شماره‌ 2213‏‎ ‎‏‏،‏‎9 Sep 2000 شهريور 1379 ، ‏‎ شنبه‌ 19‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Life
Free Tribune
Business
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
Advertisements

كرد‏‎ غلبه‌‏‎ قطر‏‎ الوكره‌‏‎ بر‏‎ اقتدار‏‎ با‏‎ پرسپوليس‌‏‎

كرد‏‎ مغلوب‏‎ را‏‎ كويت‌‏‎ گل‌‏‎ سه‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎

آمد‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ گل‌‏‎ ميدان‌ 18‏‎ چهار‏‎ در‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ نتايج‌‏‎ تابلوي‌‏‎

اروپا‏‎ قهرمان‌‏‎ ايران‌‏‎ نشسته‌‏‎ واليبال‌‏‎ تيم‌‏‎
داد‏‎ شكست‌‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎ را‏‎

آسيا‏‎ پنجم‌‏‎ مقام‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ هندبال‌‏‎

ديگر‏‎ مرحله‌اي‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ حذفي‌‏‎ واليبال‌‏‎

كرد‏‎ غلبه‌‏‎ قطر‏‎ الوكره‌‏‎ بر‏‎ اقتدار‏‎ با‏‎ پرسپوليس‌‏‎


آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎

فوتبال‌‏‎ هاي‌‏‎ تيم‌‏‎ برگشت‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ " فر‏‎ امامي‌‏‎ عليرضا‏‎"
داشت‌‏‎ فروغي‌‏‎ پر‏‎ چهره‌‏‎ الوكره‌‏‎ و‏‎ پرسپوليس‌‏‎
شكست‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ قهرمان‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
دوم‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ برگشت‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ قطر‏‎ "الوكره‌‏‎" مقتدرانه‌‏‎
بازي‌‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎.‎يافت‌‏‎ راه‌‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎
دروازه‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ بي‌نيازي‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ "الوكره‌‏‎" با‏‎ برگشت‌‏‎
توپ‌‏‎ به‌‏‎ هماهنگ‌‏‎ و‏‎ هجومي‌‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ ارائه‌‏‎ با‏‎ را‏‎ قطر‏‎ نماينده‌‏‎
رفت‌‏‎ بازي‌‏‎ مافات‌‏‎ جبران‌‏‎ بدنبال‌‏‎ كه‌‏‎ خود‏‎ حريف‌‏‎ به‌‏‎ هرگز‏‎ و‏‎ بست‌‏‎
.كند‏‎ پيدا‏‎ ميدان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ بتواند‏‎ تا‏‎ نداد‏‎ اجازه‌‏‎ بود ، ‏‎
نشسته‌‏‎ خود‏‎ بعدي‌‏‎ حريف‌‏‎ انتظار‏‎ به‌‏‎ دوم‌‏‎ گام‌‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎ حالا‏‎
امارات‌‏‎ النصر‏‎ يا‏‎ عراق‌‏‎ الزوراء‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
بود‏‎ تيمي‌‏‎ "الوكره‌‏‎" با‏‎ برگشت‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎.‎بود‏‎ خواهند‏‎
روحيه‌‏‎ اين‌‏‎ بتواند‏‎ اگر‏‎ پرسپوليس‌‏‎.‎پراشتها‏‎ و‏‎ دونده‌‏‎ پرنفس‌ ، ‏‎
قهرماني‌‏‎ جدي‌‏‎ مدعي‌‏‎ يك‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ كند ، ‏‎ حفظ‏‎ فصل‌‏‎ اين‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ را‏‎
شمار‏‎ به‌‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ و‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ در‏‎
.رفت‌‏‎ خواهد‏‎
يك‌‏‎ (‎قطر‏‎) الوكره‌‏‎ - ‎‏‏5‏‎(‎ايران‌‏‎) پرسپوليس‌‏‎
بهروز‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‏‏13‏‎) امامي‌فر‏‎ عليرضا‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‎‏‏11‏‎)‎ پايان‌رافت‌‏‎:‎گل‌ها‏‎
براي‌‏‎ (‎‎‏‏76‏‎) سراج‌‏‎ بهنام‌‏‎ و‏‎ (‎‎‏‏74‏‎) كريمي‌‏‎ علي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‏‏34‏‎) رهبري‌فر‏‎
براي‌‏‎ پنالتي‌‏‎ نقطه‌‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ (‎‏‏22‏‎) الكواري‌‏‎ صالح‌‏‎ و‏‎ پرسپوليس‌‏‎
.الوكره‌‏‎
سالم‌العباس‌‏‎ و‏‎ محمد‏‎ كاظم‌‏‎ كمك‌‏‎ به‌‏‎ محمد‏‎ شاكر‏‎ صاحب‏‎:‎داور‏‎
.(عراق‌‏‎ از‏‎ سه‌‏‎ هر‏‎)
.نفر‏‎ هزار‏‎ از 65‏‎ بيش‌‏‎:تماشاگر‏‎
زمين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ حريف‌‏‎ تهاجمي‌‏‎ بازي‌‏‎ با‏‎ ابتدا‏‎ همان‌‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎
به‌‏‎ نفوذ‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ چپ‌وراستش‌‏‎ پيستون‌‏‎ دو‏‎ لطف‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ حبس‌‏‎ خود‏‎
سرانجام‌‏‎ احساسي‌ ، ‏‎ حمله‌‏‎ چند‏‎ پي‌‏‎ در‏‎.بود‏‎ حريف‌‏‎ جريمه‌‏‎ محوطه‌‏‎
سر‏‎ روي‌‏‎ را‏‎ توپ‌‏‎ بينايي‌‏‎ با‏‎ استيلي‌‏‎ ايستگاهي‌‏‎ ضربه‌‏‎ يك‌‏‎ روي‌‏‎
خوب‏‎ جهشي‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ پرسپوليس‌‏‎ شمالي‌‏‎ مهاجم‌‏‎ و‏‎ فرستاد‏‎ "رافت‌‏‎"
با‏‎.‎كرد‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ بدل‌‏‎ سر‏‎ با‏‎ را‏‎ توپ‌‏‎ كنارش‌‏‎ مدافع‌‏‎ از‏‎ بالاتر‏‎
پرسپوليس‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ و‏‎ افتاد‏‎ تبوتاب‏‎ از‏‎ "الوكره‌‏‎" گل‌‏‎ اين‌‏‎
در‏‎ كاملا‏‎ ميدان‌‏‎ ديگر‏‎ حالا‏‎كردند‏‎ پيدا‏‎ بهتري‌‏‎ روحيه‌‏‎
از‏‎ قطري‌ها‏‎ كه‌‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بود‏‎ افتاده‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ اختيار‏‎
چپ‌‏‎ از‏‎ امامي‌فر‏‎ بودند ، ‏‎ نكرده‌‏‎ پيدا‏‎ خلاصي‌‏‎ اول‌‏‎ گل‌‏‎ افكار‏‎
ميان‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شد‏‎ "الوكره‌‏‎" جريمه‌‏‎ محوطه‌‏‎ وارد‏‎ مزاحمت‌‏‎ بدون‌‏‎
راست‌‏‎ زاويه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ توپ‌‏‎ حريف‌‏‎ بهت‌زده‌‏‎ مدافعان‌‏‎ غافلگيري‌‏‎
دقيقه‌‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎ دوم‌‏‎ گل‌‏‎ ثمررسيدن‌‏‎ به‌‏‎ با‏‎دوخت‌‏‎ دروازه‌‏‎
چه‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ مانده‌‏‎ الوكره‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ و‏‎ مربيان‌‏‎ ‎‏‏13‏‎
بردن‌‏‎.‎كنند‏‎ سد‏‎ را‏‎ پرسپوليس‌‏‎ تهاجمات‌‏‎ جلوي‌‏‎ بتوانند‏‎ حربه‌اي‌‏‎
زهر‏‎ از‏‎ حدودي‌‏‎ تا‏‎ كوتاه‌‏‎ مثلث‌هاي‌‏‎ ساختن‌‏‎ و‏‎ عرض‌‏‎ به‌‏‎ توپ‌‏‎
يك‌‏‎ گرفتن‌‏‎ با‏‎ قطري‌ها‏‎ تاكتيك‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كاست‌‏‎ پرسپوليسي‌ها‏‎
كاهش‌‏‎ را‏‎ فاصله‌‏‎ الكواري‌‏‎ صالح‌‏‎ ضربه‌‏‎ با‏‎ توانستند‏‎ پنالتي‌‏‎
.دهند‏‎
.داشت‌‏‎ برنامه‌‏‎ ايستگاهي‌‏‎ ضربه‌‏‎ هر‏‎ براي‌‏‎ روز‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ پنالتي‌‏‎ خطاي‌‏‎ تا‏‎ رهبري‌فر‏‎ براي‌‏‎ بود‏‎ فرصتي‌‏‎ دقيقه‌ 34‏‎
رهبري‌فر‏‎ سنگين‌‏‎ ضربه‌‏‎ و‏‎ استيلي‌‏‎ از‏‎ توپ‌‏‎ ارسال‌‏‎.كند‏‎ جبران‌‏‎
هم‌‏‎ از‏‎ مدافعان‌‏‎ و‏‎ "الوكره‌‏‎" دروازه‌بان‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ بختي‌‏‎ هيچ‌‏‎
حريف‌‏‎ دروازه‌‏‎ درون‌‏‎ توپ‌‏‎ و‏‎ نگذاشت‌‏‎ باقي‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ شده‌‏‎ جدا‏‎
كه‌‏‎ روزي‌‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎ مياني‌‏‎ خط‏‎ خوب‏‎ تحرك‌‏‎.‎گرفت‌‏‎ آرام‌‏‎
فرم‌‏‎ بهترين‌‏‎ در‏‎ كريمي‌‏‎ علي‌‏‎ و‏‎ استيلي‌‏‎ حميد‏‎ حلالي‌ ، ‏‎ اسماعيل‌‏‎
چهارم‌‏‎ گل‌‏‎ زدن‌‏‎ با‏‎ دقيقه‌ 74‏‎ در‏‎ كريمي‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ موجب‏‎ بودند‏‎ خود‏‎
شادي‌‏‎ هنوز‏‎.‎ريزد‏‎ فرو‏‎ را‏‎ الوكره‌‏‎ دروازه‌‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ پرسپوليس‌‏‎
"سراج‌‏‎ بهنام‌‏‎" كه‌‏‎ بود‏‎ نيافته‌‏‎ پايان‌‏‎ كريمي‌‏‎ گل‌‏‎ از‏‎ تماشاگران‌‏‎
و‏‎ واداشت‌‏‎ عكس‌العمل‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تماشاگران‌‏‎ بار‏‎ پنجمين‌‏‎ براي‌‏‎
.رساند‏‎ خود‏‎ اوج‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ ايجاد‏‎ شوروشوق‌‏‎
قطر‏‎ قهرمان‌‏‎ سد‏‎ از‏‎ كامل‌‏‎ تسلط‏‎ با‏‎ پرسپوليس‌‏‎ ترتيب‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎
.گذشت‌‏‎

كرد‏‎ مغلوب‏‎ را‏‎ كويت‌‏‎ گل‌‏‎ سه‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎


آسيا‏‎ نوجوانان‌‏‎ فوتبال‌‏‎
نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ نوجوانان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
بازي‌‏‎ سومين‌‏‎ در‏‎ ويتنام‌ ، ‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ نوجوانان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مسابقات‌‏‎
كه‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شد ، ‏‎ كويت‌‏‎ تيم‌‏‎ مغلوبكردن‌‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ خود‏‎
با‏‎ ايران‌‏‎ شدتيم‌‏‎ انجام‌‏‎ ويتنام‌‏‎ رانانگ‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎
از‏‎ گل‌‏‎ سه‌‏‎ با‏‎ اكبرپور‏‎ سياوش‌‏‎ و‏‎ نوري‌‏‎ وحيد‏‎ رضايي‌ ، ‏‎ شيث‌‏‎ گلهاي‌‏‎
آخرين‌‏‎ در‏‎ (فردا‏‎) يكشنبه‌‏‎ روز‏‎ تا‏‎ گذشت‌‏‎ هم‌‏‎ حريف‌‏‎ اين‌‏‎ سد‏‎
گروه‌‏‎ در‏‎ عمان‌‏‎.برود‏‎ بنگلادش‌‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ مقدماتي‌‏‎ پيكار‏‎
بهتري‌‏‎ موقعيت‌‏‎ از‏‎ بنگلادش‌‏‎ (‎‏‏13‏‎)‎ شكست‌‏‎ با‏‎ ديروز‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎
.است‌‏‎ برخوردار‏‎ صعود‏‎ براي‌‏‎ كويت‌‏‎ و‏‎ تايلند‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎
است‌‏‎ تيم‌ها‏‎ ساير‏‎ از‏‎ برتر‏‎ ژاپن‌‏‎ بازيها ، ‏‎ اين‌‏‎ ديگر‏‎ گروه‌‏‎ در‏‎
صعود‏‎ نيمه‌نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ چين‌‏‎ و‏‎ ژاپن‌‏‎ فراوان‌‏‎ احتمال‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎
اين‌‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌نوجوانان‌‏‎ مسئولان‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎.‎كرد‏‎ خواهند‏‎
مقابل‌‏‎ گروه‌‏‎ دوم‌‏‎ تيم‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ قوي‌‏‎ احتمال‌‏‎ به‌‏‎ چين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
خواهد‏‎ نيمه‌نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ كشورمان‌‏‎ نوجوانان‌‏‎ تيم‌‏‎ حريف‌‏‎
برگزار‏‎ استراحت‌‏‎ روز‏‎ چهار‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ نيمه‌نهايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎.‎بود‏‎
.مي‌شود‏‎

آمد‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ گل‌‏‎ ميدان‌ 18‏‎ چهار‏‎ در‏‎


آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
چهار‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ششم‌‏‎ هفته‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.شد‏‎ برگزار‏‎ شيراز‏‎ و‏‎ اهواز‏‎ اصفهان‌ ، ‏‎ تهران‌ ، ‏‎ شهرهاي‌‏‎ در‏‎ بازي‌‏‎
از‏‎ حاكي‌‏‎ روئيد‏‎ ميدان‌‏‎ چهار‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ گل‌‏‎ رسيدن‌ 18‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎
براي‌‏‎ جالب‏‎ ركورد‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ تيم‌ها‏‎ نزد‏‎ در‏‎ تهاجمي‌‏‎ روحيه‌‏‎
مهمي‌‏‎ نقش‌‏‎ نظم‌‏‎ آنكه‌‏‎ ديگر‏‎ نكته‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ محسوب‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎
براي‌‏‎ است‌‏‎ هشداري‌‏‎ خود‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ برنده‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ موفقيت‌‏‎ در‏‎
بازيهاي‌‏‎ در‏‎.شده‌اند‏‎ خارج‌‏‎ قاعده‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ تيم‌هايي‌‏‎
رشت‌‏‎ استقلال‌‏‎ پيوست‌ ، ‏‎ به‌وقوع‌‏‎ مترقبه‌‏‎ غير‏‎ نتيجه‌‏‎ چند‏‎ ديروز‏‎
تماشاگر‏‎ از‏‎ خالي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ جهانپور‏‎ خود‏‎ مربي‌‏‎ بدون‌‏‎
نيز‏‎ اهواز‏‎ در‏‎ و‏‎ كرد‏‎ دريافت‌‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎ از‏‎ گل‌‏‎ حافظيه‌ 6‏‎
سنگين‌‏‎ شكستي‌‏‎ (‎ذوبآهن‌‏‎) اصفهاني‌‏‎ تيم‌‏‎ ديگر‏‎ برابر‏‎ در‏‎ فولاد‏‎
بود‏‎ گل‌‏‎ پر‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ نيز‏‎ سپاهان‌‏‎ و‏‎ تراكتور‏‎ بازي‌‏‎.‎پذيرفت‌‏‎ را‏‎
.انجاميد‏‎ اصفهاني‌‏‎ تيم‌‏‎ ميلي‌متري‌‏‎ برتري‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ نتايج‌‏‎ تابلوي‌‏‎


تبريز 2‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ -‎ اصفهان‌ 3‏‎ سپاهان‌‏‎ *
براي‌‏‎ استپانيان‌‏‎ لئون‌‏‎ و‏‎ رمضاني‌‏‎ اميد‏‎ دهقاني‌ ، ‏‎ داود‏‎:‎گل‌ها‏‎
.تراكتورسازي‌‏‎ براي‌‏‎ فرشباف‌‏‎ محمد‏‎ و‏‎ تخت‌كياني‌‏‎ محمد‏‎ و‏‎ سپاهان‌‏‎
صفر‏‎ رشت‌‏‎ شهرداري‌‏‎ استقلال‌‏‎ - شيراز 6‏‎ برق‌‏‎ *
‎‏‏2‏‎) امين‌‏‎ ايمان‌‏‎ يزدي‌ ، ‏‎ داريوش‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎گل‌‏‎ ‎‏‏2‏‎) مطوري‌‏‎ محمد‏‎:گل‌ها‏‎
.شيراز‏‎ برق‌‏‎ براي‌‏‎ منصوري‌‏‎ محمد‏‎ و‏‎ (‎گل‌‏‎
سپاسي‌ 2‏‎ شهيد‏‎ فجر‏‎ - يك‌‏‎ تهران‌‏‎ پيكان‌‏‎ *
علي‌اصغر‏‎ فجر ، ‏‎ براي‌‏‎ وزيري‌‏‎ امير‏‎ و‏‎ رضايي‌كمال‌‏‎ رضا‏‎:گل‌ها‏‎
.پيكان‌‏‎ براي‌‏‎ مديرروستا‏‎
اصفهان‌ 4‏‎ ذوبآهن‌‏‎ -‎ يك‌‏‎ خوزستان‌‏‎ فولاد‏‎ *
(گل‌‏‎ ‎‏‏2‏‎) استواري‌‏‎ رضا‏‎ و‏‎ صاحبي‌‏‎ رضا‏‎ محمدوند ، ‏‎ عارف‌‏‎:گل‌ها‏‎
.خوزستان‌‏‎ فولاد‏‎ براي‌‏‎ بختياري‌زاده‌‏‎ كوروش‌‏‎ و‏‎ ذوبآهن‌‏‎ براي‌‏‎

اروپا‏‎ قهرمان‌‏‎ ايران‌‏‎ نشسته‌‏‎ واليبال‌‏‎ تيم‌‏‎
داد‏‎ شكست‌‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎ را‏‎


دوره‌‏‎ سه‌‏‎ فاتح‌‏‎) ايران‌‏‎ نشسته‌‏‎ واليبال‌‏‎ تيم‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
انجام‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ (‎آتلانتا‏‎ و‏‎ بارسلون‌‏‎ سئول‌ ، ‏‎ پارالمپيك‌هاي‌‏‎
در‏‎ است‌ ، ‏‎ كرده‌‏‎ سفر‏‎ هرزگوين‌‏‎ بوسني‌‏‎ به‌‏‎ تداركاتي‌‏‎ بازي‌‏‎ چند‏‎
.رسيد‏‎ برتري‌‏‎ به‌‏‎ (اروپا‏‎ قهرمان‌‏‎)‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎ پيكار‏‎
سوم‌‏‎ اول‌ ، ‏‎ گيم‌هاي‌‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ فشرده‌‏‎ و‏‎ سنگين‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
گيم‌هاي‌‏‎ شد‏‎ موفق‌‏‎ نيز‏‎ حريف‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ خود‏‎ سود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ پنجم‌‏‎ و‏‎
.ببرد‏‎ را‏‎ چهارم‌‏‎ و‏‎ دوم‌‏‎

آسيا‏‎ پنجم‌‏‎ مقام‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ هندبال‌‏‎


تايوان‌‏‎ بر‏‎ غلبه‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ هندبال‌‏‎ تيم‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
جوانان‌‏‎ هندبال‌‏‎ مسابقات‌‏‎ دوره‌‏‎ هفتمين‌‏‎ پنجمي‌‏‎ مقام‌‏‎ كسب‏‎ با‏‎
تايوان‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎.داد‏‎ پايان‌‏‎ خود‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ آسيا‏‎
در‏‎ پيروزي‌‏‎ همين‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ترك‌‏‎ را‏‎ ميدان‌‏‎ بر 31‏‎ برتري‌ 35‏‎ با‏‎
.ايستاد‏‎ پنجم‌‏‎ جاي‌‏‎
در‏‎ قطر‏‎ رسيد‏‎ كويت‌‏‎ به‌‏‎ قهرماني‌‏‎ عنوان‌‏‎ بازيها‏‎ اين‌‏‎ خاتمه‌‏‎ در‏‎
بحرين‌‏‎ مقابل‌‏‎ برتري‌‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ قرار‏‎ دوم‌‏‎ جاي‌‏‎
.شد‏‎ سوم‌‏‎

ديگر‏‎ مرحله‌اي‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ حذفي‌‏‎ واليبال‌‏‎


حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ واليبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
هفتم‌‏‎ شهداي‌‏‎ سالن‌‏‎ در‏‎ بازي‌‏‎ سه‌‏‎ امروز‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎
راهيابي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ امروز‏‎ بازيهاي‌‏‎ انجام‌‏‎ با‏‎.‎مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ تير‏‎
مدعيان‌‏‎ برخورد‏‎ شاهد‏‎ بالاتر ، ‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ برنده‌‏‎ تيم‌‏‎ سه‌‏‎
قبلي‌‏‎ شده‌‏‎ برگزار‏‎ بازي‌‏‎ پنج‌‏‎ طي‌‏‎.‎بود‏‎ خواهيم‌‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ قهرماني‌‏‎
لطيف‌زاده‌ ، ‏‎ ابوترابي‌ ، ‏‎ چون‌‏‎ نفراتي‌‏‎ با‏‎ داروگر‏‎ حذف‌‏‎ تنها‏‎
بازيافت‌‏‎ مدعي‌‏‎ تيم‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ منصوري‌‏‎ و‏‎ معصوميان‌‏‎ نوري‌ ، ‏‎
سابق‌‏‎ ملي‌پوشان‌‏‎ حذف‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ اوليه‌‏‎ مراحل‌‏‎ بازي‌‏‎ مهم‌ترين‌‏‎
.انجاميد‏‎ ايران‌‏‎
(تير‏‎ سالن‌ 7‏‎)‎ امروز‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ برنامه‌‏‎
خودرو‏‎ شتاب‏‎ -‎ پرسپوليس‌‏‎:‎ساعت‌ 16‏‎
دخانيات‌‏‎ -‎ برق‌‏‎:ساعت‌ 17‏‎
الف‌‏‎ اتكاء‏‎ -‎ صنام‌‏‎:ساعت‌ 18‏‎


Copyright 1996-2000 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.