شماره‌ 2580‏‎ ‎‏‏،‏‎3 Dec 2001 آذر 1380 ، ‏‎ دوشنبه‌ 12‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Industry
Economy
Oil
Industry and Trade
Metropolitan
Features
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
رسيدند‏‎ پيروزي‌‏‎ به‌‏‎ فوتبال‌‏‎ بزرگ‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎

اسلواكي‌‏‎ مصاف‌‏‎ ايران‌به‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
مي‌رود‏‎

فيليپين‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ تنيس‌بازان‌‏‎ پيروزي‌هاي‌‏‎

حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ نتايج‌‏‎ تابلوي‌‏‎

مرحله‌‏‎ در‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ واليبال‌‏‎
در‏‎ امشب‏‎ تهران‌‏‎ واليبال‌‏‎ بزرگان‌‏‎ نيمه‌نهايي‌‏‎
دشوار‏‎ تقابلي‌‏‎

شد‏‎ يونان‌‏‎ عازم‌‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎

كاويانپور‏‎ حامد‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ الاهلي‌‏‎

رسيدند‏‎ پيروزي‌‏‎ به‌‏‎ فوتبال‌‏‎ بزرگ‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎


كشور‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
رشدش‌‏‎ و‏‎ موفقيت‌‏‎ كه‌‏‎ فوتبال‌‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ پديده‌اي‌‏‎ در‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
عوامل‌‏‎ مي‌گذارد ، ‏‎ ورزش‌‏‎ كليت‌‏‎ روي‌‏‎ موثري‌‏‎ و‏‎ مثبت‌‏‎ تاثيرات‌‏‎
اين‌‏‎ بزرگان‌‏‎ و‏‎ كارشناسان‌‏‎ اكثر‏‎ تاكيد‏‎.دارند‏‎ نقش‌‏‎ مختلفي‌‏‎
اصلي‌‏‎ پايه‌‏‎ و‏‎ اساس‌‏‎ باشگاه‌ها‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ روي‌‏‎ رشته‌‏‎
و‏‎ مشخص‌‏‎ خيلي‌‏‎ نمونه‌هاي‌‏‎مي‌دهند‏‎ تشكيل‌‏‎ را‏‎ موفقيت‌‏‎ و‏‎ رشد‏‎
آنها‏‎ از‏‎ يك‌‏‎ هر‏‎ مي‌توان‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ دنيا‏‎ فوتبال‌‏‎ در‏‎ روشن‌‏‎
ارزيابي‌‏‎ مورد‏‎ را‏‎ آنها‏‎ مثبت‌‏‎ برآيند‏‎ يا‏‎ و‏‎ داد‏‎ قرار‏‎ الگو‏‎ را‏‎
سراسري‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎.‎كرد‏‎ استفاده‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ و‏‎ داد‏‎ قرار‏‎ مجدد‏‎
گرفتن‌‏‎ بر‏‎ در‏‎ و‏‎ گستردگي‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بازي‌هايي‌‏‎ (ليگ‌‏‎)‎
و‏‎ دهد‏‎ توسعه‌‏‎ كند ، ‏‎ استعداد‏‎ كشف‌‏‎ مي‌تواند‏‎ كشور‏‎ جغرافياي‌‏‎
در‏‎.‎كند‏‎ آشنا‏‎ فوتبال‌‏‎ روز‏‎ معيارهاي‌‏‎ با‏‎ را‏‎ ضعيف‌تر‏‎ تيم‌هاي‌‏‎
سيستم‌هاي‌‏‎ نوع‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ليگ‌‏‎ مسابقات‌‏‎ و‏‎ برخوردها‏‎
و‏‎ گرفت‌‏‎ ياد‏‎ را‏‎ گروهي‌‏‎ بازي‌‏‎ اوليه‌‏‎ الفباي‌‏‎ شناخت‌ ، ‏‎ را‏‎ فوتبال‌‏‎
.ديد‏‎ عمل‌‏‎ ميدان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ بيشتري‌‏‎ مربيان‌‏‎ كار‏‎ نتيجه‌‏‎
كشور‏‎ يك‌‏‎ فوتبال‌‏‎ براي‌‏‎ اندازه‌‏‎ همان‌‏‎ به‌‏‎ سراسري‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎
گستردگي‌‏‎ همان‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ مسابقاتي‌‏‎.‎حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ اهميت‌‏‎
مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎ متاسفانه‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ انجام‌‏‎ كوتاهتر‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ ليگ‌‏‎
اين‌‏‎ دلايل‌‏‎.‎است‌‏‎ داده‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ اهميت‌‏‎ ما‏‎ كشور‏‎ در‏‎ نيز‏‎
به‌‏‎ اما‏‎ نيست‌ ، ‏‎ روشن‌‏‎ بزرگ‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ تمايل‌‏‎ عدم‌‏‎ و‏‎ بي‌توجهي‌‏‎
كه‌‏‎ كوچك‌‏‎ شهرستانهاي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ زياد‏‎ فاصله‌‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎
نيمه‌متمول‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ با‏‎ ندارند‏‎ دراختيار‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ امكانات‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ باعث‌‏‎ پايتخت‌‏‎ بزرگ‌‏‎ و‏‎
نظر‏‎ از‏‎بوديم‌‏‎ كشور‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ برگزاري‌‏‎ شاهد‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎
.نداشت‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ از‏‎ كلاسي‌‏‎ بازيها‏‎ اين‌‏‎ كيفي‌‏‎
استقلال‌‏‎ سپاسي‌ ، ‏‎ فجر‏‎ سايپا ، ‏‎ پيكان‌ ، ‏‎ ذوبآهن‌ ، ‏‎ تراكتورسازي‌ ، ‏‎
.گذشتند‏‎ خود‏‎ سوم‌‏‎ و‏‎ دوم‌‏‎ درجه‌‏‎ حريفان‌‏‎ سد‏‎ از‏‎ راحتي‌‏‎ به‌‏‎.‎.‎.و‏‎
لشگر 30‏‎ سد‏‎ از‏‎ فاطمي‌‏‎ فراز‏‎ گلهاي‌‏‎ با‏‎ گرگان‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
.گذشت‌‏‎ گرگان‌‏‎
شهرداري‌‏‎ پيكان‌ ، ‏‎ كرد ، ‏‎ غلبه‌‏‎ بوشهر‏‎ شهرداري‌‏‎ بر‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎
بر‏‎ كمي‌دشواري‌‏‎ با‏‎ ذوبآهن‌‏‎ كرد ، ‏‎ مغلوب‏‎ را‏‎ لاهيجان‌‏‎
بازي‌هاي‌‏‎ از‏‎ بهتر‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ پيروز‏‎ تهران‌‏‎ راه‌آهن‌‏‎
.كرد‏‎ مغلوب‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ با‏‎ را‏‎ قائم‌شهر‏‎ نساجي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ ظاهر‏‎ ليگ‌‏‎
ضعيف‌ترها‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ بازيها‏‎ اين‌‏‎ ارزيابي‌‏‎
هستند‏‎ فوتبال‌‏‎ و‏‎ مسابقات‌‏‎ كوران‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آنها‏‎ و‏‎ خوردند‏‎ شكست‌‏‎
به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ و‏‎ فاصله‌‏‎ اين‌‏‎ كردن‌‏‎ برطرف‌‏‎ براي‌‏‎.‎رسيدند‏‎ پيروزي‌‏‎ به‌‏‎
مربوط‏‎ همزمان‌‏‎ به‌طور‏‎ كمي‌‏‎ و‏‎ كيفي‌‏‎ رشد‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ اصلي‌‏‎ هدف‌‏‎
متكي‌‏‎ خودشان‌‏‎ امكانات‌‏‎ و‏‎ قدرت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ استانها‏‎ بايد‏‎ مي‌شود‏‎
.كرد‏‎
هماهنگي‌‏‎ و‏‎ بيشتر‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ استانها‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ كل‌‏‎ مديران‌‏‎
اصفهان‌ ، ‏‎ استانهاي‌‏‎ چون‌‏‎ قادرند‏‎ فوتبال‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎ با‏‎
كه‌‏‎ اميدواريم‌‏‎.‎آورند‏‎ به‌دست‌‏‎ موقعيت‌‏‎ گيلان‌‏‎ و‏‎ آذربايجان‌‏‎
و‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ بوي‌‏‎ و‏‎ رنگ‌‏‎ ليگ‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ چون‌‏‎ نيز‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎
شناخته‌‏‎ نيز‏‎ مسئولين‌‏‎ براي‌‏‎ اهميتش‌‏‎ و‏‎ بگيرد‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ واقعي‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ بسياري‌‏‎ تماشاگران‌‏‎ شد‏‎ موفق‌‏‎ استقلال‌‏‎ گرگان‌‏‎ در‏‎.شود‏‎
را‏‎ فوتبال‌‏‎ كه‌‏‎ دادند‏‎ نشان‌‏‎ مازندراني‌ها‏‎ و‏‎ بكشاند‏‎ ورزشگاه‌‏‎
.دارند‏‎ دوست‌‏‎ كشتي‌‏‎ چون‌‏‎

اسلواكي‌‏‎ مصاف‌‏‎ ايران‌به‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
مي‌رود‏‎


سال‌‏‎ ماه‌‏‎ بهمن‌‏‎ روز 17‏‎ ايران‌ ، ‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ دوستانه‌اي‌‏‎ ديدار‏‎ اسلواكي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎ جاري‌‏‎
اين‌‏‎ فوتبال‌ ، ‏‎ فدراسيون‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎.‎كرد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ كشور‏‎
از‏‎ اسلواكي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ درخواست‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ دوستانه‌‏‎ ديدار‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎

فيليپين‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ تنيس‌بازان‌‏‎ پيروزي‌هاي‌‏‎


بين‌المللي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ از‏‎ هفته‌‏‎ دومين‌‏‎ در‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
چهار‏‎ كسب‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ كشورمان‌‏‎ تنيس‌بازان‌‏‎ فيليپين‌‏‎ تنيس‌‏‎
.شدند‏‎ باخت‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ پيروزي‌‏‎
با‏‎ سه‌ساعته‌‏‎ ديدار‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ طاهري‌‏‎ اكبر‏‎ انفرادي‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ در‏‎
.شد‏‎ خود‏‎ تايواني‌‏‎ حريف‌‏‎ مغلوب‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ نتيجه‌ 2‏‎
و‏‎ برد‏‎ را‏‎ ميزبان‌‏‎ كشور‏‎ باز‏‎ تنيس‌‏‎ صفر‏‎ به‌‏‎ انوشاشاهقلي‌ 2‏‎
فيليپيني‌‏‎ تنيس‌باز‏‎ ديگر‏‎ برتر‏‎ مسابقه‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ شكوفي‌‏‎ اشكان‌‏‎
.كرد‏‎ مغلوب‏‎ را‏‎
اشكان‌‏‎ از‏‎ متشكل‌‏‎ كشورمان‌‏‎ تنيس‌‏‎ تيم‌‏‎ هم‌‏‎ دونفري‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ در‏‎
را‏‎ انگليس‌‏‎ و‏‎ پرتغال‌‏‎ مشترك‌‏‎ تيم‌‏‎ توانست‌‏‎ طاهري‌‏‎ اكبر‏‎ و‏‎ شكوفي‌‏‎
.دهد‏‎ شكست‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ ‎‏‏2‏‎

حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ نتايج‌‏‎ تابلوي‌‏‎


صفر‏‎ قائم‌شهر‏‎ نساجي‌‏‎ - تراكتورسازي‌ 2‏‎ *
ساعي‌‏‎ ناصر‏‎ و‏‎ خطيبي‌‏‎ حسين‌‏‎:‎گل‌ها‏‎
صفر‏‎ تهران‌‏‎ راه‌آهن‌‏‎ -‎ يك‌‏‎ اصفهان‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎ *
رمضاني‌‏‎ سعيد‏‎:گل‌‏‎
صفر‏‎ لاهيجان‌‏‎ شهرداري‌‏‎ -‎ تهران‌ 2‏‎ پيكان‌‏‎*
مديرروستا‏‎ علي‌اصغر‏‎ و‏‎ طهماسبي‌‏‎ محمدرضا‏‎:‎گل‌ها‏‎
صفر‏‎ كرمان‌‏‎ مس‌‏‎ - يك‌‏‎ تهران‌‏‎ سايپا‏‎ *
مومني‌‏‎ محمد‏‎:گل‌‏‎
صفر‏‎ بوشهر‏‎ شهرداري‌‏‎ -‎ شيراز 2‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎ *
حريف‌‏‎ مدافع‌‏‎ وفا‏‎ مهدي‌‏‎ و‏‎ رضايي‌كمال‌‏‎ رضا‏‎:گل‌ها‏‎
تهران‌ 4‏‎ استقلال‌‏‎ -‎ يك‌‏‎ گرگان‌‏‎ لشگر 30‏‎ *
استقلال‌‏‎ براي‌‏‎ سيدعباسي‌‏‎ داود‏‎ و‏‎ (‎گل‌‏‎ ‎‏‏3‏‎)‎ فاطمي‌‏‎ فراز‏‎:گل‌ها‏‎
. گرگان‌‏‎ براي‌‏‎ پنالتي‌‏‎ نقطه‌‏‎ از‏‎ (‎‏‏78‏‎)‎ باقري‌‏‎ نيسان‌‏‎ و‏‎

مرحله‌‏‎ در‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ واليبال‌‏‎
در‏‎ امشب‏‎ تهران‌‏‎ واليبال‌‏‎ بزرگان‌‏‎ نيمه‌نهايي‌‏‎
دشوار‏‎ تقابلي‌‏‎


شبهاي‌‏‎ با‏‎ شدن‌‏‎ مصادف‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ هفته‌اي‌‏‎ در‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
از‏‎ ايران‌‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ واليبال‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ قدر ، ‏‎
هيات‌‏‎ شدند ، ‏‎ معاف‌‏‎ پنج‌شنبه‌‏‎ و‏‎ چهارشنبه‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ انجام‌‏‎
(امشب‏‎)‎ هفته‌‏‎ ميان‌‏‎ تا‏‎ برآمد‏‎ درصدد‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ واليبال‌‏‎
.سازد‏‎ روشن‌‏‎ را‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ نيمه‌نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ تكليف‌‏‎
تعداد‏‎ شركت‌‏‎ با‏‎ سالن‌‏‎ نبودن‌‏‎ دراختيار‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مسابقاتي‌‏‎
(يكي‌‏‎ دسته‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ و‏‎ برتر‏‎ جام‌‏‎ تيم‌‏‎ شامل‌ 7‏‎) تيم‌‏‎ محدودي‌‏‎
مرحله‌‏‎ به‌‏‎ زدن‌‏‎ برهم‌‏‎ چشم‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ زود‏‎ خيلي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ آغاز‏‎
خود‏‎ فصل‌‏‎ اين‌‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ قهرمان‌‏‎ تهران‌‏‎ تا‏‎ رسيد‏‎ نيمه‌نهايي‌‏‎
تيم‌‏‎ چهار‏‎ حالا‏‎.‎كند‏‎ شناسايي‌‏‎ ضربالاجل‌‏‎ پيكارهايي‌‏‎ در‏‎ را‏‎
امشب‏‎ و‏‎ رسيده‌اند‏‎ مرحله‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پيكان‌‏‎ و‏‎ پاس‌‏‎ صنام‌ ، ‏‎ برق‌ ، ‏‎
حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ فيناليست‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ ديدني‌‏‎ و‏‎ داغ‌‏‎ بازي‌‏‎ دو‏‎ انجام‌‏‎ با‏‎
.مي‌شوند‏‎ مشخص‌‏‎
ديدار‏‎ پاس‌‏‎ با‏‎ پيكان‌‏‎ و‏‎ مي‌رود‏‎ صنام‌‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ برق‌‏‎ امشب‏‎
جنبه‌‏‎ پيكان‌‏‎ و‏‎ برق‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ براي‌‏‎ بازي‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎كرد‏‎ خواهد‏‎
انديشه‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ صنام‌‏‎ و‏‎ پاس‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ و‏‎ دارد‏‎ انتقامي‌‏‎ بازي‌‏‎
برتر‏‎ ليگ‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ رفت‌‏‎ دور‏‎ پيروزي‌‏‎ تكرار‏‎
دليل‌‏‎ به‌‏‎ صنام‌‏‎ بر‏‎ برق‌‏‎ برتري‌‏‎ اگر‏‎.‎هستند‏‎ كشور‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎
اما‏‎ مي‌رسد ، ‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ ذهن‌‏‎ از‏‎ دور‏‎ پيش‌‏‎ فصل‌‏‎ قهرماني‌‏‎ قدرت‌‏‎
براحتي‌‏‎ را‏‎ پيكان‌‏‎ و‏‎ پاس‌‏‎ دوم‌‏‎ بازي‌‏‎ نتيجه‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ هيچكس‌‏‎
پاي‌‏‎ و 30/20امشب‏‎ ساعت‌ 19‏‎ در‏‎ بازي‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎.‎كند‏‎ بيني‌‏‎ پيش‌‏‎
شهيد‏‎ سالن‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ واليبال‌‏‎ علاقه‌مندان‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎
واليبال‌‏‎ بزرگ‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ دوئل‌‏‎ امشب‏‎.مي‌كشاند‏‎ افراسيابي‌‏‎
سخت‌‏‎ سرماي‌‏‎ ساعتي‌‏‎ چند‏‎ مي‌توان‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ ديدني‌‏‎ كشور‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎
به‌‏‎ ميدان‌‏‎ داخل‌‏‎ گرم‌‏‎ بازي‌‏‎ حرارت‌‏‎ در‏‎ را‏‎ سالن‌‏‎ از‏‎ بيرون‌‏‎
.سپرد‏‎ فراموشي‌‏‎

شد‏‎ يونان‌‏‎ عازم‌‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎


:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ يكشنبه‌‏‎ روز‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
شركت‌‏‎ براي‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
شهر‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ امروز‏‎ صبح‌‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ جهاني‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ در‏‎
رقابتها‏‎ اين‌‏‎ برگزاري‌‏‎ محل‌‏‎ يونان‌‏‎ كشور‏‎ عازم‌‏‎ استانبول‌‏‎
.مي‌شود‏‎
(دسامبر‏‎ تا9‏‎ ‎‏‏6‏‎)‎ آذرماه‌‏‎ تا18‏‎ روزهاي‌ 15‏‎ در‏‎ رقابتها‏‎ اين‌‏‎
نفرات‌‏‎ اسامي‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ يونان‌‏‎ كشور‏‎ پاترا‏‎ شهر‏‎ در‏‎
:است‌‏‎ زير‏‎ شرح‌‏‎ كشورمان‌به‌‏‎ اعزامي‌‏‎ تيم‌‏‎
رنگرز‏‎ حسن‌‏‎:كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 54‏‎
اشكاني‌‏‎ علي‌‏‎:كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 58‏‎
نصيري‌‏‎ مهدي‌‏‎:كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 63‏‎
زيدوند‏‎ پرويز‏‎:‎كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 69‏‎
رمضاني‌‏‎ مجيد‏‎:كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 76‏‎
هاشم‌زاده‌‏‎ مسعود‏‎:كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 85‏‎
كريم‌فر‏‎ احسان‌‏‎:‎كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 97‏‎
غريبي‌‏‎ عليرضا‏‎:‎كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 130‏‎
پازاج‌‏‎ احد‏‎:سرمربي‌‏‎
خواه‌‏‎ سيم‌‏‎ رضا‏‎ گلي‌ ، ‏‎ چمن‌‏‎ عبدالله‌‏‎:مربيان‌‏‎
بهتاج‌‏‎ ايوب‏‎:بدنساز‏‎ مربي‌‏‎
الله‌‏‎ حجت‌‏‎ رضايي‌ ، ‏‎ اسدالله‌‏‎ اطاعتي‌ ، ‏‎ عزيز‏‎:داوران‌‏‎
گودرزي‌‏‎
رفوگر‏‎ سيدجواد‏‎:‎سرپرست‌‏‎

كاويانپور‏‎ حامد‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ الاهلي‌‏‎


انصراف‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ امارات‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ اعلام‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
كاويانپور‏‎ حامد‏‎ با‏‎ قرارداد‏‎ عقد‏‎ از‏‎ امارات‌‏‎ النصر‏‎ باشگاه‌‏‎
باشگاه‌‏‎ پرسپوليس‌ ، ‏‎ باشگاه‌‏‎ بالاي‌‏‎ مبلغ‌‏‎ درخواست‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎
قرارداد‏‎ عقد‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ فشرده‌اي‌‏‎ گفت‌وگوهاي‌‏‎ امارات‌‏‎ الاهلي‌‏‎
.است‌‏‎ داده‌‏‎ صورت‌‏‎ ايراني‌‏‎ بازيكن‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎
و‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيكن‌‏‎ با‏‎ را‏‎ جدي‌‏‎ گفت‌وگوهاي‌‏‎ الاهلي‌‏‎ باشگاه‌‏‎
ليگ‌‏‎ كنوني‌‏‎ فصل‌‏‎ در‏‎ بازي‌‏‎ براي‌‏‎ تهران‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ تيم‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ آغاز‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎


Copyright 1996-2001 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.