شماره‌ 1712‏‎ ‎‏‏،‏‎9 December 1998 آذر 1377 ، ‏‎ چهارشنبه‌ 18‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
فوتبال‌‏‎ ايران‌ 2‏‎ -‎ عمان‌ 4‏‎
!باخت‌‏‎ خود‏‎ مربيان‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎

آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ حاشيه‌‏‎ در‏‎
بانكوك‌‏‎

فوتبال‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ نتايج‌‏‎

آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ بدمينتون‌‏‎
شد‏‎ كنگ‌‏‎ هنگ‌‏‎ مغلوب‏‎ بانكوك‌ايران‌‏‎

ورزشكاران‌‏‎ نتايج‌‏‎ آخرين‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ حريف‌‏‎ باتماني‌‏‎ ايراني‌‏‎
داد‏‎ شكست‌‏‎

ايران‌ 2فوتبال‌‏‎ -‎ عمان‌ 4‏‎
!باخت‌‏‎ خود‏‎ مربيان‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎


خورديم‌‏‎ شكست‌‏‎ چرا‏‎ !زد‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ گل‌‏‎ چهار‏‎ عمان‌‏‎
است‌‏‎ سئوال‌‏‎ زير‏‎ مربيان‌‏‎ گزينش‌‏‎ در‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ اساس‌‏‎

قابل‌‏‎ چهره‌‏‎ ديروز‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ بازيكني‌‏‎ تنها‏‎ دايي‌‏‎ علي‌‏‎
يك‌‏‎ به‌‏‎ دربايرمونيخ‌‏‎ بازي‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ دايي‌‏‎.‎داشت‌‏‎ قبولي‌‏‎
عمان‌‏‎ دفاعي‌‏‎ خط‏‎ درقلب‏‎ حركت‌‏‎ با‏‎ شده‌‏‎ تبديل‌‏‎ كامل‌‏‎ بازيكن‌‏‎
بازيكن‌‏‎ كه‌ 10‏‎ افسوس‌‏‎ اما‏‎ داد‏‎ آزار‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ مدافعان‌‏‎
.نكردند‏‎ بازي‌‏‎ وي‌‏‎ مانند‏‎ تيم‌‏‎ ديگر‏‎
بازي‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
در‏‎ و‏‎ دوم‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ لائوس‌‏‎ و‏‎ قزاقستان‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ انتقادآميز‏‎
دلايل‌‏‎ بحث‌‏‎.داد‏‎ دو‏‎ بر‏‎ چهار‏‎ سخت‌‏‎ شكست‌‏‎ به‌‏‎ تن‌‏‎ عمان‌‏‎ مقابل‌‏‎
تاكيد‏‎ اما‏‎ مي‌شماريم‌ ، ‏‎ رابر‏‎ شكست‌‏‎
رفع‌‏‎ و‏‎ دلايل‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ فعلي‌‏‎ مشكل‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنيم‌‏‎
و‏‎ بي‌تفاوت‌‏‎ مهم‌‏‎ اصل‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎.‎شد‏‎ نخواهد‏‎ حل‌‏‎ اشكالات‌‏‎
جاري‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ پديده‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ مقوله‌‏‎ كدام‌‏‎ در‏‎بوديم‌‏‎ بي‌اعتنا‏‎
سير‏‎ نمودن‌‏‎ طي‌‏‎ و‏‎ موفقيت‌‏‎ يك‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ديده‌ايد‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎
از‏‎.‎برگردند‏‎ ضعيف‌تر‏‎ نيروهاي‌‏‎ سوي‌‏‎ به‌‏‎ دوباره‌‏‎ تكاملي‌ ، ‏‎
به‌‏‎ ما‏‎.است‌‏‎ فاصله‌‏‎ اندازه‌‏‎ چه‌‏‎ پورحيدري‌‏‎ منصور‏‎ تا‏‎ "ايويچ‌‏‎"
و‏‎ شخصي‌‏‎ جايگاه‌‏‎ او‏‎.‎نمي‌پردازيم‌‏‎ مربي‌‏‎ يك‌‏‎ فردي‌‏‎ شخصيت‌‏‎
براي‌سر‏‎ اما‏‎ دارد ، ‏‎ را‏‎ خود‏‎ اجتماعي‌‏‎
را‏‎ جهاني‌آمريكا‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كشوري‌‏‎ يك‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مربيگري‌‏‎
دارد ، ‏‎ اروپا‏‎ بزرگ‌‏‎ تيمهاي‌‏‎ در‏‎ بازيكناني‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ داده‌‏‎ شكست‌‏‎
و‏‎ پژوهشگر‏‎ شخص‌‏‎ دارد؟‏‎ فوتبال‌‏‎ علم‌‏‎ و‏‎ دانش‌‏‎.است‌‏‎ كوچك‌‏‎ بسيار‏‎
ساله‌‏‎ چند‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌؟‏‎ كنكاش‌‏‎ و‏‎ مطالعه‌‏‎ اهل‌‏‎ است‌؟‏‎ محققي‌‏‎
معيار‏‎ واقعا‏‎ است‌؟‏‎ گذاشته‌‏‎ سر‏‎ پشت‌‏‎ را‏‎ پيشرفته‌‏‎ كلاسهاي‌‏‎
.برويم‌‏‎ پورحيدري‌‏‎ سراغ‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ ايويچ‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎.‎چيست‌‏‎ گزينش‌‏‎
از‏‎ برگرداندن‌‏‎ ورو‏‎ بازگشت‌‏‎
.است‌‏‎ ورزشي‌‏‎ ارتجاع‌‏‎ نوع‌‏‎ يك‌‏‎ داشتيم‌‏‎ كه‌‏‎ پيشرفتي‌‏‎ و‏‎ موفقيت‌ها‏‎
مي‌برد ، ‏‎ سر‏‎ به‌‏‎ كامل‌‏‎ پويايي‌‏‎ حالت‌‏‎ در‏‎ فوتبال‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
بگذاريد‏‎ كنار‏‎ را‏‎ روز‏‎ آموخته‌هاي‌‏‎ آن‌‏‎ تمام‌‏‎ شديد‏‎ راضي‌‏‎ چگونه‌‏‎
گرديد‏‎ باز‏‎ گذشته‌‏‎ دهه‌هاي‌‏‎ شده‌‏‎ منسوخ‌‏‎ و‏‎ كلاسيك‌‏‎ فوتبال‌‏‎ به‌‏‎
عجولانه‌‏‎ گزينش‌‏‎ در‏‎ و‏‎ انتخاب‏‎ نحوه‌‏‎ در‏‎ اينجاست‌‏‎ اشكال‌‏‎ اصل‌‏‎
درخشان‌‏‎ پرونده‌‏‎ و‏‎ آموزشي‌‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ معيار‏‎ كدام‌‏‎ براساس‌‏‎.‎مربي‌‏‎
شده‌‏‎ بي‌ارزش‌‏‎ اندازه‌‏‎ اين‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎.‎گرفت‌‏‎ صورت‌‏‎ گزينش‌‏‎ اين‌‏‎
با‏‎ آشنايي‌‏‎ و‏‎ پيشرفت‌‏‎ و‏‎ درخشان‌‏‎ دوره‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
براي‌‏‎.‎شود‏‎ منتهي‌‏‎ كادر‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ ناگهان‌‏‎ جهان‌ ، ‏‎ روز‏‎ فوتبال‌‏‎
تكاملي‌‏‎ سير‏‎ بايد‏‎ بالاتر‏‎ مقامهاي‌‏‎ به‌‏‎ دستيابي‌‏‎ و‏‎ پيشرفت‌‏‎
.كرد‏‎ انتخاب‏‎ را‏‎ بزرگتري‌‏‎ مربيان‌‏‎ و‏‎ ديد‏‎ را‏‎ بالاتر‏‎ داشت‌ ، ‏‎
تا‏‎ بود‏‎ تكليف‌‏‎ رفع‌‏‎ يك‌‏‎ تنها‏‎ انتخاب‏‎ اين‌‏‎ مي‌رسيد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎
.داشت‌‏‎ قهرماني‌‏‎ انتظار‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ بتوان‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ مطالعه‌‏‎ گزينش‌‏‎
چندان‌‏‎ ايران‌‏‎ قهرماني‌‏‎ بانكوك‌‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ فوتبال‌‏‎ تيمهاي‌‏‎ با‏‎
چهار‏‎ با‏‎ آنهم‌‏‎ عمان‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ شكست‌‏‎ اما‏‎ نبود ، ‏‎ دسترس‌‏‎ از‏‎ دور‏‎
.شد‏‎ تراژدي‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ تبديل‌‏‎ ما‏‎ فوتبال‌‏‎ براي‌‏‎ گل‌‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ دفاعي‌‏‎ خط‏‎
كرد‏‎ عمل‌‏‎ اشتباه‌‏‎ پر‏‎
رقابتهاي‌‏‎ دوم‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ بازي‌‏‎ اولين‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎
مقابل‌‏‎ بر 2‏‎ نتيجه‌ 4‏‎ با‏‎ بانكوك‌‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ فوتبال‌‏‎
را‏‎ (‎‎‏‏253‏‎) روش‌‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎خورد‏‎ شكست‌‏‎ عمان‌‏‎
در‏‎ بازيكن‌‏‎ كردن‌ 6‏‎ متمركز‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ عمان‌‏‎ و‏‎ برگزيد‏‎ بازي‌‏‎ براي‌‏‎
بازي‌‏‎ براي‌‏‎ زيادي‌‏‎ تمايل‌‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ ابتدا‏‎ از‏‎ ميدان‌‏‎ ميانه‌‏‎
.دارد‏‎ حملات‌‏‎ ضد‏‎ در‏‎ حريف‌‏‎ به‌‏‎ زدن‌‏‎ ضربه‌‏‎ و‏‎ تدافعي‌‏‎
مدافعان‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ غلط‏‎ مدافعان‌‏‎ استقرار‏‎ نحوه‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
راست‌‏‎ پيستون‌‏‎ دو‏‎ و‏‎ نبودند‏‎ هماهنگ‌‏‎ تيم‌‏‎ دروازه‌بان‌‏‎ با‏‎ مياني‌‏‎
را‏‎ زمين‌‏‎ طولي‌‏‎ خطوط‏‎ كنار‏‎ در‏‎ برگشت‌‏‎ و‏‎ رفت‌‏‎ توان‌‏‎ چپ‌‏‎ و‏‎
.نداشتند‏‎
كم‌‏‎ با‏‎ مي‌توانستند‏‎ بن‌بست‌‏‎ از‏‎ رهايي‌‏‎ براي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مربيان‌‏‎
را‏‎ تيم‌‏‎ هجومي‌‏‎ توان‌‏‎ مهاجم‌‏‎ يك‌‏‎ افزودن‌‏‎ و‏‎ مدافع‌‏‎ يك‌‏‎ كردن‌‏‎
.دهند‏‎ افزايش‌‏‎
بازيكنان‌‏‎ به‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ تورنمنت‌هاي‌‏‎ در‏‎ قهرماني‌‏‎ براي‌‏‎
تيم‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ نياز‏‎ كننده‌‏‎ وتعيين‌‏‎ بزرگ‌‏‎
كننده‌‏‎ تعيين‌‏‎ بازيكن‌‏‎ دايي‌‏‎ علي‌‏‎ جز‏‎ به‌‏‎ عمان‌‏‎ مقابل‌‏‎ ايران‌‏‎
.نداشت‌‏‎

آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ حاشيه‌‏‎ در‏‎
بانكوك‌‏‎


شمالي‌‏‎ كره‌‏‎ المپيك‌‏‎ كميته‌‏‎ دبيركل‌‏‎ "ليون‌‏‎ چانگ‌‏‎":‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
دشمني‌‏‎ به‌‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ تا‏‎ كرد ، ‏‎ اعلام‌‏‎ بانكوك‌‏‎ در‏‎
برقراري‌‏‎ امكان‌‏‎ ندهد ، ‏‎ پايان‌‏‎ خود‏‎ شمالي‌‏‎ همسايه‌‏‎ با‏‎ خود‏‎
.است‌‏‎ غيرممكن‌‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ ميان‌‏‎ ورزشي‌‏‎ روابط‏‎
با‏‎ مذاكره‌‏‎ خواهان‌‏‎ پيش‌‏‎ مدتها‏‎ از‏‎ ما‏‎:گفت‌‏‎ رابطه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
براي‌‏‎ مثبتي‌‏‎ گام‌‏‎ هنوز‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ اما‏‎ بوديم‌‏‎ شمالي‌‏‎ كره‌‏‎
.است‌‏‎ برنداشته‌‏‎ ما‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ برقراري‌‏‎
به‌‏‎ كره‌شمالي‌‏‎ جودوكاران‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎ سال‌ 1991‏‎ در‏‎
به‌‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ ميان‌‏‎ ورزشي‌‏‎ روابط‏‎ شد ، ‏‎ پناهنده‌‏‎ كره‌جنوبي‌‏‎
.گراييد‏‎ تيرگي‌‏‎
از‏‎ تعدادي‌‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ پيشنهاد‏‎ كره‌جنوبي‌‏‎ پيش‌‏‎ چندي‌‏‎ البته‌‏‎
شمالي‌‏‎ كره‌‏‎ دركشور‏‎ جهاني‌ 2002‏‎ جام‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ ديدارهاي‌‏‎
.كردند‏‎ مخالفت‌‏‎ پيشنهاد‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ شمالي‌ها‏‎ كه‌‏‎ شود‏‎ برگزار‏‎
مالي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ با‏‎ بودن‌‏‎ مواجه‌‏‎ عليرغم‌‏‎ شمالي‌‏‎ كره‌‏‎ ورزشكاران‌‏‎
كشور‏‎ اين‌‏‎ كرده‌اند ، ‏‎ شركت‌‏‎ بانكوك‌‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ در‏‎
.بود‏‎ كرده‌‏‎ تحريم‌‏‎ را‏‎ هيروشيما‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎
تكواندو‏‎ در‏‎ جنجال‌‏‎
.شد‏‎ كشيده‌‏‎ جنجال‌‏‎ به‌‏‎ بانكوك‌‏‎ در‏‎ زنان‌‏‎ تكواندو‏‎ رقابتهاي‌‏‎
كره‌‏‎ مربيان‌‏‎ شد ، ‏‎ طلا‏‎ مدال‌‏‎ صاحب‏‎ چين‌‏‎ از‏‎ "لومينگ‌‏‎" كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎
از‏‎ پس‌‏‎ داوران‌‏‎ و‏‎ كردند‏‎ اعتراض‌‏‎ داوران‌‏‎ راي‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ جنوبي‌‏‎
نمودند‏‎ اعلام‌‏‎ كره‌اي‌‏‎ تكواندوكار‏‎ سود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ نتيجه‌‏‎ مشورت‌‏‎
.شد‏‎ واقع‌‏‎ چيني‌ها‏‎ شديد‏‎ اعتراض‌‏‎ مورد‏‎ تصميم‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎
آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ تاريخ‌‏‎ در‏‎ حادثه‌اي‌‏‎ چنين‌‏‎ تاكنون‌‏‎
براي‌‏‎ تكواندو‏‎ رشته‌‏‎ است‌‏‎ ذكر‏‎ به‌‏‎ لازم‌‏‎.است‌‏‎ نداشته‌‏‎ سابقه‌‏‎
خواهد‏‎ گنجانده‌‏‎ سيدني‌‏‎ المپيك‌ 2000‏‎ رقابتهاي‌‏‎ در‏‎ بار‏‎ اولين‌‏‎
.شد‏‎
بوكس‌‏‎ قهرمان‌‏‎ عقيده‌‏‎ تغيير‏‎
وزن‌‏‎ در‏‎ بود‏‎ قرار‏‎ كه‌‏‎ ازبكستان‌‏‎ سرشناس‌‏‎ بوكسور‏‎ "عبدالله‌يف‌‏‎"
ناگهان‌‏‎ وزن‌‏‎ افزايش‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ بپردازد‏‎ رقابت‌‏‎ به‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏57‏‎
.كرد‏‎ صعود‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 5/63‏‎ به‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ عقيده‌‏‎ تغيير‏‎
سرشناس‌‏‎ بوكسور‏‎ كامسينگ‌‏‎ سوملاك‌‏‎ كيلوگرم‌ ، ‏‎ وزن‌ 57‏‎ در‏‎ البته‌‏‎
المپيك‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎.داشت‌‏‎ حضور‏‎ هم‌‏‎ تايلند‏‎ كشور‏‎
.شد‏‎ طلا‏‎ مدال‌‏‎ صاحب‏‎ آتلانتا‏‎
نيستيم‌‏‎ قهرماني‌‏‎ مدعي‌‏‎:ماچالا‏‎
پرگل‌‏‎ پيروزي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كويت‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مربي‌‏‎ "ماچالا‏‎ ميلان‌‏‎"
نيستيم‌‏‎ قهرماني‌‏‎ مدعي‌‏‎ اينجا‏‎ در‏‎ ما‏‎:‎گفت‌‏‎ امارات‌‏‎ مقابل‌‏‎ تيمش‌‏‎
ايران‌‏‎ و‏‎ ازبكستان‌‏‎ چين‌ ، ‏‎ كره‌ ، ‏‎ ژاپن‌ ، ‏‎ چون‌‏‎ بزرگي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ چون‌‏‎
.دارند‏‎ حضور‏‎ بانكوك‌‏‎ در‏‎
دست‌‏‎ پيروزي‌‏‎ به‌ 6‏‎ خود‏‎ اخير‏‎ بازي‌‏‎ در 7‏‎ كويت‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
را‏‎ فارس‌‏‎ خليج‌‏‎ جام‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ عنوان‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ يافته‌‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ نتايج‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎.‎است‌‏‎ داده‌‏‎ اختصاص‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎
صعود‏‎ فيفا‏‎ رده‌بندي‌‏‎ جدول‌‏‎ پنجم‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎ رده‌‏‎ به‌‏‎ كويت‌‏‎ فوتبال‌‏‎
تيم‌‏‎ بهترين‌‏‎ جنوبي‌ ، ‏‎ كره‌‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎ رده‌‏‎ تنها 6‏‎ يعني‌‏‎ كرده‌ ، ‏‎
.دارد‏‎ فاصله‌‏‎ آسيا‏‎
چشيد ، ‏‎ را‏‎ شكست‌‏‎ طعم‌‏‎ كويت‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ كه‌‏‎ باري‌‏‎ آخرين‌‏‎
بر‏‎ دو‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ خليج‌‏‎ جام‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ بازي‌‏‎ اولين‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎
.خورد‏‎ شكست‌‏‎ بحرين‌‏‎ مقابل‌‏‎ يك‌‏‎
بانكوك‌‏‎ در‏‎ گلزن‌‏‎ بهترين‌‏‎ الهويدي‌ ، ‏‎
در 8‏‎ كويت‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ ساله‌‏‎ مهاجم‌ 26‏‎ الهويدي‌‏‎ جاسم‌‏‎
در‏‎ وي‌‏‎است‌‏‎ رسانده‌‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ كويت‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ براي‌‏‎ گل‌‏‎ بازي‌ 17‏‎
به‌‏‎ را‏‎ بازيها‏‎ اين‌‏‎ گلزن‌‏‎ بهترين‌‏‎ عنوان‌‏‎ گل‌‏‎ با 9‏‎ خليج‌‏‎ جام‌‏‎
ثمر‏‎ به‌‏‎ گل‌‏‎ امروز 8‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ هم‌‏‎ بانكوك‌‏‎ در‏‎ و‏‎ داد‏‎ اختصاص‌‏‎ خود‏‎
.است‌‏‎ رسانده‌‏‎
شد‏‎ مدال‌‏‎ صاحب‏‎ دقيقه‌‏‎ هند 30‏‎
صاحب‏‎ را‏‎ هند‏‎ كشور‏‎ دقيقه‌ ، ‏‎ مدت‌ 30‏‎ به‌‏‎ رايانه‌اي‌‏‎ اشتباه‌‏‎ يك‌‏‎
پايان‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎.‎نمود‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ در‏‎ برنز‏‎ مدال‌‏‎ يك‌‏‎
هندي‌‏‎ تيرانداز‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ اعلام‌‏‎ زنان‌‏‎ تيراندازي‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎
كه‌‏‎ شد‏‎ مشخص‌‏‎ بعد‏‎ دقيقه‌‏‎ اما 30‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ برنز‏‎ مدال‌‏‎ صاحب‏‎
اشتباه‌‏‎ به‌‏‎ رايانه‌‏‎ و‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ هشتم‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ ورزشكار‏‎ اين‌‏‎
.است‌‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎ سوم‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ را‏‎ وي‌‏‎
داريم‌‏‎ سختي‌‏‎ قرعه‌‏‎:نهرودي‌‏‎
بوكسورهاي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ ايران‌‏‎ بوكس‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎ نهرودي‌‏‎ حسين‌‏‎
در‏‎ البته‌‏‎ شده‌اند‏‎ روبه‌رو‏‎ سختي‌‏‎ قرعه‌‏‎ با‏‎ متاسفانه‌‏‎ ايران‌‏‎
بگويم‌‏‎ نمي‌توانم‌‏‎ من‌‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ قابل‌‏‎ چيز‏‎ هيچ‌‏‎ بوكس‌‏‎
.آورد‏‎ خواهيم‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ مدال‌‏‎ چند‏‎ كه‌‏‎
اندونزي‌‏‎ اسبهاي‌‏‎ با‏‎ ايراني‌‏‎ سواركاران‌‏‎
كشور‏‎ از‏‎ اسبهايي‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ سواركاران‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ سه‌‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎
.كنند‏‎ شركت‌‏‎ بانكوك‌‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ در‏‎ اندونزي‌‏‎
اسبهاي‌‏‎ شركت‌‏‎ از‏‎ بازيها‏‎ اين‌‏‎ برگزاري‌‏‎ كميته‌‏‎ آنكه‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
ايران‌‏‎ سواركاري‌‏‎ تيم‌‏‎ مسئولان‌‏‎ آورد ، ‏‎ بعمل‌‏‎ ممانعت‌‏‎ ايراني‌‏‎
.كنند‏‎ اجاره‌‏‎ اندونزي‌‏‎ اسبهاي‌‏‎ از‏‎ اسب‏‎ راس‌‏‎ سه‌‏‎ گرفتند‏‎ تصميم‌‏‎

فوتبال‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ نتايج‌‏‎


يك‌‏‎ تاجيكستان‌‏‎ -‎ چين‌ 3‏‎ *
مدافع‌‏‎ -‎ ‎‏‏71‏‎) مومينوف‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‏‏60‏‎)‎ ژينيو‏‎ لي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‏‏7‏‎) زاهو‏‎:گلها‏‎
تاجيكستان‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏55‏‎)‎ زابيروف‌‏‎ و‏‎ چين‌‏‎ براي‌‏‎ (‎حريف‌‏‎
صفر‏‎ لبنان‌‏‎ -‎ يك‌‏‎ قطر‏‎ *
(‎‏‏56‏‎) كريم‌‏‎:گل‌‏‎
عمان‌ 4‏‎ - ايران‌ 2‏‎ *
نادر‏‎ (‎‎‏‏27‏‎) حامد‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏67‏‎)‎ هاشميان‌‏‎ و‏‎ دايي‌‏‎:گلها‏‎
سالم‌‏‎ و‏‎ (‎‏‏52‏‎)‎ نوي‌‏‎ هاني‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(ايران‌‏‎ مدافع‌‏‎ -‎ ‎‏‏45‏‎) محمدخاني‌‏‎
عمان‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏90‏‎)‎ رهوان‌‏‎
يك‌‏‎ تايلند‏‎ -‎ يك‌‏‎ قزاقستان‌‏‎*
براي‌‏‎ (‎‎‏‏68‏‎) زوبارف‌‏‎ و‏‎ تايلند‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏50‏‎) چلرمسان‌‏‎:گلها‏‎
قزاقستان‌‏‎

آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ بدمينتون‌‏‎
بانكوك‌‏‎


شد‏‎ كنگ‌‏‎ هنگ‌‏‎ مغلوب‏‎ ايران‌‏‎
خود‏‎ ديدار‏‎ نخستين‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ بدمينتون‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
آسيايي‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ دوره‌‏‎ سيزدهمين‌‏‎ بدمينتون‌‏‎ پيكارهاي‌‏‎ در‏‎
.شد‏‎ كنگ‌‏‎ هنگ‌‏‎ تيم‌‏‎ مغلوب‏‎ بانكوك‌‏‎
شد ، ‏‎ برگزار‏‎ بانكوك‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ صبح‌‏‎ كه‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
.كرد‏‎ واگذار‏‎ خود‏‎ حريف‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ صفر‏‎ ايران‌ 5بر‏‎ تيم‌‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ اعضاي‌‏‎ روشن‌‏‎ رضا‏‎ و‏‎ كرباسي‌‏‎ صادق‌‏‎ بزرگزاده‌ ، ‏‎ افشين‌‏‎
.مي‌دادند‏‎ تشكيل‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ بدمينتون‌ايران‌‏‎
و 2‏‎ انفرادي‌‏‎ ديدار‏‎ در 3‏‎ ايران‌ ، ‏‎ بدمينتون‌‏‎ ملي‌پوشان‌‏‎
گفتن‌‏‎ براي‌‏‎ حرفي‌‏‎ خود‏‎ كنگي‌‏‎ هنگ‌‏‎ حريفان‌‏‎ دونفره‌برابر‏‎ ديدار‏‎
.نداشتند‏‎

ورزشكاران‌‏‎ نتايج‌‏‎ آخرين‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ حريف‌‏‎ باتماني‌‏‎ ايراني‌‏‎
داد‏‎ شكست‌‏‎


هدايتي‌‏‎ شيرجه‌‏‎ رشته‌‏‎ در‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎
.گرفت‌‏‎ قرار‏‎ دوازدهم‌‏‎ مكان‌‏‎ در‏‎ امتياز‏‎ با 330/306‏‎
اول‌‏‎ دور‏‎ در‏‎ باتماني‌‏‎ بيژن‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 57‏‎ در‏‎ و‏‎ بوكس‌‏‎ در‏‎
در‏‎ و‏‎ قايقراني‌‏‎ در‏‎ و‏‎ داد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ سوريه‌‏‎ از‏‎ حميدي‌‏‎ يوسف‌‏‎
مرحله‌‏‎ در‏‎ رضامحمدي‌‏‎ علي‌‏‎ كانوكانادايي‌ ، ‏‎ متر‏‎ ماده‌ 1000‏‎
و‏‎ گرفت‌‏‎ قرار‏‎ ششم‌‏‎ مكان‌‏‎ در‏‎ قايقران‌‏‎ ميان‌ 6‏‎ در‏‎ نيمه‌نهايي‌‏‎
.بازماند‏‎ فينال‌‏‎ به‌‏‎ راهيابي‌‏‎ از‏‎


© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.
Web design and hosting by Hamshahri Computer Center.