شماره‌ 2238‏‎ ‎‏‏،‏‎8 Oct 2000 مهر 1379 ، ‏‎ يكشنبه‌ 17‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Life
Free Tribune
Women
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
Advertisements

مرز‏‎ به‌‏‎ اسرائيلي‌ها‏‎ و‏‎ فلسطيني‌ها‏‎ رويارويي‌‏‎
شد‏‎ كشيده‌‏‎ لبنان‌‏‎

امنيت‌‏‎ ارزي‌‏‎ درآمد‏‎ مازاد‏‎ صندوق‌‏‎ ايجاد‏‎
است‌‏‎ داده‌‏‎ افزايش‌‏‎ را‏‎ خارجي‌‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎

اصلاح‌‏‎ مجلس‌‏‎ :مجلس‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ كميسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎
تلويزيون‌‏‎ تاسيس‌‏‎ و‏‎ سيما‏‎ و‏‎ صدا‏‎ اداره‌‏‎ قانون‌‏‎
مي‌كند‏‎ بررسي‌‏‎ را‏‎ خصوصي‌‏‎

وزير‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ براي‌‏‎ فهد‏‎ ملك‌‏‎ پيام‌‏‎ با‏‎
آمد‏‎ تهران‌‏‎ به‌‏‎ سعودي‌‏‎ عربستان‌‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎

ديگري‌‏‎ مواد‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎
كرد‏‎ تصويب‏‎ را‏‎ قضايي‌‏‎ امنيت‌‏‎ سياست‌‏‎ ازبرنامه‌‏‎

استقرار‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎
كرد‏‎ استقبال‌‏‎ يوگسلاوي‌‏‎ در‏‎ دمكراسي‌‏‎

كار‏‎ دستور‏‎ در‏‎ زنان‌‏‎ عائله‌مندي‌‏‎ حق‌‏‎ لايحه‌‏‎
گرفت‌‏‎ قرار‏‎ مجلس‌‏‎

تهران‌‏‎ به‌‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ بازگشت‌‏‎

سرپرست‌‏‎ ميرطاهري‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ حكم‌‏‎ با‏‎
شد‏‎ تلفن‌‏‎ و‏‎ تلگراف‌‏‎ و‏‎ پست‌‏‎ وزارت‌‏‎

لرستان‌‏‎ سپاه‌‏‎ در‏‎ ولي‌فقيه‌‏‎ نمايندگي‌‏‎ توضيح‌‏‎
كشور‏‎ امنيت‌‏‎ شوراي‌‏‎ گزارش‌‏‎ پيرامون‌‏‎

مرز‏‎ به‌‏‎ اسرائيلي‌ها‏‎ و‏‎ فلسطيني‌ها‏‎ رويارويي‌‏‎
شد‏‎ كشيده‌‏‎ لبنان‌‏‎


و‏‎ پليس‌‏‎ با‏‎ اسرائيل‌‏‎ ارتش‌‏‎ رويارويي‌‏‎ :‎خبرگزاري‌ها‏‎-‎تل‌آويو‏‎
نابلس‌ ، ‏‎ بيت‌المقدس‌ ، ‏‎ شهرهاي‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ روز‏‎ كه‌ 10‏‎ فلسطين‌‏‎ مردم‌‏‎
.شد‏‎ كشيده‌‏‎ لبنان‌‏‎ جنوب‏‎ به‌‏‎ ديروز‏‎ شد ، ‏‎ شروع‌‏‎ رام‌الله‌‏‎ و‏‎ غزه‌‏‎
هوايي‌‏‎ تجاوز‏‎ دفع‌‏‎ براي‌‏‎ ديروز‏‎ لبنان‌‏‎ حزبالله‌‏‎ جنبش‌‏‎ مبارزان‌‏‎
اسرائيل‌‏‎ ارتش‌‏‎ مواضع‌‏‎ به‌‏‎ لبنان‌‏‎ جنوبي‌‏‎ مناطق‌‏‎ به‌‏‎ اسرائيل‌‏‎
مسكوني‌‏‎ منطقه‌‏‎ چند‏‎ اسرائيل‌‏‎ هوايي‌‏‎ نيروي‌‏‎ و‏‎ كردند‏‎ حمله‌‏‎
فلسطيني‌‏‎ بمباران‌ها 2‏‎ اين‌‏‎ در‏‎كرد‏‎ بمباران‌‏‎ را‏‎ "شيبا‏‎"
.شدند‏‎ زخمي‌‏‎ كودك‌‏‎ يك‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ لبناني‌‏‎ نظامي‌‏‎ غير‏‎ و 4‏‎ شهيد‏‎
رژيم‌‏‎ اين‌‏‎ جدي‌‏‎ عمليات‌‏‎ نخستين‌‏‎ كه‌‏‎ لبنان‌‏‎ به‌‏‎ اسرائيل‌‏‎ تهاجم‌‏‎
فلسطيني‌‏‎ سرزمين‌هاي‌‏‎ بحران‌‏‎ است‌ ، ‏‎ لبنان‌‏‎ جنوب‏‎ تخليه‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
نبرد‏‎ كه‌‏‎ مي‌رود‏‎ آن‌‏‎ بيم‌‏‎ و‏‎ كشاند‏‎ لبنان‌‏‎ مرزهاي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
گستره‌اي‌‏‎ در‏‎ اسرائيل‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ و‏‎ مسلمان‌‏‎ مبارزان‌‏‎ مسلحانه‌‏‎
به‌‏‎ تحولات‌‏‎ اين‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ تل‌آويو‏‎ رژيم‌‏‎.‎شود‏‎ آغاز‏‎ بزرگ‌تر‏‎
هرگونه‌‏‎ مسئول‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ هشدار‏‎ لبنان‌‏‎ و‏‎ سوريه‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ اين‌‏‎.‎كرد‏‎ معرفي‌‏‎ اسرائيل‌‏‎ به‌‏‎ حزبالله‌‏‎ حمله‌‏‎
ارتش‌‏‎.‎است‌‏‎ خونبار‏‎ حوادث‌‏‎ آبستن‌‏‎ و‏‎ متشنج‌‏‎ نابلس‌‏‎ در‏‎ اوضاع‌‏‎
را‏‎ فلسطين‌‏‎ پليس‌‏‎ كوشيد‏‎ نابلس‌ ، ‏‎ تخليه‌‏‎ با‏‎ ديروز‏‎ صبح‌‏‎ اسرائيل‌‏‎
دست‌‏‎ پليس‌‏‎ اما‏‎ دهد‏‎ قرار‏‎ فلسطيني‌‏‎ تظاهركنندگان‌‏‎ رودرروي‌‏‎
اين‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎.‎گذاشت‌‏‎ باز‏‎ يهودي‌‏‎ اماكن‌‏‎ به‌‏‎ حمله‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎
را‏‎ نابلس‌‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ تهديد‏‎ اسرائيل‌‏‎ ارتش‌‏‎ حوادث‌‏‎
برگردد ، ‏‎ نابلس‌‏‎ به‌‏‎ اسرائيل‌‏‎ ارتش‌‏‎ اگر‏‎.‎كرد‏‎ خواهد‏‎ اشغال‌‏‎
.است‌‏‎ قطعي‌‏‎ فلسطين‌‏‎ مردم‌‏‎ با‏‎ آن‌‏‎ گسترده‌‏‎ درگيري‌‏‎
تحولات‌‏‎ ساير‏‎
نابلس‌‏‎ در‏‎ فلسطيني‌‏‎ تظاهركنندگان‌‏‎ به‌‏‎ اسرائيل‌‏‎ تهاجم‌‏‎ *
.گذاشت‌‏‎ به‌جا‏‎ زخمي‌‏‎ دست‌كم‌ 5‏‎
به‌‏‎ را‏‎ اسرائيل‌‏‎ مهاجم‌‏‎ نظامي‌‏‎ چهار‏‎ حزبالله‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ *
.گرفتند‏‎ اسارت‌‏‎
ايالت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ سفر‏‎ آمريكا ، ‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ كلينتون‌‏‎ بيل‌‏‎ *
نزديك‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خاورميانه‌‏‎ بحران‌‏‎ بتواند‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ لغو‏‎ اوهايو‏‎
.كند‏‎ پيگيري‌‏‎
تهاجم‌‏‎ قربانيان‌‏‎ به‌‏‎ كمك‌رساني‌‏‎ عمليات‌‏‎ اسلامي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ *
.كردند‏‎ آغاز‏‎ را‏‎ فلسطين‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ اسرائيل‌‏‎
معرفي‌‏‎ اخير‏‎ خشونت‌هاي‌‏‎ همه‌‏‎ عامل‌‏‎ را‏‎ اسرائيل‌‏‎ عرفات‌ ، ‏‎ ياسر‏‎ *
اقتصادي‌‏‎ و‏‎ نظامي‌‏‎ بحران‌‏‎ ايجاد‏‎ تل‌آويو‏‎ رژيم‌‏‎ هدف‌‏‎ گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎
.است‌‏‎ فلسطين‌‏‎ مردم‌‏‎ براي‌‏‎

امنيت‌‏‎ ارزي‌‏‎ درآمد‏‎ مازاد‏‎ صندوق‌‏‎ ايجاد‏‎
است‌‏‎ داده‌‏‎ افزايش‌‏‎ را‏‎ خارجي‌‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎


خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎ معاون‌‏‎ :اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎-تهران‌‏‎
و‏‎ بيست‌‏‎ در‏‎ متبوعش‌‏‎ كشور‏‎ ملي‌‏‎ روز‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ ايتاليا‏‎
سطح‌‏‎ كرد‏‎ اميدواري‌‏‎ اظهار‏‎ تهران‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ ششمين‌‏‎
.يابد‏‎ گسترش‌‏‎ پيش‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ مبادلات‌‏‎
در‏‎ موسسه‌‏‎ حضور 90‏‎ با‏‎ امسال‌‏‎ ايتاليا‏‎:‎گفت‌‏‎ اينتيني‌‏‎ اوكو‏‎
اين‌‏‎ و‏‎ يافته‌‏‎ حضور‏‎ فعال‌تر‏‎ قبل‌‏‎ دوره‌هاي‌‏‎ نسبت‌به‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎
براي‌‏‎ بلكه‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ برگزاري‌‏‎ دوره‌‏‎ به‌‏‎ منحصر‏‎ صرفا‏‎ نه‌‏‎ حضور‏‎
بازرگاني‌‏‎ روابط‏‎ پيش‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ توسعه‌‏‎ روند‏‎ در‏‎ خويش‌‏‎ نقش‌‏‎ ايفاي‌‏‎
ايران‌‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎ معاون‌‏‎ آهني‌‏‎ علي‌‏‎.‎است‌‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ ميان‌‏‎
از‏‎ ايتاليا‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ دوجانبه‌‏‎ روابط‏‎:‎گفت‌‏‎ مراسم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎
و‏‎ بسط‏‎ خود‏‎ ابعاد‏‎ تمام‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مناسباتي‌‏‎ معدود‏‎ جمله‌‏‎
:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ آهني‌‏‎.است‌‏‎ مثبت‌‏‎ آينده‌‏‎ براي‌‏‎ حركت‌‏‎ و‏‎ داشته‌‏‎ گسترش‌‏‎
مناسب‏‎ شرايط‏‎ ايران‌ ، ‏‎ اقتصادي‌‏‎ مطلوب‏‎ وضعيت‌‏‎
و‏‎ تجاري‌‏‎ آزاد‏‎ بنادر‏‎ وجود‏‎ خارجي‌ ، ‏‎ براي‌سرمايه‌گذاري‌هاي‌‏‎
شوك‌‏‎ هرگونه‌‏‎ كاهش‌‏‎ به‌منظور‏‎ نفتي‌‏‎ مازاددرآمد‏‎ صندوق‌‏‎ ايجاد‏‎
سرمايه‌گذاري‌‏‎ هرگونه‌‏‎ رابراي‌‏‎ امنيت‌‏‎ ضريب‏‎ اقتصادي‌ ، ‏‎ احتمالي‌‏‎
.است‌‏‎ داده‌‏‎ افزايش‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ خارجي‌‏‎

اصلاح‌‏‎ مجلس‌‏‎ :مجلس‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ كميسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎
تلويزيون‌‏‎ تاسيس‌‏‎ و‏‎ سيما‏‎ و‏‎ صدا‏‎ اداره‌‏‎ قانون‌‏‎
مي‌كند‏‎ بررسي‌‏‎ را‏‎ خصوصي‌‏‎


مجلس‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ كميسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ پورنجاتي‌‏‎ احمد‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
برنامه‌ريزي‌‏‎ نظام‌‏‎ اصلاح‌‏‎ و‏‎ تغيير‏‎:‎گفت‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎
مجموعه‌‏‎ جايگاه‌‏‎ پررنگ‌ترشدن‌‏‎ كشوردرراستاي‌‏‎ فرهنگي‌‏‎
.است‌‏‎ ضروري‌‏‎ كشور‏‎ دستگاه‌هاي‌فرهنگي‌‏‎
متاسفانه‌‏‎:‎افزود‏‎ ايرنا‏‎ با‏‎ گفت‌وگو‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
شوراي‌‏‎ سابق‌ ، ‏‎ بودجه‌‏‎ و‏‎ برنامه‌‏‎ سازمان‌‏‎ خوب‏‎ به‌رغم‌تلاش‌هاي‌‏‎
فرهنگ‌‏‎ نظام‌ ، ‏‎ مصلحت‌‏‎ مجمع‌تشخيص‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ انقلاب‏‎ عالي‌‏‎
ناچيز‏‎ كيفي‌ ، ‏‎ نظر‏‎ از‏‎ و‏‎ فرعي‌‏‎ بخش‌‏‎ يك‌‏‎ همچنان‌‏‎
.است‌‏‎ كشور‏‎ نظام‌برنامه‌ريزي‌‏‎
برنامه‌هاي‌‏‎ و‏‎ عملكرد‏‎ تشريح‌‏‎ به‌‏‎ سپس‌‏‎ تهران‌‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎
و‏‎ به‌زنان‌‏‎ مربوط‏‎ مسائل‌‏‎ و‏‎ پرداخت‌‏‎ مجلس‌‏‎ كميسيون‌فرهنگي‌‏‎ آتي‌‏‎
.دانست‌‏‎ مجلس‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ اولويت‌هاي‌كميسيون‌‏‎ اهم‌‏‎ از‏‎ را‏‎ جوانان‌‏‎
نقش‌‏‎ مدني‌ ، ‏‎ قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ بررسي‌‏‎:كرد‏‎ اضافه‌‏‎ پورنجاتي‌‏‎
بودجه‌‏‎ و‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ نظام‌‏‎ در‏‎ خانه‌داركه‌‏‎ زنان‌‏‎ اقتصادي‌‏‎
و‏‎ خانواده‌‏‎ تقويت‌نهاد‏‎ و‏‎ تحكيم‌‏‎ ندارد ، ‏‎ چنداني‌‏‎ ارزش‌‏‎ كشور‏‎
كار‏‎ دستور‏‎ در‏‎ جدي‌‏‎ به‌طور‏‎ خانوار‏‎ سرپرست‌‏‎ زنان‌‏‎ مشكلات‌‏‎
.است‌‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ مجلس‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ كميسيون‌‏‎ زنان‌‏‎ كميته‌امور‏‎
در‏‎ تاكنون‌‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ مجلس‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ كميسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎
:گفت‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ توجه‌‏‎ جوانان‌‏‎ مسائل‌‏‎ به‌‏‎ حدتوان‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ نظام‌‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ شعار‏‎ قالب‏‎ بيشتردر‏‎ توجه‌‏‎ اين‌‏‎ متاسفانه‌‏‎
مجلس‌ ، ‏‎ فرهنگي‌‏‎ كميسيون‌‏‎ جوانان‌‏‎ امور‏‎ كميته‌‏‎:‎كرد‏‎ تاكيد‏‎ وي‌‏‎
داراي‌‏‎ و‏‎ نهادينه‌سازي‌‏‎ رويكرد‏‎ با‏‎ را‏‎ جوانان‌كشور‏‎ مسائل‌‏‎
.داده‌است‌‏‎ قرار‏‎ جدي‌‏‎ توجه‌‏‎ مورد‏‎ ضمانت‌‏‎
دستگاه‌‏‎ يك‌‏‎ ايجاد‏‎ اينكه‌‏‎ بابيان‌‏‎ تهران‌‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎ اين‌‏‎
در‏‎:‎افزود‏‎ است‌ ، ‏‎ بوده‌‏‎ مطرح‌‏‎ گذشته‌‏‎ جوانان‌از‏‎ امور‏‎ خاص‌‏‎
انساني‌‏‎ منابع‌‏‎ توسعه‌‏‎ وزارتخانه‌‏‎ مجلس‌ايجاد‏‎ فرهنگي‌‏‎ كيمسيون‌‏‎
.است‌‏‎ مطرح‌‏‎ داده‌ ، ‏‎ مدنظرقرار‏‎ را‏‎ زنان‌‏‎ و‏‎ جوانان‌‏‎ مسائل‌‏‎ كه‌‏‎
سازمان‌‏‎ اداره‌‏‎ نحوه‌‏‎ قانون‌‏‎ و‏‎ اساسنامه‌‏‎ اصلاح‌‏‎ پورنجاتي‌‏‎
كميته‌‏‎ جدي‌‏‎ توجه‌‏‎ مورد‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ جمهوري‌اسلامي‌‏‎ صداوسيماي‌‏‎
كه‌‏‎ كرد‏‎ تصريح‌‏‎ خواندو‏‎ مجلس‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ كميسيون‌‏‎ رسانه‌اي‌‏‎ امور‏‎
وسيمابرگزار‏‎ صدا‏‎ سازمان‌‏‎ مسئولان‌‏‎ با‏‎ نشستهايي‌‏‎ خصوص‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
.كرده‌ايم‌‏‎
است‌‏‎ اميدوار‏‎ اينكه‌‏‎ اظهار‏‎ با‏‎ مجلس‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ كميسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎
سيما‏‎ و‏‎ صدا‏‎ اصلاح‌‏‎:‎گفت‌‏‎ بگيرد ، ‏‎ اصلاح‌صورت‌‏‎ اين‌‏‎ به‌زودي‌‏‎
مي‌گرفت‌‏‎ اساسي‌صورت‌‏‎ قانون‌‏‎ بازنگري‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ بلافاصله‌‏‎ بايد‏‎
شده‌‏‎ تعلل‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ دلايلي‌‏‎ چه‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ مشخص‌‏‎ ما‏‎ براي‌‏‎ اما‏‎
.است‌‏‎ مانده‌‏‎ مسكوت‌‏‎ وتاكنون‌‏‎
خلارا‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌داند‏‎ خود‏‎ وظيفه‌‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎:كرد‏‎ تاكيد‏‎ وي‌‏‎
.كند‏‎ عمل‌‏‎ وظيفه‌خود‏‎ به‌‏‎ و‏‎ پر‏‎
مهم‌‏‎ مسائل‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ تاكيد‏‎ گو‏‎ و‏‎ گفت‌‏‎ اين‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ پورنجاتي‌‏‎
خصوصي‌‏‎ تلويزيون‌‏‎ راه‌اندازي‌‏‎ بررسي‌‏‎ ازجمله‌‏‎ هم‌‏‎ ديگري‌‏‎
.قراردارد‏‎ كميسيون‌‏‎ اين‌‏‎ كار‏‎ دردستور‏‎

وزير‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ براي‌‏‎ فهد‏‎ ملك‌‏‎ پيام‌‏‎ با‏‎
آمد‏‎ تهران‌‏‎ به‌‏‎ سعودي‌‏‎ خارجه‌عربستان‌‏‎ امور‏‎


امور‏‎ وزير‏‎ الفيصل‌‏‎ سعود‏‎ :اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ -‎ تهران‌‏‎
اين‌‏‎ فهدپادشاه‌‏‎ ملك‌‏‎ پيام‌‏‎ حامل‌‏‎ كه‌‏‎ سعودي‌‏‎ عربستان‌‏‎ خارجه‌‏‎
پيش‌‏‎ است‌ ، ‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ خاتمي‌‏‎ محمد‏‎ سيد‏‎ آقاي‌‏‎ براي‌‏‎ كشور‏‎
.شد‏‎ تهران‌‏‎ وارد‏‎ ديروز‏‎ ازظهر‏‎
اين‌‏‎:‎گفت‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ مهرآباد‏‎ فرودگاه‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
ديدار‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌گيرد‏‎ صورت‌‏‎ گذشته‌‏‎ چارچوبتوافقات‌‏‎ در‏‎ ديدار‏‎
و‏‎ منطقه‌‏‎ مهم‌‏‎ ورويدادهاي‌‏‎ مسائل‌‏‎ پيرامون‌‏‎ ايراني‌‏‎ مقامات‌‏‎ با‏‎
پيام‌‏‎ حامل‌‏‎ من‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎.شد‏‎ خواهد‏‎ نظر‏‎ تبادل‌‏‎ و‏‎ بحث‌‏‎ جهان‌‏‎
آقاي‌‏‎ براي‌جناب‏‎ فهد‏‎ ملك‌‏‎ الشريفين‌‏‎ الحرمين‌‏‎ خادم‌‏‎ كتبي‌‏‎
.هستم‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ خاتمي‌‏‎
روابط‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ موضوعات‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ تصريح‌‏‎ الفيصل‌‏‎ سعود‏‎
مذاكرات‌‏‎ اساسي‌‏‎ محورهاي‌‏‎ از‏‎ قدس‌‏‎ مهم‌‏‎ مسئله‌بسيار‏‎ و‏‎ دوجانبه‌‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ او‏‎
از‏‎ استقبال‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ نيز‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎ خرازي‌‏‎ آقاي‌‏‎
رياض‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ روابط‏‎ بود ، ‏‎ يافته‌‏‎ درفرودگاه‌حضور‏‎ خود‏‎ همتاي‌‏‎
.دانست‌‏‎ خود‏‎ شكل‌‏‎ بهترين‌‏‎ در‏‎ را‏‎
دوجانبه‌ ، ‏‎ مسائل‌‏‎ متقابل‌‏‎ سفرهاي‌‏‎ با‏‎ داريم‌‏‎ بنا‏‎ ما‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
قالب‏‎ در‏‎ را‏‎ اسلام‌‏‎ جهان‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ موضوعات‌‏‎ و‏‎ بين‌المللي‌‏‎
.بررسي‌كنيم‌‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ سياسي‌‏‎ كميسيون‌‏‎
و‏‎ داريم‌‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ زيادي‌‏‎ مسائل‌‏‎:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ خرازي‌‏‎ آقاي‌‏‎
در‏‎ بزرگ‌‏‎ انتفاضه‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ انجام‌‏‎ درروزهايي‌‏‎ سفر‏‎ اين‌‏‎
اراضي‌‏‎ وقايع‌‏‎ و‏‎ خشونت‌اسرائيل‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ فلسطين‌‏‎
را‏‎ جمله‌عربستان‌‏‎ از‏‎ منطقه‌‏‎ دولتهاي‌‏‎ با‏‎ مشاوره‌‏‎ طبعا‏‎ اشغالي‌‏‎
.مي‌طلبد‏‎

ديگري‌‏‎ نظام‌مواد‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎
كرد‏‎ تصويب‏‎ را‏‎ قضايي‌‏‎ امنيت‌‏‎ سياست‌‏‎ ازبرنامه‌‏‎


نظام‌ ، ‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ :‎اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ -‎ تهران‌‏‎
اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ كلي‌نظام‌‏‎ سياست‌هاي‌‏‎ ازبرنامه‌‏‎ ديگري‌‏‎ مواد‏‎
.كرد‏‎ تصويب‏‎ قضايي‌‏‎ امنيت‌‏‎ درمورد‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎
درادامه‌‏‎ نظام‌ ، ‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ به‌گزارش‌‏‎
پيشنهاد‏‎ قضايي‌‏‎ امنيت‌‏‎ درمورد‏‎ نظام‌‏‎ كلي‌‏‎ به‌سياستهاي‌‏‎ رسيدگي‌‏‎
.شد‏‎ تصويب‏‎ مخدر‏‎ بامواد‏‎ مبارزه‌‏‎ قانون‌تشديد‏‎ از‏‎ موادي‌‏‎ اصلاح‌‏‎
:گفت‌‏‎ ديروز‏‎ جلسه‌‏‎ درپايان‌‏‎ مصلحت‌ ، ‏‎ تشخيص‌‏‎ دبيرمجمع‌‏‎
مواد‏‎ مسئله‌‏‎ ازجمله‌‏‎ قوه‌قضاييه‌‏‎ با‏‎ مرتبط‏‎ سه‌موضوع‌‏‎
مواد‏‎ كه‌درباره‌‏‎ مختلفي‌‏‎ گزارشهاي‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ شدوبا‏‎ مخدرمطرح‌‏‎
نظام‌است‌‏‎ معضل‌‏‎ همچنان‌‏‎ موادمخدر‏‎ شد‏‎ مشخص‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ مخدر‏‎
شوم‌ ، ‏‎ پديده‌‏‎ بااين‌‏‎ درمبارزه‌‏‎ دولت‌‏‎ جدي‌‏‎ پيشرفت‌هاي‌‏‎ وباهمه‌‏‎
.دارد‏‎ ادامه‌‏‎ كشور‏‎ به‌‏‎ ورودموادمخدر‏‎ روند‏‎
ودرخواست‌‏‎ پيشنهاد‏‎ نظام‌ ، ‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎:‎افزود‏‎ رضايي‌‏‎
تشديد‏‎ ازقانون‌‏‎ موادي‌‏‎ اصلاح‌‏‎ براي‌‏‎ رهبري‌‏‎ ازمقام‌معظم‌‏‎
.كرد‏‎ تصويب‏‎ را‏‎ مخدر‏‎ بامواد‏‎ مبارزه‌‏‎
نظام‌آموزشي‌‏‎ تقويت‌‏‎ مسئله‌‏‎ همچنين‌‏‎ جلسه‌‏‎ دراين‌‏‎:‎گفت‌‏‎ رضايي‌‏‎
وباتوجه‌‏‎ قرارگرفت‌‏‎ تاكيد‏‎ مورد‏‎ دركشور‏‎ حقوقي‌متناسب‏‎ و‏‎
كيفي‌‏‎ افراد‏‎ بايد‏‎ ذاتي‌دولتهاست‌ ، ‏‎ قضاوظيفه‌‏‎ مسئله‌‏‎ به‌اينكه‌‏‎
را‏‎ وامنيت‌‏‎ عدالت‌‏‎ تا‏‎ شوند‏‎ قضايي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ وارد‏‎ وتوانمند‏‎
.برقراركنند‏‎

استقرار‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎
كرد‏‎ استقبال‌‏‎ يوگسلاوي‌‏‎ در‏‎ دمكراسي‌‏‎


ايران‌‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎ :‎اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎-تهران‌‏‎
يوگسلاوي‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ جمهوري‌منتخب‏‎ رئيس‌‏‎ به‌‏‎ قدرت‌‏‎ انتقال‌‏‎ از‏‎
.كرد‏‎ رضايت‌‏‎ ابراز‏‎
كه‌‏‎ يوگسلاوي‌‏‎ در‏‎ جاري‌‏‎ تحولات‌‏‎ از‏‎ استقبال‌‏‎ ضمن‌‏‎ خرازي‌‏‎ كمال‌‏‎
بلگراد‏‎ بازگشت‌‏‎ شد ، ‏‎ كشورمنجر‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ استقراردموكراسي‌‏‎ به‌‏‎
:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ كردو‏‎ مثبت‌ارزيابي‌‏‎ را‏‎ جامعه‌بين‌المللي‌‏‎ به‌‏‎
مردم‌يوگسلاوي‌‏‎ اكثريت‌‏‎ خواست‌‏‎ تحقق‌‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
استقبال‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ كاستانيكا‏‎ آقاي‌‏‎ انتخاب‏‎ در‏‎
صلح‌ ، ‏‎ انتخاب‏‎ اين‌‏‎ است‌‏‎ اميدوار‏‎ ايران‌‏‎:افزود‏‎ خرازي‌‏‎.‎مي‌كند‏‎
نژادهاي‌‏‎ و‏‎ اقوام‌‏‎ ميان‌‏‎ مسالمت‌آميز‏‎ وهمزيستي‌‏‎ امنيت‌‏‎ ثبات‌ ، ‏‎
حقوق‌‏‎ به‌‏‎ احترام‌‏‎ و‏‎ حساس‌بالكان‌‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ ساكن‌‏‎ مختلف‌‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎ به‌دنبال‌‏‎ را‏‎ اقليت‌ها‏‎

كار‏‎ دستور‏‎ در‏‎ زنان‌‏‎ عائله‌مندي‌‏‎ حق‌‏‎ لايحه‌‏‎
گرفت‌‏‎ قرار‏‎ مجلس‌‏‎


محاسبات‌‏‎ و‏‎ بودجه‌‏‎ و‏‎ برنامه‌‏‎ كميسيون‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ ادامه‌‏‎
توسعه‌‏‎ سوم‌‏‎ برنامه‌‏‎ قانون‌‏‎ (‎‎‏‏60‏‎)ماده‌‏‎ اصلاح‌‏‎ لايحه‌‏‎ درمورد‏‎
مجلس‌است‌‏‎ امروز‏‎ علني‌‏‎ جلسه‌‏‎ اولين‌دستور‏‎ كشور‏‎
لايحه‌اي‌‏‎ كليات‌‏‎ هفته‌‏‎ اين‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
و‏‎ مجلس‌‏‎ نهايي‌‏‎ تصويب‏‎ درصورت‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ خود‏‎ كار‏‎ دردستور‏‎ را‏‎
بازنشسته‌‏‎ شاغل‌ ، ‏‎ زن‌‏‎ مستخدمان‌‏‎ نگهبان‌ ، ‏‎ شوراي‌‏‎ ازسوي‌‏‎ تاييدآن‌‏‎
خود‏‎ فرزندان‌‏‎ مخارج‌‏‎ متكفل‌‏‎ تنهايي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ بگيري‌‏‎ وظيفه‌‏‎ و‏‎
.شد‏‎ خواهند‏‎ برخوردار‏‎ عائله‌مندي‌‏‎ هزينه‌‏‎ ازكمك‌‏‎ هستند ، ‏‎
قيد‏‎ مجلس‌‏‎ به‌‏‎ دولت‌‏‎ تقديمي‌‏‎ لايحه‌‏‎ در‏‎ ايرنا ، ‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
كنند‏‎ ازدواج‌‏‎ مجددا‏‎ صورتي‌كه‌‏‎ در‏‎ افراد‏‎ قبيل‌‏‎ اين‌‏‎:شده‌است‌‏‎
آنان‌‏‎ نفقه‌‏‎ و‏‎ فرزندان‌‏‎ حضانت‌‏‎ دادگاه‌‏‎ حكم‌‏‎ برابر‏‎ و‏‎
كمك‌هزينه‌‏‎ از‏‎ فرزندان‌‏‎ همان‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ قرارگيرد ، ‏‎ برعهده‌شان‌‏‎
.شوند‏‎ مندمي‌‏‎ بهره‌‏‎ مندي‌‏‎ عائله‌‏‎
از‏‎ توجيه‌‏‎ قابل‌‏‎ دلايل‌‏‎ به‌‏‎ چنانچه‌‏‎ زنان‌‏‎ از‏‎ دسته‌‏‎ اين‌‏‎ همچنين‌‏‎
كند ، ‏‎ فوت‌‏‎ نيز‏‎ دوم‌آنان‌‏‎ همسر‏‎ يا‏‎ بگيرند‏‎ خودطلاق‌‏‎ دوم‌‏‎ همسر‏‎
شده‌‏‎ فوت‌‏‎ همسر‏‎ به‌‏‎ بازنشستگي‌مربوط‏‎ مستمري‌‏‎ از‏‎ طلاق‌‏‎ درصورت‌‏‎
بازنشستگي‌هر‏‎ ازمستمري‌‏‎ دوم‌‏‎ همسر‏‎ فوت‌‏‎ درصورت‌‏‎ و‏‎ خود‏‎ اول‌‏‎
.شد‏‎ خواهند‏‎ برخوردار‏‎ است‌ ، ‏‎ بيشتر‏‎ كه‌‏‎ همسران‌‏‎ از‏‎ كدام‌‏‎
كميسيون‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ ادامه‌‏‎ گزارش‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎
(‎‏‏60‏‎)ماده‌‏‎ اصلاح‌‏‎ لايحه‌‏‎ درمورد‏‎ ومحاسبات‌‏‎ بودجه‌‏‎ و‏‎ برنامه‌‏‎
روز‏‎ علني‌‏‎ جلسه‌‏‎ اولين‌دستور‏‎ كشور‏‎ توسعه‌‏‎ سوم‌‏‎ برنامه‌‏‎ قانون‌‏‎
.است‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ يكشنبه‌‏‎
تقديم‌‏‎ فوريت‌‏‎ يك‌‏‎ قيد‏‎ با‏‎ گذشته‌‏‎ ماه‌‏‎ شهريور‏‎ دوم‌‏‎ لايحه‌‏‎ اين‌‏‎
گذشته‌‏‎ چهارشنبه‌‏‎ روز‏‎ علني‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ كليات‌آن‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ مجلس‌‏‎
.گذشت‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ تصويب‏‎ از‏‎ مجلس‌‏‎
اصلاحي‌‏‎ و‏‎ جايگزيني‌‏‎ پيشنهادهاي‌‏‎ امروز‏‎ علني‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎
چگونگي‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ كه‌‏‎ لايحه‌‏‎ اين‌‏‎ درباره‌‏‎ نمايندگان‌‏‎
است‌ ، ‏‎ نفت‌خام‌‏‎ صادرات‌‏‎ از‏‎ حاصل‌‏‎ ارزي‌‏‎ درآمد‏‎ مازاد‏‎ استفاده‌از‏‎
.گرفت‌‏‎ خواهد‏‎ قرار‏‎ بررسي‌‏‎ و‏‎ بحث‌‏‎ مورد‏‎
ايران‌‏‎ دولت‌هاي‌‏‎ بين‌‏‎ آموزشي‌‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ موافقتنامه‌‏‎ لايحه‌هاي‌‏‎
بين‌المللي‌‏‎ كنوانسيون‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ دولت‌‏‎ والحاق‌‏‎ كويت‌‏‎ و‏‎
برگشت‌‏‎ مجلس‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ شوراي‌نگهبان‌‏‎ كه‌‏‎ ايمن‌‏‎ كانتينرهاي‌‏‎
مجلس‌‏‎ روزيكشنبه‌‏‎ علني‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ نيز‏‎ است‌ ، ‏‎ داده‌‏‎
نظر‏‎ تامين‌‏‎ براي‌‏‎ لايحه‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ لازم‌‏‎ اصلاحات‌‏‎ تا‏‎ مطرح‌‏‎
.آيد‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ شوراي‌نگهبان‌‏‎
دادرسي‌‏‎ آيين‌‏‎ قانون‌‏‎ (‎‏‏128‏‎)‎ماده‌‏‎ اصلاح‌‏‎ فوريتي‌‏‎ يك‌‏‎ طرح‌‏‎
تسهيلات‌‏‎ اعطاي‌‏‎ قانون‌‏‎ شمول‌‏‎ طرح‌‏‎ كليات‌‏‎ و‏‎ عمومي‌‏‎ دادگاههاي‌‏‎
از‏‎ قبل‌‏‎ تا‏‎ كه‌‏‎ ازافراد‏‎ دسته‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ آزادگان‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎
به‌‏‎ داشته‌اند‏‎ سياسي‌‏‎ محكوميت‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ پيروزي‌‏‎
طرح‌هايي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ سياسي‌‏‎ تبعيدشدگان‌‏‎
.اند‏‎ شده‌‏‎ گنجانده‌‏‎ مجلس‌‏‎ جاري‌‏‎ كارهفته‌‏‎ دستور‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎
و‏‎ قضايي‌‏‎ كميسيون‌هاي‌‏‎ در‏‎ مذكور‏‎ طرح‌هاي‌‏‎ اين‌ ، ‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎
بررسي‌‏‎ و‏‎ بحث‌‏‎ مورد‏‎ اصلي‌‏‎ عنوان‌كميسيون‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ اجتماعي‌‏‎
رد‏‎ به‌‏‎ شده‌راي‌‏‎ ياد‏‎ كميسيون‌‏‎ هردو‏‎ و‏‎ قرارگرفته‌اند‏‎
.داده‌اند‏‎ طرح‌ها‏‎ اين‌‏‎
پرسش‌‏‎ و‏‎ ترابري‌‏‎ و‏‎ راه‌‏‎ وزير‏‎ وازنااز‏‎ درود‏‎ نماينده‌‏‎ سئوال‌‏‎
هم‌‏‎ پزشكي‌‏‎ آموزش‌‏‎ و‏‎ درمان‌‏‎ بهداشت‌ ، ‏‎ وزير‏‎ مراغه‌از‏‎ نماينده‌‏‎
.دارند‏‎ قرار‏‎ مجلس‌‏‎ اين‌هفته‌‏‎ علني‌‏‎ جلسات‌‏‎ كار‏‎ دستور‏‎ در‏‎

تهران‌‏‎ به‌‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ بازگشت‌‏‎


خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎ :‎اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ -تهران‌‏‎
مقدس‌‏‎ شهر‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ سفر‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
حوزه‌‏‎ طلاب‏‎ و‏‎ روحانيون‌‏‎ مردم‌ ، علماء ، ‏‎ با‏‎ آن‌‏‎ درجريان‌‏‎ كه‌‏‎ قم‌‏‎
تهران‌‏‎ به‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ داشتند ، ‏‎ ديدار‏‎ شهر‏‎ اين‌‏‎ علميه‌‏‎
.بازگشتند‏‎
قم‌ ، ‏‎ مقدس‌‏‎ شهر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ سفرشان‌‏‎ چهارشنبه‌‏‎ عصر‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
.كردند‏‎ آغاز‏‎

سرپرست‌‏‎ ميرطاهري‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ حكم‌‏‎ با‏‎
شد‏‎ تلفن‌‏‎ و‏‎ تلگراف‌‏‎ و‏‎ پست‌‏‎ وزارت‌‏‎


سيد‏‎ حكمي‌‏‎ طي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ خاتمي‌‏‎ محمد‏‎ سيد‏‎ آقاي‌‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
و‏‎ پست‌‏‎ وزارت‌‏‎ جديد‏‎ سرپرست‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ميرطاهري‌‏‎ عبدالله‌‏‎
.كرد‏‎ منصوب‏‎ تلفن‌‏‎ و‏‎ تلگراف‌‏‎
:است‌‏‎ ذيل‌‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ حكم‌‏‎ متن‌‏‎
الرحيم‌‏‎ بسم‌الله‌الرحمن‌‏‎
ميرطاهري‌‏‎ عبدالله‌‏‎ سيد‏‎ آقاي‌‏‎ جناب‏‎
تعهد ، ‏‎ به‌‏‎ نظر‏‎ و‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ پنجم‌‏‎ و‏‎ سي‌‏‎ و‏‎ يكصد‏‎ اصل‌‏‎ براساس‌‏‎
را‏‎ جنابعالي‌‏‎ حكم‌‏‎ اين‌‏‎ موجب‏‎ به‌‏‎ شما‏‎ مفيد‏‎ وسوابق‌‏‎ شايستگي‌‏‎
.گزينم‌‏‎ برمي‌‏‎ تلفن‌‏‎ و‏‎ وتلگراف‌‏‎ پست‌‏‎ وزارت‌‏‎ سرپرست‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎
ساير‏‎ همكاري‌‏‎ و‏‎ متعال‌‏‎ خداوند‏‎ به‌‏‎ اتكال‌‏‎ با‏‎ است‌‏‎ اميد‏‎
محوله‌‏‎ وظايف‌‏‎ انجام‌‏‎ در‏‎ وزارتخانه‌‏‎ كاركنان‌آن‌‏‎ و‏‎ مسئولان‌‏‎
.باشيد‏‎ مويد‏‎ و‏‎ موفق‌‏‎
اخبار‏‎ و‏‎ اطلاعات‌‏‎ كل‌‏‎ اداره‌‏‎ شنبه‌‏‎ روز‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
ازخدمات‌‏‎ همچنين‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خاتمي‌رئيس‌‏‎ آقاي‌‏‎ رياست‌جمهوري‌ ، ‏‎
عالي‌‏‎ دبيرشوراي‌‏‎ و‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ مشاور‏‎ نصرالله‌جهانگرد‏‎
پست‌‏‎ وزارت‌‏‎ سرپرستي‌‏‎ مدت‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ رساني‌‏‎ اطلاع‌‏‎
.كرد‏‎ تقدير‏‎ وتلفن‌‏‎ تلگراف‌‏‎ و‏‎

لرستان‌‏‎ سپاه‌‏‎ در‏‎ ولي‌فقيه‌‏‎ نمايندگي‌‏‎ توضيح‌‏‎
كشور‏‎ امنيت‌‏‎ شوراي‌‏‎ گزارش‌‏‎ پيرامون‌‏‎


نمابري‌‏‎ ارسال‌‏‎ با‏‎ لرستان‌‏‎ منطقه‌‏‎ سپاه‌‏‎ در‏‎ ولي‌فقيه‌‏‎ نمايندگي‌‏‎
شوراي‌‏‎ گزارش‌‏‎ در‏‎ مذكور‏‎ موارد‏‎ برخي‌‏‎ درباره‌‏‎ همشهري‌ ، ‏‎ به‌‏‎
زير‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ مهم‌‏‎ نكات‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ داده‌‏‎ توضيحاتي‌‏‎ كشور‏‎ امنيت‌‏‎
:است‌‏‎
تجمعات‌‏‎ در‏‎ سخنراني‌‏‎ و‏‎ حضور‏‎ بند 1 ، ‏‎ ملاحظه‌ 3‏‎ در‏‎ -‎‏‏1‏‎
است‌‏‎ شده‌‏‎ داده‌‏‎ نسبت‌‏‎ (‎محمديان‌‏‎ مرتضي‌‏‎) اينجانب‏‎ به‌‏‎ غيرقانوني‌‏‎
در‏‎ سخنراني‌‏‎ يا‏‎ حضور‏‎ هيچگونه‌‏‎ بنده‌‏‎.‎مي‌كنم‌‏‎ تكذيب‏‎ آنرا‏‎ كه‌‏‎
.نداشته‌ام‌‏‎ غيرقانوني‌‏‎ تجمعات‌‏‎
تحكيم‌‏‎ اردوي‌‏‎ برپايي‌‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎ در‏‎ بنده‌‏‎ نقش‌‏‎ بند 7‏‎ در‏‎ -‎‎‏‏2‏‎
اين‌‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ ذكر‏‎ فعال‌‏‎ قيد‏‎ با‏‎ وحدت‌ ، ‏‎
دنبال‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ ريختن‌‏‎ دشمن‌‏‎ آسياب‏‎ به‌‏‎ آب‏‎ و‏‎ كذب‏‎ نتيجه‌گيري‌‏‎
جامعه‌ ، ‏‎ عمومي‌‏‎ اذهان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ بسيج‌‏‎ و‏‎ سپاه‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎
.كند‏‎ خدشه‌دار‏‎ و‏‎ ببرد‏‎ سئوال‌‏‎ زير‏‎
يكشنبه‌‏‎ روز‏‎ بعدازظهر‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آمده‌‏‎ گزارش‌‏‎ بند 18‏‎ در‏‎ -‎‏‏3‏‎
وعده‌‏‎ و‏‎ داشته‌ام‌‏‎ سخنراني‌‏‎ "مظاهر‏‎ حبيببن‌‏‎" حسينيه‌‏‎ در‏‎ بنده‌‏‎
به‌‏‎ ولي‌‏‎ داده‌ام‌ ، ‏‎ را‏‎ حسينيه‌‏‎ بيرون‌‏‎ در‏‎ جماعت‌‏‎ نماز‏‎ برپايي‌‏‎
به‌‏‎ دعوت‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ اشاره‌‏‎ بنده‌‏‎ كوتاه‌‏‎ سخنراني‌‏‎ متن‌‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ تنش‌‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎ و‏‎ آرامش‌‏‎
برگشتن‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ ضربوشتم‌‏‎ علت‌‏‎ بند 20 ، ‏‎ ملاحظه‌ 4و5‏‎ در‏‎ -‎‏‏4‏‎
كنم‌ ، ‏‎ عرض‌‏‎ بايد‏‎ رابطه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ ذكر‏‎ سپاه‌‏‎ اسكورت‌‏‎
از‏‎ حفاظت‌‏‎ يا‏‎ فرودگاه‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ مذكور‏‎ مورد‏‎ در‏‎ تنها‏‎ نه‌‏‎ سپاه‌‏‎
است‌‏‎ نداشته‌‏‎ مسئوليتي‌‏‎ جنازه‌ ، ‏‎ تشييع‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ استاندار‏‎
بحران‌ ، ‏‎ تشديد‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ و‏‎ تكليف‌‏‎ احساس‌‏‎ حسب‏‎ بلكه‌‏‎
در‏‎ تنها‏‎ نه‌‏‎ متاسفانه‌‏‎ ولي‌‏‎ است‌‏‎ نموده‌‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ مساعدتهاي‌‏‎
بحران‌‏‎ كنترل‌‏‎ و‏‎ مهار‏‎ در‏‎ سپاه‌‏‎ مثبت‌‏‎ نقش‌‏‎ به‌‏‎ شورا‏‎ آن‌‏‎ گزارش‌‏‎
قرار‏‎ هم‌‏‎ عتاب‏‎ مورد‏‎ نامهرباني‌ ، ‏‎ با‏‎ بلكه‌‏‎ است‌‏‎ نشده‌‏‎ اشاره‌اي‌‏‎
.است‌‏‎ گرفته‌‏‎
گزارش‌‏‎ تهيه‌كنندگان‌‏‎ تلاش‌‏‎ و‏‎ سعي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ عرض‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎
وظايف‌‏‎ جزء‏‎ كه‌‏‎ موضوعات‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ بزرگنمايي‌‏‎ براي‌‏‎ شورا‏‎ آن‌‏‎
ارتباط‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مردمي‌‏‎ و‏‎ انقلابي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ يك‌‏‎ ذاتي‌‏‎ و‏‎ متداول‌‏‎
نقش‌‏‎ كمرنگ‌كردن‌‏‎ طرفي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ خرم‌آباد‏‎ حوادث‌‏‎ با‏‎ آن‌‏‎ دادن‌‏‎
ميدان‌‏‎ به‌‏‎ آشوب‏‎ باقصد‏‎ كه‌‏‎ احزابي‌‏‎ و‏‎ گروهها‏‎ افراد ، ‏‎ تهاجمي‌‏‎
تهيه‌‏‎ در‏‎ لازم‌‏‎ عدم‌دقت‌‏‎ و‏‎ بي‌توجهي‌‏‎ از‏‎ حكايت‌‏‎ بودند ، ‏‎ آمده‌‏‎
.مي‌باشد‏‎ شده‌‏‎ ارائه‌‏‎ گزارش‌‏‎

كوتاه‌‏‎ خبرهاي‌‏‎
دكتر‏‎ با‏‎ ديروز‏‎ صبح‌‏‎ كوبا‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ معاون‌‏‎ لاخه‌‏‎ كارلوس‌‏‎ *
.كرد‏‎ گفتگو‏‎ و‏‎ ديدار‏‎ حبيبي‌‏‎ حسن‌‏‎
احمد‏‎ با‏‎ شنبه‌‏‎ روز‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ استراليا‏‎ سفير‏‎ هيوم‌‏‎ رادون‌‏‎ *
.كرد‏‎ گفت‌وگو‏‎ و‏‎ ديدار‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ نماينده‌مجلس‌‏‎ بورقاني‌‏‎
براي‌‏‎ خارجه‌ايران‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎ معاون‌‏‎ ظريف‌‏‎ جواد‏‎ محمد‏‎ *
خبرگزاري‌‏‎.‎شد‏‎ دوحه‌‏‎ وارد‏‎ ديروز‏‎ قطر‏‎ از‏‎ دوروزه‌‏‎ رسمي‌‏‎ ديدار‏‎
از‏‎ هدف‌‏‎ داد‏‎ گزارش‌‏‎ دوحه‌‏‎ فرودگاه‌‏‎ در‏‎ ظريف‌‏‎ از‏‎ نقل‌‏‎ به‌‏‎ قطر‏‎
رياست‌‏‎ انتقال‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ بين‌‏‎ مشاوره‌‏‎ اين‌ديدار‏‎
.است‌‏‎ قطر‏‎ به‌دولت‌‏‎ اسلامي‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ سازمان‌‏‎
Copyright 1996-2000 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.