شماره‌ 2168‏‎ ‎‏‏،‏‎ 17 JUL 2000 ‎‏‏،‏‎ تير 1379‏‎ دوشنبه‌ 27‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Accidents
Life
Free Tribune
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
Advertisements

داشت‌‏‎ من‌‏‎ براي‌‏‎ گرانبهايي‌‏‎ تجربه‌‏‎ تلخ‌ ، ‏‎ يكسال‌‏‎

المپياد‏‎ ورزشكار‏‎ دانشجوي‌‏‎ حضور 7495‏‎ با‏‎
شد‏‎ آغاز‏‎ دانشجويان‌‏‎ ورزشي‌‏‎

فوتبال‌‏‎ آسمان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ نامي‌‏‎ "دايي‌‏‎ علي‌‏‎"
مي‌درخشد‏‎ جهان‌‏‎

ريشه‌دار‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ پيكان‌‏‎ :دادرس‌‏‎ مهدي‌‏‎
است‌‏‎ فوتبال‌‏‎

داشت‌‏‎ من‌‏‎ براي‌‏‎ گرانبهايي‌‏‎ تجربه‌‏‎ تلخ‌ ، ‏‎ يكسال‌‏‎


"كريمي‌‏‎ علي‌‏‎" با‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ اختصاصي‌‏‎ مصاحبه‌‏‎
آسيا‏‎ اول‌‏‎ مرد‏‎
مبتكر‏‎ و‏‎ خلاق‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ تابع‌‏‎ هنوز‏‎ فوتبال‌‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
به‌‏‎ متكي‌‏‎ هم‌‏‎ زياد‏‎ كه‌‏‎ ما‏‎ احساسي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ در‏‎ به‌خصوص‌‏‎ است‌‏‎
حركتهاي‌‏‎ در‏‎ بزرگ‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ تاكتيكي‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎
بازيكنان‌‏‎ اين‌‏‎ نيز‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نمي‌شوند‏‎ حل‌‏‎ تركيبي‌‏‎
.مي‌زنند‏‎ رقم‌‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ سرنوشت‌‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ مبتكر‏‎
بازيكنان‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ ثابت‌‏‎ فرضيه‌‏‎ اين‌‏‎ كاملا‏‎ اخير‏‎ سال‌‏‎ چند‏‎ در‏‎
و‏‎ هستند‏‎ آسيا‏‎ ستاره‌هاي‌‏‎ خود‏‎ ويژه‌‏‎ فردي‌‏‎ غناي‌‏‎ با‏‎ كشورمان‌‏‎
.معتبر‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ ليگهاي‌‏‎ در‏‎ قاره‌‏‎ اين‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ سرآمد‏‎
سيروس‌‏‎ باقري‌ ، ‏‎ كريم‌‏‎ دايي‌ ، ‏‎ علي‌‏‎ عزيزي‌ ، ‏‎ خداداد‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
اين‌‏‎ شدند‏‎ آسيا‏‎ ماه‌‏‎ و‏‎ سال‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ بهترين‌‏‎ كه‌‏‎ دين‌محمدي‌‏‎
مرد‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ كشورمان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ كنوني‌‏‎ ستاره‌‏‎ كريمي‌‏‎ علي‌‏‎ بار‏‎
با‏‎ ارتباط‏‎ همين‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎شد‏‎ انتخاب‏‎ آسيا‏‎ اول‌‏‎
اين‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ تا‏‎ شايد‏‎.داشتيم‌‏‎ اختصاصي‌‏‎ گفتگوي‌‏‎ يك‌‏‎ كريمي‌‏‎ علي‌‏‎
تبريز ، ‏‎ در‏‎ دعوا‏‎ آن‌‏‎.‎داشتيم‌‏‎ ديگري‌‏‎ ذهنيت‌‏‎ كريمي‌‏‎ از‏‎ برخورد‏‎
نزديك‌‏‎ از‏‎ را‏‎ كريمي‌‏‎ علي‌‏‎ وقتي‌‏‎ اما‏‎ محروميت‌ ، ‏‎ يكسال‌‏‎ و‏‎ ويتنام‌‏‎
اين‌‏‎ كريمي‌‏‎ علي‌‏‎.‎ديد‏‎ خواهي‌‏‎ متفاوت‌‏‎ شخصيتي‌‏‎ كاملا‏‎ ببيني‌‏‎
.مي‌كند‏‎ آغاز‏‎ اين‌گونه‌‏‎ را‏‎ گفتگو‏‎
.بود‏‎ من‌‏‎ ورزش‌‏‎ درس‌‏‎ بزرگترين‌‏‎ فوتبال‌‏‎ از‏‎ محروميت‌‏‎ يك‌سال‌‏‎
مطرح‌‏‎ بازيكن‌‏‎ تصورم‌‏‎ از‏‎ زودتر‏‎ و‏‎ شدم‌‏‎ معروف‌‏‎ زود‏‎ خيلي‌‏‎
ظرفيت‌‏‎ از‏‎ اين‌‏‎ شايد‏‎ شدم‌ ، ‏‎ اميد‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ كاپيتان‌‏‎ و‏‎ پرسپوليس‌‏‎
تلخ‌‏‎ اينكه‌‏‎ با‏‎ فوتبال‌‏‎ از‏‎ دوري‌‏‎ يك‌سال‌‏‎ اما‏‎.‎بود‏‎ بيشتر‏‎ من‌‏‎
.داد‏‎ نشان‌‏‎ من‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ صحيح‌‏‎ راه‌‏‎ اما‏‎ بود‏‎
تيم‌‏‎ با‏‎ (‎‏‏79‏‎)‎ سال‌‏‎ پايان‌‏‎ تا‏‎:مي‌گويد‏‎ آسيا‏‎ اول‌‏‎ مرد‏‎
نخواهم‌‏‎ خارجي‌‏‎ تيم‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ امسال‌‏‎ و‏‎ دارم‌‏‎ قرارداد‏‎ پرسپوليس‌‏‎
.رفت‌‏‎
اگر‏‎ همچنين‌‏‎.‎شويم‌‏‎ سربلند‏‎ آسيا‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎ با‏‎ دارم‌‏‎ دوست‌‏‎
خواهم‌‏‎ كار‏‎ راحت‌تر‏‎ نيز‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ كنم‌‏‎ بازي‌‏‎ داخلي‌‏‎ ليگ‌‏‎ در‏‎
من‌‏‎ براي‌‏‎ نيز‏‎ آسيا‏‎ ملتهاي‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ قهرماني‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ كرد‏‎
.است‌‏‎ مهم‌‏‎ بسيار‏‎
بازي‌‏‎ حمله‌‏‎ و‏‎ هافبك‌‏‎ دفاع‌ ، ‏‎ پست‌‏‎ سه‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كريمي‌‏‎ علي‌‏‎
فكر‏‎ اما‏‎ هستم‌‏‎ خود‏‎ مربيان‌‏‎ تصميمات‌‏‎ تابع‌‏‎ من‌‏‎:‎افزود‏‎ مي‌كند‏‎
بهترين‌‏‎ مهاجم‌‏‎ دو‏‎ پشت‌‏‎ آزاد ، ‏‎ هافبك‌‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎
.است‌‏‎ من‌‏‎ براي‌‏‎ مكان‌‏‎
تمرينات‌‏‎ بودم‌‏‎ دور‏‎ فوتبال‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ يك‌سالي‌‏‎ مي‌گويد ، ‏‎ وي‌‏‎
لحاظ‏‎ از‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ امر‏‎ همين‌‏‎ كردم‌‏‎ دنبال‌‏‎ غلط‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بدنسازي‌‏‎
تمرينات‌‏‎ چگونه‌‏‎ آموخته‌ام‌‏‎ هم‌اكنون‌‏‎ اما‏‎ نكنم‌‏‎ رشد‏‎ فيزيكي‌‏‎
بازي‌‏‎ دقيقه‌‏‎ (‎‎‏‏90‏‎)‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ نيروي‌‏‎ و‏‎ دهم‌‏‎ انجام‌‏‎ بدنسازي‌‏‎
.كنم‌‏‎ تقسيم‌‏‎
كاويانپور‏‎ حامد‏‎ با‏‎ پرسپوليس‌‏‎ هافبك‌‏‎ خط‏‎ در‏‎:‎مي‌گويد‏‎ كريمي‌‏‎
بيش‌‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎ گله‌‏‎ ها‏‎ خيلي‌‏‎ كه‌‏‎ هرچند‏‎هستم‌‏‎ هماهنگ‌‏‎ بسيار‏‎
خاطر‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ حركات‌‏‎ همين‌‏‎ اما‏‎.مي‌كنم‌‏‎ كار‏‎ توپ‌‏‎ با‏‎ حد‏‎ از‏‎
.است‌‏‎ مربيان‌‏‎ تصميم‌‏‎
حركات‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ در‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ چه‌‏‎ هافبكها‏‎ بقيه‌‏‎ اگر‏‎
.بشكافيم‌‏‎ را‏‎ دفاعي‌‏‎ خط‏‎ هر‏‎ مي‌توانيم‌‏‎ بخوانند‏‎ را‏‎ من‌‏‎ آخر‏‎
را‏‎ من‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ ماه‌‏‎ بازيكن‌‏‎ بهترين‌‏‎ عنوان‌‏‎:مي‌گويد‏‎ كريمي‌‏‎
مي‌دهم‌‏‎ قول‌‏‎.باشم‌‏‎ خود‏‎ حركات‌‏‎ مواظب‏‎ بايد‏‎ و‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ بيشتر‏‎
.ببينيد‏‎ فوتبال‌‏‎ ميادين‌‏‎ در‏‎ متفاوتي‌‏‎ كريمي‌‏‎ پس‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎
انگلستان‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ در‏‎ دارم‌‏‎ آرزو‏‎:مي‌گويد‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ كريمي‌‏‎
ديگر‏‎ يك‌سال‌‏‎.‎بروم‌‏‎ بوندس‌ليگا‏‎ به‌‏‎ ندارم‌‏‎ دوست‌‏‎كنم‌‏‎ بازي‌‏‎
منچستر‏‎ هم‌‏‎ شايد‏‎ انگليس‌ ، ‏‎ بعد‏‎ سال‌‏‎ و‏‎ مي‌كنم‌‏‎ بازي‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎
.است‌‏‎ من‌‏‎ ورزشي‌‏‎ آرزوي‌‏‎ بزرگترين‌‏‎ اين‌‏‎ يونايتد‏‎

المپياد‏‎ ورزشكار‏‎ دانشجوي‌‏‎ حضور 7495‏‎ با‏‎
شد‏‎ آغاز‏‎ دانشجويان‌‏‎ ورزشي‌‏‎


دانشگاههاي‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ ورزشي‌‏‎ المپياد‏‎ پنجمين‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.شد‏‎ آغاز‏‎ تهران‌‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ صبح‌‏‎ كشور‏‎ سراسر‏‎
علوم‌ ، ‏‎ وزير‏‎ معين‌‏‎ دكتر‏‎ جشنواره‌‏‎ اين‌‏‎ افتتاح‌‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎
ارتقاي‌‏‎ انتظار‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ سخناني‌‏‎ طي‌‏‎ فناوري‌‏‎ و‏‎ تحقيقات‌‏‎
ورزش‌‏‎ گسترش‌‏‎ بر‏‎ آن‌‏‎ تاثيرگذاري‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ قهرماني‌‏‎ ورزش‌‏‎ سطح‌‏‎
در‏‎ دانشجويان‌‏‎ زندگي‌‏‎ از‏‎ جزئي‌‏‎ ورزش‌‏‎ كه‌‏‎ نحوي‌‏‎ به‌‏‎ همگاني‌‏‎
اين‌‏‎ تحقق‌‏‎ و‏‎ بگيرد‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ عملي‌‏‎ شكل‌‏‎ بايد‏‎ باشد‏‎ كشور‏‎ سراسر‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ ورزش‌‏‎ انساني‌‏‎ نقش‌‏‎ و‏‎ اهميت‌‏‎ درك‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ هدف‌‏‎
ورزش‌‏‎ گسترش‌‏‎ و‏‎ آينده‌‏‎ و‏‎ حال‌‏‎ زندگي‌‏‎ در‏‎ مبرم‌‏‎ نياز‏‎ يك‌‏‎
كيفي‌‏‎ بهبود‏‎ و‏‎ دانشجويي‌‏‎ ورزشي‌‏‎ انجمن‌هاي‌‏‎ توسعه‌‏‎ دانشگاهي‌ ، ‏‎
مسير‏‎ دانشجويي‌‏‎ ورزشي‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ و‏‎ فعاليت‌ها‏‎ كمي‌‏‎ گسترش‌‏‎ و‏‎
دانشگاههاي‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ ورزشي‌‏‎ المپياد‏‎ پنجمين‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎
و 325‏‎ دانشگاه‌‏‎ از 78‏‎ آقايان‌‏‎ قسمت‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ كشور 697‏‎ سراسر‏‎
.كرده‌اند‏‎ شركت‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ از 61‏‎ خانم‌ها‏‎ قسمت‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎

فوتبال‌‏‎ آسمان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ نامي‌‏‎ "دايي‌‏‎ علي‌‏‎"
مي‌درخشد‏‎ جهان‌‏‎


آسمان‌‏‎ تنهادر‏‎ نه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ نامي‌‏‎ دايي‌‏‎ علي‌‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
ورزشي‌‏‎ خبرنگار‏‎.‎مي‌درخشد‏‎ جهان‌‏‎ در‏‎ بلكه‌‏‎ آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎
: گفت‌‏‎ خود‏‎ گزارش‌‏‎ مقدمه‌‏‎ در‏‎ الجزيره‌‏‎ شبكه‌‏‎ تلويزيون‌‏‎
كه‌‏‎ كسي‌‏‎ نمي‌شناسد ، ‏‎ را‏‎ آرام‌‏‎ بازيكن‌‏‎ اين‌‏‎ شما‏‎ از‏‎ كداميك‌‏‎
ايران‌‏‎ از‏‎ ديدار‏‎ هنگام‌‏‎ ما‏‎.‎است‌‏‎ پيموده‌‏‎ را‏‎ شدن‌‏‎ ستاره‌‏‎ راههاي‌‏‎
و‏‎ است‌‏‎ برخوردار‏‎ برجسته‌‏‎ ازتكنيك‌‏‎ كه‌‏‎ بازيكن‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ كوشيديم‌‏‎
.كنيم‌‏‎ ملاقات‌‏‎ است‌‏‎ عالي‌‏‎ بسيار‏‎ اخلاق‌‏‎ حيث‌‏‎ از‏‎
داراي‌‏‎ وي‌‏‎.آمد‏‎ دنيا‏‎ به‌‏‎ اردبيل‌‏‎ درشهر‏‎ درسال‌ 1969‏‎ دايي‌‏‎ علي‌‏‎
.است‌‏‎ تهران‌‏‎ شريف‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ از‏‎ متالوژي‌‏‎ مهندسي‌‏‎ مدرك‌‏‎
فوتبال‌‏‎ جهان‌‏‎ به‌‏‎ چگونه‌‏‎ كه‌‏‎ سئوال‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ دايي‌‏‎ علي‌‏‎
درشهر‏‎ نوجواني‌‏‎ سنين‌‏‎ از‏‎ را‏‎ فوتبال‌‏‎ من‌‏‎:‎ گفت‌‏‎ شديد ، ‏‎ وارد‏‎
كه‌‏‎ بودم‌‏‎ ساله‌‏‎ چهارده‌‏‎ من‌‏‎ هنگام‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎.‎كردم‌‏‎ آغاز‏‎ اردبيل‌‏‎
آن‌‏‎.‎پيوستم‌‏‎ اردبيل‌‏‎ اول‌‏‎ درجه‌‏‎ ورزشي‌‏‎ باشگاه‌‏‎ نخستين‌‏‎ به‌‏‎
به‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎.بود‏‎ اردبيل‌‏‎ جوانان‌‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ باشگاه‌ ، ‏‎
بازي‌‏‎ دو‏‎ درجه‌‏‎ باشگاهي‌‏‎ ازتيم‌هاي‌‏‎ يكي‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ آمدم‌‏‎ تهران‌‏‎
تيم‌‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شدم‌‏‎ عضو‏‎ تجارت‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ اين‌‏‎ بنابر‏‎.كنم‌‏‎
.بود‏‎ پرسپوليس‌‏‎ باشگاه‌‏‎ كردم‌‏‎ پيدا‏‎ عضويت‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ باشگاهي‌‏‎
زيادي‌‏‎ حد‏‎ تا‏‎ نيز‏‎ آسيايي‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ در‏‎ دايي‌‏‎ علي‌‏‎ تجربه‌‏‎
باشگاههاي‌‏‎ در‏‎ او‏‎ تجربه‌‏‎ اينكه‌‏‎ ولي‌‏‎ بود‏‎ موفقيت‌آميز‏‎
زبان‌‏‎ از‏‎ را‏‎ است‌‏‎ چگونه‌‏‎ آلمان‌‏‎ "هرتابرلين‌‏‎" اروپايي‌وتيم‌‏‎
با‏‎ مشكلي‌‏‎ هيچ‌‏‎ تاكنون‌‏‎:مي‌گويد‏‎ دايي‌‏‎.مي‌نويسيم‌‏‎ خودش‌‏‎
برايم‌‏‎ باشگاه‌‏‎ بااين‌‏‎ تجربه‌ام‌‏‎ و‏‎ نداشته‌ام‌‏‎ هرتابرلين‌‏‎
جام‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ من‌‏‎ است‌ ، ‏‎ بوده‌‏‎ سودمند‏‎
زيادي‌‏‎ تجربه‌‏‎.‎كردم‌‏‎ شركت‌‏‎ اروپا‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ درجام‌‏‎
در‏‎ عملكردم‌‏‎ كه‌‏‎ دارم‌‏‎ اعتقاد‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ كسب‏‎ باشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ را‏‎
به‌‏‎ من‌‏‎ تصميم‌‏‎ و‏‎ يافته‌است‌‏‎ بهبود‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌هاي‌‏‎ با‏‎ مقايسه‌‏‎
دارم‌‏‎ آلمان‌‏‎ ترك‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ تمايلي‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ ترك‌هرتابرلين‌‏‎
باشگاه‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ قراردادي‌‏‎ندارم‌‏‎ باشگاه‌‏‎ با‏‎ مشكلي‌‏‎ هيچ‌‏‎ ولي‌‏‎
من‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ تمام‌‏‎ ديگر‏‎ سال‌‏‎ دو‏‎ كرده‌ام‌‏‎ امضا‏‎ هرتابرلين‌‏‎
دايي‌‏‎.‎دهد‏‎ اجازه‌‏‎ من‌‏‎ به‌‏‎ اينكه‌‏‎ مگر‏‎ نمي‌كنم‌‏‎ ترك‌‏‎ را‏‎ باشگاه‌‏‎
انگليسي‌ ، ‏‎ ازباشگاههاي‌‏‎ زيادي‌‏‎ پيشنهادهاي‌‏‎ من‌‏‎:‎ گفت‌‏‎
شخصي‌‏‎ به‌طور‏‎ خودم‌‏‎ ولي‌‏‎ كرده‌ام‌‏‎ دريافت‌‏‎ فرانسه‌‏‎ و‏‎ اسپانيايي‌‏‎
باشگاه‌‏‎ مربيان‌‏‎ ولي‌‏‎ بپيوندم‌ ، ‏‎ انگليسي‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ به‌‏‎ مايلم‌‏‎
آنان‌‏‎.‎نمي‌دهند‏‎ را‏‎ اجازه‌اي‌‏‎ چنين‌‏‎ من‌‏‎ به‌‏‎ هرتابرلين‌‏‎
در‏‎ آلمان‌‏‎ ليگ‌‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ دارند‏‎ نياز‏‎ من‌‏‎ به‌‏‎ مي‌گويند‏‎
.آينده‌اميدوارند‏‎

ريشه‌دار‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ پيكان‌‏‎ :دادرس‌‏‎ مهدي‌‏‎
است‌‏‎ فوتبال‌‏‎


اين‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ :گفت‌‏‎ پيكان‌‏‎ مديرباشگاه‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
را‏‎ منظم‌‏‎ تمرينات‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ بهمن‌‏‎ تيم‌‏‎ جانشين‌‏‎ بتازگي‌‏‎ كه‌‏‎ باشگاه‌‏‎
در‏‎ پربار‏‎ داردحضوري‌‏‎ تصميم‌‏‎ و‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎ خود‏‎ كار‏‎ سرلوحه‌‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎
اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ با‏‎ گويي‌‏‎ و‏‎ گفت‌‏‎ در‏‎ دادرس‌‏‎ مهدي‌‏‎
چمن‌باشگاه‌‏‎ زمين‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ آماده‌سازي‌‏‎ تمرينات‌‏‎ افزود‏‎
آزادگان‌‏‎ ليگ‌‏‎ آتي‌‏‎ فصل‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ شروع‌‏‎ تا‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ آغاز‏‎ پيكان‌‏‎
.داشت‌‏‎ خواهد‏‎ ادامه‌‏‎ منظم‌‏‎ و‏‎ بصورت‌فشرده‌‏‎
با‏‎ تاكنون‌‏‎:‎گفت‌‏‎ پيكان‌‏‎ تيم‌‏‎ رهبري‌‏‎ كادر‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
مربيگري‌‏‎ براي‌‏‎ عليدوستي‌‏‎ حميد‏‎ و‏‎ رضوي‌‏‎ عباس‌‏‎ والديرويه‌را ، ‏‎
شد‏‎ مذاكره‌‏‎ نيز‏‎ ذوالفقارنسب‏‎ با‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ مذاكره‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎
دارد ، ‏‎ قرارداد‏‎ كرمان‌‏‎ مس‌‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎ آنكه‌‏‎ علت‌‏‎ وي‌به‌‏‎ اما‏‎
است‌‏‎ آنچه‌مسلم‌‏‎.‎كند‏‎ پيكان‌همكاري‌‏‎ باشگاه‌‏‎ با‏‎ نمي‌تواند‏‎
و‏‎ تعيين‌‏‎ افراديادشده‌‏‎ ميان‌‏‎ از‏‎ مربي‌‏‎ يك‌‏‎ بزودي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ سپرده‌‏‎ وي‌‏‎ به‌‏‎ پيكان‌‏‎ تيم‌‏‎ هدايت‌‏‎ سكان‌‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ لطيفي‌‏‎ ماشاءالله‌‏‎ حضور‏‎ تاكنون‌‏‎:كرد‏‎ اضافه‌‏‎ دادرس‌‏‎
تيم‌‏‎ در‏‎ بدن‌ساز‏‎ مربي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ دارستاني‌‏‎ واكبر‏‎ سرپرست‌‏‎
.است‌‏‎ محرز‏‎ پيكان‌‏‎ فوتبال‌‏‎
:گفت‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ وضعيت‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ پيكان‌‏‎ باشگاه‌‏‎ مدير‏‎
حسن‌‏‎ جباري‌ ، ‏‎ رضا‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ بازيكن‌‏‎ چند‏‎ جدايي‌‏‎ اين‌لحظه‌‏‎ تا‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ محرز‏‎ مجيدي‌‏‎ فرزاد‏‎ و‏‎ بخشي‌زاده‌‏‎ يوسف‌‏‎ خانمحمدي‌ ، ‏‎
گيرد‏‎ تعلق‌‏‎ ما‏‎ به‌‏‎ باشگاه‌بهمن‌‏‎ آنكه‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ چهاربازيكن‌‏‎ اين‌‏‎
ما‏‎ اختيار‏‎ بازيكنان‌در‏‎ ساير‏‎ اما‏‎.‎ شده‌اند‏‎ جدا‏‎ تيم‌‏‎ از‏‎
با‏‎ ربيعي‌فر‏‎ مازيار‏‎ و‏‎ حامي‌فر‏‎ مهدي‌‏‎ اينكه‌‏‎ ضمن‌‏‎ هستند ، ‏‎
پور‏‎ كعبيان‌‏‎ احمد‏‎ و‏‎ بشرزاد‏‎ جلال‌‏‎ و‏‎ بسته‌اند‏‎ قرارداد‏‎ پيكان‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ شركت‌‏‎ تمرينات‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎
كه‌‏‎ هستند‏‎ طلبكار‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ از‏‎ بهمن‌‏‎ بازيكن‌‏‎ چند‏‎ البته‌‏‎
در‏‎ فراغ‌بال‌‏‎ با‏‎ آنها‏‎ تا‏‎ شود‏‎ انجام‌‏‎ زودتر‏‎ اينكار‏‎ است‌‏‎ اميد‏‎
حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎:‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎ وي‌‏‎.‎نمايند‏‎ شركت‌‏‎ پيكان‌‏‎ تمرينات‌‏‎
وضعيت‌‏‎ بزودي‌‏‎ هستيم‌كه‌‏‎ مذاكره‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ بازيكن‌‏‎ چند‏‎ با‏‎ نيز‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ مشخص‌‏‎ آنان‌‏‎
چيست‌ ، ‏‎ حركت‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ مراد‏‎ كه‌‏‎ سئوال‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ دادرس‌‏‎
فوتبال‌‏‎ فعال‌‏‎ و‏‎ قديمي‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ پيكان‌‏‎ باشگاه‌‏‎:گفت‌‏‎
مانده‌‏‎ دور‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ فعاليت‌‏‎ از‏‎ سال‌‏‎ چندين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كشورمان‌‏‎
بي‌شماري‌‏‎ وهواداران‌‏‎ است‌‏‎ پرجاذبه‌‏‎ ورزش‌‏‎ يك‌‏‎ فوتبال‌‏‎.‎بود‏‎
مدتهادوري‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ باشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ شد‏‎ گرفته‌‏‎ تصميم‌‏‎ لذا‏‎ دارد ، ‏‎
تنور‏‎ بتواند‏‎ و‏‎ برگردد‏‎ كشور‏‎ باشگاههاي‌‏‎ ليگ‌‏‎ عرصه‌‏‎ به‌‏‎ مجددا‏‎
.گرم‌كند‏‎ را‏‎ ليگ‌‏‎


Copyright 1996-2000 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.