شماره‌ 1816‏‎ ‎‏‏،‏‎1 May 1999 ارديبهشت‌ 1378 ، ‏‎ شنبه‌ 11‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Free Tribune
Business
Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
در‏‎ ورزشي‌‏‎ صدمات‌‏‎ از‏‎ چگونه‌‏‎
كنيم‌؟‏‎ جلوگيري‌‏‎ بدنسازي‌‏‎ سالنهاي‌‏‎

به‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تماشاگر‏‎ صدهزار‏‎
نرسيدند‏‎ خود‏‎ آرزوي‌‏‎

...حاشيه‌‏‎ در‏‎

شد‏‎ سوم‌‏‎ امارات‌‏‎ "العين‌‏‎"

جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ نتايج‌‏‎ تابلوي‌‏‎
آزادگان‌‏‎

ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ پيترولاپان‌‏‎
شدن‌‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ براي‌‏‎ بالايي‌‏‎ توانايي‌‏‎
دارد‏‎

در‏‎ ورزشي‌‏‎ صدمات‌‏‎ از‏‎ چگونه‌‏‎
كنيم‌؟‏‎ جلوگيري‌‏‎ بدنسازي‌‏‎ سالنهاي‌‏‎


رعايت‌‏‎ نهايت‌‏‎ هميشه‌‏‎ بايد‏‎ وزنه‌‏‎ با‏‎ كننده‌‏‎ تمرين‌‏‎ شخص‌‏‎ *
داشته‌باشد‏‎ تجهيزات‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ را‏‎ دقت‌‏‎ و‏‎
حوادث‌‏‎ از‏‎ پيشگيري‌‏‎
اگر‏‎.‎مي‌پيوندد‏‎ وقوع‌‏‎ به‌‏‎ صدماتي‌‏‎ و‏‎ حوادث‌‏‎ وزنه‌‏‎ با‏‎ كار‏‎ در‏‎
كه‌‏‎ دستگاهي‌‏‎ حداكثر ، ‏‎ جسمي‌‏‎ تلاش‌‏‎ نكنيد ، ‏‎ را‏‎ دقت‌‏‎ نهايت‌‏‎
دست‌‏‎ همگي‌‏‎ سنگين‌‏‎ سريع‌وزنه‌هاي‌‏‎ حركات‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ ساخته‌‏‎ استادانه‌‏‎
خطرناك‌‏‎ محيطي‌‏‎ به‌‏‎ تبديل‌‏‎ را‏‎ وزنه‌‏‎ اتاق‌‏‎ و‏‎ داده‌‏‎ هم‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎
اتاق‌‏‎ در‏‎ حوادث‌‏‎ از‏‎ پيشگيري‌‏‎ اساسي‌‏‎ اصول‌‏‎ جدول‌ 65‏‎.‎مي‌كنند‏‎
.مي‌كند‏‎ معرفي‌‏‎ را‏‎ وزنه‌‏‎
:هدفيابي‌‏‎
هالتر‏‎ يا‏‎ وزنه‌‏‎ بردن‌‏‎ بالا‏‎ عمل‌‏‎ كه‌‏‎ شخصي‌‏‎)‎ ليفتر‏‎ به‌‏‎ هدفياب‏‎
حالتي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ وزنه‌‏‎ تا‏‎ مي‌كند‏‎ كمك‌‏‎ (‎مي‌دهد‏‎ انجام‌‏‎ را‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ شروع‌‏‎ حالت‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ را‏‎ بردن‌‏‎ بالا‏‎ حركت‌‏‎ كه‌‏‎ برگرداند‏‎
فعال‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ ناموفق‌‏‎ تكرار‏‎ يك‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بردن‌‏‎ بالا‏‎ عمل‌‏‎ در‏‎
وزنه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ كمك‌‏‎.‎(‎كنيد‏‎ نگاه‌‏‎ جدول‌ 75‏‎ به‌‏‎)‎ مي‌نمايد‏‎ كمك‌‏‎
هدفياب‏‎ بحراني‌‏‎ كار‏‎ شده‌ ، ‏‎ برده‌‏‎ بالا‏‎ تكرار‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ كه‌‏‎
هدفياب‏‎ يك‌‏‎ كج‌‏‎ پرس‌‏‎ و‏‎ صاف‌‏‎ سينه‌‏‎ پرس‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ وقتها‏‎ بعضي‌‏‎.‎است‌‏‎
به‌‏‎ نسبت‌‏‎ ليفتر‏‎ و‏‎ هدفياب‏‎ نفر‏‎ يك‌‏‎ بين‌‏‎ هماهنگي‌‏‎ چون‌‏‎ است‌‏‎ بهتر‏‎
.است‌‏‎ آسانتر‏‎ ليفتر‏‎ و‏‎ هدفياب‏‎ نفر‏‎ دو‏‎ بين‌‏‎ هماهنگي‌‏‎
هر‏‎ داريد ، ‏‎ نياز‏‎ هدفياب‏‎ دو‏‎ به‌‏‎ شما‏‎ پا ، ‏‎ اسكات‌‏‎ حركت‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎
كه‌‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌ايستند‏‎ وزنه‌‏‎ طرف‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ آنها‏‎ از‏‎ كدام‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ كمك‌‏‎ نشود‏‎ تمام‌‏‎ وزنه‌‏‎ بردن‌‏‎ بالا‏‎ عمل‌‏‎
بردن‌‏‎ بالا‏‎ عمل‌‏‎ در‏‎ نامعلومي‌‏‎ خطر‏‎ احتمال‌‏‎ كه‌‏‎ وقت‌‏‎ هر‏‎:احتياط‏‎
بلند‏‎ وزنه‌‏‎ زير‏‎ تا‏‎ كنيد‏‎ استفاده‌‏‎ هدفيابها‏‎ از‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎
.بگيرند‏‎ را‏‎ نشده‌‏‎
وزنه‌‏‎ با‏‎ كار‏‎ براي‌‏‎ ايمني‌‏‎ دستورات‌‏‎ جدول‌ 65‏‎
مي‌تواند‏‎ وزنه‌‏‎ با‏‎ كار‏‎ نشوند‏‎ رعايت‌‏‎ ايمني‌‏‎ راهنماييهاي‌‏‎ اگر‏‎
صدمات‌‏‎ از‏‎ پيشگيري‌‏‎ اساسي‌‏‎ اصول‌‏‎ ذيل‌‏‎ دستورات‌‏‎ باشد ، ‏‎ خطرناك‌‏‎
.مي‌باشند‏‎ وزنه‌‏‎ اتاق‌‏‎ در‏‎
باشد‏‎ شده‌‏‎ ثابت‌‏‎ بدن‌‏‎ كه‌‏‎ كنيد‏‎ بلند‏‎ حالتي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ وزنه‌ها‏‎ *
باشيد‏‎ دارند‏‎ قرار‏‎ شما‏‎ اطراف‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ چيزهايي‌‏‎ مواظب‏‎ *
ديگر‏‎ اشخاص‌‏‎ از‏‎ دور‏‎ بدني‌‏‎ فعاليتهاي‌‏‎ انجام‌‏‎ حين‌‏‎ در‏‎ *
منجر‏‎ آسيبديدگي‌‏‎ به‌‏‎ مي‌تواند‏‎ آنها‏‎ به‌‏‎ زدن‌‏‎ ضربه‌‏‎.‎بايستيد‏‎
گردد‏‎
كنيد‏‎ استفاده‌‏‎ بست‌‏‎ از‏‎ دمبل‌‏‎ و‏‎ هالتر‏‎ كردن‌‏‎ بلند‏‎ در‏‎ هميشه‌‏‎ *
از‏‎ مي‌كند‏‎ استفاده‌‏‎ وزنه‌‏‎ دستگاه‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ شخص‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ *
بمانيد‏‎ دور‏‎ وزنه‌ها‏‎
گزارش‌‏‎ را‏‎ نواقص‌‏‎ "فورا‏‎ نكنيد ، ‏‎ استفاده‌‏‎ معيوب‏‎ تجهيزات‌‏‎ از‏‎ *
دهيد‏‎
را‏‎ كمرتان‌‏‎ چرخش‌ ، ‏‎ كنترل‌‏‎ كننده‌هاي‌‏‎ حمايت‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ با‏‎ *
(كنيد‏‎ حفظ‏‎ خطرناك‌‏‎ وضعيتهاي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ مهره‌ها‏‎ ستون‌‏‎)‎كنيد‏‎ حمايت‌‏‎
ليفتهاي‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ كنيد‏‎ مشاهده‌‏‎ را‏‎ كردن‌‏‎ بلند‏‎ درست‌‏‎ تكنيكهاي‌‏‎
كنيد‏‎ استفاده‌‏‎ وزنه‌‏‎ ليفت‌‏‎ كمربند‏‎ از‏‎ سنگين‌‏‎
تلاش‌‏‎)‎والسالوا‏‎ پديده‌‏‎ دهيد‏‎ اجازه‌‏‎نكنيد‏‎ حبس‌‏‎ را‏‎ نفستان‌‏‎ *
.شود‏‎ اجرا‏‎ (‎شده‌‏‎ حبس‌‏‎ شما‏‎ نفس‌‏‎ كه‌‏‎ مادامي‌‏‎ كشيدن‌‏‎ نفس‌‏‎ براي‌‏‎
مقدار‏‎ به‌‏‎ قلب‏‎ از‏‎ خون‌‏‎ جريان‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ مي‌شود‏‎ منجر‏‎ اين‌‏‎
شود‏‎ (‎غش‌‏‎) ضعف‌‏‎ باعث‌‏‎ مي‌تواند‏‎ و‏‎ يابد‏‎ كاهش‌‏‎ زيادي‌‏‎
نماييد‏‎ گرم‌‏‎ را‏‎ خودتان‌‏‎ بدن‌‏‎ بدني‌‏‎ فعاليت‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ هميشه‌‏‎ *
ندهيد‏‎ انجام‌‏‎ بدني‌‏‎ فعاليت‌‏‎ هستيد‏‎ مريض‌‏‎ اگر‏‎ *
هدفياب‏‎ پاسخ‌دهي‌‏‎ و‏‎ مهارتها‏‎ جدول‌ 75‏‎
شدن‌‏‎ بلند‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ وزنه‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ باشد‏‎ قوي‌‏‎ كافي‌‏‎ اندازه‌‏‎ به‌‏‎ *
برساند‏‎ ياري‌‏‎
بداند‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ انجام‌‏‎ از‏‎ هدف‌‏‎ و‏‎ تمرين‌‏‎ صحيح‌‏‎ شكل‌‏‎ *
بداند‏‎ شود‏‎ انجام‌‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ تكرارهايي‌‏‎ تعداد‏‎ *
ليفتر‏‎ با‏‎ تمرين‌‏‎ دادن‌‏‎ خاتمه‌‏‎ و‏‎ شروع‌‏‎ براي‌‏‎ معين‌‏‎ علامتهاي‌‏‎ *
بداند‏‎ را‏‎
دخالت‌‏‎ اما‏‎ باشد ، ‏‎ داشته‌‏‎ مداوم‌‏‎ دقت‌‏‎ ليفت‌‏‎ انجام‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ *
شود‏‎ تقاضا‏‎ يا‏‎ باشد‏‎ لازم‌‏‎ اينكه‌‏‎ مگر‏‎ نكند‏‎
مي‌خورند‏‎ سر‏‎ كه‌‏‎ وزنه‌‏‎ فلزي‌‏‎ صفحات‌‏‎ يا‏‎ بست‌ها‏‎ به‌‏‎ به‌ويژه‌‏‎ *
نامتقارن‌‏‎ تكنيكهاي‌‏‎ از‏‎ وزنه‌‏‎ با‏‎ كنندكه‌‏‎ تمرين‌‏‎ شخص‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎
نسبت‌‏‎ دست‌‏‎ يك‌‏‎ حركت‌‏‎ كه‌ ، ‏‎ معني‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎)‎ مي‌كند‏‎ استفاده‌‏‎ ليفت‌‏‎
اين‌‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎ توجه‌‏‎ (‎.دارد‏‎ متفاوتي‌‏‎ سرعت‌‏‎ ديگر‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎
باشد‏‎ فوري‌‏‎ مداخله‌‏‎ نيازمند‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ وضعيتها‏‎
:بست‌ها‏‎
بلند‏‎.‎مي‌دارند‏‎ نگه‌‏‎ هالتر‏‎ و‏‎ دمبل‌‏‎ در‏‎ را‏‎ وزنه‌ها‏‎ بست‌ها ، ‏‎
شما‏‎ تعادل‌‏‎ عمل‌‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ خطرناك‌‏‎ بست‌‏‎ بدون‌‏‎ وزنه‌ها ، ‏‎ كردن‌‏‎
از‏‎ سريعتر‏‎ وزنه‌‏‎ طرف‌‏‎ يك‌‏‎ مي‌شود‏‎ باعث‌‏‎ يا‏‎ مي‌زند‏‎ هم‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
طرف‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ وزنه‌ها‏‎ بست‌ها ، ‏‎ بدون‌‏‎.شود‏‎ بلند‏‎ ديگر‏‎ طرف‌‏‎
سقوط‏‎ زمين‌‏‎ روي‌‏‎ ديگر‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎ نتيجه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌خورند‏‎ سر‏‎ هالتر‏‎
به‌هم‌‏‎ را‏‎ تعادلتان‌‏‎ مي‌تواند‏‎ واضح‌‏‎ بطور‏‎ عمل‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌كنند ، ‏‎
براي‌‏‎ سبك‌‏‎ گيره‌اي‌‏‎ بست‌هاي‌‏‎.‎برساند‏‎ آسيب‏‎ شما‏‎ به‌‏‎ و‏‎ زده‌‏‎
استفاده‌‏‎ استاندارد‏‎ بستهاي‌‏‎ از‏‎ ندارند‏‎ دوست‌‏‎ كه‌‏‎ ليفترهايي‌‏‎
.هستند‏‎ مطمئني‌‏‎ خيلي‌‏‎ وسيله‌‏‎ كنند‏‎
:احتياط‏‎
كنيد ، ‏‎ استفاده‌‏‎ بست‌‏‎ از‏‎ وزنه‌ها‏‎ ليفت‌‏‎ هنگام‌‏‎ به‌‏‎ هميشه‌‏‎
شده‌‏‎ محكم‌‏‎ شايسته‌اي‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ آنها‏‎ كه‌‏‎ كنيد‏‎ حاصل‌‏‎ اطمينان‌‏‎
.باشند‏‎
وزنه‌‏‎ دستگاههاي‌‏‎ با‏‎ كار‏‎ در‏‎ حوادث‌‏‎ از‏‎ پيشگيري‌‏‎
اما‏‎.‎آنهاست‌‏‎ بودن‌‏‎ ايمن‌‏‎ وزنه‌‏‎ دستگاههاي‌‏‎ جذابيت‌‏‎ دليل‌‏‎ يك‌‏‎
بايد‏‎ بنابراين‌‏‎.‎نيستند‏‎ بي‌ضرر‏‎ هم‌‏‎ "كاملا‏‎ وزنه‌‏‎ دستگاههاي‌‏‎
.داشت‌‏‎ مبذول‌‏‎ دقت‌‏‎ آنها‏‎ مورد‏‎ در‏‎
حركت‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ قسمتهاي‌‏‎ مي‌دهيد‏‎ انجام‌‏‎ بدني‌‏‎ فعاليت‌‏‎ زمانيكه‌‏‎
شخص‌‏‎ زمانيكه‌‏‎ همچنين‌‏‎نكنيد‏‎ مرور‏‎ را‏‎ وزنه‌‏‎ فلزي‌‏‎ صفحات‌‏‎ و‏‎
امكان‌دارد‏‎ چون‌‏‎ نرويد‏‎ راه‌‏‎ آن‌‏‎ نزديك‌‏‎ است‌‏‎ دستگاه‌‏‎ روي‌‏‎ ديگري‌‏‎
حال‌حركت‌‏‎ در‏‎ دستگاه‌‏‎ با‏‎ يا‏‎ بزنيد‏‎ برهم‌‏‎ را‏‎ شخص‌‏‎ آن‌‏‎ تمركز‏‎
.كنيد‏‎ تصادف‌‏‎
اشخاص‌‏‎ اندازه‌‏‎ با‏‎ مطابق‌‏‎ مي‌توانند‏‎ وزنه‌‏‎ دستگاههاي‌‏‎ بيشتر‏‎
دستگاه‌‏‎ شويد‏‎ مطمئن‌‏‎ فعاليت‌‏‎ شروع‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ شوند‏‎ تنظيم‌‏‎ مختلف‌‏‎
به‌‏‎ شروع‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ قفل‌‏‎ جايش‌‏‎ در‏‎ و‏‎ تنظيم‌‏‎ شايسته‌اي‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎
خطرناك‌‏‎ مي‌تواند‏‎ دستگاه‌‏‎ ناگهاني‌‏‎ تكان‌‏‎ بدليل‌‏‎ "صرفا‏‎ فعاليت‌‏‎
.باشد‏‎
شكسته‌ ، ‏‎ پيچهاي‌‏‎.باشيد‏‎ برحذر‏‎ شده‌‏‎ شكسته‌‏‎ دستگاههاي‌‏‎ از‏‎
رفته‌‏‎ بين‌‏‎ از‏‎ تشكهاي‌‏‎ و‏‎ شكسته‌‏‎ زنجيرهاي‌‏‎ و‏‎ فرسوده‌‏‎ كابلهاي‌‏‎
در‏‎.‎نمايد‏‎ هموار‏‎ خطرناك‌‏‎ آسيبهاي‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ راه‌‏‎ مي‌تواند‏‎
شديد‏‎ شكستگي‌‏‎ به‌‏‎ نزديك‌‏‎ يا‏‎ شكسته‌‏‎ دستگاه‌‏‎ يك‌‏‎ متوجه‌‏‎ صورتيكه‌‏‎
دستگاههاتميز‏‎ كنيد‏‎ حاصل‌‏‎ اطمينان‌‏‎دهيد‏‎ خبر‏‎ مربي‌‏‎ به‌‏‎ "فورا‏‎
پلاستيك‌‏‎ شوند ، ‏‎ تميز‏‎ بايد‏‎ روز‏‎ هر‏‎ داخلي‌‏‎ تجهيزات‌‏‎.‎باشند‏‎
است‌كه‌‏‎ ميكروبهايي‌‏‎ پرورش‌‏‎ براي‌‏‎ مناسب‏‎ محيطي‌‏‎ كثيف‌ ، ‏‎
مدت‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ خوب‏‎ شوند‏‎ پوستي‌‏‎ بيماري‌‏‎ باعث‌‏‎ مي‌توانند‏‎
روي‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ باشيد‏‎ داشته‌‏‎ كنارتان‌‏‎ در‏‎ حوله‌اي‌‏‎ تمرين‌‏‎
.كنيد‏‎ پهن‌‏‎ بكشيد‏‎ دراز‏‎ يا‏‎ بنشينيد‏‎ مي‌خواهيد‏‎ جائيكه‌‏‎ دستگاه‌‏‎
:وزنه‌‏‎ دراتاق‌‏‎ رفتار‏‎
دقت‌‏‎ رعايت‌و‏‎ نهايت‌‏‎ هميشه‌‏‎ بايد‏‎ وزنه‌‏‎ با‏‎ كننده‌‏‎ تمرين‌‏‎ شخص‌‏‎
از‏‎ بداستفاده‌كردن‌‏‎ داشته‌باشد ، چونكه‌‏‎ تجهيزات‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ را‏‎
.خطرناكي‌شود‏‎ جراحات‌‏‎ به‌‏‎ منجر‏‎ مي‌تواند‏‎ آنها‏‎
:پزشكي‌‏‎ توصيه‌هاي‌‏‎
يا‏‎ مربي‌‏‎ به‌‏‎ مفاصل‌‏‎ يا‏‎ عضلات‌‏‎ در‏‎ را‏‎ آشكاري‌‏‎ جراحت‌‏‎ هرگونه‌‏‎
به‌‏‎ داريد‏‎ را‏‎ جراحتي‌‏‎ وقوع‌‏‎ انتظار‏‎ اگر‏‎.‎دهيد‏‎ گزارش‌‏‎ پزشك‌‏‎
عضله‌‏‎ يا‏‎ مفصل‌‏‎ با‏‎ تمرين‌‏‎ "معمولا‏‎.‎ندهيد‏‎ ادامه‌‏‎ تمرين‌‏‎
كنيد‏‎ دقت‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ خطرناكتر‏‎ آسيبهاي‌‏‎ به‌‏‎ منجر‏‎ آسيبديده‌‏‎
كرامپ‌ ، ‏‎ يا‏‎ كشيدگي‌‏‎ به‌‏‎ ابتلا‏‎.‎نكنيد‏‎ كار‏‎ ازاندازه‌‏‎ بيش‌‏‎
زياد‏‎ بسيار‏‎ تكرارهاي‌‏‎ (‎دورها‏‎)ستها‏‎ انجام‌‏‎ ازطريق‌‏‎ عضلاني‌‏‎
با‏‎ يا‏‎ رسانديد ، ‏‎ آسيب‏‎ خودتان‌‏‎ به‌‏‎ اگر‏‎.‎مي‌گردد‏‎ تسهيل‌‏‎
استراحت‌‏‎ را‏‎ روز‏‎ سراسر‏‎ يا‏‎ كنيد‏‎ كار‏‎ بدنتان‌‏‎ ديگر‏‎ قسمتهاي‌‏‎
اگر‏‎ مي‌آوريد‏‎ بدست‌‏‎ را‏‎ ضروري‌‏‎ هدف‌‏‎ اولين‌‏‎ باشيد‏‎ مطمئن‌‏‎.‎كنيد‏‎
سرما‏‎ استراحت‌ ، ‏‎ از‏‎ عبارتند‏‎ كه‌‏‎(RICE)‎ ورزشي‌‏‎ آسيبهاي‌‏‎ اصل‌‏‎ از‏‎
بلندي‌‏‎ در‏‎ دادن‌‏‎ قرار‏‎ و‏‎ كمپرس‌‏‎ يا‏‎ كردن‌‏‎ حمايت‌‏‎ درماني‌ ، ‏‎ يخ‌‏‎ و‏‎
پيدا‏‎ التيام‌‏‎ سريعتر‏‎ هم‌‏‎ كوچك‌‏‎ جراحات‌‏‎ حتي‌‏‎ كنيد‏‎ پيروي‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ خون‌‏‎ فشار‏‎ افزايش‌‏‎ باعث‌‏‎ وزنه‌‏‎ با‏‎ كار‏‎مي‌كنند‏‎
قبيل‌‏‎ از‏‎ نشانه‌هايي‌‏‎ بروز‏‎ باعث‌‏‎ مي‌تواند‏‎ اشخاص‌‏‎ از‏‎ بعضي‌‏‎
.شود‏‎ سينه‌‏‎ قفسه‌‏‎ يا‏‎ بازو‏‎ درد‏‎
يا‏‎ داريد‏‎ نامعمولي‌‏‎ درد‏‎ هرنوع‌‏‎ بدني‌‏‎ فعاليت‌‏‎ مدت‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ اگر‏‎
يا‏‎ شماست‌‏‎ براي‌‏‎ مناسبي‌‏‎ فعاليت‌‏‎ وزنه‌‏‎ با‏‎ كار‏‎ نيستيد‏‎ مطمئن‌‏‎
.كنيد‏‎ مشورت‌‏‎ پزشك‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ نه‌‏‎
يا‏‎ گردن‌‏‎ در‏‎ سينه‌ ، ‏‎ قفسه‌‏‎ دردهاي‌‏‎ سردرد ، ‏‎ هرگونه‌‏‎:‎احتياط‏‎
يا‏‎ بيحسي‌ ، ‏‎ يا‏‎ كرختي‌‏‎ كشيدن‌‏‎ نفس‌‏‎ در‏‎ رنج‌‏‎ گيجي‌ ، ‏‎ بازو ، ‏‎
.دهيد‏‎ گزارش‌‏‎ مربي‌‏‎ به‌‏‎ "فورا‏‎ را‏‎ بينايي‌‏‎ ناراحتي‌هاي‌‏‎
:بدني‌‏‎ فعاليت‌‏‎ براي‌‏‎ مناسب‏‎ حركات‌‏‎
در‏‎ اصل‌‏‎ چند‏‎ حال‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎.‎دارد‏‎ مناسبي‌‏‎ تكنيك‌‏‎ فعاليتي‌‏‎ هر‏‎
كمك‌‏‎ شما‏‎ به‌‏‎ اصول‌‏‎ اين‌‏‎است‌‏‎ مشترك‌‏‎ بدني‌‏‎ فعاليتهاي‌‏‎ تمام‌‏‎
را‏‎ فايده‌‏‎ حداكثر‏‎ و‏‎ كنيد‏‎ پيشگيري‌‏‎ ديدگي‌‏‎ آسيب‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎
.آوريد‏‎ بدست‌‏‎ وزنه‌‏‎ با‏‎ كار‏‎ برنامه‌‏‎ از‏‎
آسيبهايي‌‏‎ خطرناكترين‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ كمر‏‎ آسيبهاي‌‏‎:ليفت‌‏‎ تكنيكهاي‌‏‎
در‏‎.‎بيافتند‏‎ اتفاق‌‏‎ وزنه‌‏‎ اتاق‌‏‎ در‏‎ مي‌توانند‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎
موارد‏‎ از‏‎ عبارت‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ ليفت‌‏‎ اساسي‌‏‎ اصول‌‏‎ از‏‎ بعضي‌‏‎ كه‌‏‎ صورتي‌‏‎
.هستند‏‎ پيشگيري‌‏‎ قابل‌‏‎ آسيبها‏‎ آن‌‏‎ كنيد‏‎ رعايت‌‏‎ مي‌باشند‏‎ ذيل‌‏‎
كه‌‏‎ هرقدر‏‎ نگهداريد ، ‏‎ بدنتان‌‏‎ نزديك‌‏‎ را‏‎ وزنه‌‏‎ امكان‌‏‎ حد‏‎ تا‏‎ *
بيشتري‌‏‎ كشيدگي‌‏‎ همانقدر‏‎ داريد‏‎ نگه‌‏‎ خود‏‎ از‏‎ دورتر‏‎ را‏‎ وزنه‌‏‎
.آمد‏‎ خواهد‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ شما‏‎ كمر‏‎ در‏‎
دهيد‏‎ انجام‌‏‎ پاهايتان‌‏‎ با‏‎ را‏‎ وزنه‌‏‎ كردن‌‏‎ بلند‏‎ عمل‌‏‎ بيشتر‏‎ *
هستند‏‎ قويتر‏‎ كمر‏‎ عضلات‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ سرين‌ها‏‎ و‏‎ ران‌‏‎ بزرگ‌‏‎ عضلات‌‏‎
.يافته‌اند‏‎ تخصص‌‏‎ بدن‌‏‎ قائم‌‏‎ حالت‌‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎
پشتتان‌‏‎ مي‌كنيد ، ‏‎ بلند‏‎ زمين‌‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ وزنه‌اي‌‏‎ زمانيكه‌‏‎ *
در‏‎ خميدگي‌‏‎.‎داريد‏‎ نگه‌‏‎ بالا‏‎ يا‏‎ سر‏‎ امتداد‏‎ در‏‎ و‏‎ راست‌‏‎ را‏‎
عضلات‌‏‎ در‏‎ زيادي‌‏‎ كشيدگي‌‏‎ راست‌‏‎ پاهاي‌‏‎ با‏‎ (‎لگن‌‏‎) تنه‌‏‎ ميان‌‏‎
.مي‌كند‏‎ ايجاد‏‎ كمر‏‎ تحتاني‌‏‎ مهره‌اي‌‏‎ ديسكهاي‌‏‎ و‏‎ كمر‏‎ تحتاني‌‏‎
تاب‏‎ را‏‎ بدنتان‌‏‎ مي‌دهيد‏‎ انجام‌‏‎ را‏‎ ليفت‌‏‎ عمل‌‏‎ ماداميكه‌‏‎ *
كمر‏‎ عضلات‌‏‎ روي‌‏‎ ناجور‏‎ مقاوم‌‏‎ نيروي‌‏‎ يك‌‏‎ دادن‌‏‎ تاب‏‎ ندهيد ، ‏‎
.مي‌شود‏‎ كشيدگي‌‏‎ بروز‏‎ باعث‌‏‎ و‏‎ مي‌گذارد‏‎
يك‌‏‎ با‏‎ نه‌‏‎.‎كنيد‏‎ بلند‏‎ نواخت‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ هموار‏‎ به‌طور‏‎ را‏‎ وزنه‌‏‎ *
روي‌‏‎ بيشتري‌‏‎ فشار‏‎ ناگهاني‌‏‎ حركات‌‏‎.‎سريع‌‏‎ حركت‌‏‎ و‏‎ تند‏‎ تكان‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ وارد‏‎ فقرات‌‏‎ ستون‌‏‎ ديسكهاي‌‏‎ و‏‎ عضلات‌‏‎
.بگيريد‏‎ نظر‏‎ در‏‎ كافي‌‏‎ زماني‌‏‎ استراحت‌‏‎ براي‌‏‎ ليفتها‏‎ بين‌‏‎ *
.است‌‏‎ كمر‏‎ استرين‌‏‎ اصلي‌‏‎ علت‌‏‎ خستگي‌‏‎
حدود‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ ليفت‌‏‎.‎باشد‏‎ شما‏‎ توانايي‌‏‎ اندازه‌‏‎ به‌‏‎ ليفت‌‏‎ *
.ندهيد‏‎ انجام‌‏‎ قدرتتان‌‏‎
به‌‏‎ باشيد‏‎ مطمئن‌‏‎ مي‌كنيد‏‎ كار‏‎ وزنه‌‏‎ دستگاه‌‏‎ روي‌‏‎ زمانيكه‌‏‎ *
خورده‌‏‎ تاب‏‎ حالات‌‏‎ باشد‏‎ شده‌‏‎ تنظيم‌‏‎ شما‏‎ بدن‌‏‎ با‏‎ مناسبي‌‏‎ طور‏‎
مهره‌اي‌‏‎ آسيبپذير‏‎ اعصاب‏‎ و‏‎ عضلات‌‏‎ بر‏‎ دارد‏‎ امكان‌‏‎ ناراحت‌‏‎
.كند‏‎ وارد‏‎ غيرضروري‌‏‎ فشار‏‎
:تنفس‌‏‎
هنگام‌‏‎ به‌‏‎.نكنيد‏‎ حبس‌‏‎ ليفت‌‏‎ عمل‌‏‎ هنگام‌‏‎ را‏‎ نفستان‌‏‎ هرگز‏‎
در‏‎ وزنه‌‏‎ حركت‌‏‎ هنگام‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ بگيريد‏‎ نفس‌‏‎ نيرو‏‎ بيشترين‌‏‎ اعمال‌‏‎
.دهيد‏‎ انجام‌‏‎ بازدم‌‏‎ است‌‏‎ ليفت‌‏‎ فعال‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ حالتي‌‏‎
باعث‌‏‎ نفس‌‏‎ حبس‌‏‎ مي‌كنيد‏‎ كوشش‌‏‎ وزنه‌‏‎ كردن‌‏‎ بلند‏‎ براي‌‏‎ ماداميكه‌‏‎
خون‌‏‎ است‌‏‎ معني‌‏‎ بدين‌‏‎ كه‌‏‎.مي‌شود‏‎ قلب‏‎ به‌‏‎ خون‌‏‎ برگشت‌‏‎ كاهش‌‏‎
مي‌تواند‏‎ عمل‌‏‎ اين‌‏‎ شود‏‎ پمپاژ‏‎ مغز‏‎ به‌‏‎ راحتي‌‏‎ به‌‏‎ نمي‌تواند‏‎
.شود‏‎ (‎ضعف‌‏‎)غش‌‏‎ و‏‎ گيجي‌‏‎ بروز‏‎ باعث‌‏‎
:بدني‌‏‎ فعاليت‌‏‎ حركات‌‏‎
انجام‌‏‎ نحو‏‎ بهترين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ يكنواخت‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ بدني‌‏‎ فعاليت‌‏‎
صورت‌‏‎ به‌‏‎) انداخت‌‏‎ خواهيد‏‎ خط‏‎ در‏‎ را‏‎ ليفتتان‌‏‎ تمرين‌‏‎ با‏‎.شود‏‎
با‏‎ وزنه‌‏‎ دهيد‏‎ انجام‌‏‎ را‏‎ تمرين‌‏‎ كه‌‏‎ وقت‌‏‎ هر‏‎ به‌طوريكه‌‏‎ (عادت‌‏‎
در‏‎ "معمولا‏‎.‎مي‌آوريد‏‎ در‏‎ حركت‌‏‎ به‌‏‎ يكسان‌‏‎ و‏‎ عمومي‌‏‎ روش‌‏‎ يك‌‏‎
كنترل‌‏‎ با‏‎ و‏‎ آرامي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ وزنه‌‏‎ بدني‌‏‎ فعاليت‌‏‎ فعال‌‏‎ مرحله‌‏‎
انفجاري‌‏‎ قدرت‌‏‎ با‏‎ را‏‎ وزنه‌‏‎ ليفت‌‏‎ فعال‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎.‎دهيد‏‎ حركت‌‏‎
.باشيد‏‎ كرده‌‏‎ استفاده‌‏‎ كافي‌‏‎ وزنه‌‏‎ از‏‎ صورتيكه‌‏‎ در‏‎.دهيد‏‎ انجام‌‏‎
اما‏‎.‎شد‏‎ خواهند‏‎ آرام‌‏‎ آشكاري‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ انفجاري‌‏‎ حركات‌‏‎ اين‌‏‎
.دهيد‏‎ انجام‌‏‎ انفجاري‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ حركات‌‏‎ كنيد‏‎ سعي‌‏‎ بايد‏‎ هنوز‏‎
بدني‌‏‎ فعاليت‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ را‏‎ وزنه‌‏‎" مي‌گويد‏‎ تجربه‌‏‎ با‏‎ ليفتر‏‎ يك‌‏‎
معني‌‏‎ بدين‌‏‎ انداختن‌‏‎ بالا‏‎.‎نياندازيد‏‎ بالا‏‎ بدنتان‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎
انتقال‌‏‎ يك‌‏‎ ليفت‌‏‎ برگشت‌‏‎ مرحله‌‏‎ و‏‎ دادن‌‏‎ فشار‏‎ بين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
حرفه‌اي‌‏‎ به‌طور‏‎ كه‌‏‎ افرادي‌‏‎ اوقات‌‏‎ بيشتر‏‎.بسازيد‏‎ انفجاري‌‏‎
كه‌‏‎ مي‌دهند‏‎ انجام‌‏‎ طوري‌‏‎ را‏‎ عمل‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌كنند‏‎ كار‏‎ وزنه‌‏‎ با‏‎
وزنه‌هاي‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ با‏‎ را‏‎ بدني‌‏‎ فعاليت‌‏‎ مي‌توانند‏‎
توصيه‌‏‎ تمرين‌‏‎ اين‌‏‎ حال‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ كنند‏‎ تمرين‌‏‎ سنگين‌تر‏‎
".شود‏‎ خطرناك‌‏‎ جراحات‌‏‎ باعث‌‏‎ مي‌تواند‏‎ چون‌‏‎ نمي‌شود‏‎
.نكنيد‏‎ پرتاب‏‎ بدنتان‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ را‏‎ وزنه‌‏‎ هرگز‏‎:احتياط‏‎
محدود‏‎ دهيد‏‎ انجام‌‏‎ كامل‌‏‎ حركتي‌‏‎ دامنه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ ليفتها‏‎ تمام‌‏‎
افزايش‌‏‎ محدوده‌اي‌‏‎ در‏‎ "صرفا‏‎ را‏‎ قدرت‌‏‎ حركتي‌‏‎ دامنه‌‏‎ كردن‌‏‎
.كرده‌ايد‏‎ تمرين‌‏‎ حركتي‌‏‎ دامنه‌‏‎ از‏‎ محدوده‌‏‎ همان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎
را‏‎ انعطاف‌پذيري‌‏‎ شود‏‎ تمرين‌‏‎ صحيح‌‏‎ بطور‏‎ وزنه‌‏‎ با‏‎ كار‏‎ اگر‏‎
اثر‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ انعطاف‌پذيري‌‏‎ -‎"عضلاني‌‏‎ محدوديت‌‏‎" مي‌بخشد‏‎ توسعه‌‏‎
كه‌‏‎ مي‌افتد‏‎ اتفاق‌‏‎ زماني‌‏‎ "صرفا‏‎ -‎يافته‌‏‎ توسعه‌‏‎ وزنه‌‏‎ با‏‎ كار‏‎
.نگيرند‏‎ انجام‌‏‎ كامل‌‏‎ حركتي‌‏‎ دامنه‌‏‎ در‏‎ تمرينات‌‏‎
گودرزي‌‏‎ علي‌اصغر‏‎ :‎ترجمه‌‏‎

به‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تماشاگر‏‎ صدهزار‏‎
نرسيدند‏‎ خود‏‎ آرزوي‌‏‎

رسيد‏‎ ژاپن‌‏‎ به‌‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎ هجدهمين‌‏‎
رفتند‏‎ سكو‏‎ روي‌‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ جام‌‏‎ بهترين‌هاي‌‏‎

جام‌‏‎ فاتح‌‏‎ ژاپن‌‏‎ جوبيلوايواتا‏‎ تيم‌‏‎ اعضاي‌‏‎ بازيها ، ‏‎ خاتمه‌‏‎ در‏‎
آسيا ، ‏‎ فوتبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ دبيركل‌‏‎ پيترولاپان‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ هجدهم‌‏‎
رئيس‌‏‎ فراهاني‌‏‎ بدني‌ ، ‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎ طبا‏‎ هاشمي‌‏‎
قهرماني‌‏‎ سكوي‌‏‎ بالاي‌‏‎ در‏‎ ترابيان‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
. كنند‏‎ مي‌‏‎ شادماني‌‏‎
يك‌‏‎ (‎ايران‌‏‎)‎ استقلال‌‏‎ - ‎‏‏2‏‎(‎ژاپن‌‏‎)‎ ايواتا‏‎ جوبيلو‏‎
براي‌‏‎ (‎‎‏‏45‏‎) ناكاياما‏‎ ماساشي‌‏‎ و‏‎ (‎‎‏‏34‏‎) سوزوكي‌‏‎ هيدتو‏‎ :گلها‏‎
.استقلال‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏65‏‎)‎ دين‌محمدي‌‏‎ سيروس‌‏‎ و‏‎ ايواتا‏‎
و‏‎ (‎بحرين‌‏‎)‎ القطان‌‏‎ يوسف‌‏‎ كمك‌‏‎ به‌‏‎ (‎عربستان‌‏‎)‎ محنا‏‎ عمر‏‎:داور‏‎
.(ازبكستان‌‏‎)‎ كريم‌اف‌‏‎ گايرات‌‏‎
.(ايواتا‏‎)‎ نانامي‌‏‎ هيروشي‌‏‎ :اخطار‏‎
.نفر‏‎ هزار‏‎ يكصد‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ :تماشاگر‏‎
ماكاتو‏‎ سوزوكي‌ ، ‏‎ هيدوتو‏‎ اوگامي‌ ، ‏‎ تاماكي‌‏‎:‎ايواتا‏‎ جوبيلو‏‎
ماساشي‌‏‎ نانامي‌ ، ‏‎ هيروشي‌‏‎ هاتوري‌ ، ‏‎ هيرو‏‎ توشي‌‏‎ تاناكا ، ‏‎
‎‏‏،‏‎(نازاوا‏‎ جوكا‏‎)‎ وايوشي‌‏‎ فوگوكا‏‎ فوجيتا ، ‏‎ توشيا‏‎ ناكاياما ، ‏‎
هيسا‏‎ نوري‌‏‎)‎ اوكي‌‏‎ سوكي‌‏‎ داي‌‏‎ (مافدا‏‎ كوجي‌‏‎)‎ كودو‏‎ كيوكازو‏‎
.فوكونيشي‌‏‎ تاكاشي‌‏‎ (‎شيميزو‏‎
حسن‌زاده‌ ، ‏‎ رضا‏‎ زرين‌چه‌ ، ‏‎ جواد‏‎ يحيوي‌ ، ‏‎ محمدعلي‌‏‎ :استقلال‌‏‎
محمد‏‎ موسوي‌ ، ‏‎ سيدعلي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(چيني‌‏‎ علي‌‏‎) فكري‌‏‎ محمود‏‎ محمودي‌ ، ‏‎ كاظم‌‏‎
مجيدي‌‏‎ فرهاد‏‎ دين‌محمدي‌ ، ‏‎ سيروس‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(اكبرپور‏‎ عليرضا‏‎) موءمني‌‏‎
.نوازي‌‏‎ محمد‏‎ تقوي‌ ، ‏‎ محمد‏‎ ‎‏‏،‏‎(ملكيان‌‏‎ فرد‏‎)
به‌‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎ هجدهمين‌‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
حمايت‌‏‎ از‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ حاليكه‌‏‎ در‏‎.‎رفت‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ راحتي‌‏‎
موفق‌‏‎ بود‏‎ برخوردار‏‎ ميزباني‌‏‎ امتيازات‌‏‎ و‏‎ تماشاگر‏‎ صدهزار‏‎
ژاپن‌‏‎ از‏‎ "جوبيلوايواتا‏‎" قدرتمند‏‎ نه‌چندان‌‏‎ تيم‌‏‎ بر‏‎ نشد‏‎
خود‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ نود‏‎ و‏‎ هفتاد‏‎ سالهاي‌‏‎ قهرمان‌‏‎.‎كند‏‎ غلبه‌‏‎
سكوي‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ از‏‎ فردي‌‏‎ گاهي‌‏‎ و‏‎ حاشيه‌اي‌‏‎ اشكالات‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎
در‏‎ گز‏‎ هر‏‎ "جوبيلوايواتا‏‎" تيم‌‏‎.‎ماند‏‎ باز‏‎ قهرماني‌‏‎
بازي‌‏‎ و‏‎ تاكتيكي‌‏‎ كار‏‎ در‏‎ و‏‎ نبود‏‎ قهرمان‌‏‎ تيم‌‏‎ يك‌‏‎ اندازه‌هاي‌‏‎
بر‏‎ مي‌توانستيم‌‏‎ راحتي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ زيادي‌‏‎ ضعف‌‏‎ نكات‌‏‎ داراي‌‏‎
.كنيم‌‏‎ غلبه‌‏‎ آنها‏‎
روحي‌‏‎ شرايط‏‎ از‏‎ تيم‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ ناشي‌‏‎ آنجا‏‎ از‏‎ استقلال‌‏‎ مشكلات‌‏‎
از‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ تمركز‏‎ حاشيه‌اي‌‏‎ مسائل‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ خارج‌‏‎ خود‏‎ طبيعي‌‏‎
فني‌‏‎ و‏‎ تاكتيكي‌‏‎ كار‏‎ نظر‏‎ از‏‎ استقلال‌‏‎ وگرنه‌‏‎ گرفت‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
مربي‌‏‎ حجازي‌‏‎ ناصر‏‎ چه‌‏‎ اگر‏‎ داشت‌ ، ‏‎ برتري‌‏‎ "كاملا‏‎ حريف‌‏‎ بر‏‎
بزرگترين‌‏‎ دچار‏‎ "يحيوي‌‏‎" جانشيني‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ مبتكر‏‎
اگر‏‎ حتي‌‏‎ شرايطي‌ ، ‏‎ هر‏‎ تحت‌‏‎ "برومند‏‎ پرويز‏‎" شد‏‎ اشتباه‌‏‎
ژاپني‌ها‏‎ كه‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎ بود‏‎ هم‌‏‎ يحيوي‌‏‎ از‏‎ ضعيف‌تر‏‎
برومند‏‎ اگر‏‎.‎مي‌آمد‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ داشتند‏‎ تسلط‏‎ ما‏‎ بر‏‎ هوا‏‎ روي‌‏‎
گرفته‌‏‎ بازي‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ قبلي‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ نبايد‏‎ بود‏‎ نامطمئن‌‏‎ و‏‎ ضعيف‌‏‎
يك‌‏‎ دروازه‌بان‌‏‎ تعويض‌‏‎ به‌‏‎ دست‌زدن‌‏‎ موقعيتي‌‏‎ چنين‌‏‎ در‏‎ مي‌شد‏‎
جدا‏‎ اما‏‎.‎داد‏‎ معكوس‌‏‎ نتيجه‌‏‎ حجازي‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ بزرگ‌‏‎ ريسك‌‏‎
در‏‎ آينده‌‏‎ روزهاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ اداره‌‏‎ اشتباهات‌‏‎ از‏‎
اين‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ كه‌‏‎ كنيم‌‏‎ اقرار‏‎ بايد‏‎ نوشت‌‏‎ خواهيم‌‏‎ آن‌‏‎ باره‌‏‎
برتر‏‎ و‏‎ قهرمان‌‏‎ تيم‌‏‎ يك‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ هرگز‏‎ مجموعه‌‏‎ و‏‎ نفرات‌‏‎
خط‏‎ با‏‎ نمي‌توان‌‏‎ را‏‎ بازيكنان‌‏‎ اين‌‏‎ تعارف‌‏‎ بدون‌‏‎.‎باشد‏‎ آسيا‏‎
پا‏‎ بازيكن‌‏‎ ازچند‏‎ مركب‏‎ تيمي‌‏‎.‎گرفت‌‏‎ اندازه‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ كش‌‏‎
دو‏‎ درجه‌‏‎ بازيكن‌‏‎ تعدادي‌‏‎ تمام‌شده‌ ، ‏‎ "تقريبا‏‎ و‏‎ گذاشته‌‏‎ سن‌‏‎ به‌‏‎
در‏‎ نيز‏‎ آنها‏‎ استعداد‏‎ كه‌‏‎ رشد‏‎ روبه‌‏‎ جوان‌‏‎ بازيكن‌‏‎ سه‌‏‎ دو‏‎ و‏‎
به‌‏‎ محكوم‌‏‎ حجازي‌‏‎ ناصر‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ گم‌‏‎ مجموعه‌‏‎ اين‌‏‎
را‏‎ تيمي‌‏‎ بايد‏‎ بازيكنان‌‏‎ اين‌‏‎ بين‌‏‎ از‏‎ و‏‎ است‌‏‎ نفرات‌‏‎ اين‌‏‎ اداره‌‏‎
.بفرستد‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎
بوده‌‏‎ ايران‌‏‎ دروازه‌بانان‌‏‎ بهترين‌‏‎ معدن‌‏‎ هميشه‌‏‎ كه‌‏‎ استقلال‌‏‎
است‌ ، ‏‎ دروازه‌بان‌‏‎ عمده‌اش‌‏‎ مشكلات‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ است‌ ، ‏‎
يك‌‏‎.‎بخورد‏‎ گل‌‏‎ آساني‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ هوايي‌‏‎ توپ‌‏‎ دو‏‎ روي‌‏‎ نبايد‏‎ وگرنه‌‏‎
است‌‏‎ مانورش‌‏‎ و‏‎ جولان‌‏‎ مكان‌‏‎ جريمه‌‏‎ محوطه‌‏‎ ورزيده‌‏‎ دروازه‌بان‌‏‎
او‏‎ از‏‎ زودتر‏‎ بازيكني‌‏‎ هوايي‌‏‎ توپهاي‌‏‎ روي‌‏‎ دهد‏‎ اجازه‌‏‎ نبايد‏‎ و‏‎
سن‌‏‎ به‌‏‎ پا‏‎ حسن‌زاده‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ دفاعي‌‏‎ خط‏‎.‎برسد‏‎ توپ‌‏‎ به‌‏‎
هرگز‏‎ متوسط‏‎ محمودي‌‏‎ و‏‎ نوازي‌‏‎ رسيده‌ ، ‏‎ آخر‏‎ به‌‏‎ زرينچه‌‏‎ گذاشته‌ ، ‏‎
.باشد‏‎ قهرمان‌‏‎ تيم‌‏‎ دفاعي‌‏‎ خط‏‎ يك‌‏‎ نمي‌تواند‏‎
بزرگ‌‏‎ تيم‌‏‎ يك‌‏‎ اندازه‌هاي‌‏‎ با‏‎ بازيكن‌‏‎ چند‏‎ تنها‏‎ مياني‌‏‎ خط‏‎ در‏‎
مي‌گذرانند‏‎ را‏‎ خود‏‎ فوتبال‌‏‎ پاياني‌‏‎ دوران‌‏‎ نيز‏‎ آنها‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎
دارا‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ طراوت‌‏‎ آن‌‏‎ نيز‏‎ فكري‌‏‎ حتي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(تقوي‌‏‎ و‏‎ دين‌محمدي‌‏‎)‎
با‏‎ بازيكني‌‏‎ نيز‏‎ مجيدي‌‏‎ فرهاد‏‎.‎است‌‏‎ خوبي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ اما‏‎ نيست‌ ، ‏‎
"موءمني‌‏‎" نيز‏‎ حمله‌‏‎ خط‏‎ در‏‎.‎نيست‌‏‎ امروز‏‎ برتر‏‎ معيارهاي‌‏‎
انجام‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ تلاش‌‏‎ تمام‌‏‎ كه‌‏‎ متوسطي‌اند‏‎ بازيكنان‌‏‎ "ملكيان‌‏‎"
كه‌‏‎ است‌‏‎ مستعد‏‎ بازيكن‌‏‎ تنها‏‎ "موسوي‌‏‎ علي‌‏‎".‎.اما‏‎ مي‌دهند ، ‏‎
در‏‎ استقلال‌‏‎ درد‏‎.‎نشد‏‎ تغذيه‌‏‎ خوب‏‎ تيم‌‏‎ تاكتيكي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ در‏‎
استقلال‌‏‎ درون‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ حاشيه‌اي‌‏‎ مسائل‌‏‎" كمبودهاست‌‏‎ اين‌‏‎
بهترين‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ دو‏‎ استقلال‌‏‎ نيمكت‌‏‎ درروي‌‏‎ وگرنه‌‏‎ كرده‌‏‎ فلج‌‏‎ را‏‎
.(حاجيلو‏‎ و‏‎ حجازي‌‏‎) نشسته‌اند‏‎ كشورمان‌‏‎ مربيان‌‏‎
ميدان‌‏‎ به‌‏‎ خوبي‌‏‎ تركيب‏‎ با‏‎ "جوبيلوايواتا‏‎" مقابل‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
فكر‏‎ مياني‌‏‎ مدافع‌‏‎ سه‌‏‎ نزديكي‌‏‎ در‏‎ فكري‌‏‎ گماردن‌‏‎ و‏‎ آمد‏‎
به‌‏‎ ژاپني‌ها‏‎ نزديك‌شدن‌‏‎ و‏‎ بازي‌‏‎ راه‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ سنجيده‌اي‌‏‎
ديد ، ‏‎ بسته‌‏‎ را‏‎ زمين‌‏‎ راه‌‏‎ كه‌‏‎ جوبيلو‏‎.‎بود‏‎ بسته‌‏‎ را‏‎ دروازه‌‏‎
از‏‎ را‏‎ نتيجه‌‏‎ بهترين‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ بلند‏‎ توپهاي‌‏‎ فرستادن‌‏‎ به‌‏‎ اقدام‌‏‎
و‏‎ نوازي‌‏‎ محمودي‌ ، ‏‎ زرين‌چه‌ ، ‏‎ چون‌‏‎ گرفت‌‏‎ تاكتيكي‌‏‎ تغيير‏‎ اين‌‏‎
مهاجمان‌‏‎ اندازه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ هوا‏‎ روي‌‏‎ بازي‌‏‎ قدرت‌‏‎ حسن‌زاده‌‏‎ حتي‌‏‎
تبحر‏‎ بازي‌‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ هرگز‏‎ نيز‏‎ يحيوي‌‏‎ و‏‎ نداشتند‏‎ ژاپني‌‏‎
تيم‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ تمركز‏‎ اگر‏‎ استقلال‌‏‎ وجود‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ ندارد‏‎
را‏‎ حريف‌‏‎ بود‏‎ قادر‏‎ مي‌شناخت‌ ، ‏‎ بهتر‏‎ قبل‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ ثابت‌‏‎
دست‌‏‎ دوره‌‏‎ هيجده‌‏‎ طي‌‏‎ خود‏‎ قهرماني‌‏‎ مقام‌‏‎ سومين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ دهد‏‎ شكست‌‏‎
دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ بسياري‌‏‎ هاي‌‏‎ موقعيت‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ كه‌‏‎ چند‏‎ هر‏‎.‎يايد‏‎
مانع‌‏‎ ژاپن‌‏‎ دروازه‌بان‌‏‎ "اوگامي‌‏‎ تاماكي‌‏‎" وجود‏‎ اما‏‎ دادند ، ‏‎
ضربه‌‏‎ نقطه‌اي‌‏‎ از‏‎ استقلال‌‏‎ "دقيقا‏‎.‎شد‏‎ استقلال‌‏‎ پيروزي‌‏‎ بزرگ‌‏‎
براي‌‏‎ حجازي‌‏‎ كاش‌‏‎.‎داشتند‏‎ آنرا‏‎ بهترين‌‏‎ ژاپني‌ها‏‎ كه‌‏‎ خورد‏‎
.مي‌داشت‌‏‎ حجازي‌‏‎ يك‌‏‎ خود‏‎ دروازه‌‏‎

...حاشيه‌‏‎ در‏‎


به‌‏‎ "پله‌‏‎ عابدي‌‏‎" داليان‌ ، ‏‎ و‏‎ العين‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ بازي‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ *
خودرا‏‎ جايزه‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ انتخاب‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ بازيكن‌‏‎ بهترين‌‏‎ عنوان‌‏‎
.داشت‌‏‎ دريافت‌‏‎
دروازه‌بان‌‏‎ ايواتا ، ‏‎ جوبيلو‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ بازي‌‏‎ خاتمه‌‏‎ در‏‎ *
بازيكنان‌‏‎ گل‌‏‎ موقعيت‌هاي‌‏‎ بارها‏‎ كه‌‏‎ "اوگامي‌‏‎ تاماكي‌‏‎" ژاپن‌‏‎
قرارگرفتن‌‏‎ با‏‎ بود ، ‏‎ گرفته‌‏‎ آنان‌‏‎ از‏‎ بازي‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎
خود‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ را‏‎ ميدان‌‏‎ بازيكن‌‏‎ بهترين‌‏‎ عنوان‌‏‎ مخصوص‌‏‎ جايگاه‌‏‎ در‏‎
.كرد‏‎
قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎ دوره‌‏‎ هجدهمين‌‏‎ نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ *
كسب‏‎ در‏‎ سهمي‌‏‎ نهايي‌‏‎ ديدار‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ اعضاي‌‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎
به‌‏‎ عنوان‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ نداشتند‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ بازيكن‌‏‎ بهترين‌‏‎ عنوان‌‏‎
تعلق‌‏‎ امارات‌‏‎ العين‌‏‎ فاسويي‌‏‎ بوركينا‏‎ بازيكن‌‏‎ "صيدوتراوري‌‏‎"
.گرفت‌‏‎
فاتح‌‏‎ "ايواتا‏‎ جوبيلو‏‎" به‌‏‎ نيز‏‎ جوانمردانه‌‏‎ بازي‌‏‎ جايزه‌‏‎ *
.شد‏‎ داده‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ كاپيتان‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ هجدهم‌‏‎ جام‌‏‎

شد‏‎ سوم‌‏‎ امارات‌‏‎ "العين‌‏‎"


‎‏‏2‏‎(چين‌‏‎) داليان‌‏‎ - ‎‏‏3‏‎(‎امارات‌‏‎) العين‌‏‎
غريب‏‎ (‎‎‏‏79‏‎) و‏‎ (‎‏‏60‏‎) پله‌‏‎ عابدي‌‏‎ (‎‏‏14‏‎) تراوري‌‏‎ و‏‎ صيد‏‎ :‎گلها‏‎
(‎‏‏24‏‎) سونگ‌‏‎ يان‌‏‎ العين‌ ، ‏‎ براي‌‏‎ پنالتي‌‏‎ نقطه‌‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ فرهان‌‏‎ حارب‏‎
.داليان‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏45‏‎)‎ نمچك‌‏‎ واسيلاو‏‎ و‏‎
كاظم‌‏‎ احمد‏‎ فرهاد‏‎ كمك‌‏‎ به‌‏‎ (جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎)‎ جو‏‎ يونگ‌‏‎ كيم‌‏‎ :داور‏‎
.(تايلند‏‎)‎ آنوچابايابوت‌‏‎ و‏‎ (‎عراق‌‏‎)
و‏‎ (‎امارات‌‏‎)‎ العين‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ بين‌‏‎ كه‌‏‎ رده‌بندي‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎
روي‌‏‎ متعادل‌‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ العين‌‏‎ تيم‌‏‎ شد‏‎ برگزار‏‎ چين‌‏‎ "داليان‌‏‎"
غريب‏‎" توسط‏‎ پنالتي‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ كه‌‏‎ مشكوك‌‏‎ پنالتي‌‏‎ دو‏‎
به‌‏‎ را‏‎ (‎‏‏22‏‎) بازي‌‏‎ توانست‌‏‎ شد‏‎ مبدل‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎"فرهان‌‏‎ حارب‏‎
دوره‌‏‎ اين‌‏‎ سوم‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ درنهايت‌‏‎ و‏‎ دهد‏‎ تغيير‏‎ (‎‎‏‏23‏‎) پيروزي‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اماراتي‌‏‎ تيم‌‏‎ نخستين‌‏‎ "العين‌‏‎"برسد‏‎ بازيها‏‎ از‏‎
قرار‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ برتر‏‎ تيم‌‏‎ جمع‌ 3‏‎ در‏‎ شد‏‎ موفق‌‏‎ دوره‌‏‎ ‎‏‏18‏‎
.گيرد‏‎
محك‌‏‎ را‏‎ همديگر‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ كه‌‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بازي‌‏‎ شروع‌‏‎ در‏‎
دروازه‌‏‎ العين‌‏‎ مياني‌‏‎ خط‏‎ بازيكن‌‏‎ "تراوري‌‏‎ و‏‎ صيد‏‎" مي‌زدند ، ‏‎
روي‌‏‎ زود‏‎ خيلي‌‏‎ گل‌‏‎ دريافت‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ داليان‌‏‎.گشود‏‎ را‏‎ داليان‌‏‎
تلافي‌‏‎ فكر‏‎ به‌‏‎ مهاجمش‌‏‎ دو‏‎ با‏‎ و‏‎ خود‏‎ كناري‌‏‎ پيستون‌‏‎ دو‏‎ نفوذ‏‎
"سونگ‌‏‎ يان‌‏‎" هوشياري‌‏‎ روي‌‏‎ دقيقه‌ 24‏‎ در‏‎ زود‏‎ خيلي‌‏‎ و‏‎ افتاد‏‎
.كشيد‏‎ تساوي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ استقلال‌‏‎ مقابل‌‏‎ ديدار‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ زننده‌‏‎
احمد‏‎ ذكريا‏‎" كه‌‏‎ زماني‌‏‎ و‏‎ اول‌‏‎ وقت‌‏‎ پاياني‌‏‎ ثانيه‌هاي‌‏‎ در‏‎
واسيلا‏‎" بود ، ‏‎ كشيده‌‏‎ پيش‌‏‎ بي‌جهت‌‏‎ العين‌‏‎ دروازه‌بان‌‏‎ "محمد‏‎
توپ‌‏‎ دور‏‎ راه‌‏‎ از‏‎ داليان‌‏‎ چك‌‏‎ جمهوري‌‏‎ باتجربه‌‏‎ بازيكن‌‏‎ "ونمچك‌‏‎
اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ تيمش‌‏‎ و‏‎ رساند‏‎ تور‏‎ به‌‏‎ او‏‎ دستان‌‏‎ از‏‎ دور‏‎ را‏‎
عابدي‌‏‎ گل‌‏‎ با‏‎ العين‌‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ شروع‌‏‎ در‏‎.انداخت‌‏‎ پيش‌‏‎ حريف‌‏‎ از‏‎
"جو‏‎ يونگ‌‏‎ كيم‌‏‎" پاياني‌‏‎ دقايق‌‏‎ در‏‎.‎كرد‏‎ مساوي‌‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ پله‌‏‎
روي‌‏‎ داليان‌‏‎ مدافعان‌‏‎ ساده‌‏‎ حركت‌‏‎ دو‏‎ روي‌‏‎ كره‌اي‌‏‎ داور‏‎
دميد‏‎ پنالتي‌‏‎ علامت‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ سوت‌‏‎ در‏‎ بار‏‎ دو‏‎ العين‌‏‎ مهاجمان‌‏‎
بالاي‌‏‎ به‌‏‎ "هلال‌‏‎ عبيد‏‎ محمد‏‎" ضربه‌‏‎ آنكه‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ يكبار‏‎ كه‌‏‎
توپ‌‏‎ فريبنده‌‏‎ شوتي‌‏‎ با‏‎ "حارب‏‎ غريب‏‎" دوم‌‏‎ بار‏‎ در‏‎ رفت‌ ، ‏‎ دروازه‌‏‎
حساس‌‏‎ گل‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ و‏‎ دوخت‌‏‎ تور‏‎ به‌‏‎ "دونگ‌‏‎ چنگ‌‏‎" جهت‌‏‎ خلاف‌‏‎ بر‏‎ را‏‎
شرايطي‌‏‎ در‏‎ داليان‌‏‎.‎برد‏‎ العين‌‏‎ تيم‌‏‎ اردوي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ سوم‌‏‎ عنوان‌‏‎
.نبود‏‎ باخت‌‏‎ شايسته‌‏‎ چندان‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ واگذار‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎

جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ نتايج‌‏‎ تابلوي‌‏‎
آزادگان‌‏‎


يك‌‏‎ اصفهان‌‏‎ سپاهان‌‏‎ سيمان‌‏‎ -‎يك‌‏‎ تهران‌‏‎ پاس‌‏‎ *
(‎‏‏35‏‎) موءمن‌زاده‌‏‎ احمد‏‎ و‏‎ پاس‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏57‏‎) مظاهري‌‏‎ وحيد‏‎ :گلها‏‎
سپاهان‌‏‎ براي‌‏‎
تهران‌ 2‏‎ سايپا‏‎ -‎انزلي‌ 2‏‎ ملوان‌‏‎ *
غفاري‌‏‎ محمدرضا‏‎ و‏‎ پنالتي‌‏‎ نقطه‌‏‎ از‏‎ (‎‏‏25‏‎) قديري‌‏‎ كاظم‌‏‎ :گلها‏‎
امير‏‎ و‏‎ (‎‏‏59‏‎) ابوالقاسم‌پور‏‎ بهنام‌‏‎ و‏‎ ملوان‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏45‏‎)
سايپا‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏65‏‎) آقاجاني‌‏‎
يك‌‏‎ تهران‌‏‎ ملي‌‏‎ بانك‌‏‎ -‎يك‌‏‎ تهران‌‏‎ پيروزي‌‏‎ *
و‏‎ ملي‌‏‎ بانك‌‏‎ براي‌‏‎ پنالتي‌‏‎ نقطه‌‏‎ از‏‎ (‎‎‏‏11‏‎)‎نجفي‌‏‎ مهدي‌‏‎ سيد‏‎ :گلها‏‎
پيروزي‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏38‏‎)‎ بزيك‌‏‎ ادموند‏‎
صفر‏‎ مشهد‏‎ ابومسلم‌‏‎ -‎صفر‏‎ تبريز‏‎ شهرداري‌‏‎ *
صفر‏‎ اصفهان‌‏‎ پلي‌اكريل‌‏‎ -‎اصفهان‌ 2‏‎ ذوبآهن‌‏‎ *
پطروسيان‌‏‎ سامسون‌‏‎ و‏‎ پنالتي‌‏‎ نقطه‌‏‎ از‏‎ (‎‎‏‏53‏‎) صاحبي‌‏‎ رضا‏‎ :گلها‏‎
ذوبآهن‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏66‏‎)‎
تبريز 2‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ -‎تالش‌ 3‏‎ چوكا‏‎ *
يك‌‏‎ آبادان‌‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ -‎يك‌‏‎ خوزستان‌‏‎ فولاد‏‎ *

توانايي‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ پيترولاپان‌‏‎
شدن‌‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ براي‌‏‎ بالايي‌‏‎
دارد‏‎


مرحله‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ كل‌‏‎ دبير‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
به‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ فوتبال‌‏‎ نهايي‌‏‎ نيمه‌‏‎
راديو‏‎ و‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ گفتگويي‌‏‎ در‏‎ شب‏‎ پنج‌شنبه‌‏‎ مي‌برد ، ‏‎ سر‏‎
و‏‎ كرد‏‎ شركت‌‏‎ خارجي‌‏‎ و‏‎ داخلي‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎ با‏‎ تلويزيوني‌‏‎
چكيده‌‏‎ جا‏‎ كمبود‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎.‎شد‏‎ آنان‌‏‎ سئوالات‌‏‎ پاسخگوي‌‏‎
را‏‎ تلويزيوني‌‏‎ راديو‏‎ و‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ گفتگوي‌‏‎ اين‌‏‎ مهم‌‏‎ مطالب‏‎
.مي‌خوانيد‏‎
همانند‏‎ بايد‏‎ و‏‎ دارد‏‎ بالايي‌‏‎ توانايي‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ *
حرفه‌اي‌‏‎ سوي‌‏‎ به‌‏‎ عربستان‌‏‎ و‏‎ كره‌جنوبي‌‏‎ ژاپن‌ ، ‏‎ چين‌ ، ‏‎ كشورهاي‌‏‎
.بردارد‏‎ گام‌‏‎ شدن‌‏‎
ديدارهاي‌‏‎ جذابترين‌‏‎ و‏‎ بهترين‌‏‎ از‏‎ داليان‌‏‎ - استقلال‌‏‎ بازي‌‏‎ *
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ گذشته‌‏‎ دوره‌‏‎ هجده‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ جام‌‏‎
و‏‎ مقام‌‏‎ كسب‏‎ به‌‏‎ آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ در‏‎ كرسي‌‏‎ گرفتن‌‏‎ *
در‏‎ سياسي‌‏‎ مسايل‌‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ بستگي‌‏‎ كشور‏‎ يك‌‏‎ فوتبال‌‏‎ موقعيت‌‏‎
.مي‌كند‏‎ ايفاء‏‎ نقش‌‏‎ انتخابات‌‏‎
شدن‌‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ راه‌‏‎ در‏‎ فيفا‏‎ و‏‎ آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ *
.مي‌دهند‏‎ انجام‌‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ همكاري‌‏‎ و‏‎ كمك‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎
چهارم‌‏‎ روز‏‎ هايدونگ‌‏‎ هاي‌‏‎ و‏‎ كريمي‌‏‎ علي‌‏‎ محروميت‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ *
.شد‏‎ خواهد‏‎ تصميم‌گيري‌‏‎ خردادماه‌‏‎
نيز‏‎ سنگاپور‏‎ و‏‎ مصر‏‎ برزيل‌ ، ‏‎ كشورهاي‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ از‏‎ غير‏‎ به‌‏‎*
ارائه‌‏‎ فيفا‏‎ به‌‏‎ را‏‎ فوتسال‌‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ ميزباني‌‏‎ تقاضاي‌‏‎
مشخص‌‏‎ رقابت‌ها‏‎ اين‌‏‎ ميزبان‌‏‎ لوس‌آنجلس‌‏‎ نشست‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ داده‌اند‏‎
.مي‌شود‏‎


Copyright; 1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
Web design and hosting by Hamshahri Computer Center.