پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۳۸۲ - سال يازدهم - شماره ۳۲۵۰ - Dec 11, 2003
ملتها نبايد از حق دسترسي به اطلاعات محروم شوند
گروه اجتماعي: سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري طي سخناني در اجلاس سران جامعه اطلاعاتي بر حق دسترسي ملتها به اطلاعات و حذف شكاف ديجيتالي تأكيد كرد.متن سخنراني رئيس  جمهوري به شرح زير است:
همه ما به رنج تاريخي انسان از وجود «فاصله ها» و «جدايي ها» كه در حوزه هاي مختلف معرفت و به زبان هاي گوناگون انعكاس يافته است، وقوف داريم. آيا اكنون كه با دگرگوني بزرگي در ارتباطات روبه رو شده ايم مي توانيم به «كاهش فاصله ها» اميدوار باشيم؟
ورود به جامعه اطلاعاتي را فرصتي نو براي همه مردم جهان مي دانيم. «عصر ارتباطات» «عصر گفتگو»ست و «جامعه شبكه اي» سامان دهنده «نظم شبكه اي». بايد چاره اي بينديشيم كه «تبادل اطلاعات» در جامعه اطلاعاتي به «گفتگو» بينجامد و فاصله ها را كم كند. من در آغاز اين هزاره از ضرورت «گفت و گوي تمدن ها» سخن گفتم، در عصر مجازي هم بايد به «گفت و گو ميان تمدن ها» همت گماريم.
جامعه اطلاعاتي بايد تنوع فرهنگي را اساس زيست مشترك جامعه انساني بداند و به آن تكيه كند. ما بايد در پي مشاركت همه گروه هاي فرهنگي، اجتماعي و زباني در ايجاد جامعه دانش مدار باشيم.
تأسيس و تقويت جوامع دانش مدار مستلزم تعهد به موازين اخلاقي، حقوق انساني، اصول دموكراسي و لوازم «خوب حكمروايي» است. سياستمداران و متخصصان بايد بتوانند با تسهيل فعل و انفعا ل هاي الكترونيكي قدرت را به مردم واگذار كنند.
ما نگران نابرابري در توسعه زيرساخت ها و دسترسي و استفاده جهاني از فناوري اطلاعات و ارتباطات هستيم. بايد هدف ما تبديل شكاف هاي ديجيتالي به فرصت هاي ديجيتالي باشد كه راه آن تقويت همبستگي هاي ديجيتالي است.
در اين چشم انداز بايد به احقاق  حقوقي، نظير: «حق توسعه»، «حق ارتباط» و «حق اطلاع» بپردازيم. ما مصرانه از جامعه بين المللي مي خواهيم كه به ايجاد ظرفيت هاي جديد و توانمندسازي كشورهاي در حال توسعه كمك كند.
انتظار است كه اين نشست بتواند مفاهيم و مواضع مشتركي را كه در پيش نويس اعلاميه اصول آمده است به روشني تبيين كند. بر اين اساس من هم انتظار دارم كه:
۱- همه ما به تغيير وضع ناعادلانه و نگران كننده جهان كنوني كه پيوستگي اطلاعاتي را ابزاري براي اعمال زور و تحميل يكجانبه گرايي مي داند، بينديشيم و بكوشيم تا جامعه اطلاعاتي نه در امتداد وضعيت كنوني كه بر مبنايي نو بنا شود.
۲- براي تفاهم بر سر مباني زندگي جديد بشري كه از مقتضيات زيستن در جامعه اطلاعاتي است، كنوانسيون هاي جديد كه اخلاقي تر، انساني تر و عادلانه ترند تدوين شود.
۳- براي دسترسي بدون تبعيض افراد، نهادها و كشورها به اطلاعات چنان شيوه ها و ابزارهاي نظارت بين المللي مدنظر قرار گيرند كه هيچ دولتي حق اعمال تصميم هاي يك جانبه را در محروم كردن ملت هاي ديگر از حقوق خود از جمله دسترسي صحيح به اطلاعات نداشته باشد.
۴- مديريت جهاني اينترنت ساز و كاري دموكراتيك و فراگير بيابد تا امكان ايفاي نقش مؤثر براي همه بازيگران اين عرصه از جمله كشورهاي در حال توسعه به وجود آيد.
۵- براي تأسيس و تقويت جوامع دانش مدار، توازن عادلانه اي ميان حقوق پديدآورندگان، مالكان و استفاده كنندگان آثار موردحمايت مالكيت معنوي با منافع عمومي ايجاد و ترويج شود.
۶- روند مردم سالاري و دستيابي عادلانه و آزادانه مردم به منابع قدرت، ثروت و منزلت در سطوح ملي و بين المللي تسهيل و تقويت شود.
امروز همه ما بايد به شكل گيري يك محيط توان زاي بين المللي بينديشيم كه اساس آن ارتباط، اخلاق و گفتگوست. اكنون بايد براي كاستن از رنج ها و فاصله هاي تاريخي، توانمند ساختن انسان را وجه همت خود قرار دهيم. مي دانيم انسان دانا، انسان تواناست. پس «جامعه اطلاعاتي» را «جامعه آگاهي و دانايي» كنيم. به گفته متفكر و شاعر بزرگ ايراني، مولوي:
مقتضاي جان چو اي دل «آگهي» است
هركه آگه تر بود جانش قوي است

جمعيت جهان تا سال ۲۳۰۰ به ۹ ميليارد نفر مي رسد
002516.jpg
گروه اجتماعي: براساس پيش بيني سازمان ملل متحد جمعيت جهان از رقم ۶ ميليارد و ۳۰۰ ميليون به رقم ۹ ميليارد نفر تا سال ۲۳۰۰ ميلادي خواهد رسيد كه اين تعداد كمتر از آنچه قبلا پيش بيني شده بود،مي باشد.
در گزارشي تحت عنوان «جمعيت جهان در ۲۰۰۳» كه ديروز در شهر نيويورك توسط بخش جمعيت اداره امور اقتصادي و اجتماعي ملل متحد انتشار يافت آمده است جمعيت جهان به سرعت به دليل افزايش طول عمر رو به سالمندي مي رود.
گزارش مذكور اولين گزارش سازمان ملل است كه جمعيت جهان را تا سال ۲۳۰۰ ميلادي پيش بيني كرده و گزارش هاي قبلي اين پيش بيني را تا سال ۲۱۵۰ انجام داده بودند.
در اين گزارش آمده است كه ميانگين سن افراد در جهان از سن ۲۶ سال فعلي به تقريبا ۵۰ سال تا ۲۳۰۰ خواهد رسيد كه بر همين اساس نسبت افراد بالاي ۶۰ سال از ۱۰ درصد كل جمعيت فعلي جهان به ۳۸ درصد در سال ۲۳۰۰ خواهد رسيد.
اداره امور اقتصادي و اجتماعي ملل متحد معتقد است اين امر به دليل بهبود وضعيت طول عمر مردم در كشورهاي درحال توسعه و افزايش اميد به زندگي به رقم بالاي ۱۰۰ سال در بيشتر كشورهاي جهان است.

گستره
ساز ناموزون كتاب
به مناسبت برگزاري يك جشنواره موسيقي پاپ به يكي از مراكز فرهنگي رفته بودم. ابتدا از ديدن جمعيت حاضر در صحنه شگفت زده شدم، ولي وقتي نوازندگان و خواننده هاي جوان و سرشناس، سرگرم اجراي برنامه شدند، تازه متوجه شدم كه صداي خواننده ها به وضوح شنيده نمي شود. ولي هرگاه موسيقي قطع مي شد، صداي خواننده، مخاطبان را به وجد مي آورد و همچنين، وقتي صداي موسيقي به تنهايي پخش مي شد، همه از آن، احساس لذت مي كردند.
موضوع ناهمگوني خواننده و موسيقي نه تنها در عالم هنر، بلكه در ساير حوزه هاي فرهنگي هم به نوعي مصداق پيدا مي كند، به همين خاطر وقتي در اواسط برنامه خالي شدن صندلي ها را ديدم تازه متوجه شدم كه چرا در ساير حوزه ها نيز مخاطبان اين گونه عمل مي كنند.
اخيرا به مناسبت برپايي ۲۵ هزار نمايشگاه كتاب در ۲۵ هزار مدرسه، اظهاراتي بيان شده كه بد نيست نگاهي به آن داشته باشيم:
* مرتضي حاجي وزير آموزش و پرورش: هم اينك به ازاي هر دانش آموز ۶ كتاب در كتابخانه ها وجود دارد.
* مشاور وزير آموزش و پرورش: شاخص هاي مطالعه و كتابخواني در بين دانش آموزان مقاطع مختلف مطلوب نيست.
* سخنگوي اتحاديه ناشران: برگزاري نمايشگاه هاي كتاب، تاثيري در افزايش شمارگان كتاب كودك و نوجوان نداشته است.
بي گمان اگر دانش آموزان احساس نياز به كتاب نكنند، برگزاري ۲۵ هزار نمايشگاه در مدارس سهل است، اگر ۱۴۰ هزار نمايشگاه در تك تك مدارس كشور هم برگزار شود، اتفاقي نخواهد افتاد، چرا كه متاسفانه نوازندگان وخوانندگان چنين برنامه هايي، درك درستي از مخاطبان ندارند.
محمد اميري

بازتاب
رسيده بود بلايي
نيمه هاي دوشنبه شب برخورد بيل يك دستگاه لودر به لوله ۱۲ اينچي انتقال بنزين در قطعه زميني، موجب فوران بنزين در غرب تهران شد.
عمر لوله گذاري انتقال نفت و بنزين پالايشگاه شهرري به انبار نفت شهران به بيش از ۳۰ سال مي رسد. تهران در آن زمان تا محل انتقال اين لوله ها كيلومترها فاصله داشته است، اما اكنون تهران با بيش از ۷۰۰ كيلومتر مربع مساحت به حدي پيشروي كرده كه لوله هاي خطرآفرين را در قلب خودجاي داده است.
بر اساس اطلاعات موجود در محلي كه حادثه فوران و نشت بنزين اتفاق افتاده، شهرداري از شركت نفت براي دادن مجوز به صاحب ملك، استعلام كرده و در پاسخ شركت نفت عمليات ساختماني را بلامانع دانسته است.
نكته ديگر اينكه حادثه در فضايي اتفاق افتاده است كه چندمتر آن سوتر شبكه فشار قوي برق قرار دارد. قدر مسلم اگر اين حادثه در ساعات مياني روز كه استعداد آتش سوزي بيشتر وجود دارد اتفاق مي افتاد، غرب تهران با ضايعه اي مواجه مي شد كه امكان مهار آن شايد غيرممكن بود.
آخر اينكه منطقه غرب تهران روي گسل زلزله قرار دارد و عبور لوله هاي خطرآفرين نفت و بنزين در داخل بافت شهري قرار گرفته است، ضرورت مكان يابي دقيق و بررسي و مطالعه مجدد محل گذر لوله ها، تعمير، بازسازي، نگهداري و برنامه ريزي و زمان بندي براي خارج كردن آن از بافت مسكوني مي تواند از بروز خطر در شهربزرگ تهران جلوگيري كند ،در غير اين صورت استمرار گذر اين لوله ها از بافت مسكوني و مشخص نبودن مكان دقيق آن ،غرب تهران همچنان آبستن يك حادثه ناگوار خواهد بود.
عباس اسدي

اتوبوس فرودگاه يك فروند بويينگ هما را از رده خارج كرد
برخورد يك دستگاه اتوبوس فرودگاه مهرآباد، با يك فروند از هواپيماهاي بويينگ ۷۲۷ ايران اير، اين هواپيما را از رده خارج كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس، سه شنبه شب يكي از رانندگان اتوبوس درون محوطه فرودگاه مهرآباد با سرعت زياد با هواپيماي هما برخورد كرد كه در اين سانحه به بال و بدنه اين هواپيما آسيب اساسي رسيد.
يكي از شاهدان ماجرا به خبرنگار اقتصادي فارس گفت: نحوه وقوع سانحه به گونه اي است كه برداشت مي شود يا راننده در حالت طبيعي نبوده است و يا به عمد اقدام به اين عمل نموده است.هواپيماي فوق الذكر از سري بويينگهاي ۷۲۷ بوده است كه به تازگي نيز تعميرات اساسي بر روي آن انجام شده بود.

شيرين عبادي جايزه صلح نوبل را دريافت كرد
شيرين عبادي جايزه صلح نوبل ۲۰۰۳ را بعد از ظهر ديروز در اسلو دريافت كرد.
به گزارش ايسنا،  شيرين عبادي به عنوان نخستين زن مسلمان برنده جايزه صلح نوبل، طي مراسمي كه با حضور اعضاي خانواده وي،  مقامات دولتي، سفيران و دانشمندان برگزار شده بود، نشان طلايي، ديپلم افتخار و جايزه ۴/۱ ميليون دلاري خود را پس از اجراي موسيقي گروه ايراني كامكاران دريافت كرد.
وي در بخشي از نطق خود پس از دريافت اين جايزه،  اعلام كرد: اسلام ديني است كه نخستين خطابش به پيامبر با كلمه « بخوان» آغاز مي شود و در قرآن به «قلم» و آن چه كه مي نويسد، سوگند ياد شده است.
وي گفت: چنين خطابي نمي تواند با آگاهي، دانش،  خردورزي، آزادي انديشه و بيان و پلوراليسم به جدال بپردازد.
وي هم چنين گفت: اين جايزه ،جايزه ايران و مردم كشورهاي اسلامي است براي برقراري دموكراسي.

تصادف مهمترين عامل مرگ و مير جوانان است
رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران مهمترين عامل مرگ و مير در ميان جوانان را حوادث و تصادفات دانست.
دكتر محمدرضا ظفرقندي در گفت وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران، اولويت بعدي سيستم بهداشت و درمان كشور را پس از ريشه كني سرخك و سرخجه مادرزادي ، كاهش تصادفات به علت درصد بالاي مرگ و مير در ميان جوانان دانست.
وي همچنين حذف استرس و سيگار و افزايش تحرك و ورزش را اصلي ترين عامل كاهش مرگ و مير در كشور دانست كه بايد مورد توجه جدي قرار گيرد.

دبير كل ستاد مبارزه با موادمخدر خواستار شد
عزم ملي براي مبارزه با مواد مخدر در برنامه چهارم توسعه
گروه اجتماعي:علي هاشمي مشاور رئيس جمهوري و دبير كل ستاد مبارزه با موادمخدر در جلسه كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي خواستار متوجه جدي به معضل موادمخدر در برنامه چهارم توسعه شد.وي گفت: متأسفانه در برنامه سوم توسعه جايگاه مستقلي براي مبارزه با موادمخدر ديده نشد ولي اميدواريم با همكاري مجلس در برنامه چهارم توسعه كشور به اين معضل توجه ويژه اي شود.
وي افزود: لازم است در برنامه چهارم توسعه عزم ملي و تحولي بزرگ عليه قاچاق موادمخدر و اعتياد ايجاد كنيم.
دبير كل  ستاد مبارزه  با مواد مخدرايران ، با تأكيدبر ضرورت  تشكيل  سازماني  با عنوان  سازمان  مبارزه  با مواد مخدر، تصريح  كردكه  فعاليت هاي  مقطعي  در امر مبارزه  با اين  پديده  كارساز نيست .
علي  هاشمي  درگردهمايي  اعضاي  سازمان  اطلاعات  استان  تهران ، افزود: برغم  انجام  فعاليت هاي مهم  در دو دهه  گذشته ، فعاليت هاي  مقطعي  كارساز نيست  و براي  برخورد جدي  بامعضل  مواد مخدر بايد سازمان  ستادي  مبارزه  با مواد مخدر با خدمات  اجرايي متمركز، تشكيل  شود.
وي افزود: هدف  از برنامه  جامع  ملي  مبارزه  با مواد مخدر مهاررشد اعتياد در كشور است  و كساني  كه  از ريشه كني  اعتياد در كوتاه  مدت  سخن مي گويند با ابعاد موضوع  آشنايي  ندارند.

اجتماعي
اقتصادي
خارجي
سياسي
شهري
علمي فرهنگي
ورزش
ورزش جهان
صفحه آخر
همشهري ضميمه
بازارچه همشهري
همشهري ايرانشهر
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   خارجي   |   سياسي   |   شهري   |   علمي فرهنگي   |   ورزش   |   ورزش جهان   |  
|  صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |