شماره‌ 2047‏‎ ‎‏‏،‏‎8 Feb 2000 بهمن‌ 1378 ، ‏‎ سه‌شنبه‌ 19‏‎
Front Page
National
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Metropolis
Business
Stocks
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
در‏‎ هنرمندان‌‏‎ خانه‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎
يافت‌‏‎ گشايش‌‏‎ تهران‌‏‎

با‏‎ متناسب‏‎ بايد‏‎ را‏‎ اسلام‌‏‎ :‎اطلاعات‌‏‎ وزير‏‎
كنيم‌‏‎ ارائه‌‏‎ زمان‌‏‎ نيازهاي‌‏‎

مجلس‌‏‎ نمايندگي‌‏‎ داوطلبان‌‏‎ :‎نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎
نماينده‌‏‎ مي‌توانند‏‎ راي‌‏‎ اخذ‏‎ شعبه‌هاي‌‏‎ براي‌‏‎
كنند‏‎ معرفي‌‏‎

جداگانه‌‏‎ سخنراني‌هاي‌‏‎ و‏‎ گفت‌وگوها‏‎ در‏‎
مشاركت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ سياسي‌مردم‌‏‎ شخصيت‌هاي‌‏‎
فراخواندند‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ گسترده‌‏‎

درباره‌‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزارت‌‏‎ سخنگوي‌‏‎ توضيح‌‏‎
باتاج‌زاده‌‏‎ آلمان‌‏‎ سفير‏‎ ديدار‏‎

سياسي‌‏‎ گروههاي‌‏‎ و‏‎ احزاب‏‎ نمايندگان‌‏‎ نشست‌‏‎
تهران‌‏‎ استان‌‏‎ دادگستري‌‏‎ كل‌‏‎ رئيس‌‏‎ با‏‎

جمهوريت‌‏‎ و‏‎ مجلس‌‏‎

اتحاد‏‎ مجلس‌ ، ‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ همكاري‌‏‎ :‎هاشميان‌‏‎ حسين‌‏‎
دارد‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ آباداني‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎

وزارت‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ عراق‌‏‎ سفارت‌‏‎ كاردار‏‎
احضارشد‏‎ امورخارجه‌‏‎

انقلاب‏‎ ويژگي‌‏‎ اصلاح‌طلبي‌‏‎ :‎محمدعطريان‌فر‏‎
است‌‏‎ اسلامي‌‏‎

در‏‎ هنرمندان‌‏‎ خانه‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎
يافت‌‏‎ گشايش‌‏‎ تهران‌‏‎


و‏‎ هنر‏‎ فرهنگ‌ ، ‏‎ اهل‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مطلوب‏‎ جامعه‌اي‌‏‎ :‎جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ *
بنشينند‏‎ آن‌‏‎ صدر‏‎ در‏‎ فلسفه‌‏‎
و‏‎ سرافراز‏‎ مديران‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ كرباسچي‌‏‎ آقاي‌‏‎ از‏‎ :‎مهاجراني‌‏‎ *
مسئوليت‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ مقدمه‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎ ايران‌‏‎ مظلوم‌‏‎
كنم‌‏‎ مي‌‏‎ قدرداني‌‏‎ گرفت‌‏‎ شكل‌‏‎ ايشان‌‏‎
رئيس‌جمهوري‌‏‎ خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎ آقاي‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
.يافت‌‏‎ گشايش‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ "ايران‌‏‎ هنرمندان‌‏‎ خانه‌‏‎"
خواهد‏‎ سعادتمند‏‎ جامعه‌اي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ مراسم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
.باشند‏‎ فلسفه‌‏‎ و‏‎ هنر‏‎ فرهنگ‌ ، ‏‎ اصحاب‏‎ آن‌‏‎ واقعي‌‏‎ حكمرانان‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎
است‌‏‎ جامعه‌اي‌‏‎ مطلوب ، ‏‎ جامعه‌‏‎:‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎ خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎ آقاي‌‏‎
هر‏‎ در‏‎ و‏‎ بنشينند‏‎ آن‌‏‎ درصدر‏‎ فلسفه‌‏‎ و‏‎ هنر‏‎ فرهنگ‌ ، ‏‎ اهل‌‏‎ كه‌‏‎
متعالي‌ترين‌وجوه‌‏‎ بازتابنده‌‏‎ كه‌‏‎ هنر‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ كه‌‏‎ جامعه‌اي‌‏‎
خواهد‏‎ سعادتمند‏‎ جامعه‌‏‎ آن‌‏‎ باشد ، ‏‎ منزلت‌‏‎ داراي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ انساني‌‏‎
.شد‏‎
حضرت‌‏‎ مهم‌‏‎ نقش‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ فرهنگي‌‏‎ انقلاب‏‎ شوراي‌عالي‌‏‎ رئيس‌‏‎
انقلاب‏‎:‎گفت‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ پيروزي‌‏‎ در‏‎(‎ره‌‏‎)‎امام‌خميني‌‏‎
و‏‎ يافت‌‏‎ وعالم‌تحقق‌‏‎ عارف‌‏‎ فيلسوف‌ ، ‏‎ يك‌‏‎ رهبري‌‏‎ به‌‏‎ اسلامي‌‏‎
خويش‌‏‎ سرنوشت‌‏‎ بر‏‎ مردم‌‏‎ حاكميت‌‏‎ جديد‏‎ مرحله‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ باپيروزي‌‏‎
همه‌‏‎ امروز‏‎:‎كرد‏‎ تصريح‌‏‎ خاتمي‌‏‎.‎شد‏‎ آغاز‏‎ ايران‌‏‎ وتاريخ‌ملت‌‏‎
در‏‎ فرهنگ‌گرايي‌‏‎ عقل‌گرايي‌و‏‎ منطق‌گرايي‌ ، ‏‎ تا‏‎ بكوشيم‌‏‎ بايد‏‎
.شود‏‎ نهادينه‌‏‎ كشور‏‎
عزيزترين‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ هنرمندان‌‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎ جمهوري‌اسلامي‌‏‎ رئيس‌‏‎
ياد‏‎ ايران‌‏‎ وهنر‏‎ فرهنگ‌‏‎ تاريخ‌ ، ‏‎ گرانسنگ‌ترين‌سرمايه‌هاي‌‏‎ و‏‎
زمينه‌‏‎ ايران‌‏‎ خانه‌هنرمندان‌‏‎ باگشايش‌‏‎ اميدوارم‌‏‎:‎وگفت‌‏‎ كرد‏‎
.شود‏‎ فراهم‌‏‎ هنرمندان‌‏‎ ميان‌‏‎ پيش‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ نظر‏‎ تبادل‌‏‎
از‏‎ قدرداني‌‏‎ با‏‎ همچنين‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ انقلاب‏‎ عالي‌‏‎ رئيس‌شوراي‌‏‎
"ايران‌‏‎ هنرمندان‌‏‎ خانه‌‏‎" اندازي‌‏‎ دست‌اندركاران‌راه‌‏‎ همه‌‏‎ تلاش‌‏‎
اين‌‏‎ بركات‌‏‎ از‏‎ ملت‌ايران‌‏‎ و‏‎ جامعه‌‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ اميدواري‌‏‎ ابراز‏‎
.شوند‏‎ بهره‌مند‏‎ هنري‌‏‎ مجموعه‌‏‎
و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎ مهاجراني‌‏‎ عطاءالله‌‏‎ دكتر‏‎ كه‌‏‎ مراسم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
غلامحسين‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ شهردار‏‎ الويري‌‏‎ مرتضي‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ ارشاد‏‎
وهنر‏‎ فرهنگ‌‏‎ عرصه‌‏‎ برجسته‌‏‎ چهره‌هاي‌‏‎ از‏‎ جمعي‌‏‎ و‏‎ كرباسچي‌‏‎
سوي‌‏‎ از‏‎ يادبود‏‎ رسم‌‏‎ به‌‏‎ هديه‌اي‌‏‎ داشتند ، ‏‎ حضور‏‎ ايران‌‏‎
گزارش‌‏‎ به‌‏‎.شد‏‎ اهداء‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ ايراني‌به‌‏‎ هنرمندان‌‏‎
نيز‏‎ ارشاداسلامي‌‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎
ارتباط‏‎ ايران‌ ، ‏‎ هنرمندان‌‏‎ خانه‌‏‎ اميدوارم‌‏‎:‎گفت‌‏‎ مراسم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
مركزي‌‏‎ مجموعه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ دهد‏‎ سامان‌‏‎ جهان‌‏‎ هنرمندان‌‏‎ با‏‎ خودرا‏‎
مهاجراني‌‏‎.‎باشد‏‎ هنرمندان‌‏‎ ميان‌‏‎ بسترگفتگوي‌‏‎ شدن‌‏‎ فراهم‌‏‎ براي‌‏‎
همكاري‌و‏‎ از‏‎ خوبي‌‏‎ نمونه‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ هنرمندان‌‏‎ خانه‌‏‎ ساماندهي‌‏‎
تا‏‎ كرد‏‎ ابرازاميدواري‌‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ مختلف‌‏‎ نهادهاي‌‏‎ ميان‌‏‎ همدلي‌‏‎
وزير‏‎.‎بگيرد‏‎ شكل‌‏‎ نيز‏‎ استانها‏‎ مراكز‏‎ مجموعه‌در‏‎ نظيراين‌‏‎
همه‌‏‎ تلاش‌هاي‌‏‎ از‏‎ قدرداني‌‏‎ با‏‎ همچنين‌‏‎ اسلامي‌‏‎ وارشاد‏‎ فرهنگ‌‏‎
آقاي‌‏‎ از‏‎:گفت‌‏‎ مجموعه‌‏‎ اين‌‏‎ دست‌اندركاران‌راه‌اندازي‌‏‎
ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ سرفرازومظلوم‌‏‎ مديران‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ كرباسچي‌‏‎
شهرداري‌‏‎ ايشان‌در‏‎ مسئوليت‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ مقدمه‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎
.مي‌كنم‌‏‎ قدرداني‌‏‎ گرفت‌ ، ‏‎ شكل‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎
اميرخاني‌‏‎ استاد‏‎ ايران‌ ، ‏‎ هنرمندان‌‏‎ خانه‌‏‎ گشايش‌‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎
با‏‎ راكعي‌‏‎ خانم‌‏‎ و‏‎ سخناني‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ انجمن‌خوشنويسان‌‏‎ رئيس‌‏‎
هنري‌‏‎ مركز‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ آقاي‌خاتمي‌‏‎ حضور‏‎ شعري‌ ، ‏‎ قطعه‌‏‎ قرائت‌‏‎
لوح‌‏‎ از‏‎ پرده‌برداري‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎.‎داشتند‏‎ گرامي‌‏‎
اين‌‏‎ مختلف‌‏‎ بخش‌هاي‌‏‎ از‏‎ "ايران‌‏‎ هنرمندان‌‏‎ خانه‌‏‎" يادبود‏‎
ايران‌‏‎ هنرمندان‌‏‎ خانه‌‏‎ بناي‌‏‎.‎كرد‏‎ ديدن‌‏‎ هنري‌‏‎ -‎ فرهنگي‌‏‎ مجموعه‌‏‎
هيات‌‏‎ محل‌استقرار‏‎ پس‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ دارد ، ‏‎ ساله‌‏‎ هشتاد‏‎ قدمت‌‏‎ كه‌‏‎
مجسمه‌سازي‌‏‎ نقاشي‌ ، ‏‎ گرافيك‌ ، ‏‎ شامل‌‏‎ تجسمي‌ ، ‏‎ هنرهاي‌‏‎ مديره‌هاي‌‏‎
و‏‎ ادب‏‎ و‏‎ شعر‏‎ معماري‌ ، ‏‎ موسيقي‌ ، ‏‎ تئاتر ، ‏‎ هنرهاي‌‏‎ و‏‎ خوشنويسي‌‏‎ و‏‎
اين‌‏‎.‎است‌‏‎ سينما‏‎ كانون‌‏‎ نظير‏‎ هنري‌‏‎ ديگر‏‎ كانونهاي‌رشته‌هاي‌‏‎
با‏‎ دارد ، ‏‎ زيربنا‏‎ مربع‌‏‎ متر‏‎ هزار‏‎ سه‌‏‎ كه‌‏‎ هنري‌‏‎ مجموعه‌‏‎
بازسازي‌‏‎ ريال‌‏‎ ميليون‌‏‎ دويست‌‏‎ و‏‎ ميليارد‏‎ دو‏‎ بالغ‌بر‏‎ اعتباري‌‏‎
.شده‌است‌‏‎

با‏‎ متناسب‏‎ بايد‏‎ را‏‎ اسلام‌‏‎ :‎اطلاعات‌‏‎ وزير‏‎
كنيم‌‏‎ ارائه‌‏‎ زمان‌‏‎ نيازهاي‌‏‎


ائمه‌‏‎ و‏‎ علما‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ با‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزير‏‎ :سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
اسلام‌‏‎ قدرت‌‏‎:داشت‌‏‎ كرمانشاه‌اظهار‏‎ استان‌‏‎ جماعات‌‏‎ و‏‎ جمعه‌‏‎
كنيم‌مردم‌‏‎ عرضه‌‏‎ خوب‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ اگر‏‎ و‏‎ قدرتهاست‌‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎
او‏‎ و‏‎ كرد‏‎ امام‌‏‎ كه‌‏‎ كاري‌‏‎ همان‌‏‎ دارند ، ‏‎ را‏‎ ش‌‏‎ بهترين‌پذير‏‎
.كند‏‎ تسخير‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ روان‌‏‎ و‏‎ روح‌‏‎ اسلام‌ ، ‏‎ عرضه‌خوب‏‎ با‏‎ توانست‌‏‎
هدايت‌‏‎ در‏‎ را‏‎ روحانيت‌‏‎ نقش‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزير‏‎ ايرنا‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
روحانيت‌‏‎:‎افزود‏‎ و‏‎ قرارداد‏‎ تاكيد‏‎ مورد‏‎ جامعه‌‏‎ جوان‌‏‎ نسل‌‏‎
مقتضاي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ پيدا‏‎ را‏‎ نفوذ‏‎ رمز‏‎ و‏‎ راز‏‎ بايد‏‎
.كند‏‎ اقدام‌‏‎ مسائل‌منطقه‌‏‎
كرد‏‎ عمل‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شناخت‌‏‎ بايد‏‎ را‏‎ جديد‏‎ و‏‎ نو‏‎ روش‌هاي‌‏‎
.نيست‌‏‎ جوابگو‏‎ امروزي‌‏‎ دردهاي‌‏‎ براي‌‏‎ قديمي‌‏‎ نسخه‌هاي‌‏‎ ومطمئنا‏‎
ملت‌‏‎ جذب‏‎ توانست‌‏‎ كه‌‏‎ جمهوري‌‏‎ محترم‌‏‎ رياست‌‏‎ عملكرد‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ مااست‌‏‎ همه‌‏‎ براي‌‏‎ خوبي‌‏‎ الگوي‌‏‎ بخشد‏‎ سرعت‌‏‎ جوانان‌را‏‎ بويژه‌‏‎
كه‌‏‎ خوبي‌‏‎ فرصت‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ است‌تا‏‎ علما‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎ مسائل‌‏‎ بقيه‌‏‎
كرده‌و‏‎ استفاده‌‏‎ است‌‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎ ما‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ خداوند‏‎
اطلاعات‌‏‎ وزير‏‎كنيم‌‏‎ حفظ‏‎ صحنه‌‏‎ در‏‎ هميشه‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ جوانان‌‏‎
دارد‏‎ اسلام‌‏‎ به‌‏‎ بيشتري‌‏‎ احتياج‌‏‎ جديد‏‎ نسل‌‏‎:‎كرد‏‎ نشان‌‏‎ خاطر‏‎
اسلام‌‏‎ به‌‏‎ كرد‏‎ مراجعه‌‏‎ كدام‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ باشد‏‎ تنوع‌‏‎ وبايد‏‎
هر‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎باشد‏‎ كرده‌‏‎ مراجعه‌‏‎
مختلف‌‏‎ اقشار‏‎ و‏‎ جامعه‌‏‎ تنوع‌سياسي‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ مشاركت‌‏‎ خواهان‌‏‎ كس‌‏‎
.مي‌باشند‏‎ دانشگاه‌‏‎ خصوص‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ طلبه‌‏‎ وظيفه‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ يونسي‌‏‎ المسلمين‌‏‎ و‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
مردم‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ اساسي‌‏‎ كشور‏‎ حساس‌‏‎ شرايط‏‎ در‏‎ را‏‎ روحاني‌‏‎
مي‌خواهند ، ‏‎ مسائل‌زمان‌‏‎ به‌‏‎ آشنا‏‎ و‏‎ فهيم‌‏‎ روحاني‌‏‎ ما‏‎ از‏‎
كرده‌‏‎ درك‌‏‎ را‏‎ نسل‌ها‏‎ بين‌‏‎ فاصله‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كسي‌‏‎ خوب‏‎ روحاني‌‏‎
.كند‏‎ پر‏‎ وآن‌را‏‎

مجلس‌‏‎ نمايندگي‌‏‎ داوطلبان‌‏‎ :‎نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎
نماينده‌‏‎ مي‌توانند‏‎ راي‌‏‎ اخذ‏‎ شعبه‌هاي‌‏‎ براي‌‏‎
كنند‏‎ معرفي‌‏‎


نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ برانتخابات‌‏‎ نظارت‌‏‎ مركزي‌‏‎ هيات‌‏‎ :سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
به‌‏‎:‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ اطلاعيه‌اي‌‏‎ صدور‏‎ با‏‎ ديروز‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎
ششمين‌‏‎ داوطلبان‌نمايندگي‌‏‎ انتخابات‌ ، ‏‎ قانون‌‏‎ ماده‌ 55‏‎ استناد‏‎
مي‌توانند‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ دوره‌‏‎
را‏‎ نمايندگاني‌‏‎ راي‌ ، ‏‎ اخذ‏‎ و‏‎ ثبت‌نام‌‏‎ شعبه‌هاي‌‏‎ در‏‎ براي‌حضور‏‎
.نمايند‏‎ معرفي‌‏‎
خود‏‎ درخواست‌‏‎ داوطلبان‌‏‎ از‏‎ يك‌‏‎ هر‏‎:است‌‏‎ آمده‌‏‎ اطلاعيه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
خود ، ‏‎ وثوق‌‏‎ مورد‏‎ نمايندگان‌‏‎ فهرست‌اسامي‌‏‎ به‌همراه‌‏‎ را‏‎
شناسنامه‌‏‎ اصل‌‏‎)شناسنامه‌‏‎ اول‌‏‎ صفحه‌‏‎ تصوير‏‎ برگ‌‏‎ يك‌‏‎ به‌انضمام‌‏‎
معرفي‌‏‎ صدور‏‎ جهت‌‏‎ عكس‌‏‎ قطعه‌‏‎ دو‏‎ و‏‎ (است‌‏‎ ضروري‌‏‎ تطبيق‌‏‎ جهت‌‏‎
در‏‎ لغايت‌ 23/11/78‏‎ تاريخ‌20/11/78‏‎ نامه‌از‏‎
.تحويل‌نمايند‏‎ مربوطه‌‏‎ مراكز‏‎ به‌‏‎ اداري‌‏‎ ساعات‌‏‎
ري‌ ، ‏‎ تهران‌ ، ‏‎ انتخابيه‌‏‎ حوزه‌‏‎ داوطلبان‌‏‎ اطلاعيه‌‏‎ اين‌‏‎ براساس‌‏‎
قرني‌ ، ‏‎ سپهبد‏‎ خيابان‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ نشاني‌‏‎ به‌‏‎ واسلامشهر‏‎ شميرانات‌‏‎
مسجدالرحمن‌ ، ‏‎ مقابل‌‏‎ كوچه‌خسرو ، ‏‎ كريمخان‌ ، ‏‎ پل‌‏‎ به‌‏‎ نرسيده‌‏‎
حوزه‌هاي‌‏‎ داوطلبان‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ مراجعه‌‏‎ پلاك‌ 10‏‎
كريم‌ ، ‏‎ رباط‏‎ فيروزكوه‌ ، ‏‎ و‏‎ دماوند‏‎ انتخابيه‌پاكدشت‌ ، ‏‎
هياتهاي‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ ورامين‌‏‎ كرج‌و‏‎ شهريار ، ‏‎ طالقان‌ ، ‏‎ و‏‎ ساوجبلاغ‌‏‎
.مراجعه‌نمايند‏‎ شهرها‏‎ اين‌‏‎ فرمانداري‌هاي‌‏‎ در‏‎ مستقر‏‎ نظارت‌‏‎

جداگانه‌‏‎ سخنراني‌هاي‌‏‎ و‏‎ گفت‌وگوها‏‎ در‏‎
مشاركت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ سياسي‌‏‎ شخصيت‌هاي‌‏‎
فراخواندند‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ گسترده‌‏‎


ويژگي‌هاي‌‏‎ از‏‎ بايد‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ نظام‌‏‎ به‌‏‎ وفاداري‌‏‎ و‏‎ صدر‏‎ سعه‌‏‎
باشد‏‎ مردم‌‏‎ منتخب‏‎ نمايندگان‌‏‎
شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ ششم‌‏‎ انتخابات‌‏‎ فرارسيدن‌‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
ضمن‌‏‎ احزاب‏‎ فعالان‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ صاحبنظران‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ اسلامي‌‏‎
با‏‎ گفتگو‏‎ نيز‏‎ و‏‎ مختلف‌‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎ خويش‌‏‎ فكري‌‏‎ خطوط‏‎ تشريح‌‏‎
در‏‎ قانون‌‏‎ اجراي‌‏‎ و‏‎ شفافيت‌‏‎ لزوم‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ ضمن‌‏‎ ايرنا‏‎
گسترده‌‏‎ مشاركت‌‏‎ و‏‎ فعاليت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ همگان‌‏‎ انتخابات‌ ، ‏‎ برگزاري‌‏‎
.فراخواندند‏‎ انتخابات‌‏‎ امر‏‎ در‏‎
حزبالله‌‏‎ مجمع‌‏‎ رئيس‌‏‎ انصاري‌‏‎ مجيد‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
به‌‏‎ متكي‌‏‎ كشور‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ كردن‌‏‎ خاطرنشان‌‏‎ با‏‎ مجلس‌‏‎
پذيرد ، ‏‎ صورت‌‏‎ قانون‌‏‎ مجراي‌‏‎ از‏‎ بايد‏‎ حقي‌‏‎ هر‏‎ پيگيري‌‏‎ قانون‌ ، ‏‎
با‏‎:‎گفت‌‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ جبهه‌‏‎ انتخاباتي‌‏‎ نامزدهاي‌‏‎ فهرست‌‏‎ درباره‌‏‎
بايد‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ جبهه‌‏‎ طرفدار‏‎ نامزدهاي‌‏‎ كثرت‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎
گذشت‌‏‎ صدر ، ‏‎ سعه‌‏‎ با‏‎ حساس‌‏‎ موقعيت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ جبهه‌‏‎ اين‌‏‎ نامزدهاي‌‏‎
.شوند‏‎ روبه‌رو‏‎ مسائل‌‏‎ با‏‎ همدلي‌‏‎ و‏‎
را‏‎ لازم‌‏‎ هماهنگي‌‏‎ و‏‎ انسجام‌‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ جبهه‌‏‎ اگر‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
نفع‌‏‎ به‌‏‎ مطلوب‏‎ اكثريت‌‏‎ و‏‎ انتخابات‌‏‎ نتيجه‌‏‎ كند ، ‏‎ حفظ‏‎ كشور‏‎ در‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ جبهه‌‏‎ اين‌‏‎
نامزدهاي‌‏‎ بويژه‌‏‎ طرفداران‌‏‎ تمامي‌‏‎ از‏‎:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ وي‌‏‎
بزرگتر‏‎ هدف‌‏‎ دراختيارگرفتن‌‏‎ براي‌‏‎ مي‌شود‏‎ درخواست‌‏‎ انتخاباتي‌‏‎
از‏‎ بدور‏‎ و‏‎ بزنند‏‎ تفاهم‌‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎ بيشتر‏‎ اهداف‌‏‎ پيشبرد‏‎ و‏‎
بيشتري‌‏‎ شانس‌‏‎ و‏‎ محبوبيت‌‏‎ كه‌‏‎ افرادي‌‏‎ دهند‏‎ اجازه‌‏‎ شخصي‌‏‎ منافع‌‏‎
خرداد‏‎ دوم‌‏‎ جبهه‌‏‎ آراء‏‎ تا‏‎ باشند‏‎ مطرح‌‏‎ آراءدارند ، ‏‎ كسب‏‎ براي‌‏‎
.نشود‏‎ پراكنده‌‏‎
و‏‎ كار‏‎ اسلامي‌‏‎ حزب‏‎ مركزي‌‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎ محجوب‏‎ عليرضا‏‎ همچنين‌‏‎
با‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎ و‏‎ كارگر‏‎ خانه‌‏‎ دبيركل‌‏‎
ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎:كرد‏‎ اظهار‏‎ مردم‌‏‎ سياسي‌‏‎ مشاركت‌‏‎ لزوم‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎ اشتغال‌‏‎ درد‏‎ بايد‏‎
نيز‏‎ اسلامي‌‏‎ ايران‌‏‎ مشاركت‌‏‎ جبهه‌‏‎ سياسي‌‏‎ مسئول‌‏‎ خاتمي‌‏‎ محمدرضا‏‎
رامهرمز‏‎ شهرستان‌‏‎ در‏‎ حزب‏‎ اين‌‏‎ نمايندگي‌‏‎ دفتر‏‎ گشايش‌‏‎ آيين‌‏‎ در‏‎
انتخابات‌‏‎ امر‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ هشياري‌‏‎ لزوم‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ خوزستان‌‏‎
وفاداري‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ كنند‏‎ انتخاب‏‎ نماينده‌اي‌‏‎ تا‏‎ خواست‌‏‎ آنان‌‏‎ از‏‎
اجراي‌‏‎ روند‏‎ به‌‏‎ مسائل‌ ، ‏‎ به‌‏‎ نگري‌‏‎ كلان‌‏‎ و‏‎ نظام‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎
.كند‏‎ كمك‌‏‎ دولت‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎

درباره‌‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزارت‌‏‎ سخنگوي‌‏‎ توضيح‌‏‎
تاج‌زاده‌‏‎ با‏‎ آلمان‌‏‎ سفير‏‎ ديدار‏‎


سفير‏‎ ديدار‏‎:‎گفت‌‏‎ امورخارجه‌‏‎ وزارت‌‏‎ سخنگوي‌‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
به‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ سفير‏‎ درخواست‌‏‎ به‌‏‎ تاج‌زاده‌ ، ‏‎ مصطفي‌‏‎ با‏‎ آلمان‌‏‎
گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ معاون‌‏‎ عنوان‌‏‎
.است‌‏‎
اين‌‏‎:‎افزود‏‎ جمع‌خبرنگاران‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ آصفي‌‏‎ حميدرضا‏‎
است‌‏‎ معمول‌‏‎ و‏‎ مرسوم‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ در‏‎ ديدارها‏‎ قبيل‌‏‎
جمهوري‌‏‎ مسئولان‌‏‎ با‏‎ خارجي‌‏‎ ديپلمات‌هاي‌‏‎ و‏‎ سفرا‏‎ معمولا‏‎ و‏‎
كه‌‏‎ مي‌كنند‏‎ ملاقات‌‏‎ و‏‎ مذاكره‌‏‎ مختلف‌‏‎ سطوح‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎
وي‌‏‎.‎است‌‏‎ بوده‌‏‎ چارچوب‏‎ همين‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ تاج‌زاده‌‏‎ آقاي‌‏‎ ملاقات‌‏‎
در‏‎ امورخارجه‌‏‎ وزارت‌‏‎ از‏‎ نماينده‌اي‌‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎
كار‏‎ در‏‎ "تضميني‌‏‎":‎كرد‏‎ تاكيد‏‎ داشته‌ ، ‏‎ حضور‏‎ مزبور‏‎ جلسه‌‏‎
تحولات‌‏‎ از‏‎ مي‌خواست‌‏‎ آلمان‌‏‎ سفير‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎است‌‏‎ نبوده‌‏‎
چارچوب ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ باشد‏‎ مطلع‌‏‎ است‌ ، ‏‎ ماموريتش‌‏‎ حوزه‌‏‎ كه‌‏‎ ايران‌‏‎
را‏‎ دستگاهها‏‎ ساير‏‎ و‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ اقدامات‌‏‎ او‏‎ براي‌‏‎ زاده‌‏‎ تاج‌‏‎
.داد‏‎ توضيح‌‏‎

سياسي‌‏‎ گروههاي‌‏‎ و‏‎ احزاب‏‎ نمايندگان‌‏‎ نشست‌‏‎
تهران‌‏‎ استان‌‏‎ دادگستري‌‏‎ كل‌‏‎ رئيس‌‏‎ با‏‎


تشكلها‏‎ احزاب ، ‏‎ نمايندگان‌‏‎ مشترك‌‏‎ جلسه‌‏‎ نخستين‌‏‎ :سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
مسئولين‌‏‎ با‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎ نامزدهاي‌‏‎ و‏‎
شهيد‏‎ سالن‌‏‎ در‏‎ يكشنبه‌‏‎ روز‏‎ عصر‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ كل‌‏‎ دادگستري‌‏‎
.شد‏‎ برگزار‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ دادگستري‌‏‎ بهشتي‌‏‎
بر‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ از‏‎ چند‏‎ تني‌‏‎ و‏‎ رئيس‌‏‎ كه‌‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
كشور ، ‏‎ وزارت‌‏‎ از‏‎ نمايندگاني‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ استان‌‏‎ انتخابات‌‏‎
تهران‌‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ و‏‎ شهرداري‌‏‎ انتظامي‌ ، ‏‎ نيروي‌‏‎ فرمانداريها ، ‏‎
با‏‎ سخناني‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ دادگستري‌‏‎ كل‌‏‎ رئيس‌‏‎ داشتند‏‎ حضور‏‎
براي‌‏‎ بويژه‌‏‎ انتخابات‌‏‎ امنيت‌‏‎ تامين‌‏‎ اهميت‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎
مسئولين‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ داوطلباني‌‏‎ از‏‎ يك‌‏‎ هر‏‎:‎گفت‌‏‎ كانديداها‏‎
ما‏‎ نمايند‏‎ معرفي‌‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎ نامزد‏‎ بعنوان‌‏‎ انتخابات‌‏‎
و‏‎ هستيم‌‏‎ وي‌‏‎ انتخاباتي‌‏‎ و‏‎ قانوني‌‏‎ حقوق‌‏‎ تامين‌‏‎ به‌‏‎ موظف‌‏‎
از‏‎ صرفنظر‏‎ و‏‎ بي‌طرفي‌‏‎ كمال‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ دادگستري‌‏‎
با‏‎ عدالت‌‏‎ اجراي‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ "صرفا‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ موجود‏‎ گرايشهاي‌‏‎
محترم‌‏‎ رياست‌‏‎ و‏‎ ولايت‌‏‎ عظماي‌‏‎ مقام‌‏‎ رهنمودهاي‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎
نهايت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نشاط‏‎ با‏‎ انتخاباتي‌‏‎ برگزاري‌‏‎ براي‌‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ تلاش‌‏‎ سلامت‌‏‎
به‌‏‎ اشاره‌‏‎ ضمن‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ دادگستري‌‏‎ كل‌‏‎ رئيس‌‏‎
انتخاباتي‌‏‎ تخلفات‌‏‎ بر‏‎ مشتمل‌‏‎ كه‌‏‎ انتخابات‌‏‎ قانون‌‏‎ از‏‎ موادي‌‏‎
و‏‎ تشكلها‏‎ گروهها ، ‏‎ مسئولين‌‏‎ از‏‎ است‌ ، ‏‎ تبليغات‌‏‎ امر‏‎ در‏‎ بويژه‌‏‎
شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ دوره‌‏‎ ششمين‌‏‎ انتخابات‌‏‎ نامزدهاي‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ احزاب‏‎
دقيق‌‏‎ رعايت‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ هواداران‌‏‎ كه‌‏‎ خواست‌‏‎ اسلامي‌‏‎
.نمايند‏‎ توجيه‌‏‎ انتخاباتي‌‏‎ تبليغات‌‏‎ امر‏‎ در‏‎ قانوني‌‏‎ موازين‌‏‎
تهران‌‏‎ استان‌‏‎ دادگستري‌‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ اينكه‌‏‎ بيان‌‏‎ با‏‎ همچنين‌‏‎ وي‌‏‎
شده‌‏‎ نظرگرفته‌‏‎ در‏‎ انتخاباتي‌‏‎ تخلفات‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ براي‌‏‎ شعبي‌‏‎
كليه‌‏‎ و‏‎ مسئولين‌‏‎ همكاري‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اميدواري‌‏‎ اظهار‏‎.‎است‌‏‎
مورد‏‎ كمترين‌‏‎ شاهد‏‎ انتخابات‌ ، ‏‎ در‏‎ شركت‌كننده‌‏‎ گروههاي‌‏‎
.باشيم‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ تخلفات‌‏‎

جمهوريت‌‏‎ و‏‎ مجلس‌‏‎


ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎ پيشباز‏‎ به‌‏‎
متنوع‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ كشمكش‌‏‎ موضوع‌‏‎ آنكه‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ انتخابات‌ ، ‏‎ مسئله‌‏‎
نظام‌‏‎ و‏‎ مدني‌‏‎ جامعه‌‏‎ موضوع‌‏‎ باشد ، ‏‎ قدرت‌‏‎ اكتساب‏‎ براي‌‏‎ سياسي‌‏‎
عنوان‌‏‎ پذيرش‌‏‎ با‏‎ دموكراسي‌‏‎است‌‏‎ دموكراسي‌‏‎ بر‏‎ مبتني‌‏‎
- اسلام‌‏‎ اليه‌‏‎ مضاف‌‏‎ با‏‎ البته‌‏‎ - ما‏‎ كنوني‌‏‎ نظام‌‏‎ در‏‎ "جمهوريت‌‏‎"
قانون‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ آن‌‏‎ تحقق‌‏‎ كلي‌‏‎ سازوكارهاي‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ پذيرفته‌‏‎
بحث‌‏‎ اما‏‎است‌‏‎ شده‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ موضوعه‌‏‎ قوانين‌‏‎ ساير‏‎ و‏‎ اساسي‌‏‎
طي‌‏‎ در‏‎ تنها‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ متاخر‏‎ موضوعات‌‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ مدني‌‏‎ جامعه‌‏‎
تاكيد‏‎ اساسي‌‏‎ مسئله‌اي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ اهميت‌‏‎ بر‏‎ اخير‏‎ سال‌‏‎ چند‏‎
قرار‏‎ ايرانيان‌‏‎ سياسي‌‏‎ آرمان‌‏‎ و‏‎ انديشه‌‏‎ موضوع‌‏‎ و‏‎ گرديده‌‏‎
.است‌‏‎ گرفته‌‏‎
انديشه‌‏‎ و‏‎ مردم‌سالاري‌‏‎ رشد‏‎ بيانگر‏‎ سو‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ مسائل‌‏‎ اين‌‏‎
ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ ماست‌‏‎ انديشمندان‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ دموكراتيك‌‏‎
انقلاب‏‎ از‏‎ برآمده‌‏‎ سياسي‌‏‎ انديشه‌‏‎ در‏‎ پنهاني‌‏‎ بحران‌‏‎ مدلول‌‏‎
و‏‎ ضعف‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ نبايد‏‎ وجه‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ بحراني‌‏‎.است‌‏‎ اسلامي‌‏‎
ريشه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ بلكه‌‏‎ كرد ، ‏‎ منتسب‏‎ انقلاب‏‎ ذات‌‏‎ در‏‎ اشكالي‌‏‎
و‏‎ است‌‏‎ متمادي‌‏‎ قرنهاي‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ و‏‎ اجتماعي‌‏‎ و‏‎ تاريخي‌‏‎ پيچيده‌‏‎
جهت‌‏‎ عيني‌‏‎ و‏‎ ملموس‌‏‎ فضاي‌‏‎ فقدان‌‏‎ از‏‎ آن‌‏‎ درباره‌‏‎ شفافيت‌‏‎ فقدان‌‏‎
.مي‌شود‏‎ ناشي‌‏‎ آن‌‏‎ تجربه‌‏‎
سده‌‏‎ يك‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آكادميك‌‏‎ و‏‎ جاندار‏‎ نظري‌‏‎ بحثهاي‌‏‎ منكر‏‎ كسي‌‏‎
مباحث‌‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎ ;نيست‌‏‎ گرفته‌ ، ‏‎ صورت‌‏‎ فوق‌‏‎ موضوعات‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎
مثابه‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ ضرورت‌‏‎ درك‌‏‎ و‏‎ مناسب‏‎ تجربي‌‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎ فاقد‏‎
تفاوت‌‏‎.‎است‌‏‎ بوده‌‏‎ ايرانيان‌‏‎ سرنوشت‌‏‎ و‏‎ سرشت‌‏‎ در‏‎ عيني‌‏‎ عنصري‌‏‎
تا‏‎ مشروطيت‌‏‎ از‏‎ حداقل‌‏‎ كه‌‏‎ طولاني‌اي‌‏‎ گذشته‌‏‎ با‏‎ كنوني‌‏‎ فضاي‌‏‎
در‏‎.‎است‌‏‎ نهفته‌‏‎ موجود‏‎ فضاي‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎ مي‌گيرد ، ‏‎ بر‏‎ در‏‎ را‏‎ حال‌‏‎
دموكراسي‌‏‎ تجربه‌‏‎ جهت‌‏‎ طولاني‌‏‎ آرامش‌‏‎ فقد‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ آزادي‌‏‎ غياب‏‎
و‏‎ نظري‌‏‎ مباني‌‏‎ به‌‏‎ كسي‌‏‎ كمتر‏‎ توجه‌‏‎ موضوعه‌ ، ‏‎ قوانين‌‏‎ زدن‌‏‎ محك‌‏‎ و‏‎
جلب‏‎ مدنيت‌‏‎ و‏‎ قانونمداري‌‏‎ دموكراسي‌ ، ‏‎ فرهنگي‌‏‎ بنيادهاي‌‏‎
به‌‏‎ نيز‏‎ چپ‌گرايي‌‏‎ و‏‎ راديكال‌‏‎ انديشه‌هاي‌‏‎ جاذبه‌‏‎.‎مي‌شود‏‎
.مي‌گردد‏‎ باز‏‎ مسئله‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ طبيعي‌‏‎ صورت‌‏‎
اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ ترديدي‌‏‎
رقابت‌‏‎ عرصه‌‏‎ به‌‏‎ بي‌سابقه‌‏‎ شدتي‌‏‎ و‏‎ حرارت‌‏‎ با‏‎ رقيب‏‎ گروههاي‌‏‎ كه‌‏‎
.نباشد‏‎ دلچسب‏‎ چندان‌‏‎ مباحثي‌‏‎ چنين‌‏‎ به‌‏‎ ابتناء‏‎ شده‌اند ، ‏‎ وارد‏‎
حداقل‌‏‎ اما‏‎ شود ، ‏‎ تعبير‏‎ محافظه‌كاري‌‏‎ نوعي‌‏‎ به‌‏‎ شايد‏‎ حتي‌‏‎
و‏‎ ضعفها‏‎ كه‌‏‎ مي‌آموزد‏‎ ما‏‎ به‌‏‎ گذشته‌‏‎ سده‌‏‎ يك‌‏‎ تجربه‌هاي‌‏‎
چرا‏‎ و‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ آوردگاه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ "حتما‏‎ احتمالي‌‏‎ مخاطرات‌‏‎
برچيده‌‏‎ دارها‏‎" آنكه‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ نهايي‌‏‎ جمعبنديهاي‌‏‎ در‏‎ همواره‌‏‎
به‌‏‎ مشكلات‌‏‎ و‏‎ ضعفها‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ مي‌بايد‏‎ "شسته‌اند‏‎ خونها‏‎ و‏‎
عجيب‏‎ نشيبهاي‌‏‎ و‏‎ فراز‏‎ آيا‏‎ نگريست‌؟‏‎ سياسي‌‏‎ تجربه‌هاي‌‏‎ عنوان‌‏‎
و‏‎ قهرآميز‏‎ از‏‎ اعم‌‏‎ -‎ سياسي‌‏‎ تكاپوي‌‏‎ سده‌‏‎ يك‌‏‎ طاقت‌فرساي‌‏‎ و‏‎
-...و‏‎ نخبه‌گرايي‌‏‎ و‏‎ توده‌اي‌‏‎ و‏‎ پارلماني‌‏‎ و‏‎ رفرميستي‌‏‎
آشنا‏‎ عام‌‏‎ و‏‎ اجماعي‌‏‎ قواعد‏‎ از‏‎ حداقلي‌‏‎ با‏‎ را‏‎ ما‏‎ نمي‌تواند‏‎
از‏‎ و‏‎ برداشته‌‏‎ در‏‎ را‏‎ موجود‏‎ جريانهاي‌‏‎ همه‌‏‎ نفع‌‏‎ كه‌‏‎ سازد‏‎
كند؟‏‎ پيشگيري‌‏‎ قطعي‌‏‎ زيانهاي‌‏‎
شرايط‏‎ در‏‎ "ملت‌‏‎" و‏‎ "دولت‌‏‎" برخورد‏‎ اساسي‌‏‎ عرصه‌‏‎ انتخابات‌ ، ‏‎
را‏‎ دموكراسي‌‏‎ و‏‎ جمهوريت‌‏‎ كه‌‏‎ جامعه‌اي‌‏‎است‌‏‎ دموكراسي‌‏‎
حوزه‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ محسوب‏‎ "باز‏‎ جامعه‌‏‎" بي‌ترديد‏‎ پذيرفته‌ ، ‏‎
نوعي‌‏‎ و‏‎ داده‌‏‎ تسري‌‏‎ آحاد‏‎ و‏‎ افراد‏‎ كل‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ اساسي‌‏‎ اختيارات‌‏‎
قائل‌‏‎ ايشان‌‏‎ براي‌‏‎ سياسي‌‏‎ سرنوشت‌‏‎ احتساب‏‎ در‏‎ مشاع‌‏‎ مالكيت‌‏‎
قدرت‌‏‎ كنترل‌‏‎ جامعه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ اصلي‌‏‎ مسئله‌‏‎.‎است‌‏‎ گرديده‌‏‎
قدرت‌‏‎ و‏‎ خودكامگي‌‏‎ رفع‌‏‎ براي‌‏‎ مكانيسمهايي‌‏‎ ايجاد‏‎ و‏‎ حكومت‌‏‎
جامعه‌‏‎ افراد‏‎ همه‌‏‎ "مستقيما‏‎ كه‌‏‎ آنجا‏‎ از‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مطلقه‌‏‎
با‏‎ باشند ، ‏‎ حكمروا‏‎ و‏‎ تصميم‌‏‎ صاحب‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نمي‌توانند‏‎
را‏‎ ملي‌‏‎ اراده‌‏‎ و‏‎ قدرت‌‏‎ انتخابي‌ ، ‏‎ وكلاي‌‏‎ به‌‏‎ اختيارات‌‏‎ تفويض‌‏‎
يافته‌‏‎ وكالت‌‏‎ خاص‌‏‎ حدودي‌‏‎ و‏‎ حصر‏‎ به‌‏‎ نمايندگان‌‏‎.‎مي‌سازند‏‎ جاري‌‏‎
ساقطاند ، ‏‎ وكالت‌‏‎ از‏‎ بخود‏‎ خود‏‎ (بدان‌‏‎ خائن‌‏‎ يا‏‎) آن‌‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ و‏‎
.كنند‏‎ عمل‌‏‎ موكلان‌‏‎ اراده‌‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ نمي‌توانند‏‎ ايشان‌‏‎ لذا‏‎
خود‏‎ گروه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ محدود‏‎ نيز‏‎ وكالت‌‏‎ زمان‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎
خود‏‎ موقعيت‌‏‎ از‏‎ و‏‎ نشوند‏‎ تبديل‌‏‎ انحصارگر‏‎ نيرويي‌‏‎ به‌‏‎
مجلس‌‏‎ و‏‎ وكلا‏‎ همين‌‏‎ اوصاف‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ با‏‎.‎ننمايند‏‎ سوءاستفاده‌‏‎
و‏‎ مدني‌‏‎ جامعه‌‏‎ نماد‏‎ برجسته‌ترين‌‏‎ آنها ، ‏‎ انتخاب‏‎ از‏‎ منبعث‌‏‎
مقابل‌‏‎ در‏‎ ملي‌‏‎ منافع‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ حقوق‌‏‎ ضمانت‌‏‎ براي‌‏‎ دموكراسي‌‏‎
جريانهاي‌‏‎ همه‌‏‎ لذا‏‎.‎مي‌شوند‏‎ محسوب‏‎ حكومت‌‏‎ كل‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎
اكثريت‌‏‎ خواست‌‏‎ و‏‎ عمومي‌‏‎ افكار‏‎ انعكاس‌‏‎ مدعي‌‏‎ كه‌‏‎ سياسي‌اي‌‏‎
صحه‌‏‎ اساسي‌‏‎ اصل‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ مي‌بايد‏‎ هستند ، ‏‎ جامعه‌‏‎ آحاد‏‎
قرار‏‎ خود‏‎ سياسي‌‏‎ رفتار‏‎ و‏‎ تفكر‏‎ سرلوحه‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ بگذارند‏‎
و‏‎ مردم‌سالاري‌‏‎ و‏‎ جمهوريت‌‏‎ اعتلاي‌‏‎ و‏‎ استمرار‏‎ -‎دهند1‏‎
خواست‌‏‎ تحقق‌‏‎ مجراي‌‏‎ مثابه‌‏‎ به‌‏‎ پارلماني‌‏‎ نظام‌‏‎ اقتدار‏‎ افزايش‌‏‎
مثابه‌‏‎ به‌‏‎ مدني‌‏‎ جامعه‌‏‎ تحقق‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ كوشش‌‏‎ -‎مردم‌ 2‏‎
برابر‏‎ در‏‎ جامعه‌‏‎ صيانت‌‏‎ بستر‏‎ ممكن‌ترين‌‏‎ و‏‎ متعاليترين‌‏‎
.حكومتي‌‏‎ قدرت‌‏‎ احتمالي‌‏‎ فسادهاي‌‏‎ و‏‎ استبداد‏‎
انسان‌‏‎ فلسفي‌ ، ‏‎ ذهنيت‌‏‎ همچون‌‏‎ نيز‏‎ واقع‌‏‎ عالم‌‏‎ در‏‎ اگر‏‎ شايد‏‎
از‏‎ ضرورتها‏‎ اين‌‏‎ مي‌بود ، ‏‎ (اوتوپيا‏‎) آرمانشهر‏‎ خلق‌‏‎ به‌‏‎ قادر‏‎
رفع‌‏‎ به‌‏‎ مجاز‏‎ را‏‎ ما‏‎ صالحه‌‏‎ حكومت‌‏‎ بر‏‎ تكيه‌‏‎ و‏‎ مي‌رفت‌‏‎ ميان‌‏‎
حوزه‌‏‎ در‏‎ اما‏‎.‎مي‌نمود‏‎ محدودساز‏‎ و‏‎ پيچيده‌‏‎ سازوكارهاي‌‏‎ اين‌‏‎
معصومين‌‏‎ و‏‎ انبياء‏‎ محدوده‌‏‎ در‏‎ جز‏‎ صلاحيتي‌‏‎ چنين‌‏‎ ديني‌ ، ‏‎ فرهنگ‌‏‎
رهبراني‌‏‎ چنين‌‏‎ غياب‏‎ در‏‎ نيز‏‎ ما‏‎ لذا‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ حصول‌‏‎ قابل‌‏‎
برابر‏‎ در‏‎ را‏‎ جامعه‌‏‎ حقوق‌‏‎ از‏‎ صيانت‌‏‎ خاص‌‏‎ قواعد‏‎ ناچاريم‌‏‎
با‏‎ نيز‏‎ راحل‌‏‎ امام‌‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎.‎كنيم‌‏‎ مراعات‌‏‎ حكومتگران‌‏‎
مجلس‌‏‎ درباره‌‏‎ تقيدي‌‏‎ هيچ‌‏‎ بدون‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ مسئله‌‏‎ همين‌‏‎ نظربه‌‏‎
اين‌‏‎ بي‌شائبه‌‏‎ تفسير‏‎."است‌‏‎ امور‏‎ تمام‌‏‎ راس‌‏‎ در‏‎ مجلس‌‏‎":‎گفتند‏‎
نوع‌‏‎ صالحترين‌‏‎ تحقق‌‏‎ براي‌‏‎ جمهوريت‌‏‎ كامل‌‏‎ پذيرش‌‏‎ همانا‏‎ سخن‌‏‎
مردم‌‏‎ خواست‌‏‎ از‏‎ منبعث‌‏‎ و‏‎ اراده‌‏‎ به‌‏‎ متكي‌‏‎ نظام‌‏‎ يعني‌‏‎ حكومت‌ ، ‏‎
.است‌‏‎
رضوي‌‏‎ مسعود‏‎

اتحاد‏‎ مجلس‌ ، ‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ همكاري‌‏‎ :‎هاشميان‌‏‎ حسين‌‏‎
دارد‏‎ درپي‌‏‎ را‏‎ آباداني‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎


مطبوعات‌‏‎ پيرامون‌‏‎ يزدي‌‏‎ مصباح‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ اظهارات‌‏‎ درباره‌‏‎
پوزش‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ جامعه‌‏‎ از‏‎ روحاني‌‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ اينجانب‏‎
مي‌طلبم‌‏‎
دبير‏‎ هاشميان‌‏‎ حسين‌‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ :سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
مواضع‌‏‎ گويي‌‏‎ و‏‎ گفت‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ مجلس‌ ، ‏‎ ادوار‏‎ نمايندگان‌‏‎ مجمع‌‏‎
دولت‌‏‎ با‏‎ آن‌‏‎ رابطه‌‏‎ و‏‎ خوب‏‎ مجلس‌‏‎ ويژگيهاي‌‏‎ درباره‌‏‎ را‏‎ خود‏‎
.كرد‏‎ تشريح‌‏‎
:گفت‌‏‎ دولت‌‏‎ و‏‎ مجلس‌‏‎ همكاري‌‏‎ درباره‌‏‎ وي‌‏‎
اعضاي‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ مستقيم‌‏‎ راي‌‏‎ با‏‎ مجلس‌‏‎ و‏‎ رئيس‌جمهور‏‎ مي‌دانيم‌‏‎
همه‌‏‎ و‏‎ مي‌شوند‏‎ برگزيده‌‏‎ ملت‌‏‎ آحاد‏‎ غيرمستقيم‌‏‎ راي‌‏‎ با‏‎ دولت‌‏‎
مصالح‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ و‏‎ برخاسته‌اند‏‎ عظيم‌‏‎ جايگاه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎
جهت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بينديشند‏‎ كشور‏‎ آينده‌‏‎ و‏‎ خود‏‎ ولي‌نعمت‌هاي‌‏‎
دو‏‎ هر‏‎ اينكه‌‏‎ با‏‎.‎كنند‏‎ حركت‌‏‎ جامعه‌‏‎ ملي‌‏‎ و‏‎ مذهبي‌‏‎ آرمان‌هاي‌‏‎
دولت‌‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ وكيل‌الدوله‌‏‎ نماينده‌‏‎ نه‌‏‎ مستقلند ، ‏‎
در‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ مي‌رسند‏‎ هم‌‏‎ به‌‏‎ نقطه‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ ليكن‌‏‎ مجلس‌ ، ‏‎ دست‌نشانده‌‏‎
مجلس‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ وحدت‌‏‎ نيرومند‏‎ عامل‌‏‎ خود‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ ملي‌‏‎ مصالح‌‏‎
نقدهاي‌‏‎ و‏‎ متفاوت‌‏‎ دريافت‌هاي‌‏‎ و‏‎ سليقه‌‏‎ اختلاف‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
جانبه‌‏‎ همه‌‏‎ پيشرفت‌‏‎ و‏‎ رشد‏‎ و‏‎ تكامل‌‏‎ پايه‌‏‎ طرفين‌‏‎ برادرانه‌‏‎
.است‌‏‎ ملي‌‏‎ مصالح‌‏‎ تامين‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎
رادر‏‎ مديران‌‏‎ وحدت‌‏‎ دولت‌ ، ‏‎ و‏‎ مجلس‌‏‎ وحدت‌‏‎:افزود‏‎ هاشميان‌‏‎
راه‌را‏‎ مديران‌‏‎ انسجام‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ خواهد‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ اداره‌‏‎
اختلاف‌ ، نقطه‌‏‎ و‏‎ مي‌سازد‏‎ هموار‏‎ امكانات‌‏‎ بهينه‌سازي‌‏‎ براي‌‏‎
جرات‌‏‎ به‌متخلفان‌‏‎ و‏‎ سست‌‏‎ را‏‎ مديريت‌‏‎ پايه‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مقابل‌‏‎
استقلال‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ اخلال‌مي‌دهد‏‎ اجازه‌‏‎ دشمن‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ داده‌‏‎ كارشكني‌‏‎
همكاري‌‏‎ آثار‏‎ از‏‎.‎ضربه‌مي‌زند‏‎ گوناگون‌‏‎ ابعاد‏‎ در‏‎ مملكت‌‏‎
و‏‎ اقتصادي‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ استقلال‌‏‎ به‌‏‎ دست‌يازيدن‌‏‎ مجلس‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎
همكاري‌ ، ‏‎ با‏‎ زيرا‏‎.‎است‌‏‎ كلمه‌‏‎ واقعي‌‏‎ معناي‌‏‎ به‌‏‎ سياسي‌‏‎
پايه‌‏‎ بر‏‎ مردمي‌‏‎ اقتصاد‏‎ و‏‎ توسعه‌يافته‌‏‎ و‏‎ تعميق‌‏‎ فرهنگ‌ملي‌‏‎
سياسي‌‏‎ توسعه‌‏‎ و‏‎ يافت‌‏‎ خواهد‏‎ سامان‌‏‎ كشور‏‎ نيروهاي‌‏‎ به‌‏‎ اتكا‏‎
خواهد‏‎ دخيل‌‏‎ خودشان‌‏‎ سرنوشت‌‏‎ در‏‎ گوناگون‌‏‎ اشكال‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎
پيشرفت‌‏‎ و‏‎ سعادت‌‏‎ ضامن‌‏‎ كه‌‏‎ جامعه‌‏‎ قوانين‌‏‎ همكاري‌ ، ‏‎ با‏‎كرد‏‎
و‏‎ محكم‌‏‎ قوانين‌‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ خواهد‏‎ تصويب‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ ملت‌‏‎
مملكت‌‏‎ اداري‌‏‎ ساختار‏‎ اصلاح‌‏‎ درست‌به‌‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎
.مي‌انجامد‏‎
كانديداهاي‌دوم‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ پرسش‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ هاشميان‌‏‎ حسين‌‏‎
روي‌خواهد‏‎ كشور‏‎ در‏‎ تحولاتي‌‏‎ چه‌‏‎ يابند‏‎ راه‌‏‎ مجلس‌‏‎ به‌‏‎ خرداد‏‎
بشناسيم‌ ، ‏‎ را‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ ويژگيهاي‌‏‎ بايد‏‎ قبلا‏‎:‎گفت‌‏‎ داد؟‏‎
شعارهاي‌نوگرايانه‌‏‎ با‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ بنشينيم‌‏‎ داوري‌‏‎ به‌‏‎ آنگاه‌‏‎
سياست‌‏‎ در‏‎ تنش‌زدايي‌‏‎ مردم‌سالاري‌ ، ‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ توسعه‌‏‎ مانند‏‎
انحصارطلبي‌‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ آزادي‌ ، ‏‎ جوان‌ ، ‏‎ نسل‌‏‎ فراخواني‌‏‎ خارجي‌ ، ‏‎
بوجود‏‎ را‏‎ حماسه‌شورانگيز‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ آمده‌‏‎ صحنه‌‏‎ به‌‏‎ غيره‌‏‎ و‏‎
اين‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ خود‏‎ اين‌جبهه‌اند‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ حال‌‏‎.‎آوردند‏‎
به‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ مجلس‌‏‎ زمان‌نمايندگي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ باشند‏‎ معتقد‏‎ شعارها‏‎
در‏‎ بزرگي‌‏‎ تحولات‌‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ تحقق‌شعارهاي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ بندند‏‎ كار‏‎
به‌‏‎ را‏‎ قدرت‌‏‎ سالاري‌‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ داد ، توسعه‌‏‎ خواهد‏‎ رخ‌‏‎ كشور‏‎
مي‌كند‏‎ آرام‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ فضاي‌‏‎ تنش‌زدايي‌‏‎.‎داد‏‎ خواهد‏‎ مردم‌‏‎ دست‌‏‎
بيشتر‏‎ كشور‏‎ اداره‌‏‎ توان‌‏‎ صحنه‌ ، ‏‎ به‌‏‎ جوان‌‏‎ نسل‌‏‎ آمدن‌‏‎ با‏‎ و‏‎
با‏‎ و‏‎ آورد‏‎ درخواهد‏‎ حركت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ انديشه‌‏‎ آزادي‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎
.داد‏‎ خواهد‏‎ پايان‌‏‎ كج‌روي‌ها‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ اداره‌‏‎ مملكت‌‏‎ نوآوري‌‏‎
.مي‌برد‏‎ ميان‌‏‎ از‏‎ را‏‎ استبداد‏‎ قدرت‌‏‎ توزيع‌‏‎ و‏‎ انحصارشكني‌‏‎
گذشته‌دو‏‎ در‏‎ مجالس‌‏‎:گفت‌‏‎ خوب‏‎ مجلس‌‏‎ ويژگي‌هاي‌‏‎ درباره‌‏‎ وي‌‏‎
به‌‏‎ ملي‌‏‎ جزمنافع‌‏‎ كه‌‏‎ انديشه‌‏‎ صاحب‏‎ و‏‎ مستقل‌‏‎ بخش‌‏‎ بوده‌اند‏‎ بخش‌‏‎
استبدادزده‌‏‎ و‏‎ ديگراستعمار‏‎ بخش‌‏‎ و‏‎ نمي‌انديشيد‏‎ ديگري‌‏‎ چيز‏‎
همين‌‏‎ در‏‎ البته‌‏‎ فرمايشي‌بوده‌اند‏‎ ديگر‏‎ عبارت‌‏‎ به‌‏‎.‎بودند‏‎
فكر‏‎ جامعه‌‏‎ منافع‌‏‎ به‌‏‎ داشتندكه‌‏‎ وجود‏‎ اقليت‌هايي‌‏‎ مجالس‌‏‎
درگير‏‎ آنان‌‏‎ با‏‎ وپشتيبانانشان‌‏‎ آنان‌‏‎ اكثريت‌‏‎ لكن‌‏‎ و‏‎ مي‌كردند‏‎
.بودند‏‎
افراد‏‎.‎مي‌نمايد‏‎ تهديد‏‎ چيز‏‎ چند‏‎ را‏‎ انقلاب‏‎ از‏‎ بعد‏‎ مجالس‌‏‎
و‏‎ مي‌شوند‏‎ ردصلاحيت‌‏‎ جناحي‌‏‎ مسائل‌‏‎ بدليل‌‏‎ كه‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ واجد‏‎
پست‌‏‎ نمايندگان‌‏‎.‎بود‏‎ خواهد‏‎ محروم‌‏‎ آنان‌‏‎ افكار‏‎ و‏‎ آرا‏‎ از‏‎ مجلس‌‏‎
به‌هنگام‌‏‎ و‏‎ نيستند‏‎ برخوردار‏‎ اخلاقي‌‏‎ سجاياي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ پرست‌‏‎
رقيب‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ تهمت‌‏‎ و‏‎ ناسزا‏‎ هرچه‌‏‎ انتخاباتي‌ ، ‏‎ تبليغات‌‏‎
راه‌‏‎ مجلس‌‏‎ به‌‏‎ نمي‌پرهيزند‏‎ تبذير‏‎ و‏‎ اسراف‌‏‎ از‏‎ و‏‎ مي‌بندند‏‎
.نيستند‏‎ مردمي‌‏‎ هرگز‏‎ افراد‏‎ اينگونه‌‏‎ كه‌‏‎ يابند‏‎
خطر‏‎ دو‏‎ است‌‏‎ ادارات‌‏‎ وظايف‌‏‎ كه‌‏‎ اموري‌‏‎ به‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ ورود‏‎
اساسي‌‏‎ كار‏‎ و‏‎ نگري‌‏‎ كلان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ نماينده‌‏‎ آنكه‌‏‎ يكي‌‏‎.‎دارد‏‎
اجرايي‌ ، ‏‎ دستگاه‌‏‎ به‌‏‎ وابستگي‌‏‎ ديگر‏‎ مورد‏‎ در‏‎ و‏‎ بازمي‌دارد‏‎
آن‌‏‎ ديگر‏‎ خطر‏‎.‎مي‌شود‏‎ خدشه‌دار‏‎ نماينده‌‏‎ آزادي‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎
آنكه‌‏‎ ويژه‌‏‎ به‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ گروهي‌‏‎ فشار‏‎ گرفتار‏‎ نماينده‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
بگويند‏‎ و‏‎ بترسانند‏‎ مواضع‌‏‎ اعلام‌‏‎ و‏‎ نظر‏‎ اظهار‏‎ از‏‎ را‏‎ وي‌‏‎
متاسفانه‌‏‎ كه‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ توسط‏‎ ردشدن‌‏‎ از‏‎ ترساندن‌‏‎ مثلا‏‎
و‏‎ فرمايشي‌شدن‌‏‎ مجلس‌ ، ‏‎ ديگر‏‎ خطر‏‎است‌‏‎ افتاده‌‏‎ اتفاقاتي‌‏‎ چنين‌‏‎
زبوني‌‏‎ و‏‎ مجلس‌‏‎ استقلال‌‏‎ بزرگ‌‏‎ آفت‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مجلس‌‏‎ دستوري‌شدن‌‏‎
زبون‌‏‎ مجلس‌‏‎ از‏‎ كارسازتر‏‎ مقتدر‏‎ مجلس‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ خواهد‏‎ نماينده‌‏‎
.است‌‏‎
پيرامون‌‏‎ يزدي‌‏‎ مصباح‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ اظهارات‌‏‎ درباره‌‏‎ هاشميان‌‏‎
اين‌‏‎ بحث‌‏‎ يك‌‏‎ اظهارات‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ مطبوعات‌‏‎
دنياي‌‏‎ در‏‎ زيرا‏‎ است‌ ، ‏‎ آن‌‏‎ بي‌اعتباري‌‏‎ بر‏‎ دليل‌‏‎ خود‏‎ اظهارات‌‏‎
گذشته‌‏‎ قرون‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ چمدان‌‏‎ با‏‎ پول‌‏‎ حمل‌‏‎ پيشرفته‌‏‎ ارتباطات‌‏‎
و‏‎ پرزحمت‌‏‎ راه‌‏‎ اين‌‏‎ عاملي‌‏‎ هيچ‌‏‎ و‏‎ مدرن‌‏‎ شيوه‌هاي‌‏‎ و‏‎ مي‌باشد‏‎
و‏‎ نمي‌دهد‏‎ ترجيح‌‏‎ كم‌خطر‏‎ يا‏‎ بي‌خطر‏‎ راه‌هاي‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ مخاطره‌‏‎
تامل‌‏‎ بود‏‎ شنيده‌‏‎ كسي‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ را‏‎ سخن‌‏‎ اين‌‏‎ ايشان‌‏‎ بود‏‎ خوب‏‎
آيا‏‎ است‌ ، ‏‎ آن‌‏‎ حقوقي‌‏‎ بعد‏‎ اظهارات‌‏‎ اين‌‏‎ ديگر‏‎ بعد‏‎.‎مي‌كردند‏‎
جامعه‌‏‎ قم‌‏‎ علميه‌‏‎ حوزه‌‏‎ مدرس‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ ايشان‌‏‎ است‌‏‎ سزاوار‏‎
عمومي‌‏‎ افكار‏‎ تنوير‏‎ در‏‎ همواره‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ مطبوعات‌‏‎ شريف‌‏‎
و‏‎ كنند‏‎ معرفي‌‏‎ اجانب‏‎ جيره‌خوار‏‎ و‏‎ مزدور‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ مي‌كوشند‏‎
دنيا‏‎ به‌‏‎ اينگونه‌‏‎ را‏‎ قلم‌‏‎ و‏‎ انديشه‌‏‎ صاحبان‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ زشت‌‏‎ آيا‏‎
به‌‏‎ اينجانب‏‎.‎بزنيم‌‏‎ ضربه‌‏‎ كشور‏‎ حيثيت‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كنيم‌‏‎ معرفي‌‏‎
وانگهي‌‏‎ مي‌طلبم‌‏‎ پوزش‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ جامعه‌‏‎ از‏‎ روحاني‌‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎
لياقت‌‏‎ عدم‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ انتظامي‌‏‎ و‏‎ امنيتي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ مديران‌‏‎
جامعه‌‏‎ انقلاب ، ‏‎ از‏‎ سال‌‏‎ بيست‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ كه‌‏‎ سازيم‌‏‎ متهم‌‏‎
با‏‎ بسادگي‌‏‎ بيگانه‌‏‎ جاسوس‌‏‎ و‏‎ باشد‏‎ آمريكا‏‎ مزدور‏‎ مطبوعاتي‌‏‎
.شود‏‎ كشور‏‎ وارد‏‎ شوم‌‏‎ نيت‌‏‎ اين‌‏‎

وزارت‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ عراق‌‏‎ سفارت‌‏‎ كاردار‏‎
احضارشد‏‎ امورخارجه‌‏‎


كه‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ در‏‎ شنبه‌‏‎ روز‏‎ انفجارهاي‌‏‎ متعاقب‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
عهده‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تروريستي‌‏‎ اقدامات‌‏‎ اين‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ رسما‏‎ منافقين‌‏‎
خارجه‌‏‎ وزارت‌امور‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ عراق‌‏‎ كاردارسفارت‌‏‎ گرفتند ، ‏‎
به‌‏‎ نسبت‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ شديد‏‎ اعتراض‌‏‎ مراتب‏‎ و‏‎ احضار‏‎
اعتراض‌‏‎ يادداشت‌‏‎ و‏‎ مذكوراعلام‌‏‎ گروهك‌‏‎ عمليات‌خرابكارانه‌‏‎
.شد‏‎ تسليم‌‏‎ وي‌‏‎ به‌‏‎ دولت‌عراق‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
امور‏‎ وزارت‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ و‏‎ اطلاعات‌‏‎ كل‌‏‎ اداره‌‏‎ ديروز‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
را‏‎ عراق‌‏‎ دولت‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ اسلامي‌‏‎ يادداشت‌ ، جمهوري‌‏‎ خارجه‌ ، دراين‌‏‎
ومنشورملل‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مقررات‌‏‎ و‏‎ قوانين‌‏‎ فاحش‌‏‎ نقض‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎
در‏‎ تروريستي‌منافقين‌‏‎ سازمان‌‏‎ اعضاي‌‏‎ به‌‏‎ حضور‏‎ واجازه‌‏‎ متحد‏‎
فعاليت‌هاي‌‏‎ سازماندهي‌‏‎ براي‌‏‎ شرايط‏‎ ايجاد‏‎ و‏‎ خود‏‎ خاك‌‏‎
ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ عليه‌‏‎ تروريستي‌‏‎ و‏‎ مسلحانه‌ ، خرابكارانه‌‏‎
.است‌‏‎ دانسته‌‏‎ اقدامات‌‏‎ ازاين‌‏‎ ناشي‌‏‎ سوء‏‎ عواقب‏‎ مسئول‌‏‎
اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ تاكيد‏‎ اعتراض‌‏‎ يادداشت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
.مي‌دارد‏‎ محفوظ‏‎ تهديدات‌‏‎ رفع‌‏‎ براي‌‏‎ خودرا‏‎ حق‌‏‎ ايران‌‏‎
سريعا‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ قول‌‏‎ عراق‌‏‎ كاردار‏‎ الراوي‌‏‎ عبدالستار‏‎ متقابلا‏‎
منعكس‌‏‎ دولتش‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شديدجمهوري‌‏‎ اعتراض‌‏‎ مراتب‏‎
.نمايد‏‎ پيگيري‌‏‎ جدي‌‏‎ بطور‏‎ را‏‎ موضوع‌‏‎ و‏‎

انقلاب‏‎ ويژگي‌‏‎ طلبي‌‏‎ اصلاح‌‏‎ :‎محمدعطريان‌فر‏‎
است‌‏‎ اسلامي‌‏‎


ايران‌ ، ‏‎ سازندگي‌‏‎ كارگزاران‌‏‎ حزب‏‎ ارشد‏‎ عضو‏‎ يك‌‏‎ :سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
كه‌‏‎ گفت‌‏‎ و‏‎ خواند‏‎ اسلامي‌‏‎ ويژگيهاي‌انقلاب‏‎ از‏‎ را‏‎ طلبي‌‏‎ اصلاح‌‏‎
مسئولان‌‏‎ وديگر‏‎ (‎ره‌‏‎)‎امام‌خميني‌‏‎ رفتار‏‎ در‏‎ همواره‌‏‎ ويژگي‌‏‎ اين‌‏‎
.است‌‏‎ داشته‌‏‎ وجود‏‎ نظام‌‏‎ بلندپايه‌‏‎
و‏‎ پرسش‌‏‎ نشست‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ كه‌‏‎ عطريانفر‏‎ محمد‏‎ ايرنا ، ‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
سخن‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ شفق‌‏‎ فرهنگسراي‌‏‎ در‏‎ حزبكارگزاران‌‏‎ پاسخ‌‏‎
از‏‎ پس‌‏‎ به‌ويژه‌‏‎ مقاطعي‌‏‎ در‏‎ چند‏‎ هر‏‎:‎كرد‏‎ عنوان‌‏‎ مي‌گفت‌ ، ‏‎
اصلاح‌‏‎ روند‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ گروه‌هايي‌‏‎ و‏‎ افراد‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎ره‌‏‎)‎ امام‌‏‎ دوران‌‏‎
كشور‏‎ بلندپايه‌‏‎ مسئولان‌‏‎ اما‏‎ برافراشتند ، ‏‎ قد‏‎ جامعه‌‏‎ طلبي‌در‏‎
.داده‌اند‏‎ مثبت‌‏‎ تحولات‌پاسخ‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ همواره‌‏‎
هرگاه‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ توصيف‌‏‎ تدريجي‌‏‎ روش‌‏‎ يك‌‏‎ را‏‎ طلبي‌‏‎ اصلاح‌‏‎ وي‌ ، ‏‎
طلبي‌‏‎ اصلاح‌‏‎ تحولات‌‏‎ بعد‏‎ اندكي‌‏‎ داده‌ ، ‏‎ آن‌رخ‌‏‎ در‏‎ تضييقاتي‌‏‎
.است‌‏‎ نشان‌داده‌‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ مضاعف‌‏‎ بطور‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ از‏‎ كارگزاران‌‏‎ حزب‏‎ مركزي‌‏‎ عضوشوراي‌‏‎
تضييق‌‏‎ دوره‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ جامعه‌‏‎ طلبي‌‏‎ اصلاح‌‏‎ بروزخواست‌‏‎ نقطه‌‏‎
طلبي‌‏‎ اصلاح‌‏‎ روند‏‎ راپرچمدار‏‎ خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ياد‏‎
امرهمراهي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ او‏‎ جريانها‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ كه‌‏‎ خواند‏‎
.كرده‌اند‏‎
نظام‌‏‎ در‏‎ خرداد 76‏‎ دوم‌‏‎ طلبي‌‏‎ اصلاح‌‏‎ تحول‌‏‎:‎كرد‏‎ خاطرنشان‌‏‎ وي‌‏‎
سنخ‌‏‎ از‏‎ و‏‎ بطن‌‏‎ در‏‎ تحولي‌‏‎ و‏‎ رهبري‌‏‎ سايه‌‏‎ اسلامي‌در‏‎ جمهوري‌‏‎
.بود‏‎ نظام‌‏‎
ديگر‏‎ همانند‏‎ نيز‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎ عطريانفر‏‎
بسياري‌‏‎ تلاش‌‏‎ اصلاح‌طلبي‌‏‎ راه‌‏‎ در‏‎ اول‌انقلاب‏‎ طراز‏‎ چهره‌هاي‌‏‎
درحوزه‌‏‎ او‏‎ كارگزاران‌ ، ‏‎ حزب‏‎ نظر‏‎ از‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎
.دارد‏‎ قرار‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ طلبي‌‏‎ اصلاح‌‏‎
مديريت‌‏‎ دوره‌‏‎ تصميمات‌‏‎ و‏‎ عملكرد‏‎ در‏‎ هاشمي‌‏‎:‎كرد‏‎ تصريح‌‏‎ وي‌‏‎
.است‌‏‎ داده‌‏‎ نشان‌‏‎ را‏‎ اصلاح‌طلبانه‌اش‌‏‎ چهره‌‏‎ خود ، ‏‎
حتما‏‎ انسان‌‏‎ يك‌‏‎ شود‏‎ تصور‏‎ اينكه‌‏‎:گفت‌‏‎ كارگزاران‌‏‎ حزب‏‎ عضو‏‎
عقلاني‌‏‎ و‏‎ منطقي‌‏‎ برداشتي‌‏‎ داشت‌ ، ‏‎ خواهد‏‎ سفيد‏‎ سياه‌يا‏‎ رفتاري‌‏‎
باشد‏‎ شاخص‌‏‎ چهره‌اي‌‏‎ صاحب‏‎ و‏‎ مي‌تواند ، موفق‌‏‎ انساني‌‏‎ هر‏‎نيست‌‏‎
اجران‌‏‎ للمصيب‏‎" بكند‏‎ خطا‏‎ خويش‌ ، ‏‎ وظايف‌‏‎ انجام‌‏‎ مقام‌‏‎ در‏‎ اما‏‎
از‏‎ و‏‎ است‌‏‎ خطاعقلائي‌‏‎ بروز‏‎ احتمال‌‏‎ "واحد‏‎ اجر‏‎ وللمخطئي‌‏‎
آن‌‏‎ موفقيت‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ امري‌‏‎ هر‏‎ شده‌‏‎ پذيرفته‌‏‎ و‏‎ منطقي‌‏‎ وجوه‌‏‎
ما‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ نشود‏‎ هم‌‏‎ فراموش‌‏‎ "ضمنا‏‎ مي‌گيرد‏‎ صورت‌‏‎ تلاشي‌‏‎
.نيست‌‏‎ معصوم‌‏‎ هيچكس‌‏‎ زمان‌‏‎ امام‌‏‎ جز‏‎
در‏‎ حضور‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ عطريانفر ، ‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎
خواهد‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ دولت‌‏‎ اتكاي‌‏‎ ستونهاي‌‏‎ از‏‎ آينده‌يكي‌‏‎ مجلس‌‏‎
خواهد‏‎ مضاعف‌‏‎ سرعتي‌‏‎ اصلاح‌طلبي‌ ، ‏‎ حركت‌‏‎ و‏‎ توسعه‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ بود‏‎
كارگزاران‌‏‎ حزب‏‎ ديدگاه‌‏‎ درخصوص‌‏‎ پرسشي‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎.داد‏‎
ازعطاءالله‌‏‎ گرفته‌‏‎ اخيرصورت‌‏‎ برابرانتقادات‌‏‎ در‏‎ سازندگي‌‏‎
آقاي‌‏‎ از‏‎ همواره‌‏‎ كارگزاران‌‏‎ حزب‏‎:‎اظهارداشت‌‏‎ مهاجراني‌ ، ‏‎
كميته‌‏‎ دبير‏‎ و‏‎ ارشد‏‎ عضو‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ تنها‏‎ نه‌‏‎ مهاجراني‌‏‎
سياستمدار‏‎ و‏‎ انديشمند‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ بلكه‌‏‎ فرهنگي‌خود‏‎
تهاجم‌‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ در‏‎:‎افزود‏‎ عطريانفر‏‎.‎مي‌كند‏‎ دفاع‌‏‎ فرهيخته‌‏‎
قالب‏‎ در‏‎ داشتيم‌رسما‏‎ قصد‏‎ مهاجراني‌‏‎ آقاي‌‏‎ به‌‏‎ اخير‏‎
را‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ ايشان‌ ، ‏‎ خود‏‎ ولي‌‏‎ كنيم‌‏‎ حمايت‌‏‎ وي‌‏‎ از‏‎ بيانيه‌اي‌‏‎
نظر‏‎ با‏‎ مساله‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌دانستيم‌‏‎ چون‌‏‎ نمي‌دانست‌‏‎ خيلي‌مصلحت‌‏‎
پيش‌‏‎ چندي‌‏‎ اظهارات‌‏‎ وي‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ زودحل‌‏‎ خيلي‌‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
انتقاد‏‎ كارگزاران‌در‏‎ حزب‏‎ مركزي‌‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎ يك‌‏‎ هاشمي‌‏‎ محمد‏‎
و‏‎ خواند‏‎ وي‌‏‎ فردي‌‏‎ موضع‌‏‎ را‏‎ مهاجراني‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ سياستهاي‌‏‎ از‏‎
را‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ محترم‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ شخصي‌‏‎ سليقه‌‏‎ كه‌اختلاف‌‏‎ گفت‌‏‎
.كرد‏‎ تلقي‌‏‎ مهاجراني‌‏‎ درباره‌‏‎ كارگزاران‌‏‎ حزب‏‎ موضع‌‏‎ نمي‌توان‌‏‎
خانم‌‏‎ اظهارات‌‏‎ سازندگي‌ ، ‏‎ كارگزاران‌‏‎ حزب‏‎ مركزي‌‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎
نيز‏‎ را‏‎ آزادي‌‏‎ نهضت‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ شورا‏‎ اين‌‏‎ عضوديگر‏‎ هاشمي‌‏‎ فائزه‌‏‎
به‌‏‎ بايد‏‎ خودش‌‏‎ او ، ‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ عنوان‌‏‎ وي‌‏‎ ديدگاه‌شخصي‌‏‎
.دهد‏‎ زمينه‌پاسخ‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مطرح‌‏‎ پرسشهاي‌‏‎


Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.