شماره‌ 2184‏‎ ‎‏‏،‏‎5 Aug 2000 مرداد 1379 ، ‏‎ شنبه‌ 15‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Accidents
Life
Business
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
Advertisements

دادند‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ پيكان‌‏‎ استقلال‌‏‎ ستاره‌هاي‌‏‎

رقابت‌هاي‌‏‎ فاتح‌‏‎ ايران‌‏‎ اميد‏‎ بسكتبال‌‏‎ تيم‌‏‎
شد‏‎ آسيا‏‎ غرب‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ جديد‏‎ فصل‌‏‎ حاشيه‌‏‎ در‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ نتايج‌‏‎ تابلوي‌‏‎

رفت‌‏‎ اسكاتلند‏‎ به‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ كاتا‏‎ تيم‌‏‎

گرفتند‏‎ طلا‏‎ حسيني‌‏‎ و‏‎ نوريان‌‏‎ شد ، ‏‎ دوم‌‏‎ ايران‌‏‎

واليبال‌‏‎ جوان‌‏‎ ملي‌پوشان‌‏‎ مغلوب‏‎ هم‌‏‎ ابومسلم‌‏‎
شد‏‎ ايران‌‏‎

دادند‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ پيكان‌‏‎ استقلال‌‏‎ ستاره‌هاي‌‏‎در‏‎ اول‌‏‎ گام‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ مانده‌‏‎ كم‌‏‎ پيش‌‏‎ فصل‌‏‎ قهرمان‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎
باتساوي‌‏‎ را‏‎ شكست‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎شود‏‎ غرق‌‏‎ سايپا‏‎ جوان‌‏‎ تيم‌‏‎ گرداب‏‎
و‏‎ كرد‏‎ جبران‌‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ تجربه‌‏‎ با‏‎ بازيكنان‌‏‎ كمك‌‏‎ به‌‏‎
علي‌‏‎.‎ يافت‌‏‎ رهايي‌‏‎ موقت‌‏‎ بطور‏‎ تازه‌‏‎ گردابي‌‏‎ در‏‎ شدن‌‏‎ گرفتار‏‎ از‏‎
بازي‌‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎ موفق‌‏‎ و‏‎ باتجربه‌‏‎ هاي‌‏‎ مهره‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ كريمي‌‏‎
. بود‏‎ سايپا‏‎ با‏‎
شد‏‎ آغاز‏‎ تاخير‏‎ بدون‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎
اول‌‏‎ گام‌‏‎ در‏‎ قهرمان‌‏‎ توقف‌‏‎
تاخيري‌‏‎ كمترين‌‏‎ بدون‌‏‎ فصل‌ 7980‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
پايه‌هاي‌‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ شروع‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ حركت‌‏‎ تيم‌‏‎ با 12‏‎ و‏‎ شد‏‎ آغاز‏‎
مانع‌‏‎ در‏‎ قهرمان‌‏‎ اول‌‏‎ گام‌‏‎ در‏‎.‎گيرد‏‎ شكل‌‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ ليگ‌‏‎ يك‌‏‎
برخلاف‌‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎ سطح‌‏‎ شود‏‎ مشخص‌‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ گير‏‎ سايپا‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ هم‌‏‎ به‌‏‎ نزديك‌‏‎ و‏‎ حساس‌‏‎ بسيار‏‎ قبل‌‏‎ دوره‌هاي‌‏‎
و‏‎ نداشت‌‏‎ قبل‌‏‎ دوره‌‏‎ از‏‎ نشانه‌هايي‌‏‎ اول‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎
كه‌‏‎ تيمي‌‏‎ براي‌‏‎.داد‏‎ نشان‌‏‎ نامنظم‌تر‏‎ و‏‎ ناآماده‌تر‏‎ حتي‌‏‎
حدودي‌‏‎ تا‏‎ آسياست‌‏‎ باشگاهي‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ در‏‎ كشورمان‌‏‎ نماينده‌‏‎
دست‌‏‎ از‏‎ به‌دليل‌‏‎ نه‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎.‎است‌‏‎ برانگيز‏‎ تاسف‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎
كرده‌‏‎ نزول‌‏‎ ديگر‏‎ نفر‏‎ چند‏‎ و‏‎ هاشمي‌نسب‏‎ همچون‌‏‎ بازيكني‌‏‎ دادن‌‏‎
و‏‎ مي‌زد‏‎ دور‏‎ خود‏‎ تيمي‌‏‎ حركات‌‏‎ تكرار‏‎ در‏‎ بلكه‌‏‎ مي‌داد ، ‏‎ نشان‌‏‎
اين‌‏‎ حركات‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ بازي‌‏‎ تيمي‌‏‎ چه‌‏‎ با‏‎ مي‌دانست‌‏‎ كاملا‏‎ سايپا‏‎
را‏‎ پرسپوليس‌‏‎ نتوانست‌‏‎ سايپا‏‎ اگر‏‎.‎مي‌شناخت‌‏‎ به‌خوبي‌‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎
تيم‌‏‎ اين‌‏‎ جوانان‌‏‎ كه‌‏‎ آن‌‏‎ اول‌‏‎داشت‌‏‎ دليل‌‏‎ دو‏‎ تنها‏‎ دهد ، ‏‎ شكست‌‏‎
آن‌‏‎ دوم‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ تحمل‌‏‎ را‏‎ تماشاگران‌‏‎ وحشتناك‌‏‎ فشار‏‎ نتوانستند‏‎
و‏‎ بوديم‌‏‎ ديده‌‏‎ قبلا‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ نه‌آني‌‏‎ اكبري‌‏‎ يدالله‌‏‎ كه‌‏‎
.مي‌شد‏‎ تصور‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ حدي‌‏‎ از‏‎ ضعيف‌تر‏‎
به‌دليل‌‏‎ به‌بعد‏‎ دقيقه‌ 70‏‎ از‏‎ سايپا‏‎ ثقل‌‏‎ مركز‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎
محمد‏‎ و‏‎ شد‏‎ نقصان‌‏‎ دچار‏‎ اكبري‌‏‎ نزد‏‎ در‏‎ جسماني‌‏‎ قواي‌‏‎ تحليل‌‏‎
بود‏‎ اين‌‏‎ اشكالش‌‏‎ تنها‏‎ روزهايش‌‏‎ بهترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ در‏‎ كهن‌‏‎ مايلي‌‏‎
.كرد‏‎ اقدام‌‏‎ دير‏‎ اكبري‌‏‎ تعويض‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
بعد‏‎ هفته‌هاي‌‏‎ بايد‏‎ و‏‎ است‌‏‎ زود‏‎ پرسپوليس‌‏‎ براي‌‏‎ قضاوت‌‏‎ البته‌‏‎
صورت‌‏‎ به‌هر‏‎ اما‏‎.‎سنجيد‏‎ كاملا‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ وزن‌‏‎ و‏‎ ديد‏‎ را‏‎
پرسپوليس‌‏‎.‎بود‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ بزرگ‌‏‎ درس‌‏‎ يك‌‏‎ اول‌‏‎ بازي‌‏‎
دارد‏‎ نوآوري‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ آسيا‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ پرطرفدارترين‌‏‎
استقلال‌ ، ‏‎ به‌‏‎ مي‌رسيم‌‏‎.‎باشد‏‎ آسيا‏‎ تيم‌‏‎ قوي‌ترين‌‏‎ همچنان‌‏‎ تا‏‎
.نشود‏‎ مشكل‌‏‎ دچار‏‎ بازي‌‏‎ دراين‌‏‎ تا‏‎ داشت‌‏‎ ستاره‌‏‎ آن‌قدر‏‎ استقلال‌‏‎
تحت‌الشعاع‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ نام‌‏‎ حتي‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ كه‌‏‎ استقلال‌‏‎ براي‌‏‎
گل‌‏‎ و‏‎ كردند‏‎ بازي‌‏‎ ستاره‌ها‏‎ داشت‌‏‎ قرار‏‎ "مهدي‌هاشمي‌نسب‏‎"
با‏‎ به‌اصطلاح‌‏‎ استقلال‌‏‎.نبود‏‎ خبري‌‏‎ تيمي‌‏‎ سازمان‌‏‎ از‏‎ و‏‎ زدند‏‎
اگر‏‎ ميدان‌‏‎ ميانه‌‏‎ مثلث‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ مي‌كرد ، ‏‎ بازي‌‏‎ (‎‎‏‏253‏‎)‎ شيوه‌‏‎
تغييري‌‏‎ هيچ‌‏‎ مي‌كرديم‌ ، ‏‎ جدا‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ را‏‎ همداني‌‏‎ و‏‎ فكري‌‏‎
بار‏‎ تنهايي‌‏‎ به‌‏‎ استقلال‌‏‎ اول‌‏‎ مرد‏‎ يزداني‌‏‎ و‏‎ نمي‌شد‏‎ حاصل‌‏‎
نيز‏‎ حمله‌‏‎ خط‏‎ در‏‎كشيد‏‎ دوش‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ ميدان‌‏‎ ميانه‌‏‎
قرار‏‎ هم‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ بار‏‎ اولين‌‏‎ براي‌‏‎ سامره‌‏‎ علي‌‏‎ و‏‎ مجيدي‌‏‎ فرهاد‏‎
.بودند‏‎ گرفته‌‏‎
همان‌‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ مجيدي‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ خوب‏‎ تمام‌كننده‌‏‎ يك‌‏‎ سامره‌‏‎
را‏‎ پيكان‌‏‎ دفاعي‌‏‎ خط‏‎ كرد‏‎ اراده‌‏‎ كه‌‏‎ هربار‏‎ پربارش‌‏‎ تكنيك‌‏‎
و‏‎ اكبرپور‏‎ حضور‏‎ و‏‎ تعويض‌‏‎ دو‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎.‎ريخت‌‏‎ به‌هم‌‏‎
وارد‏‎ بهمن‌‏‎ به‌‏‎ وحشتناكي‌‏‎ فشار‏‎ استقلال‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ نوازي‌‏‎
را‏‎ بيشتري‌‏‎ گل‌هاي‌‏‎ پيكان‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ موجب‏‎ فشار‏‎ همين‌‏‎ و‏‎ آورد‏‎
با‏‎ اما‏‎ كرد ، ‏‎ واگذار‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ اول‌‏‎ گام‌‏‎ در‏‎ پيكان‌‏‎.‎كند‏‎ دريافت‌‏‎
بازي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ آنان‌‏‎ بايد‏‎ ديديم‌‏‎ ميدان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ جواناني‌‏‎ اين‌‏‎
.زد‏‎ محك‌‏‎ آينده‌‏‎ هاي‌‏‎
ديديم‌‏‎ ديروز‏‎ كه‌‏‎ پاسي‌‏‎ فصل‌از‏‎ اين‌‏‎ هاي‌‏‎ قدرت‌‏‎ درچندضلعي‌‏‎ اما‏‎
نظر‏‎ از‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ ضعف‌‏‎ جسماني‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ هم‌‏‎ پاس‌‏‎.‎نيست‌‏‎ خبري‌‏‎
حتي‌‏‎ نمي‌شد ، ‏‎ غلط‏‎ پنالتي‌‏‎ آن‌‏‎ اسير‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ اگر‏‎.‎تيمي‌‏‎
تراكتورسازي‌‏‎.‎شود‏‎ تبريز‏‎ راهي‌‏‎ پيروزي‌‏‎ با‏‎ مي‌توانست‌‏‎
جوان‌‏‎ يك‌‏‎ داشت‌ ، ‏‎ مشهدي‌‏‎ يار‏‎ يك‌‏‎ تنها‏‎ كه‌‏‎ ليگ‌‏‎ تيم‌‏‎ بومي‌ترين‌‏‎
همانند‏‎ دروازه‌‏‎ درون‌‏‎ در‏‎ "حاجب‏‎ شهرام‌‏‎".‎كرد‏‎ رو‏‎ هم‌‏‎ آتيه‌‏‎ با‏‎
.داد‏‎ نشان‌‏‎ آتيه‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كرد‏‎ دروازه‌باني‌‏‎ بزرگان‌‏‎
.رسيد‏‎ تساوي‌‏‎ به‌‏‎ ليگ‌‏‎ اين‌‏‎ "دربي‌‏‎" بازي‌‏‎ اولين‌‏‎ هم‌‏‎ شيراز‏‎ در‏‎
كه‌‏‎ تيمي‌‏‎ براي‌‏‎.بود‏‎ خوشحال‌تر‏‎ برق‌‏‎ خانگي‌‏‎ "دربي‌‏‎" اين‌‏‎ در‏‎
مقابل‌‏‎ تساوي‌‏‎ گرفته‌‏‎ شكل‌‏‎ تازگي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ آمده‌‏‎ دوم‌‏‎ دسته‌‏‎ از‏‎ تازه‌‏‎
در‏‎.‎نبود‏‎ پيروزي‌‏‎ از‏‎ كمتر‏‎ قبل‌‏‎ فصل‌‏‎ شهرستاني‌‏‎ تيم‌‏‎ بهترين‌‏‎
رشت‌‏‎ استقلال‌‏‎ مقابل‌‏‎ بازي‌‏‎ اول‌‏‎ گل‌‏‎ دريافت‌‏‎ از‏‎ ذوبآهن‌‏‎ اصفهان‌‏‎
با‏‎ را‏‎ شكست‌‏‎ همه‌جانبه‌‏‎ تلاشي‌‏‎ با‏‎ زود‏‎ خيلي‌‏‎ و‏‎ نباخت‌‏‎ را‏‎ خود‏‎
سپاهان‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ بود‏‎ اصفهاني‌ها‏‎ روز‏‎ ديروز‏‎.‎كرد‏‎ عوض‌‏‎ پيروزي‌‏‎
كلافه‌كننده‌‏‎ گرماي‌‏‎ بر‏‎ هم‌‏‎ زاينده‌رود‏‎ حاشيه‌‏‎ تيم‌‏‎ محبوبترين‌‏‎
مغلوب‏‎ را‏‎ فولاد‏‎ اقتدار‏‎ با‏‎ توانست‌‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ غلبه‌‏‎ اهواز‏‎
.سازد‏‎

رقابت‌هاي‌‏‎ فاتح‌‏‎ ايران‌‏‎ اميد‏‎ بسكتبال‌‏‎ تيم‌‏‎
شد‏‎ آسيا‏‎ غرب‏‎


چهارمين‌‏‎ كسب‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ اميد‏‎ بسكتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
فاتح‌‏‎ آسيا‏‎ غرب‏‎ اميدهاي‌‏‎ انتخابي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ متوالي‌‏‎ پيروزي‌‏‎
خود‏‎ بازي‌‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎.‎شد‏‎ رقابت‌ها‏‎ اين‌‏‎
ايستاد‏‎ گروه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ صعود‏‎ مدعي‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ سوريه‌‏‎ برابر‏‎
صدر‏‎ در‏‎ حريف‌‏‎ اين‌‏‎ (‎‎‏‏65‏‎- ‎‏‏57‏‎) شكست‌‏‎ با‏‎ نزديك‌‏‎ ديدار‏‎ يك‌‏‎ طي‌‏‎ و‏‎
.گرفت‌‏‎ قرار‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ سوريه‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ بازيها‏‎ اين‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎
پيدا‏‎ راه‌‏‎ نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ گروه‌‏‎ اين‌‏‎ دوم‌‏‎ و‏‎ اول‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎
.كردند‏‎
ميزباني‌‏‎ به‌‏‎ جاري‌‏‎ سال‌‏‎ شهريورماه‌‏‎ بازيها‏‎ اين‌‏‎ نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎
.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ قطر‏‎ كشور‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ جديد‏‎ فصل‌‏‎ حاشيه‌‏‎ در‏‎


عدم‌‏‎ از‏‎ حكايت‌‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ مديريت‌‏‎ اطلاعيه‌‏‎ اينكه‌‏‎ با‏‎ *
اين‌‏‎ اما‏‎ داشت‌ ، ‏‎ فصل‌ 7980‏‎ در‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ موقع‌‏‎ به‌‏‎ برگزاري‌‏‎
بازي‌‏‎ پنج‌شنبه‌با‏‎ بعدازظهر‏‎ مقرر‏‎ موعد‏‎ سر‏‎ مسابقات‌‏‎
.خورد‏‎ كليد‏‎ سايپا‏‎ با‏‎ پرسپوليس‌‏‎
به‌‏‎ پاس‌‏‎ فصل‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ هامبورگ‌‏‎ پيش‌‏‎ فصل‌‏‎ مهاجم‌‏‎ خطيبي‌‏‎ رسول‌‏‎ *
.نشد‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ (Itc)‎ كارت‌‏‎ نرسيدن‌‏‎ دليل‌‏‎
مسئولان‌‏‎ كارت‌‏‎ اين‌‏‎ رسيدن‌‏‎ بموقع‌‏‎ در‏‎ پاسي‌ها‏‎ تعهد‏‎ وجود‏‎ با‏‎
وي‌‏‎.‎ندادند‏‎ او‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ ورود‏‎ اجازه‌‏‎ بازي‌‏‎ برگزاري‌‏‎
.شد‏‎ ذخيره‌‏‎ نيمكت‌‏‎ روي‌‏‎ نشستن‌‏‎ به‌‏‎ مجبور‏‎ بازي‌‏‎ آخر‏‎ تا‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ نتايج‌‏‎ تابلوي‌‏‎


سايپا 2‏‎ -پرسپوليس‌ 2‏‎ *
براي‌‏‎ (‎‎‏‏49‏‎) ابوالقاسم‌پور‏‎ بهنام‌‏‎ و‏‎ (‎‎‏‏45‏‎) مومني‌‏‎ محمد‏‎:‎گلها‏‎
براي‌‏‎ (‎‎‏‏77‏‎) جباري‌‏‎ رضا‏‎ و‏‎ (‎‎‏‏53‏‎)‎كاويانپور‏‎ ‎‏‏، حامد‏‎ سايپا‏‎
پرسپوليس‌‏‎
يك‌‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ -‎ يك‌‏‎ پاس‌‏‎ *
حميدرضا‏‎ تراكتورسازي‌ ، ‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏44‏‎) محمودي‌‏‎ كاظم‌‏‎:گلها‏‎
پاس‌‏‎ براي‌‏‎ پنالتي‌‏‎ (‎‏‏37‏‎)‎ ابراهيمي‌‏‎
پيكان‌يك‌‏‎ -‎ استقلال‌ 4‏‎ *
(‎‏‏62‏‎) يزداني‌‏‎ داريوش‌‏‎ و‏‎ (و 90‏‎ ‎‏‏33 ، 60‏‎) سامره‌‏‎ علي‌‏‎:گلها‏‎
پيكان‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏93‏‎) باغميشه‌‏‎ ‎‏‏، علي‌‏‎ استقلال‌‏‎ براي‌‏‎
رشت‌ 2‏‎ استقلال‌‏‎ -‎ اصفهان‌ 4‏‎ ذوبآهن‌‏‎ *
اصفهان‌ 2‏‎ سپاهان‌‏‎ -‎ يك‌‏‎ خوزستان‌‏‎ فولاد‏‎ *
يك‌‏‎ شيراز‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎ -‎ يك‌‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎ *

رفت‌‏‎ اسكاتلند‏‎ به‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ كاتا‏‎ تيم‌‏‎


در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎ اسلامي‌‏‎ آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎ كاتا‏‎ تيم‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
اسكاتلند‏‎ راهي‌‏‎ گذشته‌‏‎ پنجشنبه‌‏‎ روز‏‎ كاتا‏‎ جهاني‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎
.شد‏‎
اين‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎ تربيت‌بدني‌‏‎ كل‌‏‎ اداره‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
محل‌‏‎ گلاسكو‏‎ شهر‏‎ راهي‌‏‎ همراه‌‏‎ و 2‏‎ ورزشكار‏‎ از 3‏‎ مركب‏‎ تيم‌‏‎
.شد‏‎ رقابت‌ها‏‎ اين‌‏‎ برگزاري‌‏‎
دانشگاه‌‏‎ كاتاروهاي‌‏‎ اشجعي‌‏‎ مجيد‏‎ و‏‎ فيضي‌‏‎ عباد‏‎ مزارعي‌ ، ‏‎ امين‌‏‎
.هستند‏‎ فوق‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ آزاد‏‎
محمدرضا‏‎" و‏‎ سرمربي‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ "تهراني‌‏‎ احساني‌‏‎ عليرضا‏‎"
.مي‌كنند‏‎ همراهي‌‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ مربي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ "رشيدنيا‏‎
و‏‎ تيمي‌‏‎ قسمت‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ روز‏‎ مدت‌ 3‏‎ به‌‏‎ فردا‏‎ از‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎
.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ انفرادي‌‏‎
دانشجويان‌‏‎ سراسري‌‏‎ تكواندو‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ اينكه‌‏‎ ديگر‏‎ خبر‏‎
با‏‎ كه‌‏‎ (ع‌‏‎)‎ علي‌‏‎ امام‌‏‎ سال‌‏‎ گراميداشت‌‏‎ اسلامي‌‏‎ آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ افغانستان‌‏‎ تيم‌‏‎ و‏‎ مناطق‌‏‎ منتخب‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ حضور‏‎
شهيد‏‎ ورزشي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ افراسيابي‌‏‎ شهيد‏‎ سالن‌‏‎ در‏‎ ميهمان‌ ، ‏‎
برتر‏‎ نفرات‌‏‎ و‏‎ تيم‌ها‏‎ شناخت‌‏‎ با‏‎ داشت‌ ، ‏‎ جريان‌‏‎ تهران‌‏‎ شيرودي‌‏‎
.رسيد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎
تهران‌ ، ‏‎ استان‌‏‎ آزاد‏‎ دانشگاه‌هاي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ رقابت‌ها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
و 28‏‎ كسب 70 ، 35‏‎ با‏‎ ترتيب‏‎ به‌‏‎ شرقي‌‏‎ آذربايجان‌‏‎ و‏‎ مركزي‌‏‎
.شدند‏‎ سوم‌‏‎ تا‏‎ اول‌‏‎ امتياز‏‎

گرفتند‏‎ طلا‏‎ حسيني‌‏‎ و‏‎ نوريان‌‏‎ شد ، ‏‎ دوم‌‏‎ ايران‌‏‎


اندونزي‌‏‎ بوكس‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مسابقات‌‏‎
بين‌المللي‌‏‎ مشت‌زني‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
مكزيك‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ امتياز‏‎ كسب 18‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ مشت‌زني‌‏‎ تيم‌‏‎ اندونزي‌‏‎
اندونزي‌‏‎ و‏‎ الجزاير‏‎.‎رسيد‏‎ قهرماني‌‏‎ نيابت‌‏‎ به‌‏‎ امتيازي‌‏‎ ‎‏‏24‏‎
در‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎.شدند‏‎ سوم‌‏‎ مشترك‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ امتياز‏‎ با 16‏‎ نيز‏‎
انوشيروان‌‏‎ و‏‎ حسيني‌‏‎ روح‌الله‌‏‎ با‏‎ پيكارها‏‎ اين‌‏‎ روز‏‎ آخرين‌‏‎
.كرد‏‎ پيدا‏‎ دست‌‏‎ طلا‏‎ مدال‌‏‎ دو‏‎ به‌‏‎ نوريان‌‏‎
سد‏‎ از‏‎ فينال‌‏‎ در‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 91‏‎ در‏‎ حسيني‌‏‎ روح‌الله‌‏‎
براي‌‏‎ كه‌‏‎ نوريان‌‏‎ انوشيروان‌‏‎ و‏‎ گذشت‌‏‎ ميزبان‌‏‎ كشور‏‎ از‏‎ قهرماني‌‏‎
يك‌‏‎ در‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ انتخاب‏‎ سيدني‌‏‎ المپيك‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 5/63‏‎
دومين‌‏‎ دريافت‌كننده‌‏‎ فيليپين‌‏‎ از‏‎ حريفي‌‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ بالاتر‏‎ وزن‌‏‎
و‏‎ كشورمان‌‏‎ باسابقه‌‏‎ بوكسور‏‎ نوريان‌‏‎.‎بود‏‎ ايران‌‏‎ طلاي‌‏‎ مدال‌‏‎
اين‌‏‎ با‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 67‏‎ در‏‎ درخشش‌‏‎ با‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ كاپيتان‌‏‎
كرد‏‎ ثابت‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ خود‏‎ معترضين‌‏‎ به‌‏‎ معني‌دار‏‎ جوابي‌‏‎ موفقيت‌ ، ‏‎
.است‌‏‎ كشور‏‎ بوكسورهاي‌‏‎ مقاوم‌ترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ هم‌‏‎ هنوز‏‎
باخت‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ فيناليست‌‏‎ مشتزن‌‏‎ سومين‌‏‎ رحيمي‌‏‎ محمدرحيم‌‏‎
قناعت‌‏‎ نقره‌‏‎ مدال‌‏‎ به‌‏‎ تايلند‏‎ از‏‎ حريفي‌‏‎ برابر‏‎ (‎‏‏68‏‎) نزديك‌‏‎
.ورزيد‏‎
به‌‏‎ قبل‌‏‎ روزهاي‌‏‎ در‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 75‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ اميري‌‏‎ همايون‌‏‎
.بود‏‎ رسيده‌‏‎ برنز‏‎ مدال‌‏‎

واليبال‌‏‎ جوان‌‏‎ ملي‌پوشان‌‏‎ مغلوب‏‎ هم‌‏‎ ابومسلم‌‏‎
شد‏‎ ايران‌‏‎


زيارت‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ واليبال‌‏‎ تيم‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
حضور‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ بود ، ‏‎ كرده‌‏‎ سفر‏‎ مشهد‏‎ به‌‏‎ (ع‌‏‎)رضا‏‎ امام‌‏‎
برابر‏‎ هم‌‏‎ تداركاتي‌‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ شهر‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كوتاه‌مدتش‌‏‎
برتر‏‎ جام‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ ابومسلم‌‏‎
.داد‏‎ انجام‌‏‎ ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎
موفق‌‏‎ هماهنگ‌‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ ارائه‌‏‎ با‏‎ جوانان‌‏‎ تيم‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
به‌راحتي‌‏‎ متوالي‌‏‎ گيم‌‏‎ سه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ شهرستاني‌‏‎ خوب‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ شد‏‎
بازيكنان‌‏‎ را‏‎ ابومسلمي‌ها‏‎ بدانيد‏‎ آن‌كه‌‏‎ جالب‏‎.سازد‏‎ مغلوب‏‎
.مي‌كردند‏‎ همراهي‌‏‎ تابش‌نژاد‏‎ و‏‎ شريعتي‌‏‎ اعتدال‌ ، ‏‎ چون‌‏‎ سرشناسي‌‏‎
را‏‎ ابومسلم‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ تيم‌‏‎ اصلي‌‏‎ اعضاي‌‏‎
معززي‌خواه‌ ، ‏‎ حسين‌‏‎ شياري‌ ، ‏‎ مرتضي‌‏‎ عندليب ، ‏‎ محسن‌‏‎ مهدوي‌ ، ‏‎ مهدي‌‏‎
احسن‌الله‌‏‎ يولمه‌ ، ‏‎ ميكائيل‌‏‎ زارع‌ ، ‏‎ مهران‌‏‎ مقبلي‌ ، ‏‎ داود‏‎
صبح‌‏‎ ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ تيم‌‏‎.‎ مي‌دادند‏‎ تشكيل‌‏‎.‎.‎و‏‎ شيركوند‏‎
را‏‎ خود‏‎ تمرينات‌‏‎ ادامه‌‏‎ امروز‏‎ از‏‎ تهران‌‏‎ به‌‏‎ بازگشت‌‏‎ با‏‎ ديروز‏‎
آسيا‏‎ جوانان‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ و‏‎ عربستان‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ انجام‌‏‎ تا‏‎
.پي‌مي‌گيرد‏‎


Copyright 1996-2000 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.