شماره‌ 2421‏‎ ‎‏‏،‏‎ 11 JUN2001 ‎‏‏،‏‎ دوشنبه‌ 21خرداد1380‏‎
Front Page
National
Across Iran
Metropolitan
Features
Life
Metropolis
Business
Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
در‏‎ مردم‌‏‎ پرشكوه‌‏‎ حضور‏‎ از‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
كردند‏‎ قدرداني‌‏‎ رياست‌جمهوري‌‏‎ انتخابات‌‏‎

خاتمي‌‏‎ پيروزي‌‏‎ از‏‎ جهان‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ استقبال‌‏‎

روز‏‎ يادداشت‌‏‎

مناسبات‌‏‎ بررسي‌‏‎ همايش‌‏‎ شد‏‎ آغاز‏‎ ديروز‏‎
انگليس‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ تاريخي‌‏‎

در‏‎ تهران‌‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎ محجوب‏‎ عليرضا‏‎
شد‏‎ مجلس‌‏‎

را‏‎ مردم‌‏‎ بايد‏‎ مسئولان‌‏‎ :رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
بدانند‏‎ خود‏‎ ولي‌نعمت‌‏‎

وحدت‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ ميهمانان‌‏‎ احترام‌‏‎ اداي‌‏‎
(ره‌‏‎)‎امام‌‏‎ اسلامي‌به‌‏‎

تصميم‌گيريهاي‌‏‎ مجلس‌ ، ‏‎ :‎داد‏‎ خبر‏‎ پورنجاتي‌‏‎
سياستگذاري‌‏‎ شوراي‌‏‎ به‌‏‎ سيمارا‏‎ و‏‎ صدا‏‎ كلان‌‏‎
مي‌سپارد‏‎

اخلاقي‌‏‎ غير‏‎ برخوردهاي‌‏‎ از‏‎ هاشمي‌‏‎ طه‌‏‎ انتقاد‏‎
خاتمي‌‏‎ با‏‎

در‏‎ مردم‌‏‎ پرشكوه‌‏‎ حضور‏‎ از‏‎ رهبري‌‏‎ مقام‌معظم‌‏‎
كردند‏‎ قدرداني‌‏‎ رياست‌جمهوري‌‏‎ انتخابات‌‏‎


حضور‏‎ حماسه‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ :اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ -‎ تهران‌‏‎
جمهوري‌ ، ‏‎ رياست‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ عزيز‏‎ ملت‌‏‎ پرشور‏‎
اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ خامنه‌اي‌ ، ‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎
:فرمودند‏‎ صادر‏‎ ذيل‌‏‎ به‌شرح‌‏‎ تشكر‏‎ و‏‎ تقدير‏‎ تبريك‌ ، ‏‎ پيام‌‏‎
الرحيم‌‏‎ الرحمن‌‏‎ الله‌‏‎ بسم‌‏‎
در‏‎ شما‏‎ پرشور‏‎ حضور‏‎ ايران‌حماسه‌‏‎ عزيز‏‎ ملت‌‏‎
بزرگ‌‏‎ افتخارات‌‏‎ بر‏‎ ديگري‌‏‎ تابناك‌‏‎ صفحه‌ي‌‏‎ انتخابات‌ ، ‏‎
دفاع‌‏‎ به‌هنگام‌ ، ‏‎ و‏‎ آگاهانه‌‏‎ ديگر‏‎ يكبار‏‎.‎افزود‏‎ انقلاب‏‎
و‏‎ داديد‏‎ نشان‌‏‎ همه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ اسلامي‌‏‎ نظام‌‏‎ از‏‎ خود‏‎ جانانه‌‏‎
.ساختيد‏‎ باطل‌‏‎ را‏‎ بوم‌‏‎ و‏‎ مرز‏‎ اين‌‏‎ دشمنان‌‏‎ ياوه‌هاي‌‏‎
انتخاب‏‎ كه‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ وفاداري‌‏‎ بر‏‎ ديگر‏‎ يكبار‏‎
پاي‌‏‎ است‌‏‎ دانسته‌‏‎ شما‏‎ تكليف‌‏‎ و‏‎ حق‌‏‎ را‏‎ رئيس‌جمهور‏‎
مراكز‏‎ اراده‌‏‎ از‏‎ خود‏‎ سرپيچي‌‏‎ بر‏‎ ديگر‏‎ يكبار‏‎.‎فشرديد‏‎
شيطاني‌‏‎ وسوسه‌‏‎ و‏‎ ورزيديد‏‎ مداخله‌جواصرار‏‎ و‏‎ استكباري‌‏‎
كنار‏‎ در‏‎ حضور‏‎ از‏‎ را‏‎ ملت‌‏‎ مي‌كوشيدند‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ آنان‌‏‎
و‏‎.‎كرديد‏‎ برآب‏‎ نقش‌‏‎ كنند ، ‏‎ دلسرد‏‎ راي‌‏‎ صندوق‌هاي‌‏‎
اسلامي‌‏‎ ايران‌‏‎ كه‌‏‎ رسانديد‏‎ اثبات‌‏‎ به‌‏‎ ديگر‏‎ يكبار‏‎ بالاخره‌‏‎
آزادي‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ راه‌‏‎ خود ، ‏‎ ملت‌‏‎ عزم‌‏‎ بر‏‎ تكيه‌‏‎ با‏‎ مي‌تواند‏‎
تا‏‎ است‌‏‎ اسلام‌‏‎ بزرگ‌‏‎ درس‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ بيگانگان‌‏‎ سلطه‌‏‎ چنبره‌‏‎ از‏‎
.بپيمايد‏‎ مطلوب‏‎ نقطه‌‏‎
مسئول‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ اجرايي‌‏‎ مدير‏‎ كه‌‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎ اكنون‌‏‎
شما‏‎ تشخيص‌‏‎ و‏‎ راي‌‏‎ با‏‎ است‌ ، ‏‎ ملت‌‏‎ معنوي‌‏‎ و‏‎ مادي‌‏‎ پيشرفت‌‏‎
در‏‎ ديني‌‏‎ مردمسالاري‌‏‎ آشكار‏‎ نمونه‌ي‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ انتخاب‏‎
مردمي‌اند ، ‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ نظام‌‏‎ تشنه‌‏‎ كه‌‏‎ ملتهائي‌‏‎ چشم‌‏‎ برابر‏‎
.است‌‏‎ گشته‌‏‎ آشكار‏‎
سائيده‌ ، ‏‎ خاك‌‏‎ بر‏‎ متعال‌‏‎ خداوند‏‎ برابر‏‎ در‏‎ خشوع‌‏‎ جبهه‌‏‎ اينجانب‏‎
و‏‎ وسپاس‌‏‎ مي‌كنم‌ ، ‏‎ شكرگزاري‌‏‎ را‏‎ ملي‌‏‎ بزرگ‌‏‎ توفيق‌‏‎ اين‌‏‎
ايران‌‏‎ عظيم‌الشان‌‏‎ ملت‌‏‎ پيشگاه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ تحسين‌‏‎
.مي‌نمايم‌‏‎ تقديم‌‏‎
بر‏‎ خدمتگزاري‌‏‎ دوباره‌‏‎ توفيق‌‏‎ محترم‌ ، ‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎ به‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ ايشان‌‏‎ و‏‎ مي‌گويم‌‏‎ تبريك‌‏‎ را‏‎ عزيز‏‎ كشور‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎
وظايفي‌‏‎ اهتمام‌به‌‏‎ و‏‎ ملت‌‏‎ از‏‎ قدرداني‌‏‎ و‏‎ شكرالهي‌‏‎ وظيفه‌‏‎
تلاش‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ نهاده‌‏‎ ايشان‌‏‎ برعهده‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ كه‌‏‎
.مي‌گردم‌‏‎ متذكر‏‎ كشور‏‎ رفع‌مشكلات‌‏‎ راه‌‏‎ در‏‎ بي‌وقفه‌‏‎
در‏‎ حضور‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ محترم‌‏‎ نامزدهاي‌‏‎ ديگر‏‎ از‏‎
به‌ويژه‌‏‎ جوينده‌‏‎ ذهن‌هاي‌‏‎ اساسي‌ ، ‏‎ مباحث‌‏‎ طرح‌‏‎ و‏‎ صحنه‌‏‎
كشاندند‏‎ گرفتن‌‏‎ تصميم‌‏‎ و‏‎ انديشيدن‌‏‎ راه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ جوانان‌‏‎
تشكر‏‎ ساختند ، ‏‎ فراهم‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ حماسي‌‏‎ حضور‏‎ زمينه‌‏‎ و‏‎
.مي‌كنم‌‏‎
و‏‎ اعلام‌‏‎ علماي‌‏‎ و‏‎ تقليد‏‎ مراجع‌معظم‌‏‎ از‏‎ مي‌دانم‌‏‎ لازم‌‏‎
دانشگاه‌‏‎ و‏‎ حوزه‌‏‎ برجستگان‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ شخصيت‌هاي‌‏‎
بزرگي‌‏‎ نقش‌‏‎ انتخابات‌ ، ‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ به‌‏‎ مردم‌‏‎ درتشويق‌‏‎ كه‌‏‎
و‏‎ ابتكار‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ سيما‏‎ و‏‎ صدا‏‎ از‏‎ نيز‏‎ و‏‎ كردند‏‎ ايفا‏‎
در‏‎ را‏‎ وشوق‌‏‎ شور‏‎ و‏‎ انگيزه‌‏‎ خود‏‎ هوشمندانه‌‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎
.كنم‌‏‎ تشكر‏‎ صميمانه‌‏‎ كردند ، ‏‎ زمينه‌سازي‌‏‎ مردم‌‏‎
نگهبان‌‏‎ محترم‌‏‎ شوراي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ تشكر‏‎ و‏‎ قدرداني‌‏‎ همچنين‌‏‎
اين‌‏‎ راه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ناظران‌‏‎ و‏‎ مجريان‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ و‏‎
از‏‎ نيز‏‎ دادند ، و‏‎ نشان‌‏‎ خستگي‌ناپذير‏‎ كوششي‌‏‎ بزرگ‌‏‎ وظيفه‌‏‎
امر‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ نحوي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎
را‏‎ آنان‌‏‎ همدلي‌‏‎ و‏‎ همكاري‌‏‎ و‏‎ ميدارم‌‏‎ ابراز‏‎ كردند ، ‏‎ كمك‌‏‎
نهاده‌‏‎ آنان‌‏‎ برعهده‌‏‎ قانون‌‏‎ كه‌‏‎ وظايفي‌‏‎ دادن‌‏‎ انجام‌‏‎ در‏‎
.مي‌برم‌‏‎ انتظار‏‎ است‌ ، ‏‎
از‏‎ نيز‏‎ و‏‎ محترم‌‏‎ نامزدهاي‌‏‎ همه‌‏‎ انتخاباتي‌‏‎ طرفداران‌‏‎ از‏‎
مي‌خواهم‌‏‎ كشور‏‎ جاي‌‏‎ همه‌‏‎ در‏‎ سياسي‌‏‎ امور‏‎ دست‌اندركاران‌‏‎
رفتار‏‎ و‏‎ متانت‌‏‎ با‏‎ و‏‎ بدانند‏‎ را‏‎ نعمت‌الهي‌‏‎ اين‌‏‎ قدر‏‎ كه‌‏‎
ناخشنود‏‎ را‏‎ خلق‌‏‎ و‏‎ خدا‏‎ آنچه‌‏‎ هر‏‎ بروز‏‎ از‏‎ خردمندانه‌ ، ‏‎
انتخابات‌‏‎ افتخارآميز‏‎ تجربه‌‏‎ در‏‎.‎كنند‏‎ جلوگيري‌‏‎ مي‌سازد ، ‏‎
.برنده‌اند‏‎ ملت‌‏‎ همه‌‏‎ مردمي‌ ، ‏‎
را‏‎ بدخواهان‌‏‎ خواسته‌‏‎ بازنده‌‏‎ و‏‎ برنده‌‏‎ مسئله‌‏‎ طرح‌‏‎ با‏‎
نكنيد‏‎ برآورده‌‏‎ نمي‌انديشند‏‎ ملي‌‏‎ وحدت‌‏‎ شكستن‌‏‎ به‌‏‎ جز‏‎ كه‌‏‎
آلوده‌‏‎ تحميلي‌‏‎ غوغاهاي‌‏‎ با‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ زندگي‌‏‎ فضاي‌‏‎ و‏‎
.نسازيد‏‎
به‌‏‎ اميد‏‎ و‏‎ الهي‌‏‎ رحمت‌‏‎ و‏‎ فضل‌‏‎ به‌‏‎ اعتماد‏‎ با‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎
را‏‎ مسئولان‌‏‎ توفيق‌‏‎ فداه‌‏‎ روحي‌‏‎ بقيه‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎ توجهات‌‏‎
و‏‎ است‌ ، ‏‎ ملت‌‏‎ صلاح‌‏‎ و‏‎ او‏‎ رضاي‌‏‎ موجب‏‎ آنچه‌‏‎ به‌‏‎ عمل‌‏‎ در‏‎
و‏‎ اجتماعي‌‏‎ عدالت‌‏‎ تامين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ آنان‌‏‎ عزم‌‏‎ و‏‎ توانايي‌‏‎
مسئلت‌‏‎ عزوجل‌‏‎ خداوند‏‎ از‏‎ علوي‌ ، ‏‎ رفتار‏‎ به‌‏‎ شدن‌‏‎ نزديك‌‏‎
.مي‌نمايم‌‏‎
بركاته‌سيدعلي‌‏‎ و‏‎ رحمه‌الله‌‏‎ و‏‎ عليكم‌‏‎ والسلام‌‏‎
خامنه‌اي‌‏‎
‎‏‏19/3/80‏‎

خاتمي‌‏‎ پيروزي‌‏‎ از‏‎ جهان‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ استقبال‌‏‎


خاتمي‌‏‎ پيروزي‌‏‎ براي‌‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ جوانان‌‏‎ شادماني‌‏‎ و‏‎ جشن‌‏‎ *
انتشار‏‎ با‏‎ گروهها‏‎ و‏‎ احزاب‏‎ و‏‎ مذهبي‌‏‎ -‎ سياسي‌‏‎ شخصيت‌هاي‌‏‎ *
گفتند‏‎ تبريك‌‏‎ خاتمي‌‏‎ به‌‏‎ جداگانه‌‏‎ بيانيه‌هاي‌‏‎
خاتمي‌‏‎ به‌‏‎ تبريك‌‏‎ با‏‎ جهان‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ رهبران‌‏‎ *
شدند‏‎ ايران‌‏‎ با‏‎ روابط‏‎ گسترش‌‏‎ خواستار‏‎
در‏‎ خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎ قاطع‌‏‎ پيروزي‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
مقام‌هاي‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ احزاب‏‎ شخصيت‌ها ، ‏‎ رياست‌جمهوري‌ ، ‏‎ انتخابات‌‏‎
تبريك‌‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ منتخب‏‎ به‌‏‎ را‏‎ پيروزي‌‏‎ اين‌‏‎ خارجي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎
.گفتند‏‎
:است‌‏‎ زير‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ تبريك‌‏‎ هاي‌‏‎ پيام‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ متن‌‏‎
خاتمي‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎ مردم‌ ، ‏‎ راي‌‏‎:‎صانعي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
بود‏‎
حضور‏‎ پيامي‌ ، ‏‎ انتشار‏‎ با‏‎ ديروز‏‎ صانعي‌‏‎ يوسف‌‏‎ العظمي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
حضور‏‎ به‌ويژه‌‏‎ خرداد‏‎ انتخابات‌ 18‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ گسترده‌‏‎
و‏‎ مجدد‏‎ اعتماد‏‎ اعلام‌‏‎ را‏‎ جوان‌‏‎ پرنشاط‏‎ و‏‎ فهيم‌‏‎ نسل‌‏‎
و‏‎ سياستها‏‎ از‏‎ قاطعانه‌‏‎ حمايت‌‏‎ و‏‎ آنان‌‏‎ خيره‌كننده‌‏‎
اين‌‏‎ و‏‎ خواند‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ شده‌‏‎ اعلام‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎
.گفت‌‏‎ تبريك‌‏‎ آنان‌‏‎ به‌‏‎ پيروزي‌را‏‎
آقاي‌‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ مرجع‌تقليد ، ‏‎ اين‌‏‎ تبريك‌‏‎ پيام‌‏‎ در‏‎
انتخابات‌‏‎ دوره‌‏‎ هشتمين‌‏‎ منتخب‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ خاتمي‌‏‎
سپاسگزارمردم‌‏‎ ما‏‎ همه‌‏‎:‎آمده‌است‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎
عوامل‌‏‎ برخي‌‏‎ علي‌رغم‌‏‎ كه‌‏‎ هستيم‌‏‎ آگاهي‌‏‎ قدرشناس‌و‏‎
عليه‌‏‎ سوء‏‎ تبليغات‌‏‎ رواج‌‏‎ و‏‎ بحران‌ها‏‎ ايجاد‏‎ و‏‎ ياس‌آور‏‎
ثابت‌‏‎ بارديگر‏‎ گذشته‌ ، ‏‎ چهارسال‌‏‎ در‏‎ امور‏‎ جريان‌‏‎ حسن‌‏‎
رئيس‌‏‎ گذشته‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ و‏‎ همچنان‌‏‎ جنابعالي‌‏‎ كه‌‏‎ كردند‏‎
خط‏‎ و‏‎ برنامه‌ها‏‎ پاي‌‏‎ و‏‎ هستيد‏‎ آنان‌‏‎ محبوب‏‎ جمهور‏‎
مهم‌‏‎ موضوع‌‏‎ ويژه‌‏‎ به‌‏‎ شما‏‎ شده‌‏‎ اعلام‌‏‎ مشي‌هاي‌‏‎
بحران‌آفريني‌‏‎ و‏‎ خشونت‌‏‎ و‏‎ فشار‏‎ از‏‎ و‏‎ ايستاده‌اند‏‎ اصلاحات‌‏‎
.بيزارند‏‎ تحجرگرايي‌‏‎ و‏‎
و‏‎ انديشه‌ها‏‎ مرهون‌‏‎ صلابت‌ ، ‏‎ با‏‎ و‏‎ آگاهانه‌‏‎ حضور‏‎ اين‌‏‎
مردم‌‏‎ موقعيت‌شناسي‌‏‎ و‏‎ (‎س‌‏‎)‎خميني‌‏‎ امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ تربيت‌هاي‌‏‎
در‏‎ طبعا‏‎ و‏‎ شماست‌‏‎ صداقت‌‏‎ و‏‎ سياست‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ بصير‏‎ و‏‎ بردبار‏‎
و‏‎ جنابعالي‌‏‎ برعهده‌‏‎ را‏‎ مضاعف‌‏‎ مسئوليتي‌‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎
و‏‎ ملت‌‏‎ خواست‌‏‎ يعني‌‏‎ مي‌گذارد‏‎ كريمه‌‏‎ دولت‌‏‎ همكارانتان‌در‏‎
اصل‌‏‎ دو‏‎ به‌ويژه‌‏‎ شده‌‏‎ اعلام‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ و‏‎ ديدگاهها‏‎
.اجتماعي‌‏‎ مهم‌آزادي‌وعدالت‌‏‎
آقاي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ اميدواري‌‏‎ ابراز‏‎ پيام‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
و‏‎ قدم‌‏‎ ثبات‌‏‎ الهي‌ ، ‏‎ توفيق‌‏‎ پشتوانه‌‏‎ به‌‏‎ خاتمي‌‏‎
و‏‎ همراه‌‏‎ و‏‎ پاسخگو‏‎ كاردان‌ ، ‏‎ قوي‌ ، ‏‎ دولتي‌‏‎ از‏‎ برخورداري‌‏‎
و‏‎ اهداف‌‏‎ بتواند‏‎ مردم‌‏‎ حمايت‌‏‎ و‏‎ پشتيباني‌‏‎ ادامه‌‏‎
خواست‌هاي‌‏‎ پيگيري‌‏‎ در‏‎ پيش‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ سياستهاي‌‏‎
.دهد‏‎ ادامه‌‏‎ مردم‌‏‎
باشيد‏‎ موفق‌‏‎ پيش‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎:نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ رئيس‌‏‎
عرصه‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ سراسر‏‎ مردم‌‏‎ پرشكوه‌‏‎ حضور‏‎ از‏‎ سپاس‌‏‎ با‏‎
بالا‏‎ درايت‌‏‎ جمهوري‌ ، ‏‎ انتخابات‌رياست‌‏‎ دوره‌‏‎ هشتمين‌‏‎
آگاه‌ ، ‏‎ مردم‌‏‎ ارزشمند‏‎ واعتماد‏‎ اجتماعي‌‏‎-‎سياسي‌‏‎ وبلوغ‌‏‎
و‏‎ انقلاب‏‎ رهبرمعظم‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ قدرشناس‌‏‎ و‏‎ متدين‌‏‎
.مي‌كنم‌‏‎ عرض‌‏‎ تبريك‌‏‎ عالي‌‏‎ جناب‏‎
سنگين‌‏‎ و‏‎ خطير‏‎ مسئوليت‌‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ يك‌‏‎ مردم‌‏‎ اعتماد‏‎ راي‌‏‎ تجديد‏‎
.گذاشت‌‏‎ عالي‌‏‎ جناب‏‎ عهده‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ كشور‏‎ اجرايي‌‏‎ امور‏‎
مردمي‌‏‎ وحمايت‌‏‎ اعتماد‏‎ عظيم‌‏‎ سرمايه‌‏‎ با‏‎ اميدوارم‌‏‎
در‏‎ سياسي‌‏‎ گروههاي‌‏‎ و‏‎ تفاهم‌مسوولان‌‏‎ و‏‎ باهمدلي‌‏‎ بتوانيد‏‎
پيشرفت‌كشور‏‎ و‏‎ سازندگي‌‏‎ وفادار ، ‏‎ مردم‌‏‎ به‌اين‌‏‎ خدمت‌‏‎ راه‌‏‎
خون‌‏‎ از‏‎ پاسداري‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ مقدس‌‏‎ نظام‌‏‎ اهداف‌‏‎ تحقق‌‏‎ و‏‎
.باشيد‏‎ منصور‏‎ و‏‎ موفق‌‏‎ پيش‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ شهيدان‌‏‎
‎‏‏2‏‎- اصلاحات‌‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎ مجاهدين‌‏‎
مردم‌‏‎ كه‌‏‎ مداراآميزي‌‏‎ و‏‎ دموكراتيك‌‏‎ مدني‌ ، ‏‎ رفتار‏‎ و‏‎ عقلانيت‌‏‎
واقعيت‌‏‎ اين‌‏‎ رساندند ، ‏‎ ظهور‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ از‏‎ خرداد‏‎ در 18‏‎ ايران‌‏‎
و‏‎ يافته‌‏‎ توسعه‌‏‎ رشيد ، ‏‎ ملت‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ اينك‌‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ ساخت‌‏‎ مكشوف‌‏‎ را‏‎
اراده‌‏‎ هيچ‌‏‎ ديگر‏‎ كه‌‏‎ هستيم‌‏‎ روبرو‏‎ سياسي‌‏‎ بلوغ‌‏‎ داراي‌‏‎
زبان‌‏‎ با‏‎ توانست‌‏‎ نخواهد‏‎ آمريت‌خواهي‌‏‎ و‏‎ استبدادطلبانه‌‏‎
خرداد‏‎ گويد180‏‎ سخن‌‏‎ آنان‌‏‎ با‏‎ پدرسالاري‌‏‎ و‏‎ قيموميت‌‏‎ آمريت‌ ، ‏‎
به‌شمار‏‎ ‎‏‏2‏‎- اصلاحات‌‏‎ شروع‌‏‎ نقطه‌‏‎ و‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ تكاملي‌‏‎ تداوم‌‏‎
تقدير‏‎ ضمن‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ مجاهدين‌‏‎ سازمان‌‏‎.‎مي‌رود‏‎
ايران‌ ، ‏‎ حماسه‌آفرين‌‏‎ و‏‎ اصلاح‌طلب‏‎ بزرگ‌ ، ‏‎ ملت‌‏‎ از‏‎ تشكر‏‎ و‏‎
اين‌‏‎ از‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ درس‌هاي‌‏‎ نيز‏‎ اصلاحات‌‏‎ ضد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اميدوار‏‎
مردم‌‏‎ و‏‎ مدني‌‏‎ رفتار‏‎ عقلانيت‌ ، ‏‎ و‏‎ گرفته‌‏‎ فرا‏‎ بزرگ‌‏‎ حماسه‌‏‎
نشان‌‏‎ و‏‎ بياموزد‏‎ ايران‌‏‎ مردم‌‏‎ از‏‎ را‏‎ مداراآميز‏‎ و‏‎ سالارانه‌‏‎
چهار‏‎ از‏‎ متفاوت‌‏‎ رفتاري‌‏‎ اصلاحات‌ ، ‏‎ دوم‌‏‎ سال‌‏‎ چهار‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ دهد‏‎
.ساخت‌‏‎ خواهد‏‎ پيشه‌‏‎ را‏‎ اول‌‏‎ سال‌‏‎
را‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ جبهه‌‏‎ و‏‎ خاتمي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌خواهيم‌‏‎ منان‌‏‎ خداوند‏‎ از‏‎
ملت‌‏‎ مطالبات‌‏‎ تحقق‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ بتوانند‏‎ تا‏‎ دهد‏‎ آن‌‏‎ توفيق‌‏‎
دو‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎ حدود‏‎ شايسته‌‏‎ پاسخ‌‏‎ و‏‎ برداشته‌‏‎ بلندتر‏‎ گامهايي‌‏‎
به‌‏‎ خود ، ‏‎ شايسته‌‏‎ عمل‌‏‎ با‏‎ را‏‎ اصلاحات‌‏‎ به‌‏‎ آري‌‏‎ راي‌‏‎ ميليون‌‏‎
.بدهند‏‎ ممكن‌‏‎ وجه‌‏‎ بهترين‌‏‎
:سازندگي‌‏‎ كارگزاران‌‏‎
دهند‏‎ ياري‌‏‎ را‏‎ دولت‌‏‎ همه‌ ، ‏‎
و‏‎ نظر‏‎ بيان‌‏‎ شيوه‌‏‎ منطقي‌ترين‌‏‎ و‏‎ رايج‌ترين‌‏‎ انتخابات‌ ، ‏‎
اراده‌‏‎ اعمال‌‏‎ و‏‎ اظهارنظر‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ شهروندان‌‏‎ اراده‌‏‎ اعمال‌‏‎
نامزدهاي‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ ميان‌‏‎ نقد‏‎ و‏‎ گزينش‌‏‎ پايه‌‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ وقتي‌‏‎
.مي‌يابد‏‎ واقعي‌‏‎ ظهور‏‎ و‏‎ بروز‏‎ مي‌گردد ، ‏‎ استوار‏‎ انتخابات‌ ، ‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ خرداد 80‏‎ در 18‏‎ ايران‌‏‎ مردم‌‏‎ انتخاب‏‎ منظر ، ‏‎ اين‌‏‎ از‏‎
اين‌‏‎ زيرا‏‎ ;مي‌رود‏‎ شمار‏‎ به‌‏‎ آنان‌‏‎ انتخابهاي‌‏‎ منطقي‌ترين‌‏‎
برنامه‌هاي‌‏‎ بين‌‏‎ كشمكش‌‏‎ سال‌‏‎ چهار‏‎ محصول‌‏‎ فراگير‏‎ راي‌‏‎
با‏‎ خاتمي‌‏‎ محمد‏‎ سيد‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ جناب‏‎ اعلام‌شده‌‏‎
.برنامه‌هاست‌‏‎ اين‌‏‎ مخالفان‌‏‎ نقدهاي‌‏‎ انبوه‌‏‎
بيان‌‏‎ صريح‌ترين‌‏‎ با‏‎ رئيس‌جمهور‏‎ منتقدان‌‏‎ اخير‏‎ سال‌‏‎ چهار‏‎ در‏‎
انتخاباتي‌‏‎ تبليغات‌‏‎ ايام‌‏‎ در‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ پرداختند‏‎ دولت‌‏‎ نقد‏‎ به‌‏‎
غيرمتعارفي‌دستاوردهاي‌‏‎ طرز‏‎ به‌‏‎ دولت‌‏‎ نقد‏‎ پوشش‌‏‎ در‏‎ برخي‌‏‎
نهايت‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ ;گرفتند‏‎ حمله‌‏‎ باد‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ را‏‎ نظام‌‏‎ گذشته‌‏‎
دولت‌‏‎" درآمده‌‏‎ تجربه‌‏‎ محك‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ آزموده‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ مردم‌‏‎
.دادند‏‎ راي‌‏‎ "اصلاحات‌‏‎
آشكار‏‎ دلايل‌‏‎ به‌‏‎ آنها‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ كه‌‏‎ - خاتمي‌‏‎ دولت‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎
آزاديهاي‌‏‎ بر‏‎ مشتمل‌‏‎ است‌‏‎ مجموعه‌اي‌‏‎ -نيافت‌‏‎ تحقق‌‏‎ نهان‌‏‎ و‏‎
انحصارات‌‏‎ از‏‎ اقتصاد‏‎ عرصه‌‏‎ پاكسازي‌‏‎ و‏‎ اجتماعي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎
بزرگ‌‏‎ ملت‌‏‎ اعتماد‏‎ راي‌‏‎ لذا‏‎ شخصي‌ ، ‏‎ احيانا‏‎ و‏‎ نهادي‌‏‎ دولتي‌ ، ‏‎
آمد‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ ياري‌‏‎ به‌‏‎ مجدد‏‎ پشتوانه‌اي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎
را‏‎ شهروندان‌‏‎ آزاد‏‎ اراده‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ به‌‏‎ اتكا‏‎ با‏‎ بتواند‏‎ وي‌‏‎ تا‏‎
.سازد‏‎ محقق‌‏‎
به‌‏‎ قاطع‌‏‎ پيروزي‌‏‎ اين‌‏‎ تبريك‌‏‎ با‏‎ سازندگي‌‏‎ كارگزاران‌‏‎ حزب‏‎
براي‌‏‎ روزافزون‌‏‎ توفيق‌‏‎ آرزوي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ آنان‌‏‎ منتخب‏‎ و‏‎ شريف‌‏‎ مردم‌‏‎
احزاب‏‎ و‏‎ شخصيت‌ها‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ بزرگوار ، ‏‎ و‏‎ محترم‌‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎
از‏‎ لازم‌‏‎ حمايت‌‏‎ و‏‎ كامل‌‏‎ معرفت‌‏‎ با‏‎ مي‌خواهد‏‎ سياسي‌‏‎
براي‌‏‎ را‏‎ وي‌‏‎ راه‌‏‎ خاتمي‌ ، ‏‎ سيدمحمد‏‎ آقاي‌‏‎ جناب‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎
.سازند‏‎ هموار‏‎ اصلاحات‌‏‎ پيشبرد‏‎
بود‏‎ مشاركت‌جويانه‌‏‎ مردم‌‏‎ حضور‏‎:‎كار‏‎ اسلامي‌‏‎ حزب‏‎
در‏‎ آنچه‌‏‎:‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ اطلاعيه‌اي‌‏‎ انتشار‏‎ با‏‎ كار‏‎ اسلامي‌‏‎ حزب‏‎
دولت‌‏‎ به‌‏‎ مردم‌‏‎ اعتماد‏‎ پيام‌‏‎ دارد ، ‏‎ اهميت‌‏‎ شرايط‏‎ اين‌‏‎
عميق‌‏‎ تحليل‌‏‎ و‏‎ كامل‌‏‎ آگاهي‌‏‎ با‏‎ واقع‌مردم‌‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎
قاطع‌آنان‌‏‎ پشتيباني‌‏‎ به‌‏‎ آينده‌‏‎ دولت‌‏‎ نياز‏‎ فضاي‌سياسي‌ ، ‏‎
توسط‏‎ اصلاحات‌‏‎ وادي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ توشه‌‏‎ و‏‎ نموده‌‏‎ درك‌‏‎ را‏‎
.دادند‏‎ قرار‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ خود‏‎ بالاي‌‏‎ راي‌‏‎
در‏‎ تاثيرگذاري‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ باور‏‎:‎است‌‏‎ آمده‌‏‎ اطلاعيه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
مردم‌‏‎ مشاركت‌‏‎ افزايش‌‏‎ علل‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ سياست‌‏‎ عرصه‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎.داشت‌‏‎ ديگري‌‏‎ رنگ‌‏‎ انتخابات‌‏‎ از‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
تحولات‌‏‎ و‏‎ جامعه‌‏‎ بر‏‎ حاكم‌‏‎ سياسي‌‏‎ فضاي‌‏‎ به‌‏‎ باتوجه‌‏‎ دوره‌‏‎
رفتار‏‎ از‏‎ قابل‌توجهي‌‏‎ بخش‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ اخير ، ‏‎ چهارساله‌‏‎
.كرد‏‎ تلقي‌‏‎ مشاركت‌جويانه‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ انتخاباتي‌‏‎
اين‌‏‎ پيامدهاي‌‏‎ ازجمله‌‏‎:افزود‏‎ كار‏‎ اسلامي‌‏‎ حزب‏‎
تاكيد‏‎ و‏‎ نظام‌‏‎ اسلاميت‌‏‎ و‏‎ جمهوريت‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ انتخابات‌‏‎
نظام‌‏‎ ماهيت‌‏‎ در‏‎ مفهوم‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ بودن‌‏‎ ملزوم‌‏‎ و‏‎ لازم‌‏‎ بر‏‎
تفكر‏‎ هرگونه‌‏‎ نفي‌‏‎ سلبي‌ ، ‏‎ جنبه‌‏‎ از‏‎ و‏‎ است‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
.است‌‏‎ مشاركت‌طلبانه‌‏‎ و‏‎ مردم‌سالاري‌‏‎ مخالف‌‏‎
:ملت‌‏‎ اراده‌‏‎ حزب‏‎
است‌‏‎ برگشت‌ناپذير‏‎ اصلاحات‌‏‎
بلند‏‎ گامي‌‏‎ خود‏‎ يكپارچه‌‏‎ راي‌‏‎ با‏‎ اسلامي‌‏‎ ايران‌‏‎ مردم‌‏‎
مردم‌‏‎ حاكميت‌‏‎ بر‏‎ دوباره‌‏‎ تاييدي‌‏‎ ضمن‌‏‎ تا‏‎ نهادند‏‎ پيش‌‏‎
گرفته‌‏‎ نشات‌‏‎ برگشت‌ناپذير‏‎ اصلاحات‌‏‎ كنند‏‎ اعلام‌‏‎ سالار ، ‏‎
.است‌‏‎ ايران‌‏‎ قاطع‌ملت‌‏‎ اكثريت‌‏‎ خواست‌‏‎ و‏‎ بطن‌‏‎ از‏‎
خرداد‏‎ دوم‌‏‎ پيام‌‏‎ مدافعين‌‏‎ حزب‏‎
اصلاحات‌‏‎ تداوم‌‏‎ و‏‎
در‏‎ بايد‏‎ خرداد 80‏‎ حماسه‌ 18‏‎ و‏‎ بي‌نظير‏‎ حضور‏‎ پيام‌‏‎ درك‌‏‎
...باشد‏‎ قدرت‌‏‎ نهادهاي‌‏‎ اولويت‌همه‌‏‎ راس‌‏‎
احقاق‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ توسعه‌‏‎ كردن‌‏‎ نهادينه‌‏‎ اصلاحات‌ ، ‏‎ تداوم‌‏‎
و‏‎ انحصارطلبي‌‏‎ خشونت‌ ، ‏‎ تبعيض‌ ، ‏‎ رفع‌فساد ، ‏‎ ملت‌ ، ‏‎ حقوق‌‏‎
اشتغال‌‏‎ و‏‎ معيشتي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ خواري‌ ، ‏‎ رانت‌‏‎
اصلي‌‏‎ پيام‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ مطالبات‌‏‎ مهمترين‌‏‎ از‏‎ جوانان‌‏‎
انتخابات‌‏‎ دوره‌‏‎ هشتمين‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ گسترده‌‏‎ مشاركت‌‏‎
.است‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎
به‌‏‎ اعتماد‏‎ تداوم‌‏‎ نشانه‌‏‎ ايرانيان‌‏‎ راي‌‏‎:هند‏‎ وزير‏‎ نخست‌‏‎
است‌‏‎ خاتمي‌‏‎
به‌‏‎ خطاب‏‎ پيامي‌‏‎ ديروزدر‏‎ بامداد‏‎ واجپايي‌‏‎ بيهاري‌‏‎ آتل‌‏‎
ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ از‏‎ دعوت‌‏‎ خاتمي‌ ، ‏‎ آقاي‌‏‎
از‏‎ است‌‏‎ خوشحال‌‏‎ گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ تكرار‏‎ هندرا‏‎ از‏‎ ديدار‏‎ براي‌‏‎
رئيس‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ايشان‌‏‎ مجدد‏‎ انتخاب‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎
.مي‌گويد‏‎ تبريك‌‏‎ جمهوري‌‏‎
در‏‎ شما‏‎ پيروزي‌‏‎:‎است‌‏‎ شده‌‏‎ اضافه‌‏‎ پيام‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
و‏‎ شما‏‎ رهبري‌‏‎ به‌‏‎ مردم‌‏‎ اعتماد‏‎ تداوم‌‏‎ از‏‎ حاكي‌‏‎ انتخابات‌‏‎
با‏‎ كشور‏‎ پيشرفتهاي‌‏‎ از‏‎ آنان‌‏‎ رضايت‌‏‎
.شماست‌‏‎ راهنماييهاي‌خردمندانه‌‏‎
كنيم‌‏‎ تقويت‌‏‎ را‏‎ روابط‏‎:‎مغرب‏‎ پادشاه‌‏‎
مجدد‏‎ انتخاب‏‎ شنبه‌‏‎ روز‏‎ مغرب‏‎ پادشاه‌‏‎ ششم‌‏‎ محمد‏‎ ملك‌‏‎
تبريك‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خاتمي‌‏‎ محمد‏‎
.گفت‌‏‎
در‏‎ مغرب‏‎ پادشاه‌‏‎ رباط ، ‏‎ از‏‎ فرانسه‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
بخش‌‏‎ مسرت‌‏‎ مناسبت‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ من‌‏‎":گفت‌‏‎ بيانيه‌اي‌‏‎
در‏‎ شما‏‎ همكاري‌با‏‎ براي‌‏‎ خود‏‎ عزم‌‏‎ بر‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ استفاده‌‏‎
ثمر‏‎ همكاري‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ اخوت‌‏‎ مناسبات‌ ، ‏‎ تقويت‌‏‎ زمينه‌‏‎
استفاده‌‏‎ داده‌‏‎ پيوند‏‎ هم‌‏‎ به‌‏‎ ملت‌را‏‎ دو‏‎ كه‌‏‎ بخشي‌‏‎
".مي‌كنم‌‏‎
اصلاحات‌‏‎ سياست‌‏‎ از‏‎:‎ژاپن‌‏‎
مي‌كنيم‌‏‎ حمايت‌‏‎ خاتمي‌‏‎ تشنج‌زدايي‌‏‎ و‏‎
پيامي‌‏‎ ارسال‌‏‎ با‏‎ ژاپن‌ ، ‏‎ نخست‌وزير‏‎ ‎‏‏،‏‎"كوايزومي‌‏‎ ايچيرو‏‎ جون‌‏‎"
با‏‎" وي‌‏‎ مجدد‏‎ انتخاب‏‎ جمهور ، ‏‎ رئيس‌‏‎ خاتمي‌‏‎ محمد‏‎ سيد‏‎ براي‌‏‎
.گفت‌‏‎ تبريك‌‏‎ را‏‎ "بالا‏‎ مردمي‌‏‎ حمايت‌‏‎
صدور‏‎ با‏‎ ژاپن‌ ، ‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزارت‌‏‎ سخنگوي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎"هاتوري‌‏‎ نوريو‏‎"
براي‌‏‎ خاتمي‌‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎ تلاشهاي‌‏‎ از‏‎ ژاپن‌‏‎:‎افزود‏‎ بيانيه‌اي‌‏‎
حمايت‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ تنش‌زدايي‌‏‎ و‏‎ اصلاحات‌‏‎ انجام‌‏‎
.مي‌كند‏‎
بود‏‎ عدالت‌‏‎ پيروزي‌‏‎ خاتمي‌ ، ‏‎ پيروزي‌‏‎:‎فلسطين‌‏‎ ملي‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎
اظهار‏‎ با‏‎ فلسطين‌‏‎ خودگردان‌‏‎ تشكيلات‌‏‎ ملي‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎
خاتمي‌ ، ‏‎ پيروزي‌‏‎:مجددخاتمي‌گفت‌‏‎ انتخاب‏‎ از‏‎ خرسندي‌‏‎
ايران‌‏‎ برادر‏‎ كشور‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ تمدن‌‏‎ و‏‎ عدالت‌‏‎ پيروزي‌‏‎
.است‌‏‎
دمشق‌‏‎ در‏‎ ايرنا‏‎ خبرنگار‏‎ با‏‎ گو‏‎ و‏‎ گفت‌‏‎ در‏‎ "سليم‌الزعنون‌‏‎"
ايران‌‏‎ به‌‏‎ آفرين‌‏‎ وافتخار‏‎ بزرگ‌‏‎ انتخابات‌‏‎ اين‌‏‎:افزود‏‎
جهاني‌‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ بيشتري‌‏‎ عظمت‌‏‎ و‏‎ مجد‏‎ اسلام‌‏‎ جهان‌‏‎ و‏‎
.بخشيد‏‎
كويت‌‏‎ و‏‎ متحده‌‏‎ عربي‌‏‎ امارات‌‏‎ رهبران‌‏‎ تبريك‌‏‎ پيام‌‏‎
عربي‌‏‎ امارات‌‏‎ رئيس‌‏‎ نهيان‌‏‎ آل‌‏‎ سلطان‌‏‎ بن‌‏‎ زايد‏‎ شيخ‌‏‎
را‏‎ خاتمي‌‏‎ محمد‏‎ سيد‏‎ مجدد‏‎ انتخاب‏‎ پيامي‌‏‎ ارسال‌‏‎ با‏‎ متحده‌‏‎
.گفت‌‏‎ تبريك‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎
راشد‏‎ بن‌‏‎ مكتوم‌‏‎ شيخ‌‏‎ داد ، ‏‎ گزارش‌‏‎ امارات‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎
دبي‌‏‎ وحاكم‌‏‎ امارات‌‏‎ وزير‏‎ نخست‌‏‎ و‏‎ رئيس‌‏‎ نايب‏‎ مكتوم‌‏‎ آل‌‏‎
محمد‏‎ سيد‏‎ آقاي‌‏‎ پيروزي‌‏‎ مناسبت‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ پيامي‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎
را‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎
.گفت‌‏‎ تبريك‌‏‎
انتخابات‌‏‎ دوره‌‏‎ هشتمين‌‏‎ برگزاري‌‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎ زايد‏‎ شيخ‌‏‎
در‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ شدن‌‏‎ نامزد‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ رياست‌جمهوري‌‏‎
.بود‏‎ گفته‌‏‎ تبريك‌‏‎ نيز‏‎ را‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎
نيزبا‏‎ كويت‌‏‎ امير‏‎ "الاحمدالجابرالصباح‌‏‎ جابر‏‎ شيخ‌‏‎"
رياست‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ پيروزي‌‏‎ پيامي‌‏‎ ارسال‌‏‎
.گفت‌‏‎ تبريك‌‏‎ وي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
بين‌‏‎ تاريخي‌‏‎ روابط‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ خود‏‎ پيام‌‏‎ در‏‎ كويت‌‏‎ امير‏‎
دو‏‎ روابط‏‎ و‏‎ همكاري‌‏‎ كرد‏‎ اظهاراميدواري‌‏‎ وكويت‌‏‎ ايران‌‏‎
امنيت‌‏‎ مردم‌و‏‎ مصالح‌‏‎ تحقق‌‏‎ براي‌‏‎ همسايه‌‏‎ و‏‎ دوست‌‏‎ كشور‏‎
پيش‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ و‏‎ منطقه‌اي‌‏‎ صحنه‌هاي‌‏‎ و‏‎ منطقه‌‏‎
.يابد‏‎ توسعه‌‏‎
آقاي‌‏‎ براي‌‏‎ همچنين‌‏‎ الصباح‌‏‎ الجابر‏‎ جابرالاحمد‏‎ شيخ‌‏‎
كشورش‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ وظيفه‌‏‎ انجام‌‏‎ جهت‌‏‎ خاتمي‌‏‎
.كرد‏‎ توفيق‌‏‎ آرزوي‌‏‎
نخست‌‏‎ و‏‎ وليعهد‏‎ "الصباح‌‏‎ السالم‌‏‎ سعدالعبدالله‌‏‎ شيخ‌‏‎"
آقاي‌‏‎ مجدد‏‎ انتخاب‏‎ جداگانه‌اي‌‏‎ پيام‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ وزيركويت‌‏‎
را‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ خاتمي‌‏‎ محمد‏‎ سيد‏‎
.گفت‌‏‎ تبريك‌‏‎ وي‌‏‎ به‌‏‎
باشيد‏‎ موفق‌‏‎:‎عمان‌‏‎ و‏‎ قطر‏‎ بحرين‌ ، ‏‎ اميران‌‏‎
انتخاب‏‎ عمان‌‏‎ سلطان‌نشين‌‏‎ و‏‎ قطر‏‎ بحرين‌ ، ‏‎ اميران‌‏‎
تبريك‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ به‌‏‎ خاتمي‌‏‎ محمد‏‎ دوباره‌‏‎
.گفتند‏‎
عيسي‌‏‎ بن‌‏‎ حمد‏‎ شيخ‌‏‎ دوبي‌‏‎ از‏‎ فرانسه‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
در‏‎ موفقيت‌‏‎" آرزوي‌‏‎ خاتمي‌‏‎ براي‌‏‎ بحرين‌‏‎ امير‏‎ ال‌خليفه‌‏‎
شيخ‌‏‎" گزارش‌‏‎ اين‌‏‎ برپايه‌‏‎.‎كرد‏‎ "ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ آمال‌‏‎ تحقق‌‏‎
پيروزي‌چشمگير‏‎ تلفني‌‏‎ قطر‏‎ امير‏‎ ‎‏‏،‏‎"آل‌ثاني‌‏‎ خليفه‌‏‎ بين‌‏‎ حمد‏‎
.گفت‌‏‎ تبريك‌‏‎ وي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
آرزوي‌‏‎ خاتمي‌‏‎ براي‌‏‎ سعيد‏‎ بن‌‏‎ قابوس‌‏‎ سلطان‌‏‎ مسقط ، ‏‎ در‏‎
.كرد‏‎ "كاميابي‌‏‎ و‏‎ پيشرفت‌‏‎"
است‌‏‎ خرسندكننده‌‏‎ بن‌‏‎-‎تهران‌‏‎ آينده‌‏‎ روابط‏‎:آلمان‌‏‎
پيامي‌‏‎ در‏‎ يكشنبه‌‏‎ روز‏‎ آلمان‌ ، ‏‎ صدراعظم‌‏‎ شرودر ، ‏‎ گرهارد‏‎
جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خاتمي‌‏‎ محمد‏‎ سيد‏‎ مجدد‏‎ انتخاب‏‎
.گفت‌‏‎ تبريك‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎
خطاب‏‎ پيام‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شرودر‏‎ آلمان‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
خود ، ‏‎ آراي‌‏‎ اكثريت‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ مردم‌‏‎:‎گفت‌‏‎ خاتمي‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ دادند‏‎ قرار‏‎ تاييد‏‎ مورد‏‎ را‏‎ شما‏‎ اصلاحات‌‏‎ سياست‌‏‎ ادامه‌‏‎
.است‌‏‎ خرسندي‌‏‎ موجب‏‎ آينده‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ همكاري‌‏‎
صدراعظم‌‏‎ از‏‎ آلمان‌ ، ‏‎ از‏‎ خود‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎
آورده‌‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ دعوت‌‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ ديدار‏‎ براي‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎
.بود‏‎
انتخاب‏‎ شنبه‌ ، ‏‎ روز‏‎ ايران‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ رآو ، ‏‎ يوهانس‌‏‎
وزير‏‎ فيشر ، ‏‎ يوشكا‏‎ و‏‎ گفت‌‏‎ تبريك‌‏‎ وي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خاتمي‌‏‎ مجدد‏‎
در‏‎ رياست‌جمهوري‌‏‎ انتخابات‌‏‎ نيز‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎
مردم‌‏‎ تقويت‌‏‎ براي‌‏‎ توجه‌‏‎ قابل‌‏‎ نشان‌‏‎ يك‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎
.خواند‏‎ كشور‏‎ در‏‎ سالاري‌‏‎
در‏‎ انتخابات‌‏‎ نيز‏‎ آلمان‌‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎ ‎‏‏،‏‎"فيشر‏‎ يوشكا‏‎"
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ انتخابات‌‏‎ اين‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ ستود‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎
.مي‌كند‏‎ تلقي‌‏‎ "دمكراسي‌‏‎ تقويت‌‏‎ براي‌‏‎ موثر‏‎ نشانه‌اي‌‏‎"
ملت‌‏‎:‎گفت‌‏‎ فيشر‏‎ برلين‌‏‎ از‏‎ آلمان‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
روند‏‎ و‏‎ خاتمي‌‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎ رابه‌‏‎ خود‏‎ اعتماد‏‎ ايران‌‏‎
به‌‏‎ وي‌‏‎ زمامداري‌‏‎ مرحله‌‏‎ دومين‌‏‎ در‏‎ سياسي‌اش‌‏‎ نوآوري‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ بيان‌‏‎ اي‌‏‎ غافلگيركننده‌‏‎ نحو‏‎
و‏‎ كشور‏‎ درهاي‌‏‎ كردن‌‏‎ باز‏‎ پشتيبان‌‏‎ خاتمي‌‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
.است‌‏‎ كشورها‏‎ جامعه‌بين‌المللي‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ پيوستن‌‏‎
اميدوار‏‎ آلمان‌‏‎ حال‌‏‎:گفت‌‏‎ آلمان‌‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎
شود‏‎ سبب‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ انتخاباتي‌‏‎ روشن‌‏‎ نتايج‌‏‎ اين‌‏‎ است‌‏‎
استحكام‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ و‏‎ آلمان‌‏‎ مناسبات‌‏‎ توسعه‌‏‎ ادامه‌‏‎ كه‌‏‎
.شود‏‎ پذير‏‎ امكان‌‏‎ ايران‌‏‎ و‏‎ اروپا‏‎ روابط‏‎

روز‏‎ يادداشت‌‏‎


معنويت‌‏‎ و‏‎ وحي‌‏‎ بزرگ‌‏‎ گشايشگران‌‏‎ ميلاد‏‎ سالروز‏‎ ميمنت‌‏‎ به‌‏‎
پاياني‌‏‎ بخش‌‏‎ - تشيع‌‏‎ جهان‌‏‎ متفكر‏‎ مغز‏‎ و‏‎ اسلام‌‏‎ گرامي‌‏‎ پيامبر‏‎
معنوي‌‏‎ ميثاقهاي‌‏‎ تجديد‏‎
كتاب‏‎ ابتداي‌‏‎ در‏‎ مصري‌ ، ‏‎ برجسته‌‏‎ دانشمند‏‎ غزالي‌ ، ‏‎ محمد‏‎
( ص‌‏‎) رسول‌الله‌‏‎ زندگينامه‌هاي‌‏‎ بهترين‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ "فقه‌السيره‌‏‎"
انسانها ، ‏‎ حيات‌‏‎ و‏‎ زندگي‌ ، تمدن‌‏‎ تاريخ‌‏‎":مي‌گويد‏‎ است‌‏‎
مردمان‌‏‎ تاكنون‌ ، ‏‎ دور‏‎ روزگاران‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎.‎.‎.‎است‌‏‎ تاسف‌بار‏‎
آنها‏‎ بر‏‎ راه‌‏‎ روزي‌ ، ‏‎ هيچ‌‏‎ كه‌‏‎ متنافرند‏‎ گروههاي‌‏‎ از‏‎ مجموعه‌اي‌‏‎
خدا‏‎ اطاعت‌‏‎ از‏‎ را‏‎ ديگري‌‏‎ روزهاي‌‏‎ آنكه‌‏‎ مگر‏‎ نمي‌شود ، ‏‎ مستقيم‌‏‎
مگر‏‎ نمي‌گيرند ، ‏‎ خوي‌‏‎ حق‌‏‎ آذرخش‌‏‎ به‌‏‎ هيچگاه‌‏‎ انسانها‏‎.‎سرپيچند‏‎
".باشد‏‎ پوشانيده‌‏‎ را‏‎ ايشان‌‏‎ باطل‌‏‎ ظلمت‌‏‎ ديگر‏‎ اوقاتي‌‏‎ آنكه‌‏‎
قبل‌‏‎ ما‏‎ اعصار‏‎ به‌‏‎ آن‌ ، مربوط‏‎ شمول‌‏‎ و‏‎ كليت‌‏‎ كه‌‏‎ اظهارنظر ، ‏‎ اين‌‏‎
صادق‌‏‎ نيز‏‎ حضرت‌‏‎ آن‌‏‎ پسين‌‏‎ عهود‏‎ درباره‌‏‎ ماست‌ ، ‏‎ بزرگوار‏‎ پيامبر‏‎
.است‌‏‎
در‏‎ كنيم‌ ، ‏‎ نظر‏‎ نشيب‏‎ و‏‎ فراز‏‎ پر‏‎ تاريخ‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ دقت‌‏‎ به‌‏‎ اگر‏‎
دقايق‌‏‎ و‏‎ الهي‌‏‎ منزل‌‏‎ دروس‌‏‎ و‏‎ آزمونها‏‎ از‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ مي‌يابيم‌‏‎
دور‏‎ الهي‌ ، ‏‎ وحي‌‏‎ در‏‎ مندرج‌‏‎ حقايق‌‏‎ و‏‎ نبي‌‏‎ سيره‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎
و‏‎ اخلاقي‌‏‎ انحطاط‏‎ و‏‎ طبقاتي‌‏‎ اختلاف‌‏‎ و‏‎ نفاق‌‏‎ و‏‎ رنج‌‏‎ شده‌ايم‌ ، ‏‎
كيفر‏‎ و‏‎ تاوان‌‏‎ انسانها‏‎ و‏‎ يافته‌‏‎ افزايش‌‏‎ نيز‏‎ ويرانگري‌‏‎ و‏‎ جنگ‌‏‎
را‏‎ اسلام‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ اخلاقي‌‏‎ و‏‎ ايماني‌‏‎ و‏‎ فكري‌‏‎ تبعيد‏‎ اين‌‏‎
عهد‏‎ تجديد‏‎ اسلام‌ ، ‏‎ همچنانكه‌‏‎ بنابراين‌ ، ‏‎.‎پرداخته‌اند‏‎ بيشتر‏‎
توكيل‌‏‎ نيازمند‏‎ الهي‌‏‎ ارزشهاي‌‏‎ و‏‎ اديان‌‏‎ آن‌‏‎ بودو‏‎ ماضي‌‏‎ اديان‌‏‎
خاتم‌‏‎ دين‌‏‎ اما‏‎ بوده‌اند ، ‏‎ تاريخ‌‏‎ عرض‌‏‎ و‏‎ زمان‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ تتميم‌‏‎ و‏‎
تمام‌‏‎ و‏‎ كمال‌‏‎ دين‌‏‎ كه‌‏‎ اسلام‌‏‎ لذا‏‎ و‏‎ نماند‏‎ تحريف‌‏‎ از‏‎ مصون‌‏‎ نيز‏‎
شد‏‎ ناهنجاري‌‏‎ قرائتهاي‌‏‎ گرفتار‏‎ است‌‏‎ تاريخ‌‏‎ پايان‌‏‎ و‏‎ بشريت‌‏‎
وارونه‌‏‎ پوستين‌‏‎ محمدي‌‏‎ اسلام‌‏‎ موزون‌‏‎ قامت‌‏‎ بر‏‎ چنانكه‌‏‎
مباني‌‏‎ حفظ‏‎ روي‌‏‎ حساسيت‌‏‎ بروز‏‎ ضرورت‌‏‎ و‏‎ نگراني‌‏‎ اين‌‏‎ پوشاندند ، ‏‎
در‏‎ پيامبر‏‎ دغدغه‌هاي‌‏‎ جزء‏‎ همواره‌‏‎ اسلام‌‏‎ آرماني‌‏‎ اصول‌‏‎ و‏‎
مسائل‌‏‎ اين‌‏‎است‌‏‎ بوده‌‏‎ شيعه‌‏‎ بزرگوار‏‎ امامان‌‏‎ و‏‎ عمر‏‎ پايان‌‏‎
آن‌‏‎ بر‏‎ حيات‌‏‎ لحظه‌هاي‌‏‎ آخرين‌‏‎ تا‏‎ پيامبر‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ ضرورتهايي‌‏‎
ايشان‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ بودند ، ‏‎ نگران‌‏‎ آن‌‏‎ سرنوشت‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ و‏‎ تاكيد‏‎
صلاحيت‌‏‎ بحث‌‏‎ بر‏‎ مدام‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎ع‌‏‎) علي‌‏‎ اميرالمومنين‌‏‎ سخنان‌‏‎ در‏‎
امام‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ تاكيد‏‎ الهي‌‏‎ دقايق‌‏‎ ضبط‏‎ و‏‎ حقايق‌‏‎ تذكر‏‎ و‏‎ راهبران‌‏‎
دين‌‏‎ اقامه‌‏‎ و‏‎ تجديد‏‎ راستاي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ حركت‌‏‎ نيز‏‎ (ع‌‏‎)‎ حسين‌‏‎
.فرموده‌اند‏‎ قلمداد‏‎ آن‌‏‎ اصلاح‌‏‎ و‏‎ جدش‌‏‎
ضرروتي‌‏‎ عملي‌ ، ‏‎ و‏‎ كلامي‌‏‎ تذكرات‌‏‎ چه‌‏‎ اگر‏‎ مسير ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
و‏‎ تدوين‌‏‎ و‏‎ فرهنگ‌سازي‌‏‎ اما‏‎ است‌ ، ‏‎ بوده‌‏‎ اجتنابناپذير‏‎
امري‌‏‎ نيز‏‎ اسلامي‌‏‎ فقه‌‏‎ و‏‎ شريعت‌‏‎ كلام‌ ، ‏‎ محتواي‌‏‎ بازسازي‌‏‎
و‏‎(ع‌‏‎) پنجم‌‏‎ امام‌‏‎ كه‌‏‎ امري‌‏‎ مي‌رسيد ، ‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ ضروري‌‏‎ و‏‎ بايسته‌‏‎
وصف‌ناپذير‏‎ جديتي‌‏‎ و‏‎ تلاش‌‏‎ با‏‎ (ع‌‏‎) صادق‌‏‎ جعفر‏‎ امام‌‏‎ ويژه‌‏‎ به‌‏‎
.كردند‏‎ كسب‏‎ عظيم‌‏‎ توفيقات‌‏‎ آن‌‏‎ راه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ فرموده‌‏‎ اهتمام‌‏‎ بدان‌‏‎
اين‌‏‎ از‏‎ (ص‌‏‎)‎ اكرم‌‏‎ پيامبر‏‎ با‏‎ (ع‌‏‎) صادق‌‏‎ امام‌‏‎ مقام‌‏‎ مقايسه‌‏‎
كامل‌‏‎ شاگرد‏‎ آن‌‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ مقصود‏‎ به‌‏‎ وافي‌‏‎ مي‌تواند‏‎ جهت‌‏‎
كرده‌‏‎ سلف‌‏‎ اديان‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ آموزگار‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ همان‌‏‎ رسول‌الله‌ ، ‏‎
اين‌‏‎ كمال‌بخش‌‏‎ و‏‎ پيشين‌‏‎ بزرگ‌‏‎ راه‌‏‎ گشايشگر‏‎ (ص‌‏‎) پيامبر‏‎بود‏‎
سبز‏‎ راه‌‏‎ گشايشگر‏‎ نيز‏‎ (‎ع‌‏‎) صادق‌‏‎ امام‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ معنوي‌‏‎ مسير‏‎
ايمان‌‏‎ و‏‎ اعتقاد‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بخش‌‏‎ اصيل‌ترين‌‏‎ تدوينگر‏‎ و‏‎ پيامبر‏‎
متمايز ، ‏‎ عنوان‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ چهره‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ برگزيدگي‌‏‎.‎بشريت‌‏‎ نهايي‌‏‎
شيعه‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ محمدي‌‏‎ اسلام‌‏‎ آن‌‏‎ اينكه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ صوري‌‏‎ صرفا‏‎ امري‌‏‎
ظل‌‏‎ در‏‎ جعفري‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ حضور‏‎ بيانگر‏‎ خود‏‎ ذات‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ جعفري‌‏‎
پيامبر‏‎ و‏‎ (ع‌‏‎)‎ صادق‌‏‎ امام‌‏‎ رابطه‌‏‎.است‌‏‎ اسلامي‌‏‎ عقيده‌‏‎ و‏‎ ايمان‌‏‎
ششم‌ ، ‏‎ امام‌‏‎ تعاليم‌‏‎ از‏‎ منبعث‌‏‎ تشيع‌‏‎ و‏‎ اسلام‌‏‎ رابطه‌‏‎ يا‏‎ ‎‏‏،‏‎(ص‌‏‎)
جعفري‌ ، رد‏‎ تعاليم‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ انوار‏‎ شعاع‌‏‎ و‏‎ آفتاب‏‎ رابطه‌‏‎
را‏‎ الهي‌‏‎ آفتاب‏‎ اين‌‏‎ درخشش‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ تحميلي‌‏‎ و‏‎ ظلماني‌‏‎ كسوفي‌‏‎
.مي‌كرد‏‎ محروم‌‏‎ آن‌‏‎ گرمابخش‌‏‎ روشنايي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ مي‌كاست‌‏‎
از‏‎ استعاره‌اي‌‏‎ خجسته‌ ، ‏‎ ميلاد‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ انطباق‌‏‎ و‏‎ ترادف‌‏‎ پس‌‏‎
و‏‎ بعثت‌‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ معنوي‌‏‎ بزرگ‌‏‎ ميثاقهاي‌‏‎ تجديد‏‎ و‏‎ تكرار‏‎
.است‌‏‎ راهبري‌‏‎ استمرار‏‎ و‏‎ پيامبري‌‏‎
پيامبر‏‎ تشيع‌ ، ‏‎ و‏‎ اسلام‌‏‎ بزرگ‌‏‎ زعماي‌‏‎ فرخنده‌‏‎ ميلاد‏‎ سالروز‏‎
و‏‎ آگاهي‌‏‎ جوشش‌‏‎ هنگامه‌‏‎ در‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎ع‌‏‎)‎ صادق‌‏‎ جعفر‏‎ امام‌‏‎ و‏‎ (‎ص‌‏‎) اكرم‌‏‎
.است‌‏‎ داشته‌‏‎ برپا‏‎ مضاعف‌‏‎ جشني‌‏‎ ما ، ‏‎ ملت‌‏‎ معنوي‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ شعور‏‎
و‏‎ اصلاح‌گري‌‏‎ انديشه‌‏‎ طلب‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ فراگير‏‎ حضور‏‎ كه‌‏‎ روزي‌‏‎
و‏‎ همه‌پرسي‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ ملي‌ ، ‏‎ و‏‎ ديني‌‏‎ بزرگ‌‏‎ آرمانهاي‌‏‎ بر‏‎ تكيه‌‏‎
فرهنگ‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ داده‌‏‎ نشان‌‏‎ و‏‎ گرديد‏‎ متجلي‌‏‎ شورانگيزي‌‏‎ كاميابي‌‏‎
و‏‎ پيشگام‌‏‎ همچنان‌‏‎ معاصر ، ‏‎ جهان‌‏‎ در‏‎ جعفري‌ ، ‏‎ مذهب‏‎ و‏‎ پيامبر‏‎
ايمان‌‏‎ و‏‎ اصلاح‌‏‎ بر‏‎ مبتني‌‏‎ مدني‌‏‎ جامعه‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ تمدن‌‏‎ پيشتاز‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ تازه‌‏‎ چنان‌‏‎ نه‌‏‎ تجربه‌‏‎ اين‌‏‎است‌‏‎ مردمسالاري‌‏‎ و‏‎
اين‌‏‎.‎مي‌گويند‏‎ برخي‌‏‎ كه‌‏‎ عجيب‏‎ چنان‌‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ پنداشته‌‏‎
امام‌‏‎ و‏‎ پيامبر‏‎ شاگردان‌‏‎ فراگير‏‎ شعور‏‎ و‏‎ معنوي‌‏‎ بزرگ‌‏‎ روح‌‏‎
داده‌‏‎ گل‌‏‎ و‏‎ روييده‌‏‎ ايراني‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ بستر‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ (ع‌‏‎) صادق‌‏‎
.باد‏‎ مبارك‌‏‎ و‏‎ مكرر‏‎ پيوسته‌ ، ‏‎ هم‌‏‎ به‌‏‎ اعياد‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎

مناسبات‌‏‎ بررسي‌‏‎ همايش‌‏‎ شد‏‎ آغاز‏‎ ديروز‏‎
وانگليس‌‏‎ ايران‌‏‎ تاريخي‌‏‎


بررسي‌‏‎ همايش‌‏‎:‎اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ -‎ تهران‌‏‎
به‌‏‎ (‎يكشنبه‌‏‎)‎ ديروز‏‎ انگليس‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ تاريخي‌‏‎ مناسبات‌‏‎
همكاري‌‏‎ با‏‎ و‏‎ ديپلماسي‌‏‎ تاريخ‌‏‎ و‏‎ اسناد‏‎ مركز‏‎ ابتكار‏‎
تاريخي‌‏‎ اسناد‏‎ مركز‏‎ در‏‎ ايرلند‏‎ بريتانيا ، ‏‎ آسيايي‌‏‎ انجمن‌‏‎
.يافت‌‏‎ گشايش‌‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزارت‌‏‎
از‏‎ هدف‌‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزارت‌‏‎ پژوهش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ معاون‌‏‎
ارزيابي‌‏‎ و‏‎ عطف‌‏‎ نقاط‏‎ بررسي‌‏‎ را‏‎ همايش‌‏‎ اين‌‏‎ برگزاري‌‏‎
.كرد‏‎ ذكر‏‎ ايران‌‏‎ درقبال‌‏‎ بريتانيا‏‎ استعماري‌‏‎ سياست‌‏‎
را‏‎ بريتانيا‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ چهارصدساله‌‏‎ مناسبات‌‏‎ خرازي‌‏‎ محمدصادق‌‏‎
از‏‎ انگليس‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ روابط‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ توصيف‌‏‎ نشيب‏‎ و‏‎ پرفراز‏‎
طهماسب‏‎ شاه‌‏‎ و‏‎ انگليس‌‏‎ ملكه‌‏‎ اليزابت‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ سال‌ 1561‏‎
تا‏‎ نزديكي‌‏‎ از‏‎ دوراني‌‏‎ مدت‌‏‎ اين‌‏‎ طي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ پايه‌ريزي‌‏‎ صفوي‌ ، ‏‎
.داشت‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تخاصم‌‏‎
و‏‎ منطقه‌‏‎ قبال‌‏‎ در‏‎ بريتانيا‏‎ سياست‌هاي‌‏‎ كرد ، ‏‎ اضافه‌‏‎ وي‌‏‎
متعددي‌‏‎ بحران‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ آورد‏‎ بدنبال‌‏‎ را‏‎ شرايطي‌‏‎ ايران‌‏‎
در‏‎ بريتانيا‏‎ استعمار‏‎ دخالت‌هاي‌‏‎ نمود ، ‏‎ روي‌‏‎ روابط‏‎ در‏‎
فضايي‌‏‎ اخير‏‎ صدسال‌‏‎ دريك‌‏‎ انگلستان‌‏‎ دولت‌‏‎ و‏‎ قرن‌ 19‏‎
واقع‌بينانه‌‏‎ عدم‌درك‌‏‎ از‏‎ نشان‌‏‎ داشت‌كه‌‏‎ رابدنبال‌‏‎
سنت‌هاي‌‏‎ مذهبو‏‎ فرهنگ‌ ، ‏‎ تاريخ‌ ، ‏‎ از‏‎ بريتانيايي‌‏‎ مقامات‌‏‎
تاريخ‌‏‎ آنچه‌‏‎:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ وي‌‏‎.دارد‏‎ ايران‌‏‎
و‏‎ ايران‌‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ روابط‏‎ مي‌دهد ، ‏‎ نشان‌‏‎ اخير‏‎ ساله‌‏‎ ‎‏‏200‏‎
برخوردار‏‎ توجهي‌‏‎ قابل‌‏‎ اهميت‌‏‎ از‏‎ يكديگر‏‎ براي‌‏‎ انگليس‌‏‎
اطلاعات‌‏‎ فناوري‌‏‎ پيشرفتهاي‌‏‎ اينكه‌‏‎ ويژه‌‏‎ به‌‏‎ بوده‌ ، ‏‎
روابط‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ جايگاه‌‏‎ تنزل‌‏‎ موجب‏‎ تنها‏‎ نه‌‏‎
به‌ويژه‌‏‎ و‏‎ غربي‌‏‎ بلكه‌نزدكشورهاي‌‏‎ نشده‌ ، ‏‎ بين‌المللي‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ مضاعف‌‏‎ انگلستان‌‏‎
دارد‏‎ ضرورت‌‏‎ رو‏‎ اين‌‏‎ از‏‎:افزود‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ خرازي‌‏‎ صادق‌‏‎
سياست‌‏‎ نقد‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ مباحثه‌‏‎ جدي‌به‌‏‎ بصورت‌‏‎ طرفين‌‏‎ تا‏‎
راه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ و‏‎ بپردازند‏‎ ايران‌‏‎ قبال‌‏‎ در‏‎ بريتانيا‏‎
انگلستان‌‏‎ دولت‌‏‎ عملكرد‏‎ تصحيح‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ پايه‌اي‌‏‎ بتوان‌‏‎
.نمود‏‎ ريزي‌‏‎ پي‌‏‎ تاريخي‌‏‎ تجارب‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎
:افزود‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزارت‌‏‎ پژوهش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ معاون‌‏‎
بين‌‏‎ روابط‏‎ كه‌به‌بي‌ثباتي‌‏‎ ديگري‌‏‎ مسايل‌‏‎ بي‌ترديد‏‎
استعماري‌‏‎ ريشه‌درسياستهاي‌‏‎ انجاميده‌ ، ‏‎ دوكشور‏‎
البته‌‏‎.‎است‌‏‎ داشته‌‏‎ منطقه‌‏‎ و‏‎ هندوستان‌‏‎ بريتانيادر‏‎
و‏‎ بريتانيا‏‎ رقيب‏‎ بزرگ‌‏‎ قدرتهاي‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ دولت‌‏‎ رويكرد‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ موثر‏‎ نيز‏‎ (‎منفي‌‏‎ و‏‎ مثبت‌‏‎ از‏‎ اعم‌‏‎) موازنه‌‏‎ سياست‌‏‎
جغرافياي‌‏‎ راهبردي‌ ، ‏‎ مختلف‌‏‎ دلايل‌‏‎ به‌‏‎:‎گفت‌‏‎ آهني‌‏‎ علي‌‏‎ دكتر‏‎
نتوانسته‌اند‏‎ انگليس‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ هيچ‌گاه‌‏‎ اقتصادي‌ ، ‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎
در‏‎ ويژه‌اي‌‏‎ جايگاه‌‏‎ از‏‎ دو‏‎ هر‏‎ و‏‎ انگارند‏‎ ناديده‌‏‎ را‏‎ يكديگر‏‎
تاثير‏‎ يكديگر‏‎ بر‏‎ مي‌توانند‏‎ و‏‎ هستند‏‎ برخوردار‏‎ خود‏‎ منطقه‌‏‎
.بگذارند‏‎
پيروزي‌‏‎ اخيريعني‌‏‎ دهه‌‏‎ دردو‏‎ عمده‌‏‎ دوتحول‌‏‎ بروز‏‎ وي‌‏‎
نظام‌‏‎ ساختار‏‎ در‏‎ دگرگوني‌بنياني‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎
تاريخي‌‏‎ جهت‌گيري‌‏‎ و‏‎ مشي‌‏‎ خط‏‎ تغيير‏‎ سبب‏‎ را‏‎ بين‌المللي‌‏‎
اين‌‏‎ بر‏‎:افزود‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ذكر‏‎ ايران‌‏‎ قبال‌‏‎ در‏‎ انگليس‌‏‎ دولت‌‏‎
دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ افزود‏‎ را‏‎ عامل‌سومي‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ عامل‌‏‎ دو‏‎
ويژه‌‏‎ وبه‌‏‎ سياسي‌‏‎ مشي‌‏‎ خط‏‎ تغيير‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ رخ‌‏‎ دهه‌ 1990‏‎
دولت‌‏‎ كارآمدن‌‏‎ روي‌‏‎ با‏‎ همزمان‌‏‎ انگليس‌‏‎ خارجي‌‏‎ سياست‌‏‎
و‏‎ بارز‏‎ گونه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ تحول‌‏‎ اين‌‏‎.‎بود‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ جديد‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ متحول‌‏‎ را‏‎ لندن‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ مناسبات‌‏‎ چشمگير‏‎
انقلاب‏‎ از‏‎ بعد‏‎ انگليس‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ روابط‏‎ به‌‏‎ آهني‌‏‎ دكتر‏‎
انقلاب‏‎ دهه‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ انگليس‌‏‎ دولت‌‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎
به‌طور‏‎ منافع‌خودرا‏‎ سياسي‌‏‎ حربه‌‏‎ از‏‎ بااستفاده‌‏‎ كرد ، ‏‎ سعي‌‏‎
تداوم‌‏‎ با‏‎ انقلاب‏‎ نخست‌‏‎ دهه‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ و‏‎ كند‏‎ تامين‌‏‎ ديگري‌‏‎
منافع‌خود‏‎ گسترش‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ آلود‏‎ تنش‌‏‎ محدودو‏‎ رابطه‌اي‌‏‎
.بود‏‎ منطقه‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ ديگر‏‎ در‏‎
و‏‎ ايران‌‏‎ روابط‏‎ بر‏‎ تاثيرگذار‏‎ مهم‌‏‎ موضوع‌‏‎ ديگر‏‎ وي‌‏‎
رياست‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ اروپايي‌‏‎ اتحاديه‌‏‎ را‏‎ انگليس‌‏‎
اين‌‏‎ با‏‎ روابط‏‎ به‌‏‎ اروپايي‌‏‎ اتحاديه‌‏‎ در‏‎ انگليس‌‏‎ دوره‌اي‌‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ اثرگذار‏‎ كشور‏‎

در‏‎ تهران‌‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎ محجوب‏‎ عليرضا‏‎
شد‏‎ مجلس‌‏‎


انتخابات‌‏‎ ستاد‏‎ رئيس‌‏‎:اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ -‎تهران‌‏‎
ميان‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ محجوب‏‎ عليرضا‏‎:‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ تهران‌‏‎
ري‌ ، ‏‎ تهران‌ ، ‏‎ انتخابيه‌‏‎ حوزه‌‏‎ از‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ دوره‌اي‌‏‎
مجلس‌‏‎ به‌‏‎ آرا‏‎ بيشترين‌‏‎ كسب‏‎ با‏‎ اسلام‌شهر‏‎ و‏‎ شميرانات‌‏‎
.است‌‏‎ يافته‌‏‎ راه‌‏‎
ايرنا‏‎ با‏‎ گفتگو‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ عصر‏‎ بابادي‌‏‎ رضايي‌‏‎ ابراهيم‌‏‎
.كرد‏‎ هزارعنوان‌‏‎ از 660‏‎ بيش‌‏‎ را‏‎ محجوب‏‎ آراي‌‏‎
درحوزه‌‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ دوره‌اي‌‏‎ ميان‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎
روز‏‎ كه‌‏‎ اسلامشهر‏‎ شميرانات‌و‏‎ تهران‌ ، ري‌ ، ‏‎ انتخابيه‌‏‎
هشتمين‌‏‎ انتخابات‌‏‎ با‏‎ همزمان‌‏‎ خرداد ، ‏‎ هجدهم‌‏‎ جمعه‌ ، ‏‎
عرصه‌‏‎ در‏‎ نامزد‏‎ شد ، 71‏‎ برگزار‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ دوره‌‏‎
.داشتند‏‎ حضور‏‎ رقابت‌‏‎
دوره‌‏‎ ششمين‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ نماينده‌‏‎ سي‌امين‌‏‎ "محجوب‏‎"
.است‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎
از‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ انصراف‌‏‎ به‌دليل‌‏‎ كرسي‌‏‎ اين‌‏‎
خالي‌‏‎ تاكنون‌‏‎ مجلس‌‏‎ ششم‌‏‎ دوره‌‏‎ فعاليت‌‏‎ آغاز‏‎ از‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگي‌‏‎
.بود‏‎ مانده‌‏‎

را‏‎ مردم‌‏‎ بايد‏‎ مسئولان‌‏‎ :رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
خودبدانند‏‎ ولي‌نعمت‌‏‎


سالروز‏‎ خجسته‌‏‎ با‏‎ همزمان‌‏‎:اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ -‎ تهران‌‏‎
حضرت‌‏‎ و‏‎ (ص‌‏‎)مصطفي‌‏‎ محمد‏‎ حضرت‌‏‎ هدايت‌‏‎ و‏‎ رحمت‌‏‎ پيامبر‏‎ ميلاد‏‎
ميهمانان‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ نظام‌‏‎ مسئولان‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎ع‌‏‎)صادق‌‏‎ امام‌‏‎
سفراي‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ وحدت‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ در‏‎ شركت‌كننده‌‏‎
آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎ حضور‏‎ به‌‏‎ ديروز‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎
.رسيدند‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ خامنه‌اي‌‏‎
پيامبر‏‎ ميلاد‏‎ تبريك‌‏‎ ضمن‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
مبدا‏‎ را ، ‏‎ (‎ص‌‏‎)نبي‌اكرم‌‏‎ ولادت‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎ع‌‏‎)‎صادق‌‏‎ امام‌‏‎ و‏‎ (ص‌‏‎)اسلام‌‏‎
حق‌‏‎ حاكميت‌‏‎ نشانه‌هاي‌‏‎ آغاز‏‎ و‏‎ بشريت‌‏‎ براي‌‏‎ جديد‏‎ تاريخ‌‏‎
و‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ افتخارآفريني‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ و‏‎ دانستند‏‎
انتخابات‌‏‎ پرشكوه‌‏‎ صحنه‌‏‎ در‏‎ آنان‌‏‎ هوشيارانه‌‏‎ و‏‎ حضورآگاهانه‌‏‎
اين‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎ مسئولان‌‏‎:‎كردند‏‎ تصريح‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎
خود‏‎ و‏‎ نمايند‏‎ دين‌‏‎ احساس‌‏‎ بردبار ، ‏‎ و‏‎ نجيب‏‎ مومن‌ ، ‏‎ مردم‌‏‎ عظمت‌‏‎
وظايف‌‏‎ انجام‌‏‎ براي‌‏‎ تلاشي‌‏‎ هيچ‌‏‎ از‏‎ و‏‎ بدانند‏‎ آنان‌‏‎ وامدار‏‎ را‏‎
فروگذاري‌‏‎ مردم‌‏‎ معنوي‌‏‎ و‏‎ مادي‌‏‎ نيازهاي‌‏‎ كردن‌‏‎ برآورده‌‏‎ و‏‎ خود‏‎
.ننمايند‏‎
ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ استقامت‌‏‎ و‏‎ تصميم‌‏‎ اراده‌ ، ‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ ايشان‌‏‎
حضور‏‎ نبوي‌ ، ‏‎ دعوت‌‏‎ و‏‎ اسلام‌‏‎ تعاليم‌‏‎ مسير‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ حركت‌‏‎ براي‌‏‎
و‏‎ تصميم‌‏‎ اين‌‏‎ مظاهر‏‎ از‏‎ را‏‎ انتخابات‌‏‎ صحنه‌‏‎ در‏‎ گسترده‌‏‎
مناسبت‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ از‏‎ من‌‏‎:افزودند‏‎ و‏‎ برشمردند‏‎ پايبندي‌‏‎
ملت‌‏‎ و‏‎ مي‌كنم‌‏‎ تشكر‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ گسترده‌‏‎ حضور‏‎
نشان‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ آگاهي‌‏‎ و‏‎ هوشياري‌‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ ايران‌‏‎ عظيم‌الشان‌‏‎
.شد‏‎ جهانيان‌‏‎ تحسين‌‏‎ موجب‏‎ و‏‎ داد‏‎
ملت‌‏‎ ساله‌‏‎ مجاهدت‌ 22‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ الله‌‏‎ آيت‌‏‎ حضرت‌‏‎
مستمر‏‎ تلاشهاي‌‏‎ برغم‌‏‎ اسلامي‌‏‎ نظام‌‏‎ تحكيم‌‏‎ براي‌‏‎ ايران‌‏‎
مسئولان‌‏‎:‎كردند‏‎ تاكيد‏‎ حضور‏‎ اين‌‏‎ شدن‌‏‎ كمرنگ‌‏‎ براي‌‏‎ بدخواهان‌‏‎
مردم‌‏‎ واقعي‌‏‎ خدمتگزار‏‎ و‏‎ بدانند‏‎ خود‏‎ ولي‌نعمت‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ بايد‏‎
.باشند‏‎
:كردند‏‎ اميدواري‌‏‎ اظهار‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
احساس‌‏‎ با‏‎ آينده‌‏‎ دولت‌‏‎ در‏‎ ايشان‌‏‎ همكاران‌‏‎ و‏‎ رئيس‌جمهور‏‎
انجام‌‏‎ براي‌‏‎ توان‌‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ مردم‌ ، ‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ دين‌‏‎ و‏‎ دلسوزي‌‏‎
.نمايند‏‎ استفاده‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ خدمت‌‏‎ و‏‎ خود‏‎ وظايف‌‏‎
حضور‏‎ اساسي‌‏‎ عامل‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ مردم‌‏‎ عميق‌‏‎ ديني‌‏‎ ايمان‌‏‎ از‏‎ ايشان‌‏‎
كردند‏‎ ياد‏‎ اسلامي‌‏‎ نظام‌‏‎ اقتدار‏‎ و‏‎ مختلف‌‏‎ صحنه‌هاي‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎
و‏‎ انگيزه‌‏‎ اين‌‏‎ گرفتن‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ دشمنان‌‏‎:افزودند‏‎ و‏‎
اسلامي‌‏‎ نظام‌‏‎ به‌‏‎ آنان‌‏‎ كردن‌‏‎ دلسرد‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ از‏‎ ديني‌‏‎ ايمان‌‏‎
با‏‎ و‏‎ بايستند‏‎ توطئه‌‏‎ اين‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎ مسئولان‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎
.نمايند‏‎ دلگرم‌‏‎ اسلامي‌‏‎ نظام‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ خود‏‎ عمل‌‏‎
در‏‎ جوان‌‏‎ بالاي‌‏‎ جمعيت‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎
مسئولان‌‏‎ براي‌‏‎ اساسي‌‏‎ اولويتهاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎:‎كردند‏‎ تاكيد‏‎ كشور‏‎
نسل‌‏‎ بويژه‌‏‎ مردم‌‏‎ ديني‌‏‎ ايمان‌‏‎ تعميق‌‏‎ و‏‎ ارتقاء‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ تلاش‌‏‎
.است‌‏‎ جوان‌‏‎
عزم‌ ، ‏‎ حضور ، ‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ اقبال‌‏‎ و‏‎ توجه‌‏‎ از‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
تصريح‌‏‎ و‏‎ ياد‏‎ الهي‌‏‎ نعمتهاي‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ آنان‌‏‎ شوق‌‏‎ و‏‎ اراده‌‏‎
براي‌‏‎ مسئولان‌‏‎ تلاش‌‏‎ با‏‎ نعمتها‏‎ اين‌‏‎ واقعي‌‏‎ شكرگزاري‌‏‎:‎كردند‏‎
ميسر‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ ديني‌‏‎ ايمان‌‏‎ تقويت‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ زندگي‌‏‎ امور‏‎ اصلاح‌‏‎
.شود‏‎ مي‌‏‎
زندگي‌‏‎ در‏‎ تحول‌‏‎ ايجاد‏‎ را‏‎ اسلام‌‏‎ احكام‌‏‎ از‏‎ هدف‌‏‎ ايشان‌‏‎
به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كردند‏‎ ارزيابي‌‏‎ مختلف‌‏‎ ابعاد‏‎ در‏‎ انسانها‏‎
(ص‌‏‎)‎اسلام‌‏‎ پيامبر‏‎ روشنگر‏‎ تعاليم‌‏‎ به‌‏‎ بشريت‌‏‎ امروز‏‎ نياز‏‎
و‏‎ تصميم‌‏‎ و‏‎ اراده‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مفتخر‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎:‎افزودند‏‎
گذارده‌‏‎ نبي‌اكرم‌‏‎ و‏‎ اسلام‌‏‎ تعاليم‌‏‎ راه‌‏‎ در‏‎ قدم‌‏‎ خود ، ‏‎ استقامت‌‏‎
.است‌‏‎ عرصه‌ها‏‎ همه‌‏‎ در‏‎ نبوي‌‏‎ دعوت‌‏‎ پرچمدار‏‎ و‏‎
ولادت‌‏‎ هنگام‌‏‎ وقايع‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎
به‌‏‎ هشداري‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ آنها‏‎ از‏‎ (ص‌‏‎)اسلام‌‏‎ مكرم‌‏‎ پيامبر‏‎
اين‌‏‎ نمادين‌‏‎ معناي‌‏‎:كردند‏‎ تاكيد‏‎ و‏‎ ياد‏‎ تاريخ‌‏‎ در‏‎ بشريت‌‏‎
مبارك‌ ، ‏‎ مولود‏‎ اين‌‏‎ ظهور‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ عبارت‌‏‎ وقايع‌‏‎
ظالمانه‌‏‎ نظام‌هاي‌‏‎ و‏‎ بشري‌‏‎ اوهام‌‏‎ ظلمات‌‏‎ از‏‎ بايد‏‎ بشريت‌‏‎
.دهد‏‎ قرار‏‎ الهي‌‏‎ هدايت‌‏‎ راه‌‏‎ در‏‎ گام‌‏‎ و‏‎ رهايي‌يابد‏‎
رهبري‌ ، ‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ سخنان‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
ضمن‌‏‎ سخناني‌‏‎ در‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎ خاتمي‌‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
و‏‎ (‎ص‌‏‎)محمد‏‎ حضرت‌‏‎ اسلام‌‏‎ عظيم‌الشان‌‏‎ پيامبر‏‎ ميلاد‏‎ تبريك‌‏‎
معظم‌‏‎ رهبر‏‎ به‌‏‎ (‎ع‌‏‎)صادق‌‏‎ امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ جعفري‌‏‎ مكتب‏‎ بنيانگذار‏‎
:گفت‌‏‎ جهان‌‏‎ مسلمانان‌‏‎ عموم‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ انقلاب‏‎
مراحل‌‏‎ و‏‎ گذشته‌‏‎ سالهاي‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ بزرگوار‏‎ و‏‎ شريف‌‏‎ ملت‌‏‎
سرنوشت‌‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ هوشيارانه‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ مختلف‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ پايبندي‌‏‎ خرداد ، ‏‎ هجدهم‌‏‎ انتخابات‌‏‎ عرصه‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ خود‏‎
.است‌‏‎ داده‌‏‎ نشان‌‏‎ دين‌‏‎ حقيقت‌‏‎ به‌‏‎
آزاديخواهي‌ ، ‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ اينكه‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ جمهور ، ‏‎ رئيس‌‏‎
پيامبر‏‎ وامدار‏‎ را‏‎ خود‏‎ جويي‌‏‎ عدالت‌‏‎ و‏‎ طلبي‌‏‎ استقلال‌‏‎
تجربه‌‏‎ امروز‏‎:‎كرد‏‎ تاكيد‏‎ است‌‏‎ (‎ره‌‏‎)‎راحل‌‏‎ امام‌‏‎ و‏‎ (‎ص‌‏‎)‎اسلام‌‏‎
جهانيان‌‏‎ همه‌‏‎ براي‌‏‎ ديني‌‏‎ مردم‌سالاري‌‏‎ استقرار‏‎ در‏‎ ملت‌‏‎ اين‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ تبديل‌‏‎ درخشاني‌‏‎ الگوي‌‏‎ به‌‏‎ مسلمانان‌‏‎ بويژه‌‏‎

وحدت‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ ميهمانان‌‏‎ احترام‌‏‎ اداي‌‏‎
(ره‌‏‎)‎امام‌‏‎ اسلامي‌به‌‏‎


خارجي‌‏‎ ميهمانان‌‏‎:‎اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ -‎ تهران‌‏‎
اسلامي‌‏‎ وحدت‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ چهاردهمين‌‏‎ در‏‎ شركت‌كننده‌‏‎
به‌‏‎ نسبت‌‏‎ (‎ره‌‏‎)‎امام‌‏‎ مرقد‏‎ از‏‎ بازديد‏‎ ضمن‌‏‎ شنبه‌‏‎ بعدازظهر‏‎
.كردند‏‎ احترام‌‏‎ ايران‌اداي‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ بنيانگذار‏‎
بين‌المللي‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ چهاردهمين‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ به‌گزارش‌‏‎
وزير‏‎.‎.‎.ابوعبدا‏‎.‎.‎.‎غلام‌ا‏‎ اين‌بازديد‏‎ در‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ وحدت‌‏‎
اسلامي‌‏‎ نهضت‌‏‎ رهبر‏‎ نوري‌‏‎.‎.‎.‎عبدا‏‎ الجزاير ، ‏‎ اوقاف‌‏‎ و‏‎ ديني‌‏‎
العلماي‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎ معاون‌‏‎.‎.‎.فضل‌ا‏‎ خالد‏‎ شيخ‌‏‎ تاجيكستان‌ ، ‏‎
دبيركل‌‏‎ معاون‌‏‎ احمدالرفاعي‌‏‎ بن‌‏‎ حامد‏‎ دكتر‏‎ اندونزي‌ ، ‏‎
انديشمندان‌ ، ‏‎ از‏‎ جمع‌كثيري‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ سازمان‌‏‎
اسلام‌‏‎ جهان‌‏‎ سياسي‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ علمي‌ ، ‏‎ شخصيتهاي‌‏‎ و‏‎ متفكران‌‏‎
.داشتند‏‎ حضور‏‎
عنوان‌‏‎ با‏‎ اسلامي‌‏‎ وحدت‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ چهاردهمين‌‏‎
‎‏‏،‏‎"اسلام‌‏‎ امت‌‏‎ و‏‎ اسلام‌‏‎ در‏‎ بيت‌‏‎ اهل‌‏‎ جايگاه‌‏‎ بررسي‌‏‎"
و‏‎ (‎ص‌‏‎)پيامبراكرم‌‏‎ ولادت‌‏‎ با‏‎ همزمان‌‏‎ ديروز‏‎ بعدازظهر‏‎
شيعه‌‏‎ انديشمندان‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ حضور 70‏‎ با‏‎ (ع‌‏‎)‎صادق‌‏‎ جعفر‏‎ امام‌‏‎
سران‌ ، ‏‎ اجلاس‌‏‎ همايشهاي‌‏‎ محل‌‏‎ در‏‎ كشورجهان‌‏‎ از 30‏‎ سني‌‏‎ و‏‎
مقاله‌‏‎ از 160‏‎ بيش‌‏‎.دارد‏‎ ادامه‌‏‎ روز‏‎ سه‌‏‎ و‏‎ يافت‌‏‎ گشايش‌‏‎
دراين‌‏‎ ارائه‌‏‎ براي‌‏‎ جهان‌‏‎ سراسر‏‎ انديشمندان‌‏‎ از‏‎
آنها 50‏‎ ميان‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ ارسال‌‏‎ دبيرخانه‌‏‎ كنفرانس‌به‌‏‎
به‌‏‎ مقالات‌‏‎ خلاصه‌‏‎ يا‏‎ سخنراني‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ مقاله‌‏‎
ارائه‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ انگليسي‌‏‎ و‏‎ عربي‌‏‎ فارسي‌ ، ‏‎ زبانهاي‌‏‎
.مي‌شود‏‎

تصميم‌گيريهاي‌‏‎ مجلس‌ ، ‏‎:داد‏‎ خبر‏‎ پورنجاتي‌‏‎
سياستگذاري‌‏‎ شوراي‌‏‎ به‌‏‎ سيمارا‏‎ و‏‎ صدا‏‎ كلان‌‏‎
مي‌سپارد‏‎


اين‌‏‎:‎گفت‌‏‎ مجلس‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ كميسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ تصويب‏‎ صداوسيما‏‎ درمورد‏‎ را‏‎ طرحي‌‏‎ كميسيون‌‏‎
محدوده‌‏‎ از‏‎ را‏‎ سيما‏‎ و‏‎ صدا‏‎ سازمان‌‏‎ مجلس‌ ، ‏‎ تاييد‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎
.داد‏‎ خواهد‏‎ ارتقا‏‎ ملي‌‏‎ مديريت‌‏‎ به‌‏‎ فردي‌‏‎ مديريت‌‏‎ و‏‎ سليقه‌‏‎
طرح‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ به‌موجب‏‎:افزود‏‎ پورنجاتي‌‏‎ احمد‏‎ ايرنا‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
از‏‎ اعم‌‏‎ زمينه‌ها ، ‏‎ تمامي‌‏‎ در‏‎ سيما‏‎ و‏‎ صدا‏‎ اداره‌‏‎
نيروي‌‏‎ و‏‎ فني‌‏‎ امور‏‎ خبر ، ‏‎ پخش‌ ، ‏‎ توليدي‌ ، ‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎
و‏‎ صدا‏‎ سياستگذاري‌‏‎ شوراي‌‏‎ تصميم‌هاي‌‏‎ براساس‌‏‎ انساني‌ ، ‏‎
.مي‌شود‏‎ انجام‌‏‎ سيما‏‎
و‏‎ سيما‏‎ و‏‎ صدا‏‎ اداره‌‏‎ قانون‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎
:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎ سيما‏‎ و‏‎ صدا‏‎ اساسنامه‌‏‎ قانون‌‏‎ نيز‏‎
از‏‎ نه‌‏‎ سيماو‏‎ و‏‎ صدا‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ نه‌‏‎ سالها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ متاسفانه‌‏‎
اين‌‏‎ اصلاح‌‏‎ براي‌‏‎ وقت‌ ، ‏‎ دولتهاي‌‏‎ و‏‎ گذشته‌‏‎ مجالس‌‏‎ سوي‌‏‎
هيچ‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ با‏‎ آنها‏‎ كردن‌‏‎ منطبق‌‏‎ و‏‎ قانون‌‏‎ دو‏‎
.است‌‏‎ نگرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ اقدامي‌‏‎
با‏‎ ششم‌ ، ‏‎ مجلس‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ تاكيد‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ پورنجاتي‌‏‎
قانوني‌‏‎ خلاهاي‌‏‎ پركردن‌‏‎ به‌منظور‏‎ و‏‎ قانونمداري‌‏‎ رويكرد‏‎
در‏‎ را‏‎ سيما‏‎ و‏‎ صدا‏‎ اداره‌‏‎ قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ كشور ، ‏‎ دستگاههاي‌‏‎
.است‌‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎ خود‏‎ كار‏‎ دستور‏‎
براساس‌‏‎:‎كرد‏‎ خاطرنشان‌‏‎ مجلس‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ كميسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎
سيما ، ‏‎ و‏‎ صدا‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎ عزل‌‏‎ و‏‎ نصب‏‎ طرح‌ ، ‏‎ اين‌‏‎
درباره‌‏‎ پورنجاتي‌‏‎.‎است‌‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ با‏‎ كماكان‌‏‎
طرح‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ سيما‏‎ و‏‎ صدا‏‎ سياستگذاري‌‏‎ شوراي‌‏‎ تركيب‏‎
و‏‎ كارشناسانه‌‏‎ راهبري‌‏‎ نقش‌‏‎ شورا ، ‏‎ اين‌‏‎:داشت‌‏‎ اظهار‏‎
ايفا‏‎ فراگير‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ رسانه‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ همه‌جانبه‌نگر‏‎
.مي‌كند‏‎
شورا‏‎ اين‌‏‎ تركيب‏‎:افزود‏‎ مجلس‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ كميسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎
و‏‎ ملي‌‏‎ جايگاه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ گونه‌اي‌‏‎ به‌‏‎
محفوظ‏‎ و‏‎ شود‏‎ تضمين‌‏‎ رسانه‌‏‎ اين‌‏‎ فراجناحي‌‏‎ و‏‎ فرابخشي‌‏‎
.بماند‏‎
كارشناساني‌‏‎ قوه‌ ، ‏‎ سه‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ نمايندگاني‌‏‎:كرد‏‎ اضافه‌‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎ عالي‌‏‎ شوراي‌‏‎ حوزه‌ ، دبير‏‎ و‏‎ دانشگاه‌‏‎ از‏‎
شورا‏‎ اين‌‏‎ اعضاي‌‏‎ ازجمله‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ نماينده‌اي‌‏‎
.هستند‏‎

اخلاقي‌‏‎ غير‏‎ برخوردهاي‌‏‎ از‏‎ هاشمي‌‏‎ طه‌‏‎ انتقاد‏‎
خاتمي‌‏‎ با‏‎


به‌‏‎ ملتزم‌‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ هم‌‏‎ قبل‌‏‎ دوره‌‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
نقطه‌‏‎ نوعي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ و‏‎ مخالفين‌‏‎ با‏‎ و‏‎ است‌‏‎ اخلاقي‌‏‎ ضوابط‏‎
شخص‌‏‎.‎داشت‌‏‎ معقولي‌‏‎ و‏‎ متين‌‏‎ بسيار‏‎ برخورد‏‎ بودند ، ‏‎ او‏‎ مقابل‌‏‎
مي‌توان‌‏‎ پيروزي‌‏‎ و‏‎ عزت‌‏‎ اوج‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
هم‌‏‎ را‏‎ رقبا‏‎ او‏‎.‎كرد‏‎ برخورد‏‎ رقبا‏‎ با‏‎ تكبري‌‏‎ هيچگونه‌‏‎ بدون‌‏‎
.مي‌ورزد‏‎ عشق‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ زيرا‏‎ مي‌داند‏‎ مردم‌‏‎ جزء‏‎
به‌‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ بيان‌‏‎ با‏‎ انتخاب‏‎ مسئول‌‏‎ مدير‏‎ هاشمي‌‏‎ طه‌‏‎ سيد‏‎
خارج‌‏‎ برخوردهايي‌‏‎ متاسفانه‌‏‎ گذشته‌‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ ايسنا‏‎ خبرنگار‏‎
همين‌‏‎ در‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ مي‌ديديم‌‏‎ خاتمي‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ اخلاقي‌‏‎ موازين‌‏‎ از‏‎
بر‏‎ مشخصا‏‎ كانديداها‏‎ از‏‎ بعضي‌‏‎ هم‌‏‎ اخير‏‎ انتخاباتي‌‏‎ تبليغات‌‏‎
از‏‎ دور‏‎ به‌‏‎ و‏‎ پوشيدند‏‎ چشم‌‏‎ گذشته‌‏‎ مديريت‌هاي‌‏‎ قوت‌‏‎ نقاط‏‎
تقصير‏‎ وجه‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ كردند‏‎ مطرح‌‏‎ را‏‎ مسايلي‌‏‎ اخلاقي‌‏‎ موازين‌‏‎
.نبود‏‎ خاتمي‌‏‎ شخص‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ متوجه‌‏‎ گناهش‌‏‎ و‏‎
آفريني‌ها‏‎ بحران‌‏‎ و‏‎ التهاب‏‎ تجربه‌‏‎ سال‌‏‎ چهار‏‎ ما‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
علاقمند‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ همه‌‏‎ امروز‏‎ يقينا‏‎ و‏‎ گذاشتيم‌‏‎ سر‏‎ پشت‌‏‎ را‏‎
هستند ، ‏‎ ديني‌‏‎ سالار‏‎ مردم‌‏‎ نظام‌‏‎ تثبيت‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ پيشرفت‌‏‎ به‌‏‎
جمهور‏‎ رئيس‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ بگذارند‏‎ اخلاص‌‏‎ طبق‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ توان‌‏‎ بايد‏‎
ناديده‌‏‎ اخلاقي‌‏‎ موازين‌‏‎ همچنان‌‏‎ اگر‏‎شود‏‎ موفق‌‏‎ تا‏‎ كنند‏‎ كمك‌‏‎
خطر‏‎ قطعا‏‎ ندهند‏‎ تن‌‏‎ سياسي‌‏‎ درست‌‏‎ بازي‌‏‎ به‌‏‎ رقبا‏‎ و‏‎ شود‏‎ گرفته‌‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ ديني‌‏‎ حكومت‌‏‎ انديشه‌‏‎ و‏‎ نظام‌‏‎ كل‌‏‎ متوجه‌‏‎ آن‌‏‎
وسيع‌‏‎ و‏‎ عميق‌‏‎ آگاهي‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ ما‏‎ مردم‌‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ هاشمي‌‏‎
و‏‎ سطحي‌‏‎ اقدامات‌‏‎ با‏‎ را‏‎ آنها‏‎ نمي‌شود‏‎ و‏‎ هستند‏‎ برخوردار‏‎
از‏‎ بسياري‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎ بعضي‌ها‏‎ بنابراين‌‏‎ كرد‏‎ تحديد‏‎ نابخردانه‌‏‎
.كنند‏‎ نظر‏‎ تجديد‏‎ است‌‏‎ مي‌شده‌‏‎ اعمال‌‏‎ گذشته‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ شيوه‌هايي‌‏‎
همه‌‏‎ با‏‎ آنها‏‎ راي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎ توقع‌‏‎ مسئولان‌‏‎ از‏‎ ما‏‎ مردم‌‏‎
بر‏‎ را‏‎ سالاري‌‏‎ مردم‌‏‎ كه‌‏‎ تفكراتي‌‏‎ امروز‏‎.باشند‏‎ معتقد‏‎ وجود‏‎
.ندارند‏‎ اندام‌‏‎ عرض‌‏‎ جاي‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جامعه‌‏‎ درون‌‏‎ در‏‎ نمي‌تابند ، ‏‎
خواستار‏‎ كه‌‏‎ دادند‏‎ نشان‌‏‎ خود‏‎ راي‌‏‎ با‏‎ مردم‌‏‎:كرد‏‎ تاكيد‏‎ وي‌‏‎
سالاري‌‏‎ مردم‌‏‎ نه‌‏‎ هستند ، ‏‎ ديني‌‏‎ سالاري‌‏‎ مردم‌‏‎ نظام‌‏‎ تثبيت‌‏‎
با‏‎ كه‌‏‎ جريانهايي‌‏‎.‎سالاري‌‏‎ مردم‌‏‎ منهاي‌‏‎ دين‌‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ دين‌‏‎ منهاي‌‏‎
اين‌‏‎ مي‌كنند‏‎ سعي‌‏‎ گذشته‌‏‎ پوسيده‌‏‎ و‏‎ نخ‌نما‏‎ شيوه‌هاي‌‏‎ از‏‎ بعضي‌‏‎
بايد‏‎ بدهند ، ‏‎ قرار‏‎ تحت‌تاثير‏‎ نوعي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ پرشكوه‌‏‎ حماسه‌‏‎
جايگاه‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ خواهند‏‎ محتومي‌‏‎ سرنوشت‌‏‎ كه‌‏‎ بدانند‏‎
.كرد‏‎ خواهند‏‎ مقابله‌‏‎ آنها‏‎ با‏‎ خود‏‎
از‏‎ ما‏‎:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ خرداد‏‎ انتخابات‌ 18‏‎ از‏‎ خود‏‎ تحليل‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
وارد‏‎ عقلاني‌‏‎ انتخاب‏‎ فضاي‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ احساسي‌‏‎ انتخاب‏‎ مرحله‌‏‎ يك‌‏‎
صداقت‌ ، ‏‎ توانمنديها ، ‏‎ شايستگي‌ها ، ‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ شديم‌‏‎
مسايل‌‏‎ تمام‌‏‎ عليرغم‌‏‎ و‏‎ كردند‏‎ انتخاب‏‎ مديريت‌‏‎ و‏‎ تدبير‏‎
تشخيص‌‏‎ را‏‎ صحيح‌‏‎ راه‌‏‎ درستي‌‏‎ به‌‏‎ تخريبي‌ ، ‏‎ حركتهاي‌‏‎ و‏‎ انحرافي‌‏‎
اشتباه‌‏‎ بدون‌‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ جمعي‌‏‎ عقل‌‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ دادند‏‎
نكته‌‏‎ يك‌‏‎ است‌‏‎ طبيعي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ داده‌‏‎ ادامه‌‏‎ خود‏‎ حركت‌‏‎ به‌‏‎ تاكنون‌‏‎
ابعادش‌‏‎ تمام‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ اصلاحات‌‏‎ به‌‏‎ مردم‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ اين‌‏‎ بارز‏‎
در‏‎ نظام‌‏‎ اصلاحي‌‏‎ حركت‌‏‎ تداوم‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خاتمي‌‏‎ و‏‎ دادند‏‎ راي‌‏‎
.كردند‏‎ انتخاب‏‎ مختلف‌‏‎ محورهاي‌‏‎
براي‌‏‎ همه‌‏‎:كرد‏‎ تصريح‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ انتخاب‏‎ روزنامه‌‏‎ مسئول‌‏‎ مدير‏‎
و‏‎ بدهند‏‎ هم‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎ بايد‏‎ ديني‌‏‎ سالاري‌‏‎ نظام‌مردم‌‏‎ حفظ‏‎
در‏‎ و‏‎ بدهد‏‎ عبور‏‎ بحرانها‏‎ از‏‎ را‏‎ كشور‏‎ تا‏‎ كنند‏‎ كمك‌‏‎ را‏‎ دولت‌‏‎
.برساند‏‎ يافته‌‏‎ توسعه‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ سطح‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ خوبي‌‏‎ فضاي‌‏‎


Copyright 1996-2001 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.