شماره‌ 2136‏‎ ‎‏‏،‏‎8 JUN 2000 خرداد 1379 ، ‏‎ پنجشنبه‌ 19‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
ابوريحان‌‏‎ جويي‌‏‎ ماهيت‌‏‎

قوم‌‏‎ يك‌‏‎ پيشينه‌‏‎ به‌‏‎ نگاهي‌‏‎

ابوريحان‌‏‎ جويي‌‏‎ ماهيت‌‏‎


پاياني‌‏‎ بخش‌‏‎ - بيروني‌‏‎ ابوريحان‌‏‎ وبينش‌‏‎ روش‌‏‎
زندگي‌‏‎ ايجاد‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ فنون‌‏‎ و‏‎ علوم‌‏‎ ابوريحان‌ ، ‏‎ نظر‏‎ از‏‎
.يابد‏‎ ترويج‌‏‎ كرده‌ ، ‏‎ تجويز‏‎ اسلام‌‏‎ كه‌‏‎ هدفي‌‏‎ به‌‏‎ نيل‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎
علم‌‏‎ ارزش‌‏‎ ملاك‌‏‎ مادي‌ ، ‏‎ و‏‎ عملي‌‏‎ فايده‌‏‎ البته‌‏‎" او ، ‏‎ نظر‏‎ از‏‎
تحقيق‌‏‎ اعتبار‏‎ بلكه‌‏‎ نمي‌كند‏‎ تعيين‌‏‎ را‏‎ اشياء‏‎ فضيلت‌‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎
انسان‌‏‎ قرآن‌ ، ‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ خداوند‏‎ گفتار‏‎ بر‏‎ مبتني‌‏‎ علوم‌ ، ‏‎ در‏‎
كند ، ‏‎ تفكر‏‎ زمين‌‏‎ و‏‎ آسمانها‏‎ خلقت‌‏‎ در‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ فرموده‌‏‎ امر‏‎ را‏‎
نصر ، ‏‎) ".است‌‏‎ كرده‌‏‎ خلق‌‏‎ حق‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ جهان‌‏‎ خداوند‏‎ كه‌‏‎ آنجا‏‎ از‏‎
بين‌‏‎ فرقي‌‏‎ "ابوريحان‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ گونه‌‏‎ اين‌‏‎.‎(‎‏‏1359 ، 180‏‎
قرار‏‎ مطالعه‌‏‎ مورد‏‎ او‏‎ آنچه‌‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ غيرديني‌‏‎ و‏‎ ديني‌‏‎ علوم‌‏‎
خود‏‎ به‌‏‎ ديني‌‏‎ جنبه‌‏‎ طبيعي‌‏‎ و‏‎ تاريخي‌‏‎ مطالب‏‎ از‏‎ اعم‌‏‎ مي‌دهد ، ‏‎
است‌‏‎ دانشمندي‌‏‎ او‏‎ ترتيب‏‎ بدين‌‏‎.‎(‎نصر ، 1359 ، 258‏‎) ".‎مي‌گيرد‏‎
در‏‎ ديني‌‏‎ ايمان‌‏‎ با‏‎ را‏‎ تجربه‌‏‎ و‏‎ استدلال‌‏‎ طريق‌‏‎ كه‌‏‎ متشرع‌‏‎ سخت‌‏‎"
عقل‌‏‎ از‏‎ است‌‏‎ نازلي‌‏‎ مرتبه‌‏‎ بيروني‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ استدلال‌‏‎.‎.‎.آميخت‌‏‎
به‌‏‎ محسوسات‌‏‎ عالم‌‏‎ از‏‎ انسان‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ نردباني‌‏‎ و‏‎
.(نصر ، 1359 ، 185‏‎) ".مي‌كند‏‎ صعود‏‎ معقولات‌‏‎ جهان‌‏‎
دو‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ "تاريخ‌‏‎ و‏‎ طبيعت‌‏‎" ابوريحان‌‏‎ آنكه‌ ، ‏‎ گفتني‌‏‎
تاييد‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ پذيرش‌‏‎ اما‏‎ مي‌پذيرد ، ‏‎ معرفت‌‏‎ منبع‌‏‎
مي‌شود‏‎ باعث‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌داند‏‎ وحي‌‏‎ و‏‎ دين‌‏‎ ناحيه‌‏‎ از‏‎ آنها‏‎
تلقي‌‏‎ خود‏‎ معرفت‌‏‎ اصلي‌‏‎ منبع‌‏‎ و‏‎ مرجع‌‏‎ را‏‎ دين‌‏‎ يكسو ، ‏‎ از‏‎ او‏‎ كه‌‏‎
قائل‌‏‎ بالذات‌‏‎ و‏‎ مستقل‌‏‎ وجودي‌‏‎ علم‌ ، ‏‎ براي‌‏‎ ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ كند‏‎
وجودش‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ تلقي‌‏‎ منبعي‌‏‎ علم‌‏‎ او‏‎ نزد‏‎ در‏‎ لذا‏‎ ;نباشد‏‎
.ندارد‏‎ مستقل‌‏‎ هويتي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ وابسته‌‏‎
بطور‏‎ گاهي‌‏‎ طبيعت‌‏‎ افعال‌‏‎ در‏‎" كه‌‏‎ است‌‏‎ معتقد‏‎ همچنين‌‏‎ ابوريحان‌‏‎
طبيعت‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ شود‏‎ دانسته‌‏‎ تا‏‎ مي‌دهد‏‎ روي‌‏‎ اشتباه‌‏‎ و‏‎ غلط‏‎ نادر ، ‏‎
و‏‎ عجز‏‎ درك‌‏‎ با‏‎ فقط‏‎ انسان‌‏‎است‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ غير‏‎ خدا‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ خدا‏‎
به‌‏‎ مي‌تواند‏‎ الهي‌‏‎ اراده‌‏‎ به‌‏‎ شدن‌‏‎ تسليم‌‏‎ و‏‎ خود‏‎ ناتواني‌‏‎
تصورات‌‏‎ به‌‏‎ اكتفاي‌‏‎ با‏‎ نه‌‏‎ ببرد ، ‏‎ پي‌‏‎ طبيعت‌‏‎ زيبايي‌‏‎ و‏‎ هماهنگي‌‏‎
بعد‏‎ او ، ‏‎ اظهارات‌‏‎ اين‌‏‎.‎(‎نفس‌ ، 1359 ، 198‏‎) ".‎بشري‌‏‎ فكر‏‎ محدود‏‎
شمرده‌‏‎ غيرعادي‌‏‎ ابوريحان‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ مي‌آيند‏‎ مواردي‌‏‎ ذكر‏‎ از‏‎
از‏‎ پاره‌اي‌‏‎ كه‌‏‎ امور‏‎ اين‌‏‎":مي‌افزايد‏‎ ابوريحان‌‏‎.‎شده‌اند‏‎
علل‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مطبوع‌‏‎ موجودات‌ ، ‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ خاصياتي‌‏‎ شد ، ‏‎ گفته‌‏‎ آن‌‏‎
منتهي‌‏‎ جهان‌‏‎ آفرينش‌‏‎ و‏‎ تاليف‌‏‎ آغاز‏‎ و‏‎ بسيط‏‎ جواهر‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎
را‏‎ آن‌‏‎ شخص‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ ممكن‌‏‎ باشد ، ‏‎ قبيل‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ آنچه‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎
.(نصر ، 1359 ، 197‏‎) ".دريابد‏‎ علم‌‏‎ به‌‏‎
اول‌‏‎.‎شد‏‎ متذكر‏‎ مي‌توان‌‏‎ را‏‎ نكته‌‏‎ چند‏‎ عبارات‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎
كه‌‏‎ طبيعي‌ ، ‏‎ امور‏‎ فهم‌‏‎ و‏‎ درك‌‏‎ در‏‎ انسان‌‏‎ توانايي‌‏‎ به‌‏‎ باور‏‎ آنكه‌‏‎
جهان‌‏‎ شده‌‏‎ پذيرفته‌‏‎ اصول‌‏‎ از‏‎ است‌ ، ‏‎ ابوريحان‌‏‎ نظر‏‎ با‏‎ متفاوت‌‏‎
خطائي‌‏‎ از‏‎ پرده‌‏‎ بالا ، ‏‎ عبارات‌‏‎ آنكه‌‏‎ دوم‌‏‎ است‌ ، ‏‎ جديد‏‎
مستقر‏‎ ابوريحان‌‏‎ كار‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ خطايي‌‏‎ برمي‌دارد ، ‏‎ روش‌شناختي‌‏‎
گفته‌‏‎ به‌‏‎ خطا‏‎ آن‌‏‎است‌‏‎ شده‌‏‎ دچار‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ ابن‌خلدون‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎
دروني‌‏‎ منطق‌‏‎ با‏‎ خاص‌‏‎ موضوع‌‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎":است‌‏‎ چنين‌‏‎ فوكو‏‎
قرار‏‎ بررسي‌‏‎ مورد‏‎ خود‏‎ ويژه‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ و‏‎ خود‏‎ بسط‏‎ و‏‎ تحول‌‏‎
كه‌‏‎ وجود‏‎ از‏‎ ناحيه‌اي‌‏‎ احكام‌‏‎ به‌‏‎ تمسك‌‏‎ هرگونه‌‏‎ مي‌گيرد ، ‏‎
خارج‌‏‎ استقلال‌‏‎ از‏‎ را‏‎ علم‌‏‎ باشد ، ‏‎ موضوع‌‏‎ آن‌‏‎ ماهيت‌‏‎ از‏‎ بيرون‌‏‎
از‏‎ منقول‌‏‎ عبارات‌‏‎ در‏‎.‎(‎طباطبايي‌ ، 1373 ، 189‏‎)‎ "مي‌كند‏‎
و‏‎ طبيعي‌‏‎ امور‏‎ تبيين‌‏‎ براي‌‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ مشاهده‌‏‎ ابوريحان‌ ، ‏‎
بدين‌‏‎ و‏‎ مي‌جويد‏‎ بهره‌‏‎ طبيعي‌‏‎ ماوراء‏‎ استدلالهاي‌‏‎ از‏‎ دنيوي‌‏‎
.مي‌سازد‏‎ خدشه‌وارد‏‎ طبيعي‌‏‎ علوم‌‏‎ استقلال‌‏‎ به‌‏‎ ترتيب‏‎
يا‏‎ "طبيعت‌گرايي‌‏‎" نشان‌دهنده‌‏‎ فوق‌‏‎ عبارات‌‏‎ آنكه‌ ، ‏‎ سوم‌‏‎ نكته‌‏‎
علت‌‏‎" مقابل‌‏‎ در‏‎ ‎‏‏،‏‎(قدما‏‎ كلي‌‏‎ بطور‏‎ و‏‎)‎ ابوريحان‌‏‎ "ماهيت‌جويي‌‏‎"
قناعت‌‏‎ نشان‌دهنده‌‏‎ عبارات‌‏‎ اين‌‏‎ همچنين‌‏‎است‌‏‎ امروزيان‌‏‎ "كاوي‌‏‎
در‏‎ نشدن‌‏‎ آن‌‏‎ تغيير‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎ و‏‎ عالم‌‏‎ از‏‎ صرف‌‏‎ تفسير‏‎ به‌‏‎ او‏‎
دست‌‏‎ و‏‎ طبيعت‌‏‎ بر‏‎ كنترل‌‏‎ و‏‎ تسلط‏‎ به‌‏‎ امروزيان‌‏‎ تمايل‌‏‎ با‏‎ تقابل‌‏‎
كه‌‏‎ ابوريحان‌‏‎ بيان‌‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌باشد‏‎ شدن‌ ، ‏‎ آن‌‏‎ تغيير‏‎ كار‏‎ به‌‏‎
بشري‌‏‎ صنعت‌‏‎ قدرت‌‏‎ از‏‎ دهد ، ‏‎ انجام‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ طبيعت‌‏‎ كه‌‏‎ امري‌‏‎"
.مي‌كند‏‎ تاييد‏‎ را‏‎ فوق‌‏‎ مدعاي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎"است‌‏‎ خارج‌‏‎
داراي‌‏‎ را‏‎ جهان‌‏‎ تاريخ‌‏‎ ادوار‏‎ از‏‎ دوره‌اي‌‏‎ هر‏‎ بيروني‌‏‎ (‎‎‏‏2‏‎
يك‌‏‎ را‏‎ زمان‌‏‎ و‏‎ مي‌دانسته‌‏‎ دوره‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ مخصوص‌‏‎ و‏‎ معين‌‏‎ شرايط‏‎
نمي‌دانسته‌‏‎ محسوب‏‎ يكنواخت‌‏‎ و‏‎ تبديل‌‏‎ و‏‎ تغيير‏‎ بدون‌‏‎ كيفيت‌‏‎
طبيعي‌‏‎ علوم‌‏‎ نظريه‌‏‎" مي‌گويد ، ‏‎ نصر‏‎ حسين‌‏‎ كه‌‏‎ آن‌چنان‌‏‎.‎است‌‏‎
چنانكه‌‏‎ طبيعت‌‏‎ قوانين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ موارد‏‎ اكثر‏‎ در‏‎ جديد‏‎
آزمايشگاه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ محسوس‌‏‎ و‏‎ مشهود‏‎ امروز‏‎
جهان‌‏‎ تاريخ‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ منوال‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ هميشه‌‏‎ سنجيد ، ‏‎
را‏‎ جهان‌‏‎ و‏‎ زمان‌‏‎ صيرورت‌‏‎ قدما‏‎.‎است‌‏‎ نشده‌‏‎ حاصل‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ تغييري‌‏‎
در‏‎ بيروني‌‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎ لذا‏‎.‎.‎.‎مي‌شمرده‌اند‏‎ كلي‌‏‎ قانون‌‏‎ تابع‌‏‎
مواجه‌‏‎ خارق‌العاده‌‏‎ و‏‎ عجيب‏‎ و‏‎ غريب‏‎ موجودات‌‏‎ با‏‎ قدما‏‎ آثار‏‎
كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ سعي‌‏‎ زمان‌ ، ‏‎ گذر‏‎ اصل‌‏‎ بر‏‎ [تكيه‌‏‎] با‏‎ هميشه‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎
با‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ آنچه‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ قضاوت‌‏‎ بي‌نظري‌‏‎ با‏‎ را‏‎ مطلب‏‎ سقم‌‏‎ و‏‎ صحت‌‏‎
"فورا‏‎ نيست‌‏‎ مطابق‌‏‎ حال‌ ، ‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ طبيعت‌‏‎ عالم‌‏‎ وضع‌‏‎ با‏‎ قياس‌‏‎
.(نصر ، 1359 ، 187‏‎) ".نشمارد‏‎ مردود‏‎
قضاوت‌‏‎ بي‌نظري‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ نصر‏‎ سيدحسين‌‏‎ نظر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ روشن‌‏‎
معيار‏‎ نادرستي‌‏‎ عجيب ، ‏‎ و‏‎ غريب‏‎ امور‏‎ با‏‎ مواجهه‌‏‎ در‏‎ ابوريحان‌‏‎
در‏‎.‎است‌‏‎ پوشانده‌‏‎ را‏‎ "طبيعي‌‏‎ جهان‌‏‎ تغيير‏‎" يعني‌‏‎ ابوريحان‌ ، ‏‎
تحول‌‏‎ و‏‎ تغيير‏‎ چگونگي‌‏‎ درك‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ جديد‏‎ معرفت‌شناسي‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎
به‌‏‎ تغيير‏‎ كردن‌‏‎ منتسب‏‎ است‌ ، ‏‎ شناخت‌‏‎ تئوريهاي‌‏‎ و‏‎ نظريه‌ها‏‎
كنار‏‎ را‏‎ جهان‌‏‎ ثبات‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ علم‌ ، ‏‎ اساسي‌‏‎ اصل‌‏‎ طبيعت‌ ، ‏‎ عالم‌‏‎
با‏‎ آن‌‏‎ امروزين‌‏‎ معناي‌‏‎ به‌‏‎ علم‌‏‎ تنها‏‎ نه‌‏‎ گونه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎مي‌گذارد‏‎
نيززير‏‎ تعليم‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ فلسفه‌‏‎ بلكه‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ روبه‌رو‏‎ چالش‌‏‎
در‏‎ خود‏‎ مطالعه‌ ، ‏‎ "موضوع‌‏‎" كه‌‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎ چه‌‏‎ مي‌رود ، ‏‎ سوءال‌‏‎
و‏‎ روشها‏‎ بودن‌‏‎ ثابت‌‏‎ جاي‌‏‎ چه‌‏‎ ديگر‏‎ است‌ ، ‏‎ تطور‏‎ و‏‎ تغيير‏‎ حال‌‏‎
تعليم‌؟‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ جاي‌‏‎ چه‌‏‎ ديگر‏‎ لذا ، ‏‎
اوليه‌‏‎ ادوار‏‎ بشر‏‎ قديم‌ ، ‏‎ عهد‏‎ و‏‎ سلف‌‏‎ علماي‌‏‎ همچون‌‏‎ بيروني‌‏‎" (‎‏‏3‏‎
را‏‎ آنها‏‎ زندگي‌‏‎ و‏‎ نزديك‌تر‏‎ آسماني‌‏‎ مبدا‏‎ و‏‎ اصل‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تاريخ‌‏‎
بعضي‌‏‎ در‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ مي‌شمرد‏‎ جامع‌تر‏‎ معنوي‌‏‎ لحاظ‏‎ از‏‎ و‏‎ شادتر‏‎
برتر‏‎ نيز‏‎ دانش‌‏‎ و‏‎ علم‌‏‎ در‏‎ متاخران‌‏‎ از‏‎ را‏‎ قدما‏‎ موارد ، ‏‎
كه‌‏‎ آن‌چنان‌‏‎ البته‌‏‎.(نصر ، 1359 ، 192‏‎) "است‌‏‎ مي‌دانسته‌‏‎
معناي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تقدم‌‏‎ فضل‌‏‎ يعني‌‏‎ ايده‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ مي‌گويد ، ‏‎ طباطبايي‌‏‎
ما‏‎ از‏‎ بهتر‏‎ گذشتگان‌‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ بودن‌‏‎ قائل‌‏‎) گرفتن‌ ، ‏‎ فضل‌‏‎ تقدم‌‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ جاري‌‏‎ نيز‏‎ ميانه‌‏‎ سده‌هاي‌‏‎ اروپاي‌‏‎ در‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎مي‌فهميدند‏‎
تصوري‌ ، ‏‎ چنين‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ روشن‌‏‎(طباطبايي‌ ، 1374 ، 189‏‎)
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ پيشرفت‌‏‎ به‌‏‎ ميل‌‏‎ و‏‎ ترقي‌‏‎ نافي‌‏‎
بر‏‎ حاكم‌‏‎ بينش‌‏‎ كه‌‏‎ جامعه‌ ، ‏‎ و‏‎ طبيعت‌‏‎ سامان‌‏‎ ديدن‌‏‎ طبيعي‌‏‎ (‎‎‏‏4‏‎
اين‌‏‎ حكومت‌ ، ‏‎ موضوع‌‏‎ در‏‎ است‌ ، ‏‎ (‎آن‌‏‎ متفكران‌‏‎ و‏‎) قديم‌‏‎ دنياي‌‏‎
با‏‎ اجتماعي‌‏‎ مراتب‏‎ سلسله‌‏‎ قياس‌‏‎ منجربه‌‏‎ كه‌‏‎ داشته‌‏‎ را‏‎ پيامد‏‎
نظام‌‏‎ در‏‎ تحول‌‏‎ و‏‎ تغيير‏‎ نوع‌‏‎ هر‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ انساني‌‏‎ مراتب‏‎ سلسله‌‏‎
تصوري‌ ، كل‌‏‎ چنين‌‏‎ با‏‎.مي‌كرده‌است‌‏‎ رد‏‎ را‏‎ قشربندي‌اجتماعي‌‏‎
اين‌‏‎ از‏‎ و‏‎ مي‌گرديده‌‏‎ (‎حاكم‌‏‎)‎آن‌‏‎ راس‌‏‎ به‌‏‎ معطوف‌‏‎ جامعه‌‏‎ ساختار‏‎
شخص‌‏‎ خصوصيات‌‏‎ باب‏‎ در‏‎ همه‌‏‎ اين‌‏‎ گذشتگان‌ ، ‏‎ آثار‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ روست‌‏‎
گرفته‌‏‎ انجام‌‏‎ آن‌‏‎ تبع‌‏‎ به‌‏‎ جامعه‌‏‎ از‏‎ بحث‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ رفته‌‏‎ سخن‌‏‎ حاكم‌‏‎
از‏‎ دور‏‎ لذا‏‎.است‌‏‎ داشته‌‏‎ را‏‎ اهميت‌‏‎ از‏‎ نازل‌تري‌‏‎ مرتبه‌‏‎ و‏‎
تحقيق‌‏‎ نهم‌‏‎ فصل‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎ كه‌ابوريحان‌ ، ‏‎ نيست‌‏‎ انتظار‏‎
است‌ ، ‏‎ كرده‌‏‎ مطرح‌‏‎ ايده‌آل‌‏‎ جامعه‌‏‎ درباره‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ نظر‏‎ ماللهند ، ‏‎
خصيصه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ايده‌آل‌‏‎ جامعه‌‏‎ خصلت‌هاي‌‏‎ فارابي‌ ، ‏‎ همانند‏‎
نيرومند‏‎ بايد‏‎ حاكم‌‏‎" كه‌ ، ‏‎ نمايد‏‎ بيان‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ مرتبط‏‎ حاكم‌‏‎
كه‌‏‎ تصميماتي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ [شود‏‎ نيرومند‏‎ جامعه‌‏‎ آن‌‏‎ تبع‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎] باشد‏‎
تزلزل‌‏‎ به‌‏‎ جامعه‌‏‎ تا‏‎] باشد‏‎ نداشته‌‏‎ تزلزل‌‏‎ مي‌كند‏‎ اتخاذ‏‎
به‌‏‎ بتواند‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ ظرفيت‌هايي‌‏‎ و‏‎ وواجداستعدادها‏‎ [نيفتد‏‎
موقعيت‌هاي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ كند‏‎ پيدا‏‎ راه‌حل‌‏‎ مشكلات‌‏‎ براي‌‏‎ آساني‌‏‎
.(توسلي‌ ، 1369 ، 117‏‎) ".آيد‏‎ بيرون‌‏‎ موفق‌‏‎ دشوار‏‎
فلسفه‌ ، ‏‎ در‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ برمي‌آيد‏‎ چنين‌‏‎ بيروني‌‏‎ آثار‏‎ خلال‌‏‎ از‏‎" (‎‎‏‏5‏‎
بوسيله‌‏‎ كه‌‏‎ روشي‌‏‎ آن‌‏‎ يعني‌‏‎ خويش‌ ، ‏‎ عهد‏‎ متعارف‌‏‎ روش‌‏‎ پيرو‏‎
بايد‏‎.‎(‎صفا ، 1352 ، 163‏‎)نيست‌ ، ‏‎ شده‌ ، ‏‎ تحكيم‌‏‎ فارابي‌‏‎ و‏‎ الكندي‌‏‎
طي‌‏‎ را‏‎ ايراد‏‎ ده‌‏‎ فلسفه‌ ، ‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اضافه‌‏‎
.مي‌داند‏‎ وارد‏‎ ارسطو‏‎ مكتب‏‎ بر‏‎ بوعلي‌سينا ، ‏‎ با‏‎ مكاتبه‌اي‌‏‎
پي‌‏‎ در‏‎ بوعلي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ پاسخي‌‏‎ با‏‎ مكاتبه‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌شود‏‎ گفته‌‏‎
ابوريحان‌‏‎ احترام‌‏‎ مورد‏‎ كه‌‏‎) زكريا‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ و‏‎ داشته‌‏‎
صفا ، ‏‎).است‌‏‎ تداوم‌نيافته‌‏‎ چندان‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ بي‌احترامي‌‏‎ (بوده‌‏‎
ابوريحان‌‏‎ و‏‎ ابوعلي‌‏‎ تحقيق‌‏‎ كلي‌‏‎ روش‌‏‎ ميان‌‏‎.‎(‎و 211‏‎ ‎‏‏1331 ، 168‏‎
در‏‎" مي‌گويد ، ‏‎ همايي‌‏‎ جلال‌الدين‌‏‎ چنانكه‌‏‎.‎است‌‏‎ بوده‌‏‎ تفاوت‌‏‎
بگذار‏‎ امكان‌‏‎ محل‌‏‎ در‏‎ شنيدي‌‏‎ را‏‎ هرچه‌‏‎ مي‌گفت‌‏‎ ابوعلي‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎
تو‏‎ بر‏‎ قاطع‌‏‎ برهان‌‏‎ و‏‎ دليل‌‏‎ با‏‎ خلافش‌‏‎ تا‏‎ بشمار‏‎ ممكن‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ و‏‎
را‏‎ هرچه‌‏‎ مي‌داشت‌‏‎ اظهار‏‎ او‏‎ برخلاف‌‏‎ ابوريحان‌‏‎ معلوم‌شود ، ‏‎
بر‏‎ برهان‌‏‎ و‏‎ دليل‌‏‎ با‏‎ خلافش‌‏‎ تا‏‎ بگذار‏‎ انگار‏‎ بوته‌‏‎ در‏‎ شنيدي‌‏‎
در‏‎ مستقل‌‏‎ اثري‌‏‎ چه‌‏‎ اگر‏‎.(همائي‌ ، 1353 ، 82‏‎)‎ ".‎گردد‏‎ ثابت‌‏‎ تو‏‎
نيست‌ ، ‏‎ دسترس‌‏‎ در‏‎ ابوريحان‌‏‎ از‏‎ آن‌‏‎ اخص‌‏‎ معناي‌‏‎ به‌‏‎ فلسفه‌‏‎ زمينه‌‏‎
سينا‏‎ ابوعلي‌‏‎ با‏‎ بوده‌ ، ‏‎ هرچه‌‏‎ او‏‎ فلسفي‌‏‎ مكتب‏‎ گفت‌‏‎ بايد‏‎
تحت‌‏‎ ابوريحان‌‏‎.‎(‎اذكائي‌ ، 1374 ، 121‏‎)است‌‏‎ بوده‌‏‎ متفاوت‌‏‎
زكريا‏‎ گرايشات‌‏‎ گرچه‌‏‎ بوده‌و‏‎ رازي‌‏‎ زكرياي‌‏‎ تجربي‌‏‎ روش‌‏‎ تاثير‏‎
علاقه‌مندي‌‏‎ او‏‎ اما‏‎ نبوده‌ ، ‏‎ او‏‎ پسند‏‎ مورد‏‎ مانويت‌ ، ‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎
او‏‎ عقايد‏‎ محتواي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ حفظ‏‎ زكريا‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ را‏‎ خود‏‎
.است‌‏‎ نموده‌‏‎ فراوان‌‏‎ تحقيق‌‏‎
پاياني‌‏‎ سخن‌‏‎
در‏‎ ابن‌خلدون‌‏‎ غزنه‌ ، ‏‎ در‏‎ ابوريحان‌‏‎ وفات‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ قرن‌‏‎ سه‌‏‎ قريب‏‎
از‏‎ پيش‌‏‎ زماني‌‏‎ دير‏‎ اسلامي‌‏‎ تمدن‌‏‎(هجري‌‏‎ ‎‏‏732‏‎) شد‏‎ متولد‏‎ تونس‌‏‎
از‏‎ مانده‌‏‎ بجا‏‎ "مقدمه‌‏‎" در‏‎.‎بود‏‎ يافته‌‏‎ زوال‌‏‎ ابن‌خلدون‌‏‎
نام‌‏‎ فارابي‌‏‎ از‏‎ بار‏‎ چندين‌‏‎ اينكه‌‏‎ علي‌رغم‌‏‎ او‏‎ ابن‌خلدون‌ ، ‏‎
جايي‌‏‎ در‏‎ حتي‌‏‎.‎ندارد‏‎ ابوريحان‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌اي‌‏‎ هيچ‌‏‎ است‌ ، ‏‎ برده‌‏‎
او‏‎ پيرو‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ و‏‎ مي‌برد‏‎ نام‌‏‎ اول‌‏‎ معلم‌‏‎ از‏‎ او‏‎ كه‌‏‎
خطاب‏‎ گمراه‌‏‎ را‏‎ (فارابي‌‏‎ و‏‎ بوعلي‌‏‎ مانند‏‎ كساني‌‏‎)‎ شده‌اند‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ "ظاهرا‏‎ و‏‎ است‌‏‎ ارسطو‏‎ ناقد‏‎ كه‌‏‎ ابوريحان‌‏‎ از‏‎ مي‌كند ، ‏‎
.نمي‌كند‏‎ يادي‌‏‎ دارد ، ‏‎ او‏‎ با‏‎ فكري‌‏‎ اشتراك‌‏‎ زمينه‌‏‎
.(ابن‌خلدون‌ ، 1375 ، 1091‏‎)
هجري‌‏‎ سوم‌‏‎ قرن‌‏‎ اواخر‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ پرافتخاري‌‏‎ دوره‌‏‎" صفا ، ‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎
مرداني‌‏‎ پذيرفت‌ ، ‏‎ پايان‌‏‎ پنجم‌‏‎ قرن‌‏‎ ميانه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ آغاز‏‎
نتايج‌‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ ارائه‌‏‎ بوعلي‌‏‎ و‏‎ بيروني‌‏‎ فردوسي‌ ، ‏‎ رازي‌ ، ‏‎ چون‌‏‎
و‏‎ دانش‌‏‎ راه‌‏‎ در‏‎ ساساني‌‏‎ عهد‏‎ اواخر‏‎ از‏‎ ايرانيان‌‏‎ كه‌‏‎ زحماتي‌‏‎
لواي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ زحمات‌‏‎ آن‌‏‎ دنباله‌‏‎ سپس‌‏‎ و‏‎ كشيده‌‏‎ آن‌‏‎ دايره‌‏‎ توسعه‌‏‎
".بود‏‎ رسيده‌‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ هيئتي‌‏‎ بهترين‌‏‎ با‏‎ بودند ، ‏‎ گرفته‌‏‎ خلافت‌‏‎
.(صفا ، 1352 ، 4‏‎)
ظهور‏‎ عمومي‌‏‎ جهل‌‏‎ تيره‌‏‎ آسمان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ستاره‌ها‏‎ تك‌‏‎ اين‌‏‎
آنها‏‎ كار‏‎ تا‏‎ مي‌كرده‌اند‏‎ پيدا‏‎ پيرواني‌‏‎ كمتر‏‎ مي‌كرده‌اند ، ‏‎
فكري‌‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ مكتب‏‎ يا‏‎ و‏‎ نظام‌‏‎ يك‌‏‎ ايجاد‏‎ با‏‎ و‏‎ دهند‏‎ ادامه‌‏‎ را‏‎
علمي‌‏‎ رشد‏‎آورند‏‎ فراهم‌‏‎ را‏‎ علم‌‏‎ استمرار‏‎ و‏‎ تداوم‌‏‎ موجبات‌‏‎
آنچنان‌‏‎ هيچگاه‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ تمدن‌‏‎ در‏‎ پنجم‌‏‎ و‏‎ چهارم‌‏‎ و‏‎ سوم‌‏‎ قرون‌‏‎
ثروت‌‏‎ و‏‎ قدرت‌‏‎ صاحبان‌‏‎ هوسهاي‌‏‎ گزند‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ نيافت‌‏‎ عميقي‌‏‎ بنيان‌‏‎
حاكمان‌ ، ‏‎ احوال‌‏‎ بسط‏‎ و‏‎ قبض‌‏‎ كه‌‏‎ شود‏‎ چنان‌‏‎ و‏‎ بماند‏‎ مصون‌‏‎
ميراث‌‏‎ از‏‎ بهره‌گيري‌‏‎ چگونگي‌‏‎ نيفكنده‌‏‎ آن‌‏‎ اوضاع‌‏‎ در‏‎ تاثيري‌‏‎
پيش‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ديري‌‏‎ پابرجا ، ‏‎ و‏‎ ژرف‌‏‎ پرسشي‌‏‎ همچون‌‏‎ گذشتگان‌ ، ‏‎
.ماست‌‏‎ چشمان‌‏‎
ماخذ‏‎ و‏‎ منابع‌‏‎
پروين‌‏‎ محمد‏‎ ترجمه‌‏‎ ‎‏‏،‏‎"مقدمه‌‏‎" عبدالرحمان‌‏‎ ابن‌خلدون‌ ، ‏‎ (‎‎‏‏1‏‎
.هشتم‌‏‎ چاپ‌‏‎ فرهنگي‌ ، 1375 ، ‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ انتشارات‌‏‎ گنابادي‌ ، ‏‎
نو ، ‏‎ طرح‌‏‎ انتشارات‌‏‎ ‎‏‏،‏‎"بيروني‌‏‎ ابوريحان‌‏‎" پرويز ، ‏‎ اذكائي‌ ، ‏‎ (‎‎‏‏2‏‎
.اول‌‏‎ چاپ‌‏‎ ‎‏‏1374 ،‏‎
منوچهر‏‎ ترجمه‌‏‎ ‎‏‏،‏‎"ماللهند‏‎ تحقيق‌‏‎" ابوريحان‌ ، ‏‎ بيروني‌ ، ‏‎ (‎‎‏‏3‏‎
فرهنگي‌ ، ‏‎ تحقيقات‌‏‎ و‏‎ مطالعات‌‏‎ موءسسه‌‏‎ انتشارات‌‏‎ سها ، ‏‎ صدوقي‌‏‎
.‎‏‏1362‏‎
اكبر‏‎ ترجمه‌‏‎ ‎‏‏،‏‎"آثارالباقيه‌‏‎" ابوريحان‌ ، ‏‎ بيروني‌ ، ‏‎ (‎‎‏‏4‏‎
.اميركبير ، 1363‏‎ انتشارات‌‏‎ داناسرشت‌ ، ‏‎
جديد ، ‏‎ دوره‌‏‎ ‎‏‏،‏‎"اجتماعي‌‏‎ علوم‌‏‎ نامه‌‏‎" غلامعباس‌ ، ‏‎ توسلي‌ ، ‏‎ (‎‎‏‏5‏‎
.زمستان‌ 1369‏‎ شماره‌ 1 ، ‏‎ دوم‌ ، ‏‎ جلد‏‎
انتشارات‌‏‎ ‎‏‏،‏‎"اسلام‌‏‎ كارنامه‌‏‎" عبدالحسين‌ ، ‏‎ كوب ، ‏‎ زرين‌‏‎ (‎‎‏‏6‏‎
.اميركبير ، 1348‏‎
‎‏‏،‏‎"اسلامي‌‏‎ تمدن‌‏‎ در‏‎ عقلي‌‏‎ علوم‌‏‎ تاريخ‌‏‎" ذبيح‌الله‌ ، ‏‎ صفا ، ‏‎ (‎‎‏‏7‏‎
.اول‌‏‎ چاپ‌‏‎ تهران‌ ، 1331 ، ‏‎ دانشگاه‌‏‎ انتشارات‌‏‎ اول‌ ، ‏‎ مجلد‏‎
كل‌‏‎ اداره‌‏‎ ‎‏‏،‏‎"بيروني‌‏‎ آثار‏‎ و‏‎ احوال‌‏‎" ذبيح‌الله‌ ، ‏‎ صفا ، ‏‎ (‎‎‏‏8‏‎
.هنر ، 1352‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزارت‌‏‎ نگارش‌‏‎
‎‏‏،‏‎"اجتماعي‌‏‎ علوم‌‏‎ و‏‎ ابن‌خلدون‌‏‎" سيدجواد ، ‏‎ طباطبايي‌ ، ‏‎(‎‏‏9‏‎
.اول‌‏‎ چاپ‌‏‎ نو ، 1374 ، ‏‎ طرح‌‏‎ انتشارات‌‏‎
‎‏‏،‏‎"طبيعت‌‏‎ درباره‌‏‎ اسلامي‌‏‎ متفكران‌‏‎ نظر‏‎" سيدحسين‌ ، ‏‎ نصر ، ‏‎ (‎‏‏10‏‎
.سوم‌‏‎ چاپ‌‏‎ خوارزمي‌ ، 1359 ، ‏‎ انتشارات‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎
سخنراني‌هاي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ ‎‏‏،‏‎.‎.‎.‎و‏‎ همايي‌‏‎ مجتبايي‌ ، ‏‎ كوريانكي‌ ، ‏‎ (‎‏‏11‏‎
.‎‏‏، 1353‏‎"بيروني‌‏‎ يادنامه‌‏‎" فارسي‌ ، ‏‎

قوم‌‏‎ يك‌‏‎ پيشينه‌‏‎ به‌‏‎ نگاهي‌‏‎


ايران‌‏‎ گرجيهاي‌‏‎

كه‌‏‎ است‌‏‎ سرزميني‌‏‎ از‏‎ منشاءشان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ قومي‌‏‎ از‏‎ سخن‌‏‎ :مقدمه‌‏‎
موقعيت‌‏‎ كه‌‏‎ مردمي‌‏‎.است‌‏‎ شده‌‏‎ واقع‌‏‎ سياه‌‏‎ درياي‌‏‎ ساحل‌‏‎ در‏‎
گشته‌‏‎ آنان‌‏‎ بدبختيهاي‌‏‎ و‏‎ فلاكت‌‏‎ باعث‌‏‎ سرزمينشان‌‏‎ جغرافيايي‌‏‎
و‏‎ اسكندر‏‎ چون‌‏‎ جهانگيراني‌‏‎ سرسختانه‌‏‎ حملات‌‏‎ دچار‏‎ گاهي‌‏‎ است‌ ، ‏‎
نزاعهاي‌‏‎ موجب‏‎ طولاني‌‏‎ بس‌‏‎ زماني‌‏‎ و‏‎ بوده‌اند‏‎ تيمور‏‎ و‏‎ چنگيز‏‎
سخن‌‏‎.‎گرديده‌اند‏‎ روس‌‏‎ و‏‎ عثماني‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ دولتهاي‌‏‎ بين‌‏‎ خونين‌‏‎
سربازان‌‏‎ هميشه‌‏‎ دولاواله‌‏‎ پيترو‏‎ قول‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مردمي‌‏‎ از‏‎
لمباردي‌‏‎ استان‌‏‎ به‌‏‎ اصلي‌شان‌‏‎ سرزمين‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ شجاعي‌‏‎
تجار‏‎ قوم‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ معتقد‏‎ تاورنيه‌‏‎.دارد‏‎ شباهت‌‏‎ ايتاليا‏‎
مهارتشان‌‏‎ وكمان‌‏‎ تير‏‎ فن‌‏‎ در‏‎ و‏‎ هستند‏‎ ماهري‌‏‎ و‏‎ بزرگ‌‏‎
و‏‎ سرباز‏‎ بهترين‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ معروفند‏‎ و‏‎ است‌‏‎ حيرت‌انگيز‏‎
.هستند‏‎ آسيا‏‎ تمام‌‏‎ جنگجوي‌‏‎
برده‌داري‌‏‎ به‌‏‎ بي‌شباهت‌‏‎ گذشته‌‏‎ در‏‎ گرجيها‏‎ دادن‌‏‎ انتقال‌‏‎
باشد ، ‏‎ داشته‌‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ مي‌تواند‏‎ كه‌‏‎ فرقي‌‏‎ تنها‏‎ و‏‎ نبوده‌‏‎
انتقالات‌‏‎ اينگونه‌‏‎ نمونه‌‏‎.است‌‏‎ ملت‌‏‎ اين‌‏‎ بودن‌‏‎ سفيدپوست‌‏‎
كه‌‏‎ داشت‌‏‎ بيان‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ كبير‏‎ شاه‌عباس‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ اجباري‌‏‎
كوچانيده‌‏‎ مازندران‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خانوار‏‎ هزار‏‎ دوازده‌‏‎ پادشاه‌‏‎ اين‌‏‎
خراسان‌‏‎ به‌‏‎ نادر‏‎ دستور‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ نفر‏‎ هزار‏‎ شش‌‏‎ همين‌طور‏‎ و‏‎ است‌‏‎
عباس‌‏‎ شاه‌‏‎ مدتي‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎.‎شده‌اند‏‎ كوچانده‌‏‎ نادر‏‎ زادگاه‌‏‎ و‏‎
نواحي‌‏‎ به‌‏‎ بودند‏‎ مازندران‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ مهاجرين‌‏‎ از‏‎ تعدادي‌‏‎
اصفهان‌‏‎ راه‌‏‎ در‏‎ ايزدخواست‌‏‎ ناحيه‌‏‎ در‏‎ "مخصوصا‏‎ ايران‌‏‎ مركزي‌‏‎
سكونت‌‏‎ و‏‎ كوچانده‌‏‎ فعلي‌‏‎ آباد‏‎ عباس‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ جمعي‌‏‎ و‏‎ فارس‌‏‎ به‌‏‎
مي‌نمايد‏‎ انتخاب‏‎ خويش‌‏‎ لشگر‏‎ تقويت‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ جمعي‌‏‎ و‏‎ مي‌دهد‏‎
دسته‌اي‌‏‎ دادن‌‏‎ مهاجرت‌‏‎ به‌‏‎ اقدام‌‏‎ باز‏‎ سياسي‌‏‎ عوامل‌‏‎ به‌‏‎ بنا‏‎ و‏‎
كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ فريدونشهر‏‎ به‌‏‎ داشتند‏‎ سكونت‌‏‎ عباس‌آباد‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
لنگ‌‏‎ چهار‏‎ ايلات‌‏‎ حملات‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ سدي‌‏‎ ايجاد‏‎ اصلي‌‏‎ غرض‌‏‎
زمان‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ گرجيها‏‎ همان‌‏‎ اينها‏‎.‎است‌‏‎ بوده‌‏‎ بختياري‌‏‎
و‏‎ خراسان‌‏‎ و‏‎ گيلان‌‏‎ و‏‎ مازندران‌‏‎ نواحي‌‏‎ در‏‎ تاكنون‌‏‎ صفويه‌‏‎
پراكنده‌‏‎ فريدونشهر‏‎ و‏‎ ايزدخواست‌‏‎ و‏‎ دزفول‌‏‎ و‏‎ فارس‌‏‎ و‏‎ اصفهان‌‏‎
بالاخره‌‏‎ و‏‎ آوردن‌‏‎ اسلام‌‏‎ و‏‎ ايراني‌‏‎ مليت‌‏‎ قبول‌‏‎ با‏‎ شده‌اند‏‎
ذوب‏‎ ديگر‏‎ ملتهاي‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ ايراني‌‏‎ اقوام‌‏‎ ساير‏‎ با‏‎ آميزش‌‏‎
و‏‎ اصالت‌‏‎ كه‌‏‎ يافت‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ را‏‎ جايي‌‏‎ كمتر‏‎ اكنون‌‏‎ و‏‎ شده‌اند‏‎
ساكن‌‏‎ گرجيهاي‌‏‎ البته‌‏‎ باشند ، ‏‎ كرده‌‏‎ حفظ‏‎ را‏‎ گرجي‌‏‎ زبان‌‏‎
ايران‌‏‎ نقاط‏‎ ساير‏‎ گرجيهاي‌‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ مراتب‏‎ به‌‏‎ فريدونشهر‏‎
گرجي‌‏‎ زبان‌‏‎ به‌‏‎ اكنون‌‏‎ وهم‌‏‎ كرده‌اند‏‎ حفظ‏‎ را‏‎ خود‏‎ اصالت‌نژادي‌‏‎
مردم‌‏‎ گرجي‌‏‎ گويش‌‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ذيل‌‏‎ مقاله‌‏‎.‎مي‌كنند‏‎ تكلم‌‏‎
نوشته‌‏‎ "مقالات‌‏‎ مجموعه‌‏‎" كتاب‏‎ از‏‎ مي‌باشد ، ‏‎ فريدونشهر‏‎
اندكي‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ سفيرگرجستان‌‏‎ گيوناشويلي‌‏‎ جمشيد‏‎ پروفسور‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ برگردانده‌‏‎ فارسي‌‏‎ به‌‏‎ تلخيص‌‏‎
فريدونشهر‏‎ گرجيهاي‌‏‎ گويش‌‏‎
(فارسي‌‏‎ و‏‎ گرجي‌‏‎ زبان‌‏‎ دو‏‎ به‌‏‎ تكلم‌‏‎ از‏‎ نمونه‌اي‌‏‎)
اصفهان‌‏‎ غربي‌‏‎ جنوب‏‎ و‏‎ غرب‏‎ در‏‎ فريدن‌‏‎ و‏‎ فريدونشهر‏‎ شهرستانهاي‌‏‎
شهرستانها‏‎ اين‌‏‎ روستاي‌‏‎ دوازده‌‏‎ تا‏‎ ده‌‏‎ در‏‎ شده‌اند‏‎ واقع‌‏‎
قرن‌‏‎ نخست‌‏‎ سال‌‏‎ پنج‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ ساكن‌‏‎ گرجيهايي‌‏‎
به‌‏‎ شرقي‌‏‎ گرجستان‌‏‎ از‏‎ (‎‎‏‏16291587‏‎) اول‌‏‎ عباس‌‏‎ شاه‌‏‎ توسط‏‎ هفدهم‌‏‎
"فريدني‌ها‏‎" آنها‏‎ كلي‌‏‎ عنوان‌‏‎.‎شده‌اند‏‎ تبعيد‏‎ مكان‌‏‎ اين‌‏‎
.هستند‏‎ شيعي‌‏‎ مسلمانان‌‏‎ فريدونشهر‏‎ ساكنان‌‏‎ اكثر‏‎.‎مي‌باشد‏‎
حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ متخصصان‌ ، ‏‎ توسط‏‎ تقريبي‌‏‎ ارزيابي‌هاي‌‏‎ طبق‌‏‎ بر‏‎
فريدونشهر‏‎ از‏‎ قسمتهايي‌‏‎ در‏‎ گرجي‌‏‎ زبان‌‏‎ متكلم‌‏‎ هزار‏‎ ‎‏‏2725‏‎
در‏‎ تدريجي‌‏‎ پيشرفت‌‏‎ تاثير‏‎ تحت‌‏‎.‎دارند‏‎ فريدن‌اقامت‌‏‎
فريدونشهر‏‎ ساكنان‌‏‎ از‏‎ تعداد‏‎ همين‌‏‎ "اخير ، تقريبا‏‎ دهه‌هاي‌‏‎
در‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كرده‌اند‏‎ ترك‌‏‎ را‏‎ مناطق‌‏‎ اين‌‏‎ فريدن‌‏‎ و‏‎
.شده‌اند‏‎ ساكن‌‏‎ ايران‌‏‎ شهرهاي‌‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ پايتخت‌‏‎
ناآشنا ، ‏‎ و‏‎ بيگانه‌‏‎ زباني‌‏‎ محيط‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ طولاني‌‏‎ تماس‌‏‎ عليرغم‌‏‎
آداب‏‎ بعضي‌‏‎ و‏‎ منطقه‌‏‎ جغرافيايي‌‏‎ اسامي‌‏‎ زبان‌ ، ‏‎ فريدونشهر‏‎ مردم‌‏‎
مساله‌‏‎ اين‌‏‎ دلائل‌‏‎ بعضي‌‏‎.‎نموده‌اند‏‎ حفظ‏‎ را‏‎ خود‏‎ رسوم‌‏‎ و‏‎
:از‏‎ عبارتند‏‎
اصفهان‌ ، ‏‎ مثل‌‏‎ بزرگي‌‏‎ شهر‏‎ به‌‏‎ نسبي‌‏‎ نزديكي‌‏‎ عليرغم‌‏‎ (‎‎‏‏1‏‎
با‏‎ صعبالعبور‏‎ و‏‎ كوهستاني‌‏‎ مناطق‌‏‎ در‏‎ گرجي‌نشين‌‏‎ روستاهاي‌‏‎
نزديك‌‏‎ دورافتاده‌‏‎ جنگلهاي‌‏‎ و‏‎ (‎سردسير‏‎) طولاني‌‏‎ زمستان‌‏‎
تحت‌‏‎ "عملا‏‎ و 1960‏‎ دهه‌هاي‌ 1950‏‎ تا‏‎ و‏‎ شده‌اند‏‎ واقع‌‏‎ يكديگر‏‎
مدرن‌‏‎ تكنولوژي‌‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ اجتماعي‌ ، ‏‎ فرهنگي‌ ، ‏‎ فرايندهاي‌‏‎ تاثير‏‎
.نبوده‌اند‏‎
برون‌‏‎ ازدواجهاي‌‏‎ از‏‎ فريدونشهر‏‎ مردم‌‏‎ قاعده‌‏‎ يك‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ (‎‎‏‏2‏‎
و‏‎ پدري‌‏‎ خانه‌هاي‌‏‎ گرجي‌‏‎ زنان‌‏‎ ;نموده‌اند‏‎ امتناع‌‏‎ قومي‌‏‎
آبرومندانه‌اي‌‏‎ زندگي‌‏‎ و‏‎ نكرده‌اند‏‎ ترك‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ بومي‌‏‎ روستاي‌‏‎
از‏‎ ;كشيده‌اند‏‎ ريسمان‌‏‎ به‌‏‎ تسبيح‌‏‎ دانه‌هاي‌‏‎ مانند‏‎ به‌‏‎ را‏‎
زبان‌‏‎ به‌‏‎ كردن‌‏‎ صحبت‌‏‎ توانايي‌‏‎ در‏‎ بيشتري‌‏‎ تاثير‏‎ آنها‏‎ اين‌رو‏‎
شروع‌‏‎ بومي‌‏‎ زبان‌‏‎ به‌‏‎ فرزندانشان‌‏‎ "طبيعتا‏‎ و‏‎ داشته‌اند‏‎ گرجي‌‏‎
شده‌‏‎ پرورده‌‏‎ و‏‎ يافته‌‏‎ توسعه‌‏‎ گرجي‌‏‎ زبان‌‏‎ ;كرده‌اند‏‎ صحبت‌‏‎ به‌‏‎
متفاوت‌‏‎ فارسي‌‏‎ زبان‌‏‎ از‏‎ "مطلقا‏‎ دستوري‌‏‎ و‏‎ آوايي‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ كه‌‏‎
و‏‎ قومي‌‏‎ اهداف‌‏‎ و‏‎ مقاصد‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ميهن‌پرست‌‏‎ گرجيهاي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ بوده‌‏‎
را‏‎ آنان‌‏‎ ميهن‌پرستي‌‏‎ احساس‌‏‎ اين‌‏‎است‌‏‎ نموده‌‏‎ متصل‌‏‎ خود‏‎ ملي‌‏‎
نوزدهم‌‏‎ قرن‌‏‎ پايان‌‏‎ از‏‎.‎است‌‏‎ نموده‌‏‎ تواناتر‏‎ زبانشان‌‏‎ حفظ‏‎ در‏‎
فريدونشهر‏‎ مردم‌‏‎ زندگي‌‏‎ اسلوب‏‎ و‏‎ تاريخ‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ محقق‌‏‎ چندين‌‏‎
-آ‏‎ آگنياشويلي‌ ، ‏‎ -‎ل‌‏‎ توسط‏‎ مسائل‌‏‎ اين‌‏‎.‎نموده‌اند‏‎ تحقيق‌‏‎
محمد‏‎ اوبرلينگ‌ ، ‏‎ -‎پ‌‏‎ چيپاشويلي‌ ، ‏‎ -گ‌‏‎ چيچينادزه‌ ، ‏‎-ز‏‎ چليادزه‌ ، ‏‎
مورد‏‎ محققان‌‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ تودوا‏‎ مگالي‌‏‎ شنيدزه‌ ، ‏‎ شارا‏‎ -ز‏‎ سپياني‌ ، ‏‎
سال‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ تا‏‎ زبانشناختي‌ ، ‏‎ بعد‏‎ در‏‎.‎گرفته‌اند‏‎ قرار‏‎ بررسي‌‏‎
ديگر‏‎ با‏‎ پيوند‏‎ فقدان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ توجه‌‏‎ مورد‏‎ مساله‌‏‎ اين‌‏‎ ‎‏‏1927 ،‏‎
فريدونشهر‏‎ مردم‌‏‎ گويش‌‏‎ ادبي‌ ، ‏‎ گرجي‌‏‎ تاثير‏‎ از‏‎ رهايي‌‏‎ و‏‎ گويشها‏‎
داشته‌‏‎ گرجي‌‏‎ گويشهاي‌‏‎ ديگر‏‎ بين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ فردي‌‏‎ منحصربه‌‏‎ جايگاه‌‏‎
بيگانه‌‏‎ زبان‌‏‎ دسته‌‏‎ يك‌‏‎ معرض‌‏‎ در‏‎ گرجي‌‏‎ زبان‌‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎.‎است‌‏‎
در‏‎ پايان‌‏‎ تا‏‎ آغاز‏‎ از‏‎ زبان‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ شكلي‌‏‎ مي‌گيرد ، ‏‎ قرار‏‎
آشكار‏‎ چگونگي‌‏‎ و‏‎ نمود‏‎ تصور‏‎ مي‌توان‌‏‎ مي‌گيرد‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ آينده‌‏‎
را‏‎ آن‌‏‎ بر‏‎ بيگانه‌‏‎ زباني‌‏‎ محيط‏‎ تاثير‏‎ و‏‎ اصلي‌‏‎ ماهيت‌‏‎ شدن‌‏‎
.بود‏‎ شاهد‏‎ مي‌توان‌‏‎
مردم‌‏‎ گويش‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ مفصلي‌‏‎ تحقيقات‌‏‎ گذشته‌‏‎ دهه‌‏‎ دو‏‎ در‏‎
چخيدزه‌‏‎ -‎ت‌‏‎ كه‌‏‎ تحقيقي‌‏‎ نتايج‌‏‎.‎است‌‏‎ گرفته‌‏‎ انجام‌‏‎ فريدونشهر‏‎
:است‌‏‎ شرح‌‏‎ بدين‌‏‎ است‌‏‎ داده‌‏‎ انجام‌‏‎
مردم‌‏‎ گرجي‌‏‎ زبان‌‏‎ آوايي‌‏‎ و‏‎ ساختاري‌‏‎ لغوي‌ ، ‏‎ ريشه‌‏‎ توصيف‌‏‎ (‎‏‏1‏‎
.فريدونشهر‏‎
ادبي‌‏‎ گرجي‌‏‎ از‏‎ كامل‌‏‎ جدايي‌‏‎ شرايط‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آرايشهايي‌‏‎ شناخت‌‏‎ (‎‏‏2‏‎
فريدونشهر‏‎ گرجي‌‏‎ گويش‌‏‎ توسعه‌‏‎ روند‏‎ به‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ گويشهاي‌‏‎ ديگر‏‎ و‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ منجر‏‎
به‌‏‎ مربوط‏‎ كه‌‏‎ جديد‏‎ اشكال‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ گرفته‌‏‎ عاريه‌‏‎ لغات‌‏‎ شناخت‌‏‎ (‎‎‏‏3‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ خارجي‌‏‎ زبان‌‏‎ محيط‏‎ تاثير‏‎
ديگر‏‎ به‌‏‎ آلايش‌‏‎ از‏‎ "اساسا‏‎ فريدونشهر‏‎ مردم‌‏‎ گويش‌‏‎ ساختار‏‎
گويش‌‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ مستند‏‎ مدارك‌‏‎ با‏‎.‎است‌‏‎ دور‏‎ به‌‏‎ زبانها‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ حفظ‏‎ صداقت‌‏‎ با‏‎ تاريخي‌شان‌‏‎ سنن‌‏‎ با‏‎ فريدونشهر‏‎ مردم‌‏‎
جمع‌‏‎ شخص‌‏‎ سوم‌‏‎ افعال‌‏‎ فرمهاي‌‏‎ در‏‎ (am,av)‎ ريشه‌اي‌‏‎ پسوندهاي‌‏‎
در‏‎m , v ترتيب‏‎ به‌‏‎ ساده‌‏‎ آينده‌‏‎ و‏‎ ساده‌‏‎ حال‌‏‎ زمانهاي‌‏‎ در‏‎
شخم‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ آنها‏‎" qn-v-‎en:‎مي‌كند‏‎ تداعي‌‏‎ را‏‎ قديمي‌‏‎ گرجي‌‏‎
از‏‎ مثالهايي‌‏‎ "گرفت‌‏‎ خواهند‏‎" (gamaart-m-en) و‏‎ "هستند‏‎ زدن‌‏‎
مردم‌‏‎ زبان‌‏‎ در‏‎ قديمي‌‏‎ و‏‎ غيرمصطلح‌‏‎ دستوري‌‏‎ پديده‌‏‎ يك‌‏‎
با‏‎ زباني‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ همبستگي‌‏‎ نظر‏‎ نقطه‌‏‎ از‏‎.است‌‏‎ فريدونشهر‏‎
واحد‏‎ فرهنگ‌‏‎ يك‌‏‎ ايجاد‏‎ زمينه‌‏‎ قبل‌‏‎ مدتها‏‎ از‏‎ فريدونشهر ، ‏‎ مردم‌‏‎
همين‌‏‎ به‌‏‎.است‌‏‎ داشته‌‏‎ وجود‏‎ فارسي‌‏‎ و‏‎ گرجي‌‏‎ زبان‌‏‎ دو‏‎ تاثير‏‎ تحت‌‏‎
متناوب‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ را‏‎ فارسي‌‏‎ و‏‎ گرجي‌‏‎ زبان‌‏‎ فريدونشهر‏‎ مردم‌‏‎ دليل‌‏‎
و‏‎ فارسي‌‏‎ به‌‏‎ گرجي‌‏‎ از‏‎ موقعيت‌‏‎ به‌‏‎ بسته‌‏‎:مي‌برند‏‎ كار‏‎ به‌‏‎
حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎.‎مي‌دهند‏‎ تغيير‏‎ را‏‎ خود‏‎ گفتاري‌‏‎ زبان‌‏‎ برعكس‌‏‎
قابل‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ فريدونشهر‏‎ مردم‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎ وضعيت‌‏‎
خودكفايي‌‏‎ به‌‏‎ فريدونشهر‏‎ منطقه‌‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ تغيير‏‎ ملاحظه‌اي‌‏‎
.است‌‏‎ تشديد‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ مهاجرت‌‏‎ روند‏‎ رسيده‌ ، ‏‎ فرهنگي‌‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎
شبكه‌هاي‌‏‎ و‏‎ افزايش‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ برون‌قومي‌‏‎ ازدواجهاي‌‏‎ درصد‏‎
كه‌‏‎ (‎م‌‏‎ -دبيرستان‌‏‎ -‎راهنمايي‌‏‎ -ابتدايي‌‏‎)‎ مدارس‌‏‎ ارتباطي‌‏‎
گسترش‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ فارسي‌‏‎ زبان‌‏‎ به‌‏‎ "منحصرا‏‎ آنها‏‎ در‏‎ آموزش‌‏‎
نفوذ‏‎ و‏‎ برتري‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ فعلي‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ شرايط‏‎ در‏‎ ".‎.‎.‎و‏‎ است‌‏‎
نردبان‌‏‎ در‏‎ ترقي‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ طبيعي‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ فارسي‌‏‎ زبان‌‏‎
شرايط‏‎ تاثير‏‎ تحت‌‏‎.است‌‏‎ اهميت‌‏‎ حائز‏‎ فريدونشهر‏‎ مردم‌‏‎ اجتماعي‌‏‎
سادگي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ فارسي‌‏‎ تنها‏‎ نه‌‏‎ فريدونشهر‏‎ مردم‌‏‎ محيطي‌ ، ‏‎
اين‌‏‎.‎مي‌كنند‏‎ پيدا‏‎ تسلط‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ بلكه‌‏‎ مي‌آموزند ، ‏‎
است‌ ، ‏‎ گرجي‌‏‎ بر‏‎ فارسي‌‏‎ زبان‌‏‎ غلبه‌‏‎ و‏‎ تسلط‏‎ در‏‎ مهم‌‏‎ عامل‌‏‎ يك‌‏‎
رفتند‏‎ فئودالي‌‏‎ نيمه‌‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ فريدونشهر‏‎ مردم‌‏‎ وقتي‌‏‎ كه‌‏‎ عاملي‌‏‎
كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎.‎نداشت‌‏‎ وجود‏‎ شدند ، ‏‎ دور‏‎ روستايي‌‏‎ زندگي‌‏‎ از‏‎ و‏‎
برابر‏‎ در‏‎ فريدونشهر‏‎ ساكن‌‏‎ فرد‏‎ يك‌‏‎ موضع‌‏‎ قبل‌‏‎ سال‌‏‎ چندين‌‏‎
دو‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ تكلم‌‏‎ قابليت‌‏‎ بود ، ‏‎ يكسان‌‏‎ فارسي‌‏‎ و‏‎ گرجي‌‏‎ زبانهاي‌‏‎
اجتماعي‌‏‎ تفوق‌‏‎ امروزه‌‏‎ ولي‌‏‎ بود ، ‏‎ مشابه‌‏‎ گرجي‌‏‎ و‏‎ فارسي‌‏‎ زبان‌‏‎
.مي‌شود‏‎ حس‌‏‎ فريدونشهر‏‎ گرجي‌‏‎ گويش‌‏‎ بر‏‎ فارسي‌‏‎ مطلق‌‏‎
سپياني‌‏‎ بهرام‌‏‎:‎از‏‎ تنظيم‌‏‎ و‏‎ تهيه‌‏‎

انديشه‌‏‎ تازه‌هاي‌‏‎
ديني‌‏‎ انديشه‌‏‎ و‏‎ روشنفكري‌‏‎
ريال‌‏‎ ‎‏‏22000‏‎:بها‏‎ قلم‌ ، ‏‎ انتشارات‌‏‎ توسلي‌ ، ‏‎ غلامعباس‌‏‎ دكتر‏‎
برخي‌‏‎ تحليل‌‏‎ و‏‎ زندگي‌‏‎ مختصر‏‎ شرح‌‏‎ كتاب‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ موجود‏‎ مقالات‌‏‎
و‏‎ دانشجويي‌‏‎ مجامع‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شريعتي‌‏‎ دكتر‏‎ ديدگاه‌هاي‌‏‎
با‏‎ كتاب‏‎ نخست‌‏‎ بخش‌‏‎.‎شده‌اند‏‎ ارائه‌‏‎ شريعتي‌‏‎ شهادت‌‏‎ سالگرد‏‎
جامع‌‏‎ تحليلي‌‏‎ و‏‎ زندگي‌‏‎ مختصر‏‎ شرح‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌گردد‏‎ آغاز‏‎ مقاله‌اي‌‏‎
دكتر‏‎ نقش‌‏‎ به‌‏‎ بعدي‌ ، ‏‎ مقالات‌‏‎ است‌ ، ‏‎ دكتر‏‎ آثار‏‎ و‏‎ انديشه‌‏‎ از‏‎
و‏‎ مي‌كند‏‎ توجه‌‏‎ "فرهنگي‌‏‎ انقلاب‏‎" آغازگر‏‎ به‌عنوان‌‏‎ شريعتي‌‏‎
ديدگاهش‌‏‎ و‏‎ تاريخ‌‏‎ بر‏‎ او‏‎ تكيه‌‏‎ و‏‎ دكتر‏‎ علمي‌‏‎ روش‌‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ در‏‎
...و‏‎ اجتماعي‌‏‎ دگرگوني‌هاي‌‏‎ نهاد ، ‏‎ نهضت‌ ، ‏‎ مفاهيم‌‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ در‏‎
.است‌‏‎ يافته‌‏‎ ادامه‌‏‎
كه‌‏‎ دارد‏‎ سخنرانيهايي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ به‌‏‎ اختصاص‌‏‎ كتاب‏‎ دوم‌‏‎ بخش‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ ايراد‏‎ تاريخ‌‏‎ فلسفه‌‏‎ و‏‎ جامعه‌‏‎ و‏‎ دين‌‏‎ درباب‏‎ "عمدتا‏‎
صرفه‌جويي‌‏‎
كارنگ‌ ، ‏‎ چاپخانه‌‏‎ د ، ‏‎ فر‏‎ توانايان‌‏‎ حسن‌‏‎ دكتر‏‎
ريال‌‏‎ ‎‏‏14000‏‎:قيمت‌‏‎
مي‌توان‌‏‎ مشكل‌‏‎ است‌ ، ‏‎ كرده‌‏‎ مصرف‌‏‎ وقف‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ جامعه‌اي‌‏‎ در‏‎
"ساختن‌‏‎ هيچ‌‏‎ با‏‎" چون‌‏‎ فداكارانه‌اي‌‏‎ معناهاي‌‏‎ با‏‎ را‏‎ صرفه‌جويي‌‏‎
تشبيهات‌‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎.‎ندانست‌‏‎ يكي‌‏‎ "نعمات‌‏‎ از‏‎ چشم‌پوشي‌‏‎" يا‏‎
معتدل‌‏‎ مصرف‌‏‎ مستلزم‌‏‎ صرفه‌جويي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بديهي‌‏‎.است‌‏‎ بي‌مورد‏‎
محض‌‏‎ رياضت‌‏‎ نيازمند‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ ليكن‌‏‎.‎است‌‏‎ ساده‌‏‎ زندگي‌‏‎ شيوه‌‏‎ و‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ ديدگاه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ بلكه‌‏‎ نيست‌ ، ‏‎ ازخودگذشتگي‌‏‎ يا‏‎
جنبه‌هاي‌‏‎ ساير‏‎ بر‏‎ تا‏‎ مي‌شود‏‎ موجب‏‎ مصرف‌‏‎ در‏‎ صرفه‌جويي‌‏‎
و‏‎ بيشتر‏‎ فرد‏‎ براي‌‏‎ مصرف‌‏‎ از‏‎ آن‌‏‎ فوايد‏‎ "قطعا‏‎ كه‌‏‎ انسان‌‏‎ تجارب‏‎
اين‌‏‎ با‏‎ صرفه‌جويي‌‏‎.‎شود‏‎ بيشتري‌‏‎ تاكيد‏‎ است‌‏‎ لذت‌بخش‌تر‏‎
آزادي‌‏‎ مايه‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ ازخودگذشتگي‌‏‎ با‏‎ زياد‏‎ فاصله‌اي‌‏‎ مفهوم‌‏‎
ارزش‌هاي‌‏‎ تعقيب‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ جاي‌‏‎ مصرف‌‏‎ به‌‏‎ محض‌‏‎ توجه‌‏‎است‌‏‎
سعي‌‏‎ حاضر‏‎ كتاب‏‎.است‌‏‎ بيشتري‌‏‎ سعادت‌‏‎ مايه‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎ ديگري‌‏‎
پيشنهادهاي‌‏‎ ارائه‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پرداختن‌‏‎ با‏‎ دارد‏‎
.كند‏‎ آماده‌‏‎ صرفه‌جويي‌‏‎ بحث‌‏‎ با‏‎ را‏‎ خود‏‎ مخاطبان‌‏‎ كاربردي‌ ، ‏‎
شريعتي‌‏‎ اخلاق‌‏‎
ريال‌‏‎ ‎‏‏3500‏‎:قيمت‌‏‎ پژمان‌ ، ‏‎ :‎چاپ‌‏‎ شريعتي‌ ، ‏‎ علي‌‏‎
كه‌‏‎ اين‌‏‎ طولاني‌‏‎ ساليان‌‏‎ گذشت‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كتاب‏‎ اين‌‏‎ انتشار‏‎ از‏‎ غرض‌‏‎
درخواست‌‏‎ طرفي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ رسد‏‎ چاپ‌‏‎ به‌‏‎ دكتر‏‎ آثار‏‎ تمامي‌‏‎ "اولا‏‎
اين‌‏‎.‎شود‏‎ برآورده‌‏‎ آثار‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ علاقه‌مندان‌‏‎ و‏‎ خوانندگان‌‏‎
مسايل‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ (دكترشريعتي‌‏‎)‎ او‏‎ احساس‌‏‎ و‏‎ درك‌‏‎ ترجمان‌‏‎ كتاب‏‎
تذكر‏‎ به‌‏‎ لازم‌‏‎.مي‌باشد‏‎ اخلاقيش‌‏‎ تعهدات‌‏‎ و‏‎ مذهبي‌‏‎ و‏‎ اجتماعي‌‏‎
به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ اكنون‌‏‎ و‏‎ نشده‌‏‎ چاپ‌‏‎ تجديد‏‎ بعدها‏‎ كتاب‏‎ اين‌‏‎ است‌‏‎
.مي‌شود‏‎ منتشر‏‎ و‏‎ چاپ‌‏‎ خوانندگان‌‏‎ خواست‌‏‎
Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.