شماره‌2747‏‎ ‎‏‏،‏‎Jun.12,2002 چهارشنبه‌22خرداد 1381 ، ‏‎
Front Page
Internal Politics
International
Economy
Oil
World Economy
Water and Agriculture
Industry and Trade
Tourism
Councils
Thought
Metropolitan
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Environment
Policy Globe
Art World
Science World
Sport World
Culture World
Economy World
Last Page
درفينال‌جام‌حذفي‌‏‎ سپاسي‌‏‎ وفجر‏‎ استقلال‌‏‎

كشتي‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ پيكارهاي‌‏‎ برگزاري‌‏‎ تاريخ‌‏‎
روسيه‌‏‎ و‏‎ آلمان‌‏‎ در‏‎

درفينال‌جام‌حذفي‌‏‎ سپاسي‌‏‎ وفجر‏‎ استقلال‌‏‎


مقابل‌‏‎ بر 1‏‎ سه‌‏‎ برتري‌‏‎ گذشته‌با‏‎ روز‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
و‏‎ گذاشت‌‏‎ ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ پاياني‌‏‎ ديدار‏‎ به‌‏‎ گام‌‏‎ اصفهان‌‏‎ سپاهان‌‏‎
.شد‏‎ نهايي‌‏‎ پيكار‏‎ در‏‎ شيراز‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎ حريف‌‏‎
در‏‎ خسروي‌‏‎ علي‌‏‎ داوري‌‏‎ به‌‏‎ رقابتها‏‎ اين‌‏‎ نيمه‌نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎ از‏‎ برگشت‌‏‎ ديدار‏‎
از‏‎ پرگل‌‏‎ پيروزي‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ توانست‌‏‎ ميزبان‌‏‎ تيم‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ برگزار‏‎ تهران‌‏‎ تختي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎
.بگذرد‏‎ خود‏‎ اصفهاني‌‏‎ حريف‌‏‎ سد‏‎
مومن‌‏‎ احمد‏‎ و‏‎ دقيقه‌ 78‏‎ در‏‎ فاطمي‌‏‎ فراز‏‎ ‎‏‏،‏‎(پنالتي‌‏‎) دقيقه‌ 14‏‎ در‏‎ اكبري‌‏‎ يدالله‌‏‎
گل‌‏‎ تنها‏‎.‎كردند‏‎ سپاهان‌‏‎ دروازه‌‏‎ وارد‏‎ را‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ گلهاي‌‏‎ دقيقه‌ 82‏‎ در‏‎ زاده‌‏‎
به‌ثمر‏‎ دقيقه‌90‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ باتجربه‌‏‎ مهاجم‌‏‎ بزيك‌‏‎ ادموند‏‎ توسط‏‎ سپاهان‌‏‎ تيم‌‏‎
گل‌‏‎ بدليل‌‏‎ برگشت‌‏‎ و‏‎ رفت‌‏‎ ديدار‏‎ دو‏‎ مجموع‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ ترتيب‏‎ بدين‌‏‎.‎رسيد‏‎
فجر‏‎ تيم‌‏‎ ديروز‏‎ همچنين‌‏‎.گذاشت‌‏‎ نهايي‌‏‎ ديدار‏‎ به‌‏‎ گام‌‏‎ حريف‌‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎ بيشتر‏‎ زده‌‏‎
قانوني‌‏‎ وقت‌‏‎ در‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ نهايي‌‏‎ نيمه‌‏‎ مرحله‌‏‎ از‏‎ برگشت‌‏‎ ديدار‏‎ ديگر‏‎ در‏‎ شيراز‏‎ سپاسي‌‏‎
كشيده‌‏‎ پنالتي‌‏‎ ضربات‌‏‎ به‌‏‎ كار‏‎ تا‏‎ داد‏‎ شكست‌‏‎ معدنچي‌‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ گل‌‏‎ تنها‏‎ با‏‎ را‏‎ پيكان‌‏‎ تيم‌‏‎
نهايي‌‏‎ بازي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ غلبه‌‏‎ تهران‌‏‎ برپيكان‌‏‎ ‎‏‏7‏‎ نتيجه‌ 8‏‎ با‏‎ درنهايت‌‏‎ كه‌‏‎ شود‏‎
.راه‌يافت‌‏‎

كشتي‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ پيكارهاي‌‏‎ برگزاري‌‏‎ تاريخ‌‏‎
روسيه‌‏‎ و‏‎ آلمان‌‏‎ در‏‎


آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ برگزاري‌‏‎ زمان‌‏‎ كشورمان‌‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
را‏‎ كانادا‏‎ در‏‎ دانشجويان‌‏‎ جهاني‌‏‎ پيكارهاي‌‏‎ و‏‎ آلمان‌‏‎ لايپزيك‌‏‎ و‏‎ روسيه‌‏‎ اوماخانوف‌‏‎ جام‌هاي‌‏‎
.كرد‏‎ اعلام‌‏‎
طور‏‎ به‌‏‎ روسيه‌‏‎ اوماخانوف‌‏‎ و‏‎ آلمان‌‏‎ لايپزيك‌‏‎ جام‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎
تا‏‎ يكم‌‏‎ روزهاي‌‏‎ نيز‏‎ دانشجويان‌‏‎ جهاني‌‏‎ پيكارهاي‌‏‎ و‏‎ تير‏‎ تا 2‏‎ خرداد‏‎ روزهاي‌ 31‏‎ همزمان‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ كانادا‏‎ ادمونتون‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎ امسال‌‏‎ تيرماه‌‏‎ چهارم‌‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.