شماره‌2960‏‎ ‎‏‏،‏‎Jan. 17 , 2003 دي‌1381 ، ‏‎ جمعه‌27‏‎
Front Page
Newsprint
Global Village
City
Society
Shahrzad
Daily Economy
Sports
Book Store
Technique
Arts
Earth
Science
Last Page
لبنان‌‏‎ الله‌‏‎ حزب‏‎ تشكيلات‌‏‎ در‏‎ تازه‌‏‎ تحولات‌‏‎

بي‌جواب‏‎ هنوز‏‎ "ليلي‌‏‎ دشت‌‏‎ اسرار‏‎"

سياست‌هاي‌‏‎ بر‏‎ تلويزيوني‌‏‎ ميزگردهاي‌‏‎ تاثير‏‎
آمريكا‏‎

ممنوع‌‏‎ رشوه‌خواري‌‏‎ و‏‎ تنبلي‌‏‎

جهان‌‏‎ و‏‎ رسانه‌ها‏‎

لبنان‌‏‎ الله‌‏‎ حزب‏‎ تشكيلات‌‏‎ در‏‎ تازه‌‏‎ تحولات‌‏‎


حمله‌‏‎ پيامدهاي‌‏‎ با‏‎ رويارويي‌‏‎ براي‌‏‎ حزبالله‌‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ خبر‏‎ هفته‌‏‎ اين‌‏‎ "النهار‏‎" لبناني‌‏‎ روزنامه‌‏‎
در‏‎ سياسي‌‏‎ و‏‎ نظامي‌‏‎ منابع‌‏‎ از‏‎ نقل‌‏‎ به‌‏‎ روزنامه‌‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ آماده‌‏‎ عراق‌‏‎ به‌‏‎ آمريكا‏‎ احتمالي‌‏‎
خاورميانه‌ ، ‏‎ ژئوپلتيكي‌‏‎ تحولات‌‏‎ و‏‎ عراق‌‏‎ به‌‏‎ آمريكا‏‎ احتمالي‌‏‎ حمله‌‏‎ اين‌‏‎ سايه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ نوشت‌‏‎ لبنان‌‏‎
حزبالله‌‏‎ مقام‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آمده‌‏‎ گزارش‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ آمادگي‌‏‎ مرحله‌‏‎ وارد‏‎ عملا‏‎ حزبالله‌‏‎
مسئولان‌‏‎ ‎‏‏،‏‎"النهار‏‎" نوشته‌‏‎ به‌‏‎.‎دارند‏‎ نشست‌هايي‌‏‎ دمشق‌‏‎ و‏‎ بيروت‌‏‎ در‏‎ آمادگي‌ها ، ‏‎ اين‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎
.مي‌كنند‏‎ شركت‌‏‎ جلسات‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ فلسطين‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جنبش‌هاي‌‏‎
راهكارهاي‌‏‎ و‏‎ جنگ‌‏‎ منفي‌‏‎ پيامدهاي‌‏‎ آينده‌ ، ‏‎ دورنماي‌‏‎ درباره‌‏‎ جلسات‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ گزارش‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ پايه‌‏‎ بر‏‎
زمينه‌‏‎ در‏‎ حزبالله‌‏‎ كه‌‏‎ افزود‏‎ روزنامه‌‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ نظر‏‎ تبادل‌‏‎ و‏‎ بحث‌‏‎ چالش‌ها‏‎ با‏‎ رويارويي‌‏‎
مي‌تواند‏‎ لبنان‌‏‎ به‌‏‎ اسرائيل‌‏‎ حمله‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ پيشرفته‌‏‎ موشك‌‏‎ و‏‎ اسلحه‌‏‎ انواع‌‏‎ داراي‌‏‎ نظامي‌‏‎
سال‌هاي‌‏‎ حزبالله‌‏‎ رزمندگان‌‏‎ كه‌‏‎ افزود‏‎ "النهار‏‎".‎كند‏‎ شركت‌‏‎ برابر‏‎ نبرد‏‎ در‏‎ زميني‌‏‎ جنگ‌هاي‌‏‎ در‏‎
كارگيري‌‏‎ به‌‏‎ چگونگي‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ شركت‌‏‎ لبنان‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ نظامي‌‏‎ آموزش‌‏‎ و‏‎ چريكي‌‏‎ دوره‌هاي‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎
.آموخته‌اند‏‎ را‏‎ موشك‌ها‏‎
به‌‏‎ آماده‌سازي‌‏‎ اين‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎ حزبالله‌‏‎ كه‌‏‎ افزود‏‎ آگاه‌‏‎ منابع‌‏‎ از‏‎ نقل‌‏‎ به‌‏‎ روزنامه‌‏‎ اين‌‏‎
.است‌‏‎ پرداخته‌‏‎ پناهگاه‌‏‎ و‏‎ تونل‌‏‎ حفر‏‎ لبنان‌ ، ‏‎ جنوب‏‎ در‏‎ خود‏‎ پايگاه‌هاي‌‏‎ تقويت‌‏‎
و‏‎ تشكيلاتي‌‏‎ ساختار‏‎ در‏‎ نظامي‌ ، ‏‎ آماده‌سازي‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ حزبالله‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آمده‌‏‎ گزارش‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
و‏‎ تبليغاتي‌‏‎ امنيتي‌ ، ‏‎ نظامي‌ ، ‏‎ كادرهاي‌‏‎ و‏‎ مسئولان‌‏‎ جابه‌جايي‌‏‎ و‏‎ دگرگوني‌ها‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ خود‏‎ سازماني‌‏‎
.است‌‏‎ زده‌‏‎ دست‌‏‎ اجتماعي‌‏‎
گونه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ گرفته‌‏‎ پيش‌‏‎ در‏‎ را‏‎ صرفه‌جويي‌‏‎ سياست‌‏‎ اخيرا‏‎ لبنان‌‏‎ حزبالله‌‏‎ افزود ، ‏‎ "النهار‏‎"
.باشد‏‎ خودكفا‏‎ آينده‌‏‎ در‏‎ بتواند‏‎ كمك‌ها ، ‏‎ اين‌‏‎ قطع‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كرده‌‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎

بي‌جواب‏‎ هنوز‏‎ "ليلي‌‏‎ دشت‌‏‎ اسرار‏‎"

جنابي‌‏‎ زهره‌‏‎:ترجمه‌‏‎
ارتباط‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آلمان‌‏‎ تلويزيون‌‏‎ از‏‎ مستند‏‎ فيلم‌‏‎ يك‌‏‎ نمايش‌‏‎ با‏‎ آمريكا ، ‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزارت‌‏‎
خشمگينانه‌اي‌‏‎ واكنش‌‏‎ بود ، ‏‎ شده‌‏‎ كشيده‌‏‎ تصوير‏‎ به‌‏‎ افغانستان‌‏‎ جنگي‌‏‎ جنايات‌‏‎ با‏‎ آمريكايي‌‏‎ سربازان‌‏‎
.دادند‏‎ نشان‌‏‎ خود‏‎ از‏‎
جنايات‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ ناظر‏‎ آمريكاييان‌‏‎ آيا‏‎ _ افغانستان‌‏‎ در‏‎ قتل‌عام‌‏‎" عنوان‌‏‎ تحت‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎
هجدهم‌‏‎ در‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ ساخته‌‏‎ و‏‎ تهيه‌‏‎ ايرلندي‌‏‎ فيلمساز‏‎ "دوران‌‏‎ جامي‌‏‎" توسط‏‎ "بوده‌اند؟‏‎
فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ نيز‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎.‎شد‏‎ پخش‌‏‎ ARD نام‌‏‎ با‏‎ آلمان‌‏‎ سراسري‌‏‎ شبكه‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ از‏‎ سپتامبر‏‎
به‌‏‎ RAI ايتاليايي‌‏‎ ايستگاه‌‏‎ و‏‎ بريتانيا‏‎ تلويزيون‌‏‎ پنج‌‏‎ كانال‌‏‎ توسط‏‎ دقيقه‌اي‌‏‎ پنج‌‏‎ و‏‎ چهل‌‏‎ مستند‏‎
.بود‏‎ شده‌‏‎ كشيده‌‏‎ تصوير‏‎
توسط‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ آنكه‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ آمريكا ، ‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزارت‌‏‎ سخنگويان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ "شوارتز‏‎ لاري‌‏‎"
كانال‌‏‎ يك‌‏‎ چرا‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ عجيب‏‎ ما‏‎ براي‌‏‎ واقعا‏‎":‎بود‏‎ گفته‌‏‎ شود‏‎ داده‌‏‎ نشان‌‏‎ آلمان‌‏‎ تلويزيون‌‏‎
اشتباه‌‏‎ سراسر‏‎ حقايق‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ پخش‌‏‎ را‏‎ مستندي‌‏‎ فيلم‌‏‎ معروف‌‏‎ و‏‎ پرطرفدار‏‎ تلويزيوني‌‏‎
طور‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ را‏‎ افغانستان‌‏‎ در‏‎ آمريكا‏‎ ماموريت‌‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌شوند‏‎ داده‌‏‎ نمايش‌‏‎
".مي‌كشد‏‎ تصوير‏‎ به‌‏‎ غيرمنصفانه‌اي‌‏‎
عموم‌‏‎ اطلاع‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ماه‌‏‎ شش‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ فيلم‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ وارده‌‏‎ اتهامات‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ حقيقت‌‏‎ اما‏‎
اثبات‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ دليل‌‏‎ ارائه‌‏‎ يا‏‎ اظهارنظر‏‎ هرگونه‌‏‎ از‏‎ آمريكا‏‎ دولت‌‏‎ اما‏‎ است‌ ، ‏‎ رسيده‌‏‎ مردم‌‏‎
خودداري‌‏‎ جنگي‌‏‎ جنايات‌‏‎ در‏‎ آمريكايي‌‏‎ سربازان‌‏‎ شركت‌‏‎ جزئيات‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ مستندات‌‏‎ و‏‎ شواهد‏‎ نادرستي‌‏‎
كدام‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ تاكنون‌‏‎ پنتاگون‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ خاطر‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ عمدا‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ دوباره‌‏‎ نمايش‌‏‎.‎مي‌ورزد‏‎
كه‌‏‎ وقايعي‌‏‎ درخصوص‌‏‎ اظهارنظر‏‎ حتي‌‏‎ يا‏‎ مصاحبه‌‏‎ براي‌‏‎ فيلم‌‏‎ سازنده‌‏‎ دوران‌‏‎ مكرر‏‎ درخواست‌هاي‌‏‎ از‏‎
تلاش‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ گذشته‌ ، ‏‎ سال‌‏‎ ژوئن‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ نداده‌‏‎ پاسخ‌‏‎ مي‌شوند ، ‏‎ ترسيم‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
همچنين‌‏‎ و‏‎ انسان‌ها‏‎ قتل‌عام‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ موجود‏‎ مدارك‌‏‎ و‏‎ شواهد‏‎ نابودي‌‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎ براي‌‏‎ "دوران‌‏‎"
حضار‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ براي‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ مقدماتي‌‏‎ نسخه‌‏‎ جنگي‌ ، ‏‎ جنايات‌‏‎ از‏‎ مستقل‌‏‎ بازپرسي‌‏‎ و‏‎ تحقيق‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎
رابه‌‏‎ اوليه‌‏‎ نسخه‌‏‎ اين‌‏‎ "دوران‌‏‎" اكنون‌‏‎ و‏‎.‎شد‏‎ گذاشته‌‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ اروپا‏‎ در‏‎ منتخب‏‎ بينندگان‌‏‎ و‏‎
با‏‎ آمريكا‏‎ ارتباط‏‎ براي‌‏‎ است‌‏‎ محكمي‌‏‎ دليل‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎.است‌‏‎ كرده‌‏‎ ضميمه‌‏‎ بلندمدت‌‏‎ اصلي‌‏‎ فيلم‌‏‎
بر‏‎ است‌‏‎ شاهدي‌‏‎ و‏‎ بوده‌اند‏‎ القاعده‌‏‎ گروه‌‏‎ اسارت‌‏‎ در‏‎ مي‌شود‏‎ گفته‌‏‎ كه‌‏‎ انساني‌‏‎ هزاران‌‏‎ قتل‌عام‌‏‎
و‏‎ اسيران‌‏‎ با‏‎ رفتار‏‎ چگونگي‌‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ استانداردهايي‌‏‎ و‏‎ بين‌المللي‌‏‎ قوانين‌‏‎ تمامي‌‏‎ آشكار‏‎ نقض‌‏‎
در‏‎ طالبان‌‏‎ پايگاه‌‏‎ آخرين‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ "قندوز‏‎ پاييز‏‎" وقايع‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ حاكم‌‏‎ جنگي‌‏‎ زندانيان‌‏‎
و‏‎ شكنجه‌‏‎ عيني‌‏‎ شاهدان‌‏‎ با‏‎ مصاحبه‌هايي‌‏‎ شامل‌‏‎ و‏‎.‎مي‌كشد‏‎ تصوير‏‎ به‌‏‎ بوده‌‏‎ افغانستان‌‏‎ شمال‌‏‎
طرفداران‌‏‎ نفري‌‏‎ مجموعه‌ 8000‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ افراد‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ جنگي‌‏‎ اسيران‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ فجيع‌ 3000‏‎ قتل‌عام‌‏‎
به‌‏‎ افغانستان‌‏‎ متحد‏‎ نيروهاي‌‏‎ و‏‎ آمريكا‏‎ نيروهاي‌‏‎ تسليم‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ سلاح‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ طالبان‌‏‎
در‏‎ آمريكا‏‎ نظامي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ قندوز ، ‏‎ نبرد‏‎ متعاقب‏‎بودند‏‎ كرده‌‏‎ دوستم‌‏‎ عبدالرشيد‏‎ ژنرال‌‏‎ رهبري‌‏‎
.داشته‌اند‏‎ مشاركت‌‏‎ جنگي‌‏‎ قلعه‌‏‎ دژ‏‎ در‏‎ طالباني‌‏‎ زندانيان‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ صد‏‎ چند‏‎ كشتار‏‎ و‏‎ مسلحانه‌‏‎ حمله‌‏‎
تونل‌هاي‌‏‎ در‏‎ شدن‌‏‎ مخفي‌‏‎ با‏‎ توانسته‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ طالبان‌‏‎ رزمنده‌‏‎ از 86‏‎ يكي‌‏‎ آمريكايي‌‏‎ واكرليند‏‎ جان‌‏‎
.ببرد‏‎ در‏‎ به‌‏‎ سالم‌‏‎ جان‌‏‎ مهلكه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ و‏‎ داده‌‏‎ نجات‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ جان‌‏‎ قلعه‌‏‎ زير‏‎
رشيد‏‎ ژنرال‌‏‎ همكاري‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ وقايعي‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ داده‌‏‎ نشان‌‏‎ مستند‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
نيروهاي‌‏‎ نظامي‌‏‎ فرمانده‌‏‎ داد ، ‏‎ روي‌‏‎ جنگي‌‏‎ قلعه‌‏‎ در‏‎ آمريكايي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ افغاني‌‏‎ متحد‏‎ دوستم‌‏‎
نفري‌‏‎ مجموع‌ 8000‏‎ از‏‎ افراد‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ داشته‌‏‎ دست‌‏‎ زندانيان‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ قتل‌ 3000‏‎ در‏‎ نيز ، ‏‎ آمريكا‏‎
آنها‏‎.‎بودند‏‎ شده‌‏‎ منتقل‌‏‎ شيبرقان‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎ زندان‌‏‎ يك‌‏‎ محوطه‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ گرديده‌‏‎ جدا‏‎ جنگي‌‏‎ اسيران‌‏‎ از‏‎
"شيبرقان‌‏‎" به‌‏‎ نداشتند ، ‏‎ روزنه‌اي‌‏‎ يا‏‎ تهويه‌‏‎ گونه‌‏‎ هيچ‌‏‎ كه‌‏‎ بسته‌اي‌‏‎ و‏‎ محصور‏‎ كانتينرهاي‌‏‎ در‏‎
زنداني‌‏‎ الي‌ 500‏‎ بين‌ 300‏‎ كه‌‏‎ داشتند‏‎ دستور‏‎ كاميون‌ها‏‎ افغاني‌‏‎ يا‏‎ محلي‌‏‎ رانندگان‌‏‎.‎شدند‏‎ حمل‌‏‎
.كنند‏‎ حمل‌‏‎ كانتينر‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ را‏‎
اين‌‏‎ طي‌‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ اظهار‏‎ داشته‌ ، ‏‎ همكاري‌‏‎ زندانيان‌‏‎ حمل‌‏‎ ناوگان‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ رانندگاني‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
تاكسي‌‏‎ راننده‌‏‎ يك‌‏‎.‎داده‌اند‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ جان‌‏‎ زندانيان‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ الي‌ 160‏‎ بين‌ 150‏‎ سفر‏‎
نقل‌‏‎ به‌‏‎.بود‏‎ شده‌‏‎ جاري‌‏‎ آنها‏‎ كف‌‏‎ از‏‎ خون‌‏‎ جوي‌‏‎ كه‌‏‎ ديده‌‏‎ را‏‎ كانتينرهايي‌‏‎ شخصا‏‎ كه‌‏‎ گفته‌‏‎ افغاني‌‏‎
دشت‌‏‎" شريف‌‏‎ مزار‏‎ نزديك‌‏‎ بياباني‌‏‎ در‏‎ خوان‌ ، ‏‎ هفت‌‏‎ سفر‏‎ اين‌‏‎ بازماندگان‌‏‎ رانندگان‌ ، ‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ از‏‎
كه‌‏‎ زندانياني‌‏‎ سوي‌‏‎ به‌‏‎ صحنه‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ ناظر‏‎ آمريكاييان‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ الي‌ 40‏‎ شدند300‏‎ رها‏‎ "ليلي‌‏‎
سگ‌هاي‌‏‎ توسط‏‎ تا‏‎ كردند‏‎ رها‏‎ بيابان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ آنها‏‎ و‏‎ كردند ، ‏‎ تيراندازي‌‏‎ بودند‏‎ مانده‌‏‎ زنده‌‏‎ هنوز‏‎
اسفناك‌‏‎ حادثه‌‏‎ اين‌‏‎ شاهدان‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ دو‏‎ فيلم‌‏‎ پخش‌‏‎ زمان‌‏‎ از‏‎ حقيقت‌‏‎ در‏‎.شوند‏‎ خورده‌‏‎ و‏‎ دريده‌‏‎ وحشي‌‏‎
و‏‎ مستقل‌‏‎ بازرسي‌‏‎ وجود‏‎ اهميت‌‏‎ و‏‎ ضرورت‌‏‎ براساس‌‏‎.‎شده‌اند‏‎ كشته‌‏‎ فجيعي‌‏‎ طرز‏‎ به‌‏‎ شريف‌‏‎ مزار‏‎ در‏‎
با‏‎ مصاحبه‌اي‌‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎ دسامبر ، ‏‎ تاريخ‌ 18‏‎ در‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ پخش‌‏‎ خصوص‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ جداگانه‌‏‎
اين‌‏‎ توليد‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ افغاني‌‏‎ فيلمساز‏‎ و‏‎ محقق‌‏‎ مهم‌ترين‌‏‎ وي‌‏‎.گرفت‌‏‎ صورت‌‏‎ قريشي‌‏‎ نجيبالله‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ ايفا‏‎ بسزايي‌‏‎ نقش‌‏‎ مستند‏‎ فيلم‌‏‎
شده‌‏‎ پانسمان‌‏‎ كاملا‏‎ سري‌‏‎ با‏‎ بيماري‌‏‎ بستر‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌كرد‏‎ شركت‌‏‎ مصاحبه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ قريشي‌‏‎
جهت‌‏‎ فيلم‌‏‎ جانبي‌‏‎ لوازم‌‏‎ خريد‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎ او‏‎.‎مي‌كرد‏‎ استراحت‌‏‎ گچ‌گرفته‌ ، ‏‎ كاملا‏‎ بازوي‌‏‎ و‏‎
از‏‎ تن‌‏‎ قتل‌عام‌ 3000‏‎ نيز‏‎ و‏‎ انتقالات‌‏‎ و‏‎ نقل‌‏‎ در‏‎ آمريكايي‌‏‎ نظاميان‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مستندي‌‏‎ فيلم‌‏‎ كپي‌‏‎
حمله‌‏‎ مورد‏‎ بودند‏‎ نشسته‌‏‎ وي‌‏‎ كمين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ افرادي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ بود ، ‏‎ رفته‌‏‎ داشتند ، ‏‎ شركت‌‏‎ زندانيان‌‏‎
اما‏‎ كند‏‎ تهيه‌‏‎ خودش‌‏‎ براي‌‏‎ كپي‌‏‎ يك‌‏‎ فيلم‌‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ مي‌خواست‌‏‎ قريشي‌‏‎ زمان‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎گرفت‌‏‎ قرار‏‎
بر‏‎ دال‌‏‎ مدركي‌‏‎ يا‏‎ ردپايي‌‏‎ كه‌‏‎ شوند‏‎ مطمئن‌‏‎ مي‌خواستند‏‎ نااميدانه‌‏‎ كه‌‏‎ تبهكاراني‌‏‎ و‏‎ اراذل‌‏‎ توسط‏‎
و‏‎ آزار‏‎ و‏‎ شكنجه‌‏‎ مورد‏‎ شديدا‏‎ و‏‎ ربوده‌‏‎ افتاد ، ‏‎ نخواهد‏‎ خارجي‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ آنها‏‎ جنايت‌‏‎
دستور‏‎ به‌‏‎ بود ، ‏‎ قريشي‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ دقيقه‌اي‌‏‎ نود‏‎ ويدئويي‌‏‎ فيلم‌‏‎ است‌‏‎ بديهي‌‏‎.‎گرفت‌‏‎ قرار‏‎ اذيت‌‏‎
سعي‌‏‎ داشته‌ ، ‏‎ دست‌‏‎ كشتارجمعي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ آنجايي‌‏‎ از‏‎ زيرا‏‎ است‌‏‎ رفته‌‏‎ سرقت‌‏‎ به‌‏‎ دوستم‌‏‎ ژنرال‌‏‎
تلاش‌‏‎ هرگونه‌‏‎ از‏‎ چه‌‏‎ اگر‏‎.‎دهد‏‎ نجات‌‏‎ احتمالي‌‏‎ قانوني‌‏‎ پيگرد‏‎ از‏‎ گونه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎
ويدئويي‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎ كرد ، ‏‎ فروگذار‏‎ نبايد‏‎ قتل‌عام‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ دوستم‌‏‎ ژنرال‌‏‎ همكاري‌‏‎ اثبات‌‏‎ براي‌‏‎
.مي‌كشد‏‎ تصوير‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كشتار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ آمريكا‏‎ نظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ نزديك‌‏‎ ارتباط‏‎ وضوح‌‏‎ به‌‏‎
كشور‏‎ خانواده‌اش‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ مجبور‏‎ خود‏‎ جاني‌‏‎ امنيت‌‏‎ حفظ‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ قريشي‌‏‎ زمان‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎
از‏‎ رفتن‌‏‎ طفره‌‏‎ از‏‎ آميزه‌اي‌‏‎ دوران‌ ، ‏‎ فيلم‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ آمريكا‏‎ دولت‌‏‎ واكنش‌‏‎.‎كند‏‎ ترك‌‏‎ را‏‎ افغانستان‌‏‎
آمريكا‏‎ جمعي‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎.‎است‌‏‎ كردن‌‏‎ كلفتي‌‏‎ گردن‌‏‎ نوعي‌‏‎ و‏‎ زدن‌‏‎ حرف‌‏‎ پهلو‏‎ در‏‎ پاسخ‌ ، ‏‎ هرگونه‌‏‎
را‏‎ افغانستان‌‏‎ در‏‎ آمريكا‏‎ سربازان‌‏‎ جنايتكارانه‌‏‎ اقدامات‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ دوران‌‏‎ فيلم‌‏‎ تمامي‌‏‎ تقريبا‏‎
.كرده‌اند‏‎ سانسور‏‎ خود‏‎ اختيار‏‎ به‌‏‎
مشاركت‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ وارده‌‏‎ اتهام‌‏‎ هرگونه‌‏‎ ژوئن‌‏‎ سيزدهم‌‏‎ در‏‎ بيانيه‌اي‌‏‎ صدور‏‎ با‏‎ پنتاگون‌‏‎ آغاز‏‎ در‏‎
آمريكا‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزارت‌‏‎ آن‌‏‎ متعاقب‏‎.كرد‏‎ تكذيب‏‎ را‏‎ جنگي‌‏‎ زندانيان‌‏‎ قتل‌‏‎ و‏‎ شكنجه‌‏‎ در‏‎ آمريكا‏‎
نمايندگي‌‏‎ به‌‏‎ ريكر ، ‏‎ فيليپ‌‏‎ اجبار‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ جايي‌‏‎ تا‏‎.‎كرد‏‎ رد‏‎ را‏‎ اتهامات‌‏‎ اين‌‏‎ رسما‏‎ ژوئن‌‏‎ در 14‏‎
ريكر‏‎.‎داد‏‎ ترتيب‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ پخش‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ را‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ آمريكا‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزارت‌‏‎ از‏‎
مورد‏‎ دقت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ افغانستان‌‏‎ در‏‎ بشر‏‎ حقوق‌‏‎ نقض‌‏‎ ادعاهاي‌‏‎ وي‌ ، ‏‎ مطبوع‌‏‎ خارجه‌‏‎ وزارت‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌گويد‏‎
به‌‏‎ ربطي‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ مربوط‏‎ افغاتي‌‏‎ مقامات‌‏‎ به‌‏‎ كاملا‏‎ مشكلاتي‌‏‎ چنين‌‏‎ اما‏‎ مي‌دهد‏‎ قرار‏‎ بررسي‌‏‎
خارجه‌‏‎ وزارت‌‏‎ و‏‎ پنتاگون‌‏‎ مكرر‏‎ امتناع‌‏‎ به‌‏‎ استناد‏‎ با‏‎ دوران‌‏‎.‎ندارد‏‎ آمريكايي‌‏‎ سربازان‌‏‎ اقدامات‌‏‎
پايان‌‏‎ در‏‎ وارده‌ ، ‏‎ اتهامات‌‏‎ درباره‌‏‎ توضيح‌‏‎ حتي‌‏‎ يا‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ سازندگان‌‏‎ با‏‎ مصاحبه‌‏‎ براي‌‏‎ آمريكا‏‎
آمريكا‏‎ دولت‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌آيد‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ انسان‌‏‎ در‏‎ احساس‌‏‎ اين‌‏‎":‎مي‌كند‏‎ نتيجه‌گيري‌‏‎ اين‌گونه‌‏‎ فيلم‌‏‎
گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ وقايع‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ بررسي‌‏‎ و‏‎ تحقيق‌‏‎ هرگونه‌‏‎ از‏‎ باشد‏‎ ممكن‌‏‎ كه‌‏‎ طريق‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ درصدد‏‎
".آورد‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ جلوگيري‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ افرادي‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ سه‌‏‎ اجساد‏‎ توانست‌‏‎ بشر‏‎ حقوق‌‏‎ سازمان‌‏‎ يك‌‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ تابستان‌‏‎ در‏‎
كه‌‏‎ شد‏‎ ثابت‌‏‎ اجساد‏‎ بررسي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎.‎سازد‏‎ خارج‌‏‎ گور‏‎ از‏‎ بودند ، ‏‎ شده‌‏‎ دفن‌‏‎ مزارشريف‌‏‎ نزديك‌‏‎ بياباني‌‏‎
همه‌جانبه‌‏‎ بازرسي‌‏‎ اعلان‌‏‎ براي‌‏‎ نيز‏‎ كافي‌‏‎ شواهد‏‎ و‏‎ بودند‏‎ سپرده‌‏‎ جان‌‏‎ خفگي‌‏‎ اثر‏‎ بر‏‎ تن‌‏‎ سه‌‏‎ هر‏‎
به‌‏‎ خصوص‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ همه‌جانبه‌‏‎ بررسي‌‏‎ و‏‎ تحقيق‌‏‎ يك‌‏‎ سال‌ 2003‏‎ بهار‏‎ در‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎.داشت‌‏‎ وجود‏‎
كه‌‏‎ عمده‌اي‌‏‎ موانع‌‏‎ به‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎شود‏‎ آغاز‏‎ متحد‏‎ ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎ مقامات‌‏‎ سرپرستي‌‏‎
اطراف‌‏‎ مناطق‌‏‎ و‏‎ نواحي‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ اشاره‌‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ دارند ، ‏‎ وجود‏‎ بازرسي‌هايي‌‏‎ چنين‌‏‎ راه‌‏‎ سر‏‎ بر‏‎
است‌ ، ‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ آمريكاييان‌‏‎ هم‌پيمان‌‏‎ نزديك‌ترين‌‏‎ كه‌‏‎ دوستم‌‏‎ ژنرال‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ شريف‌‏‎ مزار‏‎
اعتراف‌‏‎ حادثه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ تاسف‌‏‎ اظهار‏‎ با‏‎ مصاحبه‌اي‌ ، ‏‎ در‏‎ دوستم‌‏‎ ژنرال‌‏‎.‎مي‌شوند‏‎ كنترل‌‏‎ شديدا‏‎
اساس‌‏‎ همين‌‏‎ بر‏‎.‎كند‏‎ تضمين‌‏‎ را‏‎ واقعه‌‏‎ اين‌‏‎ شاهدان‌‏‎ مالي‌‏‎ و‏‎ جاني‌‏‎ امنيت‌‏‎ نيست‌‏‎ قادر‏‎ كه‌‏‎ كرده‌‏‎
كشورها‏‎ سراسري‌‏‎ شبكه‌هاي‌‏‎ ديگر‏‎ از‏‎ وسيع‌تر‏‎ مقياسي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ فيلم‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ تصميم‌‏‎ "دوران‌‏‎"
دارد‏‎ قصد‏‎ دوران‌‏‎ و‏‎ كرده‌اند‏‎ خريداري‌‏‎ را‏‎ مستند‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ نيز‏‎ ديگر‏‎ كشور‏‎ يازده‌‏‎.‎نمايد‏‎ پخش‌‏‎
.نمايد‏‎ بيشتري‌‏‎ فشار‏‎ اعمال‌‏‎ آمريكا ، ‏‎ در‏‎ مستند‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ نمايش‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎
"جهاد‏‎" سايت‌‏‎

سياست‌هاي‌‏‎ بر‏‎ تلويزيوني‌‏‎ ميزگردهاي‌‏‎ تاثير‏‎
آمريكا‏‎

آمريكا‏‎ سياست‌‏‎ و‏‎ سنتي‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎
انتخابات‌‏‎ در‏‎ دموكرات‌ها‏‎ پيروزي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎.‎دارند‏‎ قرار‏‎ جدول‌‏‎ درصدر‏‎ سنتي‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎ هم‌‏‎ هنوز‏‎
توجه‌‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ تحولات‌‏‎ روند‏‎ در‏‎ خبري‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎ نقش‌‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ گذشته‌ ، ‏‎ نوامبر‏‎ ميان‌دوره‌اي‌‏‎
پيروزي‌‏‎ حزبي‌ ، ‏‎ فعالان‌‏‎ و‏‎ دموكرات‌‏‎ سياستمداران‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ جلب‏‎ خود‏‎ سوي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ همگان‌‏‎
اين‌‏‎ آنان‌ ، ‏‎ اعتقاد‏‎ به‌‏‎.‎كرده‌اند‏‎ نكوهش‌‏‎ را‏‎ سنا‏‎ و‏‎ نمايندگان‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ جمهوريخواهان‌‏‎ چشمگير‏‎
مناظره‌هاي‌‏‎ نظير‏‎ رسانه‌اي‌‏‎ منابع‌‏‎ از‏‎ محافظه‌كاران‌‏‎ موثر‏‎ بهره‌گيري‌‏‎ به‌‏‎ اندازه‌اي‌‏‎ تا‏‎ امر‏‎
اخيرا‏‎.‎مي‌شود‏‎ مربوط‏‎ روزنامه‌ها‏‎ از‏‎ شده‌‏‎ دست‌چين‌‏‎ مجموعه‌اي‌‏‎ فاكس‌ ، ‏‎ خبري‌‏‎ كانال‌‏‎ راديويي‌ ، ‏‎
دموكرات‌ها‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ داده‌‏‎ اختصاص‌‏‎ مقاله‌اي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ اول‌‏‎ صفحه‌‏‎ تايمز‏‎ نيويورك‌‏‎
قرار‏‎ بررسي‌‏‎ مورد‏‎ را‏‎ تلويزيوني‌‏‎ ميزگردهاي‌‏‎ در‏‎ محافظه‌كار‏‎ مجريان‌‏‎ نفوذ‏‎ با‏‎ مقابله‌‏‎ براي‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ چيزي‌‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ رويارويي‌‏‎ براي‌‏‎ دموكراتيك‌‏‎ برداشت‌هاي‌‏‎ بوده‌‏‎ بحث‌‏‎ مورد‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎.‎مي‌دهد‏‎
تلاش‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ احتمالا‏‎ و‏‎ فاكس‌ ، ‏‎ خبري‌‏‎ موفق‌‏‎ شبكه‌‏‎ محافظه‌كارانه‌‏‎ جانبداري‌‏‎ آنها ، ‏‎ تصور‏‎ به‌‏‎
.است‌‏‎ جديد‏‎ خبري‌‏‎ شبكه‌‏‎ يك‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ آغاز‏‎ براي‌‏‎
آن‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎ كارآمدي‌‏‎ سيستم‌‏‎ جمهوريخواهان‌‏‎ و‏‎ محافظه‌كاران‌‏‎ مردم‌ ، ‏‎ عامه‌‏‎ اعتقاد‏‎ به‌‏‎
كه‌‏‎ شده‌‏‎ سبب‏‎ موضوع‌‏‎ همين‌‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎ القا‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ روز‏‎ خبري‌‏‎ عناوين‌‏‎ مي‌خواهند‏‎ كه‌‏‎ گونه‌‏‎ آن‌‏‎
.بگيرند‏‎ قرار‏‎ سردرگم‌‏‎ و‏‎ نابسامان‌‏‎ مبهم‌ ، ‏‎ موضعي‌‏‎ در‏‎ ليبرال‌ها‏‎
مجري‌گري‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنند‏‎ استدلال‌‏‎ گونه‌‏‎ اين‌‏‎ حزبي‌‏‎ فعالان‌‏‎ مخصوصا‏‎ و‏‎ دموكرات‌‏‎ سياستمداران‌‏‎
جهت‌‏‎ در‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ ابزارهاي‌‏‎ (است‌‏‎ آنها‏‎ برجسته‌ترين‌‏‎ ليمباگ‌‏‎ راش‌‏‎ كه‌‏‎)‎ راديويي‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎
هدف‌‏‎ با‏‎ تا‏‎ مي‌دهد‏‎ قرار‏‎ جمهوريخواهان‌‏‎ و‏‎ محافظه‌كاران‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ منسجم‌‏‎ رويكردي‌‏‎ تدارك‌‏‎
.بقبولانند‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ اصول‌‏‎ انتخابات‌ ، ‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎
رسانه‌ها‏‎ اخبار‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ در‏‎ دموكرات‌ها‏‎ و‏‎ جمهوريخواهان‌‏‎ تفاوت‌‏‎
منبع‌‏‎ از 10‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ آمريكايي‌هايي‌‏‎ فراواني‌‏‎ ميزان‌‏‎ گالوپ‌ ، ‏‎ نظرسنجي‌‏‎ موسسه‌‏‎ دسامبر 2002‏‎ در‏‎
.داد‏‎ قرار‏‎ بررسي‌‏‎ مورد‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ استفاده‌‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ و‏‎ متفاوت‌‏‎
سي‌ان‌ان‌ ، ‏‎ مثال‌ ، ‏‎ براي‌‏‎)‎ شده‌اند‏‎ گنجانيده‌‏‎ گروه‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ خبري‌‏‎ منابع‌‏‎ برخي‌‏‎ نظرسنجي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
قرار‏‎ "كابلي‌‏‎ خبري‌‏‎ شبكه‌هاي‌‏‎" نام‌‏‎ با‏‎ گروه‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ همگي‌‏‎ (ام‌اس‌ان‌بي‌سي‌‏‎ فاكس‌ ، ‏‎ خبري‌‏‎ شبكه‌‏‎
وجود‏‎ طريق‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ خاص‌ ، ‏‎ خبري‌‏‎ سازمان‌هاي‌‏‎ برخي‌‏‎ تاثير‏‎ بررسي‌‏‎ و‏‎ تحليل‌‏‎ امكان‌‏‎ بنابراين‌‏‎.‎دارند‏‎
دموكرات‌ها ، ‏‎ چگونه‌‏‎ اينكه‌‏‎ از‏‎ مي‌توان‌‏‎ پاسخنامه‌ها‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ با‏‎ حال‌ ، ‏‎ هر‏‎ به‌‏‎.‎ندارد‏‎
و‏‎ خبري‌‏‎ منابع‌‏‎ متفاوت‌‏‎ گروه‌هاي‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ گوناگون‌‏‎ روش‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ جمهوريخواهان‌‏‎ و‏‎ استقلال‌طلبان‌‏‎
كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ داده‌‏‎ نشان‌‏‎ جدول‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.آورد‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ خوبي‌‏‎ نتايج‌‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ استفاده‌‏‎ اطلاعاتي‌‏‎
و‏‎ اخبار‏‎ گزارش‌ها ، ‏‎ ميزان‌ ، ‏‎ چه‌‏‎ به‌‏‎ كدام‌‏‎ هر‏‎ دموكرات‌ها‏‎ استقلال‌طلبان‌ ، ‏‎ جمهوريخواهان‌ ، ‏‎
اين‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ نتايج‌‏‎.‎مي‌كنند‏‎ كسب‏‎ خبري‌‏‎ منابع‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ يك‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ نياز‏‎ مورد‏‎ اطلاعات‌‏‎
:از‏‎ عبارتند‏‎ كه‌‏‎ آمده‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ بررسي‌ها‏‎
توجه‌‏‎ مورد‏‎ هم‌‏‎ هنوز‏‎ حزبي‌ ، ‏‎ استفاده‌‏‎ موارد‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ بدون‌‏‎ محلي‌ ، ‏‎ خبري‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎_‎‏‏1‏‎
كه‌‏‎ گفته‌اند‏‎ دموكرات‌ها‏‎ استقلال‌طلبان‌ ، ‏‎ جمهوريخواهان‌ ، ‏‎ اكثر‏‎.‎دارند‏‎ قرار‏‎ آمريكاييان‌‏‎
بهره‌مند‏‎ محلي‌‏‎ روزنامه‌هاي‌‏‎ و‏‎ محلي‌‏‎ تلويزيون‌هاي‌‏‎ اخبار‏‎ از‏‎ ديگر ، ‏‎ خبري‌‏‎ منبع‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎
.مي‌گردند‏‎
ميزگردهاي‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ چگونگي‌‏‎ در‏‎ دموكرات‌ها‏‎ و‏‎ جمهوريخواهان‌‏‎ ميان‌‏‎ تمايز‏‎ وجه‌‏‎ بيشترين‌‏‎_‎‏‏2‏‎
هر‏‎ كه‌‏‎ مي‌گويند‏‎ جمهوريخواهان‌‏‎ از‏‎ درصد‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎.‎است‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ و‏‎ اخبار‏‎ كسب‏‎ براي‌‏‎ راديويي‌ ، ‏‎
دموكرات‌ها‏‎ در‏‎ ميزان‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ گوش‌‏‎ راديو‏‎ به‌‏‎ روز‏‎ اخبار‏‎ از‏‎ آگاهي‌‏‎ براي‌‏‎ روز‏‎
توجه‌‏‎ راديويي‌‏‎ ميزگردهاي‌‏‎ به‌‏‎ دموكرات‌ها‏‎ برابر‏‎ دو‏‎ روزانه‌‏‎ جمهوريخواهان‌‏‎ گرچه‌‏‎.‎است‌‏‎ درصد‏‎ ‎‏‏15‏‎
منابع‌‏‎ ليست‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ هنوز‏‎ راديويي‌‏‎ ميزگردهاي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ حائزاهميت‌‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ ذكر‏‎ اما‏‎ مي‌كنند‏‎
جمهوريخواهان‌‏‎.‎دارد‏‎ قرار‏‎ پاييني‌‏‎ نسبتا‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ جمهوريخواهان‌ ، ‏‎ توسط‏‎ استفاده‌‏‎ مورد‏‎ خبري‌‏‎
خبر‏‎ شبكه‌هاي‌‏‎ محلي‌ ، ‏‎ روزنامه‌هاي‌‏‎ محلي‌ ، ‏‎ تلويزيون‌‏‎ اخبار‏‎ مانند‏‎ خبري‌‏‎ منابع‌‏‎ به‌‏‎ بيشتر‏‎ روز‏‎ در‏‎
كه‌‏‎ مصاحبه‌هايي‌‏‎ و‏‎ صبح‌‏‎ خبر‏‎ عمومي‌ ، ‏‎ تلويزيون‌‏‎ اخبار‏‎ شبانه‌ ، ‏‎ شبكه‌هاي‌‏‎ خبر‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ كابلي‌ ، ‏‎
مقايسه‌‏‎.‎مي‌كنند‏‎ استفاده‌‏‎ راديو‏‎ از‏‎ كمتر‏‎ و‏‎ مي‌آورند‏‎ روي‌‏‎ مي‌شوند‏‎ پخش‌‏‎ شبكه‌‏‎ تلويزيون‌‏‎ از‏‎
كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ گرفت‌‏‎ صورت‌‏‎ سال‌ 1999‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مشابهي‌‏‎ بررسي‌‏‎ نتايج‌‏‎ و‏‎ كنوني‌‏‎ آمده‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ نتايج‌‏‎
تمامي‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎)‎ راديويي‌‏‎ ميزگردهاي‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ در‏‎ توجهي‌‏‎ قابل‌‏‎ افزايش‌‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ سه‌‏‎ طي‌‏‎
به‌‏‎ شوندگان‌‏‎ پرسش‌‏‎ از‏‎ درصد‏‎ سال‌ 1999 ، 12‏‎ در‏‎ ديگر‏‎ عبارت‌‏‎ به‌‏‎.است‌‏‎ گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ (‎آمريكايي‌ها‏‎
.است‌‏‎ درصد‏‎ ميزان‌ 22‏‎ اين‌‏‎ سال‌ 2002 ، ‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ مي‌كردند‏‎ گوش‌‏‎ برنامه‌ها‏‎ اين‌‏‎
تلويزيون‌‏‎ خبر‏‎ عمومي‌ ، ‏‎ تلويزيون‌‏‎ اخبار‏‎ از‏‎ جمهوريخواهان‌‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ دموكرات‌ها‏‎ روزانه‌‏‎ _‎‏‏3‏‎
به‌رغم‌‏‎.‎مي‌كنند‏‎ استفاده‌‏‎ خبري‌‏‎ منابع‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ صبح‌‏‎ روزنامه‌هاي‌‏‎ و‏‎ شبانه‌‏‎ شبكه‌‏‎ خبر‏‎ محلي‌ ، ‏‎
پخش‌‏‎ در‏‎ ليبرالي‌‏‎ اغلب‏‎ رويكردي‌‏‎ سراسري‌ ، ‏‎ دولتي‌‏‎ راديو‏‎ معتقدند‏‎ كه‌‏‎ ناظران‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ برداشت‌‏‎
از‏‎ بيشتر‏‎ هيچ‌وجه‌‏‎ به‌‏‎ دموكرات‌ها‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهند‏‎ نشان‌‏‎ آمده‌ ، ‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ نتايج‌‏‎ دارد ، ‏‎ اخبار‏‎
.نمي‌كنند‏‎ گوش‌‏‎ راديو‏‎ به‌‏‎ جمهوريخواهان‌‏‎
احزاب‏‎ متعصب‏‎ طرفداران‌‏‎ توسط‏‎ خبر‏‎ كابلي‌‏‎ شبكه‌هاي‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ در‏‎ ناچيزي‌‏‎ بسيار‏‎ تفاوت‌‏‎ _‎‏‏4‏‎
گرايشي‌‏‎ قابل‌توجهي‌‏‎ ميزان‌‏‎ به‌‏‎ "چنل‌نيوز‏‎ فاكس‌‏‎" بينندگان‌ ، ‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ تصور‏‎ به‌‏‎.‎دارد‏‎ وجود‏‎
خبري‌‏‎ شبكه‌هاي‌‏‎ نظرسنجي‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شد ، ‏‎ اشاره‌‏‎ هم‌‏‎ قبلا‏‎ كه‌‏‎ طور‏‎ همان‌‏‎ اما‏‎ دارد ، ‏‎ محافظه‌كارانه‌‏‎
بنابراين‌‏‎.‎شده‌اند‏‎ آورده‌‏‎ گروه‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ ام‌اس‌ان‌بي‌سي‌‏‎ و‏‎ چنل‌نيوز‏‎ فاكس‌‏‎ سي‌ان‌ان‌ ، ‏‎
شبكه‌هاي‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ در‏‎ طرفداري‌‏‎ يا‏‎ جانبداري‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تفاوتي‌‏‎ گونه‌‏‎ هيچ‌‏‎ نمي‌توانيم‌‏‎
هر‏‎ در‏‎ خبر‏‎ كابلي‌‏‎ شبكه‌هاي‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ (باشد‏‎ داشته‌‏‎ وجود‏‎ واقعا‏‎ اگر‏‎) شويم‌‏‎ قائل‌‏‎ خبر‏‎ كابلي‌‏‎
.است‌‏‎ يافته‌‏‎ افزايش‌‏‎ سال‌ 2002‏‎ در‏‎ درصد‏‎ به‌ 41‏‎ سال‌ 1999‏‎ در‏‎ درصد‏‎ از 29‏‎ اعم‌‏‎ به‌طور‏‎ روز ، ‏‎
از‏‎ درصد‏‎ فقط 14‏‎ آمريكايي‌ها ، ‏‎ زندگي‌‏‎ در‏‎ اينترنت‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ چشمگير‏‎ افزايش‌‏‎ علي‌رغم‌‏‎ _ ‎‏‏5‏‎
گزارش‌‏‎ روزانه‌‏‎ اخبار‏‎ كسب‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ اينترنت‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ گرفته‌اند ، ‏‎ قرار‏‎ پرسش‌‏‎ مورد‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎
فاصله‌‏‎ كمي‌‏‎ با‏‎ ليست‌‏‎ آخر‏‎ به‌‏‎ نزديك‌‏‎ جايگاهي‌‏‎ در‏‎ اينترنت‌‏‎ مي‌شود‏‎ سبب‏‎ موضوع‌‏‎ همين‌‏‎ و‏‎ كرده‌اند‏‎
سه‌‏‎ طي‌‏‎ خبر‏‎ كسب‏‎ براي‌‏‎ اينترنت‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎.بگيرد‏‎ قرار‏‎ داخلي‌‏‎ روزنامه‌هاي‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎
استفاده‌‏‎ اينترنت‌‏‎ از‏‎ آمريكاييان‌‏‎ از‏‎ درصد‏‎ فقط 8‏‎ سال‌ 1999‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ داشته‌‏‎ افزايش‌‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎
.است‌‏‎ درصد‏‎ حاضر 15‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ رقم‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ مي‌كردند ، ‏‎
خبر ، ‏‎ كسب‏‎ براي‌‏‎ داخلي‌‏‎ روزنامه‌هاي‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ در‏‎ ناچيزي‌‏‎ تفاوت‌‏‎ گوناگون‌ ، ‏‎ احزاب‏‎ در‏‎ _ ‎‏‏6‏‎
نيويورك‌تايمز‏‎ نشريات‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنند‏‎ استدلال‌‏‎ گونه‌‏‎ اين‌‏‎ تحليلگران‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ مشاهده‌‏‎
و‏‎ اهم‌‏‎ تعيين‌‏‎ در‏‎ مي‌توانند‏‎ ژورنال‌‏‎ وال‌استريت‌‏‎ و‏‎ تودي‌‏‎ يواس‌اي‌‏‎ واشنگتن‌پست‌ ، ‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎
ده‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ فقط‏‎ اما‏‎ (باشد‏‎ داشته‌‏‎ هم‌‏‎ حقيقت‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ كه‌‏‎)‎ باشند‏‎ داشته‌‏‎ نقش‌‏‎ اخبار‏‎ عناوين‌‏‎
.مي‌كند‏‎ استفاده‌‏‎ منابع‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ روزانه‌‏‎ آمريكايي‌‏‎
نوع‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ حزبي‌ ، ‏‎ جانبداري‌‏‎ و‏‎ گرايش‌‏‎ نوع‌‏‎ هر‏‎ با‏‎ مردم‌‏‎ تمامي‌‏‎ معمولا‏‎:آنكه‌‏‎ نكته‌‏‎ آخرين‌‏‎ و‏‎
.مي‌كنند‏‎ استفاده‌‏‎ هست‌‏‎ نيز‏‎ محلي‌‏‎ شبه‌‏‎ عموما‏‎ كه‌‏‎ خبري‌‏‎ منبع‌‏‎
يا‏‎ استقلال‌طلبان‌‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ جمهوريخواهان‌‏‎ اغلب‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ مويد‏‎ آمده‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ نتايج‌‏‎
ارائه‌‏‎.‎مي‌كنند‏‎ استفاده‌‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ و‏‎ خبري‌‏‎ منبع‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ راديويي‌‏‎ ميزگردهاي‌‏‎ از‏‎ دموكرات‌ها‏‎
است‌ ، ‏‎ تحليل‌گران‌‏‎ وظايف‌‏‎ و‏‎ توانايي‌ها‏‎ حيطه‌‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ رويداد ، ‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ كافي‌‏‎ استدلال‌‏‎ و‏‎ توضيح‌‏‎
خبري‌‏‎ منبع‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ راديويي‌‏‎ ميزگردهاي‌‏‎ محبوبيت‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ نشان‌دهنده‌‏‎ قطعا‏‎ اما‏‎
.است‌‏‎ چپ‌گرايان‌‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ راست‌گرايان‌‏‎ براي‌‏‎ موثق‌‏‎
بين‌‏‎ در‏‎ حتي‌‏‎ هيچ‌وجه‌ ، ‏‎ به‌‏‎ راديويي‌‏‎ ميزگردهاي‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ كه‌‏‎ است‌ ، ‏‎ ذكر‏‎ شايان‌‏‎ همه‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎
به‌‏‎ روزانه‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ جمهوريخواه‌ ، ‏‎ از 10‏‎ تن‌‏‎ حدود 3‏‎ در‏‎ فقط‏‎.نيست‌‏‎ همگاني‌‏‎ جمهوريخواهان‌‏‎
رسانه‌هاي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهند‏‎ ترجيح‌‏‎ بيشتر‏‎ جمهوريخواهان‌‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎ گوش‌‏‎ راديويي‌‏‎ ميزگردهاي‌‏‎
مشكل‌‏‎ بنابراين‌‏‎.‎راديو‏‎ از‏‎ تا‏‎ كنند‏‎ استفاده‌‏‎ خبري‌‏‎ منبع‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ سراسري‌‏‎ و‏‎ محلي‌‏‎ خبري‌‏‎
يا‏‎ و‏‎ تسلط‏‎ آمريكا‏‎ سراسر‏‎ در‏‎ جمهوريخواهان‌‏‎ تمامي‌‏‎ افكار‏‎ بر‏‎ راديو‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ استدلال‌‏‎ مي‌توان‌‏‎
تهيه‌‏‎ براي‌‏‎ جمهوريخواهان‌‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ دموكرات‌ها‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ بررسي‌‏‎ اين‌‏‎.‎دارد‏‎ كنترل‌‏‎
استفاده‌‏‎ دولتي‌‏‎ تلويزيون‌‏‎ و‏‎ سراسري‌‏‎ شبكه‌هاي‌‏‎ اخبار‏‎ محلي‌ ، ‏‎ خبري‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎ از‏‎ خود‏‎ گزارشات‌‏‎
.مي‌كنند‏‎
گرايش‌‏‎ خود ، ‏‎ جهت‌گيري‌هاي‌‏‎ در‏‎ سنتي‌‏‎ خبري‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ باورند‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ منتقدين‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎
قبلي‌‏‎ تحقيق‌‏‎ در‏‎ آمريكاييان‌‏‎ با‏‎ آمده‌‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ مصاحبه‌هاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ پاسخ‌هايي‌‏‎)‎ دارند‏‎ ليبرالي‌‏‎
اين‌‏‎ بنابراين‌‏‎ پس‌‏‎ (‎آوردند‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ اذهان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ تصور‏‎ اين‌‏‎ شدند ، ‏‎ جمع‌آوري‌‏‎ گالوپ‌‏‎ موسسه‌‏‎
را‏‎ مي‌كنند‏‎ استفاده‌‏‎ سنتي‌‏‎ خبري‌‏‎ منابع‌‏‎ از‏‎ جمهوريخواهان‌‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ دموكرات‌ها‏‎ كه‌‏‎ حقيقت‌‏‎
علت‌‏‎ براي‌‏‎ دليلي‌‏‎ همبستگي‌‏‎ اما‏‎.‎گرفت‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎ گرايش‌‏‎ اين‌‏‎ اثبات‌‏‎ براي‌‏‎ گواهي‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ مي‌توان‌‏‎
چرا‏‎ اينكه‌‏‎ براي‌‏‎ ديگري‌‏‎ بسيار‏‎ جمعيت‌شناختي‌‏‎ يا‏‎ فرهنگي‌‏‎ دلايل‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎.‎نيست‌‏‎ معلول‌‏‎ و‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎ وجود‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ استفاده‌‏‎ منابع‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ دموكرات‌ها‏‎
كسب‏‎ هنگام‌‏‎ به‌‏‎ آمريكايي‌ها‏‎ هم‌‏‎ هنوز‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنند‏‎ ثابت‌‏‎ آمده‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ مهم‌تر‏‎ همه‌‏‎ از‏‎
از‏‎ آگاهي‌‏‎ براي‌‏‎ مردم‌‏‎ عامه‌‏‎ آنكه‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ كرده‌اند‏‎ حفظ‏‎ را‏‎ خود‏‎ سنتي‌‏‎ و‏‎ قديمي‌‏‎ شيوه‌هاي‌‏‎ خبر ، ‏‎
.مي‌كنند‏‎ استفاده‌‏‎ محلي‌‏‎ روزنامه‌هاي‌‏‎ و‏‎ محلي‌‏‎ تلويزيون‌هاي‌‏‎ اخبار‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ روز‏‎ اخبار‏‎
اما‏‎ داشته‌‏‎ چشمگيري‌‏‎ رشد‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ سه‌‏‎ در‏‎ گرچه‌‏‎ خبري‌ ، ‏‎ منبع‌‏‎ يك‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ اينترنت‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎
دست‌‏‎ به‌‏‎ نتيجه‌‏‎ بااهميت‌ترين‌‏‎ شايد‏‎.‎است‌‏‎ ناچيز‏‎ نسبتا‏‎ منابع‌‏‎ ديگر‏‎ نسبت‌‏‎ به‌‏‎ رشد‏‎ ميزان‌‏‎ اين‌‏‎
حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ خبر‏‎ كابلي‌‏‎ شبكه‌هاي‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ روزافزون‌‏‎ افزايش‌‏‎ تحقيق‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ آمده‌‏‎
.است‌‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ باشند‏‎ كه‌‏‎ سياسي‌‏‎ فرقه‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ آمريكاييان‌‏‎ تمامي‌‏‎ توجه‌‏‎ مورد‏‎ تقريبا‏‎

ممنوع‌‏‎ رشوه‌خواري‌‏‎ و‏‎ تنبلي‌‏‎

خارجي‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎ فعاليت‌‏‎ ممنوعيت‌‏‎ بهانه‌‏‎ به‌‏‎
‎‏‏1‏‎_ زيمبابوه‌‏‎ در‏‎
*گرما‏‎ لانس‌‏‎
خبرنگاران‌‏‎ و‏‎ كاركنان‌‏‎ ورود‏‎ از‏‎ ممانعت‌‏‎ زيمبابوه‌ ، ‏‎ در‏‎ خارجي‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎ فعاليت‌‏‎ ممنوعيت‌‏‎
به‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ هنوز‏‎ كه‌‏‎ آن‌هايي‌‏‎ كار‏‎ مجوز‏‎ تمديد‏‎ عدم‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ داخل‌‏‎ به‌‏‎ خارجي‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎
لوحانه‌‏‎ ساده‌‏‎ تفكر‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بزرگي‌‏‎ خطاي‌‏‎ مقررات‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ همگي‌‏‎ اعمال‌‏‎ مي‌برند ، ‏‎ سر‏‎
داده‌اند ، ‏‎ انجام‌‏‎ خودشان‌‏‎ خيال‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ آنچه‌‏‎ مي‌خواهند‏‎ كه‌‏‎ مي‌گيرد‏‎ نشات‌‏‎ مربوطه‌‏‎ وزارتخانه‌‏‎
ويژگي‌‏‎ جديد ، ‏‎ سياست‌‏‎ اين‌‏‎ اتخاذ‏‎.شوند‏‎ ديده‌‏‎ مي‌خواهند‏‎ كه‌‏‎ گونه‌‏‎ آن‌‏‎ يا‏‎ كنند‏‎ منتقل‌‏‎ ديگران‌‏‎ به‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ "دوستي‌‏‎ ميهن‌‏‎" دارد‏‎ سعي‌‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ همراه‌‏‎ حقايق‌‏‎ با‏‎ طبيعي‌‏‎ و‏‎ معمول‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ دولتي‌‏‎
.نمايد‏‎ فرو‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ مردم‌‏‎ ذهن‌‏‎ در‏‎ اخبار‏‎ گرفتن‌‏‎ انحصار‏‎ در‏‎ با‏‎
در‏‎ خارجي‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎ نمايندگي‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ گرفته‌‏‎ پيش‌‏‎ را‏‎ رويه‌‏‎ اين‌‏‎ زماني‌‏‎ درست‌‏‎ كشور ، ‏‎ اين‌‏‎ دولت‌‏‎
اخبار‏‎ پوشش‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ محلي‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎ مي‌بايستي‌‏‎ اي‌اف‌پي‌‏‎ و‏‎ بي‌بي‌سي‌‏‎ سي‌ان‌ان‌ ، ‏‎ قالب‏‎
.نيست‌‏‎ امكان‌پذير‏‎ هميشه‌‏‎ دليل‌‏‎ هزاران‌‏‎ به‌‏‎ روش‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دانند‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ گرچه‌‏‎ كنند ، ‏‎ استخدام‌‏‎
.ندارد‏‎ ضرورتي‌‏‎ جهان‌‏‎ در‏‎ كشوري‌‏‎ هر‏‎ براي‌‏‎ خبرنگار‏‎ يك‌‏‎ استخدام‌‏‎ هميشه‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ حكم‌‏‎ سليم‌‏‎ عقل‌‏‎
براي‌‏‎ كه‌‏‎ "پتا‏‎ باسيلدون‌‏‎".‎مي‌دهد‏‎ پوشش‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ تا 10‏‎ حتي‌‏‎ خبرنگار‏‎ هر‏‎ سازمان‌ها ، ‏‎ بيشتر‏‎ در‏‎
خبري‌‏‎ پوشش‌‏‎ تازگي‌‏‎ به‌‏‎ او‏‎.‎است‌‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ خوبي‌‏‎ مثال‌‏‎ مي‌كند ، ‏‎ كار‏‎ مستقل‌‏‎ خبري‌‏‎ گروه‌‏‎ يك‌‏‎
.است‌‏‎ گرفته‌‏‎ عهده‌‏‎ بر‏‎ جنوبي‌‏‎ آفريقاي‌‏‎ ناحيه‌‏‎ در‏‎ فقط‏‎ را‏‎ كشور‏‎ چهارده‌‏‎
تورم‌‏‎ به‌‏‎ شديدا‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ غوغا‏‎ رشوه‌خواري‌‏‎ و‏‎ فساد‏‎ تنبلي‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ زيمبابوه‌‏‎ مانند‏‎ كشوري‌‏‎ در‏‎
اما‏‎.‎باشد‏‎ قبول‌‏‎ قابل‌‏‎ "موشكي‌‏‎ دانشمندان‌‏‎" كارگيري‌‏‎ به‌‏‎ سطحي‌‏‎ تصور‏‎ شايد‏‎ است‌ ، ‏‎ مبتلا‏‎ كار‏‎ نيروي‌‏‎
اين‌‏‎ نويسنده‌‏‎.‎داشت‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎ بايستي‌‏‎ نيز‏‎ را‏‎ اخبار‏‎ پخش‌‏‎ در‏‎ مخصوصا‏‎ كارآيي‌‏‎ و‏‎ مهارت‌‏‎ عامل‌‏‎
خبرنگاران‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ دو‏‎ همكاري‌‏‎ با‏‎ مارس‌ 2002 ، ‏‎ انتخاباتي‌‏‎ مبارزات‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌دارد‏‎ اذعان‌‏‎ مقاله‌‏‎
خود‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خوبي‌‏‎ شغلي‌‏‎ آينده‌‏‎ "هانترگالت‌‏‎ چارلين‌‏‎ و‏‎ كونيانگ‌‏‎ جف‌‏‎" نام‌هاي‌‏‎ با‏‎ سي‌ان‌ان‌‏‎
.بودند‏‎ استعداد‏‎ و‏‎ مهارت‌‏‎ از‏‎ نمادي‌‏‎ دو‏‎ آن‌‏‎كند‏‎ تضمين‌‏‎
سال‌‏‎ از‏‎ و‏‎ داشته‌‏‎ همكاري‌‏‎ رويترز‏‎ تلويزيون‌‏‎ با‏‎ تا 2001‏‎ سال‌هاي‌ 1995‏‎ فواصل‌‏‎ در‏‎ كونيانگ‌‏‎ جف‌‏‎ -
نيز‏‎ سال‌ 1999‏‎ در‏‎.است‌‏‎ بوده‌‏‎ كشور‏‎ از 24‏‎ بيش‌‏‎ خبري‌‏‎ پوشش‌‏‎ براي‌‏‎ سازمان‌‏‎ اين‌‏‎ توليد‏‎ مدير‏‎ ‎‏‏1999 ،‏‎
.است‌‏‎ نيويورك‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ از‏‎ خبرنگاري‌‏‎ ليسانس‌‏‎ داراي‌‏‎ وي‌‏‎.‎است‌‏‎ داده‌‏‎ پوشش‌‏‎ را‏‎ سيرالئون‌‏‎ جنگ‌‏‎
اتيوپي‌ ، ‏‎ هوايي‌‏‎ خطوط‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ هواپيماي‌‏‎ فروند‏‎ يك‌‏‎ ربودن‌‏‎ چون‌‏‎ توجهي‌‏‎ شايان‌‏‎ رويدادهاي‌‏‎
سيرالئون‌‏‎ در‏‎ جنگ‌‏‎ و‏‎ تابومبكي‌‏‎ انتخاب‏‎ و‏‎ كابيلا‏‎ رئيس‌جمهور‏‎ ترور‏‎ سكو ، ‏‎ سه‌سه‌‏‎ موبوتو‏‎ سرنگوني‌‏‎
.است‌‏‎ داده‌‏‎ پوشش‌‏‎ را‏‎
گزارشگر‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ سراسري‌‏‎ راديو‏‎ با‏‎ همكاري‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ گالت‌‏‎ هانتر‏‎ چارلين‌‏‎ خانم‌‏‎ -
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ كار‏‎ پي‌بي‌اس‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ براي‌‏‎ سال‌‏‎ بيست‌‏‎ مدت‌‏‎ به‌‏‎ خانم‌‏‎ اين‌‏‎.پيوست‌‏‎ سي‌ان‌ان‌‏‎ به‌‏‎ ويژه‌‏‎
سرپرست‌‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ سپس‌‏‎كرد‏‎ آغاز‏‎ "نيويوركر‏‎" براي‌‏‎ گزارشگري‌‏‎ با‏‎ را‏‎ خود‏‎ خبرنگاري‌‏‎ شغل‌‏‎ وي‌‏‎
"تايمز‏‎ نيويورك‌‏‎" با‏‎ سال‌‏‎ ده‌‏‎ مدت‌‏‎ به‌‏‎.شد‏‎ منصوب‏‎ واشنگتن‌‏‎ در‏‎ "آرسي‌‏‎ دبليو‏‎" تلويزيون‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎
سال‌‏‎ در‏‎.است‌‏‎ كرده‌‏‎ دريافت‌‏‎ جهان‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ بسياري‌‏‎ جوايز‏‎ او‏‎.‎داشت‌‏‎ همكاري‌‏‎
.نمود‏‎ دريافت‌‏‎ سياهپوست‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎ ملي‌‏‎ انجمن‌‏‎ از‏‎ را‏‎ سال‌‏‎ خبرنگار‏‎ بهترين‌‏‎ جايزه‌‏‎ ‎‏‏1986 ،‏‎
تجربيات‌‏‎ و‏‎ كرده‌اند‏‎ گزارش‌‏‎ تاكنون‌‏‎ را‏‎ واقعي‌‏‎ اخبار‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ خبرنگاراني‌‏‎ بهترين‌‏‎ تن‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎
اين‌‏‎ تجربيات‌‏‎ و‏‎ سوابق‌‏‎ همين‌‏‎ و‏‎ داشته‌اند‏‎ معتبر‏‎ خبري‌‏‎ سازمان‌هاي‌‏‎ با‏‎ همكاري‌‏‎ در‏‎ را‏‎ بسياري‌‏‎
آن‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ سي‌ان‌ان‌‏‎ با‏‎ همكاري‌‏‎ به‌‏‎ تمايل‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌سازد‏‎ فراهم‌‏‎ برايشان‌‏‎ را‏‎ امكان‌‏‎
از‏‎ كه‌‏‎ بگيرند‏‎ تصميم‌‏‎ بي‌بي‌سي‌‏‎ يا‏‎ سي‌ان‌ان‌‏‎ خبري‌‏‎ شبكه‌هاي‌‏‎ كنيد‏‎ تصور‏‎شوند‏‎ پذيرفته‌‏‎ سازمان‌‏‎
خبرنگار‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ جايگزين‌‏‎ كه‌‏‎ كنند‏‎ استخدام‌‏‎ را‏‎ افرادي‌‏‎ (‎زيمبابوه‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎)‎ ZBC خبرگزاري‌‏‎
تعصب ، ‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ خواهند‏‎ را‏‎ افرادي‌‏‎ انتخابي‌شان‌‏‎ گزينه‌هاي‌‏‎ در‏‎ آن‌ها‏‎.‎گردند‏‎ برجسته‌‏‎
.دارند‏‎ شهرت‌‏‎ لوحي‌‏‎ ساده‌‏‎ و‏‎ فكري‌‏‎ كوته‌‏‎ مكرر ، ‏‎ اشتباهات‌‏‎
براي‌‏‎ بهتري‌‏‎ موقعيت‌‏‎ كنند ، ‏‎ انتخاب‏‎ سيرك‌‏‎ در‏‎ بازيگري‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ افرادي‌‏‎ بود‏‎ قرار‏‎ اگر‏‎
را‏‎ لازم‌‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎ خود ، ‏‎ خبرگزار‏‎ سر‏‎ اشتباه‌‏‎ انتخاب‏‎ با‏‎ ZBC خبرگزاري‌‏‎.‎داشتند‏‎ تصميم‌گيري‌‏‎
اين‌‏‎ زيرا‏‎.‎است‌‏‎ برده‌‏‎ ميان‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خبرنگارانش‌‏‎ توسط‏‎ بين‌المللي‌‏‎ اعتبار‏‎ و‏‎ وجهه‌‏‎ كسب‏‎ براي‌‏‎
وكا‏‎ چاووند‏‎ آليس‌‏‎ندارند‏‎ را‏‎ بين‌المللي‌‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ نياز‏‎ مورد‏‎ مهارت‌‏‎ يا‏‎ تخصص‌‏‎ هيچگونه‌‏‎ افراد‏‎
و‏‎ ويژه‌‏‎ تخصصي‌‏‎ مهارت‌هاي‌‏‎ داراي‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ منصوب‏‎ سي‌ان‌ان‌‏‎ شبكه‌‏‎ سرخبرنگاري‌‏‎ به‌‏‎ دليل‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎
سطح‌‏‎ بالاترين‌‏‎ تا‏‎ را‏‎ او‏‎ آورد ، ‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ SABC با‏‎ همكاري‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ تجربياتي‌‏‎.‎بود‏‎ فردي‌‏‎ به‌‏‎ منحصر‏‎
.دارد‏‎ ارتقا‏‎ بين‌المللي‌‏‎ استانداردهاي‌‏‎
:پي‌نوشت‌‏‎
.است‌‏‎ حراره‌‏‎ تكنيك‌‏‎ پلي‌‏‎ موسسه‌‏‎ پيشين‌‏‎ دبيركل‌‏‎ و‏‎ زيمبابوه‌‏‎ آزاد‏‎ خبرنگار‏‎ گوما‏‎ لانس‌‏‎ *
الامريكا‏‎

جهان‌‏‎ و‏‎ رسانه‌ها‏‎

"آينا‏‎" از‏‎ حمايت‌‏‎ و‏‎ اروپا‏‎ اتحاديه‌‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ كاركنان‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ دو‏‎ به‌‏‎ اخير‏‎ حمله‌‏‎ رغم‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ اعلان‌‏‎ اروپا‏‎ اتحاديه‌‏‎ اخيرا‏‎
در‏‎ مطبوعات‌‏‎ آزادي‌‏‎ براي‌‏‎ خود‏‎ حمايت‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ كابل‌ ، ‏‎ نزديكي‌‏‎ در‏‎ فرانسه‌‏‎ رسانه‌اي‌‏‎ سازمان‌هاي‌‏‎
در‏‎ اروپا‏‎ اتحاديه‌‏‎ خارجي‌‏‎ روابط‏‎ كميسيون‌‏‎ عضو‏‎ "پتن‌‏‎ كريس‌‏‎".داد‏‎ خواهد‏‎ ادامه‌‏‎ افغانستان‌‏‎
اتحاديه‌‏‎ در‏‎ همكاران‌مان‌‏‎ و‏‎ ما‏‎":‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ شده‌ ، ‏‎ منتشر‏‎ بروكسل‌‏‎ در‏‎ تازگي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مصاحبه‌اي‌‏‎
آزادي‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ شتافته‌‏‎ افغانستان‌‏‎ دولت‌‏‎ كمك‌‏‎ به‌‏‎ توانسته‌ايم‌‏‎ تاكنون‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنيم‌‏‎ افتخار‏‎ اروپا‏‎
جهت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بين‌المللي‌‏‎ سازمان‌هاي‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ همياري‌‏‎ با‏‎.نماييم‌‏‎ تلاش‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مطبوعات‌‏‎
آزاد‏‎ مطبوعات‌‏‎ گسترش‌‏‎ هدف‌‏‎ با‏‎ و‏‎ (آينا‏‎) AINA خبرگزاري‌‏‎ تحسين‌برانگيز‏‎ موفقيت‌هاي‌‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎
.داشت‌‏‎ خواهند‏‎ تداوم‌‏‎ كمك‌ها‏‎ اين‌‏‎ افغانستان‌ ، ‏‎ در‏‎
شهر‏‎ حومه‌‏‎ در‏‎ آلمان‌ ، ‏‎ ISAF نظامي‌‏‎ بيمارستان‌‏‎ نزديكي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ انتحاري‌‏‎ حمله‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ پيش‌‏‎ چندي‌‏‎
آن‌‏‎ در‏‎.شدند‏‎ مجروح‌‏‎ ديگر‏‎ تن‌‏‎ دو‏‎ و‏‎ كشته‌‏‎ اروپا‏‎ اتحاديه‌‏‎ امدادي‌‏‎ ماموران‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ داد‏‎ روي‌‏‎ كابل‌‏‎
كشور‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ فرانسه‌‏‎ در‏‎ رسانه‌اي‌‏‎ غيردولتي‌‏‎ سازمان‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ امداد‏‎ كاركنان‌‏‎ اين‌‏‎ زمان‌ ، ‏‎
ضارب‏‎ يك‌‏‎ ناگهان‌‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ خود‏‎ همكاران‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ براي‌‏‎ دارو‏‎ رسيدن‌‏‎ منتظر‏‎ بودند ، ‏‎ شده‌‏‎ اعزام‌‏‎
نيروهاي‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ سه‌‏‎ طرف‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ دستي‌‏‎ نارنجك‌‏‎ دو‏‎ بيمارستان‌ ، ‏‎ ورودي‌‏‎ قسمت‌‏‎ به‌‏‎ شدن‌‏‎ نزديك‌‏‎ با‏‎ مسلح‌‏‎
بود ، ‏‎ شده‌‏‎ بسته‌‏‎ مسلح‌‏‎ ضارب‏‎ اين‌‏‎ كمر‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ نارنجكي‌‏‎ مدافعين‌ ، ‏‎ گلوله‌‏‎ شليك‌‏‎ با‏‎.‎كرد‏‎ پرتاب‏‎ امداد‏‎
اريك‌‏‎" و‏‎ افغاني‌‏‎ امداد‏‎ مامور‏‎ "حبيبالله‌‏‎" حادثه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.گرديد‏‎ وي‌‏‎ مرگ‌‏‎ سبب‏‎ و‏‎ منفجر‏‎
در‏‎ حبيبالله‌‏‎ بعد‏‎ روز‏‎.‎شدند‏‎ زخمي‌‏‎ شدت‌‏‎ به‌‏‎ تركش‌‏‎ اثر‏‎ بر‏‎ فرانسوي‌‏‎ خبرنگار‏‎ "كوروتيز‏‎
خانواده‌‏‎ براي‌‏‎ تسليتي‌‏‎ پيام‌‏‎ ارسال‌‏‎ با‏‎ "پتن‌‏‎".‎سپرد‏‎ جان‌‏‎ وارده‌‏‎ جراحات‌‏‎ شدت‌‏‎ اثر‏‎ بر‏‎ بيمارستان‌‏‎
كرده‌‏‎ تاسف‌‏‎ اظهار‏‎ شديدا‏‎ حادثه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ ‎‏‏،‏‎AINA خبرگزاري‌‏‎ در‏‎ شاغل‌‏‎ افغاني‌هاي‌‏‎ و‏‎ حبيبالله‌‏‎
افغانستان‌‏‎ در‏‎ رسانه‌اي‌‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎ از‏‎ وسيعي‌‏‎ گستره‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ غيردولتي‌‏‎ سازماني‌‏‎ AINA.است‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ تامين‌‏‎ اروپايي‌‏‎ كميسيون‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ آن‌‏‎ اصلي‌‏‎ سرمايه‌‏‎ از‏‎ عظيمي‌‏‎ بخش‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ فعاليت‌‏‎
و‏‎ محلي‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎ مختلف‌‏‎ گروه‌هاي‌‏‎ ملاقات‌‏‎ مركز‏‎ به‌‏‎ كابل‌ ، ‏‎ در‏‎ AINA رسانه‌اي‌‏‎ مجموعه‌‏‎
خود‏‎ سوي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مجامع‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ توجه‌‏‎ مركز‏‎ اين‌‏‎ فعاليت‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ تبديل‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ جلب‏‎
انگليسي‌‏‎ ايرنا‏‎

كنند‏‎ احتياط‏‎ روزنامه‌ها‏‎:‎گل‌‏‎
بيشتري‌‏‎ حساسيت‌‏‎ ملت‌‏‎ منافع‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ بايد‏‎ تركيه‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎ گفت‌‏‎ تركيه‌‏‎ نخست‌وزير‏‎ گل‌‏‎ عبدالله‌‏‎
ذكر‏‎ با‏‎ بيانيه‌اي‌ ، ‏‎ ارسال‌‏‎ ضمن‌‏‎ تركيه‌ ، ‏‎ نخست‌وزيري‌‏‎ دفتر‏‎.‎كنند‏‎ عمل‌‏‎ مسئولانه‌تر‏‎ و‏‎ داده‌‏‎ خرج‌‏‎
تمامي‌‏‎ از‏‎ مي‌كند ، ‏‎ وارد‏‎ لطمه‌‏‎ تركيه‌‏‎ كشور‏‎ ملي‌‏‎ منافع‌‏‎ به‌‏‎ نادرست‌‏‎ اظهارات‌‏‎ كه‌‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎
و‏‎ جامعه‌‏‎ آگاهي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ اخباري‌‏‎ و‏‎ اطلاعات‌‏‎ قبال‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ خواست‌‏‎ خبري‌‏‎ گروه‌هاي‌‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ رسانه‌ها‏‎
در‏‎ آمده‌‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ وضعيت‌‏‎":‎است‌‏‎ آمده‌‏‎ بيانيه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎باشند‏‎ مسئول‌‏‎ مي‌رسانند ، ‏‎ مردم‌‏‎ عموم‌‏‎
هنگام‌‏‎ به‌‏‎ رسانه‌ها‏‎ و‏‎ است‌‏‎ اهميت‌‏‎ حائز‏‎ بسيار‏‎ تركيه‌‏‎ كشور‏‎ ملي‌‏‎ منافع‌‏‎ و‏‎ جهاني‌‏‎ صلح‌‏‎ براي‌‏‎ عراق‌ ، ‏‎
شده‌‏‎ منتشر‏‎ خبري‌‏‎ گزارشات‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ در‏‎ "كنند‏‎ عمل‌‏‎ مسئولانه‌تر‏‎ بايد‏‎ وقايع‌‏‎ و‏‎ رخدادها‏‎ انتشار‏‎
صدام‌حسين‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ پيامي‌‏‎ وزيران‌‏‎ توسط‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ نخست‌وزير‏‎ گل‌ ، ‏‎ عبدالله‌‏‎ بود ، ‏‎ آمده‌‏‎
براي‌‏‎ خود‏‎ كمك‌هاي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ مي‌دارد‏‎ اعلام‌‏‎ صدام‌حسين‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ ارسال‌‏‎ عراق‌‏‎ رئيس‌جمهور‏‎
اعلان‌‏‎ نخست‌وزيري‌‏‎ اينجا‏‎ در‏‎كرد‏‎ نخواهد‏‎ دريغ‌‏‎ بخواهد‏‎ كه‌‏‎ كشوري‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ صدام‌حسين‌‏‎ سفر‏‎
نخست‌وزير‏‎":‎مي‌افزايد‏‎ بيانيه‌‏‎ اين‌‏‎ ".‎ندارد‏‎ اساسي‌‏‎ و‏‎ پايه‌‏‎ گونه‌‏‎ هيچ‌‏‎ گزارش‌‏‎ اين‌‏‎" كه‌‏‎ مي‌دارد‏‎
با‏‎ مواجهه‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ مسالمت‌آميزي‌‏‎ راه‌حل‌‏‎ ديپلماتيك‌ ، ‏‎ روش‌هاي‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ تلاش‌‏‎ در‏‎ سخت‌‏‎
از‏‎ كه‌‏‎ اخباري‌‏‎ يا‏‎ نادرست‌‏‎ خبري‌‏‎ گزارش‌هاي‌‏‎بيابد‏‎ كشتارجمعي‌‏‎ سلاح‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ عراق‌‏‎ دسترسي‌‏‎ اتهام‌‏‎
.نمي‌كنند‏‎ تلاش‌ها‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ كمكي‌‏‎ مي‌شوند ، ‏‎ پخش‌‏‎ رسانه‌ها‏‎ از‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ تهيه‌‏‎ گمان‌‏‎ و‏‎ حدس‌‏‎ روي‌‏‎
شده‌ ، ‏‎ تحريف‌‏‎ اخبار‏‎.‎كنند‏‎ رفتار‏‎ جديت‌‏‎ و‏‎ حساسيت‌‏‎ با‏‎ ملي‌ ، ‏‎ تعهد‏‎ جهت‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ موسسات‌‏‎ همگي‌‏‎
".دارد‏‎ مغايرت‌‏‎ ملي‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ و‏‎ تعهد‏‎ با‏‎ شناخت‌‏‎ و‏‎ درك‌‏‎ با‏‎ اساس‌ ، ‏‎ و‏‎ پايه‌‏‎ بدون‌‏‎ و‏‎ قياسي‌‏‎


Copyright 1996-2003 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.