وحدت‌‏‎ تيم‌‏‎ بر‏‎ ديگري‌‏‎
و‏‎ استعداد‏‎ همه‌‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ تاسف‌‏‎ بسي‌‏‎ جاي‌‏‎ مازندران‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ مبدل‌‏‎ حريفان‌‏‎ تفريح‌‏‎ زنگ‌‏‎ به‌‏‎ چنين‌‏‎ اين‌‏‎ بازيكن‌‏‎
جمع‌‏‎ به‌‏‎ ديگر‏‎ قدم‌‏‎ يك‌‏‎ غيربومي‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ از‏‎ فوجي‌‏‎ با‏‎ موتوژن‌‏‎
.شد‏‎ نزديك‌تر‏‎ جدول‌‏‎ صدرنشينان‌‏‎
.شد‏‎ خراسان‌‏‎ ابومسلم‌‏‎ شكست‌‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎
نتيجه‌‏‎ خوب‏‎ لحظه‌‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ فصل‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ محمدصادقي‌‏‎ شاگردان‌‏‎
تمامي‌‏‎ براي‌‏‎ قدر‏‎ حريفي‌‏‎ برگشت‌‏‎ دور‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎.‎گرفته‌اند‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ مدعيان‌‏‎
انجام‌شده‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ نتايج‌‏‎
صفر‏‎ مشهد‏‎ ابومسلم‌‏‎ -‎تهران‌ 3‏‎ پرسپوليس‌‏‎ *
صفر‏‎ تهران‌‏‎ پيكان‌‏‎ -اصفهان‌ 3‏‎ ذوبآهن‌‏‎ *
تبريز 3‏‎ موتوژن‌‏‎ -‎صفر‏‎ ساري‌‏‎ وحدت‌‏‎ *

جديدي‌‏‎ عباس‌‏‎ مربيگري‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ گيران‌‏‎ كشتي‌‏‎
دادند‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ حريفان‌‏‎


دوگلان‌‏‎ هنري‌‏‎ جام‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ كشتي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ آغاز‏‎
و‏‎ سي‌‏‎ :همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ - منصوريان‌‏‎ محمدرضا‏‎ -‎ نيس‌‏‎ فرانسه‌ ، ‏‎
فرنگي‌‏‎ و‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ پيكارهاي‌‏‎ دوره‌‏‎ پنجمين‌‏‎
نيس‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ روز‏‎ صبح‌‏‎ از‏‎ دوگلان‌‏‎ هنري‌‏‎ جام‌‏‎ فرانسه‌‏‎
.شد‏‎ آغاز‏‎
كولن‌‏‎ روژه‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ دوگلان‌‏‎ هنري‌‏‎ جام‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎
بين‌المللي‌‏‎ معتبر‏‎ تورنمنت‌هاي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ فرانس‌‏‎ كارموند‏‎ و‏‎
اروپايي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎.‎است‌‏‎ فرانسه‌‏‎ كشور‏‎ در‏‎ كشتي‌‏‎
حضور‏‎ مبارزه‌ها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ دارند‏‎ فعاليتي‌‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ تيم‌‏‎ امسال‌‏‎ كشورمان‌‏‎ از‏‎.دارند‏‎ چشم‌گيرتري‌‏‎
حضور‏‎ دوگلان‌‏‎ هنري‌‏‎ جام‌‏‎ پيكارهاي‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎
حضور‏‎ برگزاركننده‌‏‎ مقامات‌‏‎ اعتراف‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ يافته‌‏‎
شكوه‌‏‎ از‏‎ را ، ‏‎ مسابقه‌ها‏‎ از‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ ايراني‌‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎
فرانسه‌ ، ‏‎ ميزبان‌‏‎ كشور‏‎ از‏‎ تيم‌‏‎ است‌40‏‎ ساخته‌‏‎ برخوردار‏‎ مضاعفي‌‏‎
روسيه‌‏‎ از‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ اسپانيا ، ‏‎ از‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ آمريكا ، ‏‎ از‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎
از‏‎ ايران‌‏‎ و‏‎ ايتاليا‏‎ بلغارستان‌ ، ‏‎ كشورهاي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎
تيم‌‏‎.‎هستند‏‎ رقابت‌ها‏‎ از‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ جمله‌‏‎
رشته‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎ در‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ نماينده‌اي‌‏‎ كشتي‌فرنگي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎
.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ وزن‌‏‎ در 6‏‎ تنها‏‎ مبارزه‌ها‏‎ فرنگي‌ ، ‏‎ و‏‎ آزاد‏‎
.كيلوگرم‌‏‎ تا 97‏‎ وزن‌ 58‏‎ از‏‎
كشورمان‌‏‎ نام‌آور‏‎ قهرمان‌‏‎ جديدي‌‏‎ عباس‌‏‎ بار‏‎ نخستين‌‏‎ براي‌‏‎
عليزاده‌‏‎ كوروش‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ اعزامي‌‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎
.مي‌كند‏‎ رهبري‌‏‎ و‏‎ هدايت‌‏‎
كشورمان‌‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎ ديروز‏‎ صبح‌‏‎ نتايج‌‏‎
و‏‎ ديدني‌‏‎ مسابقه‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 85‏‎ در‏‎ صبوري‌‏‎ حشمت‌الله‌‏‎
.داد‏‎ شكست‌‏‎ فني‌‏‎ ضربه‌‏‎ با‏‎ را‏‎ خود‏‎ اسپانيايي‌‏‎ حريف‌‏‎ جالب‏‎
واديم‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ كشورمان‌‏‎ از‏‎ طلايي‌‏‎ محمد‏‎ و‏‎ طيبي‌‏‎ بهنام‌‏‎
از‏‎ آتلانتا‏‎ المپيك‌‏‎ قهرمان‌‏‎ يالوز‏‎ گاني‌‏‎ روسيه‌ ، ‏‎ از‏‎ گوگوليف‌‏‎
برجسته‌‏‎ قهرمانان‌‏‎ آلمانزا‏‎ نستا‏‎ و‏‎ سانچو‏‎ آميتا‏‎ فرانسه‌ ، ‏‎
در‏‎ حاضر‏‎ شاخص‌‏‎ نفرات‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ كوبا‏‎ از‏‎ جهان‌‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎
جام‌‏‎ فرنگي‌‏‎ و‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ دوره‌‏‎ پنجمين‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎
كشتي‌‏‎ جهاني‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ ناظر‏‎ نماينده‌‏‎.‎هستند‏‎ دوگلان‌‏‎ هنري‌‏‎
و‏‎ شهلايي‌‏‎ جواد‏‎.است‌‏‎ سوئيس‌‏‎ كشور‏‎ از‏‎ دسميوز‏‎ اتين‌‏‎ نيز‏‎
اولي‌‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ كشورمان‌‏‎ از‏‎ اعزامي‌‏‎ داور‏‎ دو‏‎ احمدي‌‏‎ ميرزاآقا‏‎
شركت‌‏‎ قضاوت‌‏‎ امر‏‎ در‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ در‏‎ دومي‌‏‎ و‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ در‏‎
.دارند‏‎
وزن‌‏‎ در‏‎ را‏‎ كلرژه‌‏‎ تيري‌‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ فرانسوي‌‏‎ كشتي‌گير‏‎ محمدطلايي‌‏‎
.كرد‏‎ مغلوب‏‎ فني‌‏‎ ضربه‌‏‎ با‏‎ كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏63‏‎
برابر‏‎ (‎‎‏‏25‏‎) امتياز‏‎ با‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 76‏‎ در‏‎ نوروزي‌‏‎ مسعود‏‎
.رسيد‏‎ برتري‌‏‎ به‌‏‎ فوره‌‏‎ نيكولاس‌‏‎ خود‏‎ فرانسوي‌‏‎ حريف‌‏‎
استانكو‏‎ لنگ‌‏‎ مايه‌‏‎ با‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 97‏‎ در‏‎ كارگر‏‎ عبدالرضا‏‎
.كرد‏‎ فني‌‏‎ ضربه‌‏‎ را‏‎ بلغارستان‌‏‎ از‏‎ تولوف‌‏‎
فرانسه‌‏‎ از‏‎ داسليوا‏‎ فيليپه‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 58‏‎ در‏‎ طيبي‌‏‎ بهنام‌‏‎
.داد‏‎ شكست‌‏‎ (‎‎‏‏010‏‎) را‏‎

شد‏‎ متوقف‌‏‎ لبناني‌‏‎ حريف‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ باقري‌‏‎


(تهران‌‏‎)‎ آسيا‏‎ غرب‏‎ منطقه‌‏‎ شطرنج‌‏‎
غرب‏‎ منطقه‌‏‎ قهرماني‌‏‎ شطرنج‌‏‎ مسابقات‌‏‎ پاياني‌‏‎ دور‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎
.شد‏‎ انجام‌‏‎ ايران‌‏‎ شطرنج‌‏‎ محل‌فدراسيون‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ ديروز‏‎ آسيا‏‎
عيد‏‎ فادي‌‏‎ لبناني‌‏‎ فيده‌‏‎ استاد‏‎ ديروز ، ‏‎ رقابتهاي‌‏‎ در‏‎
تساوي‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ باقري‌‏‎ امير‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مقابل‌استاد‏‎
احسان‌‏‎ فيده‌‏‎ استاد‏‎ برابر‏‎ قطري‌المضيحكي‌‏‎ بزرگ‌‏‎ استاد‏‎.‎رسيد‏‎
.دست‌يافت‌‏‎ برتري‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ مقام‌‏‎ قائم‌‏‎
يونس‌‏‎ بر‏‎ شطرنج‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ استاد‏‎ ملاحي‌‏‎ امير‏‎
نجار‏‎ و‏‎ قطر‏‎ از‏‎ السعيد‏‎ پيكار‏‎ و‏‎ كرد‏‎ سوريه‌غلبه‌‏‎ از‏‎ صفيه‌‏‎
.انجاميد‏‎ تساوي‌‏‎ به‌‏‎ لبنان‌‏‎ از‏‎ احمد‏‎
بنام‌‏‎ عراق‌‏‎ از‏‎ حريفي‌‏‎ مقابل‌‏‎ نوابي‌‏‎ شيرين‌‏‎ بانوان‌ ، ‏‎ قسمت‌‏‎ در‏‎
پريدر‏‎ شادي‌‏‎ بر‏‎ قادري‌پور‏‎ شايسته‌‏‎ رسيدو‏‎ به‌تساوي‌‏‎ ال‌روفي‌‏‎
.كرد‏‎ غلبه‌‏‎

اسپارتاك‌‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ كيش‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
مي‌رود‏‎ مسكو‏‎


تيم‌‏‎ با‏‎ تداركاتي‌‏‎ ديدار‏‎ دو‏‎ ايران‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ كيش‌‏‎ جزيره‌‏‎ در‏‎ مسكو‏‎ اسپارتاك‌‏‎
:گفت‌‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ اعلام‌‏‎ ضمن‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ مدير‏‎ طالبي‌‏‎ جلال‌‏‎
اردوي‌‏‎ به‌‏‎ رمضان‌‏‎ مبارك‌‏‎ ماه‌‏‎ هفته‌‏‎ اولين‌‏‎ در‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
در‏‎.‎رفت‌‏‎ خواهد‏‎ مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ كيش‌‏‎ جزيره‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ تداركاتي‌‏‎
مسكو‏‎ اسپارتاك‌‏‎ با‏‎ تداركاتي‌‏‎ ديدار‏‎ دو‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ مدت‌‏‎ اين‌‏‎
براي‌‏‎ اروپايي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ ساير‏‎ با‏‎ البته‌‏‎ كنيم‌‏‎ برگزار‏‎
باشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ فقط‏‎ تاكنون‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ مكاتبه‌‏‎ تداركاتي‌‏‎ ديدارهاي‌‏‎
.است‌‏‎ داده‌‏‎ قطعي‌‏‎ جواب‏‎ روسي‌‏‎
:گفت‌‏‎ هم‌‏‎ بوندس‌ليگا‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ بازيكنان‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
وضعيت‌‏‎ از‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ خواهم‌‏‎ سفر‏‎ آلمان‌‏‎ به‌‏‎ هفته‌‏‎ اين‌‏‎ چهارشنبه‌‏‎
مورد‏‎ در‏‎ شوم‌‏‎ آگاه‌‏‎ آلمان‌‏‎ دوم‌‏‎ و‏‎ اول‌‏‎ دسته‌‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ بازيكنان‌‏‎
ما‏‎ مي‌كنند‏‎ بازي‌‏‎ ديگر‏‎ كشورهاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ نيز‏‎ بازيكنان‌‏‎ ساير‏‎
آنها‏‎ وضعيت‌‏‎ از‏‎ تا‏‎ داريم‌‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ منابع‌‏‎ كافي‌‏‎ اندازه‌‏‎ به‌‏‎
.كنيم‌‏‎ پيدا‏‎ آگاهي‌‏‎
به‌‏‎ دي‌ماه‌‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎:گفت‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ طالبي‌‏‎
به‌‏‎ اوكلند‏‎ در‏‎ ماه‌‏‎ دي‌‏‎ تاريخ‌ 22‏‎ در‏‎ و‏‎ كرد‏‎ خواهد‏‎ سفر‏‎ آمريكا‏‎
مصاف‌‏‎ به‌‏‎ لوس‌آنجلس‌‏‎ در‏‎ بعد‏‎ روز‏‎ سپس‌ 4‏‎ و‏‎ مكزيك‌‏‎ ديدار‏‎
.رفت‌‏‎ خواهد‏‎ آمريكا‏‎
السالوادور‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ ديدار‏‎ يك‌‏‎ بود‏‎ قرار‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎
.شد‏‎ لغو‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎


Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.