شماره‌2763‏‎ ‎‏‏،‏‎Jun.28,2002 جمعه‌ 7تير 1381 ، ‏‎
Front Page
Newsprint
Global Village
Society
Women
Daily Economy
Sports
Book Store
Technique
Earth
Youth
Science
Last Page
بسته‌‏‎ دايره‌‏‎

آگرانديسمان‌‏‎

مشدد‏‎ گاف‌هاي‌‏‎ اين‌‏‎

جهان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ از‏‎ كوتاه‌‏‎

فينال‌‏‎ قاضي‌‏‎ كولينا‏‎

زرد‏‎ برزيل‌‏‎ -‎ سفيد‏‎ آلمان‌‏‎

جمهور‏‎ رئيس‌‏‎ تبريك‌‏‎

متفاوت‌‏‎ كاملا‏‎:رونالدو‏‎

شد‏‎ محروم‌‏‎ بازي‌‏‎ چهار‏‎ ماركز‏‎

فينال‌‏‎ در‏‎ بار‏‎ اولين‌‏‎ براي‌‏‎ برزيل‌‏‎ - آلمان‌‏‎

رده‌بندي‌‏‎ بازي‌‏‎ داوران‌‏‎ معرفي‌‏‎

هميشه‌‏‎ مثل‌‏‎:پلاتيني‌‏‎

برزيل‌‏‎ از‏‎ برتر‏‎ آلمان‌‏‎:‎كان‌‏‎

بسته‌‏‎ دايره‌‏‎


جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ از‏‎ داغتر‏‎ مربيان‌‏‎ جابجايي‌‏‎
اخراج‌‏‎ بازيكن‌‏‎ يكي‌‏‎ مي‌نالد ، ‏‎ داوري‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎.مي‌زنند‏‎ هم‌‏‎ سروكله‌‏‎ همه‌‏‎ دنيا‏‎ طرف‌‏‎ آن‌‏‎
به‌‏‎ ملي‌اش‌‏‎ تيم‌‏‎ كه‌‏‎ كشوري‌‏‎ يك‌‏‎ داخل‌‏‎ طرف‌ها ، ‏‎ اين‌‏‎.‎فرياد‏‎ يكي‌‏‎ مي‌كشد ، ‏‎ آه‌‏‎ يكي‌‏‎ مي‌كند ، ‏‎
كه‌‏‎ كشوري‌‏‎ در‏‎ مي‌زند ، ‏‎ جا‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ سال‌هاست‌‏‎ فوتبال‌اش‌‏‎ كه‌‏‎ كشوري‌‏‎ نيافت‌ ، ‏‎ راه‌‏‎ جام‌جهاني‌‏‎
كه‌‏‎ كشوري‌‏‎ در‏‎ است‌ ، ‏‎ فوتبالي‌اش‌‏‎ آدم‌هاي‌‏‎ مشكل‌‏‎ بزرگ‌ترين‌‏‎ خارجي‌‏‎ مربي‌‏‎ آمدن‌‏‎ بحث‌‏‎ هنوز‏‎
كه‌‏‎ كشوري‌‏‎ در‏‎ بالاخره‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ كمانه‌‏‎ كجا‏‎ نيست‌‏‎ معلوم‌‏‎ زمين‌‏‎ مي‌خورد‏‎ توپ‌‏‎ وقتي‌‏‎ هنوز‏‎
بحث‌هايي‌‏‎.‎است‌‏‎ مطرح‌‏‎ داغ‌تري‌‏‎ بحث‌هاي‌‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ استپ‌‏‎ را‏‎ توپ‌‏‎ مشكل‌‏‎ با‏‎ هنوز‏‎ بازيكنانش‌‏‎
فوتبال‌‏‎ اهالي‌‏‎ بين‌‏‎ در‏‎ حداقل‌‏‎.مي‌كند‏‎ جلوه‌‏‎ مهم‌تر‏‎ هم‌‏‎ جام‌جهاني‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ از‏‎ حتي‌‏‎ كه‌‏‎
اين‌‏‎ مطلب‏‎ بحث‌انگيزترين‌‏‎ مي‌تواند‏‎ داغ‌‏‎ نيكمت‌هاي‌‏‎ روي‌‏‎ جابه‌جايي‌‏‎.‎است‌‏‎ اين‌گونه‌‏‎
برخلاف‌‏‎ امسال‌‏‎.‎مي‌برند‏‎ سر‏‎ به‌‏‎ خبري‌‏‎ نخوت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ ورزشي‌‏‎ روزنامه‌هاي‌‏‎ روزهاي‌‏‎
هستند‏‎ مربيان‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌افتادند‏‎ ديگر‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ جان‌‏‎ به‌‏‎ تيم‌ها‏‎ كه‌‏‎ قبل‌‏‎ سال‌هاي‌‏‎
حس‌‏‎ بايستي‌‏‎ پرهياهو‏‎ دنياي‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ دور‏‎ كمي‌‏‎ اگر‏‎ حقيقت‌‏‎ در‏‎.‎مي‌كنند‏‎ گرمي‌‏‎ بازار‏‎ كه‌‏‎
مي‌رود‏‎ X آقاي‌‏‎ نمي‌كند‏‎ فرقي‌‏‎.‎مي‌گيرند‏‎ را‏‎ هم‌‏‎ جاي‌‏‎ قبل‌‏‎ سال‌هاي‌‏‎ مثل‌‏‎ مربي‌‏‎ چند‏‎ مي‌كني‌‏‎
.دارد‏‎ جريان‌‏‎ كه‌‏‎ سال‌هاست‌‏‎ چرخه‌‏‎ اين‌‏‎.‎Y آقاي‌‏‎ جاي‌‏‎ مي‌رود‏‎ تيم‌‏‎ آن‌‏‎ مربي‌‏‎ شهر ، ‏‎ فلان‌‏‎ تيم‌‏‎
اين‌‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎.نمي‌ماند‏‎ بيرون‌‏‎ سال‌ها‏‎ براي‌‏‎ هم‌‏‎ كسي‌‏‎.‎نمي‌شود‏‎ وارد‏‎ آن‌‏‎ خارج‌‏‎ از‏‎ كسي‌‏‎
بارها‏‎ كه‌‏‎ چند‏‎ هر‏‎.است‌‏‎ خواندني‌‏‎ هنوز‏‎ مي‌افتد‏‎ اتفاق‌‏‎ مربيان‌‏‎ انتقالات‌‏‎ و‏‎ نقل‌‏‎ در‏‎ روزها‏‎
.باشيد‏‎ خوانده‌‏‎ يا‏‎ شنيده‌‏‎
مربي‌‏‎ چند‏‎ مي‌كني‌‏‎ حس‌‏‎ بايستي‌‏‎ پرهياهو‏‎ دنياي‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ دور‏‎ كمي‌‏‎ اگر‏‎ حقيقت‌‏‎ در‏‎
دارد‏‎ جريان‌‏‎ كه‌‏‎ سال‌هاست‌‏‎ چرخه‌‏‎ مي‌گيرنداين‌‏‎ را‏‎ هم‌‏‎ جاي‌‏‎ قبل‌‏‎ سال‌هاي‌‏‎ مثل‌‏‎
نمي‌ماند‏‎ بيرون‌‏‎ سال‌ها‏‎ براي‌‏‎ هم‌‏‎ كسي‌‏‎ نمي‌شود‏‎ وارد‏‎ آن‌‏‎ خارج‌‏‎ از‏‎ كسي‌‏‎
سبز‏‎ التهاب‏‎
شاهرخي‌‏‎ ماندن‌‏‎ به‌‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎.است‌‏‎ دروني‌‏‎ التهابات‌‏‎ دچار‏‎ تهراني‌‏‎ سبزهاي‌‏‎ تيم‌‏‎
از‏‎ چرخش‌‏‎ يك‌‏‎ شد ، ‏‎ شنيده‌‏‎ هم‌‏‎ مربي‌‏‎ اين‌‏‎ قرارداد‏‎ تمديد‏‎ قطعي‌‏‎ خبر‏‎ حتي‌‏‎ بودند ، ‏‎ شده‌‏‎ اميدوار‏‎
.زد‏‎ هم‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ معادلات‌‏‎ تمام‌‏‎ باشگاه‌‏‎ مديران‌‏‎ سوي‌‏‎
مربيگري‌‏‎ تركيب‏‎ در‏‎ جلالي‌‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎ باشگاه‌‏‎ مدير‏‎ اصرار‏‎ فقط‏‎ را‏‎ رفتن‌اش‌‏‎ دليل‌‏‎ شاهرخي‌‏‎
.نمي‌مانديد‏‎ پاس‌‏‎ در‏‎ بوديد‏‎ شاهرخي‌‏‎ جاي‌‏‎ هم‌‏‎ شما‏‎ اگر‏‎ شايد‏‎.دانست‌‏‎ او‏‎ شان‌‏‎ و‏‎ حد‏‎ در‏‎ و‏‎
فوتبال‌‏‎ فني‌‏‎ مسائل‌‏‎ به‌‏‎ جلالي‌‏‎ ديد‏‎ نوع‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ خاصي‌‏‎ علاقه‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ آجرلو‏‎ و‏‎ رفت‌‏‎ شاهرخي‌‏‎
.داد‏‎ قرار‏‎ جانشيني‌اش‌‏‎ اول‌‏‎ شانس‌‏‎ را‏‎ او‏‎ دارد‏‎
مي‌توانست‌‏‎ اما‏‎ بود‏‎ رفته‌‏‎ پاس‌‏‎ از‏‎ مدير‏‎ با‏‎ اختلاف‌نظر‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ قبل‌‏‎ سال‌‏‎ كه‌‏‎ كريمي‌‏‎ فيروز‏‎
مقام‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ پاس‌‏‎ مربي‌‏‎ سال‌ها‏‎ او‏‎.‎شود‏‎ او‏‎ با‏‎ مذاكره‌‏‎ وارد‏‎ دوباره‌‏‎
.رساند‏‎ آسيا‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ جام‌‏‎ قهرماني‌‏‎
شده‌‏‎ جدي‌‏‎ كمي‌‏‎ مذاكرات‌‏‎.شد‏‎ رو‏‎ دوباره‌‏‎ جلالي‌‏‎ و‏‎ نرسيد‏‎ نهايي‌‏‎ توافق‌‏‎ به‌‏‎ او‏‎ حال‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎
.شد‏‎ تلقي‌‏‎ قطعي‌‏‎ پاس‌‏‎ در‏‎ حضورش‌‏‎ خبر‏‎ گذشته‌‏‎ هفته‌‏‎ اواسط‏‎ كه‌‏‎ جايي‌‏‎ تا‏‎
مورد‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎ بپيوندند ، ‏‎ پاس‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ سابقش‌‏‎ شاگرد‏‎ ابطحي‌‏‎ نوبت‌‏‎ شايد‏‎ او‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
آزاد‏‎ همكارانش‌‏‎ انتخاب‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ جلالي‌‏‎ پاس‌‏‎ مديران‌‏‎ چند‏‎ هر‏‎.شد‏‎ تكذيب‏‎ تلويحا‏‎
.گذاشته‌اند‏‎
.كند‏‎ تاييدش‌‏‎ آجرلو‏‎ خود‏‎ آنكه‌‏‎ مگر‏‎ نگيريد‏‎ جدي‌‏‎ را‏‎ خبري‌‏‎ هيچ‌‏‎ پاس‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ اما‏‎
شويم‌‏‎ مي‌‏‎ موفق‌‏‎
فراهم‌‏‎ را‏‎ ياوري‌‏‎ حضور‏‎ مقدمات‌‏‎ كاظمي‌‏‎ رفتن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ ابومسلم‌ ، ‏‎ انتظامي‌ ، ‏‎ نيروي‌‏‎ ديگر‏‎ تيم‌‏‎
.كرد‏‎
در‏‎ موفقي‌‏‎ كارنامه‌‏‎ مربي‌‏‎ اين‌‏‎ چند‏‎ هر‏‎ است‌‏‎ خوش‌بين‌‏‎ ياوري‌‏‎ موفق‌‏‎ حضور‏‎ به‌‏‎ ملاحي‌‏‎ سردار‏‎
همين‌‏‎ به‌‏‎ دارد ، ‏‎ را‏‎ ياوري‌‏‎ با‏‎ كار‏‎ سابقه‌‏‎ ملاحي‌‏‎.‎نداشت‌‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ در‏‎ فصل‌8180‏‎
.بود‏‎ اميدوار‏‎ آتي‌‏‎ فصل‌‏‎ در‏‎ تيم‌اش‌‏‎ و‏‎ او‏‎ به‌‏‎ مي‌شود‏‎ دليل‌‏‎
جهان‌‏‎ ديگر‏‎ نصف‌‏‎ از‏‎ جهان‌‏‎ نصف‌‏‎
خلاق‌‏‎ مربي‌‏‎ اين‌‏‎ شود ، ‏‎ كاظمي‌‏‎ فرهاد‏‎ جايگزين‌‏‎ تا‏‎ رفت‌‏‎ مشهد‏‎ به‌‏‎ اصفهاني‌‏‎ ياوري‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎
.رفت‌‏‎ سپاهان‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ را‏‎ استفاده‌‏‎ نهايت‌‏‎ آمده‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ فرصت‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎
فصل‌‏‎ كه‌‏‎ كاظمي‌‏‎.شد‏‎ قطعي‌‏‎ ديگر‏‎ تيمي‌‏‎ به‌‏‎ انتقالش‌‏‎ خبر‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ مربي‌اي‌‏‎ اولين‌‏‎ او‏‎ تقريبا‏‎
مي‌خواهد‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎ گذاشت‌‏‎ سر‏‎ پشت‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ گمنام‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ با‏‎ و‏‎ ابومسلم‌‏‎ در‏‎ را‏‎ موفقي‌‏‎
هنوز‏‎ مديريت‌‏‎ تغييرات‌‏‎ با‏‎ است‌‏‎ سالي‌‏‎ دو‏‎ كه‌‏‎ تيمي‌‏‎.‎برسد‏‎ سپاهان‌‏‎ داد‏‎ به‌‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎
.كند‏‎ تكرار‏‎ را‏‎ قبل‌‏‎ سال‌‏‎ چند‏‎ افتخارات‌‏‎ نتوانسته‌‏‎
دليل‌‏‎ به‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ آورد ، ‏‎ اصفهان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ استانكو‏‎ مناسب‏‎ هزينه‌‏‎ با‏‎ پيش‌‏‎ سال‌‏‎ كه‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎
.گذاشت‌‏‎ كنار‏‎ را‏‎ او‏‎ نتيجه‌گيري‌‏‎ عدم‌‏‎
گذشته‌‏‎ نتايج‌‏‎ كسب‏‎ و‏‎ كاظمي‌‏‎ حضور‏‎ به‌‏‎ سپاهان‌‏‎ متعصب‏‎ طرفداران‌‏‎ و‏‎ اصفهاني‌ها‏‎ حالا‏‎
.بعد‏‎ تا‏‎ اميدوارند ، ‏‎
انتظار‏‎ در‏‎
كه‌‏‎ گرجستاني‌‏‎ مربي‌‏‎.است‌‏‎ خارجي‌‏‎ مربي‌‏‎ جذب‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ هنوز‏‎ اصفهاني‌ ، ‏‎ تيم‌‏‎ ديگر‏‎ آهن‌ ، ‏‎ ذوب‏‎
.است‌‏‎ نيامده‌‏‎ اصفهان‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ فعلا‏‎ بود‏‎ داده‌‏‎ وعده‌‏‎ باشگاه‌‏‎ مقام‌‏‎ قائم‌‏‎
تاكنون‌‏‎ ولي‌‏‎ كرد‏‎ اقدام‌‏‎ مربي‌‏‎ جذب‏‎ براي‌‏‎ تيم‌ها‏‎ ديگر‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ اينكه‌‏‎ علي‌رغم‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎
.است‌‏‎ نكرده‌‏‎ كسب‏‎ نتيجه‌اي‌‏‎
.است‌‏‎ باشگاه‌‏‎ مديران‌‏‎ وعده‌‏‎ اين‌‏‎.نكنيد‏‎ شك‌‏‎ آهن‌‏‎ ذوب‏‎ براي‌‏‎ خارجي‌‏‎ مربي‌‏‎ يك‌‏‎ آمدن‌‏‎ در‏‎ اما‏‎
ديگري‌‏‎ جاي‌‏‎ يكي‌‏‎
فوتبال‌‏‎ مدير‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎.‎فعاليت‌اند‏‎ در‏‎ سخت‌‏‎ تهراني‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ اصفهان‌‏‎ سر‏‎ بالاي‌‏‎
تيم‌‏‎ با‏‎ را‏‎ خود‏‎ شانس‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ديگري‌‏‎ كس‌‏‎ نوبت‌‏‎ و‏‎ آمد‏‎ سر‏‎ عليدوستي‌‏‎ ساله‌‏‎ دو‏‎ فرصت‌‏‎ پيكان‌ ، ‏‎
.كند‏‎ امتحان‌‏‎ خودروسازي‌‏‎ كمپاني‌‏‎
سايپا‏‎ در‏‎ دادرس‌‏‎ با‏‎ قبل‌‏‎ سال‌‏‎ چند‏‎ كه‌‏‎ ذوالفقارنسب‏‎ مگر‏‎ نمي‌شود‏‎ داده‌‏‎ كسي‌‏‎ به‌‏‎ شانس‌‏‎ اين‌‏‎
.يافت‌‏‎ دست‌‏‎ كشور‏‎ يك‌‏‎ ليگ‌‏‎ قهرماني‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎
فوتبال‌‏‎ در‏‎ مديريت‌اش‌‏‎ اوج‌‏‎ روزهاي‌‏‎ به‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تئوريسين‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ مي‌خواهد‏‎ دادرس‌‏‎ شايد‏‎
.نمي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ آسان‌‏‎ ولي‌‏‎ نيست‌‏‎ سخت‌‏‎ كه‌‏‎ كاري‌‏‎.گردد‏‎ باز‏‎
دوباره‌‏‎ كه‌‏‎ رسيده‌‏‎ آن‌‏‎ وقت‌‏‎ حالا‏‎ و‏‎ داد‏‎ استراحت‌‏‎ خودش‌‏‎ به‌‏‎ كافي‌‏‎ اندازه‌‏‎ به‌‏‎ ذوالفقارنسب‏‎
.برگردد‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ يك‌‏‎ سطح‌‏‎ به‌‏‎
پست‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ او‏‎ آوردن‌‏‎ و‏‎ ذوالفقارنسب‏‎ آمدن‌‏‎ ولي‌‏‎ نشد‏‎ اخراج‌‏‎ كه‌‏‎ كسي‌‏‎ عليدوستي‌ ، ‏‎ اما‏‎
.همين‌‏‎ يعني‌‏‎ تقريبا‏‎ گذاشته‌اش‌‏‎ وضعيت‌‏‎ از‏‎ پايين‌تر‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ اظهارنظر‏‎ براي‌‏‎ هم‌‏‎ عليدوستي‌‏‎ و‏‎ بماند‏‎ كنارش‌‏‎ در‏‎ عليدوستي‌‏‎ كه‌‏‎ خواستم‌‏‎:دادرس‌‏‎
آن‌‏‎ كند ، ‏‎ انتخاب‏‎ را‏‎ بودن‌‏‎ دوم‌‏‎ خان‌ ، ‏‎ حميد‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ بعيد‏‎ ولي‌‏‎ كرده‌‏‎ طلب‏‎ زمان‌‏‎ مورد‏‎
.بوده‌‏‎ اول‌‏‎ سال‌‏‎ دو‏‎ كه‌‏‎ تيمي‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎
پيش‌‏‎ از‏‎ كاري‌‏‎ اما‏‎.‎اميد‏‎ هزار‏‎ با‏‎.‎دنگ‌وفنگ‌‏‎ كلي‌‏‎ با‏‎ آمد‏‎ او‏‎.‎رفت‌‏‎ هم‌‏‎ آلماني‌‏‎ شلاپنر‏‎
قرار‏‎ تيم‌شان‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ ديگري‌‏‎ خارجي‌‏‎ مشاور‏‎ دارند‏‎ تصميم‌‏‎ پيكان‌‏‎ مديران‌‏‎ ديد‏‎ بايد‏‎.نبرد‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ كافي‌‏‎ برايشان‌‏‎ بار‏‎ يك‌‏‎ همين‌‏‎ يا‏‎ دهند‏‎
ايراني‌‏‎ نارنجي‌‏‎ خارجي‌ ، ‏‎ نارنجي‌‏‎
سطح‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎است‌‏‎ خارجي‌‏‎ مربي‌‏‎ جذب 2‏‎ درصدد‏‎ باشگاه‌اش‌‏‎ مدير‏‎ صالحي‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎ سايپا‏‎
موثر‏‎ مي‌تواند‏‎ خارجي‌‏‎ بدن‌ساز‏‎ او‏‎ كنار‏‎ در‏‎.پايين‌تر‏‎ كمي‌‏‎ هم‌‏‎ شايد‏‎.‎دنيا‏‎ فوتبال‌‏‎ اول‌‏‎
جدي‌تر‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎ شايد‏‎ شد‏‎ آغاز‏‎ ايتاليايي‌‏‎ بدن‌ساز‏‎ آمدن‌‏‎ با‏‎ قبل‌‏‎ سال‌‏‎ كه‌‏‎ كاري‌‏‎.‎باشد‏‎
توجه‌‏‎ با‏‎ شما‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ اما‏‎.‎مي‌ماند‏‎ سايپا‏‎ در‏‎ مايلي‌كهن‌‏‎ است‌‏‎ معتقد‏‎ صالحي‌‏‎.‎شود‏‎ پيگيري‌‏‎
خواهد‏‎ تجربه‌‏‎ را‏‎ ايراني‌‏‎ _ خارجي‌‏‎ مربي‌‏‎ تركيب‏‎ سايپا‏‎ بعد‏‎ فصل‌‏‎ مربي‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ اعتقادات‌‏‎ به‌‏‎
كرد؟‏‎
هم‌‏‎ مايلي‌كهن‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ تغيير‏‎ شرايط‏‎ است‌‏‎ معتقد‏‎ صالحي‌‏‎ ولي‌‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ بعيد‏‎ كمي‌‏‎
آرزوي‌‏‎ كمي‌‏‎ هم‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ است‌؟‏‎ طور‏‎ اين‌‏‎ واقعا‏‎ حالا‏‎.‎دارد‏‎ قبول‌‏‎ كاملا‏‎ را‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎
.داريم‌‏‎ صبر‏‎
بيراهه‌‏‎
جام‌‏‎ در‏‎ قهرماني‌اش‌‏‎ از‏‎ هنوز‏‎ كه‌‏‎ آسيا‏‎ باشگاهاي‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ دوم‌‏‎ نماينده‌‏‎ استقلال‌‏‎
.است‌‏‎ خارجي‌‏‎ مربي‌‏‎ آوردن‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ نگرفته‌‏‎ فاصله‌‏‎ حذفي‌‏‎
موفقي‌‏‎ امتحان‌‏‎ قضا‏‎ از‏‎ و‏‎ شد‏‎ امتحان‌‏‎ نعلچگر‏‎ و‏‎ سكوموروخوف‌‏‎ با‏‎ قبل‌‏‎ سال‌‏‎ سه‌‏‎ دو‏‎ كه‌‏‎ كاري‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ تجربه‌‏‎ نوعي‌‏‎ قلعه‌‏‎ قوي‌‏‎ احتمال‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ خارجي‌‏‎ مربي‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎ نبود ، ‏‎ هم‌‏‎
نداشته‌‏‎ موفقي‌‏‎ كارنامه‌‏‎ آسيا‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كسي‌‏‎.‎باشد‏‎ آلماني‌‏‎ اتوفيستر‏‎ شايد‏‎ خارجي‌ ، ‏‎ مربي‌‏‎ اين‌‏‎
.دارد‏‎ ديگري‌‏‎ اعتقاد‏‎ فتح‌الله‌زاده‌‏‎ ولي‌‏‎
.است‌‏‎ نشده‌‏‎ قطعي‌‏‎ هنوز‏‎ پايتخت‌‏‎ آبي‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ رفتن‌ها‏‎ و‏‎ آمدن‌‏‎ اين‌‏‎ چند‏‎ هر‏‎
شود‏‎ كشيده‌‏‎ بي‌راهه‌‏‎ به‌‏‎ شايد‏‎ نپيوست‌ ، ‏‎ حقيقت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ خبرهايي‌‏‎ از‏‎ خيلي‌‏‎ مثل‌‏‎ هم‌‏‎ مورد‏‎ اين‌‏‎
.شود‏‎ قطع‌‏‎ كاملا‏‎ جايي‌‏‎ يك‌‏‎ يا‏‎
همه‌‏‎ براي‌‏‎ نه‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ سرخ‌‏‎
مديريتي‌‏‎ تغييرات‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ ولي‌‏‎ است‌‏‎ تهراني‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ ديگر‏‎ از‏‎ آرام‌تر‏‎ چند‏‎ هر‏‎ پرسپوليس‌‏‎
.بود‏‎ حبس‌‏‎ سينه‌ها‏‎ در‏‎ غمخوار‏‎ نظر‏‎ اعلام‌‏‎ تا‏‎ پرسپوليس‌‏‎ پرملات‌‏‎ فني‌‏‎ كادر‏‎ نفس‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
حال‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎.‎بگيرد‏‎ را‏‎ پروين‌‏‎ جاي‌‏‎ كسي‌‏‎ نيست‌‏‎ قرار‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ رسما‏‎ سه‌شنبه‌‏‎ غمخوار‏‎
هم‌اكنون‌‏‎ كه‌‏‎ مديره‌اي‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎.كنند‏‎ دل‌خوش‌‏‎ ماندنشان‌‏‎ به‌‏‎ پروين‌‏‎ دستياران‌‏‎ نبايد‏‎
.عقيده‌اند‏‎ هم‌‏‎ خارجي‌‏‎ خوب‏‎ مربي‌‏‎ آوردن‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ هستند ، ‏‎ پرسپوليس‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎
.دارند‏‎ ترديد‏‎ رفتن‌شان‌‏‎ يا‏‎ ماندن‌‏‎ در‏‎ كماسي‌‏‎ و‏‎ محمدخاني‌‏‎ قليچ‌ ، ‏‎ ابراهيمي‌ ، ‏‎ هنوز‏‎
اعتقاد‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ كسي‌‏‎.‎است‌‏‎ بقيه‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كماسي‌‏‎ ماندن‌‏‎ شانس‌‏‎ حال‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎
.اوست‌‏‎ زحمات‌‏‎ مرهون‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ قهرماني‌‏‎ بسياري‌‏‎
بلاتكليف‌‏‎
رفتن‌‏‎ با‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎.‎تلاطم‌اند‏‎ در‏‎ شهر‏‎ اين‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ شيراز‏‎ در‏‎ اصفهان‌‏‎ از‏‎ پايين‌تر‏‎
حضور‏‎ روند‏‎ ادامه‌‏‎ يا‏‎ خارجي‌‏‎ مربي‌‏‎ يك‌‏‎ آمدن‌‏‎است‌‏‎ نيافته‌‏‎ او‏‎ براي‌‏‎ مناسبي‌‏‎ جانشين‌‏‎ شرفي‌‏‎
مايل‌‏‎ چندان‌‏‎ هم‌‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎ باشگاه‌‏‎ مديران‌‏‎.است‌‏‎ مورداختلاف‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ داخلي‌‏‎ مربيان‌‏‎
.نيستند‏‎ خود‏‎ فعاليت‌‏‎ افشاي‌‏‎ به‌‏‎
اين‌‏‎ ولي‌‏‎ نيست‌‏‎ بزرگي‌‏‎ مربي‌‏‎ او‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ تمام‌‏‎ پيرواني‌‏‎ غلام‌‏‎ با‏‎ تقريبا‏‎ فجرسپاسي‌‏‎ اما‏‎
موفقي‌‏‎ تقريبا‏‎ مربي‌‏‎ را‏‎ او‏‎ مي‌توان‌‏‎ پس‌‏‎.‎رسيد‏‎ كشور‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ فينال‌‏‎ به‌‏‎ او‏‎ حضور‏‎ با‏‎ تيم‌‏‎
.ناميد‏‎ شيراز‏‎ شهر‏‎ در‏‎
جنگي‌‏‎ مناطق‌‏‎ به‌‏‎ ياوري‌‏‎ با‏‎ باشگاه‌‏‎ تصميم‌گيرندگان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ محمدي‌‏‎ سردار‏‎ سفر‏‎ حال‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎
ياوري‌‏‎ مجددا‏‎ آينده‌‏‎ مربي‌‏‎ شايد‏‎ كه‌‏‎ آورد‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ تيم‌‏‎ نزديكان‌‏‎ بين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ ذهنيت‌‏‎ اين‌‏‎
.شد‏‎ رد‏‎ ابومسلم‌‏‎ با‏‎ ياوري‌‏‎ نهايي‌‏‎ مذاكرات‌‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ نظريه‌‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎.‎باشد‏‎
آبادان‌‏‎ چاشني‌‏‎ با‏‎ برزيل‌‏‎
نشيب‏‎ پرفرازو‏‎ فصلي‌‏‎ انتظار‏‎ در‏‎ برزيل‌ ، ‏‎ عشق‌‏‎ مردم‌‏‎ با‏‎ آبادان‌‏‎.‎است‌‏‎ غوغايي‌‏‎ خوزستان‌‏‎ در‏‎
ادامه‌‏‎ از‏‎ مشكلاتي‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ قاسمپور‏‎ ابراهيم‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ به‌‏‎ صعود‏‎ از‏‎ پس‌‏‎.‎است‌‏‎
.نبود‏‎ قانع‌كننده‌‏‎ باشگاه‌‏‎ مديران‌‏‎ براي‌‏‎ دلاليل‌‏‎ اين‌‏‎ ولي‌‏‎ است‌‏‎ معذور‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ با‏‎ همكاري‌‏‎
.كنند‏‎ حفظ‏‎ خودش‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎ را‏‎ ابو‏‎ شدند‏‎ موفق‌‏‎ و‏‎ افتادند‏‎ تكاپو‏‎ به‌‏‎ آنها‏‎
مسابقات‌‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ پاي‌‏‎ مردي‌‏‎ مربيگري‌‏‎ به‌‏‎ برزيل‌‏‎ پيراهن‌‏‎ با‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ بعد‏‎ فصل‌‏‎ يعني‌‏‎
كه‌‏‎ مربي‌اي‌‏‎.‎است‌‏‎ قاسمپور‏‎ ابراهيم‌‏‎ نظر‏‎ مورد‏‎ فرد‏‎.‎دارد‏‎ چشم‌‏‎ به‌‏‎ ريبن‌‏‎ عينك‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌گذارد‏‎
.است‌‏‎ يك‌‏‎ يا‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ به‌‏‎ كرده‌‏‎ سقوط‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ آوردن‌‏‎ استاد‏‎
دارد‏‎ ادامه‌‏‎
عملكرد‏‎ از‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ سوم‌‏‎ و‏‎ شهرستاني‌‏‎ تيم‌‏‎ بهترين‌‏‎ عنوان‌‏‎ كسب‏‎ با‏‎ فولاد‏‎ قطعا‏‎
.است‌‏‎ راضي‌‏‎ كروات‌‏‎ بگوويچ‌‏‎
كرده‌‏‎ احيا‏‎ را‏‎ خطه‌‏‎ اين‌‏‎ فوتبال‌‏‎ سال‌ها‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ سازنده‌‏‎ مربي‌‏‎ اين‌‏‎ نمي‌خواهند‏‎ آنها‏‎
خواستند‏‎ او‏‎ از‏‎ و‏‎ گذاشتند‏‎ مقابلش‌‏‎ را‏‎ قلم‌‏‎ و‏‎ كاغذ‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎.‎دهند‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ است‌‏‎
هدايت‌‏‎ جلو‏‎ به‌‏‎ رو‏‎ پيش‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ را‏‎ اهواز‏‎ فوتبال‌‏‎ توانست‌‏‎ خواهد‏‎ او‏‎ آيا‏‎.‎كند‏‎ امضا‏‎ دوباره‌‏‎
.كنيد‏‎ صبر‏‎ كمي‌‏‎ كند؟‏‎
دست‌‏‎ چرك‌كف‌‏‎ از‏‎ امان‌‏‎
نداشته‌‏‎ پول‌‏‎ وقتي‌‏‎.است‌‏‎ پول‌‏‎ بازيكن‌‏‎ و‏‎ مربي‌‏‎ از‏‎ مهم‌تر‏‎ اهواز‏‎ استقلال‌‏‎ براي‌‏‎ روزها‏‎ اين‌‏‎
نه‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ تمام‌‏‎ قراردادشان‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ بازيكناني‌‏‎ نه‌‏‎ كني‌ ، ‏‎ حفظ‏‎ را‏‎ كريمي‌‏‎ مي‌تواني‌‏‎ نه‌‏‎ باشي‌‏‎
.نشود‏‎ آبروريزي‌‏‎ بعد‏‎ فصل‌‏‎ تا‏‎ بياوري‌‏‎ مربي‌‏‎ يك‌‏‎ مي‌تواني‌‏‎ حتي‌‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ حضور‏‎ خبر‏‎ چند‏‎ هر‏‎ نكرده‌اند ، ‏‎ معرفي‌‏‎ قطعي‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بعد‏‎ فصل‌‏‎ مربي‌‏‎ هنوز‏‎ آنها‏‎
.است‌‏‎ واقعيت‌‏‎ به‌‏‎ نزديك‌‏‎ كمي‌‏‎ بختياري‌زاده‌ها‏‎ خانواده‌‏‎
مانده‌‏‎ باقي‌‏‎
در‏‎ و‏‎ آمد‏‎ تهران‌‏‎ به‌‏‎ او‏‎.‎شد‏‎ جدا‏‎ برق‌‏‎ از‏‎ شرفي‌‏‎.‎بلاتكليف‌اند‏‎ هنوز‏‎ كه‌‏‎ آنهايي‌‏‎ اما‏‎
.نشد‏‎ رفتن‌اش‌‏‎ از‏‎ خبري‌‏‎ ولي‌‏‎ گرفتند‏‎ تماس‌‏‎ او‏‎ با‏‎ تيم‌‏‎ چند‏‎.‎نشست‌‏‎ مناسب‏‎ پيشنهادات‌‏‎ انتظار‏‎
.است‌‏‎ نشسته‌‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎ هنوز‏‎ او‏‎
.كنيد‏‎ فكر‏‎ موردشان‌‏‎ در‏‎ كمي‌‏‎ نيستند ، ‏‎ كوچكي‌‏‎ گزينه‌هاي‌‏‎ آنها‏‎.‎شرفي‌‏‎ مثل‌‏‎ دقيقا‏‎ هم‌‏‎ كريمي‌‏‎
.كند‏‎ ايجاد‏‎ تحولي‌‏‎ و‏‎ بيايد‏‎ شما‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎نباشد‏‎ بد‏‎ شايد‏‎
اتريش‌‏‎ به‌‏‎ مي‌خواهد‏‎ او‏‎.‎جديد‏‎ قراردادي‌‏‎ انتظار‏‎ در‏‎ نه‌‏‎ اما‏‎.است‌‏‎ انتظار‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ حجازي‌‏‎
عوض‌‏‎ هوا‏‎ كمي‌‏‎.‎دبيرستانش‌‏‎ دوران‌‏‎ دوست‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎.‎باشد‏‎ راپيدوين‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ مدتي‌‏‎ و‏‎ برود‏‎
.باشيد‏‎ انتظارش‌‏‎ در‏‎.‎بازگردد‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ دوباره‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ ميل‌‏‎ فوتبال‌‏‎ روز‏‎ علم‌‏‎ كمي‌‏‎ كند ، ‏‎

آگرانديسمان‌‏‎


انديشيدن‌‏‎ براي‌‏‎ فرصتي‌‏‎
دو‏‎.‎است‌‏‎ مانده‌‏‎ باقي‌‏‎ اخير‏‎ سال‌‏‎ چهار‏‎ فوتبال‌‏‎ فستيوال‌‏‎ بزرگ‌ترين‌‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ روز‏‎ دو‏‎ فقط‏‎
دقيقه‌‏‎ حدود 90‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ فوتبال‌‏‎ دنياي‌‏‎ جام‌جهاني‌‏‎ قهرمان‌‏‎ شدن‌‏‎ شناخته‌‏‎ با‏‎ ديگر‏‎ روز‏‎
عظيمي‌‏‎ خلاء‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ ناگهان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ پرتپش‌‏‎ و‏‎ اوج‌‏‎ نقطه‌‏‎ در‏‎ گرفتن‌‏‎ قرار‏‎ و‏‎ پرهيجان‌‏‎
.مي‌انجامد‏‎ طول‌‏‎ به‌‏‎ مدتي‌‏‎ آن‌‏‎ رسيدن‌‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ احساس‌‏‎
فرو‏‎ تابستاني‌‏‎ خواب‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ مدتي‌‏‎ براي‌‏‎ دنيا‏‎ فوتبال‌‏‎ تمام‌‏‎ جام‌جهاني‌‏‎ گرفتن‌‏‎ پايان‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
فوتبال‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ دنيا‏‎ سراسر‏‎ در‏‎ فوتبال‌‏‎ ليگ‌هاي‌‏‎ شدن‌‏‎ شروع‌‏‎ با‏‎ آرام‌آرام‌‏‎ تا‏‎ رفت‌‏‎ خواهد‏‎
.شود‏‎ جاري‌‏‎ مردم‌‏‎ رگ‌هاي‌‏‎ در‏‎ خون‌‏‎ مثل‌‏‎
سراسر‏‎ در‏‎ فوتبال‌‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎ آغاز‏‎ تا‏‎ جام‌جهاني‌‏‎ پايان‌‏‎ فاصله‌‏‎ در‏‎ يعني‌‏‎ فرصت‌‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎
حاضر‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ توسط‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ روش‌هايي‌‏‎ به‌‏‎ بازنگري‌‏‎ و‏‎ انديشيدن‌‏‎ براي‌‏‎ مناسبي‌‏‎ فرصت‌‏‎ دنيا ، ‏‎
.كرد‏‎ فراهم‌‏‎ را‏‎ تيم‌ها‏‎ شكست‌‏‎ يا‏‎ پيروزي‌‏‎ موجبات‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ ارائه‌‏‎ جام‌جهاني‌‏‎ در‏‎
آستانه‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ مناسبي‌‏‎ فرصت‌‏‎ هم‌‏‎ نداشتيم‌‏‎ نماينده‌اي‌‏‎ جام‌جهاني‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ما‏‎ براي‌‏‎
از‏‎ پس‌‏‎ مهم‌‏‎ تورنمنت‌‏‎ اولين‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ باشيم‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ تقويت‌‏‎ فكر‏‎ به‌‏‎ پوسان‌‏‎ آسيايي‌‏‎ مسابقات‌‏‎
.بچشيم‌‏‎ را‏‎ موفقيت‌‏‎ طعم‌‏‎ جام‌جهاني‌‏‎ انتخابي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ ناكامي‌‏‎
مثل‌‏‎ تيم‌هايي‌‏‎ چطور‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ كردن‌‏‎ انديشه‌‏‎ براي‌‏‎ مناسبي‌‏‎ فرصت‌‏‎ حالا‏‎
را‏‎ دنيا‏‎ تمام‌‏‎ حيرت‌‏‎ فوق‌العاده‌ ، ‏‎ اراده‌‏‎ و‏‎ عزم‌‏‎ يك‌‏‎ آوردن‌‏‎ به‌دست‌‏‎ با‏‎ ژاپن‌‏‎ و‏‎ كره‌‏‎
از‏‎ عالي‌‏‎ بسيار‏‎ سطح‌‏‎ آوردن‌‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ و‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ مثل‌‏‎ مسائلي‌‏‎ از‏‎ جدا‏‎.‎برمي‌انگيزند‏‎
و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎ هم‌‏‎ مهم‌‏‎ مسئله‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ مي‌بايست‌‏‎ كشورها‏‎ اين‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مسئولان‌‏‎ توسط‏‎ امكانات‌‏‎
.است‌‏‎ تيم‌ها‏‎ اين‌‏‎ توسط‏‎ (‎آن‌‏‎ مثبت‌‏‎ نوع‌‏‎ از‏‎ البته‌‏‎)‎ خودبزرگ‌بيني‌‏‎ صفت‌‏‎ آوردن‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎
كه‌‏‎ تيم‌هايي‌‏‎ جام‌جهاني‌ 2006‏‎ در‏‎ مطمئنا‏‎.روبه‌روست‌‏‎ بزرگ‌‏‎ واقعيت‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ دنيا‏‎ فوتبال‌‏‎
احساس‌‏‎ خوش‌باوري‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ واهمه‌‏‎ و‏‎ ترس‌‏‎ ببينند‏‎ خود‏‎ گروه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ ژاپن‌‏‎ يا‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎
از‏‎ و‏‎ يافته‌اند‏‎ دست‌‏‎ قهرماني‌‏‎ و‏‎ پيروز‏‎ شخصيت‌‏‎ به‌‏‎ حالا‏‎ ژاپن‌‏‎ و‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎.‎كرد‏‎ خواهند‏‎
.بود‏‎ قائل‌‏‎ آنها‏‎ براي‌‏‎ ويژه‌اي‌‏‎ احترام‌‏‎ مي‌بايست‌‏‎ آسيايي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ بعد‏‎ به‌‏‎ اين‌‏‎
روزها‏‎ آن‌‏‎ از‏‎.‎بزند‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ به‌‏‎ گل‌‏‎ شش‌‏‎ توانست‌‏‎ استثنايي‌‏‎ روز‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
را‏‎ فاصله‌شان‌‏‎ ژاپن‌‏‎ و‏‎ كره‌‏‎ اما‏‎ باشيم‌ ، ‏‎ رفته‌‏‎ جلو‏‎ قدمي‌‏‎ چند‏‎ شايد‏‎ ما‏‎ و‏‎ مي‌گذرد‏‎ سال‌‏‎ شش‌‏‎
ما‏‎ فوتبال‌‏‎.‎دارد‏‎ ادامه‌‏‎ همچنان‌‏‎ شتابناك‌‏‎ حركت‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ كرده‌اند‏‎ زياد‏‎ رفته‌رفته‌‏‎ ما‏‎ با‏‎
بي‌خبري‌‏‎ روزهاي‌‏‎ در‏‎ مطمئنا‏‎ و‏‎ مي‌رود‏‎ پيش‌‏‎ كاذب‏‎ صداي‌‏‎ و‏‎ سر‏‎ و‏‎ هوچي‌گري‌‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ هنوز‏‎
آثاري‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ وجه‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ شنيد‏‎ خواهيم‌‏‎ كنار‏‎ و‏‎ گوشه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ اخباري‌‏‎ جام‌جهاني‌ ، ‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
.ندارد‏‎ وجود‏‎ تحول‌‏‎ و‏‎ پيشرفت‌‏‎ از‏‎
از‏‎ فوتبال‌‏‎ سكون‌‏‎ روزهاي‌‏‎ در‏‎ فوتبال‌‏‎ اهالي‌‏‎ حاشيه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ زرد‏‎ نامه‌هاي‌‏‎ رنگين‌‏‎ هجوم‌‏‎
.شويم‌‏‎ مواجه‌‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ روزها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ دارد‏‎ احتمال‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مخربي‌‏‎ مسايل‌‏‎
يا‏‎ زد‏‎ حرف‌‏‎ اين‌طور‏‎ مربي‌‏‎ جواب‏‎ در‏‎ بازيكن‌‏‎ فلان‌‏‎ يا‏‎ كرد‏‎ ازدواج‌‏‎ بازيكن‌‏‎ فلان‌‏‎ اينكه‌‏‎
هيچ‌‏‎ ديده‌ايم‌ ، ‏‎ مجلات‌‏‎ و‏‎ روزنامه‌ها‏‎ در‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ بارها‏‎ و‏‎ بارها‏‎ كه‌‏‎ دست‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ مسائلي‌‏‎
بالا‏‎ فكر‏‎ به‌‏‎ نشرياتي‌‏‎ عده‌‏‎ مي‌آيد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ هنوز‏‎.‎نمي‌كند‏‎ دوا‏‎ ما‏‎ فوتبال‌‏‎ از‏‎ دردي‌‏‎
ورزش‌‏‎.‎بست‌‏‎ اميد‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ بشود‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ زياد‏‎ قدر‏‎ آن‌‏‎ هستند‏‎ بازيكنانشان‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ سطح‌‏‎ بردن‌‏‎
در‏‎ مقوله‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ نوعي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ تمام‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ فقر‏‎ دچار‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ ما‏‎
قدم‌‏‎ است‌‏‎ ورزش‌‏‎ اصلي‌‏‎ درونمايه‌‏‎ كه‌‏‎ اصلاح‌‏‎ و‏‎ تعالي‌‏‎ راستاي‌‏‎ در‏‎ دارند‏‎ وظيفه‌‏‎ ارتباطند‏‎
هم‌‏‎ جام‌جهاني‌ 2006‏‎ مسابقات‌‏‎ و‏‎ مي‌رسد‏‎ فرا‏‎ ديگر‏‎ سال‌‏‎ چهار‏‎ بزني‌‏‎ هم‌‏‎ به‌‏‎ چشم‌‏‎.‎بردارند‏‎
ظرفيت‌‏‎ استوار‏‎ اراده‌اي‌‏‎ با‏‎ تا‏‎ باشيم‌‏‎ داشته‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ فرصتي‌‏‎ شايد‏‎ هم‌‏‎ ما‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ شروع‌‏‎
.دهيم‌‏‎ نشان‌‏‎ بقيه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ فرهنگمان‌‏‎ و‏‎ ورزش‌‏‎ بالاي‌‏‎
طرح‌هاي‌‏‎ ارائه‌‏‎ و‏‎ كردن‌‏‎ فكر‏‎ با‏‎ تا‏‎ رسيده‌‏‎ آن‌‏‎ زمان‌‏‎ هم‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ براي‌‏‎ مي‌آيد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎
.آورند‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ علاقه‌مندان‌‏‎ براي‌‏‎ مدت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خوبي‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ و‏‎ فكري‌‏‎ خوراك‌‏‎ مناسب ، ‏‎
نبايد‏‎ قبل‌‏‎ سال‌‏‎ در‏‎ مربيان‌‏‎ از‏‎ بعضي‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ بازيكنان‌‏‎ و‏‎ هواداران‌‏‎ ناشايست‌‏‎ رفتارهاي‌‏‎ ياد‏‎
مورد‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ هم‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ براي‌‏‎ مناسبي‌‏‎ فرصت‌‏‎ حالا‏‎ شايد‏‎.‎برود‏‎ بيرون‌‏‎ ما‏‎ خاطر‏‎ از‏‎
اصلاح‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ مناسبي‌‏‎ تغيير‏‎ و‏‎ كنند‏‎ فكر‏‎ آتي‌‏‎ آزمون‌هاي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ ورزش‌‏‎ وقايع‌‏‎ انعكاس‌‏‎
.مي‌شود‏‎ احساس‌‏‎ ما‏‎ ورزش‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ سال‌ها‏‎ كه‌‏‎ نيازي‌‏‎.برگزينند‏‎ سطوح‌‏‎ همه‌‏‎ در‏‎

مشدد‏‎ گاف‌هاي‌‏‎ اين‌‏‎
پوريا‏‎ امير‏‎
كلي‌گويي‌هاي‌‏‎ و‏‎ حماسي‌‏‎ و‏‎ اسطوره‌اي‌‏‎ حالت‌‏‎ نوعي‌‏‎ ايجاد‏‎ براي‌‏‎ تلاش‌‏‎ يكنواخت‌ ، ‏‎ شدت‌‏‎ به‌‏‎ لحن‌‏‎
كسالت‌بارتر‏‎ سال‌‏‎ به‌‏‎ سال‌‏‎ را‏‎ او‏‎ گزارش‌هاي‌‏‎ مربيان‌‏‎ تصميم‌هاي‌‏‎ فلسفه‌‏‎ باب‏‎ در‏‎ فراوان‌‏‎
است‌‏‎ كرده‌‏‎
به‌‏‎ كه‌‏‎ ايراني‌‏‎ فوتبال‌دوستان‌‏‎ شيرين‌‏‎ روياي‌‏‎ جام‌ ، ‏‎ مقدماتي‌‏‎ مرحله‌‏‎ روزهاي‌‏‎ نخستين‌‏‎ همان‌‏‎ از‏‎
همين‌‏‎ متبحر‏‎ و‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ گزارشگر‏‎ دو‏‎ و‏‎ (‎يوسفي‌‏‎ و‏‎ خياباني‌‏‎) سه‌‏‎ شبكه‌‏‎ متوسط‏‎ گزارشگر‏‎ دو‏‎
اين‌‏‎ بر‏‎ قرار‏‎ ناگهان‌‏‎:شد‏‎ آب‏‎ بر‏‎ نقش‌‏‎ يكسره‌‏‎ بودند ، ‏‎ دلخوش‌‏‎ (ميرزايي‌‏‎ و‏‎ فردوسي‌پور‏‎) شبكه‌‏‎
و‏‎ كوتي‌‏‎ وحشتناك‌‏‎ گزارش‌‏‎ با‏‎ و‏‎ دو‏‎ شبكه‌‏‎ از‏‎ ظهر ، ‏‎ از‏‎ بعد‏‎ چهار‏‎ ساعت‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ تمام‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎
دو‏‎ شبكه‌‏‎ زنده‌‏‎ پخش‌‏‎ قطع‌‏‎ و‏‎ Play Off مراحل‌‏‎ آغاز‏‎ با‏‎ سير‏‎ اين‌‏‎ چند‏‎ هر‏‎.‎شود‏‎ پخش‌‏‎ عباسقلي‌‏‎
همه‌‏‎ استفاده‌‏‎ امكان‌‏‎ ظاهرا‏‎ دليلش‌‏‎ و‏‎ افتاد‏‎ اتفاق‌‏‎ كه‌‏‎ فاجعه‌اي‌‏‎ ولي‌‏‎ شد ، ‏‎ متوقف‌‏‎
نظر‏‎ به‌‏‎ دو‏‎ شبكه‌‏‎ گزارش‌هاي‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ هولناك‌تر‏‎ بسيار‏‎ بود‏‎ كشور‏‎ سراسر‏‎ علاقه‌مندان‌‏‎
معنايش‌‏‎ موجود ، ‏‎ اثرانحصارطلبي‌‏‎ بر‏‎ و‏‎ شد‏‎ منتقل‌‏‎ يك‌‏‎ شبكه‌‏‎ به‌‏‎ بازي‌ها‏‎ همه‌‏‎ پخش‌‏‎:مي‌رسيد‏‎
.مي‌كرديم‌‏‎ تحمل‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ بهروان‌‏‎ و‏‎ شفيع‌‏‎ شده‌‏‎ نخ‌نما‏‎ گزارش‌هاي‌‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ اين‌‏‎
دادم‌ ، ‏‎ نسبت‌‏‎ گزارش‌ها‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ اللحني‌‏‎ شديد‏‎ صفات‌‏‎ استدلالي‌‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎ آنكه‌‏‎ براي‌‏‎
جام‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ گزارشگران‌‏‎ يكايك‌‏‎ كار‏‎ از‏‎ چند‏‎ نمونه‌هايي‌‏‎ و‏‎ كليات‌‏‎ ذكر‏‎ به‌‏‎ شود ، ‏‎ روشن‌‏‎
:(است‌‏‎ الفبايي‌‏‎ اولويت‌‏‎ براساس‌‏‎ اسامي‌‏‎ ترتيب‏‎)مي‌پردازم‌‏‎
* * *
بهروان‌‏‎ عباس‌‏‎ *
مشهور‏‎ بسيار‏‎ بازيكنان‌‏‎ از‏‎ غير‏‎ به‌‏‎.‎است‌‏‎ بي‌نظير‏‎ كارش‌‏‎ مفرح‌ ، ‏‎ و‏‎ كميك‌‏‎ جلوه‌هاي‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎
متمايز‏‎ كاملا‏‎ بازي‌‏‎ زمين‌‏‎ دور‏‎ نماهاي‌‏‎ در‏‎ مو‏‎ آرايش‌‏‎ يا‏‎ رنگ‌‏‎ تفاوت‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ يا‏‎
ديدن‌‏‎ بدون‌‏‎ را‏‎ كسي‌‏‎ ندرت‌‏‎ به‌‏‎ (‎وست‌‏‎ تاريبو‏‎ يا‏‎ ساس‌‏‎ حسن‌‏‎ پتي‌ ، ‏‎ امانوئل‌‏‎ مثل‌‏‎) ديگرانند‏‎ از‏‎
بار‏‎ پنجاه‌‏‎ از‏‎ متجاوز‏‎ بازي‌ ، ‏‎ طول‌‏‎ در‏‎.‎مي‌شناسد‏‎ ليست‌ ، ‏‎ به‌‏‎ نگاه‌‏‎ بدون‌‏‎ و‏‎ شماره‌اش‌‏‎
به‌‏‎ هميشه‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ تكرار‏‎ را‏‎ "كرنر‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ سانتر‏‎ يك‌‏‎ ضربه‌ ، ‏‎ يك‌‏‎ خطا ، ‏‎ يك‌‏‎" همچون‌‏‎ عباراتي‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ مدام‌‏‎.مي‌گيرد‏‎ بهره‌‏‎ (‎مشدد‏‎ گاف‌‏‎ با‏‎)‎ "يگ‌‏‎" مجعول‌‏‎ واژه‌‏‎ از‏‎ "يك‌‏‎" جاي‌‏‎
كار‏‎ به‌‏‎ وطني‌‏‎ فوتبال‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بگيرند‏‎ درس‌‏‎ بازي‌ها‏‎ از‏‎ هيجان‌ ، ‏‎ و‏‎ لذت‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ تماشاگران‌‏‎
"ت‌‏‎" نقطه‌هاي‌‏‎ و‏‎ باشند‏‎ نوشته‌‏‎ برايش‌‏‎ دندانه‌‏‎ دور‏‎ فوتبال‌‏‎ روز‏‎ دنياي‌‏‎ از‏‎ آن‌قدر‏‎.‎ببندند‏‎
موستو ، ‏‎":مي‌گويد‏‎ سنگال‌‏‎ _ سوئد‏‎ بازي‌‏‎ طول‌‏‎ تمام‌‏‎ در‏‎ باشند ، ‏‎ گذاشته‌‏‎ جابه‌جا‏‎ كمي‌‏‎ را‏‎
تيم‌‏‎ مصدوم‌‏‎ فوروارد‏‎ _ هافبك‌‏‎ موستوووي‌‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ البته‌‏‎ كه‌‏‎ "سنگال‌‏‎ تيم‌‏‎ فرانسوي‌‏‎ مربي‌‏‎
!دارد‏‎ شباهت‌‏‎ بيشتر‏‎ روسيه‌‏‎
خياباني‌‏‎ جواد‏‎ *
تيم‌ها‏‎ و‏‎ بازيكنان‌‏‎ درخصوص‌‏‎ كافي‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ و‏‎ فوتبال‌‏‎ روز‏‎ علم‌‏‎ انگليسي‌ ، ‏‎ زبان‌‏‎ دانش‌‏‎ قطعا‏‎
ولي‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ متفاوت‌‏‎ بي‌اطلاع‌ ، ‏‎ قديمي‌هاي‌‏‎ با‏‎ را‏‎ او‏‎ كار‏‎ سطح‌‏‎ مطرح‌ ، ‏‎ مناسبات‌‏‎ و‏‎ روابط‏‎ و‏‎
خلق‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ حماسي‌‏‎ و‏‎ اسطوره‌اي‌‏‎ حالت‌‏‎ نوعي‌‏‎ ايجاد‏‎ براي‌‏‎ تلاش‌‏‎ يكنواخت‌ ، ‏‎ شدت‌‏‎ به‌‏‎ لحن‌‏‎
فلسفه‌‏‎ و‏‎ حكومت‌‏‎ باب‏‎ در‏‎ فراوان‌‏‎ كلي‌گويي‌هاي‌‏‎ و‏‎ حساس‌‏‎ لحظه‌هاي‌‏‎ در‏‎ التهاب‏‎ و‏‎ هيجان‌‏‎
مشكل‌‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ كسالت‌بارتر‏‎ سال‌‏‎ به‌‏‎ سال‌‏‎ را‏‎ او‏‎ گزارش‌هاي‌‏‎ مربيان‌ ، ‏‎ تصميم‌هاي‌‏‎
و‏‎ بيان‌‏‎ ناپيداي‌‏‎ لايه‌هاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ نهفته‌اي‌‏‎ بزرگ‌بيني‌‏‎ خود‏‎ و‏‎ تكبر‏‎ اصلي‌ترش‌ ، ‏‎
جدي‌‏‎ نشريات‌‏‎ معدود‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ درست‌‏‎ انتقادات‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ تاحدي‌‏‎.‎دارد‏‎ جريان‌‏‎ او‏‎ عبارات‌‏‎
موضع‌گيري‌‏‎ (‎اسبق‌‏‎ "تماشاگران‌‏‎" و‏‎ سابق‌‏‎ "پيام‌آور‏‎" فعلي‌ ، ‏‎ "فوتبال‌‏‎ جهان‌‏‎" مثل‌‏‎)‎ ورزشي‌‏‎
.مي‌دهد‏‎ ادامه‌‏‎ زائد‏‎ تفسيرهاي‌‏‎ و‏‎ كلام‌ها‏‎ تكيه‌‏‎ همان‌‏‎ تكرار‏‎ به‌‏‎ لج‌بازي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎
شفيع‌‏‎ بهرام‌‏‎ *
و‏‎ دو‏‎ شبكه‌هاي‌‏‎ از‏‎ بازي‌ها‏‎ كه‌‏‎ مقطعي‌‏‎ در‏‎ حتي‌‏‎ ما ، ‏‎ تلويزيون‌‏‎ در‏‎ فوتبال‌‏‎ گزارش‌‏‎ پيشكسوت‌‏‎
.كرد‏‎ تحميل‌‏‎ سوئد‏‎ _ انگليس‌‏‎ بازي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خودش‌‏‎ اصرار ، ‏‎ به‌‏‎ و‏‎ نياورد‏‎ طاقت‌‏‎ هم‌‏‎ مي‌شد‏‎ پخش‌‏‎ سه‌‏‎
در‏‎ او‏‎ جذابيت‌‏‎ فاقد‏‎ و‏‎ خنثي‌‏‎ حضور‏‎ تحمل‌‏‎ شد ، ‏‎ منتقل‌‏‎ يك‌‏‎ شبكه‌‏‎ به‌‏‎ بازي‌ها‏‎ پخش‌‏‎ كه‌‏‎ بعدتر‏‎
او‏‎ بي‌خبري‌‏‎ شرح‌‏‎.‎مي‌رسيد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ دشوارتر‏‎ واقعا‏‎ سنگال‌ ، ‏‎ _ تركيه‌‏‎ مثل‌‏‎ حساسي‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ منجر‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ كل‌‏‎ حجم‌‏‎ با‏‎ برابر‏‎ فهرستي‌‏‎ به‌‏‎ خودش‌‏‎ روز ، ‏‎ فوتبال‌‏‎ جاري‌‏‎ امور‏‎ از‏‎
با‏‎ كي‌يرون‌داير‏‎ وقتي‌‏‎ سوئد ، ‏‎ _ انگليس‌‏‎ بازي‌‏‎ همان‌‏‎ در‏‎ خروار ، ‏‎ نمونه‌‏‎ مشت‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ فقط‏‎
تعويضي‌‏‎ يار‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ ببندد‏‎ را‏‎ خود‏‎ كفش‌‏‎ بند‏‎ تا‏‎ مي‌شود‏‎ خم‌‏‎ زمين‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ شماره‌ 23‏‎
و‏‎ مي‌بيند‏‎ را 2‏‎ او‏‎ پيراهن‌‏‎ روي‌‏‎ انگليسي‌‏‎ عدد 3‏‎ ما‏‎ قديمي‌‏‎ گزارشگر‏‎ شود ، ‏‎ ميدان‌‏‎ وارد‏‎
كه‌‏‎ نمي‌داند‏‎ يعني‌‏‎ "بيايد‏‎ زمين‌‏‎ به‌‏‎ مي‌خواهد‏‎ جيمز‏‎ ديويد‏‎ شماره‌ 22‏‎ يار‏‎":‎مي‌گويد‏‎
نه‌‏‎ است‌ ، ‏‎ سيمن‌‏‎ ديويد‏‎ ذخيره‌‏‎ ليورپول‌ ، ‏‎ سابق‌‏‎ گلر‏‎ و‏‎ وستهام‌‏‎ فعلي‌‏‎ دروازه‌بان‌‏‎ جيمز ، ‏‎ ديويد‏‎
!ميدان‌‏‎ ميانه‌‏‎ بازيكن‌‏‎
مجيدعباسقلي‌‏‎ *
را‏‎ معروف‌‏‎ شرينگهام‌‏‎ كوچك‌‏‎ نام‌‏‎ آرژانتين‌‏‎ _ انگليس‌‏‎ بازي‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ او‏‎ خود‏‎ مثل‌‏‎ اميدوارم‌‏‎
ولي‌‏‎ مطلع‌‏‎ و‏‎ جديد‏‎ گزارشگر‏‎ كوچك‌‏‎ نام‌‏‎ ‎‏‏،‏‎"تدي‌‏‎" جاي‌‏‎ به‌‏‎ _ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ "ديويد‏‎" بار‏‎ چند‏‎
با‏‎ دو ، ‏‎ شبكه‌‏‎ از‏‎ شده‌‏‎ پخش‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ او‏‎ !باشم‌‏‎ ننوشته‌‏‎ غلط‏‎ را‏‎ مدعي‌مان‌‏‎ بسيار‏‎
مي‌كرد ، ‏‎ تحمل‌پذير‏‎ كمي‌‏‎ را‏‎ كوتي‌‏‎ خوابآور‏‎ و‏‎ يكنواخت‌‏‎ گفتار‏‎ نسبي‌اش‌ ، ‏‎ هيجان‌‏‎ و‏‎ همراهي‌‏‎
_ فرانسه‌‏‎ بازي‌‏‎ گزارش‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ مثلا‏‎.‎مي‌فرمود‏‎ مرتفعي‌‏‎ و‏‎ رفيع‌‏‎ فضل‌فروشي‌هاي‌‏‎ گاه‌‏‎
نام‌‏‎ كه‌‏‎ گفته‌اند‏‎ و‏‎ گرفته‌اند‏‎ تماس‌‏‎ او‏‎ با‏‎ فرانسه‌‏‎ سفارت‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ مي‌كرد‏‎ اشاره‌‏‎ اروگوئه‌ ، ‏‎
جاي‌‏‎ به‌‏‎ باشد‏‎ بنا‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎.‎پتي‌‏‎ نه‌‏‎ است‌‏‎ "پوتي‌‏‎" امانوئل‌‏‎ موطلايي‌شان‌ ، ‏‎ هافبك‌‏‎
استفاده‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ نام‌هاي‌‏‎ فرانسوي‌‏‎ تلفظ‏‎ از‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎انگليسي‌‏‎) بين‌المللي‌‏‎ تلفظ‏‎
خود‏‎ اينكه‌‏‎ ضمن‌‏‎ !"گاقي‌‏‎ دو‏‎ كقيستف‌‏‎ و‏‎ ژوقكائف‌‏‎ يوقي‌‏‎ آنقي‌ ، ‏‎ تيه‌قي‌‏‎" بگوييم‌‏‎ بايد‏‎ كنيم‌ ، ‏‎
متري‌‏‎ دو‏‎ فوروارد‏‎ كويين‌ ، ‏‎ نايال‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌كرد‏‎ تلفظ‏‎ (Kley) كلي‌‏‎ گري‌‏‎ ادعاها ، ‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ او‏‎
هم‌‏‎ گاف‌ها‏‎ اين‌‏‎ تحمل‌‏‎ نباشد ، ‏‎ كار‏‎ در‏‎ ادعاها‏‎ آن‌‏‎ اگر‏‎ !كويين‌‏‎ نيال‌‏‎ مي‌گويد‏‎ تيم‌ ، ‏‎ همين‌‏‎
.مي‌شود‏‎ راحت‌تر‏‎
علي‌فر‏‎ *
گزارش‌‏‎ هم‌‏‎ داشت‌ ، ‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ شبكه‌‏‎ شبانه‌‏‎ برنامه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ بازي‌ها‏‎ خلاصه‌‏‎ گزارش‌‏‎ هم‌‏‎ او‏‎
ويژه‌‏‎ برنامه‌‏‎ مجري‌‏‎ و‏‎ گوينده‌‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ را‏‎ يك‌‏‎ شبكه‌‏‎ بعد‏‎ و‏‎ سه‌‏‎ شبكه‌‏‎ مستقيم‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ از‏‎ بعضي‌‏‎
تجربه‌هاي‌‏‎ اين‌‏‎ قاعدتا‏‎ !خب‏‎ !بود‏‎ مقدماتي‌‏‎ مرحله‌‏‎ شبهاي‌‏‎ دربرخي‌‏‎ يك‌‏‎ شبكه‌‏‎ جام‌جهاني‌‏‎
روان‌‏‎ گزارش‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ دريغ‌‏‎ ولي‌‏‎.‎كند‏‎ رفع‌‏‎ را‏‎ اوليه‌‏‎ آماتوري‌‏‎ اشكالات‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ بايد‏‎ انبوه‌ ، ‏‎
فاصله‌‏‎ بازي‌‏‎ لحظه‌هاي‌‏‎ گزارش‌‏‎ از‏‎ آن‌قدر‏‎ او‏‎ آمريكا ، ‏‎ _ آلمان‌‏‎ بازي‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎شنيدني‌‏‎ و‏‎
مسابقه‌‏‎ جريان‌‏‎ اصلا‏‎ كه‌‏‎ پرداخت‌‏‎ خودش‌‏‎ پيش‌بيني‌هاي‌‏‎ و‏‎ احتمالات‌‏‎ و‏‎ كليات‌‏‎ ذكر‏‎ به‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎
انتهايي‌‏‎ حساس‌‏‎ لحظات‌‏‎ در‏‎ يعني‌‏‎ دقيقه‌ 88‏‎ در‏‎ نوي‌ويل‌‏‎ اليور‏‎ وقتي‌‏‎.‎بود‏‎ شده‌‏‎ رها‏‎ كلي‌‏‎ به‌‏‎
:كرد‏‎ اشاره‌‏‎ غافلگيري‌‏‎ و‏‎ هيجان‌‏‎ بدون‌‏‎ مي‌گفت‌ ، ‏‎ بوندسليگا‏‎ از‏‎ داشت‌‏‎ كه‌‏‎ او‏‎ زد ، ‏‎ گل‌‏‎ بازي‌‏‎
و‏‎ كميك‌‏‎ اشاره‌هاي‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ كلي‌ ، ‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ !"آلمان‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ براي‌‏‎ گل‌‏‎ يك‌‏‎ هم‌‏‎ اين‌‏‎ بله‌ ، ‏‎ خب‏‎"
!مي‌شد‏‎ محسوب‏‎ بهروان‌‏‎ عباس‌‏‎ براي‌‏‎ جدي‌‏‎ رقيبي‌‏‎ گاه‌‏‎ او‏‎ مفرح‌ ، ‏‎
فردوسي‌پور‏‎ عادل‌‏‎ *
و‏‎ آشنا‏‎ لحن‌‏‎ و‏‎ هيجان‌‏‎ بگذريم‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ او‏‎ كامل‌‏‎ و‏‎ كافي‌‏‎ شناخت‌‏‎ و‏‎ اطلاعات‌‏‎ و‏‎ علاقه‌‏‎ و‏‎ دانش‌‏‎ از‏‎
به‌‏‎ تبديل‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ كم‌كم‌‏‎ فوتبال‌ ، ‏‎ هاي‌‏‎CD به‌‏‎ انتقال‌‏‎ با‏‎ و‏‎ حالا‏‎ گزارش‌هايش‌ ، ‏‎ جذاب‏‎
تحميلي‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎.‎مي‌دهد‏‎ شكل‌‏‎ را‏‎ فوتبال‌دوستان‌‏‎ مشترك‌‏‎ خاطره‌‏‎ است‌‏‎ همگاني‌‏‎ پديده‌اي‌‏‎
كاهش‌‏‎ رفته‌رفته‌‏‎ فردوسي‌پور‏‎ سهم‌‏‎ آنها ، ‏‎ دمده‌‏‎ و‏‎ فرسوده‌‏‎ گزارش‌هاي‌‏‎ و‏‎ يك‌‏‎ شبكه‌‏‎ گزارشگران‌‏‎
مثل‌‏‎ خاطره‌انگيزي‌‏‎ ارمغان‌‏‎ مهم‌ ، ‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ در‏‎ حضورش‌‏‎ به‌‏‎ مردم‌‏‎ عمومي‌‏‎ علاقه‌‏‎ ولي‌‏‎.يافت‌‏‎
درست‌ترين‌‏‎ همچنان‌‏‎.‎داشت‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ انگليس‌‏‎ _ برزيل‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ او‏‎ پرالتهاب‏‎ گزارش‌‏‎
كي‌يرون‌‏‎ مي‌گفت‌‏‎ درستي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ كسي‌‏‎ تنها‏‎ او‏‎.است‌‏‎ فردوسي‌پور‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ هم‌‏‎ نام‌ها‏‎ تلفظ‏‎
.(داف‌‏‎ دامين‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎) داف‌‏‎ ديمين‌‏‎ و‏‎ (داير‏‎ كايرون‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎) داير‏‎
كوتي‌‏‎ *
و‏‎ ربط‏‎ با‏‎ كلي‌گويي‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌كرد‏‎ رها‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ جريان‌‏‎ بارها‏‎ هم‌‏‎ او‏‎ علي‌فر ، ‏‎ مثل‌‏‎
روي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ شده‌‏‎ شناخته‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ نام‌‏‎ بارها‏‎ هم‌‏‎ او‏‎ بهروان‌ ، ‏‎ مثل‌‏‎.‎مي‌آورد‏‎ روي‌‏‎ بي‌ربط‏‎
تكراري‌اش‌ ، ‏‎ اصطلاحات‌‏‎ از‏‎ هم‌‏‎ او‏‎ شفيع‌ ، ‏‎ مثل‌‏‎.‎مي‌خواند‏‎ آنها‏‎ شماره‌‏‎ به‌‏‎ نگاه‌‏‎ با‏‎ و‏‎ ليست‌‏‎
يك‌‏‎ هوايي‌ ، ‏‎ عمقي‌‏‎ پاس‌‏‎ يا‏‎ سانتر‏‎ هر‏‎ با‏‎ مثلا‏‎.مي‌كرد‏‎ استفاده‌‏‎ بار‏‎ ده‌ها‏‎ بازي‌‏‎ هر‏‎ طول‌‏‎ در‏‎
همه‌‏‎ خوبان‌‏‎ آنچه‌‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ مجموع‌ ، ‏‎ در‏‎.‎"بلند‏‎ توپ‌هاي‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎":‎مي‌گفت‌‏‎ بار‏‎
را‏‎ ساعت‌ 16‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ او‏‎ اگر‏‎ بكنيد ، ‏‎ را‏‎ فكرش‌‏‎.‎كند‏‎ حفظش‌‏‎ خدا‏‎.‎داشت‌‏‎ جا‏‎ يك‌‏‎ او‏‎ دارند ، ‏‎
امه‌‏‎ اروگوئه‌ ، ‏‎ _ فرانسه‌‏‎ بازي‌‏‎ اواسط‏‎ در‏‎ مي‌توانست‌‏‎ كسي‌‏‎ چه‌‏‎ نمي‌كرد ، ‏‎ گزارش‌‏‎ دو‏‎ شبكه‌‏‎ از‏‎
در‏‎ هم‌‏‎ بلاژويچ‌‏‎ مثل‌‏‎ سرشناسي‌‏‎ افراد‏‎" بگويد‏‎ و‏‎ ببيند‏‎ استاديوم‌‏‎ ويژه‌‏‎ جايگاه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ ژاكه‌‏‎
را‏‎ اكوادور‏‎ تيم‌‏‎ كلمبيايي‌‏‎ مربي‌‏‎ داريوگومژ‏‎ هرنان‌‏‎ مي‌توانست‌‏‎ كسي‌‏‎ چه‌‏‎ ؟‏‎"حاضرند‏‎ ورزشگاه‌‏‎
در‏‎ ؟‏‎"انداخت‌‏‎ بيرون‌‏‎ تيم‌‏‎ از‏‎ را‏‎ آسپريا‏‎ فاستينو‏‎ مثل‌‏‎ بي‌انضباطهايي‌‏‎ او‏‎" بگويد‏‎ و‏‎ ببيند‏‎
!بود‏‎ كلمبيايي‌‏‎ بلكه‌‏‎ اكوادور ، ‏‎ اهل‌‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ بداخلاق‌‏‎ نه‌‏‎ آسپريا‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎
ميرزايي‌‏‎ مزدك‌‏‎ *
سواد‏‎ با‏‎ توام‌‏‎ و‏‎ شنيدني‌‏‎ و‏‎ جذاب‏‎ گزارش‌هاي‌‏‎ در‏‎ فردوسي‌پور‏‎ عادل‌‏‎ هماورد‏‎ تنها‏‎ عملا‏‎ او‏‎
ايتاليا‏‎ تلخ‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ او‏‎ شيرين‌‏‎ گزارش‌‏‎ مثل‌‏‎ نمونه‌هايي‌‏‎ گزارش‌هايش‌ ، ‏‎ بين‌‏‎ از‏‎.‎بود‏‎ كافي‌‏‎
پرهيجان‌‏‎ بازي‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ غيرقابل‌‏‎ خيزهاي‌‏‎ و‏‎ افت‌‏‎ با‏‎ كامل‌‏‎ همراهي‌‏‎ جهت‌‏‎ به‌‏‎ جنوبي‌ ، ‏‎ كره‌‏‎ _
از‏‎ خوردن‌‏‎ حرص‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ افرادي‌‏‎ معدود‏‎ جزو‏‎.‎مي‌ماند‏‎ يادها‏‎ در‏‎ واقعا‏‎ تيم‌ ، ‏‎ دو‏‎
چاشني‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ بلند‏‎ اشتياق‌‏‎ و‏‎ لذت‌‏‎ با‏‎ را‏‎ تلويزيون‌‏‎ صداي‌‏‎ مي‌شد‏‎ اصطلاحاتش‌ ، ‏‎ يا‏‎ اشتباهات‌‏‎
فرامتن‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ و‏‎ حاشيه‌اي‌‏‎ نكات‌‏‎ به‌‏‎ هرگاه‌‏‎ساخت‌‏‎ فراهم‌‏‎ بازي‌‏‎ نوسان‌هاي‌‏‎ براي‌‏‎ دلپذيري‌‏‎
جريان‌‏‎ به‌‏‎ زود‏‎ خيلي‌‏‎ و‏‎ مي‌گرفت‌‏‎ بهره‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ بازي‌‏‎ شرايط‏‎ توضيح‌‏‎ مسير‏‎ در‏‎ مي‌كرد ، ‏‎ اشاره‌‏‎
ايتاليايي‌هاي‌‏‎ ما‏‎ براي‌‏‎ بودنش‌‏‎ ايتاليايي‌‏‎ اينها ، ‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ صرف‌نظر‏‎.‎برمي‌گشت‌‏‎ مسابقه‌‏‎
احترام‌‏‎ قابل‌‏‎ (‎اخير‏‎ سال‌‏‎ بيست‌‏‎ هميشگي‌‏‎ گرفته‌هاي‌‏‎ بغل‌‏‎ به‌‏‎ غم‌‏‎ زانوي‌‏‎ البته‌‏‎ و‏‎) آتشه‌‏‎ دو‏‎
!بود‏‎
يوسفي‌‏‎ پيمان‌‏‎ *
و‏‎ هيجان‌ها‏‎ با‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ بيانش‌ ، ‏‎ و‏‎ لحن‌‏‎ در‏‎ مناسب‏‎ نوسان‌هاي‌‏‎ ايجاد‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ او‏‎
يا‏‎ داوري‌‏‎ كارشناس‌‏‎ نظرات‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ اين‌‏‎ مشكل‌‏‎ ولي‌‏‎.‎مي‌شد‏‎ همراه‌‏‎ بازي‌‏‎ هر‏‎ فرازونشيبهاي‌‏‎
بازي‌‏‎ گزارش‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ يك‌ ، ‏‎ شبكه‌‏‎ از‏‎ بازي‌ها‏‎ پخش‌‏‎ موقع‌‏‎ از‏‎ دومي‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎) فوتبال‌‏‎ كارشناس‌‏‎
حركت‌‏‎ هر‏‎ انجام‌‏‎ محض‌‏‎ به‌‏‎.بود‏‎ مهم‌‏‎ و‏‎ جدي‌‏‎ خيلي‌‏‎ او‏‎ براي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(داد‏‎ آزار‏‎ را‏‎ بينندگان‌‏‎ هم‌‏‎
نظر‏‎ داوري‌‏‎ كارشناس‌‏‎ از‏‎ او‏‎ بازيكني‌ ، ‏‎ هر‏‎ افتادن‌‏‎ زمين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ خوردن‌‏‎ ليز‏‎ يا‏‎ مشكوك‌‏‎
تكرار‏‎ به‌‏‎ يا‏‎ مي‌كرد‏‎ عوض‌‏‎ او‏‎ اظهارنظر‏‎ از‏‎ متاثر‏‎ را‏‎ خود‏‎ گزارش‌‏‎ موضع‌‏‎ هم‌‏‎ بعد‏‎ و‏‎ مي‌پرسيد‏‎
داوري‌‏‎ كارشناس‌‏‎ جنوبي‌ ، ‏‎ كره‌‏‎ _ اسپانيا‏‎ ديدار‏‎ در‏‎.‎مي‌پرداخت‌‏‎ مختلف‌‏‎ الفاظ‏‎ با‏‎ نكته‌‏‎ آن‌‏‎
ضربه‌‏‎ توپ‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ پريده‌‏‎ هوا‏‎ به‌‏‎ اوت‌‏‎ اعلام‌‏‎ سوت‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ مورينتس‌‏‎ كه‌‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ ذكر‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎
احتمالا‏‎ و‏‎ جوان‌‏‎ گزارشگر‏‎.كرد‏‎ اعلام‌‏‎ مردود‏‎ را‏‎ ماتادورها‏‎ سالم‌‏‎ گل‌‏‎ داور‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎ زده‌ ، ‏‎
اشتباهات‌‏‎" از‏‎ آن‌قدر‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ جدي‌‏‎ زياد‏‎ را‏‎ او‏‎ حرف‌‏‎ كم‌تجربگي‌ ، ‏‎ اثر‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ ما‏‎ خوش‌آتيه‌‏‎
غم‌‏‎ در‏‎ سوزناك‌‏‎ سوگواره‌هايي‌‏‎ سرودن‌‏‎ به‌‏‎ روزنامه‌ها‏‎ اغلب‏‎ فردا‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ گله‌‏‎ "داوري‌‏‎
حقه‌باز‏‎ ماتادورهاي‌‏‎ خود‏‎ از‏‎ اصلي‌‏‎ حقه‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎.‎آوردند‏‎ روي‌‏‎ اسپانيا‏‎ حذف‌‏‎ جانكاه‌‏‎
!بود‏‎
ما‏‎ تلويزيوني‌‏‎ شبكه‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ طبيعي‌‏‎.‎ندارد‏‎ شكايت‌‏‎ جاي‌‏‎ چندان‌‏‎ البته‌‏‎ آخر ، ‏‎ باب‏‎ اين‌‏‎
نمايش‌‏‎ در‏‎ را‏‎ رسمي‌‏‎ و‏‎ مرسوم‌‏‎ ملاحظات‌‏‎ بايد‏‎ موجود ، ‏‎ اجتماعي‌‏‎ شرايط‏‎ و‏‎ ضوابط‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎
رعايت‌‏‎ غيره‌ ، ‏‎ و‏‎ تابستاني‌‏‎ لباس‌هاي‌‏‎ با‏‎ مونث‌‏‎ توپ‌جمع‌كن‌هاي‌‏‎ يا‏‎ عكاسان‌‏‎ يا‏‎ تماشاگران‌‏‎
بازي‌‏‎ قبلي‌‏‎ لحظات‌‏‎ تكراري‌‏‎ تصاوير‏‎ به‌‏‎ گزارشگران‌‏‎ برخي‌‏‎ غريب‏‎ و‏‎ عجيب‏‎ اشاره‌هاي‌‏‎ اما‏‎.‎كنند‏‎
واقعا‏‎ مي‌رفت‌ ، ‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ بعدي‌‏‎ لحظات‌‏‎ نمايش‌‏‎ غيرقابل‌‏‎ تصاوير‏‎ لاپوشاني‌‏‎ و‏‎ سانسور‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎
قوه‌‏‎ فاقد‏‎ و‏‎ نابينا‏‎ آدم‌‏‎ مشتي‌‏‎ فوتبال‌دوست‌ ، ‏‎ مردم‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ گذاشته‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ فرض‌‏‎
در‏‎ دانمارك‌ ، ‏‎ _ انگليس‌‏‎ بازي‌‏‎ اوايل‌‏‎ در‏‎ نيمكت‌‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ اولسن‌‏‎ مورتن‌‏‎ تصوير‏‎.‎تشخيص‌اند‏‎
سه‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ نگراني‌‏‎ آثار‏‎":‎مي‌گفت‌‏‎ محترم‌‏‎ گزارشگر‏‎ و‏‎ مي‌شد‏‎ داده‌‏‎ نشان‌‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ اواخر‏‎
بازي‌ ، ‏‎ مجدد‏‎ شروع‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ آب‏‎ بطري‌‏‎ !"است‌‏‎ مشهود‏‎ اولسن‌‏‎ چهره‌‏‎ در‏‎ خورده‌ ، ‏‎ دانمارك‌‏‎ كه‌‏‎ گلي‌‏‎
ولي‌‏‎ مي‌شد ، ‏‎ پرتاب‏‎ گاتوزو‏‎ و‏‎ نيمكت‌‏‎ طرف‌‏‎ به‌‏‎ مكزيك‌‏‎ _ ايتاليا‏‎ مسابقه‌‏‎ نيمه‌هاي‌‏‎ در‏‎
بازيكنان‌‏‎ حالا‏‎":مي‌گفت‌‏‎ مسابقه‌ ، ‏‎ اواخر‏‎ در‏‎ نما‏‎ اين‌‏‎ باره‌‏‎ چند‏‎ تكرار‏‎ هنگام‌‏‎ گزارشگر‏‎
مي‌خواهند‏‎ و‏‎ افتاده‌اند‏‎ عجله‌‏‎ به‌‏‎ شدت‌‏‎ به‌‏‎ هستند ، ‏‎ عقب‏‎ گل‌‏‎ يك‌‏‎ اينكه‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ ايتاليا‏‎
!"بدهند‏‎ ادامه‌‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ فوري‌‏‎
و‏‎ ماهواره‌اي‌‏‎ امكانات‌‏‎ و‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ بمباران‌‏‎ همه‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ همين‌‏‎ ماجرا‏‎ كل‌‏‎
كانال‌‏‎ تنها‏‎ خودمان‌‏‎ كنيم‌‏‎ تصور‏‎ يا‏‎ بپنداريم‌‏‎ نادان‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ نبايد‏‎ اينترنتي‌‏‎ سايت‌هاي‌‏‎
شرايط‏‎ در‏‎ شصت‌ ، ‏‎ دهه‌‏‎ مثل‌‏‎ مردم‌‏‎ كنيم‌‏‎ فكر‏‎ نبايد‏‎.‎هستيم‌‏‎ تحليل‌‏‎ يا‏‎ خبر‏‎ كسب‏‎ براي‌‏‎ آنها‏‎
به‌‏‎ محكوم‌‏‎ مي‌شد ، ‏‎ پخش‌‏‎ تلويزيون‌‏‎ از‏‎ تاخير‏‎ روز‏‎ دو‏‎ با‏‎ جام‌ 1986‏‎ فينال‌‏‎ حتي‌‏‎ كه‌‏‎ بسته‌اي‌‏‎
حق‌‏‎ صدها‏‎ قطعا‏‎ آنان‌‏‎ حالا‏‎.‎مي‌كنيم‌‏‎ تحميل‌‏‎ آنها‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ چيزهايي‌‏‎ همه‌‏‎ تحمل‌‏‎
بايد‏‎ قطعا‏‎ تلويزيون‌ ، ‏‎ ورزشي‌‏‎ برنامه‌سازان‌‏‎ مقام‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ دوستان‌‏‎ و‏‎ دارند ، ‏‎ گسترده‌‏‎ انتخاب‏‎
.بدهند‏‎ بها‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ بدانند‏‎ را‏‎ اين‌‏‎

جهان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ از‏‎ كوتاه‌‏‎


فينال‌‏‎ در‏‎ مارادونا‏‎
جام‌‏‎ فينال‌‏‎ بازي‌‏‎ آرژانتين‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سابق‌‏‎ اعجوبه‌‏‎ مارادونا‏‎ آرماندو‏‎ ديه‌گو‏‎
.مي‌كند‏‎ تماشا‏‎ نزديك‌‏‎ از‏‎ را‏‎ جهاني‌ 2002‏‎
حضورش‌‏‎ از‏‎ مخدر‏‎ مواد‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ در‏‎ سابقه‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎ شروع‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مارادونا‏‎
راهي‌‏‎ آمستردام‌‏‎ شهر‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ و‏‎ هاوانا‏‎ از‏‎ امروز‏‎ بود‏‎ آمده‌‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ ممانعت‌‏‎ ژاپن‌‏‎ در‏‎
وجود‏‎ ژاپن‌‏‎ كشور‏‎ در‏‎ او‏‎ حضور‏‎ جهت‌‏‎ مشكلي‌‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ توكيو‏‎
.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ يوكوهاما‏‎ شهر‏‎ در‏‎ يكشنبه‌‏‎ روز‏‎ جهاني‌ 2002‏‎ جام‌‏‎ فينال‌‏‎.‎داشت‌‏‎ نخواهد‏‎

فينال‌‏‎ قاضي‌‏‎ كولينا‏‎


تيم‌هاي‌‏‎ بين‌‏‎ جهاني‌ 2002‏‎ جام‌‏‎ فينال‌‏‎ بازي‌‏‎ ايتاليايي‌‏‎ سرشناس‌‏‎ داور‏‎ كولينا‏‎ لوئيجي‌‏‎ پير‏‎
فيليپ‌‏‎ حساس‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ فيفا‏‎ مقامات‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎.كرد‏‎ خواهد‏‎ قضاوت‌‏‎ را‏‎ برزيل‌‏‎ و‏‎ آلمان‌‏‎
.داد‏‎ خواهند‏‎ ياري‌‏‎ مهم‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ كولينا‏‎ سوئد‏‎ از‏‎ ليندبرگ‌‏‎ ليف‌‏‎ و‏‎ انگليس‌‏‎ از‏‎ شارپ‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ وظيفه‌‏‎ انجام‌‏‎ چهارم‌‏‎ داور‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ اسكاتلند‏‎ از‏‎ دالاس‌‏‎ هيو‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
و‏‎ اروپا‏‎ بزرگ‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ مصاف‌‏‎ در‏‎ اروپايي‌‏‎ داور‏‎ انتخاب 4‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ توجه‌‏‎ جالب‏‎ نكته‌‏‎
.است‌‏‎ جنوبي‌‏‎ آمريكاي‌‏‎

زرد‏‎ برزيل‌‏‎ -‎ سفيد‏‎ آلمان‌‏‎


طبق‌‏‎ بر‏‎.شد‏‎ مشخص‌‏‎ جهاني‌ 2002‏‎ جام‌‏‎ فينال‌‏‎ در‏‎ برزيل‌‏‎ و‏‎ آلمان‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ پيراهن‌‏‎ رنگ‌‏‎
با‏‎ نيز‏‎ برزيل‌‏‎ و‏‎ سفيد‏‎ پيراهن‌‏‎ با‏‎ آلمان‌ها‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ توافق‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ و‏‎ فيفا‏‎ اعلاميه‌‏‎
اساس‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ رفت‌‏‎ خواهند‏‎ هم‌‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ فينال‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ زرد‏‎ يعني‌‏‎ خود‏‎ هميشگي‌‏‎ پيراهن‌‏‎
آمد‏‎ خواهند‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ سفيد‏‎ جوراب‏‎ و‏‎ مشكي‌‏‎ شورت‌‏‎ سفيد ، ‏‎ پيراهن‌‏‎ با‏‎ آلمان‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
و‏‎ مشكي‌‏‎ شورت‌‏‎ آبي‌ ، ‏‎ پيراهن‌‏‎ با‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ كاپيتان‌‏‎ و‏‎ دروازه‌بان‌‏‎ كان‌‏‎ اوليور‏‎ آنكه‌‏‎ ضمن‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ محافظت‌‏‎ آلمان‌ها‏‎ دروازه‌‏‎ از‏‎ سفيد‏‎ جوراب‏‎
شد‏‎ خواهند‏‎ زمين‌‏‎ وارد‏‎ آبي‌‏‎ جوراب‏‎ و‏‎ شورت‌‏‎ زرد ، ‏‎ پيراهن‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ برزيل‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
در‏‎ مشكي‌‏‎ جوراب‏‎ و‏‎ شورت‌‏‎ توسي‌ ، ‏‎ پيراهن‌‏‎ با‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ دروازه‌بان‌‏‎ ماركوس‌‏‎ ميان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
.مي‌گيرد‏‎ قرار‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ دروازه‌‏‎ چارچوب‏‎

جمهور‏‎ رئيس‌‏‎ تبريك‌‏‎


جام‌‏‎ فينال‌‏‎ به‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ راهيابي‌‏‎ و‏‎ تركيه‌‏‎ برابر‏‎ برزيل‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ صفر‏‎ به‌‏‎ پيروزي‌ 1‏‎ پي‌‏‎ در‏‎
.گفت‌‏‎ تبريك‌‏‎ برزيل‌‏‎ تيم‌‏‎ اعضاي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ شده‌‏‎ كسب‏‎ موفقيت‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎ جهاني‌ 2002‏‎
برزيل‌‏‎ سود‏‎ به‌‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ دو‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ نتيجه‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ كه‌‏‎ كاردوسو‏‎ هنزيكه‌‏‎ فرناندو‏‎
ميدان‌‏‎ به‌‏‎ بالا‏‎ روحيه‌‏‎ با‏‎ و‏‎ وجود‏‎ تمام‌‏‎ با‏‎ ما‏‎ تيم‌‏‎ هرگاه‌‏‎:‎گفت‌‏‎ بود ، ‏‎ كرده‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎
افتخار‏‎ برزيل‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ به‌‏‎ بابت‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ من‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ نخواهد‏‎ آن‌‏‎ جلودار‏‎ تيمي‌‏‎ هيچ‌‏‎ مي‌رود‏‎
ما‏‎ بازيكنان‌‏‎:‎گفت‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ رونالدو‏‎ عملكرد‏‎ از‏‎ تمجيد‏‎ ضمن‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎.‎مي‌كنم‌‏‎
بر‏‎ يك‌‏‎ پيروزي‌‏‎ يك‌‏‎ مطمئنا‏‎ و‏‎ شوند‏‎ ظاهر‏‎ شده‌‏‎ حساب‏‎ آلمان‌‏‎ مقابل‌‏‎ فينال‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ بايد‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ ما‏‎ قهرماني‌‏‎ باعث‌‏‎ نيز‏‎ صفر‏‎

متفاوت‌‏‎ كاملا‏‎:رونالدو‏‎


در‏‎ حضور‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ او‏‎ موفقيت‌‏‎ كرد ، ‏‎ اعلام‌‏‎ برزيل‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مهاجم‌‏‎ رونالدو‏‎
صدر‏‎ در‏‎ گل‌‏‎ با 6‏‎ كه‌‏‎ رونالدو‏‎.‎مي‌آيد‏‎ حساب‏‎ به‌‏‎ پيروزي‌‏‎ يك‌‏‎ برايش‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎
است‌‏‎ اين‌‏‎ من‌‏‎ بزرگ‌‏‎ هدف‌‏‎ شكست‌ ، ‏‎ و‏‎ پيروزي‌‏‎ از‏‎ صرف‌نظر‏‎ گفت‌‏‎ گرفته‌ ، ‏‎ قرار‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ گلزنان‌‏‎
.است‌‏‎ كافي‌‏‎ برايم‌‏‎ همين‌‏‎ و‏‎ كنم‌‏‎ بازي‌‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ كه‌‏‎
اين‌‏‎ تمام‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎:گفت‌‏‎ بود‏‎ دور‏‎ فوتبال‌‏‎ ميادين‌‏‎ از‏‎ سال‌‏‎ از 2‏‎ بيش‌‏‎ كه‌‏‎ رونالدو‏‎
كابوس‌‏‎ ديگر‏‎ حالا‏‎ بزنم‌ ، ‏‎ گل‌‏‎ و‏‎ بدوم‌‏‎ كنم‌ ، ‏‎ بازي‌‏‎ مي‌توانم‌‏‎ كه‌‏‎ خوشحالم‌‏‎ بسيار‏‎ موفقيت‌ها‏‎
فينال‌‏‎ مسابقه‌‏‎ در‏‎ تشنج‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ جهاني‌ 1998‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ رونالدو‏‎.است‌‏‎ رسيده‌‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎
فراموش‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ مايلم‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ گذشته‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ مسائل‌‏‎ اين‌‏‎:گفت‌‏‎ نبود‏‎ موفق‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ حاضر‏‎
.شوم‌‏‎ ظاهر‏‎ قبل‌‏‎ دوره‌‏‎ از‏‎ متفاوت‌‏‎ كاملا‏‎ فينال‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ دارم‌‏‎ قصد‏‎ كنم‌ ، ‏‎

شد‏‎ محروم‌‏‎ بازي‌‏‎ چهار‏‎ ماركز‏‎


مقابل‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ قرمز‏‎ كارت‌‏‎ دريافت‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ مكزيك‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ هافبك‌‏‎ ماركز‏‎ رافائل‌‏‎
از‏‎ قبل‌‏‎ لحظاتي‌‏‎ ماركز‏‎.‎شد‏‎ محروم‌‏‎ بازي‌‏‎ چهار‏‎ براي‌‏‎ جهاني‌ 2002‏‎ جام‌‏‎ دوم‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ آمريكا‏‎
آمريكايي‌ها‏‎ تيم‌‏‎ كار‏‎ كهنه‌‏‎ بازيكن‌‏‎ جونز‏‎ كوبي‌‏‎ برروي‌‏‎ خشن‌‏‎ خطاي‌‏‎ يك‌‏‎ مرتكب‏‎ بازي‌‏‎ آن‌‏‎ پايان‌‏‎
مبلغ‌‏‎ به‌‏‎ نقدي‌‏‎ جريمه‌‏‎ پرداخت‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ بازيكن‌‏‎ اين‌‏‎ فيفا‏‎ انضباطي‌‏‎ كميته‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شد‏‎
بازيكن‌‏‎ آكونا‏‎ روبرت‌‏‎ همچنين‌‏‎ است‌ ، ‏‎ محروم‌‏‎ تيمش‌‏‎ همراهي‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ بازي‌‏‎ چهار‏‎ دلار ، ‏‎ ‎‏‏5358‏‎
شده‌‏‎ اخراج‌‏‎ بازي‌‏‎ از‏‎ قرمز‏‎ كارت‌‏‎ دريافت‌‏‎ با‏‎ آلمان‌‏‎ برابر‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ نيز‏‎ پاراگوئه‌‏‎ تيم‌‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ محروم‌‏‎ بازي‌‏‎ دو‏‎ براي‌‏‎ تيمش‌‏‎ همراهي‌‏‎ از‏‎ نقدي‌‏‎ جريمه‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ بود‏‎

فينال‌‏‎ در‏‎ بار‏‎ اولين‌‏‎ براي‌‏‎ برزيل‌‏‎ - آلمان‌‏‎


ديدار‏‎ در‏‎ برزيل‌‏‎ و‏‎ آلمان‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ جام‌جهاني‌ ، ‏‎ مسابقات‌‏‎ برگزاري‌‏‎ از‏‎ بار‏‎ نخستين‌‏‎ براي‌‏‎
بار‏‎ چهار‏‎ تاكنون‌‏‎ برزيل‌‏‎.مي‌روند‏‎ هم‌‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ جام‌جهاني‌ 2002 ، ‏‎ رقابت‌ها ، ‏‎ اين‌‏‎ پاياني‌‏‎
.داده‌اند‏‎ اختصاص‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ جام‌جهاني‌‏‎ قهرماني‌‏‎ عنوان‌‏‎ بار‏‎ سه‌‏‎ آلمان‌‏‎ و‏‎
اين‌‏‎ درباره‌‏‎ برزيل‌‏‎ تيم‌‏‎ مهاجم‌‏‎ "رونالدو‏‎" از‏‎ نقل‌‏‎ به‌‏‎.‎سي‌‏‎.‎بي‌‏‎.ان‌‏‎.‎اس‌‏‎.ام‌‏‎ خبري‌‏‎ شبكه‌‏‎
برزيل‌‏‎ اگر‏‎ و‏‎ برخوردارند‏‎ رقابت‌ها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ بسياري‌‏‎ سابقه‌‏‎ از‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎:مي‌گويد‏‎ ديدار‏‎
احترام‌‏‎ آلمان‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ هستيم‌‏‎ مجبور‏‎ ما‏‎ بياورد‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ قهرماني‌‏‎ عنوان‌‏‎ مي‌خواهد‏‎
.باشيم‌‏‎ داشته‌‏‎ ترسي‌‏‎ آنها‏‎ از‏‎ نبايد‏‎ و‏‎ بگذاريم‌‏‎
و 1994‏‎ سال‌هاي‌ 1958 ، 1962 ، 1970‏‎ در‏‎ را‏‎ جام‌جهاني‌‏‎ قهرماني‌‏‎ عنوان‌هاي‌‏‎ تاكنون‌‏‎ برزيل‌‏‎
خود‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ و 1990‏‎ سال‌هاي‌ 1954 ، 1974‏‎ در‏‎ را‏‎ عنوان‌‏‎ اين‌‏‎ (غربي‌‏‎) آلمان‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ كسب‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎
مي‌گويد‏‎ آلمان‌‏‎ و‏‎ برزيل‌‏‎ تيم‌‏‎ رويارويي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ برزيلي‌‏‎ ملي‌پوش‌‏‎ ديگر‏‎ كارلوس‌‏‎ روبرتو‏‎
ميان‌‏‎ ديداري‌‏‎ مسابقه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ است‌ ، ‏‎ معتقد‏‎ كارلوس‌‏‎.‎بود‏‎ خواهد‏‎ رويايي‌‏‎ مسابقه‌‏‎ يك‌‏‎ اين‌‏‎
يك‌‏‎ براساس‌‏‎.‎بود‏‎ خواهد‏‎ آلمان‌‏‎ يعني‌‏‎ تيم‌‏‎ دفاعي‌ترين‌‏‎ و‏‎ برزيل‌‏‎ يعني‌‏‎ تيم‌‏‎ هجومي‌ترين‌‏‎
اعظم‌‏‎ قسمت‌‏‎ شد‏‎ منتشر‏‎ چهارشنبه‌‏‎ روز‏‎ كه‌‏‎.‎سي‌‏‎.‎بي‌‏‎.ان‌‏‎.‎اس‌‏‎.ام‌‏‎ خبري‌‏‎ شبكه‌‏‎ نظرسنجي‌‏‎
.داده‌اند‏‎ راي‌‏‎ يكشنبه‌‏‎ روز‏‎ پاياني‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ برزيل‌‏‎ تيم‌‏‎ پيروزي‌‏‎ به‌‏‎ هواداران‌‏‎
است‌ 63‏‎ گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ فوتبال‌‏‎ هواداران‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ و 644‏‎ هزار‏‎ از 5‏‎ كه‌‏‎ نظرسنجي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
خواهد‏‎ جام‌ 2002‏‎ قهرمان‌‏‎ آلمان‌‏‎ تيم‌‏‎ كه‌‏‎ معتقدند‏‎ نيز‏‎ درصد‏‎ و 37‏‎ برزيل‌‏‎ تيم‌‏‎ معتقدند‏‎ درصد‏‎
كه‌‏‎ بود‏‎ كرده‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ قبل‌‏‎ هفته‌‏‎ دو‏‎ نيز‏‎ آلمان‌‏‎ اسبق‌‏‎ نامدار‏‎ فوتباليست‌‏‎ باوئر‏‎ بكن‌‏‎.بود‏‎
.مي‌كنند‏‎ برگزار‏‎ آلمان‌‏‎ و‏‎ برزيل‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ را‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎ فينال‌‏‎

رده‌بندي‌‏‎ بازي‌‏‎ داوران‌‏‎ معرفي‌‏‎


شدند ، ‏‎ معرفي‌‏‎ تركيه‌‏‎ و‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ بين‌‏‎ جهاني‌ 2002‏‎ جام‌‏‎ رده‌بندي‌‏‎ بازي‌‏‎ داوران‌‏‎
هكتور‏‎ و‏‎ عربستان‌‏‎ از‏‎ الطريفي‌‏‎ علي‌‏‎ و‏‎ داور‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ كويت‌‏‎ از‏‎ سعدمانه‌‏‎ اساس‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎
همچنين‌‏‎.‎كرد‏‎ خواهند‏‎ وظيفه‌‏‎ انجام‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ كمك‌داوران‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ كانادا‏‎ از‏‎ ورگارا‏‎
.مي‌باشد‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ چهارم‌‏‎ داور‏‎ مكزيك‌‏‎ از‏‎ ريزو‏‎ راموس‌‏‎ فليپه‌‏‎

هميشه‌‏‎ مثل‌‏‎:پلاتيني‌‏‎


اخير‏‎ انتقادهاي‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ فرانسه‌‏‎ فوتبال‌‏‎ اسبق‌‏‎ ملي‌پوش‌‏‎ "پلاتيني‌‏‎ ميشل‌‏‎"
فوتبال‌ 2002‏‎ جام‌جهاني‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ ديدارهاي‌‏‎ داوري‌‏‎ درباره‌‏‎ ايتاليايي‌ها‏‎
.هستند‏‎ گريان‌‏‎ و‏‎ معترض‌‏‎ هميشه‌‏‎ ايتاليايي‌ها ، ‏‎:گفت‌‏‎
فدراسيون‌‏‎ عضو‏‎ پلاتيني‌‏‎ از‏‎ نقل‌‏‎ به‌‏‎ پنج‌شنبه‌‏‎ روز‏‎ لارپوبليكا‏‎ ايتاليايي‌‏‎ روزنامه‌‏‎
ترك‌‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ زمين‌‏‎ شكست‌ ، ‏‎ تحمل‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ هميشه‌‏‎:نوشت‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(فيفا‏‎) فوتبال‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎
.دارند‏‎ اعتراض‌‏‎ بازي‌‏‎ داور‏‎ به‌‏‎ مي‌كنند ، ‏‎
حذف‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ ايتاليا‏‎ مقابل‌‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ تيم‌‏‎ گذشته‌‏‎ هفته‌‏‎ سه‌شنبه‌‏‎ برتري‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
اين‌‏‎ ادامه‌‏‎ از‏‎ ايتاليا‏‎ كه‌‏‎ اكنون‌‏‎:‎گفت‌‏‎ شد ، ‏‎ منجر‏‎ جام‌جهاني‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ از‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎
.است‌‏‎ برده‌‏‎ ياد‏‎ از‏‎ را‏‎ سال‌ 1998‏‎ واقعه‌‏‎ ولي‌‏‎ مي‌كند‏‎ گله‌‏‎ دائما‏‎ شده‌‏‎ حذف‌‏‎ رقابت‌ها‏‎
يك‌‏‎ با‏‎ ايتاليا‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎ فرانسه‌ ، ‏‎ جام‌جهاني‌ 1998‏‎ در‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
يك‌‏‎ حتي‌‏‎ ايتاليايي‌ها‏‎ شد ، ‏‎ پيروز‏‎ شيلي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ بر‏‎ نبود‏‎ صحيح‌‏‎ اصلا‏‎ كه‌‏‎ پنالتي‌‏‎ ضربه‌‏‎
.نكردند‏‎ صحبت‌‏‎ مورد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كلمه‌‏‎

برزيل‌‏‎ از‏‎ برتر‏‎ آلمان‌‏‎:‎كان‌‏‎


فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ دارد‏‎ اعتقاد‏‎ مونيخ‌‏‎ بايرن‌‏‎ باشگاه‌‏‎ ملي‌پوش‌‏‎ دروازه‌بان‌‏‎ كان‌‏‎ اوليور‏‎
به‌‏‎.‎كرد‏‎ خواهد‏‎ مغلوب‏‎ را‏‎ برزيل‌‏‎ جهاني‌ 2002 ، ‏‎ جام‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ پاياني‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ آلمان‌‏‎
جهان‌‏‎ قهرمان‌‏‎ ما‏‎ مي‌گويد‏‎ من‌‏‎ به‌‏‎ احساسي‌‏‎:افزود‏‎ كان‌‏‎ سئول‌ ، ‏‎ از‏‎ رويترز‏‎ خبرگزاري‌‏‎ گزارش‌‏‎
.نمي‌دانم‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ دليل‌‏‎ واقعا‏‎ ولي‌‏‎ بود‏‎ خواهيم‌‏‎
و‏‎ بازيكنان‌‏‎ انفرادي‌‏‎ توانايي‌هاي‌‏‎ از‏‎ گرفتن‌‏‎ بهره‌‏‎ با‏‎ برزيل‌‏‎ مطمئنا‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ وي‌‏‎
صاحب‏‎ كه‌‏‎ تيمي‌‏‎ اما‏‎ است‌‏‎ جهان‌‏‎ تيم‌‏‎ بهترين‌‏‎ شرايط ، ‏‎ همه‌‏‎ در‏‎ مردمش‌‏‎ فرد‏‎ به‌‏‎ منحصر‏‎ حمايت‌‏‎
در‏‎ آلمان‌‏‎ تيم‌‏‎ كليدي‌‏‎ مهره‌‏‎.‎بود‏‎ نخواهد‏‎ قهرمان‌‏‎ لزوما‏‎ است‌‏‎ فوتبال‌‏‎ چهره‌هاي‌‏‎ بهترين‌‏‎
تيم‌‏‎ بهترين‌‏‎ بود‏‎ قرار‏‎ اگر‏‎:گفت‌‏‎ فولر‏‎ رودي‌‏‎ اخير‏‎ سخنان‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ جاري‌ ، ‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎
بار‏‎ بار ، 14‏‎ جاي‌ 4‏‎ به‌‏‎ مي‌بايست‌‏‎ برزيل‌‏‎ صورت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ باشد ، ‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ قهرمان‌‏‎ هميشه‌‏‎
ديدار‏‎ در‏‎ تهاجمي‌‏‎ سراسر‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ ارائه‌‏‎ انتظار‏‎ كان‌ ، ‏‎ اعتقاد‏‎ به‌‏‎.‎باشد‏‎ شده‌‏‎ قهرمان‌‏‎
دخيل‌‏‎ نيز‏‎ شانس‌‏‎ نظير‏‎ ديگري‌‏‎ عوامل‌‏‎ جام‌ ، ‏‎ سرنوشت‌‏‎ تعيين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎ اغراق‌آميز‏‎ كمي‌‏‎ فينال‌‏‎
.هستند‏‎
فينال‌‏‎ در‏‎ آنچه‌‏‎ همانند‏‎ مي‌كنند‏‎ خنثي‌‏‎ را‏‎ يكديگر‏‎ بازي‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ گاهي‌‏‎ وي‌‏‎ اظهارات‌‏‎ بنابر‏‎
مغلوب‏‎ را‏‎ ايتاليا‏‎ پنالتي‌ ، ‏‎ ضربات‌‏‎ در‏‎ شد‏‎ موفق‌‏‎ برزيل‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ روي‌‏‎ آمريكا‏‎ جهاني‌ 1994‏‎ جام‌‏‎
.كند‏‎ خود‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.