شماره‌ 2557‏‎ ‎‏‏،‏‎10 Nov 2001 آبان‌ 1380 ، ‏‎ شنبه‌ 19‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Economy
Oil
Banking and Stocks
Water and Agriculture
Industry and Trade
Tourism
Business
Metropolitan
Features
Life
Business
Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page

هماوندي‌‏‎ راهب‏‎ :‎از‏‎ عكس‌‏‎


حافظ‏‎ با‏‎ امروز‏‎
دستم‌‏‎ از‏‎ ودانش‌‏‎ دين‌‏‎ بشد‏‎ كه‌‏‎ آن‌‏‎ غير‏‎ به‌‏‎
بربستم‌‏‎ چه‌طرف‌‏‎ زعشقت‌‏‎ كه‌‏‎ بگو‏‎ بيا‏‎
باد‏‎ دادبه‌‏‎ تو‏‎ غم‌‏‎ عمرم‌‏‎ خرمن‌‏‎ چه‌‏‎ اگر‏‎
نشكستم‌‏‎ عهد‏‎ كه‌‏‎ عزيزت‌‏‎ پاي‌‏‎ خاك‌‏‎ به‌‏‎

شناسنامه‌‏‎

هوا‏‎ وضع‌‏‎ بيني‌‏‎ پيش‌‏‎

مردم‌‏‎ با‏‎

كشور‏‎ استان‌‏‎ در 10‏‎ كتاب‏‎ بزرگ‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ ‎‏‏10‏‎

در‏‎ ايراني‌‏‎ كاريكاتوريست‌‏‎ يك‌‏‎ موفقيت‌‏‎
ايتاليا‏‎

روز‏‎ اينترنت‌‏‎

هنرمندان‌‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎ لهستان‌‏‎ مستند‏‎ سينماي‌‏‎

هنري‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ مراكز‏‎ خبرهاي‌‏‎

مردم‌‏‎ با‏‎


بودند‏‎ داده‌‏‎ هشدار‏‎
واردات‌ 3‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ تغذيه‌‏‎ كارشناسان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ امسال‌‏‎ بهار‏‎
كشور ، ‏‎ به‌‏‎ بندرعباس‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ غيرمجاز‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ گوشت‌‏‎ تن‌‏‎ هزار‏‎
بود‏‎ داده‌‏‎ هشدار‏‎ گوشت‌ها‏‎ اين‌‏‎ بودن‌‏‎ مصرف‌‏‎ غيرقابل‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎
جاي‌‏‎.‎شد‏‎ درج‌‏‎ زمان‌‏‎ همان‌‏‎ در‏‎ همشهري‌‏‎ مردم‌‏‎ با‏‎ ستون‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
وارداتي‌‏‎ گوشت‌هاي‌‏‎ قبيل‌‏‎ اين‌‏‎ توزيع‌‏‎ شاهد‏‎ امروز‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ تاسف‌‏‎
.هستيم‌‏‎ كشور‏‎ در‏‎ غيرمجاز‏‎
تهران‌‏‎ -‎طاهري‌‏‎-‎م‌‏‎-‎س‌‏‎
فاجعه‌‏‎ مرز‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ هواي‌‏‎
سه‌شنبه‌ 15‏‎ روز‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ هواي‌‏‎ آلودگي‌‏‎ خطرناك‌‏‎ بسيار‏‎ وضعيت‌‏‎
شده‌‏‎ نزديك‌‏‎ فاجعه‌‏‎ مرز‏‎ به‌‏‎ شهر‏‎ اين‌‏‎ هواي‌‏‎ دادكه‌‏‎ نشان‌‏‎ آبانماه‌‏‎
در‏‎ خودروها‏‎ تعداد‏‎ افزايش‌‏‎ شاهد‏‎ متاسفانه‌ ، همچنان‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎
مدوني‌‏‎ و‏‎ مشخص‌‏‎ برنامه‌‏‎ هيچ‌‏‎ هنوز‏‎ و‏‎ هستيم‌‏‎ تهران‌‏‎ هاي‌‏‎ خيابان‌‏‎
.است‌‏‎ درنيامده‌‏‎ اجرا‏‎ به‌‏‎ معضل‌‏‎ اين‌‏‎ حل‌‏‎ براي‌‏‎
تهران‌‏‎ -‎مجتهدي‌‏‎ خانم‌‏‎
است‌‏‎ پيگيري‌‏‎ تحت‌‏‎ موضوع‌‏‎:‎پاسخ‌‏‎
مورخ‌‏‎ "مردم‌‏‎ با‏‎" ستون‌‏‎ در‏‎ مندرج‌‏‎ مطلب‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ احتراما‏‎
به‌‏‎ "ديگر‏‎ باغ‌‏‎ يك‌‏‎ نابودي‌‏‎" عنوان‌‏‎ با‏‎ آبان‌80‏‎ ‎‏‏6‏‎)‎ يكشنبه‌‏‎
چندي‌‏‎ از‏‎ درختان‌‏‎ غيرقانوني‌‏‎ قطع‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎:مي‌رساند‏‎ اطلاع‌‏‎
يا‏‎ مالك‌‏‎ به‌‏‎ قانوني‌‏‎ و‏‎ كتبي‌‏‎ اخطار‏‎ ضمن‌‏‎ شهرداري‌‏‎ اين‌‏‎ قبل‌‏‎
مراجع‌‏‎ در‏‎ شكايت‌‏‎ طرح‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ را‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ باغ‌ ، ‏‎ مالكين‌‏‎
.است‌‏‎ نموده‌‏‎ پيگيري‌‏‎ قضائي‌‏‎
منطقه‌5‏‎ شهرداري‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎
شد‏‎ داده‌‏‎ تذكر‏‎ پرمصرف‌‏‎ مشترك‌‏‎ به‌‏‎:پاسخ‌‏‎
رسانه‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ مندرج‌‏‎ مطلب‏‎ به‌‏‎ عنايت‌‏‎ ‎‏‏، با‏‎ احترام‌‏‎ و‏‎ سلام‌‏‎ با‏‎
به‌‏‎ "آب‏‎ بي‌رويه‌‏‎ مصرف‌‏‎" عنوان‌‏‎ تحت‌‏‎ مورخ‌ 19/7/80‏‎ در‏‎ محترم‌‏‎
شمالي‌ ، ‏‎ بهار‏‎ خيابان‌‏‎ در‏‎ واقع‌‏‎ شده‌‏‎ ياد‏‎ آدرس‌‏‎:‎مي‌رساند‏‎ اطلاع‌‏‎
شده‌‏‎ ياد‏‎ مشترك‌‏‎گرفت‌‏‎ قرار‏‎ بازديد‏‎ مورد‏‎ بهشت‌‏‎ كوچه‌‏‎ انتهاي‌‏‎
آب‏‎ بي‌رويه‌‏‎ مصرف‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ وليكن‌‏‎ دهد‏‎ انجام‌نمي‌‏‎ قاليشويي‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ داده‌‏‎ وي‌‏‎ به‌‏‎ لازم‌‏‎ تذكرات‌‏‎
استان‌‏‎ فاضلاب‏‎ و‏‎ آب‏‎ شركت‌‏‎ بين‌الملل‌‏‎ امور‏‎ و‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎
تهران‌‏‎

كشور‏‎ استان‌‏‎ در 10‏‎ كتاب‏‎ بزرگ‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ ‎‏‏10‏‎


برپايي‌‏‎ با‏‎ پنجشنبه‌‏‎ روز‏‎ كتاب‏‎ بزرگ‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ ‎‏‏10‏‎
كشور‏‎ استان‌‏‎ در 10‏‎ همزمان‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ ويژه‌اي‌‏‎ مراسم‌‏‎
.كرد‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ آغاز‏‎
كتاب‏‎ هفته‌‏‎ دوره‌‏‎ نهمين‌‏‎ با‏‎ همزمان‌‏‎ نمايشگاهها‏‎ اين‌‏‎
استان‌‏‎ در 10‏‎ (آبان‌‏‎ تا 24‏‎ ‎‏‏17‏‎) ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ شروع‌‏‎ كشور‏‎
همكاري‌‏‎ با‏‎ كتاب‏‎ شهر‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ شده‌‏‎ ياد‏‎ نمايشگاههاي‌‏‎
ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ كل‌‏‎ ادارات‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ امور‏‎ معاونت‌‏‎
يك‌روز‏‎ و‏‎ آبانماه‌‏‎ تا 25‏‎ مي‌كند ، ‏‎ برگزار‏‎ استانها‏‎ اسلامي‌‏‎
هر‏‎ در‏‎داشت‌‏‎ خواهد‏‎ ادامه‌‏‎ كتاب ، ‏‎ هفته‌‏‎ پايان‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
در‏‎ كتاب‏‎ عنوان‌‏‎ هزار‏‎ پنج‌‏‎ نمايشگاهها ، ‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ يك‌‏‎
كتابهاي‌‏‎ و‏‎ دين‌‏‎ هنر ، ‏‎ ادبيات‌ ، ‏‎ كليات‌ ، ‏‎ حوزه‌هاي‌‏‎
قرار‏‎ علاقه‌مندان‌‏‎ ديد‏‎ معرض‌‏‎ در‏‎ نوجوانان‌‏‎ و‏‎ كودكان‌‏‎
.است‌‏‎ گرفته‌‏‎
اثر‏‎ تازه‌ترين‌‏‎ ناشر ، ‏‎ حدود 500‏‎ فرهنگي‌ ، ‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
كردستان‌ ، ‏‎ مركزي‌ ، ‏‎ خوزستان‌ ، ‏‎ استانهاي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ نويسندگان‌‏‎
اصفهان‌ ، ‏‎ فارس‌ ، ‏‎ شرقي‌ ، ‏‎ آذربايجان‌‏‎ هرمزگان‌ ، ‏‎ كرمانشاه‌ ، ‏‎
.كرده‌اند‏‎ عرضه‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ قالب‏‎ در‏‎ قزوين‌‏‎ و‏‎ كرمان‌‏‎

در‏‎ ايراني‌‏‎ كاريكاتوريست‌‏‎ يك‌‏‎ موفقيت‌‏‎
ايتاليا‏‎


نمايشگاه‌‏‎ نخست‌‏‎ جايزه‌‏‎ ايراني‌ ، ‏‎ كاريكاتوريست‌‏‎ ديواندري‌‏‎ علي‌‏‎
آن‌‏‎ از‏‎ را‏‎ (‎مارمي‌‏‎ دي‌‏‎ فورته‌‏‎)‎ ايتاليا‏‎ كاريكاتور‏‎ بين‌المللي‌‏‎
.كرد‏‎ خود‏‎
مجموعه‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ كاريكاتوريست‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ ساله‌‏‎ هر‏‎ جايزه‌‏‎ اين‌‏‎
اواخر‏‎ در‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ جايزه‌‏‎ اين‌‏‎مي‌شود‏‎ اهداء‏‎ فعاليتهايش‌‏‎
ديواندري‌‏‎ به‌‏‎ توريستي‌‏‎ شهر‏‎ اين‌‏‎ شهردار‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ پاييز‏‎
.شود‏‎ ارائه‌‏‎
بين‌المللي‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ نخست‌‏‎ جايزه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ ديواندري‌‏‎
.بود‏‎ داده‌‏‎ اختصاص‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آلمان‌ 2000‏‎

روز‏‎ اينترنت‌‏‎


جهاني‌‏‎ روندهاي‌‏‎ به‌‏‎ اعتراض‌‏‎
http://protest.net
سازمان‌هاي‌‏‎ شدن‌‏‎ فعال‌‏‎ و‏‎ گسترش‌‏‎ ما‏‎ روزگار‏‎ ويژگي‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ و‏‎ كشور‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ غيردولتي‌‏‎
و‏‎ ملي‌‏‎ مصوبه‌‏‎ سياست‌هاي‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ موارد‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎
اين‌‏‎ اعضاي‌‏‎.‎مي‌كنند‏‎ بلند‏‎ اعتراض‌‏‎ علم‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎
شهرهاي‌‏‎ در‏‎ زدني‌‏‎ مثال‌‏‎ هماهنگي‌‏‎ و‏‎ انسجام‌‏‎ با‏‎ سازمان‌ها‏‎
برگزار‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ بين‌المللي‌‏‎ گردهمايي‌‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ جهان‌‏‎ مختلف‌‏‎
گوش‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ مخالفت‌‏‎ صداي‌‏‎ و‏‎ مي‌شوند‏‎ حاضر‏‎ مي‌شود ، ‏‎
اعتراض‌هايي‌‏‎ چنين‌‏‎ از‏‎ بيم‌‏‎ شايد‏‎.مي‌رسانند‏‎ شركت‌كنندگان‌‏‎
جزيره‌‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ تجارت‌‏‎ سازمان‌‏‎ جاري‌‏‎ اجلاس‌‏‎ باعث‌شد‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎
برخي‌‏‎ مخالفان‌‏‎ كه‌‏‎ ابزارهايي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎.‎شود‏‎ برگزار‏‎ قطر‏‎ كوچك‌‏‎
مي‌كنند ، ‏‎ استفاده‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ موثر‏‎ به‌طور‏‎ جهاني‌‏‎ روندهاي‌‏‎
.است‌‏‎ اينترنت‌‏‎
مربوط‏‎ سايت‌هاي‌‏‎ بزرگترين‌‏‎ و‏‎ معروفترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ امروز‏‎ سايت‌‏‎
بررسي‌‏‎.‎است‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ سياست‌هاي‌‏‎ برخي‌‏‎ با‏‎ مخالفان‌‏‎ به‌‏‎
در‏‎ اعتراض‌ها‏‎ برنامه‌‏‎ بين‌المللي‌ ، ‏‎ رويدادهاي‌‏‎ جديدترين‌‏‎
حقوق‌‏‎ همچون‌‏‎ مسائلي‌‏‎ در‏‎ منتقدان‌‏‎ موضع‌‏‎ اعلام‌‏‎ جهان‌ ، ‏‎ سراسر‏‎
شدن‌ ، ‏‎ جهاني‌‏‎ محيطزيست‌ ، ‏‎ سالاري‌ ، ‏‎ مردم‌‏‎ مخدر ، ‏‎ مواد‏‎ مدني‌ ، ‏‎
سايت‌‏‎ اين‌‏‎ قسمت‌هاي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ بشر‏‎ حقوق‌‏‎ و‏‎ صلح‌‏‎ مهاجرت‌ ، ‏‎
.است‌‏‎ غني‌‏‎ و‏‎ گسترده‌‏‎

هنرمندان‌‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎ لهستان‌‏‎ مستند‏‎ سينماي‌‏‎


اپل‌ ، ‏‎ نام‌هاي‌‏‎ با‏‎ لهستان‌‏‎ مستند‏‎ سينماي‌‏‎ از‏‎ كوتاه‌‏‎ فيلم‌‏‎ ‎‏‏7‏‎
بانكيت‌ ، ‏‎ و‏‎ ديوار‏‎ ديم‌ ، ‏‎ كافكا ، ‏‎ تله‌موش‌ ، ‏‎ ابتدايي‌ ، ‏‎ مدرسه‌‏‎
هنرمندان‌‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎ ساعت‌ 18‏‎ آبان‌‏‎ بيست‌ويكم‌‏‎ دوشنبه‌‏‎ روز‏‎
.مي‌شود‏‎ پخش‌‏‎ ايران‌‏‎
بررسي‌‏‎:‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ ايران‌‏‎ هنرمندان‌‏‎ خانه‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎
باشگاه‌‏‎ توسط‏‎ كوتاه‌‏‎ فيلم‌‏‎ هفت‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ لهستان‌‏‎ مستند‏‎ سينماي‌‏‎
.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ مستند‏‎ سينماي‌‏‎
از‏‎ بعد‏‎ طالقاني‌‏‎ خيابان‌‏‎ به‌‏‎ مي‌شود‏‎ دعوت‌‏‎ علاقه‌مندان‌‏‎ از‏‎
ايران‌‏‎ هنرمندان‌‏‎ خانه‌‏‎ باغ‌هنر ، ‏‎ موسوي‌ ، ‏‎ شهيد‏‎ ايرانشهر‏‎
.كنند‏‎ مراجعه‌‏‎

هنري‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ مراكز‏‎ خبرهاي‌‏‎


مجتمع‌‏‎ سوناي‌‏‎ و‏‎ استخر‏‎ مجموعه‌‏‎:‎منطقه‌ 17‏‎ فرهنگي‌‏‎ مراكز‏‎ *
.مي‌دهد‏‎ ارائه‌‏‎ خدمات‌‏‎ شبانه‌روز‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ بهاران‌‏‎ فرهنگي‌‏‎
تلفن‌6231300‏‎
نقاشي‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ نهمين‌‏‎ -تهران‌‏‎ استان‌‏‎ فاضلاب‏‎ و‏‎ آب‏‎ شركت‌‏‎ *
آبان‌‏‎ سوم‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎ از‏‎ آب‏‎ صرفه‌جويي‌‏‎ ويژه‌‏‎ نوجوانان‌‏‎ و‏‎ كودكان‌‏‎
تلفن‌8962062‏‎.مي‌كند‏‎ آغاز‏‎ را‏‎ خود‏‎ كار‏‎
گل‌چيني‌‏‎ گروهي‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ -‎بهزاد‏‎ الدين‌‏‎ كمال‌‏‎ نگارخانه‌‏‎ *
بيست‌‏‎ تا‏‎ بيستم‌‏‎ از‏‎ محمدي‌‏‎ مائده‌‏‎ و‏‎ مرتضوي‌‏‎ متين‌‏‎ بانوان‌‏‎ آثار‏‎
تلفن‌3192167‏‎.آبان‌‏‎ ششم‌‏‎ و‏‎
فرهنگسرا‏‎ فرهنگي‌‏‎ خدمات‌‏‎ مديريت‌‏‎ -(بهمن‌‏‎)‎ ورزش‌‏‎ فرهنگسراي‌‏‎ *
علاقمندان‌‏‎ است‌ ، ‏‎ كرده‌‏‎ تدارك‌‏‎ را‏‎ كتابخواني‌‏‎ مسابقه‌‏‎ دوره‌‏‎ يك‌‏‎
تا‏‎ حداكثر‏‎ را‏‎ تاريخ‌‏‎ و‏‎ اجتماعي‌‏‎ علوم‌‏‎ فارسي‌ ، ‏‎ ادبيات‌‏‎ آثار‏‎
تلفن‌5310746‏‎ بفرستند‏‎ فرهنگسرا‏‎ به‌‏‎ آبان‌‏‎ بيستم‌‏‎
جشنواره‌‏‎ ششمين‌‏‎ عكاسي‌‏‎ مسابقه‌‏‎ -منطقه‌ 20‏‎ فرهنگي‌‏‎ مراكز‏‎ *
براي‌‏‎ متوسطه‌‏‎ و‏‎ راهنمايي‌‏‎ مقطع‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ نوجوان‌‏‎ و‏‎ كودك‌‏‎ قرآني‌‏‎
زمينه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ عكاسي‌‏‎ آثار‏‎ علاقمندان‌‏‎ پسران‌ ، ‏‎ و‏‎ دختران‌‏‎
تختي‌ ، ‏‎ رازي‌ ، ‏‎ و‏‎ دولت‌آباد‏‎ فرهنگ‌‏‎ خانه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ قرآن‌‏‎
-تلفن‌هاي‌3748287‏‎.بفرستند‏‎ ري‌‏‎ جوانمردان‌‏‎ و‏‎ جلال‌آل‌احمد‏‎
‎‏‏5907903‏‎
نمايش‌‏‎ و‏‎ "سارا‏‎ و‏‎ كلاهي‌‏‎" شاد‏‎ نمايش‌‏‎ - زمان‌‏‎ تماشاگه‌‏‎ *
الي‌‏‎ تاريخ‌ 15/8‏‎ از‏‎ خانواده‌ها‏‎ براي‌‏‎ "رازمانا‏‎" ريتميك‌‏‎
:تلفن‌‏‎ ‎‏‏30/19‏‎- ‎‏‏30/18‏‎-ساعت‌30/17‏‎ راس‌‏‎ ‎‏‏28/8/80‏‎
‎‏‏2418001‏‎
تا 30‏‎ از 15‏‎ نور‏‎ پيام‌‏‎ فراگير‏‎ دوره‌‏‎ -‎ جوان‌‏‎ فرهنگسراي‌‏‎ *
تا 02تلفن‌3717035‏‎ ساعت‌ 8‏‎ از‏‎ ماه‌‏‎ آبان‌‏‎
چهره‌پردازي‌‏‎ و‏‎ گريم‌‏‎ آموزشي‌‏‎ دوره‌هاي‌‏‎ -‎ مدرسه‌‏‎ فرهنگسراي‌‏‎ *
تلفن‌8767820‏‎ -
پارسا‏‎ با‏‎ گفتگو‏‎ و‏‎ ديدار‏‎:مردم‌‏‎ با‏‎ هنرمندان‌‏‎ ديدار‏‎ *
ايرج‌‏‎ و‏‎ رضايي‌‏‎ مصفا ، حبيب‏‎ علي‌‏‎ حاتمي‌ ، ‏‎ ليلا‏‎ پيروزفر ، ‏‎
.پاليزي‌‏‎ ميدان‌‏‎:‎نشاني‌‏‎ (شنبه‌‏‎)‎ امروز‏‎ ساعت‌ 18‏‎ در‏‎ كريمي‌‏‎

خبرها‏‎ دنياي‌‏‎ در‏‎ گشتي‌‏‎
فيل‌‏‎ معجزه‌‏‎ انتظار‏‎ در‏‎ نظامي‌‏‎ دولت‌‏‎
تازه‌‏‎ دلخوشي‌‏‎ از‏‎ (‎برمه‌‏‎)‎ ميانمار‏‎ روزنامه‌هاي‌‏‎ -‎رانگون‌‏‎
سياسي‌‏‎ آرامش‌‏‎ ايجاد‏‎ به‌‏‎ آنها‏‎ اميد‏‎ و‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ نظامي‌‏‎ حاكمان‌‏‎
.دادند‏‎ خبر‏‎ خرافه‌‏‎ راه‌‏‎ از‏‎
كشور‏‎ اين‌‏‎ نظامي‌‏‎ حاكمان‌‏‎ از‏‎ نقل‌‏‎ به‌‏‎ ديروز‏‎ برمه‌‏‎ روزنامه‌هاي‌‏‎
اميد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ انداخته‌‏‎ دام‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ سفيدي‌‏‎ فيل‌‏‎ دولت‌‏‎:نوشتند‏‎
داخلي‌ ، ‏‎ جنگ‌‏‎ گرفتار‏‎ و‏‎ فقير‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ صلح‌‏‎ مي‌رود‏‎
.بازگرداند‏‎
شمار‏‎ به‌‏‎ نظامي‌‏‎ دولت‌‏‎ سخنگوي‌‏‎ كه‌‏‎ روزنامه‌ها‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
كه‌‏‎ ما‏‎ علمي‌‏‎ دريافت‌هاي‌‏‎ براساس‌‏‎:‎نوشت‌‏‎ باره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مي‌رود‏‎
سفيد‏‎ فيل‌‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ تاكيد‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ دانش‌آموختگان‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎
همه‌‏‎ از‏‎ را‏‎ ملت‌‏‎ و‏‎ مي‌آورد‏‎ رفاه‌‏‎ و‏‎ خوشبختي‌‏‎ صلح‌ ، ‏‎ خود‏‎ با‏‎
.داشت‌‏‎ خواهد‏‎ خشكسالي‌ ، مصون‌‏‎ و‏‎ ناآرامي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ خطرات‌‏‎
انگليسي‌‏‎ زنان‌‏‎ هراس‌‏‎
و‏‎ منزوي‌‏‎ عصبي‌ ، ‏‎ مي‌شوند ، ‏‎ چاق‌‏‎ وقتي‌‏‎ انگليسي‌‏‎ زنان‌‏‎-لندن‌‏‎
.مي‌شوند‏‎ بدبين‌‏‎
انجام‌‏‎ اخيرا‏‎ انگليس‌‏‎ دانشگاههاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ كه‌‏‎ تحقيقي‌‏‎ براساس‌‏‎
و‏‎ مي‌شوند‏‎ منزوي‌‏‎ نيز‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎ حتي‌‏‎ انگليسي‌‏‎ چاق‌‏‎ زنان‌‏‎ داده‌ ، ‏‎
چشم‌‏‎ از‏‎ بدور‏‎ و‏‎ اتاق‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ وقت‌‏‎ بيشتر‏‎ مي‌دهند‏‎ ترجيح‌‏‎
باعث‌‏‎ انزواگرايي‌‏‎ همين‌‏‎.برند‏‎ به‌سر‏‎ خانه‌‏‎ اعضاي‌‏‎ ساير‏‎
به‌‏‎ كم‌تحركي‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ انگليسي‌‏‎ زنان‌‏‎ فعاليت‌‏‎ از‏‎ كاسته‌شدن‌‏‎
.مي‌زند‏‎ دامن‌‏‎ آنها‏‎ چاقي‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ زناني‌‏‎ درصد‏‎ مي‌افزايد80‏‎ تحقيقي‌‏‎ گزارش‌‏‎ اين‌‏‎
و‏‎ بي‌خيال‌‏‎ كم‌هوش‌ ، ‏‎ را‏‎ آنها‏‎ مردم‌‏‎ اينكه‌‏‎ از‏‎ مي‌دانند ، ‏‎ چاق‌‏‎
.ناراحتند‏‎ مي‌دانند ، ‏‎ اينها‏‎ نظير‏‎
انگليسي‌ها‏‎ از‏‎ نيمي‌‏‎ انگليس‌ ، ‏‎ بهداشت‌‏‎ وزارت‌‏‎ آمارهاي‌‏‎ طبق‌‏‎
.دارند‏‎ وزن‌‏‎ اضافه‌‏‎
سوئدي‌‏‎ فيلمساز‏‎ اثر‏‎ آخرين‌‏‎
است‌‏‎ گفته‌‏‎ سوئدي‌‏‎ معروف‌‏‎ فيلمساز‏‎ برگمن‌‏‎ اينگمار‏‎ -استكهلم‌‏‎
.سازد‏‎ مي‌‏‎ تازه‌‏‎ فيلمي‌‏‎ و‏‎ مي‌شكند‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ يك‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ توبه‌‏‎
فاني‌‏‎" و‏‎ "هفتم‌‏‎ مهره‌‏‎" مانند‏‎ فيلم‌هايي‌‏‎ ساختن‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ برگمن‌‏‎
سال‌‏‎ چند‏‎ رسيد ، ‏‎ سينما‏‎ عالم‌‏‎ در‏‎ شهرت‌‏‎ قله‌‏‎ به‌‏‎ "الكساندر‏‎ و‏‎
;نسازد‏‎ فيلم‌‏‎ ديگر‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ عهد‏‎ و‏‎ گذاشت‌‏‎ كنار‏‎ را‏‎ سينما‏‎ پيش‌‏‎
است‌‏‎ آورده‌‏‎ بر‏‎ سر‏‎ من‌‏‎ در‏‎ نيرويي‌‏‎":‎است‌‏‎ گفته‌‏‎ اخيرا‏‎ وي‌‏‎ اما‏‎
."فيلم‌‏‎ يك‌‏‎ فقط‏‎ اما‏‎ بساز ، ‏‎ ديگر‏‎ فيلم‌‏‎ يك‌‏‎ مي‌گويد‏‎ كه‌‏‎
بازيگر‏‎ دو‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ روزها‏‎ اين‌‏‎:است‌‏‎ افزوده‌‏‎ همچنين‌‏‎ برگمن‌‏‎
كنند‏‎ بازي‌‏‎ گونه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ مرا‏‎ اثر‏‎ آخرين‌‏‎ بتوانند‏‎ كه‌‏‎ مي‌گردم‌‏‎
سينما‏‎ هميشه‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ كنم‌‏‎ اعلام‌‏‎ اثر‏‎ آخرين‌‏‎ آن‌را‏‎ بتوانم‌‏‎ كه‌‏‎
.است‌‏‎ ساله‌‏‎ برگمن‌ 82‏‎.‎بگذارم‌‏‎ كنار‏‎ را‏‎
مرگ‌‏‎ سوي‌‏‎ به‌‏‎ رانندگي‌‏‎
گفته‌‏‎ خانواده‌اش‌‏‎ به‌‏‎ بارها‏‎ كه‌‏‎ ساله‌‏‎ مرد 80‏‎ يك‌‏‎ -نيوجرسي‌‏‎
اين‌‏‎ بالاخره‌‏‎ مي‌ميرد‏‎ و‏‎ رفته‌‏‎ قبرستان‌‏‎ به‌‏‎ اتومبيل‌‏‎ با‏‎ بود‏‎
قديمي‌‏‎ سربازان‌‏‎ از‏‎ و‏‎ داروساز‏‎ كه‌‏‎ مرد‏‎ اين‌‏‎ جسد‏‎.‎كرد‏‎ را‏‎ كار‏‎
مرده‌شوي‌خانه‌‏‎ پاركينگ‌‏‎ در‏‎ آمريكاست‌‏‎ نيوجرسي‌‏‎ ايالت‌‏‎ در‏‎ جنگ‌‏‎
.شد‏‎ پيدا‏‎ اتومبيلش‌‏‎ ودر‏‎ قبرستان‌‏‎ نزديك‌‏‎
كسي‌‏‎ براي‌‏‎ نمي‌خواست‌‏‎ هيچوقت‌‏‎ او‏‎ مي‌گويد ، ‏‎ مرد‏‎ اين‌‏‎ همسر‏‎
.مي‌ميرد‏‎ شيوه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌گفت‌‏‎ هميشه‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ درست‌‏‎ دردسر‏‎
ديابت‌ ، ‏‎ چون‌‏‎ بيماريهايي‌‏‎ او‏‎ اما‏‎ نيست‌‏‎ معلوم‌‏‎ هنوز‏‎ مرگ‌‏‎ دليل‌‏‎
.داشت‌‏‎ قلبي‌‏‎ ناراحتي‌‏‎ و‏‎ فشارخون‌‏‎


ويتاليا‏‎ سان‌‏‎

'Sanvitalia procumbens 'Mandarin Orange:علمي‌‏‎ نام‌‏‎
COMPOSITAE:خانواده‌‏‎
رشد‏‎ خوابيده‌‏‎ بصورت‌‏‎ كه‌‏‎ سريع‌الرشد‏‎ نسبتا‏‎ و‏‎ يكساله‌‏‎ گياه‌‏‎
سانتيمتر‏‎ به‌ 30‏‎ گستردگي‌اش‌‏‎ و‏‎ آن‌ 15‏‎ بلندي‌‏‎ بطوريكه‌‏‎ مي‌كند‏‎
گلها‏‎ و‏‎ روشن‌‏‎ سبز‏‎ رنگ‌‏‎ به‌‏‎ نوك‌تيز‏‎ تخم‌مرغي‌‏‎ برگها‏‎.‎مي‌رسد‏‎
قطر5/2‏‎ و‏‎ سياه‌‏‎ مركز‏‎ با‏‎ رنگ‌‏‎ نارنجي‌‏‎ و‏‎ شكل‌‏‎ مينايي‌‏‎
.مي‌شوند‏‎ ظاهر‏‎ تابستان‌‏‎ اواخر‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ سانتيمتر‏‎
كه‌‏‎ خوب‏‎ زهكش‌‏‎ داراي‌‏‎ و‏‎ حاصلخيز‏‎ خاك‌‏‎ آفتابي‌ ، ‏‎ مكان‌‏‎:نيازها‏‎
دماي‌‏‎ حداقل‌‏‎.‎شود‏‎ نگهداشته‌‏‎ مرطوب‏‎ نسبتا‏‎ تابستان‌‏‎ فصل‌‏‎ در‏‎
.است‌‏‎ سانتيگراد‏‎ درجه‌‏‎ -آن‌ 15‏‎ تحمل‌‏‎ قابل‌‏‎
پاييز‏‎ اول‌‏‎ يا‏‎ بهار‏‎ در‏‎ بذر‏‎ كاشت‌‏‎ و‏‎ تهيه‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎:ازدياد‏‎
.است‌‏‎ امكان‌پذير‏‎
تهران‌‏‎ شهر‏‎ سبز‏‎ فضاي‌‏‎ و‏‎ پاركها‏‎ سازمان‌‏‎شرعي‌‏‎ ساعات‌‏‎
دقيقه‌‏‎ و 48‏‎ ساعت‌ 11‏‎ :‎ظهر‏‎ اذان‌‏‎
دقيقه‌‏‎ و 22‏‎ ساعت‌ 17‏‎ :‎مغرب‏‎ اذان‌‏‎
دقيقه‌‏‎ و 8‏‎ ساعت‌ 5‏‎ :‎فردا‏‎ صبح‌‏‎ اذان‌‏‎
دقيقه‌‏‎ و36‏‎ ساعت‌ 6‏‎ :‎فردا‏‎ آفتاب‏‎ طلوع‌‏‎


Copyright 1996-2001 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.