شماره‌2930‏‎ ‎‏‏،‏‎ Dec. 17 ,2002 آذر 1381 ، ‏‎ شنبه‌26‏‎ سه‌‏‎
Front Page
Internal Politics
International
Industry
Economy
Oil
Banking and Stocks
Business
Councils
Thought
Metropolitan
Life
Metropolis
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Environment
Musical
Policy Globe
Art World
Sport World
Culture World
Internal Politics
Life World
Economy World
Informatic
Last Page
است‌‏‎ بهانه‌‏‎ تروريسم‌‏‎

بودن‌‏‎ سحابي‌‏‎

فرودگاه‌‏‎ در‏‎ مهندس‌‏‎

دال‌‏‎ بند‏‎

سياست‌‏‎ حاشيه‌‏‎

است‌‏‎ بهانه‌‏‎ تروريسم‌‏‎
سحابي‌‏‎ عزت‌الله‌‏‎ با‏‎ گفت‌وگو‏‎ در‏‎ خاورميانه‌‏‎ تحولات‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ آمريكا ، ‏‎
نمي‌دانست‌‏‎ هنوز‏‎ شد‏‎ آزاد‏‎ زندان‌‏‎ از‏‎ سال‌‏‎ از 7‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎ باري‌‏‎ آخرين‌‏‎:ابراهيمي‌‏‎ زهرا‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ گروه‌‏‎
خواست‌‏‎ به‌‏‎ دادن‌‏‎ تن‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ كرده‌‏‎ وادار‏‎ را‏‎ شاه‌‏‎ رژيم‌‏‎ شهريور 57‏‎ در 17‏‎ مردم‌‏‎ عظيم‌‏‎ حركت‌‏‎ كه‌‏‎
آنها‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ كه‌‏‎ كند‏‎ آزاد‏‎ را‏‎ سياسي‌‏‎ زندانيان‌‏‎ شاخص‌ترين‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ چند‏‎ اول‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎
مردم‌‏‎ انقلابي‌‏‎ حركت‌‏‎ ابعاد‏‎ از‏‎ چنداني‌‏‎ آگاهي‌‏‎ هنوز‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ او‏‎ و‏‎.بود‏‎ سحابي‌‏‎ عزت‌الله‌‏‎
بود‏‎ برگشته‌‏‎ پاريس‌‏‎ سفر‏‎ از‏‎ تازگي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مطهري‌‏‎ مرتضي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ پيشنهادي‌‏‎ با‏‎ نداشت‌‏‎
.انقلاب‏‎ شوراي‌‏‎ در‏‎ عضويت‌‏‎ ;شد‏‎ روبه‌رو‏‎
                                  

باهنر ، ‏‎ شهيد‏‎ بهشتي‌ ، ‏‎ شهيد‏‎)‎ روحاني‌‏‎ پنج‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ موافقت‌‏‎ بعد ، ‏‎ هفته‌‏‎ يك‌‏‎
ثابت‌‏‎ افراد‏‎ كه‌‏‎ (‎اردبيلي‌‏‎ موسوي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ و‏‎ كني‌‏‎ مهدوي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ رفسنجاني‌ ، ‏‎ هاشمي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
برگزاري‌‏‎ هنگام‌‏‎ به‌‏‎.‎شد‏‎ انقلاب‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎ رسيد‏‎ پاريس‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ امام‌‏‎ حكم‌‏‎ با‏‎ بودند‏‎ شورا‏‎
و‏‎ داد‏‎ تشكيل‌‏‎ كميته‌اي‌‏‎ مي‌شد‏‎ اداره‌‏‎ انقلاب‏‎ شوراي‌‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ عاشورا‏‎ روز‏‎ معروف‌‏‎ راهپيمايي‌‏‎
به‌‏‎ امام‌‏‎ ديدار‏‎ از‏‎ بعد‏‎ و‏‎ شد‏‎ پاريس‌‏‎ عازم‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎.‎گرفت‌‏‎ عهده‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ راهپيمايي‌‏‎ سازماندهي‌‏‎
ايران‌‏‎ به‌‏‎ سال‌ 57‏‎ بهمن‌‏‎ پيروزي‌ 22‏‎ از‏‎ پس‌‏‎.‎پرداخت‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ تبليغ‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ رفت‌‏‎ آمريكا‏‎
كمبود‏‎.‎نكرد‏‎ قبول‌‏‎ وي‌‏‎ ولي‌‏‎ شد‏‎ دعوت‌‏‎ صنايع‌‏‎ وزارت‌‏‎ تصدي‌‏‎ براي‌‏‎ بازرگان‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ بازگشت‌‏‎
قبول‌‏‎ براي‌‏‎ آمادگي‌‏‎ عدم‌‏‎ و‏‎ زندان‌‏‎ طولاني‌‏‎ مدت‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ مردم‌‏‎ با‏‎ بيشتر‏‎ ارتباط‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ و‏‎ اطلاعات‌‏‎
از‏‎ انقلاب‏‎ شوراي‌‏‎بود‏‎ بازرگان‌‏‎ مهدي‌‏‎ مهندس‌‏‎ پيشنهاد‏‎ نپذيرفتن‌‏‎ براي‌‏‎ وي‌‏‎ دلايل‌‏‎ اجرايي‌‏‎ پست‌‏‎
پيشنهاد‏‎ بعدا‏‎.‎داشت‌‏‎ احتياج‌‏‎ او‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ زيرا‏‎ كرد‏‎ استقبال‌‏‎ وي‌‏‎ توسط‏‎ اجرايي‌‏‎ پست‌‏‎ پذيرش‌‏‎ عدم‌‏‎
زن‌‏‎ يك‌‏‎ شد‏‎ پيشنهاد‏‎.باشند‏‎ داشته‌‏‎ انقلاب‏‎ شوراي‌‏‎ در‏‎ نمايندگاني‌‏‎ جامعه‌‏‎ مختلف‌‏‎ گروه‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎
.نشد‏‎ تصويب‏‎ ولي‌‏‎ بود‏‎ پست‌‏‎ اين‌‏‎ كانديداي‌‏‎ صفارزاده‌‏‎ طاهره‌‏‎.‎درآيد‏‎ انقلاب‏‎ شوراي‌‏‎ عضويت‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎
اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ خبرگان‌‏‎ مجلس‌‏‎ عضويت‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ مردم‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ تدوين‌‏‎ براي‌‏‎ درسال‌ 58‏‎
در‏‎.‎نبود‏‎ او‏‎ نظرات‌‏‎ پذيراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ جو‏‎ زيرا‏‎ كرد‏‎ شركت‌‏‎ آن‌‏‎ جلسات‌‏‎ در‏‎ ماه‌‏‎ يك‌‏‎ فقط‏‎ ولي‌‏‎ درآمد‏‎
و‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ سازمان‌‏‎ در‏‎ وزير‏‎ جانشين‌‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ بازرگان‌‏‎ موقت‌‏‎ دولت‌‏‎ كابينه‌‏‎ ترميم‌‏‎ جريان‌‏‎
.شد‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎ مشاور‏‎ وزير‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ شد ، ‏‎ انتخاب‏‎ بودجه‌‏‎
سفر‏‎ خطه‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ درآمد‏‎ كردستان‌‏‎ ويژه‌‏‎ هيات‌‏‎ عضويت‌‏‎ به‌‏‎ آبان‌ 58‏‎ پنجم‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎ تا‏‎ چهارم‌‏‎ از‏‎
كار‏‎.‎شنيد‏‎ را‏‎ بازرگان‌‏‎ مهندس‌‏‎ استعفاي‌‏‎ و‏‎ آمريكا‏‎ سفارت‌‏‎ اشغال‌‏‎ خبر‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ سفر‏‎ همين‌‏‎ در‏‎.‎كرد‏‎
شدن‌‏‎ تخصصي‌تر‏‎ براي‌‏‎ انقلاب‏‎ شوراي‌‏‎ بود ، ‏‎ شده‌‏‎ متوقف‌‏‎ مجدد‏‎ سازماندهي‌‏‎ براي‌‏‎ هم‌‏‎ انقلاب‏‎ شوراي‌‏‎
و‏‎ داد‏‎ تشكيل‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ و‏‎ اجرايي‌‏‎ اقتصادي‌ ، ‏‎ و‏‎ مالي‌‏‎ حكومتي‌ ، ‏‎ امور‏‎ كميسيون‌‏‎ چهار‏‎ تصميمات‌‏‎
و‏‎ معين‌فر‏‎ بني‌صدر ، ‏‎ بهشتي‌ ، ‏‎ شهيد‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ اقتصادي‌‏‎ كميسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ سحابي‌‏‎ عزت‌الله‌‏‎
.گرفت‌‏‎ عهده‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ اقتصادي‌‏‎ مسائل‌‏‎ بررسي‌‏‎ كار‏‎ صدر‏‎ دكتر‏‎
مجلس‌‏‎ اول‌‏‎ دوره‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ انقلاب ، ‏‎ شوراي‌‏‎ انحلال‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ توسط‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ تاييد‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
و‏‎ نهادها‏‎ در‏‎ او‏‎ حضور‏‎ مرحله‌‏‎ آخرين‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎.رفت‌‏‎ مجلس‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ نماينده‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ شركت‌‏‎
هنوز‏‎ او‏‎ دوم‌‏‎ دادگاه‌‏‎ حكم‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ زنداني‌‏‎ دوبار‏‎ نيز‏‎ انقلاب‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ او‏‎.‎بود‏‎ نظام‌‏‎ دستگاه‌هاي‌‏‎
ملاقات‌هاي‌‏‎ و‏‎ كار‏‎ محل‌‏‎ ساختمان‌‏‎ يك‌‏‎ اول‌‏‎ طبقه‌‏‎ در‏‎ متري‌‏‎ آپارتمان‌ 50‏‎ يك‌‏‎ اكنون‌‏‎.است‌‏‎ نشده‌‏‎ صادر‏‎
شايد‏‎ گرفت‌ ، ‏‎ قرار‏‎ سوال‌ها‏‎ همه‌‏‎ زير‏‎ داخلي‌‏‎ سياسي‌‏‎ بخش‌‏‎ ناخودآگاه‌‏‎ سوالات‌‏‎ طرح‌‏‎ هنگام‌‏‎.اوست‌‏‎
شد‏‎ خسته‌‏‎ رسيد ، ‏‎ بخش‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ نوبت‌‏‎ وقتي‌‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎.‎نشود‏‎ سنگين‌تر‏‎ او‏‎ پرونده‌‏‎ اينكه‌‏‎ براي‌‏‎
او‏‎ توسط‏‎ روز‏‎ مسائل‌‏‎ دقيق‌‏‎ مطالعه‌‏‎ از‏‎ نشان‌‏‎ مي‌داد‏‎ سوالات‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ پاسخ‌هايي‌‏‎.‎كرد‏‎ عذرخواهي‌‏‎ و‏‎
.اوست‌‏‎ جملات‌‏‎ پشتوانه‌‏‎ مطالعه‌ ، ‏‎ و‏‎ عمل‌‏‎ صحنه‌‏‎ در‏‎ تجربه‌‏‎ قرن‌‏‎ نيم‌‏‎.‎داشت‌‏‎
* * *
و‏‎ كرده‌‏‎ ارزيابي‌‏‎ چگونه‌‏‎ را‏‎ آمريكا‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ عراق‌‏‎ تهديد‏‎ ويژه‌‏‎ به‌‏‎ خاورميانه‌‏‎ منطقه‌‏‎ وضعيت‌‏‎ *
مي‌دانيد؟‏‎ چه‌‏‎ را‏‎ منطقه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ از‏‎ آمريكا‏‎ اهداف‌‏‎
دولت‌‏‎ استراتژيك‌‏‎ منافع‌‏‎ عنوان‌‏‎ تحت‌‏‎ را‏‎ ابعاد‏‎ همه‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ ولي‌‏‎ است‌‏‎ بعدي‌‏‎ چند‏‎ آمريكا‏‎ اهداف‌‏‎
.مي‌دهد‏‎ تشكيل‌‏‎ را‏‎ آمريكا‏‎ خاورميانه‌اي‌‏‎ سياست‌‏‎ مجموعه‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ تلقي‌‏‎ آمريكا‏‎
كه‌‏‎ مناسبي‌‏‎ فضاي‌‏‎ ايجاد‏‎ بلكه‌‏‎ وجودي‌‏‎ امنيت‌‏‎ فقط‏‎ نه‌‏‎ است‌‏‎ اسرائيل‌‏‎ امنيت‌‏‎ تامين‌‏‎ هدف‌‏‎ اولين‌‏‎
يك‌‏‎ مثل‌‏‎ درست‌‏‎.كند‏‎ صادر‏‎ منطقه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ سرمايه‌هاي‌‏‎ و‏‎ توليدات‌‏‎ مازاد‏‎ بتواند‏‎ اسرائيل‌‏‎
امنيتي‌‏‎ چنين‌‏‎ اسرائيل‌‏‎ براي‌‏‎ آمريكا‏‎ مانده‌ ، ‏‎ عقب‏‎ منطقه‌اي‌‏‎ قلب‏‎ در‏‎ پيشرفته‌‏‎ كشوري‌‏‎ يا‏‎ قطب‏‎
عربي‌‏‎ دولت‌هاي‌‏‎.‎كند‏‎ تامين‌‏‎ است‌‏‎ حاضر‏‎ هم‌‏‎ فلسطين‌‏‎ خودگردان‌‏‎ دولت‌‏‎ را‏‎ وجودي‌‏‎ امنيت‌‏‎.‎مي‌خواهد‏‎
موقعيت‌‏‎ همانند‏‎ مي‌خواهند ، ‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ امنيتي‌‏‎ اسرائيل‌‏‎ و‏‎ آمريكا‏‎ ولي‌‏‎ ندارند‏‎ مخالفتي‌‏‎ هم‌‏‎
عظيم‌‏‎ نظامي‌‏‎ قدرت‌‏‎ و‏‎ پيشرفته‌‏‎ بسيار‏‎ اقتصادي‌‏‎ با‏‎ لاتين‌ ، ‏‎ آمريكاي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ كل‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ آمريكا‏‎
اسرائيل‌‏‎ زيرا‏‎ مي‌خواهد‏‎ روابطي‌‏‎ هم‌چنين‌‏‎ اسرائيل‌‏‎.‎باشد‏‎ داشته‌‏‎ حاكمانه‌‏‎ روابط‏‎ ديگران‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎
بنابراين‌‏‎.‎است‌‏‎ اين‌گونه‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌پندارد‏‎ يا‏‎ و‏‎ است‌‏‎ قدرتمند‏‎ و‏‎ پيشرفته‌‏‎ تكنولوژي‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎
كشورهاي‌‏‎ از‏‎ عضوي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ ما‏‎ براي‌‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎دارد‏‎ تحرك‌‏‎ و‏‎ فعاليت‌‏‎ فضاي‌‏‎ به‌‏‎ احتياج‌‏‎
كنند‏‎ قبول‌‏‎ فلسطيني‌ها‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎ اسرائيل‌‏‎ وجودي‌‏‎ امنيت‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ الا‏‎ و‏‎ است‌‏‎ سنگين‌‏‎ خاورميانه‌‏‎
.هست‌‏‎ نيز‏‎ منطقه‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ قبول‌‏‎ مورد‏‎
از‏‎ بعد‏‎ عراق‌‏‎است‌‏‎ منطقه‌‏‎ نفتي‌‏‎ منابع‌‏‎ بر‏‎ تسلط‏‎ دارد‏‎ استراتژيك‌‏‎ جنبه‌‏‎ كه‌‏‎ آمريكا‏‎ دوم‌‏‎ هدف‌‏‎
شركت‌هاي‌‏‎ اكثر‏‎ و‏‎ آمريكاست‌‏‎ متحد‏‎ فعلا‏‎ عربستان‌‏‎ است‌ ، ‏‎ نفتي‌‏‎ منابع‌‏‎ بزرگترين‌‏‎ داراي‌‏‎ عربستان‌‏‎
آمريكا‏‎ رقباي‌‏‎ نفوذ‏‎ تحت‌‏‎ منطقه‌‏‎ عراق‌‏‎ باشد‏‎ قرار‏‎ اگر‏‎.‎دارند‏‎ تسلط‏‎ آن‌‏‎ نفتي‌‏‎ منابع‌‏‎ بر‏‎ آمريكايي‌‏‎
نظامي‌‏‎ حضور‏‎ بنابراين‌‏‎ است‌ ، ‏‎ خود‏‎ كنار‏‎ در‏‎ قدرتمند‏‎ رقيب‏‎ يك‌‏‎ تحمل‌‏‎ معناي‌‏‎ به‌‏‎ باشد‏‎ اروپا‏‎ يعني‌‏‎
زيرا‏‎ نيفتد‏‎ اروپايي‌ها‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ عراق‌‏‎ نفتي‌‏‎ منابع‌‏‎ بر‏‎ تسلط‏‎ قصد‏‎ به‌‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ آمريكا‏‎
ملي‌‏‎ منافع‌‏‎ كه‌‏‎ سوم‌‏‎ هدف‌‏‎.شوند‏‎ برخوردار‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ آمريكا‏‎ قدرت‌‏‎ معادل‌‏‎ قدرتي‌‏‎ از‏‎ نبايد‏‎ آنها‏‎
اينكه‌‏‎ از‏‎ اعم‌‏‎ عراق‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ با‏‎ اولا‏‎ آمريكا‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌دهد‏‎ قرار‏‎ تاثير‏‎ تحت‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ ما‏‎
كرزاي‌‏‎ نوع‌‏‎ از‏‎ رژيمي‌‏‎ و‏‎ برود‏‎ كنار‏‎ صدام‌‏‎ اينكه‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ شود‏‎ حفظ‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ جنگي‌‏‎ حالت‌‏‎ و‏‎ صدام‌‏‎ رژيم‌‏‎
آمريكا‏‎ و‏‎ بود‏‎ خواهد‏‎ آمريكا‏‎ پايگاه‌‏‎ عراق‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ صورت‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ آيد ، ‏‎ كار‏‎ روي‌‏‎ افغانستان‌‏‎ در‏‎
بدين‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ كامل‌‏‎ را‏‎ صدام‌‏‎ جانشين‌‏‎ دولت‌‏‎ با‏‎ يا‏‎ و‏‎ مستقيم‌‏‎ نظامي‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ محاصره‌‏‎ حلقه‌‏‎
آذربايجان‌‏‎ و‏‎ ميانه‌‏‎ آسياي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ با‏‎ شمال‌‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎ افغانستان‌ ، ‏‎ با‏‎ شرق‌‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎ ترتيب‏‎
با‏‎ هم‌‏‎ جنوب‏‎ در‏‎ و‏‎ عراق‌‏‎ با‏‎ غرب‏‎ از‏‎ تركيه‌ ، ‏‎ با‏‎ غرب‏‎ شمال‌‏‎ از‏‎ هستند ، ‏‎ آمريكا‏‎ فرمان‌‏‎ تحت‌‏‎ كه‌‏‎
همسايه‌‏‎ آورده‌‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ مجتمع‌‏‎ ناوگان‌‏‎ بزرگترين‌‏‎ كه‌‏‎ آمريكا‏‎ دريايي‌‏‎ نيروي‌‏‎
خليج‌‏‎ جنگ‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نداشته‌‏‎ حضور‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ دوم‌‏‎ جهاني‌‏‎ جنگ‌‏‎ در‏‎ حتي‌‏‎ كه‌‏‎ ناوگاني‌‏‎.مي‌شود‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ ايجاد‏‎ فارس‌‏‎
.داشت‌‏‎ خواهد‏‎ نظامي‌‏‎ احتمالا‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ استراتژيك‌‏‎ معناي‌‏‎ حتما‏‎ محاصره‌‏‎ حلقه‌‏‎ اين‌‏‎
تبليغاتي‌اش‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ تحركات‌‏‎ باشد‏‎ محاصره‌‏‎ در‏‎ كشوري‌‏‎ وقتي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ آن‌‏‎ سياسي‌‏‎ معناي‌‏‎
تبليغاتي‌‏‎ يا‏‎ سياسي‌‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎ عليه‌‏‎ مي‌تواند‏‎ مرتبا‏‎ محاصره‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ زيرا‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎ كمتر‏‎
در‏‎ نيروها‏‎ اين‌‏‎ حضور‏‎ اقتصادي‌‏‎ جهت‌‏‎ از‏‎.‎كند‏‎ فعاليت‌‏‎ آمريكاست‌‏‎ منافع‌‏‎ مخالف‌‏‎ كه‌‏‎ ايران‌‏‎ دولت‌‏‎
از‏‎ قاچاق‌‏‎ كالاهاي‌‏‎ مي‌بينيم‌‏‎ هم‌‏‎ الان‌‏‎.‎است‌‏‎ ملي‌‏‎ اقتصاد‏‎ بر‏‎ تاثيرگذاري‌‏‎ معناي‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ اطراف‌‏‎
از‏‎ هنوز‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ ايران‌‏‎ وارد‏‎ جنوب‏‎ و‏‎ عراق‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ آسيا‏‎ شرق‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ غربي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎
كه‌‏‎ مي‌اندازند‏‎ ايران‌‏‎ گردن‌‏‎ به‌‏‎ شود‏‎ كامل‌‏‎ محاصره‌‏‎ وقتي‌‏‎ نمي‌گيرد ، ‏‎ صورت‌‏‎ افغانستان‌‏‎ و‏‎ شمال‌‏‎ طرف‌‏‎
مي‌شود‏‎ ناچار‏‎ ايران‌‏‎مي‌كنند‏‎ منزوي‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ وگرنه‌‏‎ بشناسد‏‎ رسميت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تجارت‌‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎
اقتصاد‏‎ عملا‏‎ دارند ، ‏‎ برتري‌‏‎ محصولات‌‏‎ قيمت‌‏‎ و‏‎ كيفيت‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ چون‌‏‎ و‏‎ بپذيرد‏‎ را‏‎ آنها‏‎ با‏‎ تجارت‌‏‎
ايران‌‏‎ از‏‎ ولي‌‏‎ مي‌شود‏‎ وارد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ خارجي‌‏‎ كالاهاي‌‏‎ مرتب‏‎ مي‌شود ، ‏‎ آنها‏‎ تابع‌‏‎ و‏‎ تحت‌الشعاع‌‏‎ ما‏‎
است‌‏‎ غيرقانوني‌‏‎ كالاهاي‌‏‎ ورودي‌‏‎ مبادي‌‏‎ مي‌شود‏‎ گفته‌‏‎ كه‌‏‎ بندري‌‏‎ هجده‌‏‎.نمي‌شود‏‎ صادر‏‎ چيزي‌‏‎
را‏‎ آنها‏‎ جنوب‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ آمريكا‏‎ ولي‌‏‎ مي‌شوند‏‎ پشتيباني‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ ايجاد‏‎ داخلي‌‏‎ عوامل‌‏‎ توسط‏‎ اگرچه‌‏‎
تجارت‌‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎.‎گيرد‏‎ صورت‌‏‎ ايران‌‏‎ داخل‌‏‎ به‌‏‎ قاچاق‌‏‎ تجارت‌‏‎ تا‏‎ مي‌كند‏‎ حمايت‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ نظر‏‎ تحت‌‏‎
از‏‎ منسوجات‌‏‎ نوع‌‏‎ همه‌‏‎ مثلا‏‎ است‌ ، ‏‎ داخلي‌‏‎ توليدات‌‏‎ و‏‎ صنايع‌‏‎ به‌‏‎ زدن‌‏‎ ضربه‌‏‎ با‏‎ معادل‌‏‎ دقيقا‏‎
ما‏‎ داخلي‌‏‎ منسوجات‌‏‎ كه‌‏‎ طوري‌‏‎ به‌‏‎ مي‌آيد‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ فيليپين‌‏‎ و‏‎ تايوان‌‏‎ نظير‏‎ آسيا‏‎ شرق‌‏‎ كشورهاي‌‏‎
پارچه‌‏‎ ورود‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ سال‌‏‎ چند‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ متوجه‌‏‎ دولت‌‏‎ كنند ، ‏‎ رقابت‌‏‎ آنها‏‎ با‏‎ نمي‌توانند‏‎
تمام‌‏‎ كه‌‏‎ آمده‌‏‎ قاچاق‌‏‎ كالاي‌‏‎ آنقدر‏‎ نمي‌كند ، ‏‎ توجهي‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ كسي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ ممنوع‌‏‎ را‏‎ خارجي‌‏‎
ورشكستگي‌‏‎ معرض‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ نساجي‌‏‎ كارخانه‌‏‎ صدها‏‎ لذا‏‎ است‌‏‎ پر‏‎ خارجي‌‏‎ نساجي‌‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎ بازارهاي‌‏‎
توليد‏‎ ارزان‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ كالاهاي‌‏‎ نمي‌توانند‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ دليل‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ نساجي‌‏‎ صنايع‌‏‎ بحران‌‏‎.هستند‏‎
هم‌‏‎ ديگر‏‎ كالاي‌‏‎ چند‏‎ براي‌‏‎ حادثه‌‏‎ اين‌‏‎ اگر‏‎.نمي‌شود‏‎ اعتنايي‌‏‎ هم‌‏‎ سنگين‌‏‎ گمركي‌‏‎ عوارض‌‏‎ به‌‏‎ كنند ، ‏‎
محاصره‌ ، ‏‎ حلقه‌‏‎ كردن‌‏‎ تنگ‌‏‎ و‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ آمريكا‏‎ حضور‏‎ لذا‏‎.مي‌شود‏‎ فلج‌‏‎ ايران‌‏‎ اقتصاد‏‎ دهد‏‎ رخ‌‏‎
و‏‎ دو‏‎مي‌كند‏‎ مهيا‏‎ آنها‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ عليه‌‏‎ نظامي‌‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ مانور‏‎ نوع‌‏‎ هر‏‎ امكان‌‏‎
مشاور‏‎ رايس‌‏‎ كوندوليزا‏‎ خانم‌‏‎ آمريكا ، ‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ انتخابات‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ پيش‌‏‎ سال‌‏‎ سه‌‏‎ يا‏‎
كه‌‏‎ كرد‏‎ سخنراني‌‏‎ چندين‌‏‎ بود ، ‏‎ فعال‌‏‎ وي‌‏‎ انتخاباتي‌‏‎ تبليغات‌‏‎ ستاد‏‎ در‏‎ زمان‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بوش‌‏‎ امنيتي‌‏‎
در‏‎ ما‏‎":مي‌گويد‏‎ صريحا‏‎ سخنراني‌ها‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ در‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ گردآوري‌‏‎ كتاب‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ آنها‏‎ متن‌‏‎
ايراني‌ها‏‎ هستيم‌‏‎ مطمئن‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ فشار‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ بلكه‌‏‎ نداريم‌‏‎ نظامي‌‏‎ عمليات‌‏‎ به‌‏‎ احتياجي‌‏‎ ايران‌‏‎
".مي‌كند‏‎ بدتر‏‎ را‏‎ آنها‏‎ وضع‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنند‏‎ كارهايي‌‏‎ فشار‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ مقابله‌‏‎ براي‌‏‎
                                              

اقتصادي‌‏‎ جاي‌‏‎ دو‏‎ يكي‌‏‎ دادن‌‏‎ هشدار‏‎ براي‌‏‎ است‌‏‎ كنندممكن‌‏‎ نظامي‌‏‎ دخالت‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ نمي‌خواهند‏‎
نمي‌شود‏‎ نظامي‌‏‎ حمله‌‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ ولي‌‏‎ بزنند‏‎ سمبليك‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
دارند‏‎ "جانبه‌‏‎ دو‏‎ مهار‏‎" طرح‌‏‎ اجراي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كلينتون‌‏‎ دولت‌‏‎ در‏‎ تجربه‌اي‌‏‎ آمريكايي‌ها‏‎ زيرا‏‎
به‌‏‎ كه‌‏‎ دولتي‌‏‎ وابسته‌ايم‌ ، ‏‎ نفت‌‏‎ درآمد‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ ما‏‎ بگيرد ، ‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ نفت‌‏‎ صدور‏‎ جلوي‌‏‎ آمريكا‏‎ اگر‏‎
گوش‌‏‎ مي‌گويند‏‎ آنها‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎ است‌‏‎ ناچار‏‎ و‏‎ مي‌ماند‏‎ در‏‎ كرده‌‏‎ عادت‌‏‎ حساب‏‎ بدون‌‏‎ خرج‌‏‎ و‏‎ پاش‌‏‎ و‏‎ ريخت‌‏‎
.دهد‏‎
چه‌‏‎ تا‏‎ آمريكا‏‎ است‌ ، ‏‎ كرده‌‏‎ اعلام‌‏‎ تروريسم‌‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ را‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ از‏‎ خود‏‎ هدف‌‏‎ آمريكا‏‎*
راه‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شوند‏‎ صحنه‌‏‎ وارد‏‎ وقتي‌‏‎ نظامي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ معمولا‏‎ است‌؟‏‎ تروريسم‌‏‎ كنترل‌‏‎ به‌‏‎ قادر‏‎ حد‏‎
تروريسم‌‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎ با‏‎ مقابله‌‏‎ در‏‎ آمريكا‏‎ آيا‏‎ باشد‏‎ رسيده‌‏‎ بن‌بست‌‏‎ به‌‏‎ ديپلماتيك‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎
ضعف‌؟‏‎ يا‏‎ است‌‏‎ قدرت‌‏‎ موضع‌‏‎ در‏‎ مي‌خواند‏‎
بن‌لادن‌ ، ‏‎ مثل‌‏‎ است‌‏‎ مخفي‌‏‎ تشكيلات‌‏‎ داراي‌‏‎ تروريسم‌‏‎ اولا‏‎ چون‌‏‎.‎است‌‏‎ بهانه‌‏‎ تروريسم‌‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎
است‌‏‎ درست‌‏‎.‎كند‏‎ پيدا‏‎ دسترسي‌‏‎ او‏‎ به‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ ولي‌‏‎ اوست‌‏‎ دنبال‌‏‎ آمريكا‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ يكسال‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎
مي‌توانند‏‎ چريكي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ زيرا‏‎.‎نرفته‌اند‏‎ بين‌‏‎ از‏‎ طالبان‌‏‎ ولي‌‏‎ كرده‌ ، ‏‎ سقوط‏‎ طالبان‌‏‎ دولت‌‏‎ كه‌‏‎
.برنمي‌آيند‏‎ چريكي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ پس‌‏‎ از‏‎ امنيتي‌‏‎ و‏‎ نظامي‌‏‎ كلاسيك‌‏‎ دولت‌هاي‌‏‎ شوند ، ‏‎ گم‌‏‎ دنيا‏‎ در‏‎
برآيد ، ‏‎ محلي‌‏‎ چريكي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ عهده‌‏‎ از‏‎ نتوانست‌‏‎ ويتنام‌‏‎ در‏‎ نيرو‏‎ هزار‏‎ وجود 800‏‎ با‏‎ آمريكا‏‎
نظامي‌‏‎ حضور‏‎ بدهد‏‎ زيادي‌‏‎ مانور‏‎ ضدامنيتي‌‏‎ و‏‎ چريكي‌‏‎ قالب‏‎ در‏‎ تروريسم‌‏‎ عليه‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ بنابراين‌‏‎
قدرت‌‏‎ شود ، ‏‎ وسيع‌تر‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ نظامي‌‏‎ حضور‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎ برعكس‌‏‎ بلكه‌‏‎ نمي‌كند‏‎ قضيه‌‏‎ اين‌‏‎ حل‌‏‎ به‌‏‎ كمكي‌‏‎
.مي‌شود‏‎ بيشتر‏‎ نيز‏‎ تروريست‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ براي‌‏‎ مانور‏‎
عمل‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ مي‌كند‏‎ تلقي‌‏‎ تروريستي‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ فلسطيني‌ها‏‎ حركت‌هاي‌‏‎ حتي‌‏‎ متاسفانه‌‏‎ آمريكا‏‎
فلسطين‌ ، ‏‎ استقلال‌‏‎.‎كرده‌اند‏‎ اعلام‌‏‎ شفاف‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ هدف‌‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ مخفي‌‏‎ آنها‏‎
نظر‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ فلسطيني‌هاست‌‏‎ مشروع‌‏‎ شعارهاي‌‏‎ آوارگان‌‏‎ بازگشت‌‏‎ و‏‎ اشغالي‌‏‎ سرزمين‌هاي‌‏‎ بازپس‌گيري‌‏‎
انطباق‌‏‎ قابل‌‏‎ فلسطيني‌ها‏‎ به‌‏‎ تروريست‌‏‎ لقب‏‎ دادن‌‏‎ لذا‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ تاييد‏‎ نيز‏‎ بين‌الملل‌‏‎ نظام‌‏‎
مي‌گويند‏‎ كند ، ‏‎ ثابت‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ بودن‌‏‎ تروريست‌‏‎ مي‌خواهد‏‎ دارد‏‎ كه‌‏‎ زوري‌‏‎ ضرب‏‎ به‌‏‎ آمريكا‏‎ ولي‌‏‎ نيست‌‏‎
و‏‎ نمي‌كند‏‎ آنها‏‎ دفاع‌‏‎ به‌‏‎ اعتنايي‌‏‎ آمريكا‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎ دفاع‌‏‎ آنها‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ هستيد‏‎ تروريست‌‏‎
.بدهد‏‎ رسميت‌‏‎ را‏‎ فشارها‏‎ و‏‎ ظلم‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌خواهد‏‎
آن‌‏‎ دولت‌هاي‌‏‎ و‏‎ منطقه‌‏‎ سياسي‌‏‎ جغرافياي‌‏‎ در‏‎ تغييراتي‌‏‎ چه‌‏‎ عراق‌‏‎ به‌‏‎ آمريكا‏‎ حمله‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ *
شد؟‏‎ خواهد‏‎ ايجاد‏‎
دارد ، ‏‎ وجود‏‎ طرح‌‏‎ دو‏‎ عراق‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ مشكل‌‏‎ بكند‏‎ چه‌كاري‌‏‎ مي‌خواهد‏‎ آمريكا‏‎ بگوييم‌‏‎ اينكه‌‏‎
تا‏‎ مركز‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ دولت‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ جنوب‏‎ در‏‎ شيعه‌‏‎ شمال‌ ، ‏‎ در‏‎ كرد‏‎ دولت‌‏‎ تشكيل‌‏‎ و‏‎ عراق‌‏‎ تجزيه‌‏‎ طرح‌‏‎ يكي‌‏‎
.شود‏‎ تقسيم‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ و‏‎ نظامي‌‏‎ قدرت‌‏‎
.مي‌شود‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ قومي‌‏‎ دولت‌هاي‌‏‎ تشكيل‌‏‎ به‌‏‎ منجر‏‎ عراق‌‏‎ تقسيم‌‏‎
كدام‌يك‌‏‎ آمريكا‏‎ اينكه‌‏‎.آمريكاست‌‏‎ زيرنظر‏‎ حكومتي‌‏‎ با‏‎ يكپارچه‌‏‎ و‏‎ واحد‏‎ دولت‌‏‎ تشكيل‌‏‎ ديگر‏‎ طرح‌‏‎
وحدت‌‏‎ آمريكا‏‎ حاكمه‌‏‎ هيات‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎.‎نيست‌‏‎ معلوم‌‏‎ مي‌كند‏‎ انتخاب‏‎ را‏‎ طرح‌ها‏‎ اين‌‏‎ از‏‎
.نيست‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نظري‌‏‎
سياست‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ قومي‌‏‎ دولت‌هاي‌‏‎ تشكيل‌‏‎ به‌‏‎ معتقد‏‎ (‎پارت‌لاين‌ها‏‎)‎ جناح‌بازها‏‎
يكپارچه‌‏‎ دولت‌‏‎ و‏‎ صدام‌‏‎ جانشيني‌‏‎ خواهان‌‏‎ ديگر‏‎ برخي‌‏‎.‎هست‌‏‎ نيز‏‎ اسرائيل‌‏‎ و‏‎ انگليس‌‏‎ تاييد‏‎ مورد‏‎
تجزيه‌‏‎ اين‌‏‎هستند‏‎ منطقه‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ تجزيه‌‏‎ بلكه‌‏‎ عراق‌‏‎ فقط‏‎ نه‌‏‎ تجزيه‌‏‎ دنبال‌‏‎ جناح‌بازها‏‎هستند‏‎
عراق‌‏‎ جنوب‏‎ در‏‎ شيعه‌‏‎ دولت‌‏‎ تشكيل‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ و‏‎ عراق‌‏‎ سوريه‌ ، ‏‎ تركيه‌ ، ‏‎ كشور‏‎ چند‏‎ كردهاي‌‏‎ جدايي‌‏‎ شامل‌‏‎
.دارد‏‎ منطقه‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ تجاوزگرانه‌اي‌‏‎ و‏‎ ظالمانه‌‏‎ اهداف‌‏‎ آمريكا‏‎مي‌شود‏‎ ايران‌‏‎ و‏‎
تجزيه‌‏‎ با‏‎ مترادف‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ اين‌‏‎ بدهند ، ‏‎ محلي‌‏‎ قوم‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ حقوقي‌‏‎ مي‌خواهند‏‎ كه‌‏‎ فرض‌‏‎ به‌‏‎ آنها‏‎
واحد‏‎ ولي‌‏‎ (‎قومي‌‏‎ چند‏‎)‎ مولتي‌نشنال‌‏‎ كشوري‌‏‎ پيش‌‏‎ سال‌‏‎ هزار‏‎ سه‌‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎.باشد‏‎ منطقه‌‏‎ كشورهاي‌‏‎
مستقل‌‏‎ بعدا‏‎ و‏‎ بودند‏‎ عثماني‌‏‎ جزو‏‎ آنها‏‎ ندارد ، ‏‎ را‏‎ تاريخي‌‏‎ قدمت‌‏‎ اين‌‏‎ عراق‌‏‎ البته‌‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎
.بزنند‏‎ هم‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تاريخي‌‏‎ واقعيت‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌خواهند‏‎ آمريكايي‌ها‏‎ شدند ، ‏‎
مي‌شود؟‏‎ تشكيل‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ يكپارچه‌‏‎ دولت‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ تجزيه‌‏‎ عراق‌‏‎ فعلي‌ ، ‏‎ شرايط‏‎ در‏‎ شما‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ *
.است‌‏‎ زياد‏‎ هم‌‏‎ آمريكا‏‎ درون‌‏‎ در‏‎ مخالف‌‏‎ عوامل‌‏‎ ولي‌‏‎ دارند‏‎ اصرار‏‎ عراق‌‏‎ تجزيه‌‏‎ بر‏‎ اسرائيلي‌ها‏‎
چون‌‏‎ بود ، ‏‎ خواهد‏‎ مسئله‌ساز‏‎ هم‌‏‎ اروپايي‌ها‏‎ براي‌‏‎ بيفتد‏‎ جا‏‎ تجزيه‌‏‎ منطق‌‏‎ اگر‏‎ اين‌‏‎ علاوه‌بر‏‎
را‏‎ اروپا‏‎ دامن‌‏‎ روند‏‎ اين‌‏‎ بيفتد‏‎ جا‏‎ تجزيه‌‏‎ باشد‏‎ قرار‏‎ اگر‏‎.‎نيست‌‏‎ تجزيه‌‏‎ طرفدار‏‎ متحد‏‎ اروپاي‌‏‎
وجود‏‎ شوروي‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ تا‏‎ آمريكا‏‎.مي‌كند‏‎ سرايت‌‏‎ جا‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بيماري‌‏‎ تجزيه‌‏‎ مي‌گيرد ، ‏‎ هم‌‏‎
شدن‌‏‎ تك‌قطبي‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎.بود‏‎ او‏‎ نفع‌‏‎ به‌‏‎ واحد‏‎ قدرتمند‏‎ دولت‌‏‎ و‏‎ نمي‌خواست‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ تجزيه‌‏‎ داشت‌‏‎
تشكيل‌‏‎ با‏‎ را‏‎ منطقه‌‏‎ سياسي‌‏‎ جغرافياي‌‏‎ تا‏‎ داشت‌‏‎ قديم‌‏‎ از‏‎ را‏‎ سياست‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ اسرائيل‌‏‎ دنيا ، ‏‎
البته‌‏‎.‎آمريكايي‌هاست‌‏‎ كردن‌‏‎ راضي‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ الان‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ آن‌‏‎ پيگير‏‎ بزند‏‎ هم‌‏‎ به‌‏‎ قومي‌‏‎ دولت‌هاي‌‏‎
صدام‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ آن‌‏‎ شرط‏‎ منتهي‌‏‎ مي‌شود‏‎ حفظ‏‎ واحد‏‎ حكومت‌‏‎ عراق‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ من‌‏‎ حدس‌‏‎
او‏‎ وجود‏‎ زيرا‏‎ كنند‏‎ كنار‏‎ بر‏‎ را‏‎ صدام‌‏‎ مي‌خواهند‏‎ قيمتي‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ آنها‏‎.‎كنند‏‎ پيدا‏‎ جانشين‌‏‎ دولت‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ غرب‏‎ براي‌‏‎ حيثيتي‌‏‎ ضربه‌‏‎
شد؟‏‎ خواهد‏‎ ايران‌‏‎ با‏‎ برخوردي‌‏‎ چه‌‏‎ عراق‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ *
اقتصادي‌‏‎ جاي‌‏‎ دو‏‎ يكي‌‏‎ دادن‌‏‎ هشدار‏‎ براي‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎.‎كنند‏‎ نظامي‌‏‎ دخالت‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ نمي‌خواهند‏‎
تجربه‌اي‌‏‎ آمريكايي‌ها‏‎ زيرا‏‎.‎نمي‌شود‏‎ نظامي‌‏‎ حمله‌‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ بزنندولي‌‏‎ سمبليك‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
صهيونيست‌‏‎ عناصر‏‎ توسط‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎دارند‏‎ "جانبه‌‏‎ دو‏‎ مهار‏‎" طرح‌‏‎ اجراي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كلينتون‌‏‎ دولت‌‏‎ در‏‎
تشريح‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ اهداف‌‏‎ هم‌‏‎ سمينار‏‎ چند‏‎ در‏‎ و‏‎ شد‏‎ مطرح‌‏‎ آمريكا‏‎ امورخارجه‌‏‎ وزارت‌‏‎ در‏‎ دموكرات‌ها‏‎
و‏‎ عراق‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ مهار‏‎ معناي‌‏‎ به‌‏‎ "جانبه‌‏‎ دو‏‎ مهار‏‎".‎رساندند‏‎ تصويب‏‎ به‌‏‎ كنگره‌‏‎ در‏‎ سپس‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎
ديگر‏‎ شدند‏‎ ضعيف‌‏‎ وقتي‌‏‎ ايران‌‏‎ و‏‎ عراق‌‏‎ ترتيب‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎.‎بود‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ توسعه‌‏‎ راه‌‏‎ كردن‌‏‎ سد‏‎
.بود‏‎ نخواهند‏‎ اسرائيل‌‏‎ براي‌‏‎ خطري‌‏‎
داد‏‎ گزارش‌‏‎ سميناري‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ طراح‌‏‎ ايندايك‌‏‎ مارتين‌‏‎ مهاردوجانبه‌ ، ‏‎ سياست‌‏‎ اجراي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ سال‌‏‎ يك‌‏‎
ايران‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ ولي‌‏‎ داشتيم‌‏‎ سياست‌‏‎ اين‌‏‎ اجراي‌‏‎ جهت‌‏‎ از‏‎ پيشرفت‌هايي‌‏‎ عراق‌‏‎ در‏‎ سال‌‏‎ يك‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
مورد‏‎ در‏‎ چه‌‏‎ اگر‏‎:‎مي‌گويد‏‎ ايندايك‌‏‎.دارند‏‎ مختلف‌‏‎ مسلح‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ زيرا‏‎.‎نيست‌‏‎ عراق‌‏‎ سادگي‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ هست‌‏‎ آمريكا‏‎ براي‌‏‎ توجهي‌‏‎ قابل‌‏‎ نقطه‌‏‎ ولي‌‏‎ دهيم‌‏‎ انجام‌‏‎ كاري‌‏‎ نتوانستيم‌‏‎ نظامي‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎
به‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ فشار‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ زيادي‌‏‎ عقبماندگي‌‏‎ دچار‏‎ اقتصادي‌‏‎ كلان‌‏‎ هدايت‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ آن‌‏‎
به‌‏‎.‎بود‏‎ خواهد‏‎ ايران‌‏‎ دولت‌‏‎ ضرر‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ عكس‌العمل‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ ايجاد‏‎ واكنش‌‏‎ آنها‏‎ در‏‎ قدري‌‏‎
از‏‎ و‏‎ برده‌‏‎ ايران‌پي‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ ضعف‌‏‎ نقطه‌‏‎ به‌‏‎ جمهوريخواهان‌‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ دموكرات‌ها‏‎ هم‌‏‎ ترتيب‏‎ اين‌‏‎
.بزنند‏‎ ضربه‌‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ مي‌توانند‏‎ نظر‏‎ اين‌‏‎
داريد؟‏‎ مي‌گيرد‏‎ صورت‌‏‎ ايران‌‏‎ ملي‌‏‎ منافع‌‏‎ عليه‌‏‎ كه‌‏‎ تحركاتي‌‏‎ با‏‎ مقابله‌‏‎ براي‌‏‎ پيشنهادي‌‏‎ چه‌‏‎ شما‏‎ *
خود‏‎ منافع‌‏‎ سر‏‎ بر‏‎ محكم‌‏‎ اينكه‌‏‎ يكي‌‏‎:‎است‌‏‎ انجام‌‏‎ قابل‌‏‎ دوگونه‌‏‎ به‌‏‎ سياست‌ها‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ مقابله‌‏‎
.ماست‌‏‎ ضرر‏‎ به‌‏‎ آمريكا‏‎ تحريك‌‏‎ هرگونه‌‏‎ زيرا‏‎ نكنيم‌‏‎ تحريك‌‏‎ را‏‎ آمريكا‏‎ اينكه‌‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ بايستيم‌‏‎
را‏‎ آن‌‏‎ انجام‌‏‎ توان‌‏‎ كه‌‏‎ نكنيم‌‏‎ مطرح‌‏‎ شعارهايي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ نشود‏‎ تحريك‌‏‎ آمريكا‏‎ اينكه‌‏‎ از‏‎ منظور‏‎
و‏‎ مي‌گيرند‏‎ جدي‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ آمريكايي‌ها‏‎ ولي‌‏‎ شده‌‏‎ عادي‌‏‎ ما‏‎ مردم‌‏‎ براي‌‏‎ شعارها‏‎ چه‌‏‎ اگر‏‎.‎نداريم‌‏‎
سطح‌‏‎ در‏‎ چون‌‏‎ كرد‏‎ كار‏‎ جهاني‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ روي‌‏‎ بايد‏‎.‎دارند‏‎ خصومت‌‏‎ حالت‌‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ هميشه‌‏‎
حرف‌هايي‌‏‎ يا‏‎ بكنيم‌‏‎ كارهايي‌‏‎ نمي‌توانيم‌‏‎ ما‏‎ فعلي‌‏‎ شرايط‏‎ در‏‎نمي‌دهد‏‎ رخ‌‏‎ انقلاب‏‎ كه‌‏‎ جهان‌‏‎
كه‌‏‎ مي‌كنند‏‎ خيال‌‏‎ آنها‏‎ بزنيم‌‏‎ را‏‎ حرف‌‏‎ اين‌‏‎ وقتي‌‏‎.‎باشد‏‎ آمريكا‏‎ دولت‌‏‎ كل‌‏‎ نفي‌‏‎ متضمن‌‏‎ كه‌‏‎ بزنيم‌‏‎
مي‌گويند‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مشهور‏‎.‎ايستاده‌ايم‌‏‎ آمريكا‏‎ فروپاشي‌‏‎ پاي‌‏‎ شرايطي‌‏‎ هر‏‎ تحت‌‏‎ و‏‎ قيمت‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ ما‏‎
آن‌‏‎ انجام‌‏‎ توانايي‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ ادعا‏‎ يا‏‎ و‏‎ زد‏‎ حرف‌‏‎ آنقدر‏‎ بايد‏‎ ديپلماسي‌‏‎ و‏‎ مبارزه‌‏‎ عالم‌‏‎ دو‏‎ در‏‎
.مي‌دهد‏‎ افزايش‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ قواي‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ تجهيز‏‎ شما‏‎ ادعاي‌‏‎ اندازه‌‏‎ به‌‏‎ دشمن‌‏‎ زيرا‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎ وجود‏‎
دنبال‌‏‎ به‌‏‎ اكنون‌‏‎ كه‌‏‎ برسد‏‎ افغانستان‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ اهداف‌‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ توانسته‌‏‎ حد‏‎ چه‌‏‎ تا‏‎ آمريكا‏‎*
است‌؟‏‎ عراق‌‏‎ به‌‏‎ تهاجم‌‏‎
نظر‏‎ مورد‏‎ دولت‌‏‎ كرد ، ‏‎ سرنگون‌‏‎ را‏‎ طالبان‌‏‎:‎است‌‏‎ رسيده‌‏‎ خود‏‎ اهداف‌‏‎ به‌‏‎ مدت‌‏‎ كوتاه‌‏‎ در‏‎ حداقل‌‏‎
تندروي‌هاي‌‏‎ برخي‌‏‎ جبران‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ بازسازي‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ دولت‌‏‎ اين‌‏‎ درون‌‏‎ از‏‎ كرد‏‎ ايجاد‏‎ را‏‎ آمريكا‏‎
مافوق‌‏‎ نظامي‌‏‎ پايگاه‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ تكميل‌‏‎ افغانستان‌‏‎ در‏‎ آمريكا‏‎ نظامي‌‏‎ پايگاه‌‏‎ درآيد ، ‏‎ طالبان‌‏‎
.گرفت‌‏‎ را‏‎ كشورها‏‎ اتحاد‏‎ جلوي‌‏‎ و‏‎ عراق‌‏‎
ساموئل‌‏‎ توسط‏‎ كه‌‏‎ تمدن‌ها‏‎ رويارويي‌‏‎ تئوري‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ كشورها‏‎ اتحاد‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎ توضيح‌‏‎ در‏‎
با‏‎ آنها‏‎ اتحاد‏‎ و‏‎ سابق‌‏‎ كمونيستي‌‏‎ دولت‌هاي‌‏‎ است‌‏‎ معتقد‏‎ او‏‎.‎كنم‌‏‎ اشاره‌‏‎ شده‌‏‎ مطرح‌‏‎ هانتينگتون‌‏‎
شوند‏‎ نزديك‌‏‎ كمونيست‌ها‏‎ به‌‏‎ اگر‏‎ زيرا‏‎ است‌‏‎ خطرناك‌‏‎ غرب‏‎ براي‌‏‎ چين‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ اتحاد‏‎ يا‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎
.مي‌شود‏‎ احساس‌‏‎ اتحاد‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ مقابله‌‏‎ ضرورت‌‏‎ ولذا‏‎.‎شد‏‎ خواهند‏‎ محسوب‏‎ جدي‌‏‎ خطري‌‏‎
تمدن‌‏‎ مي‌گويند‏‎ آنها‏‎ نه‌ ، ‏‎ يا‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ پذيرفته‌‏‎ تمدن‌ها‏‎ رويارويي‌‏‎ نظريه‌‏‎ كه‌‏‎ نداريم‌‏‎ كاري‌‏‎
.دهد‏‎ رخ‌‏‎ تضاد‏‎ اين‌‏‎ دهد‏‎ اجازه‌‏‎ نبايد‏‎ غرب‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ پيدا‏‎ تضاد‏‎ غرب‏‎ تمدن‌‏‎ با‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎
بين‌‏‎ ديگر‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎ و‏‎ چين‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ بين‌‏‎ طرف‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ افغانستان‌‏‎ در‏‎ آمريكا‏‎ نيروهاي‌‏‎ شدن‌‏‎ مستقر‏‎
كرده‌‏‎ پيدا‏‎ مستقيم‌‏‎ حضور‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ آمريكا‏‎ خود‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ ايجاد‏‎ مانع‌‏‎ چين‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ ميانه‌ ، ‏‎ آسياي‌‏‎
.است‌‏‎
دو‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ سياسي‌‏‎ منازعات‌‏‎ سرنوشت‌‏‎ طلبان‌‏‎ اصلاح‌‏‎.‎داشتم‌‏‎ سوالي‌‏‎ داخلي‌‏‎ مسائل‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ *
تا‏‎ اصلاحات‌‏‎ پيشبرد‏‎ جهت‌‏‎ استراتژي‌‏‎ اين‌‏‎ شما‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ گره‌زده‌اند ، ‏‎ انتخابات‌‏‎ و‏‎ اختيارات‌‏‎ لايحه‌‏‎
كشيد؟‏‎ خواهد‏‎ كجا‏‎ به‌‏‎ جناح‌‏‎ دو‏‎ سياسي‌‏‎ منازعات‌‏‎ بالطبع‌‏‎ و‏‎ لايحه‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ سرنوشت‌‏‎ پاسخگوست‌؟‏‎ حد‏‎ چه‌‏‎
و‏‎ دولت‌‏‎ براي‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎ تشديد‏‎ بلكه‌‏‎ نمي‌شود‏‎ مشخص‌‏‎ منازعات‌‏‎ سرنوشت‌‏‎ لايحه‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ با‏‎
عمل‌‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ جبهه‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ منجر‏‎ زيرا‏‎.دارد‏‎ سويي‌‏‎ عواقب‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ جبهه‌‏‎
جبهه‌‏‎ نفع‌‏‎ به‌‏‎ مجموع‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ حاكميت‌‏‎ از‏‎ خروج‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ رفراندوم‌‏‎ مثل‌‏‎ دهد‏‎ انجام‌‏‎ راديكال‌تري‌‏‎
دوم‌‏‎ جبهه‌‏‎ مي‌خواهند‏‎ قيمت‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ ولي‌‏‎ نيستند‏‎ دست‌‏‎ يك‌‏‎ اگرچه‌‏‎ مقابل‌‏‎ جناح‌‏‎ چون‌‏‎ نيست‌‏‎ اصلاحات‌‏‎
داخلي‌‏‎ و‏‎ خارجي‌‏‎ سياست‌‏‎ صحنه‌‏‎ در‏‎ خودشان‌‏‎ و‏‎ بروند‏‎ كنار‏‎ سياسي‌‏‎ صحنه‌‏‎ از‏‎ تا‏‎ دهند‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ خرداد‏‎
حاكميت‌‏‎ از‏‎ خروج‌‏‎ تز‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ ايران‌‏‎ مردم‌‏‎ كل‌‏‎ و‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ جبهه‌‏‎ مصلحت‌‏‎ به‌‏‎ لذا‏‎شوند‏‎ مطرح‌‏‎
جدي‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ دارد‏‎ كه‌‏‎ اختياراتي‌‏‎ مقدار‏‎ همان‌‏‎ روي‌‏‎ بايد‏‎.‎دهد‏‎ استعفا‏‎ نبايد‏‎ خاتمي‌‏‎.‎شود‏‎ عملي‌‏‎
صريح‌‏‎ هم‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎.‎دهد‏‎ انجام‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ اصلاحات‌‏‎ كند ، ‏‎ سياسي‌‏‎ اصلاحات‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ اگر‏‎.كند‏‎ كار‏‎
به‌گونه‌اي‌‏‎ امور‏‎ روند‏‎ چون‌‏‎ نرود‏‎ كنار‏‎ اما‏‎.‎كند‏‎ سياسي‌‏‎ اصلاحات‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ كه‌‏‎ بگويد‏‎ روشن‌‏‎ و‏‎
.مي‌شود‏‎ سنگين‌تر‏‎ مقابل‌‏‎ جناح‌‏‎ هزينه‌‏‎ روزبه‌روز‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
اينجوري‌‏‎ شد ، ‏‎ مانع‌‏‎ طرف‌‏‎ آن‌‏‎ اگر‏‎است‌‏‎ جاري‌‏‎ امري‌‏‎ خواست‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ مي‌خواهند‏‎ را‏‎ اصلاحات‌‏‎ مردم‌‏‎
بار‏‎ يك‌‏‎ وقت‌‏‎ چند‏‎ هر‏‎ چون‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ عقده‌‏‎ و‏‎ انباشته‌‏‎ خواست‌ها‏‎ بلكه‌‏‎ شود‏‎ مانع‌‏‎ فقط‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎
آب‏‎ انباشت‌‏‎ مانند‏‎ كينه‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ كينه‌‏‎ انباشت‌‏‎ به‌‏‎ تبديل‌‏‎ مي‌دهند‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ هجوم‌‏‎
پايداري‌‏‎ آن‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ نمي‌توانند‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ عظيم‌‏‎ فشار‏‎ نيروي‌‏‎ شد‏‎ زياد‏‎ وقتي‌‏‎ سدهاست‌‏‎ پشت‌‏‎ در‏‎
پيش‌‏‎ آهسته‌‏‎ آهسته‌‏‎ اصلاحات‌‏‎ جريان‌‏‎.‎مي‌خورند‏‎ ضربه‌‏‎ خودشان‌‏‎ كنند‏‎ مقاومت‌‏‎ بخواهند‏‎ اگر‏‎ كنند‏‎
.مي‌رود‏‎
دست‌‏‎ از‏‎ عمومي‌‏‎ افكار‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ پايگاه‌‏‎ نشود‏‎ جديدي‌‏‎ حركت‌‏‎ اگر‏‎ معتقدند‏‎ اصلاح‌طلبان‌‏‎*
.مي‌دهند‏‎
ديد‏‎ بايد‏‎.‎كند‏‎ محدود‏‎ سياسي‌‏‎ اصلاحات‌‏‎ قالب‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ سياست‌‏‎ نبايد‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ جبهه‌‏‎
اقتصادي‌‏‎ توسعه‌‏‎ در‏‎ شوند‏‎ ناكام‌‏‎ سياسي‌‏‎ توسعه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ فرض‌‏‎ به‌‏‎.‎داشت‌‏‎ اصلاحات‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ وسيع‌تري‌‏‎
حقوق‌بگير‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ برابر‏‎ سه‌‏‎مي‌كند‏‎ بيداد‏‎ تورم‌‏‎ و‏‎ فساد‏‎.‎دهند‏‎ ادامه‌‏‎ مي‌توانند‏‎ اداري‌‏‎ و‏‎
.مي‌رسد‏‎ آرامش‌‏‎ به‌‏‎ جامعه‌‏‎ فضاي‌‏‎ كلي‌‏‎.‎بپردازند‏‎ اصلاحات‌‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎.‎داريم‌‏‎ دولتي‌‏‎
.نمي‌شود‏‎ حل‌‏‎ هم‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ مسائل‌‏‎ نشود‏‎ حل‌‏‎ سياسي‌‏‎ مسائل‌‏‎ اگر‏‎ معتقدند‏‎ اصلاح‌طلبان‌‏‎ *
است‌؟‏‎ مانع‌‏‎ راست‌‏‎ جناح‌‏‎ كنند ، ‏‎ اصلاح‌‏‎ را‏‎ بانكي‌‏‎ سياست‌هاي‌‏‎ مثلا‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ مانعي‌‏‎ چه‌‏‎
.مي‌دهد‏‎ وام‌‏‎ سخت‌‏‎ بسيار‏‎ صنعت‌كاران‌‏‎ به‌‏‎ ولي‌‏‎ آسان‌‏‎ تجار‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ بانكي‌‏‎ سياست‌‏‎
وامي‌‏‎ همان‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ جزايري‌‏‎ شهرام‌‏‎ پرونده‌‏‎ نظير‏‎ اقتصادي‌‏‎ سوءاستفاده‌هاي‌‏‎ نتيجه‌اش‌‏‎
بانك‌‏‎ به‌‏‎ خاتمي‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ مانعي‌‏‎ چه‌‏‎.‎است‌‏‎ بسته‌‏‎ صنعت‌‏‎ جلوي‌‏‎ ولي‌‏‎ شده‌‏‎ داده‌‏‎ تجاري‌‏‎ بخش‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
.ندارد‏‎ ارتباطي‌‏‎ سياسي‌‏‎ مبارزه‌‏‎ به‌‏‎ اينها‏‎.‎كند‏‎ عوض‌‏‎ را‏‎ سياست‌‏‎ اين‌‏‎ دهد‏‎ دستور‏‎ مركزي‌‏‎
را‏‎ دولتي‌‏‎ بوروكراسي‌‏‎ و‏‎ هزينه‌ها‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ هم‌‏‎ طرحش‌‏‎ است‌ ، ‏‎ طور‏‎ همين‌‏‎ هم‌‏‎ اداري‌‏‎ اصلاحات‌‏‎
البته‌‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ بي‌اعتنايي‌‏‎ تاكنون‌‏‎ دولت‌‏‎ ولي‌‏‎ برساند‏‎ موجود‏‎ حجم‌‏‎ يك‌سوم‌‏‎ به‌‏‎ معقول‌‏‎ حد‏‎ در‏‎
طرح‌‏‎ اين‌‏‎ روي‌‏‎ كار‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ مجلس‌‏‎ پژوهش‌هاي‌‏‎ مركز‏‎ ولي‌‏‎ است‌‏‎ نبوده‌‏‎ بي‌تاثير‏‎ بحران‌آفريني‌ها‏‎
.است‌‏‎
خرداد‏‎ دوم‌‏‎ جبهه‌‏‎.كنند‏‎ منطقي‌‏‎ را‏‎ اقتصادي‌‏‎ پست‌هاي‌‏‎ كرد ، ‏‎ اصلاح‌‏‎ را‏‎ اداري‌‏‎ ساختار‏‎ مي‌توان‌‏‎
.ندارد‏‎ اعتنايي‌‏‎ اقتصاد‏‎ به‌‏‎ اصلا‏‎
بود‏‎ شده‌‏‎ تشكيل‌‏‎ اصلاحات‌‏‎ مجلس‌‏‎ وظايف‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ ارشاد‏‎ حسينيه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ميزگردي‌‏‎ در‏‎ سال‌ 78‏‎ من‌‏‎
راه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ خودش‌‏‎ اگر‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ و‏‎ پرداخت‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ اصلاحات‌‏‎ به‌‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ گفتم‌‏‎
من‌‏‎ دليل‌‏‎.‎مي‌گذارد‏‎ مردم‌‏‎ روي‌‏‎ خوبي‌‏‎ اثر‏‎ كند‏‎ شروع‌‏‎ خودش‌‏‎ از‏‎ را‏‎ اقتصادي‌‏‎ اصلاحات‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ پيشگام‌‏‎
تومان‌‏‎ هزار‏‎ ماهيانه‌ 800‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ كرده‌‏‎ تصويب‏‎ پنجم‌‏‎ دوره‌‏‎ در‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ اين‌‏‎
هماهنگي‌‏‎ ما‏‎ جمعيت‌‏‎ ملي‌‏‎ درآمد‏‎ متوسط‏‎ سطح‌‏‎ با‏‎ حقوق‌‏‎ اين‌‏‎ گفتم‌‏‎.بگيرند‏‎.‎.‎و‏‎ مزايا‏‎ و‏‎ حقوق‌‏‎
يا 200هزار‏‎ درآمدي‌ 180‏‎ محدوديت‌هاي‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ نظام‌‏‎ بااستعداد‏‎ فرد‏‎ متوسطترين‌‏‎ چون‌‏‎ ندارد ، ‏‎
وقتي‌‏‎ چون‌‏‎ندارد‏‎ را‏‎ تومان‌‏‎ هزار‏‎ حقوق‌ 800‏‎ تحمل‌‏‎ هم‌‏‎ ما‏‎ اقتصاد‏‎مي‌گيرد‏‎ حقوق‌‏‎ تومان‌‏‎
مقدار‏‎ همين‌‏‎ حداقل‌‏‎ هم‌‏‎.‎.‎.‎و‏‎ معاونين‌‏‎ كل‌ ، ‏‎ مديران‌‏‎ وزرا ، ‏‎ مي‌گيرند‏‎ را‏‎ حقوق‌‏‎ اين‌‏‎ نمايندگان‌‏‎
تورم‌‏‎ مصرف‌ ، ‏‎ كاهش‌‏‎ با‏‎ است‌ ، ‏‎ مصرف‌‏‎ آوردن‌‏‎ پايين‌‏‎ اصلاحات‌‏‎ اصلي‌‏‎ كارهاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎.مي‌گيرند‏‎ را‏‎
.هستيم‌‏‎ توليدمان‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ مصرف‌‏‎ فزوني‌‏‎ دچار‏‎ ما‏‎ مي‌شوند ، ‏‎ ثابت‌‏‎ قيمت‌ها‏‎ مي‌شود ، ‏‎ مهار‏‎ بهتر‏‎
گوشت‌ ، ‏‎ مصرف‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ ولي‌‏‎كنند‏‎ مصرف‌‏‎ مردم‌‏‎ نيستيم‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ بخيل‌‏‎ باشيم‌‏‎ داشته‌‏‎ توليد‏‎ اگر‏‎
.است‌‏‎ بيشتر‏‎ بسيار‏‎ صنعتي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ از‏‎ ما‏‎ كشور‏‎ در‏‎.‎.‎و‏‎ قند‏‎ سوخت‌ ، ‏‎
تحليل‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ حد‏‎ چه‌‏‎ تا‏‎ شما‏‎.است‌‏‎ خوانده‌‏‎ فرصت‌سوز‏‎ و‏‎ فرهنگ‌ساز‏‎ را‏‎ خاتمي‌‏‎ حجاريان‌‏‎ سعيد‏‎ *
موافقيد؟‏‎
.شود‏‎ تاريخي‌‏‎ قضاوت‌‏‎ تا‏‎ بگذاريم‌‏‎ بايد‏‎ فرصت‌سوزي‌ ، ‏‎ مورد‏‎ در‏‎ ولي‌‏‎ است‌‏‎ فرهنگ‌ساز‏‎ كه‌‏‎ دارم‌‏‎ قبول‌‏‎
حال‌‏‎ در‏‎ ولي‌‏‎ برود‏‎ كنار‏‎ نكرد‏‎ كاري‌‏‎ اگر‏‎ بود‏‎ قرار‏‎ و‏‎ است‌‏‎ نكرده‌‏‎ كاري‌‏‎ خاتمي‌‏‎ مي‌بينيم‌‏‎ ظاهرا‏‎
رفتن‌‏‎ كنار‏‎.‎است‌‏‎ مانده‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ خوب‏‎ بسيار‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ تحمل‌‏‎ دارد‏‎ عقبگردها‏‎ وجود‏‎ با‏‎ حاضر‏‎
اعلام‌‏‎ شرايطي‌‏‎ بتوانند‏‎ تا‏‎ مي‌گويند‏‎ چه‌‏‎ مردم‌‏‎ كه‌‏‎ ندارد‏‎ هم‌‏‎ كاري‌‏‎ است‌‏‎ راست‌‏‎ جناح‌‏‎ خواست‌‏‎ خاتمي‌‏‎
.برود‏‎ كنار‏‎ خودش‌‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ جبهه‌‏‎ مي‌خواهند‏‎ خدا‏‎ از‏‎نباشد‏‎ برابرشان‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ مانعي‌‏‎ كه‌‏‎ كنند‏‎
چيست‌؟‏‎ آقاجري‌‏‎ براي‌‏‎ اعدام‌‏‎ حكم‌‏‎ صدور‏‎ مورد‏‎ در‏‎ نظرتان‌‏‎ *
را‏‎ عوام‌الناس‌‏‎ و‏‎ گفت‌؟‏‎ بايد‏‎ را‏‎ چيز‏‎ همه‌‏‎ مگر‏‎ كرد ، ‏‎ اشتباه‌‏‎ هم‌‏‎ آقاجري‌‏‎ نيست‌ ، ‏‎ عادلانه‌اي‌‏‎ حكم‌‏‎
هم‌‏‎ را‏‎ او‏‎ مجازات‌‏‎ ولي‌‏‎ شود‏‎ حرف‌هازده‌‏‎ اين‌‏‎ نبايد‏‎ ندارد ، ‏‎ مسائل‌اثري‌‏‎ اينگونه‌‏‎ طرح‌‏‎ ترساند؟‏‎
صدور‏‎ تاثير‏‎ كه‌‏‎ مي‌بينيم‌‏‎ شود‏‎ توجه‌‏‎ و‏‎ دقت‌‏‎ اندكي‌‏‎ اگر‏‎.مي‌دانم‌‏‎ او‏‎ حرف‌‏‎ اثر‏‎ از‏‎ فراتر‏‎ بسيار‏‎
صدور‏‎ در‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎.است‌‏‎ بوده‌‏‎ آقاجري‌‏‎ سخنان‌‏‎ تاثير‏‎ از‏‎ بدتر‏‎ مردم‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ حكمي‌‏‎ چنين‌‏‎
توجه‌‏‎ اصلا‏‎ آنها‏‎ ولي‌‏‎ نبود‏‎ راست‌‏‎ جناح‌‏‎ نفع‌‏‎ به‌‏‎ حكم‌‏‎ اين‌‏‎.‎ندارد‏‎ وجود‏‎ حسابگري‌‏‎ احكام‌‏‎ اين‌‏‎
از‏‎ شديدتر‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ داده‌‏‎ حكمي‌‏‎ چرا‏‎ ولي‌‏‎ است‌‏‎ بهتر‏‎ كنيد‏‎ عفو‏‎ اگر‏‎ مي‌گويد‏‎ قرآن‌‏‎.‎نمي‌كنند‏‎
.نمي‌گيرد‏‎ انتقام‌‏‎ مردم‌سالارانه‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ است‌؟‏‎ جرم‌‏‎
چرا‏‎.‎دارند‏‎ شك‌‏‎ خود‏‎ مشروعيت‌‏‎ به‌‏‎ مي‌دهند‏‎ پاسخ‌‏‎ وجه‌‏‎ شديدترين‌‏‎ با‏‎ را‏‎ خلافي‌‏‎ عمل‌‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎
و‏‎ مي‌كردند‏‎ فساد‏‎ آنها‏‎ اينكه‌‏‎ براي‌‏‎ است‌؟‏‎ شده‌‏‎ ذكر‏‎ انبيا‏‎ قوم‌‏‎ نابودي‌‏‎ داستان‌‏‎ كريم‌‏‎ قرآن‌‏‎ در‏‎
خداوند‏‎ مي‌شد ، ‏‎ منجر‏‎ قوم‌‏‎ آن‌‏‎ نابودي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ انباشته‌‏‎ فسادها‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ نداشتند‏‎ هم‌‏‎ اصلاح‌‏‎ در‏‎ سعي‌‏‎
دولت‌ها‏‎ معمول‌‏‎ شرايط‏‎ در‏‎ مي‌گيريد؟‏‎ جبارانه‌‏‎ انتقام‌‏‎ چرا‏‎ كه‌‏‎ مي‌گويد‏‎ ثمود‏‎ و‏‎ عاد‏‎ قوم‌‏‎ به‌‏‎
سست‌‏‎ موجب‏‎ را‏‎ حادثه‌اي‌‏‎ هر‏‎ اينكه‌‏‎ نه‌‏‎ باشند‏‎ داشته‌‏‎ مهرباني‌‏‎ و‏‎ رافت‌‏‎ حالت‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ بايد‏‎
.بگيرند‏‎ را‏‎ تخريب‏‎ جلوي‌‏‎ سنگين‌‏‎ احكام‌‏‎ با‏‎ بخواهند‏‎ و‏‎ دانسته‌‏‎ كردن‌نظام‌‏‎

بودن‌‏‎ سحابي‌‏‎
روح‌‏‎ محمدجواد‏‎
سعيد‏‎ شقيقه‌‏‎ بر‏‎ هم‌‏‎ گلوله‌اي‌‏‎ هنوز‏‎.‎بود‏‎ نگذشته‌‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ روزي‌‏‎ چند‏‎
نشست‌هاي‌‏‎ صندلي‌هاي‌‏‎.‎داشت‌‏‎ قرار‏‎ اوج‌‏‎ در‏‎ اصلاحات‌‏‎ به‌‏‎ اميدواري‌‏‎.بود‏‎ ننشسته‌‏‎ حجاريان‌‏‎
كه‌‏‎ ديد‏‎ مي‌شد‏‎ را‏‎ توجهي‌‏‎ قابل‌‏‎ تعداد‏‎ تجمعي‌ ، ‏‎ هر‏‎ در‏‎.‎بود‏‎ پر‏‎ دانشگاه‌ها‏‎ در‏‎ اصلاح‌طلبان‌‏‎
استقبال‌‏‎ ظرفيت‌‏‎ هم‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ ديگر‏‎.‎مي‌گيرند‏‎ پي‌‏‎ را‏‎ اصلاحات‌‏‎ شاخص‌‏‎ چهره‌هاي‌‏‎ اظهارات‌‏‎ ايستاده‌‏‎
.مي‌يافت‌‏‎ راه‌‏‎ نيز‏‎ دانشگاه‌‏‎ از‏‎ بيرون‌‏‎ به‌‏‎ نشست‌ها‏‎ و‏‎ تجمعات‌‏‎ آرام‌‏‎ آرام‌‏‎.‎نداشت‌‏‎ را‏‎ اصلاحات‌‏‎ از‏‎
و‏‎ طالقاني‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ بازرگان‌ ، ‏‎ مهندس‌‏‎ شريعتي‌ ، ‏‎ دكتر‏‎ كه‌‏‎ جايي‌‏‎ ارشاد ، ‏‎ حسينيه‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ طبيعي‌‏‎
اصلاحات‌‏‎ براي‌‏‎ ميزباني‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎ بودند ، ‏‎ ساخته‌‏‎ انقلاب‏‎ تريبون‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ زماني‌‏‎ ديگران‌‏‎
.شود‏‎ تبديل‌‏‎
نشستي‌‏‎ ميزبان‌‏‎ ارشاد‏‎ حسينيه‌‏‎ مي‌پيچيد ، ‏‎ شهر‏‎ در‏‎ آرام‌‏‎ آرام‌‏‎ بهار‏‎ بوي‌‏‎ كه‌‏‎ نيز‏‎ زمستاني‌‏‎ روز‏‎ آن‌‏‎
پركرده‌‏‎ را‏‎ حسينيه‌‏‎ بالكن‌‏‎ و‏‎ نخست‌‏‎ طبقه‌‏‎ صندلي‌هاي‌‏‎ همه‌‏‎ حاضران‌‏‎بود‏‎ اصلاح‌طلبان‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎
سحابي‌‏‎ عزت‌الله‌‏‎ و‏‎ مرعشي‌‏‎ حسين‌‏‎ عبدي‌ ، ‏‎ عباس‌‏‎ گنجي‌ ، ‏‎ اكبر‏‎ تا‏‎ مي‌كشيدند‏‎ انتظار‏‎ آنها‏‎بودند‏‎
اندكي‌‏‎ كه‌‏‎ سحابي‌‏‎.بگويند‏‎ سخن‌‏‎ "ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ اصلاحي‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎" از‏‎ آنها‏‎ با‏‎ و‏‎ بيايند‏‎ ميز‏‎ پشت‌‏‎
.نبود‏‎ سخنرانان‌‏‎ ديگر‏‎ با‏‎ او‏‎ تفاوت‌‏‎ نكته‌‏‎ تنها‏‎ اين‌ ، ‏‎ اما‏‎.‎شد‏‎ تشويق‌‏‎ بيشتر‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ آمد ، ‏‎ ديرتر‏‎
از‏‎ مطالبات‌‏‎ بلند‏‎ ليست‌‏‎ ارائه‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ آشكار‏‎ حاضران‌‏‎ بر‏‎ گاه‌‏‎ آن‌‏‎ سحابي‌‏‎ بودن‌‏‎ متفاوت‌‏‎
اقدام‌ ، ‏‎ اولين‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ خواست‌‏‎ مردم‌‏‎ برگزيده‌‏‎ اصلاح‌طلبان‌‏‎ از‏‎ آشكار‏‎ و‏‎ صريح‌‏‎ ششم‌ ، ‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎
و‏‎ كنند‏‎ لغو‏‎ را‏‎ نمايندگان‌‏‎ به‌‏‎ خودرو‏‎ واگذاري‌‏‎ دهند ، ‏‎ كاهش‌‏‎ را‏‎ مجلسيان‌‏‎ مصوب‏‎ مزاياي‌‏‎ و‏‎ حقوق‌‏‎
.آورند‏‎ پايين‌‏‎ را‏‎ پيش‌رو‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ در‏‎ خارجي‌‏‎ سفرهاي‌‏‎ حجم‌‏‎
پاسخ‌‏‎.‎داشت‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ميزگرد‏‎ در‏‎ حاضران‌‏‎ ساير‏‎ نقد‏‎ جلسه‌ ، ‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ سحابي‌‏‎ غيرمترقبه‌‏‎ ديدگاه‌‏‎
تا‏‎ اصلاحات‌‏‎ شما ، ‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ با‏‎ اينكه‌‏‎ كما‏‎.مي‌دانيد‏‎ بهتر‏‎ شما‏‎" كه‌‏‎ بود‏‎ اين‌‏‎ تنها‏‎ سحابي‌‏‎
روز ، ‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ سال‌‏‎ سه‌‏‎ به‌‏‎ نزديك‌‏‎ گذشت‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ اكنون‌‏‎ كه‌‏‎ دارم‌‏‎ ترديد‏‎ "است‌‏‎ آمده‌‏‎ پيش‌‏‎ جا‏‎ بدين‌‏‎
بسياري‌‏‎ مي‌توانست‌‏‎ اقدامي‌‏‎ چنان‌‏‎ شايد‏‎.نه‌‏‎ يا‏‎ دهم‌‏‎ قرار‏‎ تاييد‏‎ مورد‏‎ را‏‎ سحابي‌‏‎ روز‏‎ آن‌‏‎ پيشنهاد‏‎
"قدرت‌طلبي‌‏‎" و‏‎ "مردم‌‏‎ مشكلات‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ عدم‌‏‎" بر‏‎ مبني‌‏‎ اصلاح‌طلب‏‎ نمايندگان‌‏‎ عليه‌‏‎ تهاجمات‌‏‎ از‏‎
از‏‎ ناگزير‏‎ نمايندگان‌‏‎ و‏‎ نباشد‏‎ ممكن‌‏‎ اقدامي‌‏‎ چنين‌‏‎ عمل‌ ، ‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ هم‌‏‎ شايد‏‎.سازد‏‎ منتفي‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎
.برسانند‏‎ حداقل‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ اقتصادي‌‏‎ و‏‎ مالي‌‏‎ دغدغه‌‏‎ خويش‌ ، ‏‎ وظايف‌‏‎ بهتر‏‎ ايفاي‌‏‎ براي‌‏‎ تا‏‎ هستند‏‎ آن‌‏‎
فعالان‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ با‏‎ سحابي‌‏‎ نگاه‌‏‎ بودن‌‏‎ متفاوت‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ و‏‎ ندارم‌‏‎ ترديد‏‎ مورد‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ حال‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ با‏‎
اگر‏‎.‎نكرده‌اند‏‎ چنداني‌‏‎ تفاوت‌‏‎ زمان‌‏‎ مسير‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ دغدغه‌هايي‌‏‎ او‏‎.‎است‌‏‎ كشور‏‎ امروز‏‎ سياسي‌‏‎
دغدغه‌هاي‌‏‎" كه‌‏‎ درمي‌يابيم‌‏‎ دهيم‌ ، ‏‎ قرار‏‎ توجه‌‏‎ مورد‏‎ نيز‏‎ را‏‎ اخيرش‌‏‎ سخنراني‌هاي‌‏‎ و‏‎ مقالات‌‏‎
.است‌‏‎ چارچوب‏‎ و‏‎ قالب‏‎ همين‌‏‎ در‏‎ نيز ، ‏‎ سياست‌‏‎ پير‏‎ اين‌‏‎ "ايران‌‏‎ فرداي‌‏‎
عدالت‌طلبي‌ ، ‏‎ مي‌توان‌‏‎ كلي‌ ، ‏‎ نگاه‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ اما‏‎.گفت‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ بسيار‏‎ سحابي‌‏‎ دغدغه‌هاي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎
بارز‏‎ ويژگي‌هاي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ ميانه‌روي‌‏‎ و‏‎ استقلال‌خواهي‌‏‎ ملي‌ ، ‏‎ توليد‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ فساد ، ‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎
عدالت‌طلبي‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ مي‌دهد ، ‏‎ نشان‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ پايين‌دست‌‏‎ اقشار‏‎ به‌‏‎ سحابي‌‏‎ كه‌‏‎ توجهي‌‏‎.دانست‌‏‎ او‏‎
ايران‌‏‎" نشريه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مختلفي‌‏‎ مطالب‏‎ يا‏‎ اقتصادي‌‏‎ تعديل‌‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎ سحابي‌‏‎ يادداشت‌هاي‌‏‎.‎اوست‌‏‎
و‏‎ سحابي‌‏‎ دغدغه‌‏‎ همين‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎ مي‌گذاشت‌ ، ‏‎ انگشت‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ بررانت‌هاي‌‏‎ و‏‎ مي‌شد‏‎ چاپ‌‏‎ "فردا‏‎
كاهش‌‏‎ براي‌‏‎ مبنايي‌‏‎ را‏‎ ملي‌‏‎ توليد‏‎ افزايش‌‏‎ حال‌ ، ‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ سحابي‌‏‎.است‌‏‎ بررسي‌‏‎ قابل‌‏‎ او‏‎ همفكران‌‏‎
كه‌‏‎ مي‌داند‏‎ چون‌‏‎.‎نمي‌فشرد‏‎ پاي‌‏‎ توزيع‌‏‎ نظام‌‏‎ بر‏‎ چندان‌‏‎ و‏‎ مي‌داند‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ طبقاتي‌‏‎ شكاف‌‏‎
و‏‎ رانت‌ها‏‎ پيدايش‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ دخالت‌هاي‌‏‎ حيطه‌‏‎ شدن‌‏‎ گسترده‌‏‎ جز‏‎ حاصلي‌‏‎ توزيع‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎
در‏‎ سحابي‌‏‎ بازداشت‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ روزي‌‏‎ چند‏‎ ميثمي‌‏‎ مي‌آيد‏‎ يادم‌‏‎.‎ندارد‏‎ اقتصادي‌‏‎ فسادهاي‌‏‎ گسترش‌‏‎
جمله‌اي‌‏‎ با‏‎ شد ، ‏‎ سحابي‌‏‎ از‏‎ صحبت‌‏‎ وقتي‌‏‎.بود‏‎ آمده‌‏‎ "نو‏‎ حيات‌‏‎" روزنامه‌‏‎ دفتر‏‎ به‌‏‎ زمستان‌ 79‏‎
تحليلي‌‏‎.‎"است‌‏‎ كشور‏‎ در‏‎ ملي‌‏‎ توليد‏‎ نماد‏‎ با‏‎ برخورد‏‎ او ، ‏‎ افتادن‌‏‎ زندان‌‏‎":‎گفت‌‏‎ افسوس‌‏‎ به‌‏‎ آميخته‌‏‎
از‏‎ غير‏‎.‎است‌‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ موجود‏‎ سياسي‌‏‎ كشاكش‌هاي‌‏‎ از‏‎ فراتر‏‎ سحابي‌‏‎ دغدغه‌هاي‌‏‎ مي‌داد ، ‏‎ نشان‌‏‎ كه‌‏‎
بيست‌‏‎ دهه‌‏‎ در‏‎ مصدق‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ راهي‌‏‎ پيرو‏‎ او‏‎.‎نيست‌‏‎ چشم‌پوشي‌‏‎ قابل‌‏‎ سحابي‌‏‎ استقلال‌خواهي‌‏‎ اين‌ها ، ‏‎
همين‌‏‎.‎شد‏‎ سياسي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ از‏‎ توجهي‌‏‎ قابل‌‏‎ طيف‌‏‎ عمل‌‏‎ راهنماي‌‏‎ نظريه‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ پيمود‏‎
فعاليت‌‏‎ قرن‌‏‎ نيم‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ هزينه‌هايي‌‏‎ تمامي‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ او‏‎ نمي‌گذارد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ استقلال‌خواهي‌‏‎
را‏‎ كشور‏‎ ارضي‌‏‎ تماميت‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ منافع‌‏‎ از‏‎ فراتر‏‎ موضع‌گيري‌هاي‌‏‎ يا‏‎ تحليل‌ها‏‎ پرداخته‌ ، ‏‎ سياسي‌‏‎
.بگذرد‏‎ آن‌‏‎ كنار‏‎ از‏‎ نقد‏‎ بدون‌‏‎ و‏‎ بپذيرد‏‎
به‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ شايد‏‎.‎است‌‏‎ ميانه‌رو‏‎ سياسي‌‏‎ فعال‌‏‎ يك‌‏‎ سحابي‌‏‎ اينها ، ‏‎ همه‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎
از‏‎ استفاده‌‏‎ با‏‎ و‏‎ رفت‌‏‎ آنان‌‏‎ جمع‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ دانشگاه‌‏‎ كوي‌‏‎ مسائل‌‏‎ اوج‌‏‎ در‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ آورند‏‎ خاطر‏‎
زدن‌‏‎ كناره‌‏‎ و‏‎ خشونت‌‏‎ از‏‎ دوري‌‏‎ مدارا ، ‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آنان‌‏‎ داشتند ، ‏‎ وي‌‏‎ به‌‏‎ دانشگاهيان‌‏‎ كه‌‏‎ مثبتي‌‏‎ نگاه‌‏‎
به‌‏‎ منحصر‏‎ تنها‏‎ شد ، ‏‎ نيز‏‎ هزينه‌ساز‏‎ او‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ ميانه‌روي‌‏‎ اين‌‏‎.‎خواند‏‎ فرا‏‎ افراطي‌‏‎ جريانات‌‏‎
.نيست‌‏‎ مي‌گويند ، ‏‎ سخن‌‏‎ تسامح‌‏‎ و‏‎ تساهل‌‏‎ بر‏‎ مبتني‌‏‎ گفتمان‌‏‎ و‏‎ خشونت‌‏‎ نفي‌‏‎ از‏‎ همگان‌‏‎ كه‌‏‎ اصلاحات‌‏‎ عصر‏‎
جمهوري‌ ، ‏‎ رياست‌‏‎ اول‌‏‎ دور‏‎ انتخابات‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎.‎بود‏‎ ميانه‌رو‏‎ يك‌‏‎ سحابي‌‏‎ نيز ، ‏‎ انقلاب‏‎ عصر‏‎ در‏‎
و‏‎ "بني‌صدر‏‎ ابوالحسن‌‏‎" يعني‌‏‎ كانديدا‏‎ دو‏‎ حول‌‏‎ عمدتا‏‎ سياسي‌‏‎ جناح‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ زمان‌‏‎ آن‌‏‎
"حبيبي‌‏‎ حسن‌‏‎" از‏‎ و‏‎ برگزيد‏‎ را‏‎ متفاوت‌‏‎ راهي‌‏‎ سحابي‌‏‎ بودند ، ‏‎ آمده‌‏‎ گرد‏‎ "فارسي‌‏‎ جلال‌الدين‌‏‎"
حبيبي‌‏‎ مي‌داند‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎ بودند ، ‏‎ شگفت‌زده‌‏‎ او‏‎ موضع‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ جواناني‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ او‏‎.‎كرد‏‎ حمايت‌‏‎
با‏‎ را‏‎ جامعه‌‏‎ كنوني‌ ، ‏‎ ملتهب‏‎ شرايط‏‎ در‏‎ مي‌تواند‏‎ است‌ ، ‏‎ ميانه‌رو‏‎ فردي‌‏‎ او‏‎ چون‌‏‎ اما‏‎ ندارد‏‎ شانسي‌‏‎
را‏‎ سحابي‌‏‎ نگاه‌‏‎ درستي‌‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ بعد ، ‏‎ ماه‌هاي‌‏‎ حوادث‌‏‎برساند‏‎ تثبيت‌‏‎ ساحل‌‏‎ به‌‏‎ هزينه‌‏‎ حداقل‌‏‎
.كرد‏‎ اثبات‌‏‎
بر‏‎ تاكيد‏‎ فساد ، ‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ عدالت‌طلبي‌‏‎ مختلف‌‏‎ انگيزه‌هاي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ بسياري‌‏‎ هم‌‏‎ امروز‏‎
.داده‌اند‏‎ قرار‏‎ خويش‌‏‎ محوري‌‏‎ شعار‏‎ را‏‎ قبيل‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ مسائلي‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ توليد‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ خودكفايي‌‏‎
منحصر‏‎ و‏‎ شخصي‌‏‎ دغدغه‌هايي‌‏‎ مسايل‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ روشن‌‏‎.‎است‌‏‎ يكي‌‏‎ سحابي‌‏‎ با‏‎ آنان‌‏‎ دغدغه‌هاي‌‏‎ گويي‌‏‎
مشروعيت‌‏‎ سايه‌اش‌ ، ‏‎ در‏‎ و‏‎ كنند‏‎ مطرح‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ نتوانند‏‎ سحابي‌ ، ‏‎ از‏‎ غير‏‎ ديگران‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ فرد‏‎ به‌‏‎
ويژگي‌‏‎ همين‌‏‎.‎است‌‏‎ "آزاديخواه‌‏‎" و‏‎ "آزادمنش‌‏‎" دغدغه‌هايش‌‏‎ همه‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ سحابي‌‏‎ اما‏‎ نمايند ، ‏‎ كسب‏‎
منتقدين‌‏‎ دايره‌‏‎ در‏‎ همواره‌‏‎ حكومتي‌ ، ‏‎ نظريه‌پرداز‏‎ يك‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ او‏‎ مي‌شود‏‎ باعث‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ تكميلي‌‏‎
اين‌‏‎ عوض‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ مقايسه‌‏‎ قابل‌‏‎ سياسي‌‏‎ فعال‌‏‎ كمتر‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ بپردازد‏‎ هزينه‌هايي‌‏‎ و‏‎ بماند‏‎
.پدرش‌‏‎ همچون‌‏‎.‎ماند‏‎ خواهد‏‎ "ملي‌‏‎ چهره‌‏‎" يك‌‏‎ همواره‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌برد‏‎ را‏‎ فايده‌‏‎ اين‌‏‎ او‏‎ هزينه‌ها ، ‏‎

فرودگاه‌‏‎ در‏‎ مهندس‌‏‎
كرمان‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎ سحابي‌‏‎ عزت‌الله‌‏‎ حضور‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎ ماجراي‌‏‎
يافته‌‏‎ حضور‏‎ سحابي‌‏‎ مهندس‌‏‎ از‏‎ استقبال‌‏‎ جهت‌‏‎ كرمان‌‏‎ فرودگاه‌‏‎ در‏‎ صبح‌‏‎ اوايل‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ دانشجويان‌‏‎
شدند‏‎ مواجه‌‏‎ شخصي‌‏‎ لباس‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ حيرت‌انگيز‏‎ حضور‏‎ با‏‎ بودند‏‎
مقابله‌‏‎ جزئيات‌‏‎ گزارشي‌ ، ‏‎ انتشار‏‎ با‏‎ كرمان‌‏‎ باهنر‏‎ شهيد‏‎ دانشگاه‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انجمن‌‏‎
.كرد‏‎ منتشر‏‎ را‏‎ شهر‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ "سحابي‌‏‎ عزت‌الله‌‏‎"از‏‎ تجليل‌‏‎ مراسم‌‏‎ برگزاري‌‏‎ با‏‎ فشار‏‎ گروه‌هاي‌‏‎
براساس‌‏‎ گزارش‌ ، ‏‎ بنابراين‌‏‎شود‏‎ برگزار‏‎ گذشته‌‏‎ هفته‌‏‎ يكشنبه‌‏‎ بود‏‎ قرار‏‎ مذكور‏‎ مراسم‌‏‎
و‏‎ استان‌‏‎ سياسي‌‏‎ مسئولين‌‏‎ با‏‎ دانشجويان‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انجمن‌‏‎ مركزي‌‏‎ شوراي‌‏‎ اعضاي‌‏‎ كه‌‏‎ رايزني‌هايي‌‏‎
تحت‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ در‏‎ آذر‏‎ مراسم‌ 16‏‎ برگزاري‌‏‎ براي‌‏‎ مجوز‏‎ اخذ‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ بودند‏‎ داده‌‏‎ انجام‌‏‎ دانشگاه‌‏‎
جلسه‌‏‎ زدن‌‏‎ برهم‌‏‎ براي‌‏‎ قبل‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ شناخته‌‏‎ افراد‏‎ ورود‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ شدند‏‎ "داخلي‌‏‎ جلسه‌‏‎" عنوان‌‏‎
شد‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ مانع‌‏‎ استان‌‏‎ امنيتي‌‏‎ مسئولان‌‏‎ ضعيف‌‏‎ عملكرد‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ انجمن‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎.‎بودند‏‎ شده‌‏‎ مجهز‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎ بر‏‎ در‏‎ نتيجه‌اي‌‏‎ نيز‏‎ تمهيد‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎
كرمان‌‏‎ فرودگاه‌‏‎ در‏‎ صبح‌‏‎ اوايل‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انجمن‌‏‎ اعضاي‌‏‎:‎مي‌افزايد‏‎ گزارش‌‏‎ اين‌‏‎
شخصي‌‏‎ لباس‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ حيرت‌انگيز‏‎ حضور‏‎ با‏‎ بودند‏‎ يافته‌‏‎ حضور‏‎ سحابي‌‏‎ مهندس‌‏‎ از‏‎ استقبال‌‏‎ جهت‌‏‎
به‌‏‎ ميني‌بوس‌‏‎ و‏‎ اتوبوس‌‏‎ با‏‎ بودند ، ‏‎ مرد‏‎ و‏‎ زن‌‏‎ حدود 300‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ افراد‏‎ اين‌‏‎.گشتند‏‎ مواجه‌‏‎
.بودند‏‎ شده‌‏‎ منتقل‌‏‎ فرودگاه‌‏‎
اسلامي‌‏‎ انجمن‌‏‎ اعضاي‌‏‎ شناسايي‌‏‎ به‌‏‎ اقدام‌‏‎ و‏‎ گرفته‌‏‎ نظر‏‎ زير‏‎ را‏‎ فرودگاه‌‏‎ تمامي‌‏‎ افراد‏‎ اين‌‏‎
به‌‏‎ كرمان‌‏‎ در‏‎ ساعت‌ 459‏‎ بود‏‎ قرار‏‎ كه‌‏‎ كرمان‌‏‎ _ تهران‌‏‎ ماهان‌‏‎ پرواز 51‏‎ از‏‎.‎كردند‏‎ دانشجويان‌‏‎
با‏‎ كه‌‏‎ نشد‏‎ داده‌‏‎ هواپيما‏‎ به‌‏‎ ورود‏‎ اجازه‌‏‎ سحابي‌‏‎ مهندس‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ آمد‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ ممانعت‌‏‎ بنشيند‏‎ زمين‌‏‎
ساعت‌‏‎ در‏‎ تاخير‏‎ ساعت‌‏‎ با 4‏‎ پرواز‏‎ و‏‎ شد‏‎ حل‌‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ سحابي‌‏‎ مهندس‌‏‎ لجاجت‌‏‎ و‏‎ پيگيري‌‏‎
و‏‎ سلامتي‌‏‎ حفظ‏‎ جهت‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انجمن‌‏‎ اعضاي‌‏‎.‎نشست‌‏‎ زمين‌‏‎ به‌‏‎ كرمان‌‏‎ فرودگاه‌‏‎ در‏‎ دقيقه‌‏‎ و 45‏‎ ‎‏‏13‏‎
سحابي‌‏‎ مهندس‌‏‎ ورود‏‎ منتظر‏‎ سالن‌‏‎ به‌‏‎ مسافران‌‏‎ ورود‏‎ محل‌‏‎ در‏‎ انساني‌‏‎ حلقه‌‏‎ ايجاد‏‎ با‏‎ سحابي‌‏‎ امنيت‌‏‎
شده‌‏‎ منتقل‌‏‎ فرودگاه‌‏‎ پاويون‌‏‎ سحابي‌به‌‏‎ مهندس‌‏‎ گشتند‏‎ مطلع‌‏‎ مسافران‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ وسيله‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ افتادند‏‎ راه‌‏‎ به‌‏‎ پاويون‌‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ سحابي‌‏‎ وضعيت‌‏‎ از‏‎ اطلاع‌‏‎ جهت‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انجمن‌‏‎ اعضاي‌‏‎.‎است‌‏‎
اعضاي‌‏‎ با‏‎ زدوخورد‏‎ و‏‎ دستگيري‌‏‎ مجوز‏‎ شخصي‌‏‎ لباس‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ توسط‏‎ صلوات‌‏‎ ذكر‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ لحظه‌‏‎ همين‌‏‎
آقا‏‎ ‎‏‏20‏‎) بودند‏‎ نفر‏‎ حدودا 30‏‎ لحظه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انجمن‌‏‎ اعضاي‌‏‎.شد‏‎ صادر‏‎ اسلامي‌‏‎ انجمن‌‏‎
قرار‏‎ شبه‌نظامي‌‏‎ و‏‎ لباس‌شخصي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ فحاشي‌‏‎ و‏‎ توهين‌‏‎ و‏‎ شتم‌‏‎ و‏‎ ضرب‏‎ و‏‎ تعرض‌‏‎ مورد‏‎ (خانم‌‏‎ ‎‏‏10‏‎_
حسين‌‏‎" ‎‏‏،‏‎"ميلان‌‏‎ دلايي‌‏‎ رضا‏‎" نام‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انجمن‌‏‎ اعضاي‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ هفت‌‏‎ و‏‎ گرفته‌‏‎
امير‏‎" و‏‎ "يزداني‌‏‎ مسعود‏‎" ‎‏‏،‏‎"رحمانيان‌‏‎ مهدي‌‏‎" ‎‏‏،‏‎"اردشيري‌‏‎ سعيد‏‎" ‎‏‏،‏‎"فارقي‌‏‎ حجت‌‏‎" ‎‏‏،‏‎"خداياري‌‏‎
و‏‎ ضرب‏‎ مورد‏‎ و‏‎ منتقل‌‏‎ فرودگاه‌‏‎ از‏‎ گوشه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ بازداشت‌‏‎ لباس‌شخصي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ توسط‏‎ "حمزه‌اي‌‏‎
قابل‌‏‎.‎گرديدند‏‎ منتقل‌‏‎ ماشين‌هايي‌‏‎ درون‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ آنها‏‎ فحاشي‌‏‎ و‏‎ توهين‌‏‎ شتم‌تهديد ، ‏‎
‎‏‏،‏‎"ناسوتي‌‏‎ الهام‌‏‎" ‎‏‏،‏‎"رضايي‌‏‎ الهه‌‏‎" نام‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انجمن‌‏‎ عضو‏‎ خواهران‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ است‌‏‎ ذكر‏‎
نيروهاي‌‏‎ توهين‌‏‎ و‏‎ ضربوشتم‌‏‎ و‏‎ حمله‌‏‎ مورد‏‎ "حجتي‌‏‎" و‏‎ "فطرس‌‏‎" ‎‏‏،‏‎"شادروان‌‏‎" ‎‏‏،‏‎"قرياني‌‏‎ ماندانا‏‎"
از‏‎ گوشه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انجمن‌‏‎ اعضاي‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ برخي‌‏‎ كمك‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ گرفتند‏‎ قرار‏‎ لباس‌شخصي‌‏‎
متحصنين‌‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎ علوم‌‏‎ دانشكده‌‏‎ محل‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شدند‏‎ هدايت‌‏‎ فرودگاه‌‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ منتقل‌‏‎ فرودگاه‌‏‎
شدند‏‎ آزاد‏‎ ساعاتي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ نيز‏‎ شده‌‏‎ بازداشت‌‏‎ اعضاي‌‏‎.‎پرداختند‏‎ وقايع‌‏‎ بيان‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ يافته‌‏‎ حضور‏‎
ايران‌‏‎ اي‌‏‎ و‏‎ دبستاني‌‏‎ يار‏‎ اشعار‏‎ زمزمه‌‏‎ و‏‎ فرودگاه‌‏‎ سالن‌‏‎ اصلي‌‏‎ ورودي‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ نشستن‌‏‎ با‏‎ ولي‌‏‎
مهندس‌‏‎ سلامتي‌‏‎ از‏‎ اطمينان‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎ گرديدند‏‎ وضعيت‌سحابي‌‏‎ از‏‎ سريع‌تر‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎ اطلاع‌‏‎ خواستار‏‎
و‏‎ گشته‌‏‎ حاضر‏‎ علوم‌‏‎ دانشكده‌‏‎ در‏‎ متحصنين‌‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎ و‏‎ افتاده‌‏‎ راه‌‏‎ به‌‏‎ علوم‌‏‎ دانشكده‌‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ سحابي‌‏‎
تشنج‌‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ انجمن‌‏‎ اعضاي‌‏‎ صلاحديد‏‎ با‏‎ سپس‌‏‎ و‏‎ كردند‏‎ بيان‌‏‎ را‏‎ وقايع‌‏‎
يا‏‎ و‏‎ تحصن‌‏‎ ادامه‌‏‎ جهت‌‏‎ جديد‏‎ تصميم‌گيري‌هاي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ شد‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ قرار‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ داده‌‏‎ پايان‌‏‎ تحصن‌‏‎
تا‏‎ كماكان‌‏‎ است‌سحابي‌‏‎ گفتني‌‏‎.‎شود‏‎ داده‌‏‎ اطلاع‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ به‌‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ دانشجويي‌‏‎ تجمعات‌‏‎
بازگردانده‌‏‎ تهران‌‏‎ به‌‏‎ ساعت‌ 6‏‎ پرواز‏‎ با‏‎ و‏‎ بود‏‎ كنترل‌‏‎ تحت‌‏‎ پاويون‌‏‎ در‏‎ روز‏‎ آن‌‏‎ بعدازظهر‏‎ ساعت‌ 6‏‎
.شد‏‎

دال‌‏‎ بند‏‎
دهقان‌‏‎ سعيد‏‎
در‏‎ امروز‏‎ صبح‌‏‎ ساعت‌ 9‏‎ قاضيان‌ ، ‏‎ حسين‌‏‎ دكتر‏‎ نظرسنجي‌ ، ‏‎ پرونده‌‏‎ اول‌‏‎ رديف‌‏‎ مهم‌‏‎ دادگاه‌‏‎ جلسه‌‏‎ سومين‌‏‎
دادگستري‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ صادره‌‏‎ اطلاعيه‌‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎ تهران‌ ، ‏‎ عمومي‌‏‎ دادگاه‌‏‎ شعبه‌ 1410‏‎
.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ "غيرعلني‌‏‎" تهران‌ ، ‏‎
                                   

تقاضاي‌‏‎ را‏‎ قاضيان‌‏‎ دادگاه‌‏‎ شدن‌‏‎ غيرعلني‌‏‎ دليل‌‏‎ خود‏‎ اطلاعيه‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ دادگستري‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎
روز‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ پارلماني‌‏‎ معاون‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ اين‌‏‎ است‌ ، ‏‎ كرده‌‏‎ اعلام‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎
خواستار‏‎ فقط‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ دادگاه‌‏‎ شدن‌‏‎ غيرعلني‌‏‎ بر‏‎ اصراري‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ كرد ، ‏‎ اعلام‌‏‎ چهارشنبه‌‏‎
وزارت‌‏‎ اگر‏‎ حتي‌‏‎ اينكه‌‏‎ گو‏‎است‌‏‎ دادگاه‌‏‎ در‏‎ كيفرخواست‌‏‎ دال‌‏‎ بند‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ مطالب‏‎ طرح‌‏‎ عدم‌‏‎
دادگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎ با‏‎ نبودن‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ بودن‌‏‎ علني‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مي‌ورزيد ، ‏‎ هم‌‏‎ اصرار‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ اطلاعات‌‏‎
نظم‌‏‎ يا‏‎ عمومي‌‏‎ عفت‌‏‎ منافي‌‏‎ را‏‎ دادگاه‌‏‎ بودن‌‏‎ علني‌‏‎ اگر‏‎ پرونده‌هايي‌‏‎ چنين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ اوست‌‏‎ فقط‏‎ و‏‎ است‌‏‎
محاكمه‌‏‎ بودن‌‏‎ غيرعلني‌‏‎ به‌‏‎ حكم‌‏‎ اساسي‌ ، ‏‎ قانون‌‏‎ پنجم‌‏‎ و‏‎ يكصدوشصت‌‏‎ اصل‌‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎ دهد ، ‏‎ تشخيص‌‏‎ عمومي‌‏‎
قضايي‌‏‎ مجتمع‌‏‎ شعبه‌ 1410‏‎ به‌‏‎ ارسالي‌اش‌‏‎ نامه‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ چند‏‎ هر‏‎.‎لاغير‏‎ و‏‎ مي‌دهد‏‎
تعقيب‏‎ غيرعلني‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ فوق‌‏‎ اتهامي‌‏‎ بند‏‎" است‌‏‎ خواسته‌‏‎ دادگاه‌‏‎ از‏‎ رسما‏‎ دولت‌ ، ‏‎ كاركنان‌‏‎ ويژه‌‏‎
محاكمه‌‏‎" ‎‏‏،‏‎"غيرعلني‌‏‎" صورت‌‏‎ به‌‏‎ كيفرخواست‌‏‎ از‏‎ بند‏‎ يك‌‏‎ "تعقيب‏‎" از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بديهي‌‏‎".‎..گردد‏‎
شرايطي‌ ، ‏‎ چنين‌‏‎ در‏‎ چرا‏‎ اينكه‌‏‎ از‏‎ صرف‌نظر‏‎.‎نمي‌شود‏‎ استنباط‏‎ دادگاه‌‏‎ جلسه‌‏‎ يك‌‏‎ "غيرعلني‌‏‎
منجر‏‎ تفسيرهاي‌‏‎ محدودكنندگان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎) قضاييه‌‏‎ قوه‌‏‎ پيشين‌‏‎ رئيس‌‏‎ يزدي‌ ، ‏‎ محمد‏‎ آيت‌الله‌‏‎
علني‌‏‎ را‏‎ دادگاه‌نظرسنجي‌‏‎ تا‏‎ مي‌كند‏‎ توصيه‌‏‎ قضاييه‌‏‎ قوه‌‏‎ به‌‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎ (‎بود‏‎ دادگاه‌‏‎ شدن‌‏‎ علني‌‏‎ به‌‏‎
يك‌‏‎ مدير‏‎ چرا‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ مانده‌ ، ‏‎ دور‏‎ نيز‏‎ نظرها‏‎ از‏‎ البته‌‏‎ و‏‎ مي‌نمايد‏‎ مهم‌‏‎ كه‌‏‎ پرسشي‌‏‎ كنند ، ‏‎
كاركنان‌‏‎" قضايي‌‏‎ مجتمع‌‏‎ در‏‎ مي‌بايست‌‏‎ (‎نظرسنجي‌‏‎ پرونده‌‏‎ اول‌‏‎ رديف‌‏‎ متهم‌‏‎) "غيردولتي‌‏‎" موسسه‌‏‎
و‏‎ صاحبنظران‌‏‎ اذهان‌‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎ محاكمه‌ ، ‏‎ بودن‌‏‎ غيرعلني‌‏‎ يا‏‎ علني‌‏‎ از‏‎ بحث‌‏‎ !شود؟‏‎ محاكمه‌‏‎ "دولت‌‏‎
تحت‌الشعاع‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ مشغول‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كيفرخواست‌‏‎ در‏‎ مندرج‌‏‎ اتهامي‌‏‎ عناوين‌‏‎ و‏‎ مصاديق‌‏‎ البته‌‏‎
وزارت‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ مي‌بايست‌‏‎ اساس‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ جرمي‌‏‎ (جاسوسي‌‏‎)‎ اصلي‌‏‎ اتهام‌‏‎ كه‌ ، ‏‎ است‌‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎
كه‌‏‎ پرونده‌‏‎ اين‌‏‎.‎گيرد‏‎ قرار‏‎ تعقيب‏‎ مورد‏‎ شكايت‌ ، ‏‎ طرح‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ ظن‌‏‎ مورد‏‎ اطلاعات‌‏‎
بنابراعلام‌‏‎ آينده‌ ، ‏‎ موسسه‌‏‎ به‌‏‎ محرمانه‌‏‎ اسناد‏‎ تحويل‌‏‎ اتهام‌‏‎ به‌‏‎ مسئول‌‏‎ مقام‌‏‎ دو‏‎ احضار‏‎ با‏‎
شده‌‏‎ تازه‌اي‌‏‎ مرحله‌‏‎ وارد‏‎ (‎آذر 81‏‎ شنبه‌ 23‏‎ -‎ كيهان‌‏‎ روزنامه‌‏‎) مدعي‌العموم‌‏‎ نماينده‌‏‎ "تشكري‌‏‎"
بنابر‏‎ اساسي‌ ، ‏‎ قانون‌‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎ و‏‎ پيگيري‌‏‎ هيات‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ طي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ قضايي‌‏‎ سير‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ است‌ ، ‏‎
نظرسنجي‌‏‎ موسسات‌‏‎ متهمان‌‏‎ پرونده‌‏‎ وضعيت‌‏‎ بار‏‎ دومين‌‏‎ براي‌‏‎ كشور‏‎ اجرايي‌‏‎ مقام‌‏‎ عالي‌ترين‌‏‎ دستور‏‎
قانوني‌‏‎ وظيفه‌‏‎ تنها‏‎ آن‌‏‎ تشخيص‌‏‎ كه‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ نقض‌‏‎ موضوع‌‏‎ از‏‎ همچنان‌‏‎ اما‏‎مي‌كند‏‎ بررسي‌‏‎ را‏‎
.است‌‏‎ نشده‌‏‎ ارائه‌‏‎ خاصي‌‏‎ تحليل‌‏‎ و‏‎ ارزيابي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ هيات‌‏‎ اين‌‏‎
موج‌‏‎ خلاف‌‏‎
تا‏‎ مي‌رسيد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ نظرسنجي‌ ، ‏‎ دادگاه‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ مسائل‌‏‎ و‏‎ مطالب‏‎ وسيع‌‏‎ حجم‌‏‎ اينكه‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎
باشد ، ‏‎ رانده‌‏‎ حاشيه‌‏‎ رابه‌‏‎ مدرس‌‏‎ تربيت‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ استاد‏‎ آقاجري‌‏‎ سيدهاشم‌‏‎ اعدام‌‏‎ حكم‌‏‎ بحث‌‏‎ حدودي‌‏‎
محافل‌‏‎ روز‏‎ بحث‌‏‎ محور‏‎ همچنان‌‏‎ دانشگاه‌ ، ‏‎ استاد‏‎ اين‌‏‎ اعدام‌‏‎ حكم‌‏‎ اجراي‌‏‎ عدم‌‏‎ يا‏‎ اجرا‏‎ مشكل‌‏‎ اما‏‎
مقامات‌‏‎ معدود‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ كه‌‏‎ نيز‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎ كروبي‌ ، ‏‎ مهدي‌‏‎.است‌‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎
توجهي‌‏‎ قابل‌‏‎ اقدامات‌‏‎ و‏‎ اظهارات‌‏‎ تاكنون‌‏‎ پرونده‌‏‎ اين‌‏‎ تشكيل‌‏‎ ابتداي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ عالي‌رتبه‌اي‌‏‎
نظام‌‏‎ مسئولان‌‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ خبر‏‎ موضع‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ خبرنگاران‌‏‎ درجمع‌‏‎ نيز‏‎ گذشته‌‏‎ هفته‌‏‎ است‌ ، ‏‎ داشته‌‏‎
سيد‏‎ وكيل‌‏‎ نيكبخت‌ ، ‏‎ صالح‌‏‎ گفته‌‏‎ بنابر‏‎ تنها‏‎ نه‌‏‎ حال‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎هستند‏‎ آقاجري‌‏‎ حكم‌‏‎ مشكل‌‏‎ حل‌‏‎ درصدد‏‎
تاكنون‌‏‎ حتي‌‏‎ بلكه‌‏‎ است‌ ، ‏‎ نشده‌‏‎ واصل‌‏‎ كشور‏‎ عالي‌‏‎ ديوان‌‏‎ به‌‏‎ آقاجري‌‏‎ پرونده‌‏‎ هنوز‏‎ آقاجري‌ ، ‏‎ هاشم‌‏‎
ماده‌ 235‏‎ استناد‏‎ به‌‏‎ رهبري‌ ، ‏‎ معظم‌‏‎ نظرمقام‌‏‎ اعلام‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ قضايي‌‏‎ عالي‌‏‎ مقامات‌‏‎ از‏‎ يك‌‏‎ هيچ‌‏‎
سرعت‌‏‎ به‌‏‎ بتوان‌‏‎ تا‏‎ نكرده‌اند‏‎ استفاده‌‏‎ تجديدنظر‏‎ درخواست‌‏‎ حق‌‏‎ از‏‎ كيفري‌ ، ‏‎ دادرسي‌‏‎ آيين‌‏‎ قانون‌‏‎
مقام‌‏‎ هيچ‌‏‎ اينكه‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ حال‌ ، ‏‎ همين‌‏‎ در‏‎.بود‏‎ اميدوار‏‎ كشور‏‎ عالي‌‏‎ ديوان‌‏‎ در‏‎ پرونده‌‏‎ وصول‌‏‎ در‏‎
آن‌‏‎ در‏‎ است‌ ، ‏‎ نكرده‌‏‎ دفاع‌‏‎ آقاجري‌‏‎ اعدام‌‏‎ حكم‌‏‎ صدور‏‎ از‏‎ حال‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ حكومتي‌‏‎ رسمي‌‏‎ مرجع‌‏‎ و‏‎ مسئول‌‏‎
به‌‏‎ روز‏‎" اينكه‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ قم‌‏‎ علميه‌‏‎ حوزه‌‏‎ عالي‌‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎ يزدي‌ ، ‏‎ مصباح‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ سكه‌ ، ‏‎ روي‌‏‎
اين‌‏‎ اعدام‌‏‎ حكم‌‏‎ اجراي‌‏‎ خواستار‏‎ "مي‌گيرد‏‎ بيشتري‌‏‎ رونق‌‏‎ اسلامي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ در‏‎ ارتداد‏‎ بازار‏‎ روز‏‎
در‏‎ تفحص‌‏‎ و‏‎ تحقيق‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎ اين‌‏‎.‎شد‏‎ دانشگاه‌‏‎ استاد‏‎
به‌‏‎ كه‌‏‎ امسال‌‏‎ دانشجويي‌‏‎ تجمعات‌‏‎ و‏‎ گرفته‌اند‏‎ نشانه‌‏‎ را‏‎ آقاجري‌‏‎ دكتر‏‎ اعدام‌‏‎ حكم‌‏‎ صدور‏‎ كيفيت‌‏‎
اينكه‌ ، ‏‎ مضافا‏‎گرفت‌‏‎ قرار‏‎ حكم‌‏‎ اين‌‏‎ صدور‏‎ تحت‌الشعاع‌‏‎ غالبا‏‎ شد ، ‏‎ برگزار‏‎ آذر‏‎ مناسبت‌ 16‏‎
خصوص‌‏‎ در‏‎ تقليد‏‎ مرجع‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ شده‌‏‎ داده‌‏‎ نسبت‌‏‎ استفتا‏‎ نيز ، ‏‎ قم‌‏‎ در‏‎ همداني‌‏‎ نوري‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ دفتر‏‎
.كرد‏‎ رد‏‎ را‏‎ آقاجري‌‏‎ هاشم‌‏‎ سيد‏‎ ارتداد‏‎
استعفا‏‎ يك‌‏‎ زمان‌‏‎
مسند‏‎ بر‏‎ نيست‌‏‎ زيادي‌‏‎ مدت‌‏‎ كه‌‏‎ بهشتي‌‏‎ شهيد‏‎ دانشگاه‌‏‎ حقوق‌‏‎ دانشكده‌‏‎ استاد‏‎ صادقي‌ ، ‏‎ ميرمحمد‏‎ حسين‌‏‎
تقديم‌‏‎ قضاييه‌‏‎ قوه‌‏‎ رئيس‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ استعفانامه‌‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎ است‌ ، ‏‎ تكيه‌زده‌‏‎ قضاييه‌‏‎ قوه‌‏‎ سخنگوي‌‏‎
حقوقدان‌‏‎ اين‌‏‎است‌‏‎ آمده‌‏‎ گرفتار‏‎ عمومي‌‏‎ افكار‏‎ با‏‎ چالش‌‏‎ به‌‏‎ پيش‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ قوه‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎
توسعه‌‏‎ سوم‌‏‎ ساله‌‏‎ پنج‌‏‎ برنامه‌‏‎ ماده‌ 187‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ ‎‏‏،‏‎"سخنگويي‌‏‎ حكم‌‏‎" دريافت‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ زود‏‎ خيلي‌‏‎ كه‌‏‎
و‏‎ اطلاعيه‌‏‎ صدور‏‎ تب‏‎ به‌‏‎ قضايي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ شدن‌‏‎ دچار‏‎ از‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ است‌ ، ‏‎ رسيده‌‏‎ وكالت‌‏‎ كسوت‌‏‎ به‌‏‎
بسياري‌‏‎ در‏‎ وظيفه‌‏‎ حكم‌‏‎ به‌‏‎ خود ، ‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ گله‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ و‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ و‏‎ سرگشاده‌‏‎ نامه‌‏‎ بيانيه‌ ، ‏‎
بدون‌‏‎ بيانيه‌اي‌‏‎ يا‏‎ اطلاعيه‌‏‎ كمتر‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ چشمگير‏‎ حضوري‌‏‎ جمعي‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎ و‏‎ خبري‌‏‎ محافل‌‏‎ از‏‎
تاكنون‌ ، ‏‎ متعدد ، ‏‎ اطلاعيه‌هاي‌‏‎ صدور‏‎ عدم‌‏‎ يا‏‎ صدور‏‎ اينكه‌‏‎ مضافا‏‎است‌‏‎ شده‌‏‎ منتشر‏‎ او‏‎ نظر‏‎ لحاظ‏‎
پرسش‌‏‎ اين‌‏‎ حال‌ ، ‏‎.است‌‏‎ افزوده‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ چيزي‌‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ كاسته‌‏‎ قضاييه‌‏‎ قوه‌‏‎ با‏‎ عمومي‌‏‎ افكار‏‎ چالش‌‏‎ از‏‎ نه‌‏‎
وجداني‌‏‎ قناعت‌‏‎ به‌‏‎ "سخنگو‏‎" وجود‏‎ با‏‎ حال‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ كه‌‏‎ عمومي‌‏‎ افكار‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ مطرح‌‏‎ جدي‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎
!كرد؟‏‎ خواهد‏‎ چه‌‏‎ پس‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بود ، ‏‎ نرسيده‌‏‎

سياست‌‏‎ حاشيه‌‏‎
خاتمي‌‏‎ از‏‎ وحدت‌‏‎ تحكيم‌‏‎ انتقاد‏‎ *
در‏‎ و‏‎ كرد‏‎ صادر‏‎ بيانيه‌اي‌‏‎ اخير‏‎ حوادث‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ وحدت‌‏‎ تحكيم‌‏‎ دفتر‏‎ اكثريت‌‏‎ طيف‌‏‎ عمومي‌‏‎ شوراي‌‏‎
برخوردهاي‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ بيانيه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎پرداخت‌‏‎ وي‌‏‎ دولت‌‏‎ و‏‎ خاتمي‌‏‎ از‏‎ انتقاد‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎
قشر‏‎ اين‌‏‎ "مظلوميت‌‏‎ سند‏‎" عنوان‌‏‎ با‏‎ دانشجويان‌‏‎ دستگيري‌‏‎ از‏‎ دانشجويي‌ ، ‏‎ تجمعات‌‏‎ با‏‎ شخصي‌ها‏‎ لباس‌‏‎
به‌‏‎ ظلم‌‏‎ و‏‎ بي‌مسئوليتي‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ آنچه‌‏‎ از‏‎":‎است‌‏‎ آمده‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ ياد‏‎
آقاي‌‏‎.‎.‎.داشت‌؟‏‎ بايد‏‎ تعبيري‌‏‎ چه‌‏‎ است‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ متبوع‌‏‎ دستگاه‌هاي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ دانشجويان‌‏‎
كه‌‏‎ كنيم‌‏‎ باور‏‎ اگر‏‎ داريد؟‏‎ خبر‏‎ شخصي‌ها‏‎ لباس‌‏‎ توسط‏‎ دانشجويان‌‏‎ شتم‌‏‎ و‏‎ ضرب‏‎ از‏‎ آيا‏‎ جمهور ، ‏‎ رئيس‌‏‎
عدم‌‏‎ آيا‏‎ هستيد ، ‏‎ ناتوان‌‏‎ قضايي‌‏‎ دستگاه‌هاي‌‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎ دادگاه‌‏‎ بند‏‎ در‏‎ دانشجويان‌‏‎ آزادي‌‏‎ از‏‎
"مي‌دانيد؟‏‎ توجيه‌‏‎ قابل‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ بند‏‎ در‏‎ دانشجويان‌‏‎ آزادي‌‏‎

استعفا‏‎ درباره‌‏‎ سكوت‌‏‎ *
قوه‌‏‎ سخنگوي‌‏‎ استعفاي‌‏‎ درباره‌‏‎ تا‏‎ شده‌‏‎ خواسته‌‏‎ محافظه‌كار‏‎ روزنامه‌هاي‌‏‎ از‏‎ مي‌شود‏‎ گفته‌‏‎
حسين‌‏‎" استعفاي‌‏‎ تحليلگران‌‏‎.‎كنند‏‎ مصاحبه‌‏‎ كسي‌‏‎ با‏‎ مورد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ بنويسند‏‎ مطلبي‌‏‎ نه‌‏‎ قضاييه‌‏‎
غيرقابل‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ قضاييه‌‏‎ قوه‌‏‎ درون‌‏‎ قدرتمند‏‎ جريان‌‏‎ دو‏‎ ميان‌‏‎ شكاف‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ را‏‎ "ميرمحمدصادقي‌‏‎
.كرده‌اند‏‎ ارزيابي‌‏‎ حقوقي‌‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ محافل‌‏‎ در‏‎ صادره‌‏‎ احكام‌‏‎ برخي‌‏‎ بودن‌‏‎ دفاع‌‏‎

دانشجويان‌‏‎ سياه‌‏‎ ليست‌‏‎ *
فعالان‌‏‎ از‏‎ جداگانه‌‏‎ ليست‌‏‎ دو‏‎ تهيه‌‏‎ از‏‎ دولت‌‏‎ مخالف‌‏‎ جريان‌‏‎ به‌‏‎ وابسته‌‏‎ "خبر‏‎ يه‌‏‎" سايت‌‏‎ اخيرا‏‎
اين‌‏‎ معلوم‌ ، ‏‎ قرار‏‎ از‏‎.است‌‏‎ داده‌‏‎ خبر‏‎ مي‌شود ، ‏‎ شامل‌‏‎ را‏‎ نفر‏‎ مجموعا 150‏‎ كه‌‏‎ دانشجويي‌‏‎ جنبش‌‏‎
خبري‌‏‎ سايت‌‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ ارائه‌‏‎ علوم‌‏‎ وزارت‌‏‎ مسئولان‌‏‎ به‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ اخراج‌‏‎ براي‌‏‎ سياه‌‏‎ ليست‌‏‎
كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ تهيه‌‏‎ "ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎ عالي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مصوبه‌‏‎" اساس‌‏‎ بر‏‎ مذكور‏‎ ليست‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مدعي‌‏‎
هرگونه‌‏‎ وجود‏‎ خبرنگاران‌‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎ اخيرا‏‎ شورا ، ‏‎ اين‌‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎ "خاتمي‌‏‎ محمد‏‎ سيد‏‎"
سايت‌‏‎ بود‏‎ كرده‌‏‎ رد‏‎ را‏‎ دانشجويان‌‏‎ با‏‎ برخورد‏‎ براي‌‏‎ ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎ عالي‌‏‎ شوراي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ مصوبه‌اي‌‏‎
بر‏‎ فشار‏‎" درباره‌‏‎ كه‌‏‎ دانست‌‏‎ شايعاتي‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ خبر ، ‏‎ اين‌‏‎ نقل‌‏‎ با‏‎ مشاركت‌‏‎ جبهه‌‏‎ خبري‌‏‎
جنبش‌‏‎ فعالان‌‏‎ با‏‎ برخورد‏‎ براي‌‏‎ اصلاحات‌‏‎ ضد‏‎ ستاد‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ دانشگاه‌ها‏‎ روساي‌‏‎ و‏‎ علوم‌‏‎ وزارت‌‏‎
جنبش‌‏‎ فعالان‌‏‎ اخراج‌‏‎ سايت‌‏‎ اين‌‏‎ نوشته‌‏‎ به‌‏‎.است‌‏‎ آمده‌‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ "اخير‏‎ روزهاي‌‏‎ طي‌‏‎ دانشجويي‌‏‎
اوج‌‏‎ روزهاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ "دانشگاه‌ها‏‎ پاكسازي‌‏‎" طرح‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎ دانشگاه‌ها‏‎ از‏‎ دانشجويي‌‏‎
.شد‏‎ مطرح‌‏‎ مخالفين‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ امسال‌‏‎ ماه‌‏‎ آبان‌‏‎ در‏‎ دانشجويي‌‏‎ اعتراضات‌‏‎

براندازي‌‏‎ و‏‎ "اسد‏‎ حافظ‏‎" هديه‌‏‎ *
نهضت‌‏‎" گروه‌‏‎ پرونده‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ تازگي‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ انقلاب‏‎ دادگاه‌‏‎ شعبه‌ 21‏‎ رئيس‌‏‎ بابايي‌ ، ‏‎ حسن‌‏‎ قاضي‌‏‎
دو‏‎ كشف‌‏‎ از‏‎ صحبت‌هايش‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎.‎است‌‏‎ داده‌‏‎ توضيحاتي‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ سير‏‎ نحوه‌‏‎ و‏‎ "آزادي‌‏‎
خود‏‎ يزدي‌‏‎ دكتر‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ گفته‌‏‎ و‏‎ داده‌‏‎ خبر‏‎ پرونده‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ تحقيقات‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ سلاح‌‏‎ قبضه‌‏‎
                                                        

"يزدي‌‏‎ ابراهيم‌‏‎" دكتر‏‎ رابطه‌ ، ‏‎ همين‌‏‎ در‏‎.‎دارد‏‎ تعلق‌‏‎ او‏‎ به‌‏‎ اسلحه‌ها‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ قبول‌‏‎
ديگر‏‎ طرفي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ دقيق‌‏‎ باره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ بابايي‌‏‎ قاضي‌‏‎ آقاي‌‏‎ اظهارات‌‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎ بي‌بي‌سي‌‏‎ به‌‏‎
آزادي‌‏‎ نهضت‌‏‎ دبيركل‌‏‎شود‏‎ فاش‌‏‎ است‌‏‎ نشده‌‏‎ نهايي‌‏‎ هم‌‏‎ هنوز‏‎ كه‌‏‎ بازجويي‌‏‎ و‏‎ پرونده‌‏‎ محتويات‌‏‎ نبايد‏‎
فقيد‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎ اسد ، ‏‎ حافظ‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ كوچك‌‏‎ كمري‌‏‎ سلاح‌‏‎ يك‌‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎ شده‌‏‎ كشف‌‏‎ اسلحه‌هاي‌‏‎ درباره‌‏‎
نو‏‎ كاملا‏‎ اسلحه‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ تاكيد‏‎ وي‌‏‎.است‌‏‎ داشته‌‏‎ خود‏‎ منزل‌‏‎ در‏‎ بود‏‎ كرده‌‏‎ هديه‌‏‎ او‏‎ به‌‏‎ سوريه‌ ، ‏‎
:افزود‏‎ يزدي‌‏‎.‎نيست‌‏‎ كرد ، ‏‎ "براندازي‌‏‎ را‏‎ نظام‌‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ بشود‏‎ كه‌‏‎ جنگي‌‏‎ سلاح‌‏‎" و‏‎ است‌‏‎ "آكبند‏‎" و‏‎
.است‌‏‎ نداده‌‏‎ نشان‌‏‎ او‏‎ به‌‏‎ شده‌‏‎ كشف‌‏‎ مي‌كند‏‎ ادعا‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ دومي‌‏‎ اسلحه‌‏‎ هيچگاه‌‏‎ بابايي‌‏‎ آقاي‌‏‎

شود‏‎ كشته‌‏‎ است‌‏‎ واجب‏‎ *
از‏‎ را‏‎ ارتداد‏‎ كس‌‏‎ هر‏‎" است‌ ، ‏‎ گفته‌‏‎ هفته‌‏‎ اين‌‏‎ خطبه‌هاي‌‏‎ در‏‎ اروميه‌‏‎ جمعه‌‏‎ امام‌‏‎ "حسني‌‏‎ غلامرضا‏‎"
اخير‏‎ سال‌‏‎ شش‌‏‎ پنج‌‏‎ اين‌‏‎ عرض‌‏‎ در‏‎.بكشد‏‎ را‏‎ او‏‎ است‌‏‎ واجب‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ روايات‌‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎ شنيد‏‎ كسي‌‏‎
:گفت‌‏‎ آقاجري‌‏‎ سخنان‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ حسني‌‏‎ ".‎شدند‏‎ ارتداد‏‎ مرتكب‏‎ چقدر‏‎ زنجيره‌اي‌‏‎ روزنامه‌هاي‌‏‎
حرام‌‏‎ او‏‎ براي‌‏‎ زنش‌‏‎ زد ، ‏‎ را‏‎ حرف‌‏‎ اين‌‏‎ اينكه‌‏‎ مجرد‏‎ به‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ واجب‏‎ قتلش‌‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ توبه‌‏‎ حرف‌‏‎ اين‌‏‎"
".مي‌شود‏‎ تقسيم‌‏‎ هم‌‏‎ مالش‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ جدا‏‎ او‏‎ از‏‎ را‏‎ زنش‌‏‎ بايد‏‎ نيز‏‎ اسلامي‌‏‎ حكومت‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎

بسيجيان‌‏‎ شرعي‌‏‎ تكليف‌‏‎ *
شيراز‏‎ در‏‎ (دانشگاه‌‏‎ و‏‎ حوزه‌‏‎ وحدت‌‏‎ روز‏‎)‎ آذرماه‌‏‎ روز 27‏‎ بسيج‌‏‎ "سياسي‌‏‎ هاديان‌‏‎" همايش‌‏‎ سومين‌‏‎
اين‌‏‎ اهداف‌‏‎ درباره‌‏‎ بسيج‌‏‎ مقاومت‌‏‎ نيروي‌‏‎ در‏‎ فقيه‌‏‎ ولي‌‏‎ نمايندگي‌‏‎ سياسي‌‏‎ معاون‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ برگزار‏‎
دموكراسي‌‏‎ ليبرال‌‏‎ با‏‎ ديني‌‏‎ مردمسالاري‌‏‎ تفاوت‌‏‎ تبيين‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ همايش‌‏‎ اين‌‏‎":داشت‌‏‎ اظهار‏‎ همايش‌‏‎
"شعباني‌‏‎ رمضان‌‏‎" ".‎مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ ديني‌‏‎ مردمسالاري‌‏‎ نظام‌‏‎ در‏‎ حسيني‌‏‎ افتخار‏‎ عزت‌‏‎ جايگاه‌‏‎ و‏‎ غرب‏‎
يك‌‏‎ سياسي‌‏‎ مسائل‌‏‎ شناخت‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ نفر‏‎ هزار‏‎ حدود 19‏‎ را‏‎ بسيج‌‏‎ سياسي‌‏‎ هاديان‌‏‎ تعداد‏‎
.است‌‏‎ بسيجيان‌‏‎ براي‌‏‎ شرعي‌‏‎ تكليف‌‏‎

پرده‌‏‎ پشت‌‏‎ مركزي‌‏‎ شوراي‌‏‎ *
كارگر‏‎ خانه‌‏‎ و‏‎ كار‏‎ اسلامي‌‏‎ حزب‏‎ روابط‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ "بي‌فاصله‌‏‎ فاصله‌‏‎" گزارش‌‏‎ درج‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎
اين‌‏‎ وابستگي‌‏‎ براي‌‏‎ دليلي‌‏‎ "كار‏‎ حزباسلامي‌‏‎ مركزي‌‏‎ شوراي‌‏‎ اعضاي‌‏‎ رسمي‌‏‎ اعلام‌‏‎ عدم‌‏‎" و‏‎ شده‌‏‎ اشاره‌‏‎
ارسال‌‏‎ روزنامه‌‏‎ دفتر‏‎ به‌‏‎ خبري‌‏‎ كار‏‎ اسلامي‌‏‎ حزب‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ شد ، ‏‎ ارزيابي‌‏‎ كارگر‏‎ خانه‌‏‎ به‌‏‎ حزب‏‎
روساي‌‏‎ و‏‎ دبيركل‌‏‎ معاونين‌‏‎ و‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ شوراي‌‏‎ اعضاي‌‏‎" انتخاب‏‎ موضوع‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎
در‏‎ انتخاب‏‎ اين‌‏‎ ارسالي‌ ، ‏‎ خبر‏‎ بنابر‏‎است‌‏‎ شده‌‏‎ مطرح‌‏‎ "كار‏‎ اسلامي‌‏‎ حزب‏‎ به‌‏‎ وابسته‌‏‎ سازمان‌هاي‌‏‎
از‏‎ مذكور‏‎ حزب‏‎ حال‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎.‎است‌‏‎ گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ كار‏‎ اسلامي‌‏‎ حزب‏‎ مركزي‌‏‎ شوراي‌‏‎ آذرماه‌‏‎ جلسه‌ 20‏‎
كارگر‏‎ خانه‌‏‎ معلوم‌ ، ‏‎ قرار‏‎ از‏‎است‌‏‎ نموده‌‏‎ خودداري‌‏‎ خود ، ‏‎ "جديد‏‎ مركزي‌‏‎ شوراي‌‏‎" اسامي‌‏‎ اعلام‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ كسب‏‎ را‏‎ جديد‏‎ تركيب‏‎ مطلق‌‏‎ اكثريت‌‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.