شماره‌ 2173‏‎ ‎‏‏،‏‎23 JUL 2000 مرداد1379 ، ‏‎ يكشنبه‌ 2‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
Advertisements

رژيم‌‏‎ و‏‎ آمريكا‏‎ :‎رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
نابودي‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ امكانات‌‏‎ تمامي‌‏‎ صهيونيستي‌‏‎
گرفته‌اند‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ فلسطين‌‏‎

((اميرالمومنين‌‏‎ سال‌‏‎ بزرگداشت‌‏‎ ستاد‏‎)‎)‎ بيانيه‌‏‎
رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ بيانات‌‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎ درباره‌‏‎

انتخابات‌‏‎ درآستانه‌‏‎ كوشند‏‎ بحران‌سازان‌مي‌‏‎
كنند‏‎ مخدوش‌‏‎ را‏‎ خاتمي‌‏‎ چهره‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎

اردوي‌‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ نماينده‌‏‎ پيام‌‏‎ با‏‎
شد‏‎ آغاز‏‎ كشور‏‎ دانشجويان‌‏‎ سياسي‌‏‎ آموزش‌‏‎

راي‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ نبايد‏‎ :قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ سخنگوي‌‏‎
شود‏‎ اهانت‌‏‎ قضايي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ به‌‏‎ قاضي‌‏‎ يك‌‏‎

روحانيون‌‏‎ مجمع‌‏‎ مركزي‌‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎
بايد‏‎ اول‌‏‎ وهله‌‏‎ در‏‎ قضا‏‎ دستگاه‌‏‎ حرمت‌‏‎ :مبارز‏‎
شود‏‎ حفظ‏‎ قضات‌‏‎ توسط‏‎

به‌‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ در‏‎ قضائي‌‏‎ امور‏‎ تمركز‏‎
رسيد‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ تصويب‏‎

مجلس‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ كميسيون‌‏‎ تخصصي‌‏‎ كميته‌هاي‌‏‎
شد‏‎ تشكيل‌‏‎

دستگاه‌‏‎ جهت‌گيري‌‏‎ :مجلس‌‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ عضو‏‎
تبرئه‌‏‎ و‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ جبهه‌‏‎ محكوميت‌‏‎ قضايي‌ ، ‏‎
است‌‏‎ مقابل‌‏‎ نيروهاي‌‏‎

قديمي‌‏‎ چتر‏‎ يك‌‏‎ زير‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎ دو‏‎

رژيم‌‏‎ و‏‎ آمريكا‏‎:رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
نابودي‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ امكانات‌‏‎ تمامي‌‏‎ صهيونيستي‌‏‎
گرفته‌اند‏‎ به‌كار‏‎ فلسطين‌‏‎


آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎ :اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ -‎ تهران‌‏‎
ديدار‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ خامنه‌اي‌‏‎
با‏‎ فلسطين‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جهاد‏‎ جنبش‌‏‎ دبيركل‌‏‎ عبدالله‌ ، ‏‎ دكتررمضان‌‏‎
صهيونيستي‌ ، ‏‎ رژيم‌‏‎ و‏‎ آمريكا‏‎ بزرگ‌‏‎ شيطان‌‏‎:‎كردند‏‎ تصريح‌‏‎ ايشان‌‏‎
فلسطين‌‏‎ سرزمين‌‏‎ و‏‎ نابودي‌ملت‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ امكانات‌‏‎ تمامي‌‏‎
امروز‏‎ فلسطين‌‏‎ مجاهد‏‎ ملت‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ كارگرفته‌اند‏‎ به‌‏‎
اماهمه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ تبديل‌‏‎ واسرائيل‌‏‎ آمريكا‏‎ مشكل‌‏‎ به‌بزرگترين‌‏‎
فلسطين‌‏‎ سرزمين‌‏‎ و‏‎ ملت‌‏‎ و‏‎ ماند‏‎ بي‌نتيجه‌خواهد‏‎ تلاش‌ها‏‎ اين‌‏‎
.شد‏‎ نخواهد‏‎ محو‏‎ تاريخ‌‏‎ از‏‎ هيچگاه‌‏‎
آمريكا ، رژيم‌‏‎ جاري‌‏‎ تحركات‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
فلسطين‌ ، ‏‎ مسئله‌‏‎ به‌‏‎ دادن‌‏‎ فيصله‌‏‎ براي‌‏‎ وعرفات‌‏‎ صهيونيستي‌‏‎
كه‌‏‎ مي‌دانند‏‎ اسرائيل‌به‌خوبي‌‏‎ و‏‎ آمريكا‏‎:‎كردند‏‎ خاطرنشان‌‏‎
در‏‎ اسلامي‌‏‎ مقاومت‌‏‎ اخير‏‎ پيروزي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ فلسطين‌‏‎ مردم‌‏‎
همين‌‏‎ به‌‏‎ كرده‌اند‏‎ پيدا‏‎ تازه‌اي‌‏‎ جهادي‌‏‎ روحيه‌‏‎ جنوبلبنان‌ ، ‏‎
دوم‌ ، ‏‎ كمپ‌ديويد‏‎ به‌راه‌اندازي‌‏‎ مي‌كنندبا‏‎ تلاش‌‏‎ آنها‏‎ دليل‌‏‎
هم‌‏‎ اجلاس‌‏‎ اين‌‏‎ بي‌ترديددر‏‎ اما‏‎ دهند‏‎ خاتمه‌‏‎ را‏‎ فلسطين‌‏‎ مسئله‌‏‎
فلسطين‌‏‎ مسئله‌‏‎ به‌‏‎ دادن‌‏‎ پايان‌‏‎ يعني‌‏‎ خود‏‎ واقعي‌‏‎ مقصود‏‎ به‌‏‎
در‏‎ همچنان‌‏‎ مبارزه‌‏‎ و‏‎ جهاد‏‎ پرچم‌‏‎ زيرا‏‎ ; يافت‌‏‎ دست‌نخواهند‏‎
سنت‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ ايشان‌‏‎.است‌‏‎ دراهتزاز‏‎ فلسطيني‌‏‎ جوانان‌‏‎ دست‌‏‎
اسرائيل‌‏‎:‎افزودند‏‎ باطل‌ ، ‏‎ نابودي‌‏‎ و‏‎ حق‌‏‎ استمرار‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ الهي‌‏‎
بين‌‏‎ از‏‎ الهي‌ ، ‏‎ سنت‌‏‎ همين‌‏‎ براساس‌‏‎ مجعول‌‏‎ واقعيت‌‏‎ يك‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎
با‏‎ تاريخي‌‏‎ واقعيت‌‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ فلسطين‌‏‎ سرزمين‌‏‎ و‏‎ خواهدرفت‌‏‎
ادامه‌‏‎ خود‏‎ حيات‌‏‎ به‌‏‎ يهودي‌اش‌ ، ‏‎ مسيحي‌و‏‎ و‏‎ مسلمان‌‏‎ ساكنان‌‏‎
.داد‏‎ خواهد‏‎
فتحي‌‏‎ دكتر‏‎ شهيد‏‎ از‏‎ تجليل‌‏‎ با‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
جهاد‏‎ دشواري‌هاي‌‏‎ تحمل‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ پيشين‌جهاد‏‎ دبيركل‌‏‎ شقاقي‌‏‎
فلسطين‌‏‎ ملت‌‏‎ وآخرت‌‏‎ دنيا‏‎ سرافرازي‌‏‎ مايه‌‏‎ را‏‎ خدا‏‎ راه‌‏‎ در‏‎
و‏‎ ملت‌‏‎ ارتباطات‌‏‎ گسترش‌‏‎ باتاكيدبرلزوم‌‏‎ و‏‎ برشمردند‏‎
نشان‌‏‎ خاطر‏‎ مسلمان‌‏‎ و‏‎ عرب‏‎ ملت‌هاي‌‏‎ ديگر‏‎ با‏‎ مجاهدان‌فلسطيني‌‏‎
و‏‎ نوجوانان‌‏‎ درميان‌‏‎ وروحيه‌قرآني‌‏‎ ايمان‌ديني‌‏‎ تعميق‌‏‎:‎كردند‏‎
فلسطين‌ ، ‏‎ مبارزبرمردم‌‏‎ مجاهدو‏‎ گروههاي‌‏‎ تكيه‌‏‎ فلسطيني‌ ، ‏‎ جوانان‌‏‎
موضوع‌ ، و‏‎ و‏‎ پديده‌‏‎ هر‏‎ با‏‎ برخورد‏‎ در‏‎ ديني‌‏‎ برمنطق‌‏‎ اتكاء‏‎
و‏‎ نهايي‌‏‎ پيروزي‌‏‎ راه‌‏‎ صهيونيست‌‏‎ دشمن‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ جهاد‏‎ استمرار‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ هموار‏‎ صهيونيست‌ها‏‎ بر‏‎ را‏‎ فلسطين‌‏‎ ترديدملت‌‏‎ بدون‌‏‎

((اميرالمومنين‌‏‎ سال‌‏‎ بزرگداشت‌‏‎ ستاد‏‎)‎)‎ بيانيه‌‏‎
رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ بيانات‌‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎ درباره‌‏‎


سال‌‏‎ بزرگداشت‌‏‎ ستاد‏‎ :اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ -‎تهران‌‏‎
بيانيه‌اي‌‏‎ باانتشار‏‎ (‎ع‌‏‎)‎علي‌‏‎ امام‌‏‎ اميرالمومنين‌‏‎
جمع‌‏‎ در‏‎ رهبرمعظم‌انقلاب‏‎ رهنمودهاي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ حمايت‌خود‏‎
.كرد‏‎ اعلام‌‏‎ نظام‌‏‎ كارگزاران‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ توصيف‌‏‎ گوهري‌‏‎ ملي‌‏‎ همدلي‌‏‎ و‏‎ وحدت‌‏‎ بيانيه‌‏‎ دراين‌‏‎
در‏‎ جز‏‎ انساني‌‏‎ سترگ‌‏‎ وظايف‌‏‎ و‏‎ سنگين‌‏‎ صحيح‌مسئوليت‌هاي‌‏‎ انجام‌‏‎
.نخواهدشد‏‎ امكانپذير‏‎ آن‌‏‎ سايه‌‏‎
همه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ فضايي‌‏‎ چنين‌‏‎ در‏‎:‎شده‌است‌‏‎ اضافه‌‏‎ بيانيه‌‏‎ دراين‌‏‎
واهتمام‌‏‎ دانش‌‏‎ و‏‎ فضل‌‏‎ واهل‌‏‎ مسئولين‌‏‎ وانديشه‌هاي‌‏‎ افكار‏‎
به‌‏‎ راه‌ها‏‎ آن‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ راه‌هايي‌خواهد‏‎ يافتن‌‏‎ مصروف‌‏‎ ايشان‌ ، ‏‎
گوناگون‌مردم‌ ، ‏‎ ازكارهاي‌‏‎ گره‌‏‎ گشودن‌‏‎ ها ، ‏‎ روش‌‏‎ كارهاو‏‎ اصلاح‌‏‎
نيروي‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ و‏‎ ملت‌‏‎ آحاد‏‎ هابراي‌‏‎ هدف‌‏‎ و‏‎ آرمانها‏‎ تبيين‌‏‎
.مي‌شود‏‎ ختم‌‏‎ حركت‌‏‎ و‏‎ عظيم‌ابتكار‏‎
((اصلاحات‌‏‎)‎)‎ خود‏‎ بيانيه‌‏‎ در‏‎ اميرالمومنين‌‏‎ سال‌‏‎ بزرگداشت‌‏‎ ستاد‏‎
و‏‎ بقاء‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ دانسته‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ وهويت‌‏‎ ذات‌‏‎ در‏‎ را‏‎
نشود‏‎ انجام‌‏‎ نو‏‎ به‌‏‎ نو‏‎ واگر‏‎ است‌‏‎ فريضه‌‏‎ يك‌‏‎ اسلامي‌‏‎ نظام‌‏‎ دوام‌‏‎
.رفت‌‏‎ خواهد‏‎ بيراهه‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎
مناسب‏‎ الگويي‌‏‎ و‏‎ دقيق‌‏‎ تعريفي‌‏‎ ارائه‌‏‎ ضرورت‌‏‎ بر‏‎ بيانيه‌‏‎ اين‌‏‎
مجلس‌‏‎ و‏‎ قضايي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ دولتي‌ ، ‏‎ مسئولان‌‏‎ توسط‏‎ اصلاحات‌‏‎ از‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ تاكيد‏‎
انقلابي‌‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ اصلاحات‌‏‎:‎است‌‏‎ شده‌‏‎ اضافه‌‏‎ بيانيه‌‏‎ دراين‌‏‎
شود‏‎ هدايت‌‏‎ خويشتندار‏‎ و‏‎ متين‌‏‎ مركزي‌قدرتمند ، ‏‎ بدست‌‏‎ بايد‏‎ ما‏‎
و‏‎ آهستگي‌‏‎ كه‌‏‎ غيرمفيد‏‎ شتاب‏‎ هرگونه‌‏‎ از‏‎ صالح‌‏‎ مديريت‌‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎
و‏‎ كند‏‎ مي‌ريزدجلوگيري‌‏‎ رابهم‌‏‎ اصلاحات‌‏‎ جريان‌‏‎ پيوستگي‌‏‎
غرض‌‏‎ يا‏‎ غفلت‌‏‎ جاه‌طلبي‌ ، ‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ باعوامل‌تندرو‏‎
مختل‌‏‎ را‏‎ اصلاحات‌‏‎ ومتين‌‏‎ صحيح‌‏‎ حركت‌‏‎ دشمن‌ ، ‏‎ كام‌‏‎ به‌‏‎ مي‌خواهند‏‎
ترسيم‌‏‎ خطوط‏‎ ندهد‏‎ اجازه‌‏‎ و‏‎ نمايد‏‎ جدي‌‏‎ مقابله‌‏‎ كنند‏‎
اسلامي‌‏‎ جامعه‌‏‎ اصلاحات‌‏‎ چارچوب‏‎ با‏‎ دشمنان‌‏‎ و‏‎ شده‌خارجي‌ها‏‎
.بياميزد‏‎
جمهوري‌‏‎ قانون‌اساسي‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ ضرورت‌‏‎ بر‏‎ بيانيه‌‏‎ دراين‌‏‎
و‏‎ وانقلابي‌‏‎ ديني‌‏‎ ملي‌ ، ‏‎ بزرگ‌‏‎ عنوان‌ميثاق‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎
با‏‎ مبارزه‌‏‎ كشورو‏‎ ملي‌‏‎ يكپارچگي‌‏‎ حفظ‏‎ و‏‎ اصلاحات‌ ، ‏‎ چارچوب‏‎
.شده‌است‌‏‎ تاكيد‏‎ قوميت‌ها‏‎ تحريك‌‏‎ عوامل‌‏‎
متين‌‏‎ جريان‌‏‎ شده‌‏‎ خواسته‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ از‏‎ همچنين‌‏‎ بيانيه‌‏‎ دراين‌‏‎
.دهند‏‎ ياري‌‏‎ اصلاحات‌را‏‎ منطقي‌‏‎ و‏‎

انتخابات‌‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎ كوشند‏‎ بحران‌سازان‌مي‌‏‎
كنند‏‎ مخدوش‌‏‎ را‏‎ خاتمي‌‏‎ چهره‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎


شوراي‌‏‎ و‏‎ اجتماعي‌‏‎ امور‏‎ معاون‌‏‎ :‎همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ -‎ همدان‌‏‎
عملكرد‏‎ هستند‏‎ تلاش‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ افرادي‌‏‎:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎
به‌‏‎ بنامند‏‎ ملي‌‏‎ فاجعه‌‏‎ يك‌‏‎ را‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ دولت‌‏‎ ساله‌‏‎ سه‌‏‎
.هستند‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ تشنج‌‏‎ ايجاد‏‎ و‏‎ بحران‌سازي‌‏‎ دنبال‌‏‎
و‏‎ اجتماعي‌‏‎ امور‏‎ كل‌‏‎ مديران‌‏‎ گردهمايي‌‏‎ در‏‎ مبلغ‌‏‎ سيدمرتضي‌‏‎
در‏‎ روز‏‎ دو‏‎ مدت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ كشور‏‎ سراسر‏‎ استانداري‌هاي‌‏‎ انتخابات‌‏‎
بزرگي‌‏‎ پديده‌‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ پديده‌‏‎:گفت‌‏‎ بود‏‎ خواهد‏‎ برپا‏‎ همدان‌‏‎
و‏‎ جهاني‌‏‎ عرصه‌هاي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ مجدد‏‎ شدن‌‏‎ مطرح‌‏‎ باعث‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
داخلي‌‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بود‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ اتهام‌‏‎ هرگونه‌‏‎ رفع‌‏‎
اما‏‎.‎داشت‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ نشاط‏‎ و‏‎ اميد‏‎ سربلندي‌ ، ‏‎ عزت‌ ، ‏‎ نيز‏‎
خاتمي‌‏‎ دولت‌‏‎ دستاوردهاي‌‏‎ بي‌انصافي‌‏‎ و‏‎ جسارت‌‏‎ كمال‌‏‎ با‏‎ برخي‌‏‎
.مي‌دانند‏‎ ملي‌‏‎ فاجعه‌‏‎ را‏‎
در‏‎ خاتمي‌‏‎ چهره‌‏‎ كردن‌‏‎ مخدوش‌‏‎ در‏‎ سعي‌‏‎ بحران‌سازان‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ دارند ، ‏‎ بعدي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ انتخابات‌‏‎ آستانه‌‏‎
انساني‌ ، ‏‎ سرمايه‌هاي‌‏‎ تخريب‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ نمي‌دانند‏‎
.هستند‏‎ مذهبي‌‏‎ و‏‎ اعتقادي‌‏‎ مالي‌ ، ‏‎
شده‌‏‎ مردم‌‏‎ معيشت‌‏‎ دلسوز‏‎ بسيار‏‎ اخيرا‏‎ افراد‏‎ برخي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ مبلغ‌‏‎
سال‌‏‎ بيست‌‏‎ در‏‎ آيا‏‎مي‌كنند‏‎ برجسته‌‏‎ را‏‎ كمبودها‏‎ و‏‎ مشكلات‌‏‎ و‏‎
تبليغ‌‏‎ اينگونه‌‏‎ امروز‏‎ كه‌‏‎ نداشته‌اند‏‎ مشكلي‌‏‎ هيچ‌‏‎ مردم‌‏‎ گذشته‌‏‎
كه‌‏‎ هم‌‏‎ خود‏‎ بقاي‌‏‎ به‌خاطر‏‎ بدانند‏‎ بايد‏‎ افراد‏‎ اين‌‏‎ مي‌شود؟‏‎
داشته‌‏‎ توجه‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ نظر‏‎ تجديد‏‎ روش‌هايشان‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎ باشد‏‎
كه‌‏‎ را‏‎ عظيمي‌‏‎ عمومي‌‏‎ اعتماد‏‎ و‏‎ خودآگاهند‏‎ مردم‌‏‎ كه‌‏‎ باشند‏‎
به‌‏‎ شده‌‏‎ ايجاد‏‎ كشور‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ دولت‌‏‎ سايه‌‏‎ در‏‎ هم‌اكنون‌‏‎
.نمي‌دهند‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ راحتي‌ها‏‎ اين‌‏‎
مي‌تواند‏‎ حكم‌‏‎ اين‌‏‎ آيا‏‎:گفت‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ كوي‌‏‎ حكم‌‏‎ درخصوص‌‏‎ مبلغ‌‏‎
اعتماد‏‎ شدن‌‏‎ مخدوش‌‏‎ باعث‌‏‎ يا‏‎ كند‏‎ جلب‏‎ را‏‎ اعتمادعمومي‌‏‎
عاملان‌‏‎ درحالي‌كه‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ قضايي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ به‌‏‎ عمومي‌‏‎
و‏‎ شدند‏‎ زنداني‌‏‎ و‏‎ محكوم‌‏‎ كوتاهي‌‏‎ مدت‌‏‎ در‏‎ خياباني‌‏‎ آشوبهاي‌‏‎
متاسفانه‌‏‎ اما‏‎ گرفت‌ ، ‏‎ انجام‌‏‎ قاطع‌‏‎ و‏‎ به‌موقع‌‏‎ اقدام‌‏‎ اين‌‏‎
يك‌سال‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ كوي‌‏‎ به‌‏‎ حمله‌‏‎ فاجعه‌‏‎ عاملان‌‏‎ محاكمه‌‏‎
به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎.مي‌گيرد‏‎ انجام‌‏‎ نتيجه‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎
اگر‏‎:‎گفت‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ براي‌‏‎ اصلاحات‌‏‎ عظيم‌‏‎ دستاوردهاي‌‏‎
كمال‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ دانشجوياني‌‏‎ تربيت‌‏‎ فقط‏‎ اصلاحات‌‏‎ دستاورد‏‎
لبخندبه‌‏‎ و‏‎ گل‌‏‎ با‏‎ متانت‌‏‎ و‏‎ آرامش‌‏‎ و‏‎ فرهيختگي‌‏‎ و‏‎ هوشياري‌‏‎
.مي‌كند‏‎ كفايت‌‏‎ مي‌روند ، ‏‎ كوي‌‏‎ واقعي‌‏‎ سالگرد‏‎ استقبال‌‏‎
كه‌‏‎ كساني‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ خود‏‎ سخنان‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ مبلغ‌‏‎
شرك‌‏‎ و‏‎ كفر‏‎ مثابه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ دين‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ قرائت‌‏‎ هرگونه‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ زنان‌‏‎ كه‌‏‎ دين‌‏‎ از‏‎ امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ قرائت‌‏‎ آيا‏‎:‎گفت‌‏‎ مي‌دانند‏‎
مي‌كرد‏‎ دعوت‌‏‎ استبداد‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ كشانيد‏‎ صحنه‌‏‎
دين‌داري‌‏‎ و‏‎ روحانيت‌‏‎ شان‌‏‎ خلاف‌‏‎ را‏‎ امور‏‎ اين‌‏‎ برخي‌‏‎ درحالي‌كه‌‏‎
بدهند؟‏‎ مي‌توانند‏‎ جوابي‌‏‎ چه‌‏‎ مي‌دانستند ، ‏‎
چه‌‏‎ هر‏‎ قضايي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ اينكه‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ اميدواري‌‏‎ اظهار‏‎ ضمن‌‏‎ وي‌‏‎
كند‏‎ معرفي‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ دانشگاه‌‏‎ كوي‌‏‎ اصلي‌‏‎ عاملان‌‏‎ زودتر‏‎
را‏‎ اجتماعي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ موفق‌‏‎ حكومت‌‏‎ هنر‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎
چالش‌هاي‌‏‎ ايجاد‏‎ از‏‎ و‏‎ نمايد‏‎ فصل‌‏‎ و‏‎ حل‌‏‎ خود‏‎ مكان‌‏‎ و‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎
.كند‏‎ جلوگيري‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎

اردوي‌‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ نماينده‌‏‎ پيام‌‏‎ با‏‎
شد‏‎ آغاز‏‎ كشور‏‎ دانشجويان‌‏‎ سياسي‌‏‎ آموزش‌‏‎


سياسي‌‏‎ آموزش‌‏‎ سراسري‌‏‎ اردوي‌‏‎ دومين‌‏‎ :‎همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ -اردبيل‌‏‎
پيام‌‏‎ قرائت‌‏‎ با‏‎ (‎ع‌‏‎) علي‌‏‎ امام‌‏‎ اردوي‌‏‎ نام‌‏‎ با‏‎ كشور‏‎ دانشجويان‌‏‎
بيش‌‏‎ شركت‌‏‎ با‏‎ كشور‏‎ دانشگاههاي‌‏‎ در‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ نماينده‌‏‎
محقق‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ سراسر‏‎ از‏‎ دانشجويان‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ از 600‏‎
.كرد‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ آغاز‏‎ اردبيل‌‏‎ شهر‏‎ اردبيلي‌‏‎
شامل‌‏‎ سياسي‌‏‎ مختلف‌‏‎ مباحث‌‏‎ آموزش‌‏‎ اردو ، ‏‎ اين‌‏‎ مسئولين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
حكومت‌‏‎ اسلام‌ ، ‏‎ سياسي‌‏‎ انديشه‌هاي‌‏‎ داخلي‌ ، ‏‎ سياسي‌‏‎ مسائل‌‏‎
سياسي‌‏‎ علوم‌‏‎ اساتيد‏‎ از‏‎ بهره‌گيري‌‏‎ با‏‎ دانشجويان‌‏‎ اسلامي‌به‌‏‎
مختلف‌‏‎ تشكل‌هاي‌‏‎ بين‌‏‎ سياسي‌‏‎ مناظره‌هاي‌‏‎ برپايي‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎
.برشمرد‏‎ اردو‏‎ اين‌‏‎ اساسي‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ دانشجويي‌‏‎
كتاب ، ‏‎ نمايشگاه‌هاي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ نمايشگاه‌‏‎ چندين‌‏‎ برپايي‌‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ عكس‌‏‎ تصوير ، ‏‎ روايت‌‏‎ به‌‏‎ تحميلي‌‏‎ جنگ‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ انقلاب‏‎ اسناد‏‎
برنامه‌هاي‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ را‏‎ سياسي‌‏‎ رجال‌‏‎ و‏‎(‎ ره‌‏‎)‎ خميني‌‏‎ امام‌‏‎ آثار‏‎
.برشمرد‏‎ روزه‌‏‎ ده‌‏‎ اردوي‌‏‎ اين‌‏‎ جنبي‌‏‎

راي‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ نبايد‏‎ :قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ سخنگوي‌‏‎
شود‏‎ اهانت‌‏‎ قضايي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ به‌‏‎ قاضي‌‏‎ يك‌‏‎


حادثه‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ داده‌‏‎ راي‌‏‎ از‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ دفاع‌‏‎ :سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
دادگاه‌‏‎ راي‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ دانشگاه‌ ، ‏‎ كوي‌‏‎
;شود‏‎ رسيدگي‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ قانوني‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ بايد‏‎ باشد ، ‏‎ هم‌‏‎ اشتباه‌‏‎
رئيس‌‏‎ و‏‎ قضايي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ كليت‌‏‎ به‌‏‎ قاضي‌ ، ‏‎ يك‌‏‎ راي‌‏‎ به‌خاطر‏‎ نبايد‏‎
.شود‏‎ اهانت‌‏‎ آن‌‏‎
اين‌‏‎ بيان‌‏‎ ضمن‌‏‎ قضائيه‌ ، ‏‎ قوه‌‏‎ سخنگوي‌‏‎ صادقي‌ ، ‏‎ ميرمحمد‏‎ دكتر‏‎
اگر‏‎ حتي‌‏‎- قاضي‌‏‎ حرمت‌‏‎:‎افزود‏‎ ايسنا‏‎ با‏‎ گفت‌وگو‏‎ در‏‎ مطلب ، ‏‎
از‏‎ هم‌‏‎ قضائيه‌ ، ‏‎ قوه‌‏‎ كه‌‏‎ شود‏‎ حفظ‏‎ بايد‏‎ -‎بدهد‏‎ هم‌‏‎ اشتباه‌‏‎ راي‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ حمايت‌‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎
اين‌‏‎ قضايي‌‏‎ توسعه‌‏‎ معناي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ قضايي‌‏‎ توسعه‌‏‎ درباره‌‏‎ سپس‌‏‎ وي‌‏‎
قضائيه‌ ، ‏‎ قوه‌‏‎.شويم‌‏‎ نزديك‌‏‎ مطلوب‏‎ وضع‌‏‎ به‌‏‎ بيشتر‏‎ هرچه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
از‏‎ بعد‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ ;دارد‏‎ فراواني‌‏‎ مشكلات‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ دستگاهي‌‏‎
.است‌‏‎ نپرداخته‌‏‎ نهاد‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ حكومت‌‏‎ انقلاب ، ‏‎
را‏‎ خاص‌‏‎ شخصي‌‏‎ مديريت‌‏‎ به‌‏‎ قوه‌‏‎ اين‌‏‎ مشكلات‌‏‎ ساختن‌‏‎ معطوف‌‏‎ وي‌‏‎
انقلاب ، ‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ هدفهاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎:‎افزود‏‎ و‏‎ خواند‏‎ نادرست‌‏‎
مردم‌ ، ‏‎ ;است‌‏‎ بوده‌‏‎ عدالت‌پرور‏‎ قضايي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ يك‌‏‎ وجود‏‎ بحث‌‏‎
اين‌‏‎ ظرف‌‏‎ اما‏‎ مي‌خواستند ، ‏‎ بي‌طرف‌‏‎ و‏‎ سالم‌‏‎ قضائيه‌اي‌‏‎ قوه‌‏‎
تشكيلات‌ ، ‏‎ حيث‌‏‎ از‏‎ فراواني‌‏‎ كمبودهاي‌‏‎ با‏‎ نهاد ، ‏‎ اين‌‏‎ سالها ، ‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ روبه‌رو‏‎ قوانين‌‏‎ و‏‎ مالي‌‏‎ مسايل‌‏‎
در‏‎ همواره‌‏‎ مجريه‌ ، ‏‎ و‏‎ مقننه‌‏‎ قواي‌‏‎:‎افزود‏‎ دانشگاه‌‏‎ استاد‏‎ اين‌‏‎
را‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ ;بوده‌اند‏‎ متن‌‏‎ در‏‎ بودجه‌ ، ‏‎ مساله‌‏‎
:افزود‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ آموزش‌‏‎ معاون‌‏‎.‎داده‌اند‏‎ قرار‏‎ حاشيه‌‏‎ در‏‎
سياسي‌ ، ‏‎ تمايلات‌‏‎ براساس‌‏‎ نبايد‏‎ را‏‎ قضائي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ امروز‏‎ وضعيت‌‏‎
كار ، ‏‎ اين‌‏‎ ;داد‏‎ نسبت‌‏‎ خاص‌‏‎ شخص‌‏‎ مديريت‌‏‎ به‌‏‎ كامل‌ ، ‏‎ به‌طور‏‎
توجه‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ ضمن‌‏‎ ميرمحمدصادقي‌‏‎.‎است‌‏‎ انصاف‌‏‎ برخلاف‌‏‎
خواستهاي‌‏‎ و‏‎ عمومي‌‏‎ افكار‏‎ مساله‌‏‎ به‌‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ مسئولان‌‏‎
همين‌‏‎ در‏‎ قضائيه‌ ، ‏‎ قوه‌‏‎ اصلاحات‌‏‎:گفت‌‏‎ مردم‌‏‎
.گرفت‌‏‎ خواهد‏‎ انجام‌‏‎ راستا‏‎
قوه‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ اصلاحات‌‏‎ درباره‌‏‎ سپس‌‏‎ قضائيه‌ ، ‏‎ قوه‌‏‎ سخنگوي‌‏‎
خصومت‌‏‎ غرب‏‎ با‏‎ ما‏‎:گفت‌‏‎ غربي‌ ، ‏‎ بااصلاحات‌‏‎ آن‌‏‎ تفاوت‌‏‎ و‏‎ قضائيه‌‏‎
را‏‎ نظام‌‏‎ دو‏‎ بين‌‏‎ تفاوتهاي‌‏‎ نمي‌خواهيم‌‏‎ و‏‎ نداريم‌‏‎ دشمني‌‏‎ و‏‎
.دارد‏‎ مثبتي‌‏‎ نكات‌‏‎ نيز‏‎ غرب‏‎ دنياي‌‏‎ زيرا‏‎ كنيم‌ ، ‏‎ پررنگ‌تر‏‎
اسلامي‌‏‎ به‌اصول‌‏‎ اصلاحات‌‏‎ در‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ پايبندي‌‏‎ به‌‏‎ سپس‌‏‎ وي‌‏‎
دارند‏‎ علاقه‌‏‎ نظام‌‏‎ و‏‎ اسلام‌‏‎ حفظ‏‎ به‌‏‎ مردم‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎ توجه‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ مسئولي‌‏‎ هر‏‎ و‏‎
شيعه‌ ، ‏‎ فقه‌‏‎ در‏‎ اجتهاد‏‎ پويايي‌‏‎ اصل‌‏‎ خوشبختانه‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
.مي‌دهد‏‎ را‏‎ تحولات‌‏‎ با‏‎ جامعه‌‏‎ هماهنگي‌‏‎ امكان‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ پذيرفته‌‏‎
از‏‎ مدعي‌العموم‌‏‎ شكايت‌‏‎ امكان‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ صادقي‌ ، ‏‎ ميرمحمد‏‎ دكتر‏‎
لحاظ‏‎ به‌‏‎:گفت‌‏‎ تجمعات‌‏‎ به‌‏‎ حمله‌كنندگان‌‏‎ و‏‎ فشار‏‎ گروههاي‌‏‎
انجام‌‏‎ باشد ، ‏‎ داشته‌‏‎ هم‌‏‎ عمومي‌‏‎ جنبه‌‏‎ جرايم‌‏‎ اين‌‏‎ اگر‏‎ حتي‌‏‎ عملي‌‏‎
و‏‎ متضرر‏‎ فرد‏‎ اقدام‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ آن‌ ، ‏‎ مورد‏‎ در‏‎ تحقيقات‌‏‎
از‏‎ را‏‎ قضايي‌‏‎ مسئولان‌‏‎ بايد‏‎ آنها‏‎ و‏‎ دارد‏‎ جرم‌‏‎ از‏‎ زيان‌ديده‌‏‎
.كنند‏‎ مطلع‌‏‎ ارتكابي‌‏‎ جرم‌‏‎
دفاع‌‏‎ قابل‌‏‎ وجه‌‏‎ به‌هيچ‌‏‎ تجمعات‌ ، ‏‎ به‌‏‎ حمله‌‏‎ عمل‌‏‎:‎كرد‏‎ تاكيد‏‎ وي‌‏‎
.مي‌شود‏‎ حاكميت‌‏‎ تضعيف‌‏‎ باعث‌‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎
فعالان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ شده‌‏‎ مطرح‌‏‎ موضوع‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ صادقي‌‏‎ ميرمحمد‏‎
شده‌‏‎ نوشته‌‏‎ مطلب‏‎ با‏‎ قضايي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ برخورد‏‎ خواستار‏‎ كه‌‏‎ سياسي‌‏‎
در‏‎ رسيدگي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ بود ، ‏‎ شده‌‏‎ وي‌‏‎ عليه‌‏‎ روزنامه‌ها‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ در‏‎
مدعي‌العموم‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ نياز‏‎ خصوصي‌‏‎ شكايت‌‏‎ به‌‏‎ موارد ، ‏‎ گونه‌‏‎ اين‌‏‎
.شود‏‎ عمل‌‏‎ وارد‏‎ افراد‏‎ حقوق‌‏‎ تضييع‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ نمي‌تواند‏‎
دادگاه‌‏‎ راي‌‏‎ استناد‏‎ پيرامون‌‏‎ درادامه‌ ، ‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ سخنگوي‌‏‎
مورد‏‎ در‏‎ نظري‌ ، ‏‎ فرهاد‏‎ بودن‌‏‎ رزمنده‌‏‎ و‏‎ جانباز‏‎ به‌‏‎ كوي‌ ، ‏‎ حادثه‌‏‎
تبرئه‌‏‎ يا‏‎ محكوميت‌‏‎ موجب‏‎ هرگز‏‎ متهمان‌‏‎ سوابق‌‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎ برائت‌‏‎
و‏‎ شود‏‎ مجازات‌‏‎ در‏‎ تخفيف‌‏‎ موجب‏‎ مي‌تواند‏‎ تنها‏‎ و‏‎ نمي‌شود‏‎
آنان‌‏‎ سابقه‌‏‎ از‏‎ متهمان‌ ، ‏‎ دانستن‌‏‎ بي‌گناه‌‏‎ براي‌‏‎ نمي‌توان‌‏‎
.كرد‏‎ استفاده‌‏‎
مفاد‏‎ از‏‎ نشريات‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ يافتن‌‏‎ اطلاع‌‏‎ به‌‏‎ همچنين‌‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎ انتشار‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ دادگاهها ، ‏‎ آراي‌‏‎ يا‏‎ احضارها‏‎
مي‌تواند‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ صحيح‌‏‎ مقررات‌ ، ‏‎ لحاظ‏‎ از‏‎ عمل‌‏‎ اين‌‏‎:گفت‌‏‎
.بيابد‏‎ مجرمانه‌‏‎ عنوان‌‏‎
مطالب‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ دانشگاه‌ ، ‏‎ علمي‌‏‎ هيات‌‏‎ عضو‏‎
مورد‏‎ در‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ دادگستري‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ شده‌‏‎ منتشر‏‎
با‏‎ بازجوييها‏‎ شرح‌‏‎ انتشار‏‎ و‏‎ نوارسازان‌‏‎ به‌‏‎ موسوم‌‏‎ پرونده‌‏‎
دستگاه‌‏‎ بر‏‎ آنقدر‏‎ مطبوعات‌‏‎ فشار‏‎ گاهي‌‏‎:گفت‌‏‎ افراد ، ‏‎ نام‌‏‎ ذكر‏‎
;كند‏‎ سكوت‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ دستگاه‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ زياد‏‎ قضايي‌‏‎
دادگستري‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ اما‏‎.‎مي‌شود‏‎ اطلاع‌رساني‌‏‎ به‌‏‎ مجبور‏‎
ذكر‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ بلكه‌‏‎ كند ، ‏‎ منتشر‏‎ را‏‎ مطالب‏‎ جزييات‌‏‎ نبايد‏‎
افراد‏‎ آبروي‌‏‎ ريختن‌‏‎ موجب‏‎ عمل‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ زيرا‏‎ ;كند‏‎ بسنده‌‏‎ كليات‌‏‎
.مي‌زند‏‎ لطمه‌‏‎ نيز‏‎ پرونده‌‏‎ روند‏‎ به‌‏‎ گاهي‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎
در‏‎:‎گفت‌‏‎ سياسي‌‏‎ جرم‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎ صادقي‌‏‎ ميرمحمد‏‎ دكتر‏‎
اين‌‏‎ لايحه‌‏‎ و‏‎ هستيم‌‏‎ مجلس‌‏‎ تصميم‌‏‎ منتظر‏‎ ما‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ جرم‌‏‎ مورد‏‎
شده‌‏‎ ارائه‌‏‎ مجلس‌‏‎ به‌‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ قبلي‌‏‎ مديريت‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ جرايم‌‏‎
.است‌‏‎

روحانيون‌‏‎ مجمع‌‏‎ مركزي‌‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎
بايد‏‎ اول‌‏‎ وهله‌‏‎ در‏‎ قضا‏‎ دستگاه‌‏‎ حرمت‌‏‎ :مبارز‏‎
شود‏‎ حفظ‏‎ قضات‌‏‎ توسط‏‎


مركزي‌‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎ بيات‌‏‎ اسدالله‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
قضايي‌‏‎ قضاوت‌هاي‌‏‎ و‏‎ احكام‌‏‎ برخي‌‏‎ صدور‏‎ مبارز‏‎ روحانيون‌‏‎ مجمع‌‏‎
دستگاه‌‏‎ حريم‌‏‎: كرد‏‎ تاكيد‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ عمومي‌‏‎ افكار‏‎ مخالف‌‏‎ را‏‎
شوراي‌‏‎ عضو‏‎شود‏‎ حفظ‏‎ قضات‌‏‎ توسط‏‎ بايد‏‎ اول‌‏‎ وهله‌‏‎ در‏‎ قضا‏‎
ضمن‌‏‎ ايسنا‏‎ با‏‎ گفت‌وگو‏‎ در‏‎ مبارز‏‎ روحانيون‌‏‎ مجمع‌‏‎ مركزي‌‏‎
قضاوت‌ها ، ‏‎ و‏‎ احكام‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ گاهي‌‏‎:‎افزود‏‎ فوق‌‏‎ نظر‏‎ اظهار‏‎
در‏‎ مردم‌‏‎ مثلا‏‎ مي‌شود ، ‏‎ انجام‌‏‎ عمومي‌‏‎ افكار‏‎ برخلاف‌‏‎ درست‌‏‎
روبه‌رو‏‎ پرسش‌ها‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ دانشگاه‌‏‎ كوي‌‏‎ حوادث‌‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ آيا‏‎ نه‌؟‏‎ يا‏‎ بود‏‎ فاجعه‌‏‎ حادثه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ آيا‏‎ كه‌‏‎ مي‌شوند‏‎
قضيه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ آيا‏‎ نه‌؟‏‎ يا‏‎ شد‏‎ شكسته‌‏‎ دانش‌‏‎ و‏‎ علم‌‏‎ حرمت‌‏‎ جريان‌ ، ‏‎
آيا‏‎ و‏‎ نه‌؟‏‎ يا‏‎ شده‌‏‎ حرمت‌‏‎ هتك‌‏‎ نظام‌‏‎ به‌‏‎ وفادار‏‎ افراد‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎
بود؟‏‎ نشده‌‏‎ جريحه‌دار‏‎ حادثه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ رهبري‌‏‎ مقام‌‏‎ قلب‏‎
به‌‏‎ قضات‌‏‎ و‏‎ قضايي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ اگر‏‎:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ ادامه‌ ، ‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
پرسش‌ها‏‎ اين‌‏‎ بروز‏‎ زمينه‌‏‎ خودشان‌‏‎ نكنند ، ‏‎ توجه‌‏‎ مسائل‌‏‎ اين‌‏‎
.است‌‏‎ خطرناك‌‏‎ قضايي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ براي‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌آورند‏‎ فراهم‌‏‎ را‏‎
حدود‏‎ سلسله‌‏‎ يك‌‏‎ قضايي‌ ، ‏‎ نظام‌‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎ همچنين‌‏‎ بيات‌ ، ‏‎ اسدالله‌‏‎
هم‌‏‎ احكام‌‏‎ سلسله‌‏‎ يك‌‏‎ اما‏‎ ;نيست‌‏‎ قاضي‌‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎
قاضي‌ ، ‏‎ فهم‌‏‎ و‏‎ تشخيص‌‏‎ آنها ، ‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ تعزيرات‌‏‎ بنام‌‏‎
و‏‎ مصالح‌‏‎ بايد‏‎ قاضي‌‏‎ تعزيرات‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ است‌ ، ‏‎ تاثيرگذار‏‎ بسيار‏‎
واقعيت‌‏‎:‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎ وي‌‏‎.‎دهد‏‎ قرار‏‎ توجه‌‏‎ مورد‏‎ را‏‎ عمومي‌‏‎ افكار‏‎
دانشجويان‌ ، ‏‎ حريم‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ كوي‌‏‎ حادثه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎
فاجعه‌‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ رهبري‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ شكسته‌‏‎ علم‌‏‎ و‏‎ اساتيد‏‎
سياسي‌ ، ‏‎ بد‏‎ تبعات‌‏‎ حادثه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ اين‌كه‌‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ كردند‏‎ ياد‏‎
.است‌‏‎ داشته‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ فرهنگي‌‏‎ اخلاقي‌ ، ‏‎ اجتماعي‌ ، ‏‎
و‏‎ قضايا‏‎ مجموعه‌اين‌‏‎ به‌‏‎ مي‌بايست‌‏‎ قاضي‌‏‎ شرايطي‌ ، ‏‎ چنين‌‏‎ در‏‎
حق‌‏‎ از‏‎ عمومي‌‏‎ مصالح‌‏‎ به‌‏‎ عنايت‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ توجه‌‏‎ آن‌‏‎ تبعات‌‏‎
.مي‌كرد‏‎ استفاده‌‏‎ (‎(‎تعزير‏‎)) عنوان‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ قانوني‌‏‎
كه‌‏‎ مشكلي‌‏‎:‎كرد‏‎ تصريح‌‏‎ خود ، ‏‎ سخنان‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ وي‌ ، ‏‎
اين‌‏‎ ما‏‎ مشكل‌‏‎.است‌‏‎ عدالت‌‏‎ فقدان‌‏‎ دارد ، ‏‎ وجود‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ اكنون‌‏‎
درستي‌‏‎ اجراي‌‏‎ نه‌‏‎ داريم‌ ، ‏‎ عدالت‌‏‎ از‏‎ درستي‌‏‎ تحليل‌‏‎ نه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
اگر‏‎ و‏‎ نداريم‌‏‎ عدالت‌‏‎ به‌‏‎ متكي‌‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ ما‏‎.‎آن‌‏‎ از‏‎
روحانيون‌‏‎ مجمع‌‏‎ عضو‏‎.‎نمي‌شود‏‎ اجرا‏‎ درست‌‏‎ باشد‏‎ هم‌‏‎ برنامه‌اي‌‏‎
قوه‌قضائيه‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ آن‌جايي‌‏‎ از‏‎:شد‏‎ يادآور‏‎ ادامه‌ ، ‏‎ در‏‎ مبارز ، ‏‎
دارد ، ‏‎ برعهده‌‏‎ را‏‎ حكميت‌‏‎ نقش‌‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ ديگر‏‎ قواي‌‏‎ بين‌‏‎
.باشد‏‎ خاص‌‏‎ گرايشهاي‌‏‎ مظهر‏‎ نمي‌تواند‏‎
انجام‌‏‎ عملكردهاي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌رسد‏‎ به‌نظر‏‎:كرد‏‎ اضافه‌‏‎ وي‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ ايجاد‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ شائبه‌‏‎ اين‌‏‎ شده‌ ، ‏‎
نبوده‌‏‎ بي‌تاثير‏‎ احكام‌ ، ‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ در‏‎ سياسي‌‏‎ جهت‌گيري‌هاي‌‏‎
.است‌‏‎
تلاش‌‏‎ با‏‎:كرد‏‎ اميدواري‌‏‎ ابراز‏‎ پايان‌ ، ‏‎ در‏‎ بيات‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
شاهرودي‌ ، ‏‎ هاشمي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ قوه‌قضائيه‌ ، ‏‎ رئيس‌‏‎ جديت‌‏‎ و‏‎
.شوند‏‎ برطرف‌‏‎ زودتر‏‎ هرچه‌‏‎ قوه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ موجود‏‎ مشكلات‌‏‎

به‌‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ در‏‎ قضائي‌‏‎ امور‏‎ تمركز‏‎
رسيد‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ تصويب‏‎


اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ نظام‌‏‎ كلي‌‏‎ سياست‌هاي‌‏‎ بررسي‌‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ ديروز‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ قضائي‌‏‎ امنيت‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎
.يافت‌‏‎ ادامه‌‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎
جلسه‌‏‎ در‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
ماهيت‌‏‎ كه‌‏‎ اموري‌‏‎ و‏‎ مسائل‌‏‎ كليه‌‏‎ تمركز‏‎ موضوع‌‏‎ مجمع‌‏‎ اين‌‏‎ ديروز‏‎
امور‏‎ قضائي‌‏‎ ماهيت‌‏‎ تعريف‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ در‏‎ دارند‏‎ قضائي‌‏‎
.شد‏‎ تصويب‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ مقررات‌‏‎ و‏‎ قوانين‌‏‎ بررسي‌‏‎ و‏‎
جلسه‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ دبيرمجمع‌‏‎ رضائي‌‏‎ محسن‌‏‎
كه‌‏‎ تعزيرات‌‏‎ قانون‌‏‎ مانند‏‎ مسائلي‌‏‎ درباره‌‏‎:‎گفت‌‏‎ مجمع‌‏‎ ديروز‏‎
از‏‎ زمان‌‏‎ آن‌‏‎ خاص‌‏‎ شرايط‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ (‎ره‌‏‎)‎ امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ گيرد‏‎ قرار‏‎ دولت‌‏‎ نظر‏‎ زير‏‎ بود‏‎ لازم‌‏‎ اقتصادي‌ ، ‏‎ نظر‏‎
پيشنهاد‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ خدمت‌‏‎ ما‏‎ شد ، ‏‎ مقرر‏‎ و‏‎ بحث‌‏‎ جلسه‌‏‎
مجمع‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ براي‌‏‎ تعزيرات‌‏‎ قانون‌‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ يك‌‏‎ كنيم‌‏‎
بايد‏‎ بخش‌هايي‌‏‎ شودچه‌‏‎ مشخص‌‏‎ تا‏‎ برگردد‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎
دولت‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ بخش‌هايي‌‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ محول‌‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ به‌‏‎
.باشد‏‎
قضائي‌‏‎ ماهيت‌‏‎ بايد‏‎ شد ، ‏‎ تصويب‏‎ كه‌‏‎ تبصره‌اي‌‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ رضائي‌‏‎
داشته‌‏‎ وجود‏‎ حال‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ كه‌‏‎ قوانيني‌‏‎ و‏‎ مقررات‌‏‎ كليه‌‏‎ و‏‎ تعريف‌‏‎
از‏‎ زيادي‌‏‎ بخش‌‏‎ امر ، ‏‎ اين‌‏‎ تحقق‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ شود‏‎ بازنگري‌‏‎ است‌‏‎
.مي‌شود‏‎ اصلاح‌‏‎ كشور‏‎ قضائي‌‏‎ امور‏‎

مجلس‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ كميسيون‌‏‎ تخصصي‌‏‎ كميته‌هاي‌‏‎
شد‏‎ تشكيل‌‏‎


آغاز‏‎ مجلس‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ كميسيون‌‏‎ تخصصي‌‏‎ كميته‌‏‎ پنج‌‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
.كرد‏‎ كار‏‎ به‌‏‎
فرهنگي‌‏‎ كميسيون‌‏‎ مخبر‏‎ و‏‎ تبريز‏‎ نماينده‌‏‎ شعردوست‌‏‎ علي‌اصغر‏‎
:گفت‌‏‎ ما‏‎ خبرنگار‏‎ به‌‏‎ تخصصي‌‏‎ كميته‌هاي‌‏‎ تشكيل‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ مجلس‌‏‎
امور‏‎ هنر ، ‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ امور‏‎ تبليغات‌ ، ‏‎ و‏‎ رسانه‌‏‎ امور‏‎ كميته‌‏‎
و‏‎ فرهنگي‌‏‎ ميراث‌‏‎ و‏‎ جهانگردي‌‏‎ امور‏‎ بدني‌ ، ‏‎ تربيت‌‏‎ و‏‎ جوانان‌‏‎
مجلس‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ كميسيون‌‏‎ كميته‌‏‎ پنج‌‏‎ خانواده‌‏‎ و‏‎ زنان‌‏‎ امور‏‎
:گفت‌‏‎ كميته‌ها‏‎ اين‌‏‎ فعاليت‌‏‎ تشريح‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎.هستند‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎
و‏‎ قوانين‌‏‎ به‌‏‎ هنر‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ و‏‎ تبليغات‌‏‎ و‏‎ رسانه‌‏‎ امور‏‎ كميته‌‏‎
ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزارت‌‏‎ صداوسيما ، ‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ عمومي‌‏‎ مقررات‌‏‎
سازمان‌‏‎ قبيل‌‏‎ از‏‎ تبليغاتي‌‏‎ دستگاههاي‌‏‎ و‏‎ مطبوعات‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎
.مي‌كند‏‎ رسيدگي‌‏‎ اسلامي‌‏‎ تبليغات‌‏‎ دفتر‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ تبليغات‌‏‎
رسيدگي‌‏‎ را‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ و‏‎ جوانان‌‏‎ امور‏‎ كميته‌‏‎ وظايف‌‏‎ شعردوست‌‏‎
سازمان‌‏‎ و‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ عملكرد‏‎ و‏‎ مقررات‌‏‎ قوانين‌ ، ‏‎ به‌‏‎
نيز‏‎ خانواده‌‏‎ و‏‎ زنان‌‏‎ امور‏‎ كميته‌‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ عنوان‌‏‎ جوانان‌‏‎
امور‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ مقررات‌‏‎ و‏‎ قوانين‌‏‎ و‏‎ برنامه‌ها‏‎ سياست‌ها ، ‏‎ به‌‏‎
اجرايي‌‏‎ دستگاههاي‌‏‎ عملكرد‏‎ و‏‎ برنامه‌ها‏‎ و‏‎ خانواده‌‏‎ و‏‎ زنان‌‏‎
.مي‌كند‏‎ رسيدگي‌‏‎ ذيربط‏‎

دستگاه‌‏‎ جهت‌گيري‌‏‎ :مجلس‌‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ عضو‏‎
تبرئه‌‏‎ و‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ جبهه‌‏‎ محكوميت‌‏‎ قضايي‌ ، ‏‎
است‌‏‎ مقابل‌‏‎ نيروهاي‌‏‎


:گفت‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ عضو‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
پاسخ‌‏‎ هيچ‌‏‎ دادگاه‌‏‎ به‌‏‎ احضار‏‎ دريافت‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎.‎.‎.‎.‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎
به‌‏‎ محترمانه‌‏‎ خيلي‌‏‎ دادرسي‌ ، ‏‎ رئيس‌‏‎ آقاي‌‏‎ شخص‌‏‎ نداد ، ‏‎ مثبتي‌‏‎
در‏‎ قضايي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ جهت‌گيري‌‏‎ نيز‏‎ آن‌‏‎ علت‌‏‎ كه‌‏‎ رفت‌‏‎ ايشان‌‏‎ حضور‏‎
تبرئه‌‏‎ و‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ جبهه‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ محكوميت‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎
.است‌‏‎ مقابل‌‏‎ نيروهاي‌‏‎
اظهار‏‎ همچنين‌ ، ‏‎ ايسنا‏‎ با‏‎ گفت‌وگو‏‎ در‏‎ شكوري‌راد ، ‏‎ علي‌‏‎ دكتر‏‎
احضار‏‎ كه‌‏‎ بوده‌‏‎ به‌گونه‌اي‌‏‎ قضايي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ عملكرد‏‎:‎داشت‌‏‎
را‏‎ معنا‏‎ اين‌‏‎ قضائيه‌ ، ‏‎ قوه‌‏‎ به‌‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ جبهه‌‏‎ نيروهاي‌‏‎
مورد‏‎ در‏‎ اما‏‎.مي‌شود‏‎ برخورد‏‎ آنها‏‎ با‏‎ تنها‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎
.است‌‏‎ محترمانه‌‏‎ خيلي‌‏‎ مي‌گيرد ، ‏‎ صورت‌‏‎ هم‌‏‎ احضاري‌‏‎ اگر‏‎ ديگران‌ ، ‏‎
دنبال‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ تند‏‎ اصلاح‌طلبان‌‏‎ با‏‎ برخورد‏‎ حقيقت‌‏‎ در‏‎ يعني‌‏‎
مقابل‌ ، ‏‎ طرف‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ مي‌باشند‏‎ آنان‌‏‎ محكوميت‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎
بوده‌ ، ‏‎ هم‌‏‎ محاكمه‌اي‌‏‎ اگر‏‎ و‏‎ نداشته‌‏‎ وجود‏‎ پيگيريهايي‌‏‎ چنين‌‏‎
.است‌‏‎ انجاميده‌‏‎ سبك‌‏‎ بسيار‏‎ احكامي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ تبرئه‌‏‎ به‌‏‎
تصريح‌‏‎ همچنين‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎
دادگاه‌‏‎ به‌‏‎ دارد‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ كس‌‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ ندارد‏‎ ايرادي‌‏‎ هيچ‌‏‎:‎كرد‏‎
كس‌‏‎ هيچ‌‏‎ براي‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ نمايد‏‎ بازگو‏‎ را‏‎ خود‏‎ اطلاعات‌‏‎ و‏‎ احضار‏‎
قرار‏‎ قضايي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ اطلاعات‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ بد‏‎
صورت‌‏‎ حال‌‏‎ و‏‎ گذشته‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ رفتارهايي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ اما‏‎.‎دهد‏‎
اتهامات‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ و‏‎ احضارها‏‎ به‌‏‎ تازه‌اي‌‏‎ مفهوم‌‏‎ مي‌گيرد ، ‏‎
.مي‌دهد‏‎

قديمي‌‏‎ چتر‏‎ يك‌‏‎ زير‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎ دو‏‎


برلين‌‏‎ آسمان‌‏‎ زير‏‎
آلمان‌‏‎ به‌‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎ سفر‏‎ يادداشتهاي‌‏‎
دوم‌‏‎ بخش‌‏‎
بايد‏‎ راستي‌‏‎)‎)‎ كه‌‏‎ داد‏‎ مژده‌‏‎ خاتمي‌‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎ به‌‏‎ (‎(‎فيشر‏‎)‎)‎*
در‏‎ او‏‎ و‏‎ است‌‏‎ آرميده‌‏‎ ((كانت‌‏‎)‎)‎ هتل‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ نزديكي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بگويم‌‏‎
((!مي‌شناسيدش‌‏‎ خوب‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شمايي‌‏‎ قدمي‌‏‎ چند‏‎
!جمهور‏‎ رئيس‌‏‎ آقاي‌‏‎)):گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ خاتمي‌‏‎ به‌‏‎ رو‏‎ (‎(‎فيشر‏‎ يوشكا‏‎)) *
سياست‌‏‎ و‏‎ اقتصاد‏‎ شما‏‎ مانند‏‎ چگونه‌‏‎ كه‌‏‎ بياموزيد‏‎ ما‏‎ به‌‏‎ شما‏‎
چنين‌‏‎ به‌‏‎ امروز‏‎ سياست‌ ، ‏‎ دنياي‌‏‎.‎بنگريم‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ پنجره‌‏‎ از‏‎ را‏‎
((مي‌انديشد‏‎ سئوالاتي‌‏‎
داد‏‎ بابك‌‏‎
جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎((‎رائو‏‎ يوهانس‌‏‎)‎)‎ پرزيدنت‌‏‎
براي‌‏‎ خاتمي‌ ، ‏‎ جمهور‏‎ ازرئيس‌‏‎ استقبال‌‏‎ در‏‎ آلمان‌ ، ‏‎
برلين‌‏‎ (‎(تگل‌‏‎)) فرودگاه‌‏‎ باند‏‎ در‏‎ را‏‎ باران‌‏‎ قطرات‌‏‎ ريزش‌‏‎ دقايقي‌‏‎
پائين‌‏‎ هواپيما‏‎ پلكان‌‏‎ از‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ وقتي‌‏‎.‎كرد‏‎ تحمل‌‏‎
كه‌‏‎ مي‌نگريست‌‏‎ او‏‎ به‌‏‎ خاصي‌‏‎ حالت‌‏‎ با‏‎ ((‎رائو‏‎)) آقاي‌‏‎ مي‌آمد ، ‏‎
((رائو‏‎)‎)‎.است‌‏‎ حالتي‌‏‎ چگونه‌‏‎ حقيقتا‏‎ نمي‌دانست‌‏‎ نيز‏‎ خود‏‎ شايد‏‎
در‏‎ استقبال‌‏‎ تشريفاتي‌‏‎ مراسم‌‏‎ هنگام‌‏‎ به‌‏‎ ديدار ، ‏‎ اولين‌‏‎ در‏‎
بعد ، ‏‎ ساعتي‌‏‎ او‏‎.‎فشرد‏‎ گرمي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ((خاتمي‌‏‎)) دستان‌‏‎ فرودگاه‌ ، ‏‎
كرد‏‎ سعي‌‏‎ مي‌گرفت‌ ، ‏‎ پايان‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ با‏‎ مذاكراتش‌‏‎ وقتي‌‏‎
از‏‎ را‏‎ خود‏‎ ارزيابي‌‏‎ و‏‎ داوري‌‏‎ همه‌‏‎ بتواند‏‎ تا‏‎ بيابد‏‎ جمله‌اي‌‏‎
.كند‏‎ بيان‌‏‎ ايرانيش‌‏‎ همتاي‌‏‎
اينك‌‏‎ فدرال‌ ، ‏‎ آلمان‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ ((‎رائو‏‎ يوهانس‌‏‎)‎)‎ آقاي‌‏‎
و‏‎ متين‌‏‎ پيرمرد‏‎.مي‌كند‏‎ سپري‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ زندگي‌‏‎ سال‌‏‎ هفتادمين‌‏‎
نظر‏‎ به‌‏‎ نكته‌سنج‌‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ اهل‌‏‎ بسيار‏‎ و‏‎ است‌‏‎ احترام‌انگيزي‌‏‎
گرهارد‏‎)‎)‎ آلمان‌‏‎ صدراعظم‌‏‎ كمك‌‏‎ با‏‎ قبل‌‏‎ سال‌‏‎ ((رائو‏‎)).‎مي‌رسد‏‎
انتخاب‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ به‌‏‎ فدرال‌‏‎ مجمع‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ ((شرودر‏‎
حزب‏‎ وارد‏‎ سالگي‌‏‎ از 26‏‎ ساله‌ ، ‏‎ موقر 70‏‎ پيرمرد‏‎ اين‌‏‎.‎گرديد‏‎
موسسه‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ اشتغالش‌‏‎ به‌‏‎ همزمان‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ دموكرات‌‏‎ سوسيال‌‏‎
.كند‏‎ سياست‌‏‎ صرف‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ نيروي‌‏‎ همه‌‏‎ تا‏‎ داد‏‎ پايان‌‏‎ انتشاراتي‌‏‎
قرن‌‏‎ نيم‌‏‎ تقريبا‏‎ امروز ، ‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ جوانيش‌‏‎ اوان‌‏‎ همان‌‏‎ از‏‎ او‏‎
امور‏‎ در‏‎ پيشرفت‌‏‎ و‏‎ ترقي‌‏‎ پله‌‏‎ به‌‏‎ پله‌‏‎ پيمودن‌‏‎ صرف‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ عمر‏‎
سوسيال‌‏‎ حزب‏‎ در‏‎ ساده‌‏‎ عضويت‌‏‎ از‏‎.است‌‏‎ نموده‌‏‎ سياسي‌‏‎ و‏‎ اجتماعي‌‏‎
و‏‎ شهر‏‎ نمايندگي‌‏‎ تا‏‎ گرفته‌‏‎ سالگي‌‏‎ در 26‏‎ (SPD)‎ دموكرات‌‏‎
اينها ، ‏‎ امثال‌‏‎ و‏‎ اتحاديه‌‏‎ رياست‌‏‎ و‏‎ ايالتي‌‏‎ مجالس‌‏‎ در‏‎ عضويت‌‏‎
.است‌‏‎ آمده‌‏‎ بالا‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ طي‌‏‎ متانت‌‏‎ و‏‎ طمانينه‌‏‎ با‏‎ را‏‎ پله‌ها‏‎
سوسيال‌‏‎)‎ متبوعش‌‏‎ حزب‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ سال‌‏‎ شش‌‏‎ بار ، ‏‎ آخرين‌‏‎ او‏‎
از‏‎ اما‏‎ شد ، ‏‎ آلمان‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ نامزد‏‎ (SPD يا‏‎ دموكرات‌‏‎
فعاليت‌‏‎ همه‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎خورد‏‎ شكست‌‏‎ ((‎هرتسوگ‌‏‎))‎ خود ، ‏‎ سرسخت‌‏‎ رقيب‏‎
با‏‎ سال‌ 1999‏‎ در‏‎ نهايتا‏‎ اينكه‌‏‎ تا‏‎ يافت‌‏‎ ادامه‌‏‎ او‏‎ سياسي‌‏‎
احراز‏‎ شايستگي‌‏‎ آلمان‌ ، ‏‎ فدرال‌‏‎ مجمع‌‏‎ احترام‌‏‎ و‏‎ اعتماد‏‎ جلب‏‎
كمكهاي‌‏‎ اينكه‌‏‎ ضمن‌‏‎.‎كرد‏‎ دريافت‌‏‎ را‏‎ آلمان‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ پست‌‏‎
گرهارد‏‎)‎)‎ يعني‌‏‎ دموكرات‌ ، ‏‎ سوسيال‌‏‎ حزب‏‎ در‏‎ حزبي‌اش‌‏‎ همكار‏‎
.نبود‏‎ كم‌تاثير‏‎ پست‌‏‎ اين‌‏‎ احراز‏‎ در‏‎ آلمان‌‏‎ صدراعظم‌‏‎ ((شرودر‏‎
باعث‌‏‎ دوران‌ ، ‏‎ خم‌‏‎ و‏‎ چم‌‏‎ از‏‎ (‎(رائو‏‎)) متانت‌‏‎ با‏‎ و‏‎ صبورانه‌‏‎ گذر‏‎
را‏‎ خود‏‎ مخاطب‏‎ احترام‌‏‎ حس‌‏‎ اول‌‏‎ نگاه‌‏‎ همان‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎
ثبات‌‏‎ و‏‎ حزب‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ او‏‎ عضويت‌‏‎ سالها‏‎ همچنين‌‏‎.‎برانگيزد‏‎
و‏‎ ثبات‌‏‎ با‏‎ مرد‏‎ يك‌‏‎ چهره‌‏‎ او‏‎ از‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ ديدگاههاي‌‏‎ در‏‎ كلي‌اش‌‏‎
و‏‎ متين‌‏‎ سياستمدار‏‎ چنين‌‏‎ وقتي‌‏‎.‎است‌‏‎ ساخته‌‏‎ راي‌‏‎ ثابت‌‏‎
به‌‏‎ ارادت‌‏‎ و‏‎ احترام‌‏‎ سراسر‏‎ نگاهي‌‏‎ باتجربه‌اي‌ ، ‏‎
او‏‎ تحسين‌‏‎ براي‌‏‎ فرصتي‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ خاتمي‌‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎
وجود‏‎ تمام‌‏‎ غرور‏‎ و‏‎ شور‏‎ و‏‎ شوق‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بديهي‌‏‎ مي‌گيرد ، ‏‎ بهره‌‏‎
با‏‎ گفتگو‏‎ و‏‎ مذاكره‌‏‎ دقايقي‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎.‎بگيرد‏‎ فرا‏‎ را‏‎ ما‏‎
نتوانست‌‏‎ رائو‏‎ آقاي‌‏‎ خاتمي‌ ، ‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎
نگاه‌‏‎ مخفي‌‏‎ گفتگوها‏‎ اين‌‏‎ يافتن‌‏‎ ادامه‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ خوشحالي‌‏‎
بسيار‏‎ من‌‏‎)):‎گفت‌‏‎ خاتمي‌‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎ به‌‏‎ فروتني‌‏‎ با‏‎ و‏‎ دارد‏‎
از‏‎ تسلط‏‎ با‏‎ آنچنان‌‏‎ شما‏‎ زيرا‏‎.گرفته‌ام‌‏‎ قرار‏‎ تاثير‏‎ تحت‌‏‎
كه‌‏‎ مي‌گوييد ، ‏‎ سخن‌‏‎ نيچه‌‏‎ و‏‎ كانت‌‏‎ و‏‎ گوته‌‏‎ مثل‌‏‎ آلمان‌‏‎ شخصيتهاي‌‏‎
نيز‏‎ آلمان‌‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ تحصيلكرده‌ها‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ دارم‌‏‎ يقين‌‏‎ من‌‏‎
((.ندارند‏‎ آنان‌‏‎ از‏‎ شناختي‌‏‎ و‏‎ تسلط‏‎ چنين‌‏‎
كردند ، ‏‎ ديدار‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ آلماني‌‏‎ مقامات‌‏‎ همه‌‏‎ تقريبا‏‎
بر‏‎ تسلطش‌‏‎ بخصوص‌‏‎ و‏‎ هنر‏‎ و‏‎ فلسفه‌‏‎ و‏‎ تاريخ‌‏‎ از‏‎ وي‌‏‎ شناخت‌‏‎ از‏‎
اين‌‏‎.‎بودند‏‎ خشنود‏‎ وضوح‌‏‎ به‌‏‎ آلمان‌ ، ‏‎ ادبيات‌‏‎ و‏‎ فلسفه‌‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎
آشنايي‌‏‎ اوقات‌ ، ‏‎ بسياري‌‏‎ در‏‎ آنها‏‎ تا‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ ويژگي‌‏‎
خاتمي‌‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎ خود‏‎ بين‌‏‎ ديرينه‌اي‌‏‎
يوشكا‏‎)‎)‎ آقاي‌‏‎كنند‏‎ گفتگو‏‎ وي‌‏‎ با‏‎ صميمانه‌تر‏‎ و‏‎ كنند‏‎ احساس‌‏‎
و‏‎ دارد‏‎ شهرت‌‏‎ بودن‌‏‎ جدي‌‏‎ به‌‏‎ آلمانها‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ (‎(‎فيشر‏‎
بار‏‎ يك‌‏‎ خاتمي‌ ، ‏‎ با‏‎ رسمي‌‏‎ ديدار‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ اخموست‌ ، ‏‎ معمولا‏‎
به‌‏‎ آلماني‌‏‎ خبرنگار‏‎ يك‌‏‎ فقط‏‎ و‏‎ رفت‌‏‎ وي‌‏‎ اقامت‌‏‎ محل‌‏‎ هتل‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎
آنكه‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ را‏‎ (‎(‎فيشر‏‎)‎)‎ وخوشرويي‌‏‎ خنده‌‏‎ توانست‌‏‎ اتفاقي‌‏‎ طور‏‎
رئيس‌‏‎ به‌‏‎ ((فيشر‏‎)).ببيند‏‎ مي‌كرد ، ‏‎ ترك‌‏‎ را‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ اتاق‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ بگويم‌‏‎ بايد‏‎ راستي‌‏‎)‎)‎:‎ كه‌‏‎ داد‏‎ مژده‌‏‎ خاتمي‌‏‎ جمهور‏‎
قدمي‌‏‎ چند‏‎ در‏‎ او‏‎ و‏‎ است‌‏‎ آرميده‌‏‎ ((كانت‌‏‎)) هتل‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ نزديكي‌‏‎
يك‌‏‎ باب‏‎ توانست‌‏‎ اينگونه‌‏‎ او‏‎ (‎(‎!مي‌شناسيدش‌‏‎ خوب‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شمايي‌‏‎
آقاي‌‏‎ از‏‎ آن‌‏‎ ضمن‌‏‎ و‏‎ بگشايد‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ با‏‎ را‏‎ فرهنگي‌‏‎ گفتگوي‌‏‎
.بگشايد‏‎ سياستمداران‌‏‎ پيش‌روي‌‏‎ جديدي‌‏‎ پنجره‌‏‎ تا‏‎ بخواهد‏‎ خاتمي‌‏‎
!جمهور‏‎ رئيس‌‏‎ آقاي‌‏‎)):گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ خاتمي‌‏‎ به‌‏‎ رو‏‎ (‎(‎فيشر‏‎ يوشكا‏‎))
سياست‌‏‎ و‏‎ اقتصاد‏‎ شما‏‎ مانند‏‎ چگونه‌‏‎ كه‌‏‎ بياموزيد‏‎ ما‏‎ به‌‏‎ شما‏‎
چنين‌‏‎ به‌‏‎ امروز‏‎ سياست‌ ، ‏‎ دنياي‌‏‎.‎بنگريم‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ پنجره‌‏‎ از‏‎ را‏‎
جهان‌‏‎ به‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ پنجره‌‏‎ از‏‎ ما‏‎ اگر‏‎.‎مي‌انديشد‏‎ سئوالاتي‌‏‎
((.بود‏‎ خواهد‏‎ عميق‌تر‏‎ جهان‌ ، ‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ نگاه‌‏‎ صورت‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ بنگريم‌ ، ‏‎
بيشتر‏‎ دانستن‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ (‎(‎رائو‏‎)‎)‎ پرزيدنت‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ پيدا‏‎ كاملا‏‎
پذيرايي‌‏‎ رايج‌‏‎ سنت‌هاي‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مند‏‎ علاقه‌‏‎ خاتمي‌‏‎ از‏‎
به‌‏‎ خاتمي‌ ، ‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎ براي‌‏‎ مي‌كند‏‎ سعي‌‏‎ جمهوري‌ ، ‏‎ روساي‌‏‎ از‏‎
از‏‎ كه‌‏‎ كسي‌‏‎.باشد‏‎ ارادتمند‏‎ ميزباني‌‏‎ و‏‎ مشفق‌‏‎ ملازمي‌‏‎ مثابه‌‏‎
كامل‌‏‎ را‏‎ خاتمي‌‏‎ از‏‎ شناختش‌‏‎ تا‏‎ مي‌جويد‏‎ استفاده‌‏‎ فرصتي‌‏‎ هر‏‎
آخرين‌‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎ او‏‎.‎نمايد‏‎ بازگو‏‎ ديگران‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎
را‏‎ وي‌‏‎ نيز‏‎ ((وايمار‏‎)) شهر‏‎ در‏‎ خاتمي‌ ، ‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎ برنامه‌‏‎
((تمدنها‏‎ گفتگوي‌‏‎)‎)‎ ميزگرد‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ با‏‎ آخر‏‎ دست‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ همراهي‌‏‎
شب‏‎.‎بگويد‏‎ سخن‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ با‏‎ صميمانه‌تر‏‎ تا‏‎ يافت‌‏‎ امكان‌‏‎
به‌‏‎ شامي‌‏‎ ضيافت‌‏‎ آلمان‌ ، ‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ ((رائو‏‎)‎)‎ آقاي‌‏‎ سفر ، ‏‎ دوم‌‏‎
و‏‎ داد‏‎ ترتيب‏‎ (‎(‎بلوو‏‎)) كاخ‌‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎ افتخار‏‎
ايراد‏‎ كوتاهي‌‏‎ نطق‌‏‎ خود ، ‏‎ ميهمان‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ معمول‌ ، ‏‎ رسم‌‏‎ بنابر‏‎
ايده‌‏‎ و‏‎ خاتمي‌‏‎ جهاني‌‏‎ شخصيت‌‏‎ متين‌ ، ‏‎ سخناني‌‏‎ ايراد‏‎ ضمن‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎
نكته‌‏‎ پر‏‎ و‏‎ زيبا‏‎ بسيار‏‎ كه‌‏‎ نطقي‌‏‎.‎ستود‏‎ را‏‎ تمدنها‏‎ گفتگوي‌‏‎
نگاه‌‏‎ عمق‌‏‎ كننده‌‏‎ بيان‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شد‏‎ آغاز‏‎ جمله‌اي‌‏‎ با‏‎ باز‏‎ و‏‎ بود‏‎
شما‏‎ به‌‏‎ مجددا‏‎ !خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ جناب‏‎)):بود‏‎ خاتمي‌‏‎ به‌‏‎ رائو‏‎
عالم‌‏‎ كه‌‏‎ دولتي‌‏‎ رئيس‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ شما ، ‏‎ به‌‏‎.‎مي‌گويم‌‏‎ خوشامد‏‎
به‌‏‎ را‏‎ زمين‌‏‎ مشرق‌‏‎ و‏‎ زمين‌‏‎ مغرب‏‎ كه‌‏‎ فيلسوفي‌‏‎ و‏‎ الهيات‌‏‎ عرصه‌‏‎
((...مي‌شناسيد‏‎ خوبي‌‏‎
‎‏‏،‏‎((بلوو‏‎)) كاخ‌‏‎ شام‌‏‎ ضيافت‌‏‎ در‏‎ (‎(‎رائو‏‎ يوهانس‌‏‎)) آقاي‌‏‎ سخنراني‌‏‎ متن‌‏‎
مرد‏‎ يك‌‏‎ داوريهاي‌‏‎ خاتمي‌ ، ‏‎ از‏‎ او‏‎ ستايش‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ اثبات‌‏‎
به‌‏‎ نيازي‌‏‎ بي‌آنكه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ خودساخته‌‏‎ و‏‎ ساله‌‏‎ هفتاد‏‎
با‏‎ كردن‌‏‎ گفتگو‏‎ و‏‎ تفكر‏‎ يك‌‏‎ شناختن‌‏‎ از‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎ تملق‌گويي‌‏‎
آنكه‌‏‎ ضمن‌‏‎است‌‏‎ آمده‌‏‎ وجد‏‎ به‌‏‎ ايراني‌‏‎ سياستمدار‏‎ - فيلسوف‌‏‎ يك‌‏‎
غرب‏‎ نخبگان‌‏‎ نگاه‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خاتمي‌‏‎ محمد‏‎ سيد‏‎ تفكرات‌‏‎ جايگاه‌‏‎
:مي‌نمايد‏‎ تبيين‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ كه‌‏‎ آورده‌ايد‏‎ تشريف‌‏‎ كشوري‌‏‎ به‌‏‎ جنابعالي‌‏‎.‎.‎)‎)‎
هامبورگ‌‏‎ اسلامي‌‏‎ مركز‏‎ در‏‎ ساله‌‏‎ چندين‌‏‎ اشتغال‌‏‎ واسطه‌‏‎
ما‏‎ زبان‌‏‎ پيش‌ ، ‏‎ سال‌‏‎ بيست‌‏‎ يعني‌‏‎ زمان‌ ، ‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ شما‏‎.‎مي‌شناسيد‏‎
معنوي‌‏‎ جهان‌‏‎ و‏‎ پرداختيد‏‎ ((‎كانت‌‏‎)‎)‎ تحصيل‌‏‎ به‌‏‎ گرفتيد ، ‏‎ فرا‏‎ را‏‎
در‏‎ ما‏‎داديد‏‎ قرار‏‎ بررسي‌‏‎ مورد‏‎ عميقا‏‎ را‏‎ غرب‏‎ و‏‎ آلمان‌‏‎
سر‏‎ پشت‌‏‎ را‏‎ سختي‌‏‎ دوران‌‏‎ آلمان‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ بين‌‏‎ رابطه‌‏‎
.نيستند‏‎ سهل‌‏‎ كه‌‏‎ داريم‌‏‎ رو‏‎ پيش‌‏‎ در‏‎ وظايفي‌‏‎ و‏‎ گذاشته‌ايم‌‏‎
كه‌‏‎ را ، ‏‎ كشورهايمان‌‏‎ بين‌‏‎ گفتگوي‌‏‎ شما ، ‏‎ بازديد‏‎ كه‌‏‎ دارم‌‏‎ آرزو‏‎
شما ، ‏‎ به‌‏‎ ما‏‎.‎سازد‏‎ برقرار‏‎ بار‏‎ ديگر‏‎ بود ، ‏‎ مانده‌‏‎ متوقف‌‏‎ مدتي‌‏‎
سال‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ سال‌ 2001‏‎ كه‌‏‎ پيشنهاد‏‎ اين‌‏‎ باني‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎
شود ، خير‏‎ برگزيده‌‏‎ (‎(‎تمدنها‏‎ بين‌‏‎ گفتگوي‌‏‎))
.مي‌گوئيم‌‏‎ مقدم‌‏‎
‎‏‏،‏‎(‎‏‏1‏‎)فلورانس‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ در‏‎ سخنراني‌تان‌‏‎ ضمن‌‏‎ گذشته‌ ، ‏‎ سال‌‏‎ شما‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ گفتيد‏‎ سخن‌‏‎ (‎(‎لسينگ‌‏‎)‎) نوشته‌‏‎ (‎(‎خردمند‏‎ ناتان‌‏‎)‎)‎ كتاب‏‎ از‏‎
اروپا‏‎ در‏‎ بردباري‌‏‎ روح‌‏‎ ايجاد‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ تمدن‌‏‎ آثار‏‎ آن‌ ، ‏‎
برگزيده‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ شما‏‎ كه‌‏‎ واقعيت‌‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌باشد‏‎ مشهود‏‎ كاملا‏‎
تحت‌تاثير‏‎ سخت‌‏‎ مرا‏‎ داريد ، ‏‎ پيوند‏‎ حد‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ آلماني‌‏‎ ادبيات‌‏‎
اكنون‌‏‎ مذهبي‌ ، ‏‎ بردباري‌‏‎ يعني‌‏‎ (‎‎‏‏2‏‎)‎(‎(لسينگ‌‏‎)‎)‎ پيام‌‏‎.داد‏‎ قرار‏‎
هم‌‏‎ هجدهم‌‏‎ قرن‌‏‎ روشنگران‌‏‎.است‌‏‎ روز‏‎ مسئله‌‏‎ زماني‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎
اروپا‏‎ معنوي‌‏‎ منابع‌‏‎ جزو‏‎ هم‌‏‎ اسلام‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دانستند‏‎ بخوبي‌‏‎
تاريخ‌‏‎ در‏‎ مسلمانان‌‏‎ و‏‎ مسيحيان‌‏‎ آنكه‌‏‎ با‏‎.‎مي‌باشد‏‎
آورده‌اند ، ‏‎ وارد‏‎ يكديگر‏‎ بر‏‎ فراواني‌‏‎ رنج‌‏‎ خود ، ‏‎ ماجراي‌‏‎ پر‏‎
غيرقابل‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(اسلام‌‏‎) منبع‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ بدون‌‏‎ مدرن‌‏‎ اروپاي‌‏‎
قرنهاي‌‏‎ بين‌‏‎ فاصله‌‏‎ در‏‎ روشنگرا‏‎ و‏‎ كلاسيك‌‏‎ اسلام‌‏‎.است‌‏‎ تصور‏‎
.بود‏‎ مدرن‌‏‎ جهان‌‏‎ راهنماي‌‏‎ و‏‎ پيشتاز‏‎ خود‏‎ چهاردهم‌ ، ‏‎ و‏‎ نهم‌‏‎
زمينه‌هاي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ قديم‌‏‎ يونان‌‏‎ دانش‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ دانشمندان‌‏‎
زمين‏‎ مغرب‏‎ به‌‏‎ پزشكي‌‏‎ و‏‎ فلسفه‌‏‎ و‏‎ نقشه‌برداري‌‏‎ و‏‎ رياضيات‌‏‎
بدون‌‏‎ افلاطون‌‏‎ و‏‎ ارسطو‏‎ نوشته‌هاي‌‏‎.‎ساختند‏‎ منتقل‌‏‎ وسطا‏‎ قرون‌‏‎
.بودند‏‎ رفته‌‏‎ بين‌‏‎ از‏‎ ابن‌رشد‏‎ و‏‎ ابن‌سينا‏‎ ترجمه‌هاي‌‏‎
كاستيل‌‏‎ از‏‎ خردمند‏‎ آلفونس‌‏‎ يا‏‎ دوم‌‏‎ فردريش‌‏‎ چون‌‏‎ زيركي‌‏‎ حاكمان‌‏‎
((.داشتند‏‎ همكاري‌‏‎ اسلامي‌‏‎ دانشمندان‌‏‎ با‏‎
((پالرمو‏‎)‎)‎ از‏‎ خود‏‎ قبل‌‏‎ ماه‌‏‎ ديدار‏‎ به‌‏‎ (‎(‎رائو‏‎ يوهانس‌‏‎)) پرزيدنت‌‏‎
((رآله‌‏‎ مون‌‏‎)) كليساي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎ ايتاليا‏‎ ي‌‏‎
و‏‎ ساراسنها‏‎ و‏‎ نورمانها‏‎ ثمربخش‌‏‎ همكاري‌‏‎ نشانه‌هاي‌‏‎ توانسته‌‏‎
سال‌‏‎ هشتصد‏‎ از‏‎ مانده‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ معماري‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ بيزانس‌‏‎
ثمربخش‌‏‎ برخورد‏‎ به‌‏‎ سخنانش‌ ، ‏‎ از‏‎ بخش‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎.‎ببيند‏‎ پيش‌‏‎
مغازله‌‏‎ رابطه‌‏‎ مسير‏‎ از‏‎ و‏‎ قبل‌‏‎ سال‌‏‎ در 200‏‎ ايران‌‏‎ و‏‎ آلمان‌‏‎
بعد ، ‏‎ روز‏‎ مراسم‌‏‎ از‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎ ((‎حافظ‏‎)‎)‎ و‏‎ (‎(‎گوته‌‏‎)) گونه‌‏‎
شهر‏‎ در‏‎ بزرگ‌‏‎ شاعر‏‎ دو‏‎ آن‌‏‎ يادبود‏‎ بناي‌‏‎ از‏‎ پرده‌برداري‌‏‎ يعني‌‏‎
:كرد‏‎ استقبال‌‏‎ سمبوليك‌‏‎ رابطه‌‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ ((‎وايمار‏‎)‎)‎
آلمان‌ ، ‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ بين‌‏‎ گفتگوي‌‏‎ براي‌‏‎ نمادي‌‏‎ چه‌‏‎ واقعا‏‎ و‏‎.‎..))
كه‌‏‎ را‏‎ ايراني‌‏‎ شاعر‏‎ اين‌‏‎ بالا ، ‏‎ سنين‌‏‎ در‏‎ گوته‌‏‎ اين‌؟‏‎ از‏‎ بهتر‏‎
به‌‏‎ مكان‌ ، ‏‎ و‏‎ زمان‌‏‎ ماوراي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ مي‌زيسته‌‏‎ او‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ سال‌‏‎ ‎‏‏500‏‎
شرقي‌‏‎)‎)‎ ديوان‌‏‎ با‏‎ گوته‌‏‎.است‌‏‎ يافته‌‏‎ خود‏‎ (‎(‎معنوي‌‏‎ فاميل‌‏‎)) عنوان‌‏‎
او‏‎.‎است‌‏‎ گذاشته‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ حافظ‏‎ از‏‎ يادبودي‌‏‎ خود ، ‏‎ ((غربي‌‏‎ -
بي‌پرده‌‏‎ و‏‎ صريح‌‏‎ كاملا‏‎ و‏‎ معنوي‌‏‎ شخصيتي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ حافظ‏‎
معتبر‏‎ ارزشهاي‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ نيز ، ‏‎ ناآرام‌‏‎ ايام‌‏‎ در‏‎ حتي‌‏‎ كه‌‏‎ يافت‌‏‎
ارتدكسي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ خودخوانده‌اي‌‏‎ قضات‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ ((گوته‌‏‎)‎).بود‏‎
.مي‌كرد‏‎ مخالفت‌‏‎ مي‌كردند ، ‏‎ خدمت‌‏‎ تحجر‏‎
فرهنگها‏‎ گفتگوي‌‏‎ بدنبال‌‏‎ معدودي‌‏‎ افراد‏‎ فقط‏‎ گوته‌ ، ‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎
دنبال‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ داريم‌‏‎ محكمي‌‏‎ انگيزه‌هاي‌‏‎ ما‏‎ امروز‏‎ ولي‌‏‎.‎بودند‏‎
مترو‏‎ سوار‏‎ (‎(‎كلن‌‏‎)) شهر‏‎ در‏‎ شما‏‎ كافيست‌‏‎.‎باشيم‌‏‎ گفتگوها‏‎ اين‌‏‎
در‏‎.‎بخريد‏‎ سبزي‌‏‎ برلين‌‏‎ ((كرويتسبرگ‌‏‎)) منطقه‌‏‎ در‏‎ يا‏‎ و‏‎ شويد‏‎
لذت‌‏‎ ديگر‏‎ اكنون‌‏‎مي‌كنند‏‎ زندگي‌‏‎ مسلمان‌‏‎ ميليون‌‏‎ سه‌‏‎ آلمان‌‏‎
كه‌‏‎ نيست‌‏‎ روشنفكري‌‏‎ جاذبه‌هاي‌‏‎ يا‏‎ شعر‏‎ به‌‏‎ علاقه‌‏‎ و‏‎ زيباگرايي‌‏‎
سئوالاتي‌‏‎ با‏‎ ما‏‎.‎مي‌دهند‏‎ انگيزه‌‏‎ ما‏‎ به‌‏‎ اسلام‌‏‎ مطالعه‌‏‎ براي‌‏‎
:منجمله‌‏‎.‎هستيم‌‏‎ روبرو‏‎ عملي‌‏‎ كاملا‏‎
باشد؟‏‎ بايد‏‎ چگونه‌‏‎ ما‏‎ مدارس‌‏‎ در‏‎ مذهب‏‎ تدريس‌‏‎ -‎
تحمل‌‏‎ همسايگي‌مان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ مناره‌‏‎ يك‌‏‎ وجود‏‎ مي‌توانيم‌‏‎ آيا‏‎ -
كنيم‌؟‏‎
فرهنگ‌‏‎ نفوذ‏‎ قبال‌‏‎ در‏‎ مشابهي‌‏‎ سئوالات‌‏‎ نيز‏‎ اسلامي‌‏‎ ممالك‌‏‎ در‏‎
از‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ خواهيم‌‏‎ موفق‌‏‎ هنگامي‌‏‎ ما‏‎.‎مي‌باشد‏‎ مطرح‌‏‎ غرب‏‎
.بگيريم‌‏‎ فرا‏‎ يكديگر‏‎
!جمهور‏‎ رئيس‌‏‎ آقاي‌‏‎
فعال‌‏‎ و‏‎ نزديك‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ زيادي‌‏‎ نسلهاي‌‏‎ آلمان‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ رابطه‌‏‎
همچنين‌‏‎ و‏‎ داشته‌اند‏‎ مستحكمي‌‏‎ و‏‎ وسيع‌‏‎ روابط‏‎ و‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎
لذا‏‎ گذاشته‌اند ، ‏‎ سر‏‎ پشت‌‏‎ را‏‎ تاريخي‌‏‎ نشيبهاي‌‏‎ و‏‎ فراز‏‎
در‏‎ ايراني‌‏‎ هزار‏‎ دهها‏‎.‎يابند‏‎ دوام‌‏‎ روابط‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ اميدوارم‌‏‎
آلمان‌‏‎ در‏‎ آنها‏‎ از‏‎ زيادي‌‏‎ تعداد‏‎ و‏‎ كرده‌اند‏‎ تحصيل‌‏‎ آلمان‌‏‎
شده‌اند‏‎ نائل‌‏‎ اقتصاد‏‎ و‏‎ علوم‌‏‎ در‏‎ مهمي‌‏‎ مقامهاي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مانده‌‏‎
.بخشيده‌اند‏‎ تازه‌اي‌‏‎ جان‌‏‎ را‏‎ ما‏‎ فرهنگ‌‏‎ و‏‎
اهميت‌‏‎ حائز‏‎ نيز‏‎ شما‏‎ كشور‏‎ مرزهاي‌‏‎ ماوراي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ وقايع‌‏‎
دموكراسي‌‏‎ يك‌‏‎ تركيب‏‎ و‏‎ سنتز‏‎ آيا‏‎ كه‌‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎
به‌‏‎ سعي‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ترتيبي‌‏‎ به‌‏‎ مذهبي‌ ، ‏‎ شالوده‌‏‎ و‏‎ پارلماني‌‏‎
و‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎ موفقيت‌آميز‏‎ مدرن‌‏‎ حكومت‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ است‌ ، ‏‎ آن‌‏‎ انجام‌‏‎
جهاني‌‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مسئله‌اي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ تحقق‌پذير‏‎ هميشه‌‏‎ براي‌‏‎
.مي‌باشد‏‎ علاقه‌‏‎ مورد‏‎
نظر‏‎ در‏‎ را‏‎ بالائي‌‏‎ اهداف‌‏‎ جنابعالي‌‏‎ !جمهور‏‎ رئيس‌‏‎ آقاي‌‏‎
اين‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ اروپا‏‎ و‏‎ آلمان‌‏‎ مانند‏‎ نيز‏‎ ايران‌‏‎گرفته‌ايد‏‎
خود‏‎ اقتصادي‌‏‎ و‏‎ اجتماعي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ ساختار‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ قرار‏‎ چالش‌‏‎
بر‏‎ كه‌‏‎ بيابد‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ شانس‌‏‎ كه‌‏‎ دهد‏‎ تطبيق‌‏‎ و‏‎ تغيير‏‎ نحوي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
روند‏‎ اين‌‏‎ آنكه‌‏‎ نه‌‏‎ شود ، ‏‎ حاكم‌‏‎ شدن‌‏‎ (‎گلوباليزه‌‏‎)‎ جهاني‌‏‎ روند‏‎
.باشد‏‎ حاكم‌‏‎
آن‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ شرق‌‏‎ و‏‎ غرب‏‎ كه‌‏‎ چالش‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ مي‌توانيم‌‏‎ چگونه‌‏‎
اعتقاد‏‎ بگذاريد‏‎ شويم‌؟‏‎ روبرو‏‎ احسن‌‏‎ نحو‏‎ به‌‏‎ ايستاده‌اند ، ‏‎
دموكراتيك‌‏‎ دولتهاي‌‏‎ انواع‌‏‎ ;كنم‌‏‎ بيان‌‏‎ سادگي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ شخصي‌‏‎
رعايت‌‏‎ را‏‎ بشر‏‎ حقوق‌‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎ تضمين‌‏‎ را‏‎ قانونمندي‌‏‎ كه‌‏‎
اقليت‌ها‏‎ حافظ‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ تضمين‌‏‎ را‏‎ مطبوعات‌‏‎ آزادي‌‏‎ مي‌نمايند ، ‏‎
رفاه‌‏‎ و‏‎ صلح‌‏‎ سوي‌‏‎ به‌‏‎ راه‌‏‎ بهترين‌‏‎ (‎كننده‏‎ طي‌‏‎) هستند ، ‏‎
.مي‌باشد‏‎ اهداف‌‏‎ اين‌‏‎ سوي‌‏‎ به‌‏‎ فرهنگها‏‎ همه‌‏‎ راه‏‎مي‌باشند‏‎
.داريم‌‏‎ نياز‏‎ يكديگر‏‎ با‏‎ گفتگو‏‎ به‌‏‎ رو‏‎ اين‌‏‎ از‏‎
مدتها‏‎ اسلامي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ و‏‎ غرب‏‎ رابطه‌‏‎ به‌‏‎ !جمهور‏‎ رئيس‌‏‎ آقاي‌‏‎
طرف‌‏‎ دو‏‎ بين‌‏‎ واقعي‌‏‎ گفتگوي‌‏‎ يك‌‏‎ زيرا‏‎.‎نمي‌شد‏‎ توجه‌‏‎
پاي‌بند‏‎ نظر‏‎ اين‌‏‎ روي‌‏‎ همواره‌‏‎ شما‏‎.نبود‏‎ امكان‌پذير‏‎
مختلف‌ ، ‏‎ فرهنگهاي‌‏‎ بين‌‏‎ تفاهم‌‏‎ و‏‎ واقعي‌‏‎ گفتگوي‌‏‎)) كه‌‏‎ مانده‌ايد‏‎
((.است‌‏‎ ضروري‌‏‎ بلكه‌‏‎ امكانپذير ، ‏‎ تنها‏‎ نه‌‏‎
تريبون‌‏‎ پشت‌‏‎ ((‎بلوو‏‎)) كاخ‌‏‎ ضيافتهاي‌‏‎ سالن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ (‎(‎رائو‏‎)‎)‎ آقاي‌‏‎
صاف‌‏‎ صدايي‌‏‎ مي‌كرد ، ‏‎ قرائت‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ نطق‌‏‎ متن‌‏‎ و‏‎ ايستاده‌‏‎ مخصوص‌‏‎
از‏‎ بيش‌‏‎ حتي‌‏‎ خاتمي‌ ، ‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎ به‌‏‎ نگاهش‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ آرام‌‏‎ و‏‎
آخرين‌‏‎ او‏‎.مي‌كرد‏‎ حكايت‌‏‎ دوستي‌‏‎ و‏‎ احترام‌‏‎ از‏‎ سخنانش‌ ، ‏‎
در‏‎ فردا‏‎ ما‏‎)‎):كرد‏‎ ادا‏‎ بيشتري‌‏‎ طمانينه‌‏‎ با‏‎ را‏‎ جمله‌ها‏‎
را‏‎ اسلام‌‏‎ با‏‎ غرب‏‎ بين‌‏‎ گفتگوي‌‏‎ وايمار ، ‏‎ در‏‎ كلاسيك‌‏‎ مكاني‌‏‎
و‏‎ تفاهم‌‏‎ و‏‎ بردباري‌‏‎ به‌‏‎ راجع‌‏‎ مي‌خواهيم‌‏‎ و‏‎ مي‌دهيم‌‏‎ انجام‌‏‎
با‏‎ را‏‎ سخنانم‌‏‎ مايلم‌‏‎.كنيم‌‏‎ صحبت‌‏‎ مدرنيته‌‏‎ و‏‎ سنت‌‏‎ به‌‏‎ راجع‌‏‎
حافظ‏‎ و‏‎ گوته‌‏‎ بين‌‏‎ كه‌‏‎ دهم‌‏‎ ادامه‌‏‎ ثمربخش‌‏‎ برخورد‏‎ يك‌‏‎ روح‌‏‎
معروف‌‏‎ ابيات‌‏‎ خاتمه‌ ، ‏‎ در‏‎ بدهيد‏‎ اجازه‌‏‎ لذا‏‎.‎است‌‏‎ گرفته‌‏‎ انجام‌‏‎
ايام‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كنم‌‏‎ تكرار‏‎ را‏‎ ((غربي‌‏‎ -‎ شرقي‌‏‎)‎) ديوان‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ ما‏‎ روشنفكرانه‌ ، ‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ اختلافات‌‏‎ ناآرامي‌هاي‌‏‎
مي‌تواند‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ مي‌دهد‏‎ توجه‌‏‎ آشتي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ ملايمت‌‏‎ و‏‎ فروتني‌‏‎
:باشد‏‎ شعاري‌‏‎ ما ، ‏‎ گفتگوي‌‏‎ براي‌‏‎
.خداست‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ زمين‌‏‎ مغرب‏‎خداست‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ زمين‌‏‎ مشرق‌‏‎)‎)‎
(خدا‏‎)‎ او‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ صفا‏‎ و‏‎ صلح‌‏‎ در‏‎ جنوب‏‎ و‏‎ شمال‌‏‎ سرزمينهاي‌‏‎
((.آرميده‌اند‏‎
((.مي‌گويم‌‏‎ آمد‏‎ خوش‌‏‎ آلمان‌‏‎ در‏‎ شما‏‎ به‌‏‎ !جمهور‏‎ رئيس‌‏‎ آقاي‌‏‎
...دارد‏‎ ادامه‌‏‎
همين‌‏‎ به‌‏‎ ((‎‏‏99‏‎- ايتاليا‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎)‎)‎ كتاب‏‎ صفحه‌ 85‏‎:‎ك‌‏‎.ر‏‎.‎‏‏1‏‎
دانشگاه‌‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎ محمد‏‎ سيد‏‎ آقاي‌‏‎ سخنان‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ در‏‎.‎قلم‌‏‎
معروف‌‏‎ بسيار‏‎ نمايشنامه‌‏‎.‎.‎.‎)‎)‎:‎است‌‏‎ آمده‌‏‎ فلورانس‌‏‎ اروپايي‌‏‎
متخذ‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ ((حكيم‌‏‎ ناتان‌‏‎)‎)‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ (‎(‎لسينگ‌‏‎)) آلماني‌‏‎ نويسنده‌‏‎
را‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ است‌ ، ‏‎ ايتاليايي‌‏‎ قديمي‌‏‎ داستان‌‏‎ صد‏‎ از‏‎
هنر‏‎ و‏‎ كلام‌‏‎ و‏‎ فلسفه‌‏‎ اثر‏‎ از‏‎ گذشته‌‏‎..‎.‎مي‌كند‏‎ بيان‌‏‎
اخلاق‌‏‎ تهذيب‏‎ و‏‎ روح‌‏‎ تلطيف‌‏‎ موجب‏‎ آنچه‌‏‎ اروپا ، ‏‎ در‏‎ مسلمانان‌‏‎
اسلامي‌‏‎ گسترده‌‏‎ و‏‎ غني‌‏‎ بسيار‏‎ ادبيات‌‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ اروپائيان‌‏‎
‎‏‏،‏‎((عربي‌‏‎ ابن‌‏‎)‎)‎ تاثير‏‎ آن‌ ، ‏‎ زدني‌‏‎ مثال‌‏‎ نمونه‌‏‎ يك‌‏‎ شايد‏‎.‎است‌‏‎
محققان‌‏‎ خوشبختانه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ((‎دانته‌‏‎)‎)‎ بر‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ بزرگ‌‏‎ عارف‌‏‎
را‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ گفته‌‏‎ سخن‌‏‎ باره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مفصلا‏‎ اروپايي‌ ، ‏‎ بزرگ‌‏‎
.ن‌‏‎ /((..كرده‌اند‏‎ تشريح‌‏‎
.آلماني‌‏‎ مشهور‏‎ نويسنده‌‏‎ LESSING.‎‏‏2‏‎


Copyright 1996-2000 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.