شماره‌ 2219‏‎ ‎‏‏،‏‎16 Sep 2000 شهريور 1379 ، ‏‎ شنبه‌ 26‏‎
Front Page
Editorial
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Life
Metropolis
Business
Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
Advertisements

كرد‏‎ فلج‌‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ پورحيدري‌‏‎ محتاطانه‌‏‎ انديشه‌هاي‌‏‎

فدراسيون‌‏‎ و‏‎ آپادانا‏‎ بيمارستان‌‏‎ پزشكي‌‏‎ تيم‌‏‎ نظر‏‎
از‏‎ را‏‎ خود‏‎ كارايي‌‏‎ عابدزاده‌‏‎ زانوي‌‏‎ :‎ايران‌‏‎ پزشكي‌‏‎
شود‏‎ دعوت‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ و‏‎ داده‌‏‎ دست‌‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ نتايج‌‏‎

سيدني‌ 2000‏‎ المپيك‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ رسمي‌‏‎ گشايش‌‏‎ مراسم‌‏‎

صعود‏‎ جواز‏‎ هم‌‏‎ رسيد‏‎ فينال‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ ايران‌‏‎
گرفت‌‏‎ را‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ به‌‏‎

كرد‏‎ فلج‌‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ پورحيدري‌‏‎ محتاطانه‌‏‎ انديشه‌هاي‌‏‎


آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
...نداشت‌‏‎ را‏‎ طباطبايي‌‏‎ اگر‏‎ استقلال‌‏‎

بازيكنان‌‏‎ تكنيكي‌‏‎ توان‌‏‎ از‏‎ كمتر‏‎ الوحده‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
پيستون‌‏‎ نوازي‌‏‎ محمد‏‎.گرفت‌‏‎ بهره‌‏‎ بازي‌‏‎ به‌‏‎ دادن‌‏‎ سرعت‌‏‎ در‏‎ خود‏‎
تاثير‏‎ مكمل‌‏‎ بازيكن‌‏‎ نداشتن‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ استقلال‌‏‎ راست‌‏‎
دروازه‌‏‎ روي‌‏‎ توانست‌‏‎ كمتر‏‎ و‏‎ نداشت‌‏‎ را‏‎ هميشگي‌خود‏‎ مثبت‌‏‎
.شود‏‎ ساز‏‎ خطر‏‎ حريف‌‏‎
باشگاههاي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ قهرمان‌‏‎ استقلال‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ جام‌‏‎ مسابقات‌‏‎ از‏‎ اول‌‏‎ دور‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎
به‌‏‎ ابوظبي‌‏‎ شهر‏‎ "نهيان‌‏‎ آل‌‏‎" ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ پنج‌شنبه‌‏‎ بعدازظهر‏‎
نزديك‌‏‎ پيكاري‌‏‎ در‏‎ و‏‎ رفت‌‏‎ "الوحده‌‏‎" كشور‏‎ اين‌‏‎ نماينده‌‏‎ مصاف‌‏‎
هفته‌‏‎ اين‌‏‎ جمعه‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ برگشت‌‏‎ بازي‌‏‎شد‏‎ مغلوب‏‎ دو‏‎ بر‏‎ سه‌‏‎
است‌‏‎ اميدوار‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎
تهران‌‏‎ در‏‎ بتواند‏‎ حريف‌‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ زدن‌‏‎ به‌‏‎ باتوجه‌‏‎ تا‏‎
.ببيند‏‎ دوم‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎
‎‏‏3‏‎(امارات‌‏‎)‎ الوحده‌‏‎
‎‏‏2‏‎(ايران‌‏‎)‎ استقلال‌‏‎
(‎‏‏88‏‎) سعيد‏‎ بشير‏‎ و‏‎ (‎‏‏70‏‎)‎ جيري‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‏‏5‏‎) كونته‌‏‎ الامين‌‏‎:‎گل‌ها‏‎
(‎‏‏85‏‎) هاشمي‌نسب‏‎ مهدي‌‏‎ و‏‎ (‎‏‏67‏‎)‎ واحدي‌‏‎ نيك‌بخت‌‏‎ الوحده‌ ، ‏‎ براي‌‏‎
.استقلال‌‏‎ براي‌‏‎
بعد‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ تيمي‌‏‎ نه‌‏‎ ديديم‌ ، ‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ استقلالي‌‏‎ اين‌‏‎
در‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ نام‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ توان‌‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ برود‏‎
اين‌‏‎ منتظر‏‎ فقط‏‎ ستارگانش‌‏‎ انبوه‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎.‎كند‏‎ دفاع‌‏‎ آسيا‏‎
برابر‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ خورده‌‏‎ گل‌‏‎ كمترين‌‏‎ و‏‎ خفيف‌‏‎ باخت‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎
از‏‎ تازه‌‏‎ بتواند‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ شايد‏‎ تا‏‎ ببرد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ الوحده‌‏‎
الوحده‌‏‎ شناخت‌‏‎ براي‌‏‎ پورحيدري‌‏‎ منصور‏‎.‎كند‏‎ عبور‏‎ اول‌‏‎ مرحله‌‏‎
متوجه‌‏‎ بازي‌‏‎ پايان‌‏‎ تا‏‎ اما‏‎ مي‌خواست‌ ، ‏‎ زمان‌‏‎ دقيقه‌‏‎ فقط 20‏‎
اين‌‏‎ سه‌گانه‌‏‎ خطوط‏‎ ميان‌‏‎ چگونه‌‏‎ اماراتي‌‏‎ حريف‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ نشد‏‎
را‏‎ خطوط‏‎ اين‌‏‎ ميان‌‏‎ ارتباط‏‎ هرگونه‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ ايجاد‏‎ شكاف‌‏‎ تيم‌‏‎
تدافعي‌ترين‌‏‎ با‏‎ امتياز‏‎ حداقل‌‏‎ براي‌‏‎ استقلال‌‏‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ قطع‌‏‎
هاشمي‌نسب‏‎ و‏‎ مهدوي‌‏‎ زرين‌چه‌ ، ‏‎ جواد‏‎.‎رفت‌‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ ممكن‌‏‎ روش‌‏‎
ضربات‌‏‎ به‌جز‏‎ كه‌‏‎ داشتند‏‎ قرار‏‎ دفاع‌‏‎ خط‏‎ مركزي‌‏‎ نقطه‌‏‎ در‏‎
اين‌‏‎ ديگر‏‎ بازيكن‌‏‎ دو‏‎ نسب ، ‏‎ هاشمي‌‏‎ براي‌‏‎ فقط‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎ ايستگاهي‌‏‎
نيز‏‎ ميدان‌‏‎ ميانه‌‏‎ در‏‎.‎نداشتند‏‎ نفوذ‏‎ هيچگونه‌‏‎ اجازه‌‏‎ منطقه‌‏‎
همداني‌‏‎ و‏‎ فكري‌‏‎.مي‌كرد‏‎ بازي‌‏‎ دفاعي‌‏‎ هافبك‌‏‎ دو‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎
حركت‌و‏‎ خودي‌‏‎ مدافعان‌‏‎ جلوي‌‏‎ فقط‏‎ داشتند‏‎ وظيفه‌‏‎ خط‏‎ يك‌‏‎ روي‌‏‎
"فاميلي‌‏‎" و‏‎ هماهنگ‌‏‎ بازي‌‏‎ تنها‏‎.‎كنند‏‎ ايفاء‏‎ را‏‎ تخريبي‌‏‎ نقش‌‏‎
داريوش‌‏‎ و‏‎ واحدي‌‏‎ نيك‌بخت‌‏‎ حركات‌‏‎ مي‌شد ، ‏‎ ديده‌‏‎ استقلال‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
اين‌‏‎ حركات‌‏‎ روي‌‏‎ استقلال‌‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎ اتفاقا‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ يزداني‌‏‎
كه‌‏‎ كرنري‌‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ زد‏‎ نيك‌بخت‌‏‎ كه‌‏‎ اولي‌‏‎ گل‌‏‎ چه‌‏‎.‎گرفت‌‏‎ شكل‌‏‎ دو‏‎
نمايش‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ سرزني‌‏‎ قدرت‌‏‎ "هاشمي‌نسب‏‎" و‏‎ نواخت‌‏‎ يزداني‌‏‎
استقلال‌‏‎ ناهماهنگ‌‏‎ اركستر‏‎ در‏‎ نيز‏‎ سامره‌‏‎ و‏‎ مجيدي‌‏‎گذاشت‌‏‎
حريف‌‏‎ دفاعي‌‏‎ خط‏‎ بن‌بست‌‏‎ در‏‎ سامره‌‏‎ !مي‌زدند‏‎ را‏‎ خود‏‎ ساز‏‎
فضاي‌‏‎ بالايش‌‏‎ تكنيك‌‏‎ با‏‎ به‌تنهايي‌‏‎ مجيدي‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ گرفتار‏‎
.داشت‌‏‎ حركت‌‏‎ براي‌‏‎ محدودي‌‏‎
هافبك‌‏‎ دو‏‎ حضور‏‎.مي‌شناخت‌‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ حريف‌‏‎ اما‏‎
در‏‎ "نوازي‌‏‎" بود ، ‏‎ شده‌‏‎ باعث‌‏‎ ايران‌‏‎ نماينده‌‏‎ نزد‏‎ در‏‎ دفاعي‌‏‎
خط‏‎ و‏‎ او‏‎ بين‌‏‎ شده‌‏‎ ايجاد‏‎ حفره‌‏‎ و‏‎ باشد‏‎ مكمل‌‏‎ بدون‌‏‎ راست‌‏‎ جناح‌‏‎
.ساخت‌‏‎ موقعيت‌‏‎ صاحب‏‎ را‏‎ الوحده‌‏‎ بارها‏‎ دفاعي‌‏‎
باز‏‎ منفذهاي‌‏‎ اين‌‏‎ متوجه‌‏‎ نيز‏‎ بازي‌‏‎ پايان‌‏‎ تا‏‎ پورحيدري‌‏‎ منصور‏‎
احتياط‏‎ و‏‎ ترس‌‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ همه‌‏‎ نيز‏‎ استقلال‌‏‎ تعويض‌هاي‌‏‎.‎نشد‏‎
تنها‏‎ اكبرپور‏‎ عليرضا‏‎ و‏‎ قلي‌اوف‌‏‎ مجيدي‌ ، ‏‎ فرزاد‏‎گرفت‌‏‎ صورت‌‏‎
تا‏‎ رفتند‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ استقلال‌‏‎ ميدان‌‏‎ ميانه‌‏‎ كردن‌‏‎ متراكم‌‏‎ براي‌‏‎
يك‌‏‎ از‏‎ غير‏‎ الوحده‌‏‎.شوند‏‎ استقلال‌‏‎ سنگين‌‏‎ شكست‌‏‎ از‏‎ مانع‌‏‎
نداشت‌ ، ‏‎ مثبتي‌‏‎ چيز‏‎ هيچ‌‏‎ توانا‏‎ مهاجم‌‏‎ دو‏‎ و‏‎ تكنيكي‌‏‎ چپ‌‏‎ هافبك‌‏‎
اين‌‏‎ مقابل‌‏‎ ترس‌‏‎ با‏‎ اين‌گونه‌‏‎ استقلال‌‏‎ چرا‏‎ نشد‏‎ معلوم‌‏‎ اما‏‎
از‏‎ كندتر‏‎ حتي‌‏‎ هم‌‏‎ تيمي‌‏‎ سرعت‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ الوحده‌‏‎.‎ايستاد‏‎ تيم‌‏‎
تيم‌‏‎ يك‌‏‎ نيز‏‎ فردي‌‏‎ خلاقيت‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ و‏‎ بود‏‎ عربي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ اكثر‏‎
بود‏‎ ترسيده‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ آنقدر‏‎ استقلال‌‏‎ داد ، ‏‎ نشان‌‏‎ معمولي‌‏‎
.گذاشت‌‏‎ باقي‌‏‎ اميدواري‌‏‎ جاي‌‏‎ نيز‏‎ دو‏‎ بر‏‎ سه‌‏‎ شكست‌‏‎ حتي‌‏‎ كه‌‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ شايد‏‎ نداشت‌ ، ‏‎ را‏‎ طباطبايي‌‏‎ هادي‌‏‎ اگر‏‎ استقلال‌‏‎
تيم‌‏‎ يك‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تاريخ‌‏‎ شكست‌هاي‌‏‎ سنگين‌ترين‌‏‎
اما‏‎ خورد ، ‏‎ گل‌‏‎ طباطبايي‌ 3‏‎.‎مي‌گرفت‌‏‎ شكل‌‏‎ معمولي‌‏‎ عربي‌‏‎
داريوش‌‏‎ فقط‏‎ نيز‏‎ ميدان‌‏‎ ميانه‌‏‎ در‏‎.بود‏‎ زمين‌‏‎ مرد‏‎ بهترين‌‏‎
يك‌‏‎ از‏‎ مي‌تواند‏‎ خود‏‎ فردي‌‏‎ خلاقيت‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ يزداني‌‏‎
هم‌‏‎ فاجعه‌‏‎ از‏‎ كمتر‏‎ اين‌چنيني‌‏‎ شكست‌‏‎.‎كند‏‎ جلوگيري‌‏‎ فاجعه‌‏‎
پرشور‏‎ تماشاگران‌‏‎ با‏‎ آينده‌‏‎ جمعه‌‏‎ كه‌‏‎ اميدواريم‌‏‎ حالا‏‎ نبود ، ‏‎
اگر‏‎ البته‌‏‎ استقلال‌ ، ‏‎ ستاره‌هاي‌‏‎ فردي‌‏‎ خلاقيت‌هاي‌‏‎ و‏‎ ايراني‌‏‎
آنان‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خلاقيت‌‏‎ اين‌‏‎ بي‌مورد‏‎ احتياط‏‎ با‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ مربيان‌‏‎
حريف‌‏‎ اين‌‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ بتواند‏‎ ما‏‎ فوتبال‌‏‎ نماينده‌‏‎ نگيرند ، ‏‎
.شود‏‎ دوم‌‏‎ دور‏‎ راهي‌‏‎ معمولي‌‏‎

فدراسيون‌‏‎ و‏‎ آپادانا‏‎ بيمارستان‌‏‎ پزشكي‌‏‎ تيم‌‏‎ نظر‏‎
از‏‎ را‏‎ خود‏‎ كارايي‌‏‎ عابدزاده‌‏‎ زانوي‌‏‎ :‎ايران‌‏‎ پزشكي‌‏‎
شود‏‎ دعوت‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ و‏‎ داده‌‏‎ دست‌‏‎


به‌‏‎ نامه‌اي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ فني‌‏‎ كميته‌‏‎ گذشته‌‏‎ هفته‌‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
احمدرضا‏‎ پنج‌شنبه‌‏‎ روز‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ ارسال‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ باشگاه‌‏‎
در‏‎ واقع‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ پزشكي‌‏‎ آزمون‌‏‎ در‏‎ عابدزاده‌‏‎
اين‌‏‎ طبق‌‏‎ نيز‏‎ عابدزاده‌‏‎كند‏‎ پيدا‏‎ حضور‏‎ آپادانا‏‎ بيمارستان‌‏‎
مورد‏‎ پزشكي‌‏‎ تيم‌‏‎ نظر‏‎ تحت‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ بيمارستان‌‏‎ اين‌‏‎ راهي‌‏‎ تصميم‌‏‎
نظر‏‎ مورد‏‎ آزمايشات‌‏‎ انجام‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎.‎گيرد‏‎ قرار‏‎ دقيق‌‏‎ معاينات‌‏‎
قاضي‌‏‎ آرامي‌ ، ‏‎ دكتر‏‎ از‏‎ متشكل‌‏‎ آپادانا‏‎ بيمارستان‌‏‎ پزشكي‌‏‎ تيم‌‏‎
پزشكي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ نماينده‌‏‎ رازي‌‏‎ دكتر‏‎ و‏‎ صيرفي‌‏‎ مبيني‌ ، ‏‎ سعيد ، ‏‎
آسيبديده‌‏‎ زانوي‌‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ نهايي‌‏‎ نظر‏‎ ايران‌‏‎
كامل‌‏‎ معاينه‌‏‎:‎كردند‏‎ اعلام‌‏‎ شرح‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ عابدزاده‌‏‎ احمدرضا‏‎
كارايي‌‏‎ از‏‎ توجهي‌‏‎ قابل‌‏‎ درصد‏‎ كه‌‏‎ گرديد‏‎ مشخص‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ انجام‌‏‎
بازي‌‏‎ هنگام‌‏‎ در‏‎ مكرر‏‎ ضربات‌‏‎ به‌‏‎ باتوجه‌‏‎ و‏‎ رفته‌‏‎ بين‌‏‎ از‏‎ زانو‏‎
نوع‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ فراتر‏‎ سنگين‌‏‎ و‏‎ فشرده‌‏‎ تمرينات‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ فوتبال‌‏‎
.نمي‌باشد‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ نامبرده‌‏‎ شركت‌‏‎ بر‏‎ صلاح‌‏‎ آسيبديدگي‌ ، ‏‎
دقيق‌تر‏‎ انجام‌‏‎ براي‌‏‎ آپادانا‏‎ بيمارستان‌‏‎ پزشكي‌‏‎ تيم‌‏‎
دستگاه‌‏‎ پيشرفته‌ترين‌‏‎ كه‌‏‎ "كينگ‌كام‌‏‎" دستگاه‌‏‎ از‏‎ آزمايشات‌‏‎
نيز‏‎ تست‌‏‎ اين‌‏‎ نتيجه‌‏‎ كه‌‏‎ گرفت‌‏‎ كمك‌‏‎ است‌‏‎ جهان‌‏‎ در‏‎ زانو‏‎ تست‌‏‎
تاندون‌ها ، ‏‎ در‏‎ كارايي‌‏‎ و‏‎ كشش‌‏‎ قدرت‌‏‎:شد‏‎ اعلام‌‏‎ شرح‌‏‎ بدين‌‏‎
.است‌‏‎ پايين‌تر‏‎ طبيعي‌‏‎ حد‏‎ از‏‎ استخوان‌ها‏‎ مفاصل‌‏‎ و‏‎ عضلات‌‏‎
تضمين‌‏‎ براي‌‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ توصيه‌‏‎ حتي‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ پزشكي‌‏‎ تيم‌‏‎
را‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ است‌‏‎ بهتر‏‎ وي‌‏‎ ملي‌‏‎ قهرمان‌‏‎ اين‌‏‎ سلامتي‌‏‎
.بگذارد‏‎ كنار‏‎ نيز‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ نتايج‌‏‎


يك‌‏‎ اصفهان‌‏‎ سپاهان‌‏‎ - رشت‌ 2‏‎ استقلال‌‏‎ *
مجيد‏‎ و‏‎ رشت‌‏‎ استقلال‌‏‎ براي‌‏‎ گل‌‏‎(‎‎‏‏2‏‎) نعمتي‌نژاد‏‎ سيدعلي‌‏‎:گلها‏‎
.سپاهان‌‏‎ براي‌‏‎ پنالتي‌‏‎ بصيرت‌‏‎
يك‌‏‎ تهران‌‏‎ پيكان‌‏‎ - صفر‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎ *
.پيكان‌‏‎ براي‌‏‎ صادقي‌‏‎ مرتضي‌‏‎:‎گل‌‏‎
يك‌‏‎ خوزستان‌‏‎ فولاد‏‎ - يك‌‏‎ تهران‌‏‎ پاس‌‏‎ *
براي‌‏‎ بختياري‌زاده‌‏‎ كوروش‌‏‎ و‏‎ پاس‌‏‎ براي‌‏‎ نكونام‌‏‎ جواد‏‎:گل‌ها‏‎
.فولاد‏‎
تهران‌ 2‏‎ سايپا‏‎ -‎ يك‌‏‎ تبريز‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ *

سيدني‌ 2000‏‎ المپيك‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ رسمي‌‏‎ گشايش‌‏‎ مراسم‌‏‎
.سيدني‌‏‎ المپيك‌‏‎ افتتاحيه‌‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ ورزشكاران‌‏‎ رژه‌‏‎
بازيهاي‌‏‎ دوره‌‏‎ بيست‌وهفتمين‌‏‎ رسمي‌‏‎ گشايش‌‏‎ مراسم‌‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
شب‏‎ جمعه‌‏‎ ‎‏‏19‏‎)‎ گرينويچ‌‏‎ به‌وقت‌‏‎ صبح‌‏‎ ساعت‌ 8‏‎ المپيك‌‏‎ تابستاني‌‏‎
.شد‏‎ آغاز‏‎ سيدني‌‏‎ المپيك‌‏‎ استاديوم‌‏‎ در‏‎ (‎محلي‌‏‎ به‌وقت‌‏‎
يكصدوده‌‏‎ با‏‎ استراليا‏‎ استاديوم‌‏‎ به‌‏‎ موسوم‌‏‎ استاديوم‌‏‎ اين‌‏‎
مراسم‌‏‎ آغاز‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎.‎بود‏‎ پر‏‎ كاملا‏‎ گنجايش‌‏‎ نفر‏‎ هزار‏‎
پيش‌‏‎ نماد‏‎ كه‌‏‎ نوزدهم‌‏‎ قرن‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ سرودي‌‏‎ يكصدا‏‎ تماشاچيان‌‏‎
است‌‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ سنتي‌‏‎ استرالياي‌‏‎ و‏‎ استراليايي‌‏‎ قراولان‌‏‎
دايره‌‏‎ شدندو 5‏‎ استاديوم‌‏‎ وارد‏‎ سواركاران‌‏‎ سپس‌‏‎.‎دادند‏‎ سر‏‎ را‏‎
سرويليام‌دين‌ ، ‏‎.‎دادند‏‎ تشكيل‌‏‎ المپيك‌‏‎ حلقه‌هاي‌‏‎ نشانه‌‏‎ به‌‏‎
حكومت‌‏‎ رئيس‌‏‎ اليزابت‌ ، ‏‎ ملكه‌‏‎ نماينده‌‏‎ و‏‎ استراليا‏‎ فرماندار‏‎
كميته‌‏‎ رئيس‌‏‎ سامارانش‌‏‎ خوان‌آنتونيو‏‎ اتفاق‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎
ملي‌‏‎ سرود‏‎.‎يافتند‏‎ حضور‏‎ مراسم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ المپيك‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎
المپيك‌‏‎ مشعل‌‏‎ استقرار‏‎ با‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ نواخته‌‏‎ استراليا‏‎
پس‌‏‎.‎كرد‏‎ پيدا‏‎ ادامه‌‏‎ مراسم‌‏‎ اين‌‏‎ شركت‌كننده‌‏‎ ورزشكاران‌‏‎ ورژه‌‏‎
مختلفي‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ افتتاحيه‌‏‎ مراسم‌‏‎ ساعت‌‏‎ چند‏‎ از‏‎
را‏‎ خود‏‎ و‏‎ شدند‏‎ المپيك‌‏‎ دهكده‌‏‎ رهسپار‏‎ ورزشكاران‌‏‎ بود ، ‏‎ همراه‌‏‎
پيدا‏‎ ادامه‌‏‎ امروز‏‎ صبح‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ بازيهايي‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎
.كرد‏‎ خواهند‏‎ آماده‌‏‎ مي‌كند ، ‏‎
المپيك‌‏‎ مشعل‌‏‎ از‏‎ ميليوني‌‏‎ يك‌‏‎ پيشباز‏‎
بازي‌هاي‌‏‎ مشعل‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ پنجشنبه‌شب‏‎ نيمه‌هاي‌‏‎ اواخر‏‎ از‏‎
يك‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ مي‌كرد‏‎ عبور‏‎ سيدني‌‏‎ حومه‌هاي‌شهر‏‎ از‏‎ المپيك‌‏‎
بيرون‌‏‎ خود‏‎ ازمنازل‌‏‎ استراليايي‌‏‎ شهروندان‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ ميليون‌‏‎
آغازبازيهاي‌‏‎ دهنده‌‏‎ پيام‌‏‎) المپيك‌‏‎ مشعل‌‏‎ پيشباز‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ آمدند‏‎
.بروند‏‎ خود‏‎ كشور‏‎ در‏‎ (‎المپيك‌ 2000‏‎
مي‌پردازند‏‎ حريفان‌‏‎ با‏‎ رقابت‌‏‎ امروزبه‌‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎ ورزشكاران‌‏‎
اقامت‌‏‎ سيدني‌‏‎ المپيك‌‏‎ دهكده‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كشورمان‌‏‎ ورزشكاران‌‏‎
مبارزه‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ رقباي‌‏‎ با‏‎ تا‏‎ مي‌شوند‏‎ بتدريج‌آماده‌‏‎ دارند ، ‏‎
.بپردازند‏‎
تاكنون‌‏‎ كه‌‏‎ سيدني‌‏‎ در‏‎ كشورمان‌‏‎ ورزشكاران‌‏‎ پيكارهاي‌‏‎ برنامه‌‏‎
:است‌‏‎ شرح‌‏‎ به‌اين‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ مشخص‌‏‎
روز‏‎ ايران‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 51‏‎ مشتزن‌‏‎ رحيمي‌‏‎ محمدرحيم‌‏‎:مشتزني‌‏‎
نام‌‏‎ به‌‏‎ بوركينافاسو‏‎ از‏‎ حريفي‌‏‎ با‏‎ شنبه‌ 29شهريورماه‌‏‎ سه‌‏‎
با‏‎ كيلو‏‎ وزن‌ 57‏‎ در‏‎ بيژن‌باتماني‌‏‎ مي‌كند ، ‏‎ پيكار‏‎ "دريساتو‏‎"
.داد‏‎ شهريورمسابقه‌خواهد‏‎ دوشنبه‌ 28‏‎ روز‏‎ "ريكاردوخوارز‏‎"
باسابقه‌‏‎ مشتزن‌‏‎ نوريان‌‏‎ انوشيروان‌‏‎ كيلو‏‎ دروزن‌ 5/63‏‎
نيجريه‌‏‎ از‏‎ "سكون‌‏‎ اول‌‏‎" با‏‎ شهريور‏‎ چهارشنبه‌30‏‎ روز‏‎ كشورمان‌‏‎
شيرزود‏‎" با‏‎ بابك‌مقيمي‌‏‎ كيلو‏‎ وزن‌ 67‏‎ در‏‎ كرد ، ‏‎ خواهد‏‎ پيكار‏‎
و‏‎ شود‏‎ انجام‌مي‌‏‎ امشب‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎ مسابقه‌‏‎ "حسنوف‌‏‎
شنبه‌ 31‏‎ پنج‌‏‎ تاريخ‌‏‎ در‏‎ كيلو‏‎ وزن‌ 91‏‎ در‏‎ حسيني‌‏‎ الله‌‏‎ روح‌‏‎
روبرو‏‎ "سيمونس‌‏‎ مارك‌‏‎" نام‌‏‎ به‌‏‎ كانادا‏‎ از‏‎ حريفي‌‏‎ شهريوربا‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎
گروه‌ 10‏‎ در‏‎ احتشام‌زاده‌‏‎ مجيد‏‎ پنگ‌‏‎ پينگ‌‏‎ دررشته‌‏‎:پنگ‌‏‎ پينگ‌‏‎
يونان‌‏‎ از‏‎ "تسيوكاهي‌‏‎ تانيل‌‏‎" و‏‎ هلند‏‎ از‏‎"ترينكوكين‌‏‎" با‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ همگروه‌‏‎
چهارشنبه‌ 30‏‎ روز‏‎ و‏‎ هلندي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ با‏‎ يكشنبه‌‏‎ روز‏‎ وي‌‏‎
.مسابقه‌مي‌دهد‏‎ بدست‌يوناني‌‏‎ باراكت‌‏‎ شهريور‏‎
كيلو‏‎ دسته‌ 62‏‎ بردار‏‎ وزنه‌‏‎ پانزوان‌‏‎ سيدمهدي‌‏‎:‎برداري‌‏‎ وزنه‌‏‎
كيلو‏‎ دسته‌ 77‏‎ در‏‎ برخواه‌‏‎ محمدحسين‌‏‎ يكشنبه‌ 27شهريور ، ‏‎ روز‏‎
دسته‌‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ قهرمان‌‏‎ نصيري‌نيا‏‎ شاهين‌‏‎ مهر ، ‏‎ اول‌‏‎ جمعه‌‏‎ روز‏‎
كوروش‌باقري‌‏‎ كيلو‏‎ دسته‌ 94‏‎ در‏‎ مهر ، ‏‎ شنبه‌ 2‏‎ روز‏‎ كيلو‏‎ ‎‏‏85‏‎
روز‏‎ كيلو‏‎ دسته‌ 105‏‎ در‏‎ توكلي‌‏‎ حسين‌‏‎ مهر ، ‏‎ يكشنبه‌ 3‏‎ روز‏‎
سه‌‏‎ روز‏‎ كيلو‏‎ به‌اضافه‌ 105‏‎ در‏‎ رضازاده‌‏‎ حسين‌‏‎ مهر ، ‏‎ دوشنبه‌ 4‏‎
.كرد‏‎ خواهند‏‎ خودپيكار‏‎ رقباي‌‏‎ با‏‎ مهر‏‎ پنجم‌‏‎ شنبه‌‏‎
سه‌شنبه‌ 29‏‎ روز‏‎ كشورمان‌‏‎ شناگر‏‎ تنها‏‎ مبرز‏‎ حميدرضا‏‎:شنا‏‎
.داشت‌‏‎ خواهد‏‎ مسابقه‌‏‎ مقدماتي‌‏‎ ماده‌ 100متر‏‎ در‏‎ مهر‏‎

صعود‏‎ جواز‏‎ هم‌‏‎ رسيد‏‎ فينال‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ ايران‌‏‎
گرفت‌‏‎ را‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ به‌‏‎


آسيا‏‎ نوجوانان‌‏‎ فوتبال‌‏‎
نيمه‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ نوجوانان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
هم‌‏‎ ويتنام‌‏‎ كردن‌‏‎ مغلوب‏‎ با‏‎ آسيا‏‎ نوجوانان‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ نهايي‌‏‎
جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ مسابقات‌‏‎ به‌‏‎ صعود‏‎ جواز‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ فينال‌‏‎ به‌‏‎
نيمه‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ بي‌شكست‌‏‎ تيم‌‏‎.‎گرفت‌‏‎ را‏‎ توباگو‏‎ و‏‎ ترينيداد‏‎
عنوان‌‏‎ كسب‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ مغلوب‏‎ گل‌‏‎ چهار‏‎ با‏‎ را‏‎ ويتنام‌‏‎ نهايي‌‏‎
در‏‎ ايران‌‏‎ نوجوانان‌‏‎ تيم‌‏‎.‎شود‏‎ اميدوارتر‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ قهرماني‌‏‎
تايلند ، ‏‎ كويت‌ ، ‏‎ عمان‌ ، ‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ تاكنون‌‏‎ بازي‌ها‏‎ از‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎
حالا‏‎ و‏‎ است‌‏‎ داده‌‏‎ شكست‌‏‎ شايستگي‌‏‎ با‏‎ را‏‎ ويتنام‌‏‎ و‏‎ بنگلادش‌‏‎
.دارد‏‎ فاصله‌‏‎ قهرماني‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ تا‏‎ گام‌‏‎ يك‌‏‎ تنها‏‎


Copyright 1996-2000 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.