پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۳۸۲ - سال يازدهم - شماره ۳۲۵۰ - Dec 11, 2003
ايران، برنده جايزه ويژه برترين مقاله علمي كنگره باروري خاورميانه شد
گروه علمي فرهنگي: براي  نخستين  بار جمهوري  اسلامي  ايران ، به  عنوان  برنده  جايزه  ويژه  برترين  مقاله  علمي  كنگره  علمي  انجمن  باروري  خاورميانه  برگزيده  شد.
به  گزارش  جهاد دانشگاهي ، دكتر «حسين  بهاروند» با ارائه  مقاله اي  درخصوص  سلولهاي  بنيادي  جنيني  از جمهوري  اسلامي  ايران  جايزه  ويژه  اين  كنگره  علمي  را دريافت  مي كند.دهمين  كنگره  علمي باروري  خاورميانه  از ۱۹ تا ۲۲ آذرماه  جاري  (۱۳ - ۱۰ دسامبر) در بيروت  برگزار مي شود.

علمي فرهنگي
اجتماعي
اقتصادي
خارجي
سياسي
شهري
ورزش
ورزش جهان
صفحه آخر
همشهري ضميمه
بازارچه همشهري
همشهري ايرانشهر
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   خارجي   |   سياسي   |   شهري   |   علمي فرهنگي   |   ورزش   |   ورزش جهان   |  
|  صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |