شماره‌2737‏‎ ‎‏‏،‏‎May.31,2002 خرداد 1381 ، ‏‎ جمعه‌ 10‏‎
Front Page
Newsprint
Global Village
City
Society
Shahrzad
Women
Daily Economy
Sports
Book Store
Technique
Arts
Earth
Science
Last Page
آبي‌‏‎ حيثيت‌‏‎ اعاده‌‏‎
گرفت‌‏‎ را‏‎ پورحيدري‌‏‎ جاي‌‏‎ نويي‌‏‎ قلعه‌‏‎

قرمز‏‎ و‏‎ آبي‌‏‎ براي‌‏‎ تاريخ‌‏‎ تكرار‏‎

جهان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ از‏‎ كوتاه‌‏‎

نمي‌كند‏‎ تغيير‏‎ يك‌شبه‌‏‎ چيز‏‎ هيچ‌‏‎

مي‌خرند‏‎ ايراني‌‏‎ كويتي‌هاآنتن‌‏‎

نيست‌‏‎ قوي‌‏‎ اسپانيا‏‎:چيلاورت‌‏‎

مقصريم‌‏‎ همه‌‏‎ :زاده‌‏‎ فتح‌الله‌‏‎

تيم‌‏‎ نااميدترين‌‏‎

گل‌‏‎ آقايان‌‏‎

جام‌جهاني‌‏‎ افتتاحيه‌‏‎ ديدار‏‎ سنگال‌‏‎ و‏‎ فرانسه‌‏‎

نااميد‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎

آبي‌‏‎ حيثيت‌‏‎ اعاده‌‏‎
گرفت‌‏‎ را‏‎ پورحيدري‌‏‎ جاي‌‏‎ نويي‌‏‎ قلعه‌‏‎


جمع‌‏‎ دورهم‌‏‎ آزادي‌‏‎ شماره‌ 2‏‎ زمين‌‏‎ در‏‎ طالبي‌‏‎ و‏‎ قلعه‌نويي‌‏‎ معارفه‌‏‎ براي‌‏‎ آبي‌ها‏‎ ديروز‏‎
بودند‏‎ شده‌‏‎
سرمربي‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ تمرين‌‏‎ اولين‌‏‎ مي‌توانست‌‏‎ هاشمي‌نسب‏‎ مهدي‌‏‎ جذاب‏‎ نه‌چندان‌‏‎ حرف‌هاي‌‏‎
اين‌‏‎ تمرين‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ و‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ بيشتري‌‏‎ حوصله‌‏‎ قلعه‌نويي‌‏‎ ولي‌‏‎ بزند‏‎ برهم‌‏‎ را‏‎ جديد‏‎
.كرد‏‎ حل‌‏‎ را‏‎ مشكل‌‏‎
جمع‌‏‎ دورهم‌‏‎ آزادي‌‏‎ شماره‌ 2‏‎ زمين‌‏‎ در‏‎ طالبي‌‏‎ و‏‎ قلعه‌نويي‌‏‎ معارفه‌‏‎ براي‌‏‎ آبي‌ها‏‎ ديروز‏‎
صحبت‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ نفري‌‏‎ اولين‌‏‎ بود‏‎ آمده‌‏‎ سرتمرين‌‏‎ دسته‌گلي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ فتح‌الله‌زاده‌‏‎.‎بودند‏‎ شده‌‏‎
به‌‏‎ ببريد‏‎ و‏‎ بگيريد‏‎ را‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎.‎شكستيد‏‎ را‏‎ پورحيدري‌‏‎ دل‌‏‎.‎ناراحتم‌‏‎ شما‏‎ همه‌‏‎ از‏‎" ;كرد‏‎
بوده‌‏‎ بدشانسي‌‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ فقط‏‎ نشدنتان‌‏‎ قهرمان‌‏‎ كه‌‏‎ كنيد‏‎ ثابت‌‏‎ هواداران‌‏‎ به‌‏‎.پورحيدري‌‏‎ خانه‌‏‎
".ديگري‌‏‎ مسئله‌‏‎ نه‌‏‎
.زدند‏‎ حرف‌‏‎ استقلال‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ بعدي‌‏‎ نفرات‌‏‎ طالبي‌‏‎ ابراهيم‌‏‎ و‏‎ قلعه‌نويي‌‏‎
بي‌نظمي‌‏‎.‎آمده‌ام‌‏‎ كمك‌‏‎ براي‌‏‎ فقط‏‎.‎ندارم‌‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ احتياجي‌‏‎ من‌‏‎":گفت‌‏‎ طالبي‌‏‎
واحدي‌ ، ‏‎ نيكبخت‌‏‎ فاطمي‌ ، ‏‎ فراز‏‎ تمرين‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ".كنيد‏‎ رعايت‌‏‎ را‏‎ نظم‌‏‎ بايد‏‎ همه‌‏‎ نمي‌خواهيم‌‏‎
.بودند‏‎ غايب‏‎ اكبري‌‏‎ يدالله‌‏‎ و‏‎ نوازي‌‏‎

قرمز‏‎ و‏‎ آبي‌‏‎ براي‌‏‎ تاريخ‌‏‎ تكرار‏‎

راهبر‏‎ آرش‌‏‎
در‏‎.‎مي‌گذرد‏‎ پرسپوليس‌‏‎ غيرمترقبه‌‏‎ قهرماني‌‏‎ و‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ مسابقات‌‏‎ پايان‌‏‎ از‏‎ روز‏‎ چهار‏‎
آنها‏‎ برعكس‌‏‎ دارد ، ‏‎ وجود‏‎ شادماني‌‏‎ و‏‎ شوروشوق‌‏‎ قرمزها‏‎ اردوي‌‏‎ در‏‎ چقدر‏‎ هر‏‎ روز‏‎ چند‏‎ اين‌‏‎
پاسي‌‏‎ تا‏‎ پرسپوليس‌‏‎ هواداران‌‏‎ شادي‌‏‎.‎مي‌كنند‏‎ تجربه‌‏‎ را‏‎ تاثر‏‎ و‏‎ افسوس‌‏‎ حسرت‌ ، ‏‎ فقط‏‎ آبي‌ها‏‎
آن‌‏‎ احتمال‌‏‎ كه‌‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎ قهرماني‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌داد‏‎ نشان‌‏‎ نيز‏‎ گذشته‌‏‎ سه‌شنبه‌‏‎ شب‏‎ از‏‎
.داشت‌‏‎ بيشتري‌‏‎ لذت‌‏‎ بود ، ‏‎ كم‌‏‎ بسيار‏‎
كه‌‏‎ خورد‏‎ شكست‌‏‎ ملوان‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ آخرش‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ استقلال‌‏‎ طرف‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎
بر‏‎ چه‌‏‎ روز‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ اينكه‌‏‎.شدند‏‎ ظاهر‏‎ خنثي‌‏‎ و‏‎ بي‌انگيزه‌‏‎ حيرت‌انگيزي‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ بازيكنانش‌‏‎
اتفاق‌‏‎ يك‌‏‎ شك‌‏‎ بدون‌‏‎ اما‏‎.نمي‌داند‏‎ چيزي‌‏‎ كسي‌‏‎ لحظه‌‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ بود ، ‏‎ آمده‌‏‎ استقلال‌‏‎ سر‏‎
.بود‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎ تاثير‏‎ تحت‌‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ چنين‌‏‎ اين‌‏‎ فرامتني‌‏‎
شيوه‌‏‎ در‏‎ آنچناني‌‏‎ روش‌‏‎ تغيير‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎ عوض‌‏‎ در‏‎
تنها‏‎ از‏‎ توانست‌‏‎ پيروزي‌‏‎ به‌‏‎ بازيكنانش‌‏‎ فراوان‌‏‎ ميل‌‏‎ به‌‏‎ اتكا‏‎ با‏‎ بودند ، ‏‎ نداده‌‏‎ بازي‌شان‌‏‎
.كند‏‎ استفاده‌‏‎ درست‌‏‎ آخر‏‎ روز‏‎ فرصت‌‏‎
همان‌‏‎.‎كرد‏‎ اشاره‌‏‎ طلايي‌‏‎ نكته‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ برگشت‌‏‎ دور‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ بررسي‌‏‎ در‏‎
.دانست‌‏‎ استقلال‌‏‎ نزول‌‏‎ مبداء‏‎ مي‌توان‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ كه‌‏‎ نقطه‌اي‌‏‎
كه‌‏‎ بود‏‎ بازي‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ و‏‎ برخوردند‏‎ يكديگر‏‎ به‌‏‎ سنتي‌‏‎ رقيب‏‎ دوم‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎ هفته‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ در‏‎
آن‌‏‎ نتيجه‌‏‎ كه‌‏‎ چند‏‎ هر‏‎.‎كرد‏‎ تحميل‌‏‎ استقلال‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ برتر ، ‏‎ بازي‌‏‎ ارائه‌‏‎ با‏‎ پرسپوليس‌‏‎
كه‌‏‎ بود‏‎ اين‌‏‎ واقعيت‌‏‎ اما‏‎ شد ، ‏‎ تمام‌‏‎ مساوي‌‏‎ كارشناسان‌‏‎ پيش‌بيني‌هاي‌‏‎ طبق‌‏‎ بر‏‎ بازي‌‏‎
بود‏‎ بازي‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎.‎داد‏‎ نشان‌‏‎ خودشان‌‏‎ از‏‎ را‏‎ فزونتري‌‏‎ جنگندگي‌‏‎ و‏‎ بهتر‏‎ بازي‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎
ديرين‌‏‎ رقيب‏‎ با‏‎ را‏‎ فاصله‌اش‌‏‎ نتوانست‌‏‎ و‏‎ گذاشت‌‏‎ قدم‌‏‎ نزولي‌‏‎ سير‏‎ بر‏‎ همچنان‌‏‎ استقلال‌‏‎ كه‌‏‎
قرمزها‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ درست‌‏‎.‎كرد‏‎ پيدا‏‎ بهتري‌‏‎ شرايط‏‎ بازي‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ اما‏‎.‎بخشد‏‎ فزوني‌‏‎
را‏‎ هجومي‌‏‎ رويه‌‏‎ يك‌‏‎ اسلافشان‌ ، ‏‎ ياد‏‎ به‌‏‎ حداقل‌‏‎ اما‏‎ نمي‌كردند‏‎ بازي‌‏‎ خودشان‌‏‎ حد‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎
.دادند‏‎ ادامه‌‏‎ بعدي‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ در‏‎
خانه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ ليگ‌‏‎ دوره‌‏‎ اولين‌‏‎ جام‌‏‎ توانست‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ قهرمان‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎
كيفي‌‏‎ ارتقاء‏‎ فكر‏‎ به‌‏‎ زودتر‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ غافل‌‏‎ نبايد‏‎ نيز‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ اما‏‎.ببرد‏‎
نمايش‌‏‎ هرگز‏‎ مسابقات‌‏‎ از‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ قهرمان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ واقعيت‌‏‎ يك‌‏‎ اين‌‏‎.‎بود‏‎ ليگ‌‏‎ مسابقات‌‏‎ سطح‌‏‎
آشكاري‌‏‎ سنت‌شكني‌‏‎ با‏‎ شهرستاني‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ كنيم‌‏‎ تصور‏‎ اگر‏‎ حتي‌‏‎.نداشت‌‏‎ قهرمانانه‌اي‌‏‎
شد‏‎ باعث‌‏‎ دوم‌‏‎ و‏‎ اول‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ جذاب‏‎ چندان‌‏‎ نه‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ اما‏‎ گذاشتند‏‎ پشت‌سر‏‎ را‏‎ خوبي‌‏‎ سال‌‏‎
.بگذارند‏‎ قدم‌‏‎ ورزشگاه‌ها‏‎ به‌‏‎ كمتري‌‏‎ تماشاگر‏‎ امسال‌‏‎
باشگاه‌‏‎.‎بود‏‎ خواهيم‌‏‎ تيم‌ها‏‎ بين‌‏‎ در‏‎ كم‌وبيش‌‏‎ تغييرات‌‏‎ شاهد‏‎ قطعا‏‎ ليگ‌‏‎ آتي‌‏‎ دوره‌‏‎ در‏‎
بپذيرند‏‎ را‏‎ حقيقت‌‏‎ اين‌‏‎ بايد‏‎ قرمزها‏‎.‎بود‏‎ نخواهد‏‎ مستثني‌‏‎ قاعده‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ پرسپوليس‌‏‎
بالا‏‎ در‏‎ مي‌بايست‌‏‎ و‏‎ نبوده‌‏‎ آنها‏‎ قاهر‏‎ قدرت‌‏‎ بر‏‎ دليل‌‏‎ گذشته‌‏‎ ليگ‌‏‎ در‏‎ آنها‏‎ قهرماني‌‏‎ كه‌‏‎
آنها‏‎ قدمي‌‏‎ چند‏‎ در‏‎ فولاد‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎كنند‏‎ انديشه‌‏‎ تيمشان‌‏‎ در‏‎ بازي‌‏‎ كيفيت‌‏‎ بردن‌‏‎
.شود‏‎ تبديل‌‏‎ نفس‌‏‎ به‌‏‎ فاصله‌ها‏‎ آينده‌‏‎ سال‌‏‎ شايد‏‎ و‏‎ گرفتند‏‎ قرار‏‎
لزوما‏‎ ليگ‌‏‎ يك‌‏‎ قهرمان‌‏‎ كه‌‏‎ بداند‏‎ بايد‏‎ نيز‏‎ گذشته‌‏‎ ليگ‌‏‎ مغموم‌‏‎ و‏‎ مغبون‌‏‎ تيم‌‏‎ استقلال‌‏‎ اما‏‎
از‏‎ نتوانستند‏‎ داشتند‏‎ احتياج‌‏‎ تساوي‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ فقط‏‎ كه‌‏‎ روزي‌‏‎ در‏‎ آنها‏‎.‎نيست‌‏‎ ليگ‌‏‎ تيم‌‏‎ بهترين‌‏‎
ليگ‌‏‎ در‏‎ قهرماني‌‏‎ دادن‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ باخت‌‏‎ اين‌‏‎كنند‏‎ استفاده‌‏‎ توانايي‌هايشان‌‏‎ حداقل‌‏‎
بازي‌‏‎ در‏‎ مي‌بايست‌‏‎ استقلال‌‏‎.‎بيندازد‏‎ خطر‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ قهرماني‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ حتي‌‏‎
با‏‎ مشابهي‌‏‎ شرايط‏‎ هم‌‏‎ آهن‌‏‎ ذوب‏‎ البته‌‏‎.‎كند‏‎ بازي‌‏‎ اصفهان‌‏‎ آهن‌‏‎ ذوب‏‎ برابر‏‎ در‏‎ برگشت‌‏‎
سر‏‎ پشت‌‏‎ را‏‎ بدي‌‏‎ بسيار‏‎ شرايط‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ پاياني‌‏‎ هفته‌هاي‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ آنها‏‎ و‏‎ دارد‏‎ استقلال‌‏‎
جام‌‏‎ در‏‎ مي‌بايست‌‏‎ آسيا‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎ استقلال‌‏‎ صورت‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎گذاشتند‏‎
.شود‏‎ قهرمان‌‏‎ حذفي‌‏‎
جايي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ آسيا‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ را‏‎ پرسپوليس‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ بازي‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ وقت‌‏‎ آن‌‏‎
از‏‎ پس‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ واقعي‌‏‎ شخصيت‌‏‎ ارائه‌‏‎ انتظار‏‎ كه‌‏‎ جايي‌‏‎.‎كرد‏‎ تصور‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎
.مي‌آيد‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ سال‌ها‏‎

جهان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ از‏‎ كوتاه‌‏‎


الاهلي‌‏‎ براي‌‏‎ كريمي‌‏‎ گل‌‏‎ ‎‏‏4‏‎
شب‏‎ چهارشنبه‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ متحده‌‏‎ عربي‌‏‎ امارات‌‏‎ الاهلي‌‏‎ تيم‌‏‎ ايراني‌‏‎ ملي‌پوش‌‏‎ "كريمي‌‏‎ علي‌‏‎"
تيم‌‏‎.‎شد‏‎ خود‏‎ حريف‌‏‎ مقابل‌‏‎ الاهلي‌‏‎ تيم‌‏‎ پيروزي‌‏‎ سبب‏‎ گل‌‏‎ زدن‌ 4‏‎ با‏‎ شارجه‌‏‎ تيم‌‏‎ مقابل‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ بود‏‎ همراه‌‏‎ كريمي‌‏‎ علي‌‏‎ درخشش‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ برتري‌ 4‏‎ كسب‏‎ با‏‎ الاهلي‌‏‎
شيخ‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مسابقات‌‏‎ نيمه‌پاياني‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ توانست‌‏‎ شد‏‎ برگزار‏‎ دبي‌‏‎ النصر‏‎ ورزشگاه‌‏‎
.يابد‏‎ راه‌‏‎ امارات‌‏‎ زايد‏‎
گل‌هاي‌‏‎.‎بود‏‎ كرده‌‏‎ مبهوت‌‏‎ را‏‎ تماشاچيان‌‏‎ و‏‎ مربيان‌‏‎ بازيكنان‌ ، ‏‎ درخشش‌‏‎ كريمي‌با‏‎ علي‌‏‎
امارات‌‏‎ مطبوعات‌‏‎.‎گرفت‌‏‎ جاي‌‏‎ شارجه‌‏‎ تيم‌‏‎ دروازه‌‏‎ درون‌‏‎ و 78‏‎ دقايق‌ 35 ، 56 ، 72‏‎ در‏‎ كريمي‌‏‎
را‏‎ كريمي‌‏‎ علي‌‏‎ و‏‎ نوشتند‏‎ مطلب‏‎ ايراني‌‏‎ تكنيكي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ اين‌‏‎ توصيف‌‏‎ در‏‎ پنج‌شنبه‌‏‎ روز‏‎
.كردند‏‎ توصيف‌‏‎ سحرآميز‏‎ و‏‎ خارق‌العاده‌‏‎ خصوصيات‌‏‎ داراي‌‏‎ بازيكني‌‏‎
يك‌چهارم‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ الاهلي‌‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎ نيز‏‎ فجيره‌‏‎ الاهلي‌‏‎ و‏‎ امارات‌‏‎ النصر ، ‏‎ تيم‌هاي‌‏‎
.يافتند‏‎ راه‌‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎ پاياني‌‏‎

نمي‌كند‏‎ تغيير‏‎ يك‌شبه‌‏‎ چيز‏‎ هيچ‌‏‎


و‏‎ كويت‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ علت‌‏‎ درباره‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎ "ايوانكوويچ‌‏‎ برانكو‏‎"
.است‌‏‎ ايران‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ عادي‌‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ دوستانه‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎:گفت‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ وضعيت‌‏‎
در‏‎:‎افزود‏‎ جاري‌‏‎ سال‌‏‎ در‏‎ رسمي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ اجراي‌‏‎ براي‌‏‎ برنامه‌‏‎ وجود‏‎ عدم‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
تيم‌‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎.‎كنيم‌‏‎ حفظ‏‎ را‏‎ آسيا‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ رده‌بندي‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ قدرت‌‏‎ بايد‏‎ شرايطي‌‏‎ چنين‌‏‎
مانند‏‎ دوستانه‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ لذا‏‎ و‏‎ برود‏‎ مدت‌‏‎ بلند‏‎ اردوهاي‌‏‎ به‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ آينده‌‏‎ در‏‎ ملي‌‏‎
.است‌‏‎ برخوردار‏‎ خاصي‌‏‎ اهميت‌‏‎ از‏‎ ما‏‎ براي‌‏‎ كويت‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎
تيم‌‏‎ روحيه‌‏‎ حفظ‏‎ موجب‏‎ آن‌ ، ‏‎ نتايج‌‏‎ از‏‎ صرف‌نظر‏‎ ديدارها‏‎ گونه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎
از‏‎ ايران‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ تركيب‏‎ مورد‏‎ در‏‎ ايوانكوويچ‌‏‎
معناي‌‏‎ به‌‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎ مي‌شود ، ‏‎ دنبال‌‏‎ همچنان‌‏‎ برنامه‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ صحبت‌‏‎ جوانگرايي‌‏‎
گرفته‌‏‎ خدمت‌‏‎ به‌‏‎ جوان‌‏‎ بازيكن‌‏‎ هشت‌‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎.‎نيست‌‏‎ چيز‏‎ همه‌‏‎ شبه‌‏‎ يك‌‏‎ تغيير‏‎
خود‏‎ باتجربه‌تر ، ‏‎ بازيكنان‌‏‎ كمك‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كنند‏‎ كسب‏‎ تجربه‌‏‎ بايد‏‎ بازيكنان‌‏‎ اين‌‏‎:‎افزود‏‎ شده‌ ، ‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎شوند‏‎ آشنا‏‎ كاملا‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ و‏‎ دهند‏‎ تطبيق‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ كار‏‎ نحوه‌‏‎ با‏‎ را‏‎
:گفت‌‏‎ تيم‌‏‎ تركيب‏‎ در‏‎ باتجربه‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ از‏‎ بهره‌گيري‌‏‎ لزوم‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎
خدمت‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ مي‌توانند‏‎ ديگر‏‎ سال‌‏‎ دو‏‎ يكي‌‏‎ كه‌‏‎ داريم‌‏‎ سال‌‏‎ سي‌‏‎ مرز‏‎ در‏‎ بازيكن‌‏‎ چهار‏‎ ما‏‎
صورت‌‏‎ جابه‌جايي‌‏‎ نمي‌توانيم‌ ، ‏‎ نيافته‌ايم‌‏‎ آنها‏‎ براي‌‏‎ جايگزيني‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ تا‏‎ و‏‎ كنند‏‎
.دهيم‌‏‎
برساند ، ‏‎ اثبات‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ قدرت‌‏‎ آسيا‏‎ قاره‌‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎ ما‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎:افزود‏‎ ايوانكوويچ‌‏‎
كمك‌‏‎ به‌‏‎ بايستي‌‏‎ باتجربه‌تر‏‎ بازيكنان‌‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ مهم‌تر‏‎ و‏‎ يابد‏‎ دست‌‏‎ مطلوبي‌‏‎ نتايج‌‏‎ به‌‏‎
.كنند‏‎ پيدا‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ آمادگي‌‏‎ نيز‏‎ آنان‌‏‎ تا‏‎ بيايند‏‎ جوان‌‏‎ بازيكنان‌‏‎

مي‌خرند‏‎ ايراني‌‏‎ كويتي‌هاآنتن‌‏‎


الفهد‏‎ احمد‏‎ شيخ‌‏‎ چهارشنبه‌‏‎ روز‏‎ شماره‌‏‎ كويتي‌الوطن‌‏‎ روزنامه‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ منتشر‏‎ خبر‏‎ بر‏‎ بنا‏‎
جام‌جهاني‌‏‎ مسابقات‌‏‎ كويت‌‏‎ ورزشي‌‏‎ كانال‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ تاكيد‏‎ كويت‌‏‎ اطلاع‌رساني‌‏‎ وزير‏‎ اصباح‌‏‎
.كرد‏‎ نخواهد‏‎ پخش‌‏‎ را‏‎ مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ ژاپن‌‏‎ و‏‎ كره‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ فوتبال‌ 2002‏‎
خواستار‏‎ كويت‌‏‎ تلويزيون‌‏‎ از‏‎ مسابقات‌‏‎ پخش‌‏‎ حقوق‌‏‎ فروش‌‏‎ متعهد‏‎ شركت‌‏‎ اينكه‌‏‎ بيان‌‏‎ با‏‎ الفهد‏‎
كه‌‏‎ گفت‌‏‎ وي‌‏‎.‎است‌‏‎ كويت‌‏‎ تلويزيون‌‏‎ توان‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ مبلغ‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ هنگفتي‌‏‎ مبالغ‌‏‎ پرداخت‌‏‎
حالي‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ دلار‏‎ ميليون‌‏‎ نيم‌‏‎ و‏‎ چهار‏‎ پرداخت‌‏‎ ما‏‎ از‏‎ جهاني‌‏‎ مسابقات‌‏‎ مشاهده‌‏‎ براي‌‏‎
مبلغ‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ كمتر‏‎ خيلي‌‏‎ جام‌جهاني‌‏‎ مسابقات‌‏‎ پخش‌‏‎ حقوق‌‏‎ اعطاي‌‏‎ براي‌‏‎ ديگر‏‎ كشورهاي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎
و‏‎ ميليون‌‏‎ دو‏‎ قطر‏‎ از‏‎ و‏‎ هزار‏‎ عمان‌ 800‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎ وي‌‏‎ مثال‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ درخواست‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ درخواست‌‏‎ نيم‌‏‎
ناچار‏‎ كويت‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مسابقات‌‏‎ پخش‌‏‎ براي‌‏‎ هنگفت‌‏‎ مبالغ‌‏‎ درخواست‌‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ذكر‏‎ شايان‌‏‎
مشاهده‌‏‎ به‌‏‎ مايل‌‏‎ بينندگان‌‏‎ صورت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نكند‏‎ پخش‌‏‎ را‏‎ مسابقات‌‏‎ گونه‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
ايران‌‏‎ تلويزيون‌‏‎ سه‌‏‎ شبكه‌‏‎ ويژه‌‏‎ به‌‏‎ همسايه‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ ورزشي‌‏‎ كانال‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مسابقات‌‏‎
بينندگان‌‏‎ كه‌‏‎ طوري‌‏‎ به‌‏‎ بود‏‎ نمايان‌‏‎ اروپا‏‎ ملت‌هاي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ مي‌آورند‏‎ روي‌‏‎
.مي‌كردند‏‎ تماشا‏‎ ايران‌‏‎ كانال‌‏‎ از‏‎ را‏‎ مسابقات‌‏‎ پخش‌‏‎ ايران‌‏‎ ماهواره‌‏‎ خريد‏‎ با‏‎ كويتي‌‏‎

نيست‌‏‎ قوي‌‏‎ اسپانيا‏‎:چيلاورت‌‏‎


حريفان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ اسپانيا‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ پاراگوئه‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ دروازه‌بان‌‏‎ چيلاورت‌‏‎ لوئيز‏‎ خوزه‌‏‎
:گفت‌‏‎ چيلاورت‌‏‎.‎ندارد‏‎ خود‏‎ حريفان‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ آنچناني‌‏‎ برتري‌‏‎ اول‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎
خاطر‏‎ به‌‏‎ صرفا‏‎ جام‌جهاني‌‏‎ به‌‏‎ آنها‏‎ صعود‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ قدرتمند‏‎ كافي‌‏‎ اندازه‌‏‎ به‌‏‎ اسپانيا‏‎
:افزود‏‎ پاراگوئه‌‏‎ تجربه‌‏‎ با‏‎ دروازه‌بان‌‏‎.بود‏‎ گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ ضعيف‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ با‏‎ شدن‌‏‎ هم‌گروه‌‏‎
.مي‌رسانم‌‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ گل‌‏‎ بازي‌ 2‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ من‌‏‎ و‏‎ مي‌دهيم‌‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ اسپانيا‏‎ ما‏‎ حتم‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎

مقصريم‌‏‎ همه‌‏‎ :زاده‌‏‎ فتح‌الله‌‏‎


ناصري‌‏‎ اميرحسين‌‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎ را‏‎ روزها‏‎ اين‌‏‎ حال‌‏‎ كه‌‏‎ بنويسي‌‏‎ چه‌‏‎ استقلال‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ بهتراست‌؟‏‎ شروعي‌ ، ‏‎ چه‌‏‎
....يا‏‎ است‌‏‎ آبي‌‏‎ استقلال‌‏‎ امروز‏‎ رنگ‌‏‎ نمي‌داني‌‏‎
چه‌‏‎ با‏‎ بايد‏‎ نمي‌داني‌‏‎را‏‎ نتيجه‌‏‎ يا‏‎ ببيني‌‏‎ را‏‎ كاستي‌ها‏‎ بايد‏‎ بدشانس‌؟‏‎ بنويسي‌‏‎ بايد‏‎
خشن‌؟‏‎ و‏‎ تند‏‎ بنويسي‌؟‏‎ آرام‌‏‎ بايد‏‎.كني‌‏‎ شروع‌‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ باشگاه‌‏‎ مدير‏‎ با‏‎ مصاحبه‌‏‎ جمله‌اي‌‏‎
با‏‎ استقلال‌‏‎ امروز‏‎ موقعيت‌‏‎ شايد‏‎.‎مي‌رسد‏‎ ذهن‌ات‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ ديگري‌‏‎ طور‏‎ هر‏‎ يا‏‎ دلسوزانه‌؟‏‎
به‌‏‎ ديگري‌‏‎ زمان‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ استقلال‌‏‎ امروز‏‎ آنچه‌‏‎.‎خشم‌‏‎ نه‌‏‎ باشد‏‎ دلسوزي‌‏‎ قابل‌‏‎ نه‌‏‎ مشكلاتش‌‏‎
.تفكر‏‎ براي‌‏‎ آماده‌‏‎ ذهني‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ زمان‌‏‎ كمي‌‏‎ دارد‏‎ نياز‏‎ آن‌‏‎
.رفتند‏‎ كنار‏‎ استقلال‌‏‎ سرمربيگري‌‏‎ از‏‎ پورحيدري‌‏‎ آقاي‌‏‎ شنيديم‌‏‎ فتح‌الله‌زاده‌ ، ‏‎ آقاي‌‏‎ *
خسته‌‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ معتقد‏‎ ايشان‌‏‎.‎بروند‏‎ اينكه‌‏‎ بر‏‎ داشتند‏‎ اصرار‏‎ و‏‎ آمدند‏‎ پورحيدري‌‏‎ آقاي‌‏‎
.داديم‌‏‎ مرخصي‌‏‎ ماه‌‏‎ يك‌‏‎ ايشان‌‏‎ به‌‏‎ ولي‌‏‎ نپذيرفتيم‌‏‎ ما‏‎ دارند ، ‏‎ مشكل‌‏‎ شرايط‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شده‌اند‏‎
خوب‏‎ تيم‌‏‎ اينكه‌‏‎ براي‌‏‎.‎كنيم‌‏‎ شركت‌‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎ ما‏‎ ماه‌‏‎ يك‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ حالا‏‎
را‏‎ طالبي‌‏‎ ابراهيم‌‏‎ و‏‎ قلعه‌نوعي‌‏‎ آقايان‌‏‎ باشيم‌‏‎ كرده‌‏‎ وارد‏‎ شوك‌‏‎ هم‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ اداره‌‏‎
.كرديم‌‏‎ انتخاب‏‎ سمت‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ براي‌‏‎
.باشد‏‎ بي‌نظير‏‎ كمي‌‏‎ تصميم‌‏‎ اين‌‏‎ شايد‏‎ *
ناراحت‌‏‎ پورحيدري‌‏‎ آقاي‌‏‎ بالاخره‌‏‎.‎است‌‏‎ جديد‏‎ تصميمي‌‏‎ خودش‌‏‎ نوع‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ نه‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ بي‌نظير‏‎
.باشم‌‏‎ نمي‌خواهم‌‏‎ كه‌‏‎ داشتند‏‎ اصرار‏‎ و‏‎ بودند‏‎
بوده‌؟‏‎ خستگي‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ استعفا‏‎ اين‌‏‎ *
.شود‏‎ كسب‏‎ ذهن‌‏‎ از‏‎ دور‏‎ نتيجه‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ نمي‌كرد‏‎ فكر‏‎ هم‌‏‎ او‏‎.‎ناراحت‌‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎ خسته‌‏‎ هم‌‏‎
از‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ جدول‌‏‎ صدر‏‎ در‏‎ ماه‌ها‏‎ كه‌‏‎ تيمي‌‏‎ بالاخره‌‏‎.‎بودند‏‎ گله‌مند‏‎ هم‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ بعضي‌‏‎ از‏‎
مي‌دهد‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ جايگاه‌‏‎ لحظه‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ داشته‌‏‎ ديگران‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ بهتري‌‏‎ شرايط‏‎ نظر‏‎ هر‏‎
.دارد‏‎ هم‌‏‎ ناراحتي‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎
مي‌دانستند؟‏‎ مقصر‏‎ را‏‎ خود‏‎ چقدر‏‎ ايشان‌‏‎ *
جورتر‏‎ و‏‎ جمع‌‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ مي‌گفتند‏‎.‎"مقصرم‌‏‎ هم‌‏‎ من‌‏‎" كه‌‏‎ بود‏‎ معتقد‏‎ پورحيدري‌‏‎ آقاي‌‏‎
.كنم‌‏‎ آگاه‌‏‎ بوديم‌‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ وضعيتي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بچه‌ها‏‎ نتوانستم‌‏‎ شايد‏‎مي‌كردم‌‏‎
.تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎ براي‌‏‎ فقط‏‎ نه‌‏‎ است‌‏‎ همه‌‏‎ براي‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ تقصيري‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎ من‌‏‎ البته‌‏‎
دارد‏‎ حق‌‏‎ هم‌‏‎ ما‏‎ هوادار‏‎.‎شد‏‎ خراب‏‎ زدن‌‏‎ هم‌‏‎ به‌‏‎ چشم‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ چيز‏‎ همه‌‏‎.‎مقصريم‌‏‎ همه‌مان‌‏‎
نماينده‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ قهرماني‌‏‎ با‏‎ اميدواريم‌‏‎ ما‏‎ ولي‌‏‎ باشد‏‎ ناراحت‌‏‎
.برويم‌‏‎ آسيا‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ جام‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎
معتقديد؟‏‎ نتيجه‌گيري‌‏‎ عدم‌‏‎ در‏‎ پورحيدري‌‏‎ آقاي‌‏‎ تقصير‏‎ به‌‏‎ چقدر‏‎ شما‏‎ *
بارش‌‏‎ كنيم‌ 9‏‎ بازي‌‏‎ ملوان‌‏‎ مقابل‌‏‎ بار‏‎ اگر 10‏‎ ما‏‎.كنم‌‏‎ فكر‏‎ بتوانم‌‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ چيزي‌‏‎ اين‌‏‎
حتي‌‏‎ داشتيم‌‏‎ را‏‎ قهرماني‌‏‎ استحقاق‌‏‎ ما‏‎.بوده‌‏‎ اتفاقات‌‏‎ تابع‌‏‎ هميشه‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ولي‌‏‎ مي‌بريم‌‏‎ را‏‎
همه‌‏‎ به‌‏‎ اينجا‏‎ از‏‎ من‌‏‎ ولي‌‏‎ شوند‏‎ قهرمان‌‏‎ كه‌‏‎ نمي‌شد‏‎ باورشان‌‏‎ هم‌‏‎ پرسپوليسي‌ها‏‎
.مي‌گويم‌‏‎ تبريك‌‏‎ پرسپوليسي‌ها‏‎
كرديد؟‏‎ انتخاب‏‎ را‏‎ آنها‏‎ شد‏‎ چه‌‏‎.‎برسيم‌‏‎ طالبي‌‏‎ و‏‎ قلعه‌نوعي‌‏‎ آقايان‌‏‎ انتخاب‏‎ به‌‏‎ *
باقي‌مانده‌ 5‏‎ بازي‌‏‎ در 6‏‎ آنها‏‎ قبل‌‏‎ سري‌‏‎.‎بودند‏‎ موفق‌‏‎ مشابه‌‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎ بار‏‎ يك‌‏‎ آنها‏‎
كه‌‏‎ كنم‌‏‎ عرض‌‏‎ بايد‏‎.‎هستند‏‎ دلال‌‏‎ طالبي‌‏‎ آقاي‌‏‎ كه‌‏‎ معتقدند‏‎ عده‌اي‌‏‎ اما‏‎.‎كردند‏‎ كسب‏‎ برد‏‎
دارند‏‎ مربيگري‌‏‎ معتبر‏‎ كارت‌‏‎ هم‌‏‎ بوندسليگا‏‎ از‏‎.هستند‏‎ مديريت‌‏‎ رشته‌‏‎ فارغ‌التحصيل‌‏‎ ايشان‌‏‎
مربيگري‌‏‎ A و‏‎ B و‏‎ C كارت‌هاي‌‏‎ دريافت‌‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ و‏‎ كرده‌اند‏‎ طي‌‏‎ را‏‎ مختلفي‌‏‎ دوره‌هاي‌‏‎
.شده‌اند‏‎
چطور؟‏‎ قلعه‌نوعي‌‏‎ آقاي‌‏‎ *
دوره‌‏‎ و‏‎ بوده‌اند‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ بازيكن‌‏‎.‎دارند‏‎ گرانبهايي‌‏‎ تجربيات‌‏‎ هم‌‏‎ ايشان‌‏‎
را‏‎ مسئوليت‌‏‎ اين‌‏‎ كسي‌‏‎ كمتر‏‎ موقعيت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎گذرانده‌اند‏‎ بايرلوركوزن‌‏‎ در‏‎ را‏‎ مربيگري‌‏‎
.مي‌پذيرفت‌‏‎
به‌‏‎ حاضر‏‎ دليل‌‏‎ چه‌‏‎ به‌‏‎ باشد‏‎ ماه‌‏‎ يك‌‏‎ قلعه‌نوعي‌‏‎ آقاي‌‏‎ مربيگري‌‏‎ دوره‌‏‎ اگر‏‎ مي‌كنيد‏‎ فكر‏‎ *
شدند؟‏‎ آن‌‏‎ قبول‌‏‎
در‏‎ اگر‏‎.‎گرفت‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎ را‏‎ شخصي‌‏‎ منافع‌‏‎ نبايد‏‎ كه‌‏‎ هميشه‌‏‎.‎است‌‏‎ استقلالي‌‏‎ يك‌‏‎ قلعه‌نوعي‌‏‎
مي‌آيد؟‏‎ غريبه‌‏‎ نيايند‏‎ هم‌‏‎ كمك‌‏‎ به‌‏‎ خانواده‌‏‎ اهالي‌‏‎ لحظات‌‏‎ اين‌‏‎
اميدواريد؟‏‎ حذفي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎ كسب‏‎ به‌‏‎ چقدر‏‎ *
.مي‌شود‏‎ حتما‏‎.‎مي‌شود‏‎ بچه‌ها‏‎ همت‌‏‎ با‏‎ معتقدم‌‏‎ من‌‏‎
نشد؟‏‎ اگر‏‎ و‏‎ *
بچه‌ها‏‎.‎را‏‎ ليگ‌‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ برد‏‎ را‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ نه‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎.‎است‌‏‎ همين‌‏‎ فوتبال‌‏‎
.بودند‏‎ ضعيف‌‏‎ ملوان‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ چند‏‎ هر‏‎ هستند‏‎ جام‌‏‎ اين‌‏‎ دريافت‌‏‎ مستحق‌‏‎
شديد؟‏‎ قهرمان‌‏‎ اگر‏‎ و‏‎ *
باشگاه‌‏‎ به‌‏‎ ولي‌‏‎ هستند‏‎ معاف‌‏‎ نشستن‌‏‎ نيمكت‌‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ پورحيدري‌‏‎ آقاي‌‏‎كرده‌ايم‌‏‎ صبحت‌هايي‌‏‎
است‌‏‎ مناسبي‌‏‎ فرصت‌‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ ولي‌‏‎ نداشتيم‌‏‎ فرصت‌‏‎ شرايط‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ما‏‎.‎مي‌آيند‏‎
.گرفتن‌‏‎ تصميم‌‏‎ و‏‎ كردن‌‏‎ فكر‏‎ بيشتر‏‎ براي‌‏‎
باشد؟‏‎ خارجي‌‏‎ شما‏‎ آينده‌‏‎ مربي‌‏‎ دارد‏‎ احتمال‌‏‎ چقدر‏‎ *
.درصد‏‎ ‎‏‏80‏‎
كجا؟‏‎ از‏‎ و‏‎ *
.است‌‏‎ بهتر‏‎ كدام‌يك‌‏‎ شرايط‏‎ ببينيم‌‏‎ تا‏‎ كرده‌ايم‌‏‎ صحبت‌‏‎ آلماني‌‏‎ و‏‎ برزيلي‌‏‎ مربي‌‏‎ چند‏‎ با‏‎
است‌؟‏‎ نزديك‌تر‏‎ استقلال‌‏‎ به‌‏‎ كدامشان‌‏‎ شرايط‏‎ مي‌كنيد‏‎ فكر‏‎ *
.برزيلي‌ها‏‎
هستند؟‏‎ هم‌‏‎ بهتري‌‏‎ انتخاب‏‎ *
.دارند‏‎ هم‌‏‎ بهتري‌‏‎ شرايط‏‎ آنها‏‎.‎بله‌‏‎
كرده‌اند؟‏‎ حرمت‌‏‎ هتك‌‏‎ شما‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ و‏‎ آمده‌‏‎ باشگاه‌‏‎ به‌‏‎ طرفداران‌‏‎ از‏‎ عده‌اي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ درست‌‏‎ *
و‏‎ كردند‏‎ حمايت‌‏‎ من‌‏‎ از‏‎ اتفاق‌‏‎ به‌‏‎ همه‌‏‎نزدند‏‎ حرف‌‏‎ من‌‏‎ عليه‌‏‎ هم‌‏‎ كلمه‌‏‎ يك‌‏‎ آنها‏‎.اصلا‏‎ نه‌ ، ‏‎
من‌‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ ناراحت‌‏‎ فني‌‏‎ كادر‏‎ از‏‎ كمي‌‏‎ آنها‏‎.‎بوسيدم‌‏‎ را‏‎ رويشان‌‏‎شدم‌‏‎ شرمنده‌‏‎ هم‌‏‎ من‌‏‎
.كردم‌‏‎ صحبت‌‏‎
شدند؟‏‎ متقاعد‏‎ مي‌كنيد‏‎ فكر‏‎ *
با‏‎ بچه‌ها‏‎ ولي‌‏‎ كرد‏‎ برطرف‌‏‎ را‏‎ ناراحتي‌شان‌‏‎ نمي‌شود‏‎ زودي‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎.ناراحتند‏‎ هنوز‏‎
.دهند‏‎ انجام‌‏‎ مي‌توانند‏‎ را‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ قهرماني‌‏‎
پرداخته‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ خيلي‌‏‎ روزها‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ بگوييد‏‎ استقلال‌‏‎ خاطي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ كمي‌‏‎ *
.مي‌شود‏‎
بوده‌اند‏‎ مسائلي‌‏‎ چنين‌‏‎ درگير‏‎ هم‌‏‎ ديگر‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎نبوده‌‏‎ استقلال‌‏‎ باشگاه‌‏‎ در‏‎ فقط‏‎ اين‌‏‎
.مي‌شناسمش‌‏‎ من‌‏‎.است‌‏‎ ساده‌‏‎ خيلي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌كنند‏‎ ايجاد‏‎ جو‏‎ دوستانمان‌‏‎ متاسفانه‌‏‎ ولي‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ محكوميت‌‏‎ بايد‏‎ شوند‏‎ محكوم‌‏‎ اگر‏‎.‎نيست‌‏‎ استثناپذير‏‎ قانون‌‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ اما‏‎
.شوند‏‎ تبرئه‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎ ولي‌‏‎ بپذيرند‏‎
داريد؟‏‎ اميد‏‎ او‏‎ شدن‌‏‎ تبرئه‌‏‎ به‌‏‎ چقدر‏‎ *
.زياد‏‎ خيلي‌‏‎
ديگران‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ چرا‏‎ ولي‌‏‎ نبوده‌‏‎ استقلال‌‏‎ باشگاه‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ فقط‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ معتقديد‏‎ شما‏‎ *
نيامد؟‏‎ پيش‌‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎
بد‏‎ كه‌‏‎ من‌‏‎ براي‌‏‎ فقط‏‎ است‌‏‎ بد‏‎ كاري‌‏‎ اگر‏‎.‎ننوشته‌اند‏‎ را‏‎ باشگاه‌ها‏‎ ديگر‏‎ براي‌‏‎.‎نمي‌دانم‌‏‎
محكوم‌‏‎ شلاق‌‏‎ ضربه‌‏‎ به‌ 80‏‎ كه‌‏‎ بازيكني‌‏‎ مگر‏‎.‎نمي‌گويم‌‏‎ و‏‎ دارم‌‏‎ كلام‌‏‎ عفت‌‏‎ من‌‏‎ منتهي‌‏‎.‎نيست‌‏‎
را‏‎ سرش‌‏‎ مي‌گويي‌‏‎ جمله‌‏‎ چند‏‎ وقتي‌‏‎.‎نيست‌‏‎ بلد‏‎ زدن‌‏‎ حرف‌‏‎ بازيكن‌‏‎ اين‌‏‎ نوشت‌؟‏‎ مطلبي‌‏‎ كسي‌‏‎ شد‏‎
.است‌‏‎ جوان‌‏‎ يك‌‏‎ كشتن‌‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎.پايين‌‏‎ مي‌اندازد‏‎
.است‌‏‎ خاطي‌‏‎ گويا‏‎ كه‌‏‎ جواني‌‏‎ البته‌‏‎ *
.مي‌ايستاديم‌‏‎ خاطيان‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ اول‌‏‎ از‏‎ خودمان‌‏‎ ما‏‎
...ولي‌‏‎ *
هم‌‏‎ ديگر‏‎ باشگاه‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيكن‌‏‎ فلان‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ پس‌‏‎ دارد‏‎ ايراد‏‎ خلاف‌‏‎ اگر‏‎ ببينيد‏‎
.داشت‌‏‎ خواهم‌‏‎ او‏‎ با‏‎ قهرآميزي‌‏‎ برخورد‏‎ خودم‌‏‎ شود‏‎ ثابت‌‏‎ خلافش‌‏‎ اگر‏‎.دارد‏‎ ايراد‏‎
چيست‌؟‏‎ او‏‎ محكوميت‌‏‎ اثبات‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ شما‏‎ وظيفه‌‏‎ *
.كرد‏‎ رها‏‎ خودش‌‏‎ حال‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ نمي‌شود‏‎.‎كنيم‌‏‎ مراقبت‌‏‎ بايد‏‎

تيم‌‏‎ نااميدترين‌‏‎


از‏‎ جام‌جهاني‌ 2002‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ آفريقاي‌جنوبي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ رزرو‏‎ را‏‎ كره‌جنوبي‌‏‎ از‏‎ خروج‌‏‎ بليت‌‏‎ هم‌اكنون‌‏‎
بازي‌ها‏‎ نخست‌‏‎ دور‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ بازي‌‏‎ آخرين‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ روز‏‎ به‌ 2‏‎ مربوط‏‎ بليت‌‏‎ اين‌‏‎ تاريخ‌‏‎
اول‌‏‎ دور‏‎ از‏‎ حذف‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ هم‌اكنون‌‏‎ از‏‎ آفريقاي‌جنوبي‌‏‎ مسئولان‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎
پاراگوئه‌‏‎ و‏‎ اسپانيا‏‎ اسلووني‌ ، ‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ با‏‎ جام‌جهاني‌‏‎ در‏‎ آفريقاي‌جنوبي‌‏‎.‎كرده‌اند‏‎ را‏‎
.است‌‏‎ هم‌گروه‌‏‎
با‏‎ فرانسه‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ ديدار‏‎ با‏‎ فردا‏‎ از‏‎ جام‌جهاني‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ دوره‌‏‎ هفدهمين‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ آغاز‏‎ كره‌جنوبي‌‏‎ سئول‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎ سنگال‌‏‎

گل‌‏‎ آقايان‌‏‎


.گل‌‏‎ با 8‏‎ اروگوئه‌‏‎ استابيله‌‏‎ گيرمو‏‎:‎اروگوئه‌‏‎ ‎‏‏1930‏‎
چكسلواكي‌‏‎ نجدلي‌‏‎ اولدريش‌‏‎ ايتاليا ، ‏‎ اسكياويو‏‎ آنجلو‏‎ آلمان‌ ، ‏‎ كونن‌‏‎ ادموند‏‎:ايتاليا‏‎ ‎‏‏1934‏‎
.گل‌‏‎ با 4‏‎
.گل‌‏‎ با 8‏‎ برزيل‌‏‎ لئونيداس‌‏‎:فرانسه‌‏‎ ‎‏‏1938‏‎
.گل‌‏‎ با 9‏‎ برزيل‌‏‎ آدمير‏‎:‎برزيل‌‏‎ ‎‏‏1950‏‎
.گل‌‏‎ با 11‏‎ مجارستان‌‏‎ كوشيس‌‏‎ ساندوس‌‏‎:‎سوئيس‌‏‎ ‎‏‏1954‏‎
.گل‌‏‎ با 13‏‎ فرانسه‌‏‎ فونتن‌‏‎ ژوست‌‏‎:‎سوئد‏‎ ‎‏‏1958‏‎
شيلي‌ ، ‏‎ سانچز‏‎ لئونل‌‏‎ يوگسلاوي‌ ، ‏‎ يركوويچ‌ ، ‏‎ دراين‌‏‎ برزيل‌ ، ‏‎ واوا‏‎ و‏‎ گارينشا‏‎:‎شيلي‌‏‎ ‎‏‏1962‏‎
.گل‌‏‎ با 4‏‎ مجارستان‌‏‎ آلبرت‌‏‎ فلورين‌‏‎ شوروي‌ ، ‏‎ ايوانوف‌‏‎ والنتين‌‏‎
.گل‌‏‎ پرتغال‌ 9‏‎ بيو‏‎ اوزه‌‏‎:‎انگليس‌‏‎ ‎‏‏1966‏‎
.گل‌‏‎ با 10‏‎ آلمان‌غربي‌‏‎ مولر‏‎ گرد‏‎:مكزيك‌‏‎ ‎‏‏1970‏‎
.گل‌‏‎ با 7‏‎ لهستان‌‏‎ لاتو‏‎ گرزگورز‏‎:‎آلمان‌غربي‌‏‎ ‎‏‏1974‏‎
.گل‌‏‎ با 6‏‎ آرژانتين‌‏‎ كمپس‌‏‎ ماريو‏‎:‎آرژانتين‌‏‎ ‎‏‏1978‏‎
.گل‌‏‎ با 6‏‎ ايتاليا‏‎ روسي‌‏‎ پائولو‏‎:‎اسپانيا‏‎ ‎‏‏1982‏‎
.گل‌‏‎ با 6‏‎ انگليس‌‏‎ لينه‌كر‏‎ گرگ‌‏‎:‎مكزيك‌‏‎ ‎‏‏1986‏‎
.گل‌‏‎ با 6‏‎ اسكيلاچي‌‏‎ سالواتوره‌‏‎:ايتاليا‏‎ ‎‏‏1990‏‎
.گل‌‏‎ با 6‏‎ بلغارستان‌‏‎ استويچكوف‌‏‎ هريستو‏‎ روسيه‌ ، ‏‎ سالنكو‏‎ اولگ‌‏‎:‎آمريكا‏‎ ‎‏‏1994‏‎
.گل‌‏‎ با 6‏‎ كرواسي‌‏‎ شوكر‏‎ داوور‏‎:‎فرانسه‌‏‎ ‎‏‏1998‏‎
؟‏‎:ژاپن‌‏‎ و‏‎ كره‌‏‎ ‎‏‏2002‏‎

جام‌جهاني‌‏‎ افتتاحيه‌‏‎ ديدار‏‎ سنگال‌‏‎ و‏‎ فرانسه‌‏‎


و‏‎ فرانسه‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ بين‌‏‎ سال‌ 2002‏‎ در‏‎ جام‌جهاني‌‏‎ مسابقات‌‏‎ دوره‌‏‎ هفدهمين‌‏‎ افتتاحيه‌‏‎ ديدار‏‎
روز‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ پايتخت‌‏‎ سئول‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎ نخست‌‏‎ گروه‌‏‎ از‏‎ سنگال‌‏‎
:است‌‏‎ آمده‌‏‎ ذيل‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ و‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ بيشتر‏‎ جزئيات‌‏‎.‎شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ جمعه‌‏‎
سئول‌‏‎:‎برگزاري‌‏‎ محل‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ شهر‏‎
متحده‌‏‎ عربي‌‏‎ امارات‌‏‎ از‏‎ بوسيم‌‏‎ علي‌‏‎:‎داور‏‎
متسو‏‎ برونو‏‎ _ سنگال‌‏‎ لمه‌‏‎ روژه‌‏‎ _ فرانسه‌‏‎:‎مربيان‌‏‎
رده‌ 42‏‎ _ سنگال‌‏‎ نخست‌ ، ‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ _ فرانسه‌‏‎:‎جهان‌‏‎ رده‌بندي‌‏‎
‎‏‏04/25‏‎_ سنگال‌‏‎ ‎‏‏26/28 ،‏‎_ فرانسه‌‏‎:تيم‌‏‎ سني‌‏‎ ميانگين‌‏‎
:هستند‏‎ ملي‌‏‎ بازي‌‏‎ بيشترين‌‏‎ داراي‌‏‎ كه‌‏‎ حاضر‏‎ بازيكنان‌‏‎
ملي‌‏‎ بازي‌‏‎ با 94‏‎ دزايي‌‏‎ مارسل‌‏‎ _ فرانسه‌‏‎
ملي‌‏‎ بازي‌‏‎ با 42‏‎ ديالو‏‎ عمر‏‎ _ سنگال‌‏‎
نفر‏‎ ميليون‌‏‎ سنگال‌10‏‎ نفر ، ‏‎ ميليون‌‏‎ فرانسه‌60‏‎ _ جمعيت‌‏‎
.نكرده‌اند‏‎ ديدار‏‎ يكديگر‏‎ با‏‎ ملي‌‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ هيچ‌گاه‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎
:جام‌جهاني‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ تيم‌ها‏‎ حضور‏‎ سابقه‌‏‎
فرانسه‌1930 ، 1934 ، 1938 ، 1954 ، 1958 ، 1966 ، 1978 ، 1982 ، 1986 ، 1998‏‎
.است‌‏‎ يافته‌‏‎ راه‌‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ به‌‏‎ بار‏‎ نخستين‌‏‎ براي‌‏‎ سنگال‌ ، ‏‎
:ديدار‏‎ اين‌‏‎ داور‏‎ مورد‏‎ در‏‎
براي‌‏‎ جام‌جهاني‌‏‎ مسابقات‌‏‎ از‏‎ ديدار‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ داوري‌‏‎ نخستين‌‏‎ بوسيم‌‏‎ محمد‏‎ علي‌‏‎ *
دوم‌‏‎ دور‏‎ در‏‎ پاراگوئه‌‏‎ و‏‎ فرانسه‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ زده‌‏‎ سوت‌‏‎ طلايي‌‏‎ گل‌‏‎ قانون‌‏‎ اجراي‌‏‎
.يافت‌‏‎ دست‌‏‎ برتري‌‏‎ به‌‏‎ بلان‌‏‎ لوران‌‏‎ دقيقه‌ 113‏‎ گل‌‏‎ با‏‎ فرانسه‌‏‎ جام‌جهاني‌ 98 ، ‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎
تنها 5‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ دارند‏‎ عضويت‌‏‎ فرانسه‌‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ در‏‎ سنگال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيكن‌‏‎ ‎‏‏21‏‎*
.مي‌زنند‏‎ توپ‌‏‎ خود‏‎ كشور‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ در‏‎ فرانسه‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ از‏‎ بازيكن‌‏‎
سنگال‌ ، ‏‎ مربي‌‏‎ متسو‏‎ برونو‏‎ و‏‎ است‌‏‎ سنگال‌‏‎ متولد‏‎ فرانسه‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ هافبك‌‏‎ ويه‌را‏‎ پاتريك‌‏‎ *
.است‌‏‎ فرانسه‌‏‎ اهل‌‏‎

نااميد‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎


تيم‌‏‎ موفقيت‌‏‎ به‌‏‎ زيادي‌‏‎ اميد‏‎ كرد‏‎ تاكيد‏‎ پنج‌شنبه‌‏‎ روز‏‎ آلمان‌‏‎ صدراعظم‌‏‎ "شرودر‏‎ گرهارد‏‎"
از‏‎ زيادي‌‏‎ انتظار‏‎ خواست‌‏‎ آلمان‌‏‎ مردم‌‏‎ از‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ ملي‌‏‎
.باشند‏‎ نداشته‌‏‎ "فولر‏‎ رودي‌‏‎" مصدوم‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
اميدهاي‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ شرودر‏‎ برلين‌ ، ‏‎ از‏‎ رويترز‏‎ خبرگزاري‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
.باشيم‌‏‎ واقع‌نگر‏‎ بايد‏‎ ببريم‌ ، ‏‎ بالا‏‎ را‏‎ خود‏‎ نابه‌جاي‌‏‎
.هستند‏‎ قهرماني‌‏‎ كسب‏‎ جدي‌‏‎ مدعيان‌‏‎ اسپانيا‏‎ و‏‎ برزيل‌‏‎ فرانسه‌ ، ‏‎ آرژانتين‌ ، ‏‎:‎كرد‏‎ تصريح‌‏‎ وي‌‏‎
به‌‏‎ فولر‏‎ تلاش‌هاي‌‏‎ لطف‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ بالاي‌‏‎ تيمي‌‏‎ روحيه‌‏‎ از‏‎ آلمان‌‏‎ صدراعظم‌‏‎
شنبه‌‏‎ روز‏‎ جهاني‌ ، ‏‎ جام‌‏‎ مسابقات‌‏‎ دوره‌‏‎ سه‌‏‎ قهرماني‌‏‎ مدافع‌‏‎.‎كرد‏‎ تمجيد‏‎ است‌ ، ‏‎ آمده‌‏‎ وجود‏‎
.مي‌كند‏‎ برگزار‏‎ ژاپن‌‏‎ ساپورو‏‎ در‏‎ سعودي‌‏‎ عربستان‌‏‎ مقابل‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ ديدار‏‎ نخستين‌‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.