شماره‌ 2202‏‎ ‎‏‏،‏‎26 Aug 2000 شهريور 1379 ، ‏‎ شنبه‌ 5‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Life
Metropolis
Business
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
Advertisements

مي‌انديشد‏‎ آسيا‏‎ در‏‎ قهرماني‌‏‎ به‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎

از‏‎ را‏‎ آسيا‏‎ جوانان‌‏‎ واليبال‌‏‎ قهرماني‌‏‎ چين‌‏‎
گرفت‌‏‎ ايران‌‏‎

انتخاب‏‎ اتريش‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ نفرات‌‏‎
...ايران‌‏‎ اما‏‎ شدند ، ‏‎

كرد‏‎ متوقف‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ نتايج‌‏‎ تابلو‏‎

مي‌انديشد‏‎ آسيا‏‎ در‏‎ قهرماني‌‏‎ به‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎


آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎

. آسياست‌‏‎ قاره‌‏‎ از‏‎ فراتر‏‎ بازيكني‌‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ " كريمي‌‏‎ علي‌‏‎"
.بود‏‎ الوكره‌‏‎ و‏‎ پرسپوليس‌‏‎ بازي‌‏‎ اول‌‏‎ مرد‏‎ او‏‎
پرسپوليس‌ 4‏‎ - قطر 2‏‎ الوكره‌‏‎
العربي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ -‎ دوحه‌‏‎ *
نفر‏‎ هزار‏‎ ده‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ تماشاگر‏‎ *
لبنان‌‏‎ از‏‎ سه‌‏‎ هر‏‎ داوران‌‏‎ *
علي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‏‏55‏‎) و‏‎ (‎‏‏48‏‎) كريمي‌‏‎ علي‌‏‎:پرسپوليس‌‏‎ تيم‌‏‎ گلهاي‌‏‎ *
(‎‏‏81‏‎) استيلي‌‏‎ حميد‏‎ و‏‎ (‎‏‏76‏‎)‎ اكبريان‌‏‎
و‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ حريف‌‏‎ هرگز‏‎ الوكره‌‏‎ و‏‎ قطر‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
دامنه‌‏‎ از‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ كنيم‌‏‎ باور‏‎ ديگر‏‎ حالا‏‎نبودند‏‎ پرسپوليس‌‏‎
قاره‌‏‎ اين‌‏‎ قله‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كرديم‌‏‎ جدا‏‎ را‏‎ خود‏‎ آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎
جايگاه‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ واقعيت‌‏‎ يك‌‏‎ اين‌‏‎.رسيده‌ايم‌‏‎
و‏‎ كرده‌‏‎ پيدا‏‎ خود‏‎ براي‌‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ چند‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ بالاتري‌‏‎
كنوني‌‏‎ اول‌‏‎ قدرت‌‏‎ الوكره‌‏‎.‎است‌‏‎ صعودي‌‏‎ كاملا‏‎ نيز‏‎ حركتش‌‏‎ مسير‏‎
در‏‎ بازي‌‏‎ و‏‎ نداشت‌‏‎ برتري‌‏‎ هرگز‏‎ بازي‌‏‎ نوددقيقه‌‏‎ طي‌‏‎ قطر‏‎ فوتبال‌‏‎
گرماي‌‏‎ ميزباني‌ ، ‏‎ شرايط‏‎ چند‏‎ هر‏‎.‎شد‏‎ دنبال‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ اختيار‏‎
پرسپوليس‌‏‎ از‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ با‏‎ الوكره‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ دوحه‌‏‎ وحشتناك‌‏‎
از‏‎ كماسي‌‏‎ پرويز‏‎ و‏‎ پروين‌‏‎ بوديم‌علي‌‏‎ گفته‌‏‎ اما‏‎ بيافتد‏‎ پيش‌‏‎
ذوب‏‎ نيز‏‎ دوحه‌‏‎ جهنم‌‏‎ در‏‎ حتي‌‏‎ كه‌‏‎ اند‏‎ ساخته‌‏‎ تيمي‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎
.نمي‌شود‏‎
در‏‎ گام‌‏‎ نخستين‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ قهرمان‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ الوكره‌‏‎ آسيا ، ‏‎ باشگاههاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎
صورت‌‏‎ تبليغات‌‏‎ برخلاف‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ حريف‌‏‎.‎داد‏‎ شكست‌‏‎ راحتي‌‏‎
و‏‎ عراقي‌‏‎ و‏‎ برزيلي‌‏‎ مربيان‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ و‏‎ آن‌‏‎ پيرامون‌‏‎ گرفته‌‏‎
كيفي‌‏‎ نظر‏‎ نقطه‌‏‎ از‏‎ برزيلي‌اش‌‏‎ مهاجم‌‏‎ و‏‎ آفريقايي‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
به‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ آسيا‏‎ دوم‌‏‎ درجه‌‏‎ قدرتهاي‌‏‎ اندازه‌هاي‌‏‎ در‏‎
و‏‎ پاشيد‏‎ هم‌‏‎ از‏‎ بود‏‎ برتر‏‎ كه‌‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ دقايقي‌‏‎ در‏‎ جز‏‎
نشد‏‎ پرسپوليس‌‏‎ هجومي‌‏‎ تاكتيك‌هاي‌‏‎ با‏‎ مقابله‌‏‎ به‌‏‎ قادر‏‎ هرگز‏‎
.شناخت‌‏‎ را‏‎ حريف‌‏‎ دروازه‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ راه‌‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎
الوكره‌‏‎ ميزبان‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ آسوده‌‏‎ خيالي‌‏‎ با‏‎ حالا‏‎ پرسپوليس‌‏‎
آسيا‏‎ در‏‎ قهرماني‌‏‎ و‏‎ خود‏‎ بعدي‌‏‎ مرحله‌‏‎ حريفان‌‏‎ به‌‏‎ تنها‏‎ و‏‎ است‌‏‎
العربي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎.‎مي‌انديشد‏‎
و‏‎ دفاعي‌‏‎ خط‏‎ اشتباه‌‏‎ روي‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ شد ، ‏‎ برگزار‏‎ دوحه‌‏‎ شهر‏‎
.كرد‏‎ دريافت‌‏‎ (‎‎‏‏44‏‎) و‏‎ (‎‏‏33‏‎) دقايق‌‏‎ در‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ دروازه‌بانش‌‏‎
و‏‎ بود‏‎ شناخته‌‏‎ را‏‎ حريف‌‏‎ كاملا‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎ اما‏‎
سراسر‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ ابتدا‏‎ همان‌‏‎ از‏‎ بالا‏‎ جسماني‌‏‎ آمادگي‌‏‎ با‏‎
علي‌‏‎ (‎‎‏‏48‏‎) دقيقه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ آورد‏‎ فشار‏‎ الوكره‌‏‎ دروازه‌‏‎ به‌‏‎ هجومي‌‏‎
هفت‌‏‎.‎كرد‏‎ باز‏‎ را‏‎ الوكره‌‏‎ دروازه‌‏‎ تكنيكي‌‏‎ حركت‌‏‎ يك‌‏‎ روي‌‏‎ كريمي‌‏‎
.شد‏‎ الوكره‌‏‎ دروازه‌‏‎ فتح‌‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ كريمي‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ بعد‏‎ دقيقه‌‏‎
در‏‎ خود‏‎ رسمي‌‏‎ بازي‌‏‎ اولين‌‏‎ در‏‎ اكبريان‌‏‎ علي‌‏‎ (‎‎‏‏76‏‎) دقيقه‌‏‎ در‏‎
‎‏‏،‏‎(‎‏‏81‏‎) دقيقه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كرد‏‎ باز‏‎ را‏‎ ميزبان‌‏‎ دروازه‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ تيم‌‏‎
چهار‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كشورمان‌‏‎ نماينده‌‏‎ گلهاي‌‏‎ تعداد‏‎ حميداستيلي‌‏‎
را‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ اقتدار‏‎ حريف‌‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎ تا‏‎ رساند‏‎
.بگذارد‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎

از‏‎ را‏‎ آسيا‏‎ جوانان‌‏‎ واليبال‌‏‎ قهرماني‌‏‎ چين‌‏‎
گرفت‌‏‎ ايران‌‏‎


آسيا‏‎ جوانان‌‏‎ واليبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ دوره‌‏‎ دهمين‌‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
و‏‎ پرشور‏‎ رقابت‌‏‎ هفته‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ (‎ذوالفقار‏‎ جام‌‏‎)‎
.رسيد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ چين‌‏‎ قهرماني‌‏‎ با‏‎ نزديك‌‏‎
وجه‌تمايز‏‎ هماهنگ‌‏‎ و‏‎ يكدست‌‏‎ تيمي‌‏‎ با‏‎ بلندقامت‌‏‎ چيني‌هاي‌‏‎
اقتدار‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ و‏‎ داشتند‏‎ مدعيان‌‏‎ ساير‏‎ با‏‎ فراواني‌‏‎
چيني‌ها‏‎ قهرماني‌‏‎.‎بردند‏‎ خاوردور‏‎ به‌‏‎ را‏‎ دهم‌‏‎ جام‌‏‎ شايستگي‌‏‎ و‏‎
كشورمان‌‏‎ جوانان‌‏‎ تيم‌‏‎ پيش‌‏‎ دوره‌‏‎ قهرماني‌‏‎ با‏‎ زيادي‌‏‎ مشابهت‌‏‎
و‏‎ بودند‏‎ كرده‌‏‎ زين‌‏‎ را‏‎ قهرماني‌‏‎ اسب‏‎ اول‌‏‎ روز‏‎ از‏‎ آنها‏‎.‎داشت‌‏‎
به‌‏‎ خود‏‎ آخر‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ چين‌‏‎.‎نگرفتند‏‎ دست‌كم‌‏‎ را‏‎ حريفي‌‏‎ هيچ‌‏‎
بازي‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ قديمي‌‏‎ رقيب‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ نكرد‏‎ رحم‌‏‎ هم‌‏‎ ژاپن‌‏‎
رعايت‌‏‎ كاملا‏‎ دهم‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ عدالت‌‏‎ تا‏‎ درآورد‏‎ پاي‌‏‎ از‏‎ برتر‏‎
.شود‏‎
دهم‌‏‎ جام‌‏‎ بزرگ‌‏‎ ناكام‌‏‎ كره‌جنوبي‌‏‎ ژاپن‌ ، ‏‎ و‏‎ چين‌‏‎ بازي‌‏‎ از‏‎ جدا‏‎
.داد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ پاكستان‌‏‎ (‎‏‏13‏‎)‎ ششم‌‏‎ و‏‎ پنجم‌‏‎ مقام‌‏‎ كسب‏‎ سر‏‎ بر‏‎
.برد‏‎ را‏‎ بحرين‌‏‎ (‎‎‏‏23‏‎)‎ هفتم‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ ايستادن‌‏‎ براي‌‏‎ استراليا‏‎
شمالي‌‏‎ كره‌‏‎ سد‏‎ از‏‎ (‎‏‏13‏‎) نهم‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ براي‌‏‎ هم‌‏‎ هند‏‎
.گذشت‌‏‎
فني‌‏‎ (‎‎‏‏3‏‎) پيروزي‌‏‎ با‏‎ قزاقستان‌‏‎ نشدن‌‏‎ حاضر‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ تايوان‌‏‎
.گرفت‌‏‎ قرار‏‎ يازدهم‌‏‎ جاي‌‏‎ در‏‎
و‏‎ دوازدهم‌‏‎ رده‌هاي‌‏‎ در‏‎ ترتيب‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ قزاقستان‌‏‎ و‏‎ سريلانكا‏‎
.گرفتند‏‎ قرار‏‎ سيزدهم‌‏‎

انتخاب‏‎ اتريش‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ نفرات‌‏‎
...ايران‌‏‎ اما‏‎ شدند ، ‏‎


اعلام‌‏‎ و‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ تحت‌فشار‏‎ طالبي‌‏‎ جلال‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ شنيديم‌‏‎.‎شد‏‎ موكول‌‏‎ امروز‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ اسامي‌‏‎
و‏‎ هاشميان‌‏‎ وحيد‏‎ ميان‌‏‎ انتخاب‏‎ در‏‎ او‏‎ خارجي‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ انتخاب‏‎
نيز‏‎ داخلي‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎ ترديد‏‎ در‏‎ منصوريان‌‏‎ عليرضا‏‎
احمدرضا‏‎:‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ مشغول‌‏‎ را‏‎ او‏‎ ذهن‌‏‎ بازيكن‌‏‎ چهار‏‎ نام‌‏‎
.همداني‌‏‎ ستار‏‎ و‏‎ استيلي‌‏‎ حميد‏‎ زرينچه‌ ، ‏‎ جواد‏‎ عابدزاده‌ ، ‏‎
تحميل‌‏‎ مي‌خواهند‏‎ مسئولان‌‏‎ و‏‎ نشريات‌‏‎ از‏‎ تعدادي‌‏‎ را‏‎ زرينچه‌‏‎
در‏‎ شده‌‏‎ طوري‌‏‎ هر‏‎ مي‌خواهد‏‎ ديگر‏‎ گروهي‌‏‎ نيز‏‎ را‏‎ استيلي‌‏‎.‎كنند‏‎
در‏‎ نه‌‏‎ كه‌‏‎ آورده‌‏‎ بوجود‏‎ وضعيتي‌‏‎ همداني‌‏‎ ستار‏‎.‎باشد‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
عابدزاده‌ ، ‏‎ به‌‏‎ مي‌رسيم‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ نه‌‏‎ دارد‏‎ جاي‌‏‎ استقلال‌‏‎
هفته‌‏‎ جريانات‌‏‎.‎ نرفت‌‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ الوكره‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ حتي‌‏‎ او‏‎
است‌ ، اما‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎ مردم‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ را‏‎ طالبي‌‏‎ بدجوري‌‏‎ گذشته‌‏‎
.نيست‌‏‎ خبرها‏‎ اين‌‏‎ اتريش‌‏‎ در‏‎
فكري‌‏‎ دغدغه‌‏‎ بدون‌‏‎ اتريش‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مربي‌‏‎ كرووات‌‏‎ "اتوباريچ‌‏‎"
:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ مقابل‌‏‎ اتريش‌‏‎ تيم‌ملي‌‏‎ نفرات‌‏‎
‎‏‏،‏‎(آرسنال‌‏‎)‎ مانينگر‏‎ و‏‎ (وين‌‏‎ استريا‏‎)‎ ولفارت‌‏‎:دروازه‌بانان‌‏‎
‎‏‏،‏‎(گراتز‏‎) چينر‏‎ نيوكر‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎استرياوين‌‏‎) هيدن‌‏‎ و‏‎ دوسپل‌‏‎:‎مدافعان‌‏‎
هاتز‏‎ ‎‏‏،‏‎(مونيخ‌ 1860‏‎)‎ استرانزل‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(سالزبورگ‌‏‎)‎ وينكهوفر‏‎
هرتزوگ‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(اسكاتلند‏‎ هرتز‏‎)‎ فلوگل‌‏‎:‎‏‏، هافبك‌ها‏‎(راپيدوين‌‏‎)
‎‏‏،‏‎(تيرول‌‏‎) كايچلر‏‎ ‎‏‏،‏‎(سالزبورگ‌‏‎) بيچلر‏‎ كيتز‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎وردربرمن‌‏‎)‎
برون‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(رايد‏‎) گوندوز‏‎ آكا‏‎:‎‏‏، مهاجمان‌‏‎(گراتز‏‎) شاپ‌‏‎ و‏‎ كوسيان‌‏‎
(استرياوين‌‏‎)‎ ليب‏‎ ماير‏‎ ‎‏‏،‏‎(مونيخ‌ 1860‏‎) كرني‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎گراتز‏‎) ماير‏‎
.(راپيدوين‌‏‎)‎ رادويچ‌‏‎ و‏‎

كرد‏‎ متوقف‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎


را‏‎ باختن‌‏‎ داد ، ‏‎ بازهم‌ادامه‌‏‎ عليدوستي‌‏‎
نتيجه‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ چهارم‌‏‎ هفته‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
در‏‎ آنهم‌‏‎ يك‌ ، ‏‎ پيكان‌‏‎ - پنج‌‏‎ اهواز‏‎ فولاد‏‎ شد‏‎ آغاز‏‎ باورنكردني‌‏‎
نبايد‏‎ كه‌‏‎ نوشتيم‌‏‎ پنج‌شنبه‌‏‎ روز‏‎ در‏‎ صفحه‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎.‎تهران‌‏‎
تيم‌‏‎ اين‌‏‎داد‏‎ قرار‏‎ مبنا‏‎ را‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ بر‏‎ پيكان‌‏‎ پيروزي‌‏‎
شدن‌‏‎ اول‌‏‎ مربي‌‏‎ براي‌‏‎ هنوز‏‎ عليدوستي‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ بيشماري‌‏‎ ضعفهاي‌‏‎
مي‌رود‏‎ را‏‎ راهي‌‏‎ همان‌‏‎ درست‌‏‎ او‏‎.‎است‌‏‎ جوان‌‏‎ و‏‎ بي‌تجربه‌‏‎ خيلي‌‏‎
نيز‏‎ پيكان‌‏‎ آينده‌‏‎شد‏‎ بركنار‏‎ درنهايت‌‏‎ و‏‎ رفت‌‏‎ سايپا‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
سختي‌‏‎ راه‌‏‎ بقاء‏‎ براي‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ سايپا‏‎ زمان‌‏‎ از‏‎ بهتر‏‎
مي‌توانستند‏‎ بهمن‌‏‎ جوانان‌‏‎ همان‌‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎.دارد‏‎ پيش‌‏‎ در‏‎
جمع‌‏‎ را‏‎ تيم‌ها‏‎ ديگر‏‎ شده‌هاي‌‏‎ تمام‌‏‎ پيكاني‌ها ، ‏‎ اما‏‎ بسازند‏‎
عليدوستي‌‏‎ درواقع‌‏‎.‎فناست‌‏‎ به‌‏‎ محكوم‌‏‎ پير‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ كرده‌اند‏‎
.را‏‎ باختن‌‏‎ است‌ ، ‏‎ كرده‌‏‎ شروع‌‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎
قرار‏‎ امنيت‌‏‎ حاشيه‌‏‎ در‏‎ امتياز‏‎ چهار‏‎ با‏‎ نتيجه‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ فولاد‏‎
خانه‌اش‌‏‎ در‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ تساوي‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ سايپا‏‎.‎است‌‏‎ گرفته‌‏‎
زيادي‌‏‎ امتيازات‌‏‎ سايپا‏‎.كند‏‎ عبور‏‎ ذوبآهن‌‏‎ سد‏‎ از‏‎ نتوانست‌‏‎
خواهد‏‎ زيادي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ پاياني‌‏‎ روزهاي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌دهد‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎
.ذوبآهن‌‏‎ مثل‌‏‎ درست‌‏‎ داشت‌‏‎
ناپسند‏‎ صحنه‌هاي‌‏‎ و‏‎ تلخ‌‏‎ حوادث‌‏‎ شاهد‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ شيراز‏‎ در‏‎
و‏‎ استقلال‌‏‎ بازي‌‏‎ تماشاگران‌‏‎ از‏‎ تعدادي‌‏‎ سنگپراني‌‏‎ و‏‎ بوديم‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ كنيم‌‏‎ عادت‌‏‎ بايد‏‎ گويا‏‎ كشاند‏‎ تشنج‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎
مرد‏‎ اما‏‎.‎باشد‏‎ زشت‌‏‎ حركات‌‏‎ و‏‎ جنجال‌‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎ فوتبال‌‏‎ شيراز‏‎
مرادي‌‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ مانند‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ خسروي‌‏‎ علي‌‏‎ ميدان‌‏‎ اين‌‏‎ اول‌‏‎
مهدي‌‏‎.‎پيش‌برد‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ آرامش‌‏‎ با‏‎ و‏‎ نشد‏‎ احساساتي‌‏‎
تا‏‎ شدند‏‎ اخراج‌‏‎ ميدان‌‏‎ سوي‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ بيگي‌‏‎ محمد‏‎ و‏‎ هاشمي‌نسب‏‎
اثرات‌‏‎.‎باشيم‌‏‎ پربرخورد‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ شاهد‏‎ هم‌‏‎ ميدان‌‏‎ ميانه‌‏‎ در‏‎
با‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ تاثير‏‎ بازي‌‏‎ كل‌‏‎ در‏‎ اوليه‌‏‎ دقايق‌‏‎ جريانات‌‏‎
برق‌‏‎ در‏‎.دادند‏‎ رضايت‌‏‎ تساوي‌‏‎ به‌‏‎ يكديگر‏‎ بر‏‎ فشاري‌‏‎ كمترين‌‏‎
.بودند‏‎ فوق‌العاده‌‏‎ شيري‌‏‎ و‏‎ شيردل‌‏‎ غلام‌زاده‌ ، ‏‎
مربيان‌؟‏‎ تحولات‌‏‎ و‏‎ تغيير‏‎ و‏‎ چهارم‌‏‎ هفته‌‏‎
.رسيد‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ يك‌‏‎ تساوي‌‏‎ به‌‏‎ پاس‌‏‎ با‏‎ سپاهان‌‏‎ بازي‌‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎
در‏‎ تساوي‌‏‎ سپاهان‌ ، ‏‎ براي‌‏‎ استپانيان‌‏‎ و‏‎ زد‏‎ گل‌‏‎ پاس‌‏‎ براي‌‏‎ خطيبي‌‏‎
اين‌‏‎ مسئولان‌‏‎ ديگر‏‎ اما‏‎ است‌‏‎ خوبي‌‏‎ نتيجه‌‏‎ پاس‌‏‎ براي‌‏‎ اصفهان‌‏‎
زير‏‎ كاظمي‌‏‎ فرهاد‏‎ يكشنبه‌‏‎ از‏‎ شايد‏‎ و‏‎ نمي‌كند‏‎ راضي‌‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎
رشت‌ ، ‏‎ در‏‎بگيرد‏‎ به‌عهده‌‏‎ را‏‎ پاس‌‏‎ رهبري‌‏‎ حبيبي‌‏‎ حسن‌‏‎ نظر‏‎
.داد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ تماشاگرانش‌‏‎ حمايت‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎
.است‌‏‎ رفتني‌‏‎ اماضيايي‌‏‎ مي‌ماند‏‎ فعلا‏‎ پيروزي‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ جهانپور‏‎
و‏‎ تغيير‏‎ هفته‌‏‎ ليگ‌‏‎ چهارم‌‏‎ هفته‌‏‎ بوديم‌ ، ‏‎ گفته‌‏‎ پنج‌شنبه‌‏‎
.است‌‏‎ مربيان‌‏‎ تحولات‌‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ نتايج‌‏‎ تابلو‏‎


اهواز5‏‎ فولاد‏‎ -‎ يك‌‏‎ تهران‌‏‎ پيكان‌‏‎ *
نعيم‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‏‏9‏‎) محمدي‌‏‎ گل‌‏‎ يحيي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‎‏‏59‏‎)‎ و‏‎ (‎‏‏27‏‎)‎ هويزه‌‏‎ رشيد‏‎:گلها‏‎
ميكائيلي‌‏‎ داريوش‌‏‎ و‏‎ (‎‎‏‏88‏‎) جنامي‌‏‎ كاظم‌‏‎ و‏‎ پنالتي‌‏‎ (‎‎‏‏34‏‎) سعداوي‌‏‎
پيكان‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏82‏‎)‎
صفر‏‎ اصفهان‌‏‎ آهن‌‏‎ ذوب‏‎ -‎ صفر‏‎ تهران‌‏‎ سايپا‏‎ *
صفر‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ -‎ صفر‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎ *
يك‌‏‎ تهران‌‏‎ پاس‌‏‎ - يك‌‏‎ اصفهان‌‏‎ سپاهان‌‏‎ *
سپاهان‌‏‎ براي‌‏‎ استپانيان‌‏‎ لئون‌‏‎ و‏‎ پاس‌‏‎ براي‌‏‎ خطيبي‌‏‎ رسول‌‏‎:گلها‏‎
يك‌‏‎ تبريز‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ -‎ رشت‌ 2‏‎ استقلال‌‏‎ *
براي‌‏‎ (‎پنالتي‌‏‎)‎ جمعي‌‏‎ صاحب‏‎ پيمان‌‏‎ و‏‎ بيات‌‏‎ سعيد‏‎:‎گلها‏‎
تراكتورسازي‌‏‎ براي‌‏‎ عبدالله‌زاده‌‏‎ هادي‌‏‎ و‏‎ رشت‌‏‎ استقلال‌‏‎


Copyright 1996-2000 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.